Hotărârea nr. 273/2020

Hotãrârea nr. 273 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 273

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 375/20.08.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate nr.39/20.08.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21 august 2020;

Având în vedere:

  • - prevederile Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

  • - prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020 conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 3 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga conform Anexei nr. 3.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-SIMION

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV

M A Xr X

JUDEȚUL PRAHOVA                                                     /---.    \

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                                        /*

.....

,v

PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020                                NEXA1 |

VENITURI -                                          A‘     <? r

hal

■hE5TI s-

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf HCL 243/05.08.2020

’revedere 9    1

luni      U

Xecutie    ț

.08.2020

Pf^

nfluenta 1 rec

liisX‘4țJVa u

jHȚO/

.471,24

1.758,29

1

VENITURI -TOTAL

0001

720.666,54

580.480,37   3

40.835,45

804,70

„        44'

2

VENITURI PROPRII

0101

442.010,59

366.538,60   3

04.787,22

747,70 J2.

0.010,25 1

3

I. VENITURI CURENTE

0002

489.705,90

402.442,82   3

36.488,60

304,35    49

4.383,90 (

4

A. VENITURI FISCALE

0003

454.383,90

370.260,65   3

18.583,26

0,00      45

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

195.356,00

168.923,05

0,00      2

50.472,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,35

0100 1

0,00     1

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,35

0,00     |

8

9

A1.2, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0006

258.852,00

194.056,00

167.835,16

0,00

258.852,00

PERS. FIZICE

880,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

720,00

339,96

0,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

720,00

339,96

880,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

193.336,00

167.495,20

0,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972.00

192.586,00

166.875,49

256.972,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe

04,02,04

venit pentru echilibrarea bugetului local

1.000,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

750,00

619,71

14

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

1.300,00

1.087,54

0,00

__'

1.620,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

0502

1.620,00

1.300,00

1.087,54

0,00

1.620,00

PERSOANE FIZICE

1.620,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din

050250

1.620,00

1.300,00

1.087,54

capital

124.993,1

0

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE

119.112,84

102.507,0

3     0.00

PROPRIETATE

0009

124.993,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

124.993,00

119.112,84

102.507,0

3     0,0°

124.993,

00

00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

109.817,00

105.4-41,84

91.890,6

)       0,*’°

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

15.500,00

12.834,2

9

15.800

00 1

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane

07020102

94.017,00

89.941 ,84

79.056/

0

94.017

,00

juridice

11.021

oo

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

10.021,00

8.643,4

4      0,0°

■   —j

••"i.          &

I.        ■5^’

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.000,00

3.539,77

4

.500,00.

,.500.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

6.000,00

5.084,89

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

21,00

18,78

26,00

—-----

4.150,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

3.650,00

1.972,90

------

68.918,90

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

55.791,81

47.153,18

0,00

----

48.177,90

30

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

36.386,81

32.633,43

0,00

42.635,19

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun București _   _ .

110202

42.635,19

32.228,92

28.937,08

---

0,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

5.542,71

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.fmantarea invatamanlului particular

110209

5.542,71

4.157,89

3.696,35

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

40

Taxe hoteliere

120207

0,00

0,10

150,00

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

125,00

46,96

O.OO

, - -—'

150,00

42

Impozit pe spectacole

150201

150,00

125,00

46,96

------

20.591,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

20.591,00

19.280,00

14.472,69

0,0'1

15.800,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

15.000,00

12.799,51

0,00

10.000,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

9.500,00

8.001,04

5.800,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

5.500,00

4.798,47

4.757,00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.757,00

4.250,00

1.653,85

34,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

30,00

19,33

0,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Alte impozite si taxe

180250

0,00

35.626,3!

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.322,00

32.182,17

17.905,34

304,35

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

7.422,20

4.878,69

304,35

8.782,35

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

8.478,00

7.422,20

4.878,69

304,35

462,35

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

462,35

304,35

58

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

8.320,00

7.264,20

4.415,79

s^o.oo

59

Venituri din dividende

300208

0,00

0,55

6,o6

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.844,00

24.759,97

13.026,65

0,00

A-.‘ •, 26.844,00 > \\r~ '

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE

SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12.460,00

10.976,34

7.126,59

0,00

12.460,00 ''

65

Venituri din prestări de servicii

330208

12.148,00

10.722,02

6.940,20

12.148,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

25,32

18,16

33,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

32,04

29,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

200,00

136,19

250,00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

18,00

21,20

0,00

23,00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

3,00

9,36

3,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

15,00

11,84

20,00

75

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

12.766,63

5.359,85

0,00

13.317,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

12.749,63

5.333,36

13.300,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

26,49

17,00

80

DIVERSE VENITURI

3602

1.037,00

992,00

512,01

0,00

1.037,00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

____

83

Taxe speciale

360206

700,00

700,00

311,42

700,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5

5

11,25

5

86

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

200,00

181,80

245,00

87

Alte venituri

360250

87,00

87,00

7,54

87,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

7,00

7,00

7,00

0,00

7,00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoitare(-)

370203

-37.115,10

-31.701,50

-11.434,00

-95,19

-37.210,29

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

37.115,10

31.701,50

11.434,00

95,19

37.210,29

92

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

7,00

7,00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

489,59

939,05

443,35

932,94

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

489,59

939,05

443,35

932,94

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

932,94

443,35

932,94

98

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

0,00

6,11

100

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

(M)0 X'

110

IV. SUBVENȚII

0017

230.471,05

177.547,96

3.407,80

57,00

230.528,05S j

■ gi

------fi—P-1

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

230.471,05

177.547,96

3.407,80

57,00

230.52<Ii^t

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

3.837,05

3.837,05

2.821,09

45,00

3.882,05

113

A. De capital

0019

0,00

0,00

3,47

0,00

0,00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

3,47

0,00

126

B. Curente

0020

3.837,05

3.837,05

2.817,62

45,00

3.882,05

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

0,85

0,00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

247,00

247,00

162,00

247,00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

880,05

880,05

45,00

925,05

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0.00

48,67

0,00

Subvenții de Ia bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

2.710,00

2.710,00

2.606,10

2.710,00

140

SUBVENȚII DE LA ALTE administratii

4302

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

144

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

430234

12,00

12,00

158

Fond social FSE

48.02.02

226.634,00

173.710,91

586,71

0,00

226.634,00

159

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

226.634,00

173.710,91

586,71

226.634,001

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

455.302,49

373.498,32

327.641,75

209,16

455.511,65 s

2

I. VENITURI CURENTE

0002

452.345,49

370.541,32

324.872,80

209,16

452.554,65

3

A. VENITURI FISCALE

0003

454.383,90

370.260,65

318.583,26

0.00

454.383,t

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

195.356,00

168.923,05

0,00

260.472,«țk

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,35

0,00

~ ^1

0,00 țx

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de Ia auenti economici

010201

0,00

0,00

0,35

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

258.852,00

194.056,00

167.835,16

0,00

258.852,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

720,00

339,96

0,00

880,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

720,00

339,96

880,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

193.336,00

167.495,20

0,00

257.972,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

192.586,00

166.875,49

256.972,00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

750,00

619,71

1.000,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea buuet local

040204

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

1.300,00

1.087,54

0,00

1.620,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

1.300,00

1.087,54

0,00

1.620,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.300,00

1.087,54

1.620,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

124.993,00

119.112,84

102.507,03

0,00

124.993,00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

124.993,00

119.112,84

102.507,03

0,00

124.993,00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

109.817,00

105.441,84

91.890,69

0,00

109.817.00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

15.500,00

12.834,29

15.800,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

94.017,00

89.941,84

79.056,40

94.017,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

10.021,00

8.643,44

0,00

11.026,00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.000,00

3.539,77

4.500,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

6.000,00

5.084,89

6.500,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

21,00

18,78

26,00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

3.650,00

1.972,90

4.150,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

55.791,81

47.153,18

0,00

68.918,90

29

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

36.386,81

32.633,43

0,00

48.177.90

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

42.635,19

32.228,92

28.937,08

42.635,19

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

0,00

0,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5.542,71

4.157,89

3.696,35

5.542,71

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

38

Taxe hoteliere

120207

0.10

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

125,00

46,96

0,00

T 150,00

40

Impozit pe spectacole

150201

150,00

125,00

46,96

150,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

20.591,00

19.280,00

14,472,69

0,00

20.591,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

15.000.00

12.799,51

0,00

15.800.00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

9.500,00

8.001,04

10.000,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

5.500,00

4.798,47

V

5.800,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

4.757,00

4.250,00

1.653,85

4.757,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

30,00

19,33

34,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

A

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

50

Alte impozite si taxe

180250

0,00

0,00

0,00

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-2.038,41

280,67

6.289,54

209,16

-1.829,25

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

7.422,20

4.878,69

304,35

8.782,35

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

8.478,00

7.422,20

4.878,69

304,35

8.782,35

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

462,35

304,35

462,35

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

8.320,00

7.264,20

4.415,79

8.320,00

57

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

0,55

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

0,00

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-10.516,41

-7.141,53

1.410,85

-95,19

-10.611,60

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE

SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12.460,00

10.976,34

7.126,59

0,00

12.460,00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

12.148,00

10.722,02

6.940,20

12.148,00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

25,32

18,16

33,00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputalii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

32,04

29,00

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

200,00

136,19

250,00

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

18,00

21,20

0,00

23,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

3,00

9,36

3,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

15,00

11,84

20,00

73

AMENZI. PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

12.766,63

5.359,85

0,00

13.317,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

12.749,63

5.333,36

13.300,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

26,49

17,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

792,00

792,00

330,21

0,00

792,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

0,00

0,00

0,00

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

0,00

0,00

81

Taxe speciale

360206

700,00

700,00

311,42

700,00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5,00

5,00

11,25

5,00

83

Taxa reabilitare termica

360223

84

Alte venituri

360250

87,00

87,00

7,54

87,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-37.108,41

-31.694,50

-11.427,00

-95,19

-37.203,60

86

Donatii si sponsorizări

370201

0,00

0.00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare!-)

