Hotărârea nr. 27/2020

Hotãrârea nr. 27 privind alegerea presedintelui de sedinţă pentru sedinţa extraordinară din data de 13 februarie 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 27

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 13 februarie 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 45/13.02.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 36/13.02.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13 februarie 2020;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 537/19.12.2019 se află în imposibilitatea de a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13.02.2020;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 13.02.2020;

În temeiul prevederilor art. 123, alin. 3 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Alegerea domnului consilier Ștefan Dănescu, în calitate de președinte de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13.02.2020.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 februarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ștefan DĂNESCU

9

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV