Hotărârea nr. 269/2020

Hotãrârea nr. 269 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru proiectul: „Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din ZUM 4 - reabilitarea locuinţelor sociale din cartierul Ploieşti Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr.3 - reabilitare/modernizare/compartimentare”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 269

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru proiectul: „Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM 4 -reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr.3 - reabilitare/modernizare/compartimentare”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 365/12.08.2020 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și al consilierilor: Larisa Băzăvan, George-Sorin-Niculae Botez, Constantin Grigore, Nicoleta Năforniță, Gheorghe Popa, Florin-Lucian Sicoie și Gheorghe Sîrbu-Simion, Raportul de specialitate nr. 7808/12.08.2020 al Direcției Tehnic-Investiții și Raportul de specialitate nr. 35/13.08.2020 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM 4-reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr.3-reabilitare/modernizare/compartimentare”

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.08.2020 și de avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr. 23/28.07.2020;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.325/15.09.2017 privind aprobarea constituirii și participării Municipiului Ploiești în calitate de asociat în Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ploiești - dezvoltarea sustenabilă a zonelor marginalizate din Municipiul Ploiești,

În temeiul art.129 alin.(1) coroborat cu dispozițiile art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul: „Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr. 3 - reabilitare/modernizare/compartimentare”, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul: „Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr. 3 - reabilitare/modernizare /compartimentare”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea depunerii spre finanțare a acestuia la GAL-Ploiești, ulterior fiind dezvoltat într-un proiect matur ce va fi depus în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 9, Prioritatea de Investiții - 9.1, Obiectivul Specific 9.1.

Art. 3 Aprobă descrierea investiției pentru proiectul: „Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr. 3 - reabilitare/modernizare/compartimentare”, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea depunerii spre finanțare a acestuia la GAL-Ploiești, ulterior fiind dezvoltat într-un proiect matur ce va fi depus în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 9, Prioritatea de Investiții - 9.1, Obiectivul Specific 9.1.

Art. 4 Consiliul Local al Municipiului Ploiești își dă acordul cu privire la depunerea proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr. 3 - reabilitare/modernizare /compartimentare” la GAL-Ploiești, ulterior fiind dezvoltat într-un proiect matur ce va fi depus în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 9, Prioritatea de Investiții - 9.1, Obiectivul Specific 9.1.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 13 august 2020

PRESEDINTE DE SEDINTA, George-Sorin-Niculae BOTEZ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ANEXA NR. 1

ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: "îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zum 4-reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr.3-reabilitare/modernizare /compartimentare”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) din care construcții și montaj (C+M) = Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA) din care construcții și montaj (C+M) =

4.745.705,44 lei

4.079.367,60 lei

3.994.008,44 lei

3.428.040,00 lei


Contribuția financiară a solicitantului (inclusiv TVA): 94.914,11 lei

Durata de realizare a proiectului 35 luni, din care durata de execuție 12 luni.

Capacități în unități fizice și valorice:

Nr. crt.

Denumire indicator

Valoare indicator

1.

Capacitatea infrastructurii create

55 familii din ZUM 4

2.

Suprafața construită

528 mp - S din acte

526,55 mp - S măsurată 531,95mp - termoizolatie lOcm la fațade

3.

Suprafața construită desfășurată

9

2.608,00 - S din acte

2.600,55 - S măsurată 2626,55mp - termoizolatie lOcm la fațade

4.

Funcționalul

9

Construcția va avea aceiași destinație, respectiv cămin social destinat familiilor din     zona     urbană

marginalizată.


FRHdme Prcjjects


GM


RO2SS 1 002$, J22/982I/ZO 1 1

TEU! 4-40 74 i 62B 853

Fax; 440 378 105 873

E-MAIL: DFFICE@BIBM-PROJECTB.ru

WWW.SIGM-PRQJECTS.EUSena: C Nr. 595


DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LOCUIT ALE 9                                        f

PERSOANELOR AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE SI EXCLUZIUNE

SOCIALĂ DIN ZUM 4- REABILITAREA LOCUINȚELOR SOCIALE 9

DIN CARTIERUL PLOIEȘTI NORD BL.27A, ALEEA CĂTINEI NR.

3 - REABILITARE/MODERNIZARE/RECOMPAR TIMENTARE


Faza: DALI

GM


150235 10026. J22/982/2O1 1

Tel: +40 741 528 853

Fax; 4-40 376 105 873

E'MAIl: dffice@siom-projects.eu

WWW.SraM-PRDdECT6.EU


COLECTIV DE ELABORARE

PROIECTANT GENERAL

S.C. SIGM - HOME PROJECTS S.R.L.

MANAGER PROIECT

Dr. Ing. Teslarasu Irina

CONSULTANT FINANCIAR

Ec. Negruta Viciriuc Daniela

SEF PROIECT

Arh. Beatrice Birtum

PROIECTANT ARHITECTURA

Arh. Beatrice Birtum

Arh. Stag. Andrei N. Nedelcu

PROIECTANT REZISTENTA

Ing. Sergiu Băetu

expert tehnic atestat dr. ing.

Coloman Andrei Szalontay

Ing. Teslarasu loan Daniel

PROIECTANT INSTALAȚII

ing.. Georgel.Ciolacu....................

BORDEROU

Conform Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

  • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) datele seismice și climatice;

 • d) studii de teren:

 • (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

 • (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preempțiune;

 • b) destinația construcției existente;

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

 • d) suprafața construită;

 • e) suprafața construită desfășurată;

 • f) valoarea de inventar a construcției;

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale


  Home Projects


RO2S5IOQ26. J22.'9B2/2O1 3

Tel: +4Q 741 62B 053

Fax; + 40 378 105 B73

E-MAIL.Î DFFICE@B(GM'PRC)JEGTS.EU

WWW.SIQM-PHOjrECTS.EUmonumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare

 • a) clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:-consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;-protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

  FHHdme

  Prdjects


  EH


  RQ265 l£JD26. ^22/902/20 3 1

  Tel: + 40 74 3 62B BS3

  Fax: + 40 370 1G5 073

  E-MAIL: OFFiCE@BtGM'PRD-IECTS.EU

  WWW.SiBM-PMC3dECTS.eu
 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

  • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

  • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Projects

RO2B51DO26. J22/9B2/3O1 1

Tel: +4D 741 628 853

Fax: +4D 37B 105 873

E-MAJL: DFFICE@SIGM-PRaJECTS.EU

WWW.BtSM-PRDJECTS.EU • B. PIESE DESENATE

  ARHITECTURA

  A 0.0 - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA                       1:5000