370203

-37.115,41

-31.701,50

-11.434,00

-95,19

-37.210,60

89

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7.00

7,00

7,00

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97

IV. SUBVENȚII

0017

2.957,00

2.957,00

2.768,95

0.00

2.957,00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.957,00

2.957,00

2.768,95

0,00

2.957,00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

2.957,00

2.957,00

2.768,95

0,00

2.957,00

100

B. Curente

0020

2.957,00

2.957,00

2.768,95

0,00

2.957,00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

0,85

0,00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

247,00

247,00

162,00

247,00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

109

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

2.710,00

2.710,00

2.606,10

2.710,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

265.364,05

206.982,05

13.193,70

595,54

265.959,5^

2

I. VENITURI CURENTE

0002

37.115.41

31.701,50

11.434.00

95,19

37.210,6(f

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

37.115,41

31.701,50

11.434.00

95,19

37.210,6"

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

37.115,41

31.701,50

11.434,00

95,19

37.210,60

DIVERSE VENITURI

3602

245,00

200,00

181,80

0,00

245,00

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

200,00

181,80

245,00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

37.115,41

31.701,50

11.434,00

95,19

37.210,60

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

37.115.41

31.701,50

11.434,00

95,19

37.210,60

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

489,59

939.05

443,35

932,94

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

489,59

939,05

443,35

932,94

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

932,94

443,35

932,94

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

6,11

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

IV. SUBVENȚII

0017

227.514,05

174.590,96

638,85

57,00

227.571,05

30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

880,05

880,05

52,14

57,00

937,05

31

SUBVENȚII DE LA BUGETULDE STAT

4202

880,05

880,05

52,14

57,00

937,05

32

A. De capital

0019

880,05

880,05

52,14

57,00

937,05

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

0,00

3,47

0,00

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

880,05

880,05

45,00

925,05

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

0,00

0,00

48,67

0,00

47

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

430234

0,00

12,00

12,00

60             Fond social FSE

48.02.02

226.634.00

173.710,91

586.71

0,00

226.634.00

61

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

226.634,00

173.710,91

586,71

226.634,00
-CHELTUIELI-

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cf HCL 243/05.08.202 0

Prevedere 9 LUNI

Execuție

18.08.2020

Influente (+/-)

Prevedere rectificată

720.666,54

580.480,28

330.228,35

804.70

721.471,24

CHELTUIELI - TOTAL

5002

720.666,54

580.480,28

330.228,35

804,70

721.471,24

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

61.455,92

50.803,73

40.585,62

-314,11

61.141,81

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

22.650,20

19.404,00

30.000,00

Bunuri si servicii din care:

20

21.554,94

20.633,55

19.030,00

9,88

21.564,82

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicatii, consultante si exnertize nmtecti*

20

14.544,94

13.623,55

12.192,00

9,88

14.554,82

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7.010,00

7.010,00

6.838,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

1.375,61

1.375,61

Ajutor sociat tsprijin persoana itztca

57

40,00

40,00

35,00

40,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.960,00

3.959,00

427,00

5.960,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte aclivitati levate fie

59.11

1.218,00

913,00

301,00

1.218,00

.Sume aferente persoanrlor cu

59,40

300,00

225,00

189,00

300,00

Active nefinanciare

71

1.007,37

1.007,37

205,00

57,00

1.064,37

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-380,99

-380,99

-380,99

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

38.124,39

24.691,44

22.140,48

-1.649,52

36.474,87

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400,00

400,00

58,00

400,00

Fonduri de rezerva

50

57,39

56,44

0,00

1.000,00

1.057,39

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.651,00

2.767,00

2.462,00

3.651,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

0,00

428,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.588,00

21.040,00

19.630,00

-2.640,00

30.948,00

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

6.840,00

6.840,00

10.915,00

Rambursare credit B.R.D.

11.863,00

5.995,00

4.620,00

11.863,00

Rambursare credit C.E.C.

6.955,00

4.350,00

4.315,00

-2.640,00

4.315,00

Rambursare credit EXIM

3.855,00

3.855,00

3.855,00

3.855,00

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-9,52

-9,52

-9,52

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

0,00

1R.4A2H iH PRII L\b DATORIA PUBLICA SI IU fi/Dt uirri roi

5502

10.595,19

8.095,19

7.005,00

0,00

10.595,19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

0,00

1,19

Dobânzi

30

10.594,00

8.094,00

7.005,00

10.594,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

22.860,00

18.157,25

14.998,00

0,00

22.860,00

Protecția civila TOTAL-din care:

2.855,00

2.849,00

2.682,00

0,00

2.855,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

126,00

120,00

61,00

126,00

Cheltuieli privind carantina -Covid

19

2.710,00

2.710,00

2.605,00

2.710,00

Active nefinanciare primărie

71

19,00

19,00

16,00

19,00

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

20.005,00

15.308,25

12.316,00

0,00

20.005,00

Cheltuieli de personal

10

19.202,00

14.551,50

11.862,00

19.202,00

Bunuri si servicii

20

729,00

682,75

450,00

729,00

Active nefinanciare Politie

71

74,00

74,00

4,00

74,00

INVATAMINT

6502

50.787,86

41.812,08

17.989,31

91,00

50.878,86

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

583,00

474,63

154,00

0,00

583,00

Transport profesori

583,00

474,63

154,00

583,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16.691,15

15.331,75

10.154,00

50,00

16.741,15

Reparatii curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

3.294,00

2.830,71

1.524,00

3.294,00

primul ghiozdan

20

150,00

150,00

0,00

150,00

Transferuri către instituții publice ' (internate si cantine școlare)

51

50,00

37,50

37,50

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin.10 si art.l alin c.

55

5.602,71

4.217,89

3.335,00

5.602,71

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

968,00

860,60

506,00

968,00

Stimulent educațional legea 7d»nniVA«rt

57

5,00

5,00

5,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

13.974,50

189,00

19.254,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.456,00

1.196,50

805,00

1.456,00

Active nefinanciare primărie

71

2.553,00

2.552,00

1.452,00

41,00

2.594,00

Active netinanciare scoli ( Școala

71

181,00

181,00

0,00

181,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-172,16

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

-0,03

-0,03

SANATATE

6602

19305,00

18.508,00

8.219,79

-71,00

19.234,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

12.092,00

9.495,00

7.000,00

12.092,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

250,00

250,00

75,00

0,00

250,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

250,00

75,00

250,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.121,00

1.121,00

593,00

0,00

1.121,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

79,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

514,00

1.021,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

45,00

45,00

26,00

45,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

25,00

24,00

30,00

r i ransicruH către instituții puonce

( finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

1.420,00

1.420,00

460,00

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

400,00

374,00

400,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

86,00

1.020,00

Active nefinanciare Primărie

71

4.325,00

6.130,00

32,00

-71,00

4.254,00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22,00

22,00

22,00

22,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-12,21

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

60.259,00

49.225,50

38.905,58

861,96

61.120,96

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.120,00

1.849,50

1.443,10

0,00

2.120,00

Iluminat ornamental

835,00

835,00

835,00

835,00

Spectacole artificii

34,00

21,00

18,10

34,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

649,00

585,50

478,00

649,00

Acțiuni culturale

602,00

408,00

112,00

602,00

Susținerea cultelor

59

1.060,00

810,00

700,00

30,00

1.090,00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

53.705,00

43.192,00

34.941,00

925,00

54.630,00

Casa de Cultura

1.575,00

1.123,00

727,00

1.575,00

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

12.159,00

9.193,00

15.044,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

10.864,00

8.382,00

14.219,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

10.820,00

9.696,00

925,00

13.392,00

Administrația Parcului C-tin Stere

10.400,00

8.226,00

6.943,00

10.400,00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.189,00

2.189,00

1.004,00

0,00

2.189,00
Teatrul "Toma Caragiu"

700,00

700,00

200,00

700,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

208,00

230,00

Casa de Cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

596,00

1.259,00

Active nefinanciare

71

1.185,00

1.185,00

913,00

1.185,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-93,04

-93,04

-93,04

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,48

-2,48

-2,48

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

81.056,00

68.853,50

57.224,92

-76,28

80.979,72

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

40.785,00

31.750,00

26.296,00

0,00

40.785,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

13.189,00

11.261,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12.965,00

10.319,00

8.393,00

12.965,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

643,00

508,00

820,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8.000,00

6.310,00

5.076,00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

1.289,00

1.058,00

1.670,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

7.238,00

6.712,50

4.126,34

0,00

7.238,00

Reparatii crese

200,00

200,00

150,00

200,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

96,00

82,00

120,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.657,00

3.523,00

1.901,00

3.657,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

1.774,00

1.331,00

2.061,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

696,00

659,00

352,00

696,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe ( taxe poștale)

5,00

5,00

0,34

5,00

Bunuri si servicii crese

439,00

395,50

310,00

439,00

jprgriuTtjrpimecreiui ue imnes ■ public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la

60,00

60,00

0,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

610,00

473,00

388,56

0,00

610,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

356,00

291,00

456,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10,00

8,00

6,00

10,00

c) Cantina sociala

1,00

1,00

0,56

1,00

d) Centrul Crese

142,00

107,00

90,00

142,00d) Căminul de batrani

1,00

1,00

1,00

1,00

Alte transferuri interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.007,00

29.502,00

26.489,30

0,00

32.007,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

23.600,00

20.732,00

25.980,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

160,00

40,00

29,30

160,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

2.161,00

2.161,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.706,00

3.701,00

3.567,00

3.706,00

Active nefinanciare - total din care:

71

416,00

416,00

1,00

0,00

416,00

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

1,00

115,00

AUUVC iitiniuiiviiiie L cliHIliUrCIV

35,00

35,00

0,00

35,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

261,00

261,00

0,00

261,00

Active nefinanciare Cantina sociala

5,00

5,00

0,00

5,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-76,28

-76,28

-76,28

LOCWTE, SERI K'll SI DE21 Pl'RI tC.X

7002

64.510,26

49.576,26

32.590,46

1.148,46

65.658,72

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

11.243,00

9.703,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29,831,00

23.848,00

21.687,00

0,00

29.831,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.904,00

1.597,00

1.179,00

1.904,00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

27.927,00

22.251,00

20.508,00

0,00

27.927,00

Iluminat public

5.644,00

5.604,00

5.600,00

5.644,00

Mentenanta iluminat public

1.479,00

612,00

542,00

1.479,00

întreținere ceasuri publice

34,00

25,00

21,00

34,00

Reparatii curente fond imobiliar

300,00

260,00

216,00

300,00

Total prestări SGU

20.470,00

15.750,00

14.129,00

20.470,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

11.650,00

82,00

16.860,00

atmic atei cuie pțisoaiitjrrTn

59.40

132,00

98,00

68,00

132,00

Active nefinanciare Primărie

71

2.525,26

2.525,26

924,00

1.177,00

3.702,26

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212,00

212,00

155,00

212,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-28,54

-28,54

-28,54

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

31.307,59

27.326,50

21.718,77

-447,23

30.860,36

Bunuri si servicii -total din care:

20

25.105,50

21.134,50

18.249,00

170,00

25.275,50

Salubritate - total, din care:

23.433,00

19.556,00

16.834,00

0,00

23.433,00

Salubritate cai publice si dezapezirc

16.500,00

14.117,00

12.459,00

16.500,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

4.030,00

2.536,00

2.536,00

4.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate ne raza unitarii administrative

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul

247,00

247,00

183,00

247,00

mi lei/uma. in căzui ncmaepiinirri obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUGnr. 196/2005 a cantităților de

1.656,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

Apa meteo

1.100,00

1.100,00

980,00

170,00

1.270,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

572,50

478,50

435,00

572,50

Active nefinanciare

71

6.202,09

6.192,00

3.510,00

-577,00

5.625,09

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-40,23

-40,23

-40,23

Alte transferuri pentru investitii

55.13

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

37.051,00

37,051,00

36.850,00

2.000,00

39.051,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata Daoiilatiei total, din

40

36.850,00

36.850,00

36.850,00

2.000,00

38.850,00

Subvenție

36.850,00

36.850,00

36.850,00

2.000,00

38.850,00

Active nefinanciare

71

201,00

201,00

0,00

201,00

TRANSPORTURI

8402

243.354,33

186.379,83

32.000,42

-738,58

242.615,75

Bunuri si servicii -total, din care:

20

5.070,00

5.100,00

2.556,00

0,00

5.070,00

Reparatii curente străzi

3.570,00

3.600,00

2.267,00

3.570,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.500,00

1.500,00

289,00

1.500.00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A. )

40

37.461,00

28.635,00

26.120,00

37.461,00

TVA

493,00

493,00

493,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

196.902,00

143.800,00

1.799,00

196.902,00

Active nefinanciare

71

3.428,33

8.844,83

1.771,00

3.428,33

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-707,12

-707,12

-707,12

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-31,46

-31,46

-31,46SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

455302.49

373.49842

317.29632

209,16

455.511,65

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

54.488,55

45.83 7,36

39.953,62

-371,11

54.117,44

Cheltuieli de personal

10

30.000.00

22.650,20

19.404,00

0.00

30.000,00

Bunuri si servicii

20

14.544,94

13.623,55

12.192,00

9,88

14.554,82

cheltuieli cf ctr. 1/20 R.A.S.P

7.010.00

7.010,00

6.838,00

0.00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

1.375,61

0,00

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

40,00

40,00

35,00

0,00

40,00

Alte cheltuielii cotizării membru)

59

1.218,00

913.00

301,00

0,00

1.218,00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

300,00

225.00

189,00

0,00

300 00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-380,99

-380,99

-380,99

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

37.696,39

24.263,44

22.140,48

-1.649.52

36.046,87

Bunuri si servicii - din care:

20

400.00

400.00

58,00

0,00

400,00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400,00

400,00

58,00

0,00

400.00

Fonduri de rezerva

50

57,39

56.44

0.00

1.000.00

1.057.39

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3.651,00

2.767,00

2.462,00

0,00

3.651,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.588.00

21.040.00

19.630.00

-2.640,00

30.948,00

Rambursare credit BCR.

10.915,00

6.840,00

6.840,00

0,00

10.915,00

Rambursare credit B.R.D.

11.863,00

5.995.00

4.620,00

0,00

11.863.00

Rambursare credit C.E.C.

6.955.00

4.350,00

4.315,00

-2.640.00

4.315.00

Rambursare credit EXIM

3.855.00

3.855.00

3.855,00

0,00

3.855.00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-9,52

-9,52

-9,52

TRANZACTII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.595,19

8.095,19

7.005,00

0,00

10.595,19

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1.19

0,00

0.00

1,19

Dobânzi

30

10.594.00

8.094.00

7.005.00

0,00

10.594,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

6102

22.767,00

18.064,25

14.978,00

0,00

22.767,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

126.00

120,00

61,00

0,00

126,00

Bunuri si servicii (Protecțiacivila]

126.00

120,00

61.00

0,00

126.00

Cheltuieli privind carantina -Covid 19

2.710,00

2.710,00

2.605,00

0,00

2.710,00

Politia Locala - total din care:

19.931,00

15.234,25

12.312,00

0.00

19.931,00

Cheltuieli de personal

10

19.202,00

14.551,50

11.862,00

0.00

19.202,00

Bunuri si servicii

20

729.00

682.75

450.00

0.00

729.00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

INVATAMINT

6502

28.799.86

25.104,58

16.348,34

50,00

28.849.86

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

583,00

474.63

154,00

0,00

583,00

Transport profesori

583.00

474 63

154.00

0.00

583.00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

16.691,15

15.331,75

10.154,00

50,00

16.741,15

reparatii curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

3.294,00

2.830,71

1.524,00

0,00

3.294,00

primul ghiozdan

150,00

150,00

0.00

0,00

150.00

Transferuri către instituții publice

51

50,00

37,50

3730

0,00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5.602,71

4.217,89

3.335,00

0,00

5.602,71

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

0,00

Asrsienta sncuna t ârsprutii copn'eoi cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a

57

968,00

860,60

506,00

0,00

968,00

Stimulent educațional legea 248/20151ASSC1

57

5.00

5.00

5.00

0.00

5,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural i

59

1.456,00

1.196,50

805,00

0,00

1.456,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-172,16

0,00

0,00

SANATATE

6602

13.538,00

10.936,00

7.705.79

0,00

13.538,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comuni taraAS SC

10

12.092,00

9.495,00

7.000,00

0,00

12.092,00

Bunuri si servicii

20

250.00

250.00

75,00

0.00

250.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250.00

250.00

75,00

0.00

250.00

Transferuri către instituții publice

51

1.121.00

1.121,00

593.00

0,00

1.121,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

79,00

0.00

100.00

Sjritalul Municipal Ploiești

1,021.00

1.021.00

514.00

0.00

1.021 00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

25,00

24,00

0,00

30,00

Alte cheltuieli 1 Centrul de Transfuzie)

57

45,00

45,00

26,00

0.00

45.00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-12,21

0,00

0,00

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

6702

56.885.00

45.851,50

36.991.06

861,96

57.746,96

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.120.00

1.849,50

1.443.10

0,00

2.120.00iluminat ornamental

835,00

835,00

835.00

0,00

835.00

spectacole artificii

34.00

21,00

18.10

0,00

34,00

acțiuni culturale

602,00

408,00

112.00

0.00

602.00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

649.00

585,50

478.00

0.00

649,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

53.705,00

43.192.00

34.941,00

925,00

54.630,00

Casa de Cultura

1.575.00

1.123.00

727.00

0.00

1.575,00

Teatrul "Toma Caraniu"

15.044.00

12.159.00

9.193.00

0,00

15.044,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

10.864.00

8.382.00

0.00

14.219.00

Club Sportiv Municipal

12.467.00

10.820.00

9.696,00

925,00

13.392,00

Administra |ia Parcului C-tin Stere

10.400.00

8.226.00

6.943,00

0,00

10.400.00

Susținerea cultelor

59

1.060,00

810.00

700.00

30.00

1.090,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0.00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0

-93,04

-93,04

-93,04

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.640.00

68.437,50

57.223,92

-76,28

80.563,72

Cheltuieli de personal - total din care:

10

40.785,00

31.750,00

26.296,00

0,00

40.785,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

13.189,00

11.261,00

0,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie

Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12.965,00

10.319,00

8.393,00

0,00

12.965,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820.00

643,00

508,00

0.00

820.00

Crese

8.000.00

6.310,00

5.076.00

0,00

8.000,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670.00

1.289,00

1.058,00

0.00

1.670,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.238,00

6.712,50

4.126,34

0,00

7.238,00

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

96,00

82,00

0,00

120,00

Bunuri si servicii crese

439.00

395,50

310,00

0,00

439,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.657,00

3.523,00

1.901,00

0,00

3.657,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

1.774.00

1.331,00

0.00

2.061,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

696.00

659.00

352,00

0.00

696.00

Aiutoare pentru incalzire locuinței taxe poștale)

5,00

5,00

0,34

0.00

5.00

reparatii crese (pmp)

