Hotărârea nr. 271/2020

Hotãrârea nr. 271 privind aprobarea completării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.163/30.05.2016 și aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe axa Sud-Est cuprins între strada Izvoare, străpungere până la strada Avântului, str. Avântului, str. Mihai Bravu-până la limita administrativă UAT Ploiești- Berceni, str. Apelor - str. Cornățel, str. Ștrandului până la limita administrativă UAT Ploiești- Bucov, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR. 271

privind aprobarea completării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.163/30.05.2016 și aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe axa Sud-Est cuprins între strada Izvoare, străpungere până la strada Avântului, str. Avântului, str. Mihai Bravu-până la limita administrativă UAT Ploiești- Berceni, str. Apelor -str. Cornățel, str. Ștrandului până la limita administrativă UAT Ploiești- Bucov, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 372/19.08.2020 al domnului primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun nr. 8073/19.08.2020 al Direcției Tehnic-Investiții și nr. 495/19.08.2020 al Direcției Relații Internaționale, prin care se propune aprobarea investițiilor ce vor alcătui un coridor de mobilitate integrat, considerat strategic la nivelul Municipiului Ploiești, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.163/30.05.2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 41/20.08.2020 al Direcției Economice;

Țînând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al municipiului Ploiești „comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații.” din data de 21 august 2020 și de avizul comisiei de specialitate nr. 1 ”comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze” din data de 21 august 2020;

Având în vedere:

 • - Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic;

 • - Ordonanța de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 20142020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 20142020 (POIM);

 • - Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • - Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale;

 • - Adresa nr. 13052/22.07.2020 de la ADR Sud Muntenia referitoare la Pregătirea și prioritizarea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POI M), conform O.U.G. 88/2020;

 • - Reținând prevederile Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30.05.2016 privind aprobarea SIDU și PMUD pentru Polul de creștere Ploiești Prahova;

 • - Având în vedere prevederile Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico-economice;

 • - Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ al României;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), lit. b) și alin. 4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de creștere Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.163/30.05.2016 cu proiectul „Modernizare str. Mihai Bravu pe tronsonul cuprins între str. Cornățel și limita UAT Ploiești, spre Berceni, inclusiv consolidare pasaje auto și pietonale - Pod Fero și Pod Petrotel”- conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă coridorul de mobilitate integrat pe axa Sud-Est cuprins între strada Izvoare, străpungere până la strada Avântului, str. Avântului, str. Mihai Bravu-până la limita administrativă UAT Ploiești-Berceni, str. Apelor - str. Cornățel, str. Ștrandului până la limita administrativă UAT Ploiești-Bucov, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin DOBRE să semneze toate documentele necesare în numele Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Ploiești.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-SIMION

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV

Anexa nr. 1 Ia

HCL nr.f/.£Z

August 2020Propuneri de proiecte de dezvoltare a mobilității urbane, actualizate conform

Planului de acțiune din P.M.U.D. pentru Polul de Creștere Ploiești

Având în vedere concluziile analizei situației existente, a fost propus următorul portofoliu de proiecte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești

Portofoliu de proiecte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești

Nr. crt.

Cod

Proiect

Descriere proiect

1

4.1.1.18

Completare legături inelare sud-est: străpungere str. Izvoare - str. Mihai Bravu

Completare legături inelare sud-est: străpungere str. Izvoare - str. Mihai Bravu; amenajare traseu auto și pietonal;

2

4.1.1.19

Completare legături inelare est: reamenajare str. Apelor și str. Comățel

Completare legături inelare est: reamenajare str. Apelor și str. Comățel (între str. Ștrandului și str. Mihai Bravu) Reorganizare trafic și stabilire sensuri unice;

3

4.1.1.36

Reorganizarea circulației pe Str. Mihai Bravu

Revizuirea modului de amenajare în intersecții prin corecții geometrice, insule canalizatoare de trafic, refugii pietonale la trecerile de pietoni Amenajări și facilități pentru pietoni și bicicliști

Semnalizare verticală și orizontală Integrare cu proiectele:

Construire infrastructura pentru troleibuz pe ruta Gara de Vest - Fero

4

4.1.1.4

Reabilitare str. Ștrandului

Reabilitare str. Ștrandului (între pasaj Bucov - limita municipiul Ploiești, inclusiv amenajare piste biciclete), amenajare intersecție str. Ștrandului/ DN1B

5

6.1.1.2

Amenajare P+R în municipiul Ploiești în zona Ștrand Bucov - P+R pe str. Ștrandului, în nord-estul municipiului Ploiești (zona Ștrand Bucov).