A 0.1E - PLAN DE SITUAȚIE - EXISTENT

A 1.1E - PLAN PARTER, ETAJ CURENT, TERASA - EXISTENT 1:100

A 2.1E - SECȚIUNE TRANSVERSALA S1 - EXISTENT

A 3.1E - FAȚADE - EXISTENT

A 0.1P - PLAN DE SITUAȚIE - PROPUS

A 1.1P - PLAN PARTER, ETAJ CURENT, TERASA - PROPUS 1:100

A 1.2P - PLANURI INTERVENȚIE

A 2.1P - SECȚIUNE TRANSVERSALA S1 - PROPUS

A 3.1P - FAȚADE - PROPUS

A 4.1P - DETALIU APARTAMENTE

STRUCTURA

R 0.1 - PLAN CADRE CONSOLIDARE, DETALIU FUNDAȚIE

INSTALAȚII

HO - PLAN DE SITUAȚIE - PROPUS

El - PLAN PARTER PROPUS- INSTALAȚII ELECTRICE

E2 - PLAN NIVEL CURENT 1 -4- INSTALAȚII ELECTRICE

E3 - INSTALAȚIA I.P.T.E.

II - PLAN PARTER PROPUS- INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE

12 - PLAN NIVEL CURENT 1 -4- INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE

SI - PLAN PARTER PROPUS- INSTALAȚII SANITARE

S2 - PLAN NIVEL CURENT 1 -4- INSTALAȚII SANITARE

G1 - PLAN PARTER PROPUS- INSTALAȚII GAZE NATURALE

G2 - PLAN NIVEL CURENT 1 -4- INSTALAȚII GAZE NATURALE 1:100 TI - PLAN PARTER PROPUS- INSTALAȚII DE TELEFONIE

T2 - PLAN NIVEL CURENT 1 -4- INSTALAȚII DE TELEFONIE

Cal - PLAN PARTER PROPUS- INSTALAȚII TELECABLU(CATV) 1:100 Ca2 - PLAN NIVEL CURENT 1 -4- INSTALAȚII TELECABLU(CATV) 1:100

Home Projects


RO205IOD26, J22 '902/20 1 î

Tec: +40 74 a 628 SS3

Fax; +40 370 105 073

E'MAIi.: OFFiCE@EiaM-PPOJECT3,CU

WWW.SIQM-PRnjgCTB.WSeria : M Nr. 281


? GCSM i

BOWl'.W

Sena : C Nr. 595


A. PIESE SCRISE

ffîHDME

Prdjects


GM


RozaatDDZe, J22f’952/2CJ1 1

TEl: +40 "74 1 628 S53

Fax; +40 370 105 073

E’MAIL.: OFFtCE@BJI3M-PRCJECTffl.EU

WWW.SiaM-PROaECTS.EU
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

LI. Denumirea obiectivului de investitii

9

„ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LOCUIT ALE PERSOANELOR AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN ZUM 4 - REABILITAREA LOCUINȚELOR SOCIALE DIN CARTIERUL PLOIEȘTI NORD BL. 27A, ALEEA CĂTINEL NR. 3 -REABILITARE/MODERNIZARE/RECOMPARTIMENTARE”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

municipiul Ploiești, județul Prahova

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investițieill

municipiul Ploiești, județul Prahova

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L.

Cod unic de înregistrare RO 28510026/05.2011

Număr de ordine în registrul comerțului: J22/982/2011

Activitatea principală: Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - CAEN 7112

Sediul social: Str. Păcurari, nr. 133, bl.600, sc. A, et. 5, ap. 18

Telefon: 0741.628.853

e-mail: office@sigm-projects.eu, www.sigm-proiects.eu.

ffîHDME

Projects

Seria : M Nr. 281


Nr. 595


 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

J                    ,

Lipsa unei locuințe reprezintă un factor important al excluziunii sociale, influențând direct gradul de educație al persoanei, gradul de calificare, determinând lipsa participării acestuia în economia formală.

Astfel, asigurarea unor condiții adecvate de locuit reprezintă o necesitate identificată atât la nivelul documentelor strategice naționale, cât și la nivelul documentelor strategice locale, după cum urmează:

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020 - Rezoluția Parlamentului European din 11 iunie 2013 referitoare la locuințele sociale din Uniunea Europeană {2012/2293(INI)} „reamintește Comisiei, statelor membre și autorităților lor locale și regionale că subvenționarea sectorului locuințelor sociale și accesibile permite o garantare a drepturilor fundamentale, un răspuns la nevoile sociale acute și, fiind vorba de investiții sociale strategice, contribuie durabil la crearea de locuri de muncă locale, care nu pot fi relocalizate, la stabilizarea economiei prin reducerea riscului de bule imobiliare și a supra-îndatorării gospodăriilor, promovează mobilitatea forței de muncă, combate schimbările climatice, sărăcia energetică și atenuează problemele de sănătate care provin din supraaglomerare și condiții precare de trai; prin urmare, Rezoluția insistă, asupra faptului că locuințele sociale nu ar trebui considerate costuri care trebuie reduse, ci investiții rentabile pe termen lung, având în vedere efectele de ameliorare a stării de sănătate și creșterea bunăstării sociale, prin acces la piața muncii și prin împuternicirea persoanelor, în special a persoanelor în vârstă, pentru a duce o viață independentă”.

La nivel european, nu există o definiție comună a locuințelor sociale, iar politicile aplicate în domeniul locuirii sociale sunt de o mare diversitate. în România, conform art. 2 lit. c) din legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare, locuința socială este locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței”.

Pragurile de venit pentru eligibilitate acoperă până la decila a 9-a de venituri la nivel național, adică aproximativ întreaga populație, ceea ce face ca majoritatea autorităților locale să acorde prioritate în accesul la locuințe sociale, familiilor cu număr mic de copii. în


3HQME PROJECTS


5 GM


Roaasinoze, jaz/as 2/201 i

Tel: +40 741 628 053

Fax: +40 378 103 373

E-MAIL: OfFtCE@B13M-PROjECTS.KU

WW.SIGM-RROJKCTB.EU
consecință, familiile cele mai sărace și familiile cu mulți copii (în special de romi) sunt adesea excluse de la locuințe sociale. Autoritățile publice locale dețin și gestionează un fond de locuințe pe care le închiriază către populația cea mai săracă, dar acest fond nu se încadrează în „locuințe sociale” pentru că nu îndeplinește standardele stabilite prin lege.