200,00

200.00

150,00

0,00

200.00

Legea 350/2005

60.00

60.00

0,00

0.00

60.00

Alte transferuri curente interne

55,18

0.00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.007,00

29.502,00

26.489,30

0,00

32.007.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

23.600.00

20.732,00

0,00

25.980.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

2.161,00

0,00

2.161,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

160.00

40,00

29,30

0,00

160,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația

Servciciilor Sociale Comunitare

3.706,00

3.701,00

3.567,00

0,00

3.706,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,dîn care pentru:

59.40

610,00

473,00

388,56

0,00

610,0(1

Asistenta sociala in caz de invaliditate

456.00

356.00

291.00

0,00

456.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10,00

8,00

6,00

0,00

10,00

Cantina sociala

1.00

1,00

0.56

0.00

1,00

Centrul Crese

142,00

107,00

90,00

0.00

142,00

Căminul de batrani

1.00

1.00

1,00

0.00

1,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0

0

-76,28

-76,28

-76,28

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV PUHLICA

7002

44.913,00

35.189,00

31.429,46

-28,54

44.884,46

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

11.243,00

9.703,00

0,00

14.950,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29.831,00

23.848.00

21.687,00

0,00

29.831,00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1.904.00

1.597.00

1.179,00

0.00

1.904.00

Alte cheltuieli - total din care:

27.927,00

22.251,00

20.508.00

0,00

27.927,00

iluminat public

06

7.123.00

6.216.00

6.142,00

0,00

7.123,00

intretinere ceasuri publice

34,00

25,00

21,00

0.00

34.00

Reparatii curentei fond imobiliar)

300.00

260.00

216,00

0.00

300,00

Total prestări SGU

20.470,00

15.750,00

14.129.00

0.00

20.470.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

132,00

98,00

68,00

0,00

132,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-28,54

-28,54

-28,54

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25.105,50

21.134.50

18.208,77

129,77

25.235,27

Bunuri si servicii -total din care:

20

25.105.50

21.134,50

18.249.00

170,00

25.275,50

Salubritate -total din care:

23.433.00

19.556.00

16.834.00

0.00

23.433,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.500.00

14.117.00

12.459,00

0,00

16.500,00

Dezinsecti e, dezinfectie. deratizare

4.030.00

2.536,00

2.536,00

0,00

4.030.00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6

Ordonanța militară nr 4

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

Colectare . transport si neutralizare cadavre

247.00

247.00

183.00

0,00

247,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare,

1.656,00

1.656,00

1.656,00

0,00

1.656,00

apa meteo

1.100,00

1.100,00

980,00

170,00

1.270,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleaien

572,50

478,50

435,00

0,00

572,50

Alte tansferuri

55,18

0,00

0,00

0.00

Plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-40,23

-40,23

-40,23

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

36.850,00

36.850,00

36.850,00

2.000,00

38.850,00

Subvenții-

40

36.850,00

36.850.00

36.850.00

2.000.00

38.850,00

TRANSPORTURI

8402

43.024.00

33.735,00

28.461,88

-707,12

42.316,88

Bunuri si servicii - din care:

20

5.070.00

5.100,00

2.556,00

0,00

5.070,00

reparatii curente străzi

3.570.00

3.600.00

2.267.00

0,00

3.570,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc. )

1.500,00

1.500,00

289,00

0,00

1.500,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

0,00

0,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.l

40

37.461,00

28.635,00

26.120,00

0,00

37.461,00

TVA

493.00

0.00

493.00

0,00

493,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0

0

-707,12

-707,12

-707,12SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

265.364,05

206.981,96

12.932,03

595,54

265.959,59

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

6.967,37

4.966,37

632,00

57,00

7.024,37

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.960.00

3.959.00

427,00

5.960.00

Active nefînanciare

71

1.007.37

1.007.37

205.00

57,00

1.064,37

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

428,00

428,00

0.00

0,00

428.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428.00

0,00

428,00

Active nefinanciare

71

0.00

0,00

0,00

ORDINE PUBLICA XI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

93,00

93,00

20,00

0,00

93,00

Active nefinanciarei Proiecția civila)

71

19.00

19,00

16.00

0,00

19,00

Active nefinanciarei Politia Locala |

71

74,00

74,00

4,00

74.00

INVATAMANT

6502

21.988.00

16.707,50

1.640,97

41,00

22.029.00

Proiecte finanțate prin FSE

। 58

19.254.00

13.974.50

189,00

19.254,00

Active nefînanciare

71

181.00

181.00

0,00

181,00

Active nefinanciare

71

2.553.00

2.552.00

1.452,00

41.00

2.594.00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-0,03

0,00

SANATATE

6602

5.767,00

7.572.00

514,00

-71,00

5.696.00

Active nefinanciare

71

4.325,00

6.130.00

32,00

-71,00

4.254,00

Active nefinanciare cabinete școlare - ASSC

22,00

22.00

22.00

22,00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvolta re Hota 1. din care:

51

1.420,00

1.420,00

460,00

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400.00

400.00

374.00

0.00

400,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020.00

86.00

1.020,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3.374.00

3.374,00

1.914,52

0,00

3.374,00

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare )-total. din care;

51

2.189,00

2.189,00

1.004.00

0,00

2.189,00

Teatrul" Toma Carawiu"

700,00

700,00

200,00

700.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230.00

230,00

208,00

230.00

Casa de cultura

0.00

0,00

0.00

Club Sportiv Municipal

0,00

0,00

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259.00

1.259.00

596,00

1.259 00

Active nefinanciare

71

1.185.00

1.185.00

913,00

1.185.00

Alte transferuri pentru investitii

55,13

0.00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-2,48

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

416,00

416,00

1.00

0,00

416.00

Proiecte depuse prin Programul Operațional

58

0.00

Active nefinanciare

71

416,00

416.00

1.00

0,00

416,00

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

1,00

115.00

Active ne financiara Căminul de batrani

35,00

35.00

0,00

35.00

Active nefinanaciare cantina sociala

5,00

5,00

0,00

5.00

Active nefînanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

261,00

261,00

0,00

261,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

19.597.26

14.387,26

1.161,00

1.177.00

20.774,26

Active nefînanciare primărie

71

2.52526

2.525,26

924,00

1.177,00

3.702,26

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

212,00

212,00

155.00

212,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

11.650.00

82.00

16.860.00

55,13

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

6.192,09

6.192.00

3.510,00

-577.00

5.615.09

Active nefinanciare

71

6.192,09

6.192,00

3.510,00

-577.00

5.615.09

Alte transferuri pentru investitii

55.13

0.00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

201,00

201.00

0.00

0,00

201,00

Active nefînanciare

71

201,00

201.00

0,00

201,00

TRANSPORTURI

8402

200.340.33

152.644,83

3.538,54

-31,46

200.308,87

Active nefinanciare

71

3.438,33

8.844.83

1.771.00

3.438.33

Proiecte finanțate prin FSE

58

196.902.00

143.800,00

1.799,00

196.902.00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-31,46

-31,46

-31,46SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

265364,05

206.981,96

12.932.03

595,54

265.959,59 /ș

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

6.967,37

4.966,37

612,00

9,07

57,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.960 00

3.959,00

427,00

7J6

5.9«R)0 '

Active nefinanciare

71

1.007,37

1.007,37

205,00

20 35

57,00

1.064',37

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

428,00

428,00

0,00

0,00

0,00

42Ȕbo

Proiecte finanțate prin FSE

58

428 00

428,00

0,00

000

428 00

Active nefinanciare

7i

0 00

0,00

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

93,00

93,00

20,00

21,51

0,00

93,00

Active nefinanciarei Protecția civila,'

71

19,00

19,00

16.00

84,21

0 00

19,00

Active nefinanciarei Politia Locala:

71

74 00

74,00

4,00

5,41

74 00

INVATAMANT

6502

21.988.00

16.707,50

1.640,97

7,46

41,00

22,029,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254 00

13.974,50

189,00

0 98

19.254 00

Active nefinanciare

71

181,00

181,00

0 00

0,00

181 00

Active nefinanciare

71

2.553,00

2.552,00

1.452,00

56,87

41 00

2.594.00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-0,03

0,00

SANATATE

6602

5.767,00

7.572,00

514,00

8,91

-71,00

5.696,00

Active nefinanciare

71

4.325 00

6.13000

32.00

0,74

-71,00

4.254,00

Active nefinanciare cabinete școlare - ASSC

22,00

22,00

22,00

100,00

22,00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

1.420,00

1.420,00

460,00

32,39

0,00

1.420,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400 00

400 00

374 00

93.50

0,00

400 00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020 00

86,00

8,43

1.020 00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3.374,00

3.374 00

1.914,52

56,74

0,00

3.374,00

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2.189,00

2.189,00

1.004,00

45,87

0,00

2.189,00

Teatrul"Toma Caragiu"

700,00

700,00

200,00

28,57

700,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230 00

208,00

90,43

23000

Casa de cultura

0,00

0 00

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

0 00

0 00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259 00

1.259,00

596,00

47,34

1.259,00

Active nefinanciare

71

1.185,00

1.185,00

913 00

77,05

1.185,00

Alte transferuri entru investitii

55 13

0 00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-2,48

0,00

ASIGURA Rl SI ASISTENTA SOCI A IA

6802

416,00

416,00

1,00

0,24

0,00

416,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional

58

0,00

Active nefinanciare

71

416,00

416.00

1,00

&DYVIW.