Amenajare P+R pe str. Ștrandului, în nord-estul municipiului Ploiești (zona Ștrand Bucov).

6

6.1.1.3

Amenajare B+R în municipiul Ploiești pe str. Mihai Bravu (în zona actualei stații de transport public Fero)

Amenajare B+R pe str. Mihai Bravu (în zona actualei stații de>trâhsport+public Fero)

7

2.3.1.2

Modernizarea stațiilor rețelei principale de transport public

Modernizarea stației (Fero (echipare cuj. panouri de   informații, . ^ațțop^5ș+

îmbunătățirea Vgândiți ifoV accesibilitate și siguranță)’’;* 'o.+:

8

3.1.1.9

Completare rețea ciclabilă în zona de est între Cartierul Mihai Bravu și cartierul Gh. Doja

Amenajarea piste de biciclete str. Mihai Bravu (între Fero și Maternitate), str. Apelor (între. Str. Mihai Bravu și str. Ștrandului)

9

3.1.1.4

Extindere piste de biciclete pe direcția est-vest între zona centrală și cartierul Bereasca pînă la centura de est

Amenajarea piste de biciclete pe str. Ștrandului (între str. Crăițelor și Centura Est Ploiești, corelat cu proiectul Reabilitare str. Ștrandului)

Investiții propuse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești -completare

1

„Modernizare str Mihai Bravu pe tronsonul cuprins între str Comățel și limita UAT Ploiești, spre Berceni, inclusiv consolidare pasaje auto și pietonale - Pod Fero și Pod Petrotel

Modernizare str. Mihai Bravu; Consolidare cele doua pasaje auto și pietonale peste CF - Mihai Bravu Amenajări și facilități pentru transportul public și pentru pietoni și bicicliști

NOTĂ: Intervențiile:

 • - Proiect 4.1.1,18 Completare legături inelare sud-est: străpungere str. Izvoare - str. Mihai Bravu

 • - Proiect 4.1.1.19 Completare legături inelare est: reamenajare str. Apelor și str. Comățel

 • - Proiect 4.1.1.36 Reorganizarea circulației pe Str. Mihai Bravu

 • - Proiect 4.1.1.4 Reabilitare str. Ștrandului

 • - Proiect 6.1.1.2 Amenajare P+R în municipiul Ploiești în zona Ștrand Bucov - P+R pe str. Ștrandului, în nord-estul municipiului Ploiești (zona Ștrand Bucov).

 • - Proiect 6.1.1.3 Amenajare B+R în municipiul Ploiești pe str. Mihai Bravu (în zona actualei stații de transport public Fero)

 • - Proiect 2.3.1.2 Modernizarea stațiilor rețelei principale de transport public

 • - Proiect 3.1.1.9 Completare rețea ciclabilă în zona de est între Cartierul Mihai Bravu și cartierul Gh. Doja

 • - Proiect 3.1.1.4 Extindere piste de biciclete pe direcția est-vest între zona centrală și cartierul Bereasca până la centura de est

„Modernizare str Mihai Bravu pe tronsonul cuprins între str Comățel și limita UAT Ploiești, spre Berceni, inclusiv consolidare pasaje auto și pietonale - Pod Fero și Pod Petrotel ”

Pentru toate investițiile de mai sus, se va avea în vedere realizarea următoarelor intervenții: amenajare traseu auto și pietonal; amenajare zona verde atât de-a lungul traseului, unde lățimea trotuarului permite, cât și în alte posibile zone, amenajare piste de biciclete, amenajare stații pentru transport public, amanajare zone de odihnă cu mobilier urban, igienizare pârâu Dâmbu, amenajare pasaje de trecere auto/pietonale peste Dâmbu (între străzile Apelor și Comățel), iluminat ornamental. *

Astfel, se formează un coridor de mobilitate integrat, propus spre finanțare îh conformitate .CU' prevederile OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin ' - șfif financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerâteprioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tonică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (PO1M) cu titlul: „îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate prin completarea legăturilor inelare între zonele Sud și Est” (Etapa: Coridorul de mobilitate integrat pe axa Sud-Est cuprins între strada Izvoare, străpungere până la strada Avântului, str. Avântului, str. Mihai Bravu-până la limita administrativă UAT Ploiești-Berceni, str. Apelor - str. Comățel, str. Ștrandului până la limita administrativă UAT Ploiești-Bucov).