Adesea acest fond include foste case naționalizate sau clădiri degradate din mediul urban, de calitate inferioară, în care nu s-a investit ani de zile, aflate în zone neatractive sau greu accesibile și slab dotate, cu o valoare scăzută de piață. Autoritățile locale sunt interesate în modernizarea fondului locativ social existent, ca răspuns la cererea locală în creștere continuă, însă costurile sunt ridicate, în timp ce resursele disponibile sunt minime, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al terenurilor și clădirilor vacante.

Administrarea financiară a fondului existent de locuințe sociale se confruntă cu povara nivelului ridicat de restanțe acumulate la chirie și în special la utilitățile publice, care adesea conduce la deconectări colective atunci când nu sunt prevăzute contoare de consum individual pentru locuințele respective.

Evacuările chiriașilor reprezintă etapa finală în cazul restanțelor neachitate. Câteva dintre aceste zone cu locuințe sociale prezintă riscul de a deveni, sau au devenit deja, pungi de sărăcie, cu condiții de locuire inadecvate și șomaj generalizat. De regulă, autoritățile locale acționează exclusiv ca administratori financiari ai clădirilor cu caracter social, programele existente de locuințe sociale nefiind concepute pentru a include stimulente în vederea încurajării sau chiar facilitării accesului chiriașilor la piața muncii, la educație sau la alte servicii sociale necesare.

La nivel european, criza economică recentă a sporit îngrijorările cu privire la accesibilitatea unei locuințe, în special pentru cele mai vulnerabile grupuri sociale. Conform Comisiei Europene (2010), creșterea accesului la locuințe reprezintă unul dintre factorii cheie în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 cu privire la scăderea numărului de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială. Există numeroase grupuri vulnerabile care se confruntă cu sărăcie extremă, cum ar fi oamenii străzii și persoanele care locuiesc în condiții inadecvate, programele de sprijin în domeniul locuirii având o acoperire insuficientă a populației vulnerabile pe această dimensiune.

Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020 - conform Analizei socio-economice pentru programarea fondurilor europene 2014- 2020, în România aproape o treime din gospodăriile

FFIHdme EmJProjects

rome nu au niciun contract (cumpărare sau închiriere) privind locuința în care stau și, ca atare, nu o pot asigura. O mare parte din locuințele romilor sunt construite din paiantă și chirpici, nefiind conectate la utilități (apă, canalizare și gaze); 13% dintre romi nu au electricitate vs. 2%, media la nivel național. Locuințele sunt supra-populate, slab dotate cu mobilier și bunuri de folosință îndelungată. Din cauza lipsei capitalului uman și material, comunitățile compacte de romi și instituțiile care le deservesc - școală, dispensar - funcționează cu resurse reduse, într-o perpetuă situație de criză. Riscul marginalizării din cauza accesului mai dificil la anumite servicii, în cazul comunităților compacte de romi, este ridicat.

Aproximativ 30% din gospodăriile cetățenilor români aparținând minorității rome trăiesc în locuințe inadecvate, comparativ cu 4% din gospodăriile ne-rome, doar 18% din gospodăriile cetățenilor români aparținând minorității rome au canalizare în timp ce 40% din familiile nerome din jur au aceste facilități. O pondere de 35% din gospodăriile cetățenilor români aparținând minorității rome nu dispun de facilități de colectare a deșeurilor solide, comparativ cu 20% din gospodăriile ne-rome în apropiere. 42% din gospodăriile cetățenilor români aparținând minorității rome folosesc combustibil lemnos pentru gătit (14% din gospodăriile nerome din jur) și 87% din gospodăriile cetățenilor români aparținând minorității rome utilizează lemn sau cărbune pentru încălzire.

Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 -2020 - O cercetare reprezentativă pentru copii arată că aproximativ 20% dintre aceștia consideră că sunt tratați la școală mai rău decât alți colegi, un predicator important al aprecierii subiective a copiilor privind mediul școlar fiind nivelul de dotare al gospodăriei din care provin. Astfel, copiii care provin din locuințe cu dotări precare se simt în medie mai puțin confortabil la școală decât ceilalți copii.

Programul Național de Reformă (PNR) - în anul 2017, numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială a înregistrat o scădere notabilă la 7.040 mii persoane față de 9.115 mii persoane în anul 2008, adică o reducere cu 2.074 mii persoane. Direcțiile de acțiune aferente programului se prezintă după cum urmează: îmbunătățirea calității vieții și integrarea socio-economică a populației din comunitățile marginalizate din mediul urban; creșterea calității vieții populației din mediul rural; creșterea calității și a gradului de acoperire a serviciilor sociale; reducerea sărăciei în rândul celor mai defavorizate persoane; reforma sistemului de sănătate.

GM


Prdjects


GCSM

Seria : M Nr. 281


Nr. 595


Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Ploiești - obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Modul de relaționare a proiectului propus spre finanțare cu strategiile menționate:

Nr. crt.

Strategia

Modul de relaționare

1.

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014-2020

Proiectul este în strânsă concordanță cu obiectivul 2.6 „Locuire care prevede asigurarea accesului la servicii de locuire, în special pentru persoanele fără adăpost și pentru alte persoane care nu își pot permite o locuință.

2.

Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020

Proiectul relaționează cu obiectiv specific „Asigurarea condițiilor decente de locuit în comunitățile defavorizate din punct de vedere economic și social, inclusiv în comunitățile de romi, precum și asigurarea accesului la servicii publice și la infrastructura de utilități publice

3.

Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 -2020

Proiectul relaționează cu obiectivul general nr. 2 - “Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile, prevăzut în strategie

4.

Programul Național de Reformă (PNR)

Proiectul este în strânsă legătură cu direcția de acțiune “îmbunătățirea calității vieții și integrarea socio-economică a populației din comunitățile marginalizate din mediul urban

5.

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Ploiești

Proiectul relaționează cu obiectivul specific nr. 2 “Creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin îmbunătățirea condițiilor de locuit și a accesului la utilități publice, pe o perioadă de 3 ani

2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor 9                                9                                                          9           9                            9

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, la nivelul teritoriului cuprins în SDL, nu sunt înregistrați copii și tineri ai străzii, precum și persoane fără adăpost.