0.00

416,00

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

1 00

0,87

115,00

Active nefinanciara Căminul de batrani

35,00

35.00

0.00

0,00

35.00

Active nefinanaciare cantina sociala

5,00

5,00

0 00

5 00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

261,00

261,00

0,00

0,00

261,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

19.597,26

14.387,26

1.161,00

5,92

1.177,00

20.774,26

Active nefinanciare i rimarie

71

2.525 26

2.525,26

924 00

36,59

1.177 00

3.702 26

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

212,00

212,00

155,00

73,11

212,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

11.650 00

82,00

0 49

16.860,00

55,13

0 00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

6.192,09

6.192,00

3.510.00

56 69

-577,00

5.615,09

Active nefinanciare

71

6.192 09

6.192,00

3.510 00

56,69

-577 00

5.615 09

Alte transferuri pentru investitii

55,13

0 00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

201,00

201,00

0,00

000

0,00

201,00

Active nefinanciare

71

201 00

201,00

0,00

0.00

201,00

TRANSPORTURI

8402

200.340,33

152.644,83

3.538.54

7,77

-31.46

200.308.87

Active nefinanciare

71

3.438 33

8.844,83

1.771,00

51,51

3.438,33

Proiecte finanțate prin FSE

58

196.902 00

143.800,00

1.799,00

0.91

196.902,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-31,46

-31,46

-31,46

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR.___        /            __


APROBAT,

PRIMAR^

Adrian FLOMN DOBREf

NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE

Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Unităților de cult li se poate acorda sprijin financiar sub forme de sume alocate din bugetul local, in condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Guvern nr.82/2001, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1470/2002, precum si a Procedurii privind alocarea de sprijin financiar.

Prin adresa Înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 13415/28.07.2020, Parohia „Sf. Ilie” solicita sprijin financiar pentru finalizarea lucrării de consolidare a clopotniței, lucrare începută inca din anul 2014.

Prin urmare, se propune suplimentarea sumei alocate pentru unitati de cult cu suma de 30,00 mii iei de la 1.060,00 mii lei la 1.090,00 mii lei, distribuita astfel:

Nr. ; crt.

Unitatea de cult

Lucrări pentru care se solicită sprijin financiar

Suma

i Protoieria Ploiești Nord

1.

; dotări Centrul Cultural Protoieria Ploiești Nord - sistem irigație, sistem Protoieria Ploiești Nord           : ghidaj nevazatori, sistem alarma,

; protecție geamuri subsol, usi acces grupuri sanitre

i finisaje exterioare;

30 000

2.

• finisaje interioare;

Parohia "Acoperământul Maicii   i instalații;

Domnului"                       ; amenajări exterioare;

: construire clădiri și anexe exterioare;

; pictură biserică.

30 000

1

3.

Parohia "Maica Precista"

finalizare lucrări restaurare și consolidare

i

150 000

restaurare pictură;

restaurare și conservare catapeteasmă.

înlocuire tâmplărie;                 «*./        -7\'V ’,

—-----------------------------------------4ș—--}       . - / . \ vT'

4.

Parohia "Sf. Antonie"

lucrări de finisare a Centrului soVrtați h (inclusive materiale și manoperăV f reparatii gard Centrul Social

w

5.

Parohia "Sf. Gheorghe Nou"

reparații capitale la exteriorul bisericii;

înlocuire tâmplărie turlă;

va        ................

ij 1.

15 000

tencuieli exterioare;

dotări interioare la Casa Praznicală.

6.

Parohia "Sf. Spiridon"

vopsire acoperiș; înlocuire tâmplărie turlă.

10 000

7.

Parohia "Sf. Vineri"

construire Centru administrativ și capelă mortuară.

10 000

8.

Parohia "Nașterea Domnului și Sf. Apostol Andrei"

pictură biserică.

20 000

55 000

»•

Parohia "Sf. Nicolae Vechi"

tâmplărie biserică;

instalatii încălzire biserică; înlocuire pardoseala

10.

Parohia "Sf. Ilie"

finalizare lucrări de consolidare la clopotniță

40 000

11.

; construire capelă mortuară;

Parohia "Sf. Dumitru”           | renoviM.S^^rohială;________________________________

: proiect trapeză reparatii si renovări trapeza.

10 000

12.

Parohia "Sf. Pantelimon"

amenajări curte biserică - reparatii

.gard_____________

spații sanitare.

40 000

13.

1__________________

Parohia "Sf. Apostoli"

înlocuire catapetesma sfintei biserici, mobilier nou, repictare icoane catapeteasmă.

50 000

10 000

14.

Parohia "Sf. Ștefan"

reparații capitale acoperiș biserică.

15.

Parohia "Sf. Voievozi"

construcție - acoperire terase

10 000

16.

Parohia "Nașterea Maicii Domnului"

înlocuire tâmplărie geamuri biserică.

10 000

17.

Parohia "Sf. Nicolae Nou"

........ ...... -.....-continuare lucrări capelă.

10 000

j 18.

Parohia „Buna Vestire”

Reparație gard curte biserica

30.000

Total Protoieria Ploiești Nord

540 000

\ Protoieria Ploiești Sud

19.

Parohia "Dumitru Apostol"       : intervenții la acopris (montare

60 000

structura), învelire cu tablă l.indab';

.T-

4 te

■ .

-■ ■■<.v- 'o'

«OG!

c construire turle biserica și învelrtea-cu'’ tablă tip Lindab.

20.

Parohia "înălțarea Domnului"

renovare clopotnița (înlocuire tablă, reconfigurare peisagistică, finisaj și recondițion area ci opotelor).

50 000

pictură în tehnica fresce 1000 mp;

21.

Parohia "întâmpinarea Domnului"

lucrări de construcție - sculptură a catapetesmei.

30 000

22.

Parohia "Schimbarea la Față"

amenajare curte;

10 000

finisare gard ce împrjmuiește curtea

23.

Parohia "Sf. Filofteia"

construire clopotnița.

10 000

24.

Parohia "Sf. Haralambie"

confecționare gard împrejmuitor

10 000

refacere a fațade biserica parohiale și a clopotniței.

Parohia "Sf. Ecaterina"

anvelopare biserica pe exterior

10 000

tencuieli și reparații ext. la clopotniță

înlocuire acoperiș biserica;

înlocuire burlane șijgheaburi biserica;

26.

Parohia "Sf. Gheorghe Vechi"

înlocuire acoperiș la casa parohială;

20 000

asfaltare aleii din curtea bisericii;

recondiționam catapetesma;

refacere gard curte biserica.

Parohia "Sf. loan Botezătorul"

continuarea lucrărilor de construcție la biserica parohială;

150 000

27.

lucrări de finisaje interioare (profile, stucaturi, stuccomarmură, capiteluri, pilaștri).

Parohia "Sf. împărați" ...............

reparații exterioare la biserica parohială

20 000

28.

dotarea bisericii cu sistem de climatizare

7   M 4,

restaurare catapeteasmă și ansarareltipr 1 ""xv' iconografice mobile din. biserioă^/         \^\

29.

Parohia "Sf. Vasile"

anvelopare cu polistriren si voisîlje Centru Administrativ al parohm^yxîy.

reparare pavaj betonat curte biserica7,șiT montare pavele;

w

000 c,.>

construire paraclis în curtea bisericii;

reparație capela din interiorul bisericii.

continuare lucrări la învelitoarea cu tablă de cupru (materiale și plată manoperă);

30.

Parohia "Sf. Trei Ierarhi"

șape interioare și pardoseli (materiale și plată manoperă);

30 000

instalații electrice (materiale și plată manoperă);

tencuieli interioare (materiale și plată manoperă);

31.

Parohia "Sf. Treime"

înlocuire pardoseli din parchet cu pardoseală din marmură în biserică.

30 000

înlocuire învelitoare de tablă a bisericii și a anexelor cu una nouă;

32.

Parohia "Sf. Atanasie și Chirii"

reparare fațada bisericii;

10 000

înlocuire ferestre;

realizare unui trotuar din pavele; amenajare spațiu de depozitare.

Total Protoieria Ploiești Sud:

500 000

33.

Parohia Romano-Catolică

reparații la biserică, la oratoriul Sf. Anton și casa parohială din str. Ștefan cel Mare nr.13.

10 000

34.

Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Parohia „Sfinții Petru si Pavei"

reparații si amenajari la casa parohiala din str. Ternisana nr. 18D si capela din str. LL. Caragiale

10 000

35.

Biserica Adventista de Ziua a Șaptea - Conferința Muntenia’ ’ -Biserica locala Maranatha din str.

Sapunari nr. 1

hidroizolație subsol clădire;

înlocuire centrala termica si instalații.

30 000

Total, Iei:

1.090 000

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

____________________-<c


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3


2^       APROBAT

44* /'.«               PR,MAR

**'7Adrian Florin DOBRF

LISTA obiective de investitii pe anul 2020 Rectificare 8

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITA

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 7

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 8

Observatii

de lu bugetul loca

<lc ta bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de ta bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

' ?81>.»5 J

imio.tw

:<:19:236W:

<■ ATi.WI.V

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

■:::o;oo.:-:-

i «.0737:

S7.IHI <

?:-:i:049;37-:-:

Vin dicț<Mi< u ik iibkiM

1 > ' •...» *

1

Dotări informatica

216.45

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

2

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești”

0.00

21.75

'     0.00

0.00

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

4

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta in vederea Întocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

7

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POC A 2014 - 2020

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

8

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii termic

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

9

Inscripționare denumire sediu Municipiul Ploiești

0.00

1    38.00

0.00

0.00

38.00

42.00

80.00

0.00

0.00

80.00

10

Realizarea sistemului de supraveghere video a paraului Dambu, Municipiul Ploiești -Faza 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

Cap.61.02.7I.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

»;oo.:: :•

: : :i:9;og ::

0

« i);oo: :«-

■ . ion < •

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

o.oo

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)               1

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

‘                              V ...î '

i

1

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situatii de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare.                                                                                    ।

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situatii de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de înștiințare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

rr

3

Aparate nebulizare KOX Basic

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

-16.00

*

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

• 12 ««M

•■■2-55SJ0I): '

< : :::

:: :<H)o::<

; :î5$5.oo :<

4100 •

::-2-594j)o::-

:« o.oo::

: :o.oo::

AÎrLli.g i

17

B

Lucrări noi

12 669.99

214.00

0.00

0.00

214.00

26.42

240.42

0.00

o.oo îl .

'U 240.42 A.- '

1

Separatic/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00     ।

-0.72

14.2S

0.00

o.oo

9 <>14.28

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)________________________. _______ _____

0.00

55.00

0.00

0.00 I

55.00

-1.37

53.63

0.00

0.00

53.63-'

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

I

2

3

Reamenajare imobil str. Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit (proiectare si execuție)

3 037.12

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8 800.00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

389.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara Ia Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

7

RTE Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

8

RTE Construire sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

9

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

166.60

10

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu"

277.27

11

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, umtati de invatamant

0.00

12

Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

13

Execuție lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Sc.George Cosbuc, Grădiniță nr.23, Grădiniță Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

14

Branșament apa Colegiul National Pedagogic Regina Mana

0.00

lin !>•••- ‘i -U- uiwU'l.i

1

Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul'-Aripa de Nord

0.00

2

Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale”

0.00

3

Documentatii necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0.00

4

Dotare Școala Primara nr 22 cu centrale termice

0.00

5

Expertize tehnice clădiri - umtati de invatamant

0.00

6

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

7

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de      l

impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivur’Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

10

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

11

Documentatii - Sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

12

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 7

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 8

Observatii

de ia bugetul local

dc la bugetul <ie stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

30.00

0.00

0.00

30.00

30.00

60.00

0.00

0.00

60.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.00

-1.49

0.51

0.00

0.00

0.51

1

i nj

0 Oii

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11.00

12.00

0.00

0.00

12.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6.46

7.46

0.00

0.00

7.46

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

i.do^ °

•n

•v '

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00^

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 7

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 8

Observații

de la bugetul loca

de la bugetul de itat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de 8 lat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

17.00

0.0(1

0.00

17.00

-0.69

16.31

0.00

0.00

16.31

14

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumati in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

15

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

16

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

'     41.00

0,00

0.00

41.00

17

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

18

ET Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

-1.19

8.81

0.00

0.00

8.81

19

DALl ,DTAC, PT, doc. avize-Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru efîcientizare energetica la Școala Gimnaziala George Cosbuc, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic I Mai, Liceul Tehnologic Sf.Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

21

Dotare sala sport cu turbine de încălzire Școala Gimnaziala Mihai Eminescu

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

22

Verificare documentatii tehnice-eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Al. I.Cuza

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

23

Verificare documentatii tehnice-eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

24

Verificare documentatii tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai -Sala sport.

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

25

Verificare documentatii tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei in mun.Ploiesti

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

26

Dotare cu centrala termica grădiniță "Cheita de aur"

0.00

5.00

0.00

o.oo

5.00

1.00

6.00

0.00

0.00

6.00

27

Achiziție imobil situat in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l

0.00

1 620.00

0.00

0.00

1 620.00

0.00

1 620.00

0.00

0.00

1 620.00

28

Proiectare-Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I.L.Caragiale

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

29

Proiectare - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.                                                                        ,

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

FOtAL:-:-:-::-:-::::

Siîîkob::

• :-o.on ■ ■

-:-i noo.no:-

■ -33'2«.W

-..71.00 '

>3:25<O0

;:-:::oo::;:::

: lOflikbu ::

''■4:2S4.0(>':',

A

Lucrări in continuare

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

-71.00

130.00

0.00

0.00

130,QO % '

i tnn o- j

1

Consolidare si refiinctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

-71.00

130.00

0.00

0.00

13ft0(K>

B

Lucrări noi

14 730.38

3 000.00

0.00

1 (100.00

4 000.00

0.00

3 00(1.00

0.00

1 000.00

Zodoăta

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14 730.38

3 000.00

0.00

1 000.00

4 000.00

0.00

3 000.00

0.00

1 000.00

4 0O0.00

j

(•.( 0

•. 1

.1 «t < '.":-

1

Documentatii necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refiinctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

V100

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

șS~~

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Actualizare indicatori tehnico economici -Consolidare si refiinctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

20.00

0,00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

5

ET Corp K, M, Spital Municipal Ploiești

0.00      1

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Achiziție si montaj lift Policlinica Cina, str.Andrei Mureseanu, nr.56

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

■4^

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 7

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 8

Observatii

dc la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de ia bugetul de «tat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTM

'

:: j:.i85..o0:::

Z:W(»Z:

': i jfr-.M! ■

- :

yJl 185.<ni;.'

A

Lucrări in continuare

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

o.oo

3.00

0.00

0.00

3.00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proicctare+executie)

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

B

Lucrări noi

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.IH»

2.00

0.00

0.00

2.00

1

Construire,modernizare, reparatii capitale statui si monumente (Socluri Parc Municipal Vest, l.L.Caragiale, etc) Etapa a 11 a

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

\hi         r’i .1 HBfMiti.

MM’

1 18»».' ■

V.00

i | n

0,00

i ihn i>n

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

2

SF PT Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SF PT Garaj pentru utilaje Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF PT Lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Conducta BY PASS Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Fantana Arteziana Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Sistem aerian aspersie Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

SF PT Reamenajarc zona casatorii Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Bolarzi rectactabili Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

SF PT Zona protecție lac Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF PT Magazie structura ușoara Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

SF PT Parcare dale inierbate in zona patinuarului Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00 ~

0.00

1.00

13

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului

Ploiești"                                                                                                              1

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

14

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători’’

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

15

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

53.00

0.00

0.00

53.00

0.00

53.00

0.00

0.00

53.00

16

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

17

Achiziție clădire baza sportiva LUK.OIL (Str.Mihai Bravu, nr.241)

0.00

900.00

0.00

0.00

900.00

0.00

900.00

0.00

0.00

900.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

: : mw

ȘZlsjjoȘ?

.O;bq: J

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

\llr tlnliuhh ile învoituri

('.(»•)

0.00

114.00

1

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

2

DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

,jaaSs^,

Cap. 70.02 .71.01

z

— Z Sf. ț.

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

x -A

iOȚĂI

..:.::ș25.26.

117.Ț.00:.

< .p65.21.'.:

‘37IJȚ.-26

din care

> ,V ____

_ ‘ '____

A

Lucrări in continuare

256.00

781.12

780.05

0.00

1 561.17

120.00

901.12

780.05

0.00 J

iZl 681 ,t7; "

z.z j;

1

2

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00 \

^Xloo^z

'-dsj / £

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l IA

0.00

479.00

0.00

0.00

479.00

0.00

479.00

0.00

0.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

1.00

0.00

0.00

1.00

120.00 '

121.00

0.00

0.00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a       _______

0.00

300.12

780.05

0.00

1 080.17

0.00

300.12

780.05

0.00

1 080.ÎT**

Nr.

cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 7

Influente

(*/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 8

Observatii

de la bugetul loca

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul loca)

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

Lucrări noi

6 928.09

108.00

0.00

0.00

108.00

1 045.00

8.00

100.00

45.00

1 153.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare i execuție)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

45.00

1.00

0.00

45.00

46.00

4

Realizare locuințe sociale str. Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

1.00

100.00

0.00

101.00

5

Branșamente electrice si instalatii utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

'      1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen

6 928.09

1.00

0.00

0.00

1.00

1 000.00

1.00

0.00

0.00

1 001.00

Uu ltnich df (nw'liln

0.00

856/19

12,01

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Transpunere G.I.S. suport topo PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Studiu hidro-geotehnic PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Actualizare PUZ zona -etapa I studii fundamentare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

0.00

1.00

0.00

1    0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Modificare/actualizare documentatii PUZ aprobate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00      ,

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Elaborare documentatii PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Scanare si georeferenticre planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) si registre cadastrale

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Aplicație software e-administratie

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Actualizare Regulament privind publicitatea stradala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Actualizare aplicație software emitere documente in acord cadru cu modificările legislative       i

0.00

1.00

0.00

0.00    |

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Scanare arhiva documente D.G.D.U

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Achiziționare echipamente: plotter, imprimanta color multifuncționala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

16

Documentatii tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

17

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

18

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

19

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

>

20

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

21

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.lndependentei nr. 1

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

22

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00      1

0.00

0.00

1.00 ___

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

23

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

24

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

25

PUZ str.Cosminele nr.l IA

0.00

26

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 11A

0.00

27

SF Parc Industrial

1       0.00

28

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

29

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

30

Servicii de verificare documentatii tehnice faza DALI/PT

0.00

31

întocmire documentatii tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0.00

32

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

33

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen Etapa II

0.00

34

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-cladiri publice

0.00

35

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-iluminat public

0.00

36

Racordareretea gaze si energie electrica locuințe str.Libertatii nr.3

0.00

37

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

38

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27A Aleea Catinei nr. 3

0.00

39

Servicii de consultanta, proiectare si asistenta tehnica pentru proiectul : "Creșterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Ploiești (etapa a III a)

0.00

40

Lucrarea de înregistrare sistematica a sectoarelor cadastrale din U.A.T Ploiești

0.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

roTAi;

: <64-534:22-

din care

A

Lucrări in continuare

64 534.22

1

Extindere rețele canalizare Etapa II (str. Subtraversare Gârlei, Str. Verii, Str.Vaslui)

4 076.20

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

3

Asigurarea utilitarilor si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

27 597.20

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu: str Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

7 231.13

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

3 305.87

7

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

1 798.54

8

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

6 604.74

9

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

13 920.54

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 7

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 8

Observatii

de la bugetul locul

de la bugetul de stat

alic bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

210.00

0.00

0.00

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

12.00

biții joi

<::2bi;bv:

-577.0(1

::: <

.:::::b.oo::>.