Numărul total de locuințe în raza teritoriului SDL este de 18.397 din care majoritatea sunt locuințe sociale sau locuințe ieftine/cu caracter social/închiriate de autoritatea publică locală sau cu titlu gratuit. La nivelul ZUM-urilor întâlnim atât zone de tip ghetou, cât și zone de tip mahala cu case/sau cu locuințe improvizate.

Față de populația majoritară, populația din teritoriul SDL deține condiții de locuit mai proaste. Acest lucru se datorează, în principal, veniturilor mici pe persoană, cu cât acestea sunt mai reduse, cu atât condițiile de locuit sunt mai proaste. însă, dincolo de nivelul scăzut al

EHdme HmJPRDJECTS


«028510026, ^122/952/201 1

Tel: +40 741 62B BS3

Fax; +40 375 105 573

E-MAIL: OFF<C£@BIGM-PROJECTS.£U

WWW.S1GM-PROJECTB.EU


Seria : M Nr. 281


Sena : C Nr. 595


veniturilor există și alți factori determinanți/favorizanți ai unor condiții de locuire inadecvate, factori ce ține de diverse contingente socio-educaționale, precum nivel redus de școlarizare al capului de gospodărie, numărul mare de copii, vârsta scăzută a cuplului, situația gospodăriilor în zone omogene.

Astfel, din punct de vedere al tipului de locuințe, majoritatea locuințelor din zonele urbane marginalizate sunt la casă. Excepție face ZUM 4, zonă cu apartamente și garsoniere în proporție de 100%, în blocuri de tip ghetou, ce subliniază riscul de sărăcie și excluziune socială. Comunitatea de tip ghetou este prezentă în mentalul colectiv și în mass media ca zonă “rau famata”, ceea ce duce, de cele mai multe ori, la marginalizare pe criterii etnice și sociale.

Proporția locuințelor supraaglomerate este mare. La nivelul ZUM-urilor întâlnim o proporție a locuințelor supraaglomerate (<15,33 m2 pe persoană) care depășește pragul minim de 54%. In ZUM 5 și în ZUM 2 se remarcă o spraaglomerare accentuată. Majoritatea populației din ZUM-uri sunt nevoiți să trăiască în condiții de supraaglomerare în locuințe vechi și prost întreținute sau în unități locative sociale, cu o infrastructură inadecvată. Supraaglomerarea locuințelor duce la o stare de sănătate precară, precum și la un ccoeficient scăzut de calitate a vieții.

Starea și calitatea locuințelor este precară, condițiile de locuire sunt de tip ghetou sau zone de tip mahala, cu case degradate fizic.

Sub jumătate de locuințe sunt dotate cu bucătărie și baie. în cazul locuințelor din ZUM 2, mai mult de 75% dintre acestea nu sunt dotate cu baie, iar un procent de aproximativ 25%, nu sunt dotate cu bucătărie. De asemenea, aproximativ 50% dintre locuințele din ZUM 3 și ZUM 4 nu sunt dotate cu baie și bucătărie. în ZUM 5 și ZUM 6 locuințele care nu sunt dotate cu baie și bucătărie depășesc un procent de 65% (baie), respectiv 35% (bucătărie). în majoritatea cazurilor în care aceste dotări lipsesc, este de vină inexistența unei infrastructuri de utilități publice, astfel că, în lipsa alimentării locuințelor cu energie electrică, gaze naturale și cu apa, dotarea cu baie și/sau cu bucătărie, lipsește, de asemenea.

Conectarea locuințelor la utilități (alimentare cu apă, sistemul de canalizare, gaze naturale și energie termică, energie electrică, serviciul de salubrizare locală) este deficitară. în procent de peste 80%, locuințele nu sunt racordate la un sistem de încălzire centralp sau nu dețin o centrală termică proprie, Astfel, la nivel de ZUM 1 - 20,49% beneficiază de energie electrică și apă curentă, 7,38% de încălzire, 19,67% de canalizare și 16,39% de gaze; la nivel de ZUM 2 - 33,13% au energie electrică, 23,58% apă curentă, iar 1,19% au încălzire prin


Home Prdjects


RO2S5 IOO26, J22?9B2/2O1 1 tel: +40 "741 62B 8S3 Fax: +40 37B ÎO5 B73

E-MAtL: OFFtCE@S:SM-PRDJECT3,EU

WWW.SIGM-PHOaECT6.EUcentrală, 31,04% încălzire prin lemne, 0,30% canalizare și 5,67% gaze; la nivel de ZUM 3 -20,70% au energie electrică, 20,49% apă curentă și canalizare, 17,62% gaze și doar aproxiimativ 8% beneficiază de încălzire prin centrală proprie sau lemne/cărbuni; în ZUM 4 -21,66% au energie electrică, apă curentă canalizare, 19,43% încălzire prin centrală și 13,77% gaze; în ZUM 5 - 26,83% au energie electrică, 21,95% apă curentă, 20,73% canalizare, 25,61% se încălzesc cu lemne sau cărbuni și doar 3,05% au gaze; la nivel de ZUM 6 - 23,91% au energie electrică, 20.70% apă curentă, 19,83% canalizare, 11,66% gaze și un procent de aproximativ 20% se încălzesc pe timpul iernii.

Ceea ce ține nemijlocit de căminul social din ZUM 4, respectiv de pe strada Cătinei, bl. 27A, acesta oferă condiții precare de locuit, întrucât:

 • • spațiile de cazare au suprafața de 10,30 mp;

 • • spațiile de cazare nu sunt dotate cu bucătărie șigrup sanitar, acestea fiind la comun pe fiecare etaj, respectiv cate 4 bucătării și două grupuri sanitare pentru 26 familii.

Situația actuală a construcției se prezintă după cum urmează:

 • - parțial degradări la tâmplărie;

parțial degradări la termosistem;

degradări și desprinderi la parapeți balcoane;

 • - infiltrări de apă la copertină acces;

șarpantă degradată;

instalații sanitare degradate/distruse;

tencuieli căzute în grupurile sanitare;

trotuare perimetrele degradate, ce duc la infiltrări de apă în soclu; elemente de pardoseală degradate/lipsă.

Astfel, deficiențele identificate, justifică necesitatea și oportunitatea realizării proiectului, respectiv “îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord".