4 796.00

0.00

0.00

4 796.00

-577.00

4 219.00

0.00

0.00

4 219.00

95.00

0.00

0.00

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

95.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

0.00

1 020.00

0.00

0.00

1 020.00

1 352.00

0.00

0.00

1 352.00

-300.00

1 052.00

0.00

0.00

x o o

x a’.

1 270.00

0.00

0.00

1 270.00

-277.00

993.00

0.00

0.00 /

1'

w 993Ș0O

180.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00 v

b

/ 2b ।

163.00

0.00

0.00

163.00

0.00

163.00

0.00

0.00

& '

525.00

0.00

0.00

525.00

0.00

525.00

0.00

0.00

525.00

151.00

0.00

0.00

151.00

0.00

151.00

0.00

0.00

151.00

*

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 7

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 8

Observatii

de la bugetul loca

de ta bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

Lucrări noi

03)0

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

1.00

0.00

0.00

1       1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

3

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa a II a - Realizare evacuare rețea de canalizare pana la Bdul.PetroIului

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

\hv thrhuirli h- i>i>rxiH

- 1443*9

0,0

0.00

1 1 44 11*

«e •

1 144,0*

1

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

2

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

3

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

4

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Verificare/expertiza tehnica lucrări stafie epurare Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumati, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6.

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

7

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

8

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Rețea de microstatii cu senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului

0.00

680.00

0.00

0.00

680.00

0.00

680.00

0.00

0.00

680.00

11

Autolaborator pentru monitorizarea calitatii aerului

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

12

SF Deviere rețea canalizare pluviala Piața Victoriei FN-Pietonal Nichita Stanescu

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

13

Registru spatii verzi

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

: :2«r.00«

■ O.no ■

•.•■.■2PW.'.-:

.UQQ- •:

■ :

.   :<W ■ ■

din care

%hc<hihuu'Ei >fr lUVtMfru

.'01.011

w,uo

201.00

(ILOt

A

1

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun. Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

-

3

Actualizare-Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem jroductie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

-<•'100.00

r *

Cap.84.02.71.01_____

TRANSPORTURI

7:    | ta j

:-:i56;i:47;74.-:

•:J:428.33:<

:<3428.-33::-

:<M2«.33::

<: :-3438.33<::

din care

■ ’C*

--------

t / K     ,

A

Lucrări in continuare

46 182.06

1 814.83

0.00

0.00

1 814.83

0.00

1 814.83

0.00

0.00

>11814.83

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

2.13

0.00

0.00

2.13

0.00

2.13

0.00

0.00

/'iun

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

1 630.00

0.00

0.00

1 630.00

0.00

I 630.00

0.00

0.00

iT3ojoo*-“

3

4

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București Isi B-dul București 2 proiectare+executie)

1 562.26

7 422.48

87.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87.00

93.00

0.00

0.00

87.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87.00

93.00

5

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare tutuia conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET Rectificare 7

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 8

Observatii

de la bugetul loca

dc la bugetul de stal

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

Modernizare strada Amaradiei

459.52

1.70

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

1.70

7

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn) -(proiectare+executie)

28 864.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

100 854.45

785.00

0.00

0.00

785.00

0.00

785.00

0.00

0.00

785.00

1

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str. Aleea Scolii (Cartier Malu Rosu)-proiectare+executie

170.93

171.00

0.00

0.00

171.00

0.00

171.00

0.00

0.00

171.00

2

Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare (proiectare+executie)

4 480.00

601.00

0.00

0.00

601.00

0.00

601.00

0.00

0.00

601.00

3

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

1   1 395.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

62 293.39

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Branșamente electrice semaforizare

25.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor (proiectare+executie)

8 889.54

1.00

1     0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

4 612.84

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile Fundătură Lupeni 1 si Fundătură Lupeni 2 (proiectare+executie)

203.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Amenajare intersecție stada Ștrandului cu centura nord est-DNl B (proiectare+executie)

4 828.03

1.00

0.00

0.00 I

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Modernizare strada Miciurin

557.68

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Modernizare B-dul Independentei (tronson cuprins intre B-dul București si strada Gheorghe Lazar)-proiectare+executie

10 039.08

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Supralargire strada Marasesti (proiectare+executie)

3 062.67

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Reparație capitala Pasaj subteran Omnia

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

o.oo

1.00

0.00

0.00

1.00

15

Modernizare strada Inului (proiectare+executie)

297.29

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Mic ihrhu t'ii J» ur»r*t‘lli

1 1.23

S28 fțll

' .v ■

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

2

Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări publice in Municipiul Ploiești, respectiv: Modernizare străzi in Cartier Buna Vestire

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

3

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00 i

0.00

0.00

2.00

4

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

-5.00

5

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

'; 5.00

6

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00     |

67.00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 7

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 8

Observatii

de la bugetul loca

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

5.00

0.00

0.00

1      5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

8

SF/DTAC/PT Reabilitare baza materiala transport auto-Depou tramvaie

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

9

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectar&fexecutie).

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

10

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

PUZ strada Ștrandului

0.00

40.00

0,00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

12

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

'    35.00

0.00

0.00

35.00

13

DAL1 Pod str. Berzei

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

14

Studiu trafic pentru proiectul"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata București-Brașov) Cod SMIS 48114

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00    ,

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

15

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00      |

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

16

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

17

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

301.00

0.00

0.00

301.00

0.00

301.00

0.00

0.00

301.00

18

DALI, PT, DE Reparatii capitale Pasaj subteran Omnia

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

19

DALI, PT, DE Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

20

DALI Modernizare strada Inului

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

21

Audit financiar SC TCE SA

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

22

ET, DALI, PT, DE Cartier Tineretului

0.00

1.00

0.00

0.00 I

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

23

Dotări lifturi- pasaje pietonale subterane Bdul Bucureștii si Bdul București 2

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

.1.00 0

24

Achiziție Autobuze EURO 6

9111.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Studiu circulație pentru sensuri unice

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

. r ■ o

26

SF Piste biciclete

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00 I

0.00

20.00    ।

0.00

0.00

J. 20.00 ■■ ■/

27

DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00 1

L00

DIRECTOR EXECUTIV,

M1HA


SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIT» DRUMURI

SERVICIUL INVESTIT»

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITÂTI DE INVATAMANT SI SANATATE

/

BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBAN


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII


ANEXA

Z)/'» / JMMo


4^4-

fa.c.&t, JA/ie>20

//€ V--

APROBAT,^

|UWmÂR-„V|

Adrian Florin DOBRf

NOTA DE FUNDAMENTARE Rectificare 8 Buget local 2020

Capitolul 51.02.71.01 - AUTORITATI PUBLICE

C Alte cheltuieli de investitii

9. Inscripționare denumire sediu Municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești dorește inscripționarea prin litere luminoase a clădirii unde isi desfasoara activitatea Primăria Municipiului Ploiești.

Contractul are ca scop realizarea unei firme verticale luminoase TREBUCHET iluminare LED, formata din litere volumetrice luminoase de culoare albastra cu dimensiunea aproximativa de 750mm x 650mm, incluzând stema Municipiului Ploiești cu dimensiunea aproximativa de 2.00m x 1.50m si drapelul României (luminat), culorile așezate vertical in ordinea următoare incepand de la lance: (albastru/galben/rosu) din material rezistent la intemperie, aplicat pe inaltimea clădirii c.c.a 30ml, prins in suport de aluminiu;

Denimire/Inscriptionare: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

Având in vedere ca a fost demarata procedura pentru achiziționarea serviciilor/lucrarilor mai sus menționate, pe o valoare de 38.000 lei, unde nu a fost depusa nicio oferta, valoarea fiind mica, propunem suplimentarea sumei cu 42.000 lei

Suma prevăzută in bugetul local este de 80.000,00 lei.

Capitolul 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA A.Lucrari in continuare.

3. Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

Versantul din dreptul blocurilor R1 si R2 de pe strada Andrei Muresanu a început sa se surpe datorita faptului ca de-a lungul timpului nu s-au efectuat lucrări de refacere a șanțurilor de garda existente si nici lucrări de consolidare minime, singurele lucrări ce au fost executate fiind montarea unor borduri prefabricate pe post de ziduri de sprijin.

Pentru realizarea acestui obiectiv a fost necesar incheierea unui contract de proiectare tehnica si de lucrări ce a avut ca obiect: “Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2 (proiectare+executie)”.

Execuția lucrărilor nu a fost demarata de către SC Protenco Bau Profesional SRL in conformitate cu soluția prevăzută in proiectul tehnic, cu respectarea prevederilor legale, pentru fiecare gen de lucrare in parte.

Cu toate acestea executantul nu a respectat graficul de execuție asumat prin contractual de lucrări nr. 1397/18.01.2018, fapt ce condus la notificarea Societății SC Protenco Bau Profesional SRL privind rezilierea contractului.

Astfel, Municipiul Ploiești a incheiat un contract de prestări servicii avand ca obiect „ET - Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor RT si R2 “ cu finanțare de la bugetul local, cap. 70.02.71.01.-C23, cu o valoare estimata de 12.600 W fara TVA.                                                               ' 7 \

Scopul investiției a fost stabilirea prin expertiza tehnica, a soluției privind continuarea lucrărilor la obiectivul de investitii sus menționat, in Conformitate cu legislația in vigoare.

Expertiza Tehnica - Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2 a fost predata, unde au fost stabilite doua variante.

Pentru continuarea si finalizarea acestor lucrări de consolidarea versantului sus menționat, este necesar incheierea unui contract de proiectare tehnica si de lucrări ce are ca obiect: “Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2 (proiectare+executie)

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a contractului de lucrări, propunem alocarea sumei de 120.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 121.000 lei.