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului, care se urmărește a fi atins este: “Incluziunea socială și combaterea sărăciei în zona urbană marginalizată 4 din municipiul Ploiești, prin reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord”.

1                                                                                       >

Atingerea obiectivului specific are în vedere pe lângă acoperirea cererii de locuințe existente în acest moment pe plan local și următoarele beneficii:

E Home Prdjects


RO295 WD26, J22/9H2/2O1 1

Tec: + 40 741 628 853

Fax; +40 378 105 873

E-MAIL.: OFFICE@S)GM-PRDJ£CTS.EU

WWW.S4SWPROJCCTS.EU
 • • îmbunătățirea sistemului de locuire;

 • • creșterea calității spațiului public;

 • • crearea unei ambianțe urbane atrăgătoare și a unei imagini arhitecturale contemporane;

 • • dezvoltarea sectorului construcțiilor și a producției de bunuri și servicii;

 • • crearea de noi locuri de muncă;

 • • revigorarea societăților comerciale, având ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investiții în domeniul locuințelor și/sau execuția de lucrări de construcții montaj;

 • • îmbunătățirea activității tuturor societăților furnizoare de materii prime și materiale în domeniul construcțiilor, precum și a societăților producătoare de bunuri și servicii.

Astfel, pe lângă obiectivul general al proiectului, prin investiția propusă spre finanțare se propune realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

 • > Reabilitarea locuințelor sociale aferente căminului social din Cartierul Ploiești Nord, str. Aleea Cătinei, nr. 3, bl. 27A

Prin acest obiectiv se urmărește modernizarea căminului social din Cartierul Ploiești Nord, str. Aleea Cătinei, nr. 3, bl. 27A, prin recompartimentarea locuințelor existente, realizarea grupurilor sanitare pentru fiecare locuință, reabilitarea instalațiilor aferente, realizare lucrări de reabilitare etc.

 • > Asigurarea condițiilor de locuit adecvate pentru persoanele din Zonele Urbane Marginalizate din Cartierul Ploiești Nord, str. Aleea Cătinei, nr. 3, bl. 27A

Lucrările de recompartimentare și reabilitare propuse pentru căminul social de pe str. Aleea Cătinei, nr. 3, bl. 27A, din Cartierul Ploiești Nord, vor asigura condiții adecvate de locuit 60 de familii social vulnerabile din Zona Urbană Marginalizată nr. 4 din municipiul Ploiești.

 • > Adaptarea infrastructurii pentru accesul în clădire a persoanelor cu dizabilități în vederea asigurării egalității de șanse și nediscriminare proiectul prevede redimenionarea rampei de acces în clădire, precum și adaptarea grupurilor sanitare de la parter pentru a fi utilizate și de către persoanele cu dizabilități.


RO2S5 10026, J22/9S2/2O1 1

T£u: +40 741 620 853

Fax; +40 37B 105 S73

E'MAIi.: QFFtCE@SlGM-PRajECTS.EU

WWW.SiGM-pflQJECT6.EU • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

Pentru stabilirea schemei optimale de amenajare au fost analizate din punct de vedere tehnico-economic doua variante, ambele respectând obiectivele menționate ale DALI. Deoarece proiectul constă în reabilitarea căminului social deja existent, variantele din punct de vedere a soluției tehnice se reduc la una și aceiași soluție. Doar din punct de vedere economic pot fi mai multe variante, prin utilizarea diferitelor materiale la reabilitarea locuințelor sociale. Din acest motiv datele despre amplasament si studii de specialitate vor fi prezentate într-o descriere comună.

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:


Municipiul Ploiești este reședința județului Prahova, amplasat în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, în Sud-Vestul Județului Prahova și reprezintă cea mai mare parte a Polului de Creștere Ploiești. Orașul Ploiești este traversat de meridianul 25° E (în partea sa de vest) și de paralela 44°55'N (în partea de sud). Municipiul Ploiești este înconjurat de comunele blejoi (la nord), Târgșoru Vechi (la vest), Bărcănești, Brazi (la sud) și Bucov (la est). Municipiul Ploiești are o suprafață de peste 58,26 km2 și o populație stabilită de 209.945 de locuitori, fiind al nouălea oraș ca mărime din România.

Obiectivul supus modernizării este in proprietatea municipiul Ploiești, fiind situat în intravilanul municipiului Ploiești, județul Prahova, pe aleea Cătinei, bl. 27A. Această stradă face parte din Zona Urbană Marginalizată 4 - zona cu locuințe sociale, cu probleme complexe


Rnzasioaze. 3225992/201 1

Teu +40 741 626 853

Fax: + 4D 378 105 873

E-MAIL: OFF1CE@StaM'PROJECTB.EU

WWW.StGM'PROJECTB.EUde capital uman, ocuparea forței de muncă și locuire cu calitate scăzută, cu baia și bucătăria comune, situate pe hol, caracterizate de condiții improprii de locuire, fără a beneficia de alimentare cu gaze sau agent termic. Camerele sunt mici au igrasie, iar încălzirea se realizează cu ajutorul aparatelor electrice sau cu butelii de gaz. Tamplaria interioară și exterioară are un grad avansat de uzură, tencuiala este căzută pe holuri, pe casa scării și în grupurile sanitare de pe holuri.

Suprafața construită a clădirii este de 528mp in acte, 526,55mp masurata. Suprafața construită desfășurată 2608mp in acte, 2600,55 masurata. Regimul de înălțime este de P+4E.

Clădirea are forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile 51,35x10,00 m, cu acoperiș tip terasa.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Municipiul Ploiești este situat la 60 km de București, la 30 de km de Aeroportul Internațional Henri Coandă, și în vecinătatea marilor coridoare de transport: magistrala CF București - Brașov, coridorul TEN-IV și TEN-IX. Ploieștiul este un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leagă capitala București de Transilvania și Moldova.

Municipiul Ploiești este unul dintre nodurile axei de dezvoltare teritorială Brașov-Ploiești-București-Giurgiu, axă structurantă a dezvoltării părții de sud a României. Aceasta leagă polii urbani menționați cu regiunea imediat învecinată și cu principalele axe de dezvoltare și de transport de pe cuprinsul teritoriului României-Lunca Dunării, Valea Prahovei etc.

Obiectivul prezentului proiect se află partea de Nord-Vest a municipiului Ploiești, învecinat cu blocuri de locuit pe toate cele patru laturi.

Imobilul de locuințe este amplasat intr-o zona cu locuințe si blocuri cu regim de inaltime P+2E-4E, P+5E-10E si prezintă următoarele vecinătăți:

 • • La Nord - Imobil de locuințe cu regim de inaltime P+4E;

 • • La Est - Imobil de locuințe cu regim de inaltime P+4E;

 • • La Sud - Imobil de locuințe cu regim de inaltime P+4E;

 • • La Vest - Imobil de locuințe cu regim de inaltime P+4E, rampa de gunoi.

Accesul la clădire se face din Șoseaua Nordului intrând pe strada Cameliei continuând pe Aleea Catinei. Accesul in incinta imobilului se face la nivelul parterului pe fațada Sudica din Aleea Catinei.


Sai GM


Prdjects


RO2851OO26, J22/982/ZO1 1

Tel: + 40 74) 620 853

Fax: +40 378 105 B73

£*MAI1_: OFFICE@SH3M-PROJEGTS.EIJ

WWW.SIGM-PROJECTa.EU • c) datele seismice și climatice;

Conform reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, în zona municipiului Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani, are următoarele valori:

 • > accelerația terenului pentru proiectare: ag=0.35g;

 • > perioada de control (colț) TC a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona de valori maxime în spectrul de viteze relative; pentru zona studiată perioada de colț are valoarea Tc= 1.6 sec.


Zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare cutremure având IMR 225 de ani și probabilitate de depășire de 20% în 50 de ani

 • d) studii de teren:

 • (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Fata de arcul carpatic, foaia Ploiești este situata in partea sud - estica a “curburii” acestuia. Ea cuprinde atat elemente ale sistemului orogenetic carpatic cat si a Vorlandului acestuia. Cea mai mare parte a foii revine Avânt - fosei reprezentata atat prin zona sa interna, cutata, cunoscuta in regiunea de curbura sub denumirea de “zona cutelor diapire”, cat si prin zona sa externa, necutata. Sub depozitele molastice ale acesteia di urma se găsesc elemente scufundate ale Vorlandului, reprezentat aici de Platforma moesica.

Marginea interna a Avânt - fosei corespunde cu limita intre depozitele Paleogene ale pintenului de Văleni si cele Neogene situate la sud - est; marginea externa este situata in afara

PȚ=Hdme

G PROJECTS


RO2S51OQ26. <322/982/201 1

TEL! +40 741 628 053

fax: E4D 378 105 873

£-MAIl: OFFtCE@Sit5M-PRElJCCTB.EU

WWW. StSM-PRO JECTS.EU


iCSMtfȘ

ES01W ,


iCSMJț

BO«M f


Seria : M Nr. 281


Sena : C Nr. 595


foii, spre sud - est de aceasta. Limita intre zona externa necutata si interna cutata a Avânt -fosei corespunde unei linii ce unește localitățile Tinosul (W) - Mizil -Nicsov (NE) si reprezita un system de falii longitudinale de incalecare, eșalonare in releu, in cea mai mare parte acoperite de depozitele cuatemare sau Pliocene.

La nord - est (interior) de zona cutelor diapire se dezvolta zona externa a flisului Carpatilor orientali reprezentata in regiunea de curbura de patru elemente structurale majore care de la exterior (SE) spre interior (NW) sunt: “pintenul” de Văleni, sinclinalul Drajna, “pintenul” de Homoraciu si sinclinalul Slanic. Ele reprezintă, in ansamblu, continuarea in partea de sud a “curburii”Carpatilor orientali, a pânzei de Tarcau a cărei ampla dezvoltare are loc in zona externa a flisului din Moldova.

In aria de dezvoltare a celor doi “pinteni” afloreaza depozite Paleogene di flis, iar cele doua sinclinale cuprind depozite de molasa Miocene si pe alocuri si pliocene. Fiecare “pinten” este caracterizat de un anumit facies al formațiunilor Paleogene. In “pintenul” de Homoraciu Paleocenul si Eocenul simt dezvoltate in faciesul gresiei de Tarcau, iar Oligocenul in cel al gresiei de Fusaru. In “pintenul” de Văleni in intervalul Paleocen - Eocen se dezvolta faciesul de Colți - Valea Rea, iar in Oligocen, faciesul bituminous cu gresie de Kliwa.

In extremitatea nord - estica a teritoriului foii Ploiești, pe o suprafața foarte restrânsă, se dezvolta depozite cretacice apartinand panzie de Macla - Zagon din zona interna a flisului. Hidrogeologie

In zona, alimentarea apelor subterane depinde de următorii factori condiționali:

 • - hidroclimatici (precipitații, evaporație);

 • - geomorfologici (relief);

 • - geologici (litostratigrafie, permeabilitatea verticală și orizontală, structura);

 • - hidrogeologici ai solului;

 • - natura cuverturii vegetale

Apa freatica se gaseste la adâncimi diferite si anume 2,5-6 m pe lunca si 9- 10 m in campia inalta. Apa freatica in depresiuni a contribuit la producerea fenomenelor de hidromorfism freatic.

Drenajul extern este practic inexistent, suprafețele fiind in general plane cvasiorizontale.

Drenajul intern este imperfect in toate arealele constituite din soluri grele cu texturi argiloase de profil. Aceste zone necesita lucrări de eliminare a excesului de umiditate.

pTIHOME SmjProjects


Ro2a5!OQ26. «J22/982/2CJ1 1

Tei.: +40 741 629 8S3

Fax: +40 378 105 S73

e-MAIt: aFFiCEt@BiGM-pRDJECTS.EU

WWW.SIGM-PROJECTB.EU


somi *


Seria : M      Sena : C

Nr. 281         Nr. 595


Alimentarea stratului freatic se face din precipitatii,din subteran ,din zona amonte , din pierderile apelor de suprafața ce traversează terasa precum si din apele de siroire de pe dealuluri.

Hidrografia

Analiza elementelor hidrografice in stransa dependenta cu ceilalți factori fizico-geografîci prezintă o deosebita importanta atat din punct de vedere teoretic deoarece ajuta la descifrarea evoluției regiunii, cat si din punct de vedere practic, prin masurile ce pot fi luate pentru amenajarea si valorificarea potențialului hidrografic in diferite domenii ale economiei.

Rețeaua hidrografica de pe teritoriul administrativ al orașului nu este foarte densa fiind alcatuita din:

cursuri permanente de apa cursuri temporare canale de irigatii

Cursurile permanente de apa au o direcție de curgere de la nord-vest la sud-est si sunt in general vai tinere.