B.Lucrari noi

  • 3 .Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie).

Urmare adresei Consiliului Județean Prahova nr. 14468/10.08.2020 privind aprobarea sumei de 45.000 lei pentru Municipiul Ploiești, conform anexei la Contractul de finanțare locuințe proprietate private a persoanelor fizice, privind elaborarea proiectării lucrărilor de consolidare la obiectivele de investitii situate in Ploiești, in vederea rectificării bugetare, propunem alocarea sumei de 45.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 46.000 Iei.

Suma alocata obiectivelor de investitii sus menționate se diminuează din obiectivele:

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare.

  • 4 .Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

Avand in vedere plata facturiilor si taxelor ISC in vederea efectuării recepției, propunem distribuirea sumei de 300.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.052.000 lei.

  • S .Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

Avand in vedere plata facturiilor si taxelor ISC in vederea efectuării recepției, propunem distribuirea sumei de 277.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 993.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHA^LA IAMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII MARIANA STOCHITA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DirectiaTehnicInvestitii

Serviciul Reparatii si Investiții Drumuriaprobat PRIMAR Adrian Florin Dobre

NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investitii finanțate din bugetul local aferent anului 2020

RECTIFICARE 9

Capitolul 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranță depozit deșeuri Teleajen - proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investitii a fost elaborata documentația tehnica, faza DALI si au fost aprobati indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.92/31.03.2020, valoarea proiectului este de: 5.852.873,78 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 5.064.760,06 lei (inclusiv TVA).

Descrierea proiectului

Municipiul Ploiești își propune consolidarea zidului de sprijin, realizat din gabioane, ce protejează fostul depozit de deșeuri municipale Teleajen, ecologizat prin proiectul Sistem de Management Integrat a deșeurilor in județul Prahova, realizat de către Consiliul Județean Prahova, grav afectat în ultima perioadă.

Pentru realizarea acestui obiectiv a fost promovată Hotărârea Consiliului Local nr 433/31.10.2019 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, Consiliul Județean Prahova si Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bucov în vederea implementării obiectivului de investiții „Consolidare zid de sprijin pentru punere in siguranță depozit deșeuri Teleajen” , a fost emis,de către Consiliul Județean Prahova, Certificatul de Urbanism nr. 95/09.09.2019, cu o valabilitate de 24 luni si au fost obținute avizele.

Lucrările propuse cu scopul de a impiedica potențialul pericol de poluare cu deșeuri a râului Teleajen sunt:

  • - Realizarea unui dig de inchidere albie minoră cu o lungime de 631 m;

  • - Devierea cursului apă spre malul stâng pe o lungime de 373 m,;

  • - refacerea zidului de sprijin pe o lungime de 38.20 m.

Pentru proiectare ( Documentație Tehnica pentru obținerea Autorizației de Construire, Proiect Tehnic de Execuție) și execuția lucrărilor propunem alocarea sumei de 1.000.000 lei.

Informații financiare

Credit angajament 2020:

Valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform DALI, C+m3= 5:064.760,06 lei, inclusiv TVA.

Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.000. 001 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

SEF SERVICIUL INVESTIȚII Mariana STOCHITA

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE

UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE

ANEXA


APROBAt^V PRIMAR-

Adrian Florin DOBRE


NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE

CAP. 65.02.71.01 - INVATAMANT

A. Lucrări in continuare

l.Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (proiectare si execuție).

Având in vedere economia realizata, se propune diminuarea sumei alocate pe anul 2020 cu suma de 0,72 mii lei si redistribuirea acestora la obiectivul Expertize tehnice clădiri - unitati de invatamant.

Suma prevăzută in buget: 14,28 mii Iei.

2. Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor (incinta imobil Școala Gimnaziala „Grigore Moisil”)

Având in vedere economia realizata, se propune diminuarea sumei alocate pe anul 2020 cu suma de 1,37 mii lei si redistribuirea acestora la obiectivul Expertize tehnice clădiri - unitati. de invatamant.

Suma prevăzută in buget: 53,63 mii tei.

ll.Executie lucrări pentru demolări constructii/magazii - unitati de invatamant

Prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 pentru acest obiectiv a fost alocata suma de 30,00 mii lei.

La aceasta data a fost finalizata procedura de achiziție a lucrărilor iar pentru, Încheierea contractului de execuție lucrări, se impune suplimentarea sumei alocate cu suma de 30,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 60,00 mii lei.

14. Branșament apa Colegiul National Pedagogic „Regina Maria”

Având in vedere economia realizata, se propune diminuarea sumei alocate pe anul 2020 cu suma de 1,49 mii lei si redistribuirea acestora la alt obiectiv.

Suma prevăzută in buget: 0,51 mii Iei.

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1. Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I. L. Caragiale” (proiectare si execuție)

Se propune diminuarea sumei alocate pe anul 2020 cu suma de 1,00 mii lei si redistribuirea acestora la obiectivul Expertize tehnice clădiri - unitati de invatamant.

Suma prevăzută in buget: 0,00 mii lei.


©Șlegin^^ ational


l.Restaurare fațada si înlocuire tamplarie Ia clădire „Mihai Viteazul” - aripa de nord

Se propune diminuarea sumei alocate pe anul 2020

si redistribuirea acesteia la obiectivul Dotare cu centrala ten de Aur”

Suma prevăzută in buget: 0,00 mii lei.

4. Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice

Pentru Încheierea contractului de furnizare centrale termice la Școala

Primara nr.22 se impune suplimentrea bugetului alocat pe anul 2020 cu suma de 11,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 12,00 mii lei.

5. Expertize tehnice clădiri ~ unitati de invatamant

Prin Hotararea Consiliului Local nr.49/2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 pentru acest obiectiv a fost alocata suma de 1,00 mii lei.

Pentru expertizarea tehnica a clădirii din str. Bobalna nr.26, se suplimentarea cu suma de 6,46 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 7,46 mii lei.

13. Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.47 cu mașina de gătit

Având in vedere economia realizata, se propune diminuarea sumei alocate pe anul 2020 cu suma de 0,69 mii lei si redistribuirea acestora la alt obiectiv.

Suma prevăzută in buget: 16,31 mii lei.

18. ET Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

La data de 17.06.2020 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 10543 avand ca obiect ET Școala Gimnaziala George Cosbuc - corp C2.

Având in vedere economia realizata, se propune diminuarea sumei alocate pe anul 2020 cu suma de 1,19 mii lei si redistribuirea acestora la alt obiectiv.

Suma prevăzută in buget: 8,81 mii lei.

26. Dotare cu centrala termica Grădiniță „Cheita de Aur”

La data de 29.07.2020 a fost încheiat contractul de prestări furnizare avand ca obiect dotarea Grădiniței Cheita de Aur cu centrala termica.

Se propune suplimentarea sumei alocate cu suma de 1,00 mii lei prin redistribuirea de la alt. obiectiv.

Suma prevăzută in buget: 6,00 mii lei.

CAP. 66.02.71.01 - SANATATE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a Ii-a

Se propune diminuarea sumei alocate cu suma de 71,00 mii lei si redistribuirea acestora la alte obiectivele Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice si Execuție lucrări pentru demolări constructii/magazii - unitati de invatamant si sprijinarea financiara cu suma de 30,00 mii a Parohiei „Sf. Ilie”

Suma prevăzută in buget: 130,00 mii lei.

Sef serviciu, Carm^iJNJTU


Director Executiv, Mihaela JAMA^DI^

w&r# 2

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:


ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA", PLOIEȘTI

X/z- /X. &f. -W


LA

ANEXA 1


BUGET PE ANUL 2020 sursa de finanțare: bugetul local RECTIFICARE AUGUST 2020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET APROBAT HCL 243/05.08.2 020

Realizat 30.07.2020

Influent e (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

379.27

295.60

50.00

429.27

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

379.27

295.60

50.00

429.27

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

379.27

295.60

50.00

429.27

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.00

4.00

0.00

8.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

8.00

4.00

0.00

8.00

I Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

8.00

4.00

0.00

8.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20.30)

20

304.27

266.60

50.00

354.27

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

267.00

241.00

50.00

317.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

0.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

6.00

0.00

8.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

215.00

206.00

50.00

265.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14.00

10.00

0.00

14.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

3.00

0.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

16.00

0.00

20.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

8.27

7.60

0.00

8.27

Materiale sanitare

20.04.02

6.00

6.00

0.00

6.00

Dezinfectanti

20.04.04

2.27

1.60

0.00

2.27

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

22.00

16.00

0.00

22.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

0.00

0.00

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

16.00

0.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

0.00

1.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

2.00

0.00

3.00

Protecția muncii

20.14

3.00

0.00

0.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

37.00

15.00

0.00

37.00

HfLUL X ALFfc CHELÎUltL! fcoci

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.3Q)_________________________

59

30.00

10.00

0.00

30.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,NIAGDALENA CRĂCIUNICĂ


A tJfyk %

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ZX Ț J         INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. MINERVA, NR. 4, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA TEL.: 0244552398; FAX: 0244552398, E-mail: școala nicolaeiorga@yahoo.com

Nr. din OQ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Urmare a situației privind necesarul de fonduri bănești trimisă către Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget-împrumuturi din 20.06.2020, respectând prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, a OUG 57/2019 -Codul Administrativ, bugetul inițial al Școlii Gimnaziale „ Nicolae lorga” Ploiești având ca sursă de finanțare bugetul local aprobat prin HCL nr 241/24.03.2020, constituit la nivelul sumei de 379,27 mii lei se rectifică prin alocarea de 50,00 mii lei pentru plata utilităților și virarea între articole bugetare, suma totală a bugetului anual alocat fiind 429,27 mii lei.

DIRECTOR,ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Administrator financiar, Maria Magdalena CRĂCIUNICĂ