Din punct de vedere hidrografic zona aparține bazinului Ialomița prin intermediul paraului Istau ,cod cadastral XI-1-22-4, ce drenează teritoriul. Teritoriul administrativ, este traversat, in amonte de Orașul Mizil, de paraurile Budureasca si Tohaneasca, care in apropierea orașului conflueaza formând pârâul Istau (Ghighiu) care străbate sudul acestuia, in aval de oraș.

încadrarea în categoriile geotehnice se face în conformitate cu NP074-2014.

Scopul acestei operațiuni este ca în următoarele faze de proiectare, alegerea tipului și numărului de investigații geotehnice ce se vor efectua să aducă suficiente informații pentru realizarea proiectului.

Riscul geotehnic depinde de două grupe de factori: pe de o parte factorii legați de teren, dintre care cei mai importanți sunt condițiile de teren și apa subterană, iar pe de altă parte factorii legați de structura și de vecinătățile acestora. Punctajul acordat în aceasta fază de proiectare este următorul:

Terenuri Medii Fara Epuizmente Normala


încadrarea Terenului  j      Terenuri

Apa Subterană       I     Fara Epu

Categoria de Importanță |      Normala

Vecinătăți               I      Fără Risc

Accelerația terenului pentru proiectare ag,


Fără Riscuri


3

1

3

1

2


RO2S3 50026. J22/902/2O1 1

TEL.: +40 741 628 053

Fax; +40 370 105 373

E-MAIu: OFFiCe@aiGM-PROJECTS.EU

WWW.SiGM-PROJECTB.EU


Nr. 281


Nr. 595


TOTAL

Risc Geotehnic

Categoria geotehnică

10

Moderat

2


Categoria geotehnică indică riscul geotehnic la realizarea unei construcții. încadrarea preliminară a unei lucrări într-una din categoriile geotehnice trebuie să se facă în mod uzual înainte de cercetarea terenului de fundare. Această încadrare poate fi ulterior schimbată în fiecare fază a procesului de proiectare și de execuție.

Categoria geotehnică 2 include tipuri convenționale de lucrări și fundații, fără riscuri majore sau condiții de teren și de solicitare neobișnuite ori excepțional de dificile.

Lucrările din Categoria Geotehnică 2 impun obținerea de date cantitative și efectuarea de calcule geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerințelor fundamentale. In schimb, pot fi utilizate metode de rutină pentru încercările de laborator și de teren

Din punct de vedere litologic-stratigrafic, terenul studiat se caracterizează după cum urmează:

Foraj FI, aleea Catinei, nr. 3, bl 27A, municipiul Ploiești:

 • > 0.00 - 0.30m sol vegetal;

 • > 0.30 - 0.90m umplutura de pământ;

 • > 0.90 - 3.50m argila prăfoasă, galben cafenie, plastic consistentă;

 • > 3.50 - 6.00m argilă galbenă cafenie, plastic consistentă.

Caracteristicile straturilor elementare:

Pentru argila prăfoasă, galben cafenie, plastic consistentă au fost identificate următoarele caracteristici:

 • > compoziție granulometrică: A=37.5%, P=50.7%, N=11.8%;

 • > limite de plasticitate: wl=35.7% și wp=15.1%;

 • > indicele de plasticitate: Ip =20.6% - plasticitate medie la mare;

 • > indicele de consistență: Ic=0.59 - plastic consistentă;

 • > umiditatea în stare naturală: w=23.5%;

 • > greutatea volumică y= 17.8 kN/m3;

Caracteristicile straturilor elementare:

Pentru argilă galbenă cafenie, plastic consistentă la plastic vârtoasă au fost identificate următoarele caracteristici:

 • > compoziție granulometrică: A=45.2%, P=35.7%, N=19.1%;

 • > limite de plasticitate: wl=42.6% și wp=17.3%;

 • > indicele de plasticitate: Ip =25.3% - plasticitate mare;

 • > indicele de consistență: Ic=0.78 - plastic consistentă la plastic vârtos;

 • > umiditatea în stare naturală: w=22.8%;

 • > greutatea volumică y= 19.4 kN/m3;

  pHHDME

  lhîjprojects


  RO26S1 0026, J22Z9S2/2O1 1

  Ttv: +40 741 628 B53

  Fax: +40 378 1 05 873

  E-MAIL: OFFlCE@KIOM-PRDJEQTa.EU

  WWW.aiGM'PROJECTS.EU


  Seria : M Nr. 281


  Sena : C Nr. 595


Ținând cont de caracteristicile straturilor și de desfășurarea litologică fundarea ar trebui să se facă în stratul de argilă prăfoasă sau argilă galben cafenie, sub adâncimea de îngheț și respectând condiția de încastrare minimă în terenul bun de fundare de 20cm.

în urma efectuării lucrărilor de cercetare geologică de suprafața și de adâncime și a observațiilor directe, măsurători ale indicilor hidrogeologici, studiul informațiilor oferite de alte lucrări efectuate în zona perimetrului putem concluziona și face următoarele recomandări:

 • > având în vedere adâncimea de îngheț, caracteristicile construcției existente, precum și litologia terenului existent în zona amplasamentului, se pot efectua lucrările de reabilitare și modernizare a structurii existente;

 • > stratul de fundare este o argila prăfoasă, galben cafenie, plastic consistentă, cu o capacitate de preluare a încărcărilor pconv= 210 kPa, conform NP 112-2013.

 • > pe terenul din amplasament nu se observă tasări la nivelul construcției;

 • > pentru a evita acțiunea apelor provenite din precipitați asupra structurii clădirii este necesar a se realiza perimetral acesteia un sistem de colectare și deversare a apelor;

 • > în proiectare și execuție se vor respecta standardele, normativele și normele de proiectare în vigoare;

 • > conform P100-1/2013, construcția se încadrează în clasa III de importanță, clădire de locuit;

 • > dacă se constată neconcordanțe între situația din teren și cea din prezentul studiu, se vor recolta probe de pământ și se vor efectua analizele necesare în cadrul unui laborator autorizat; pe baza rezultatelor se va încheia procesul verbal privind natura terenului de fundare, de către proiectantul geotehnician, delegatul beneficiarului și al executantului și se vor stabili măsurile specifice necesare noilor condiții din teren.

 • > dacă la fazele următoare de proiectare sunt necesare elemente suplimentare față de prezentul studiu, beneficiarul va comanda întocmirea, pe baza unei teme de proiectare, a unui studiu geotehnic de detaliu;

 • > în cazul în care se constata apariția unor probleme mai deosebite de natura geotehnică, ce ar necesita prezenta geotehnicianului pe o perioada mai îndelungată de timp în teren, de comun acord cu proiectantul general se va face o monitorizare geotehnică a lucrărilor de reabilitare

 • (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Studiul topografic, studiul geotehnic, auditul energetic, precum și studiu privind posibiliatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată, în funcție de fezabilitatea acestora, sunt anexate prezentei documentații.

Razas 10026, J22ț9B2/ZUi 1

Teu: +40 74 1 626 B33

Fax: +40 378 1 OS 073

E-MAIL! aFFICE@B1GM-PflO4ECTB.EU

WWW.3i3M-Btra>)£CT6.EU


Seria : M


Nr. 281


Nr. 595


 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • - Alimentarea cu apă

Apa rece - se asigura alimentarea cu apa rece din branșamentul existent;

Apa caldă - se asigura alimentarea cu apa calda branșamentul existent.

 • - Evacuarea apelor uzate

Apele uzate se deversează în rețeaua de canalizare existenta.

 • - Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul

Nu este cazul.

 • - Asigurarea agentului termic

Agentul termic este furnizat de rețeaua existenta in zona.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Factori de risc naturali - seisme

Construcția este o clădire cu următoarele caracteristici:

Categoria de importanta - “C” normala

Clasa de importanta - III conform CR 0-2012 si P100-1/2006

Regim de inaltime -Parter +4 Etaje

Din punct de vedere al comportării la seisme, construcția a fost asigurata pentru clasa corespunzătoare zonei. Ca urmare se considera ca exista un risc minim de afectare a construcției.

Factori de risc antropici

Riscuri de natura economico - financiara

In faza de execuție unul dintre cei mai importanti factori de risc este cel de natura economico - financiara care poate conduce, din neasigurarea unui flux continuu de fonduri, la intarzierea sau întreruperea lucrărilor.

Inflația sau intarzierea platilor pentru serviciile prestate pot face ca valoare de execuție pentru lucrările proiectate sa devină inacceptabila pentru investitor (în cazul inflației sau neplății facturilor). In aceste situații trebuie găsite în timp surse financiare, deoarece există riscul necontinuării proiectului.

Riscuri de incediu

Pentru a preîntâmpina fenomenele periculoase care pot da naștere factorillor de risc de incendiu, se recomanda următoarele:

executarea lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

pFjHDME

SmJProjects


RO285 IOO26, J22/9S2/2CI J

Teu: + 40 741 626 633

fax: +40 37B 1OS 873

E-MA4U: OFFtCE@Stt3M"PRajECTB.EU

WWW. S1OM-PRD JECTB.EU


Seria : M Nr. 281


CSM


B09W1


Seria : C Nr. 595


aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

administrarea corespunzătoare a echipamenetelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;

asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Principalele riscuri care ce pot interveni în derularea proiectului sunt:

 • • Riscuri interne - sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul si /sau ulterior fazei de implementare:

executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrările de construcții;

nerespectarea graficului de execuție;

nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti / subcontractanti;

valoarea subdimensionata a lucrărilor de execuție si/sau apariția unor cheltuieli neprevăzute;

lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale;

organizarea deficitara a fluxului informațional intre diferitele entitati implicate in implementarea proiectului.

 • • Riscuri externe - sunt acele riscuri aflate in strânsă legătură cu mediul socio - economic și cel politic, precum și cu condițiile de mediu, având o influență considerabilă asupra proiectului propus.

deteriorarea obiectului de investiție cauzata de calamitati (ex cutremure);

creșterea inflației si/sau deprecierea monedei naționale;

creșterea preturilor la materiale prime si energie;

creșterea costurilor forței de munca;

nefunctionalitatea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea și întreținerea corespunzătoare a investiției.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Terenul amplasamentului se află în intravilanul municipiului Ploiești, județul Prahova.

Natura proprietății - aparține domeniului public municipiului Ploiești, județul Prahova.

Imobilul nu este inclus în lista monumentelor istorice sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora.

FHHome

Projects


GM


RO26S 10026, J22,'9S2/2O1 1

Teu: -4-40 741 628 S53

Fax; +40 378 105 B73

E-MAIL! OFF)CE(g>BISM-PROJ£CTS.EU

WWV/.SIt3M-PaOJ£CT6-EUTerenul amplasamentului nu este străbătut de rețele edilitare care ar necesita relocare/protejare. Nu sunt interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată.

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preempțiune;

Imobilul este situate in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului public al municipiului.

Conform documentelor de proprietate nu există servituți și nici drept de preemțiune. b) destinația construcției existente;

Destinația construcției existente este construcție de locuințe, c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Construcția existentă nu este inclusă în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici: a) categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanta - “C” normala (conform HG 766/1997)

Clasa de importanta - III - conform CR 0-2012 și PI00-1/2006

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Imobilul a fost construit in anul 1969 și este compus dintr-un singur corp de clădire.

Acesta a trecut printr-un proces de reabilitare în anul 2001 prin care s-au realizat intervenții la structură, termoizolarea fațadelor, schimbarea hidroizolației la nivelul acoperișului terasa, iar local schimbarea tâmplariei. Nu s-au efectuat modificări la funcțional, d) suprafața construită;

Suprafața construită 528mp in acte, 526,55mp masurata;

Suprafața construită propusă 531,95mp;

RO283 I 0026, 422/902/20 1 5

TEU +40 74 5 628 0S3


Fax; + 40 378 1 OS 873

£-mail: office^bibm-prdjects.eu

WWW.ail3M-FRaJECTB.EU


/ GCSM )

isi«i ;i

Seria : M Nr. 281


GCSM |

BOW.

Sena : C Nr. 595


e) suprafața construită desfășurată;

Suprafața construită desfășurată 2608mp in acte, 2600,55mp masurata;

Suprafața construită desfășurată propusa 2626,55 mp.

f) valoarea de inventar a construcției;

Conform Inventarului Domeniului Public al municipiului Ploiești, g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Obiectivul reprezintă un imobil de locuințe cu regim de inăltime P+4E, având structura din zidărie de cărămidă în grosime de 25 cm și stâlpisori din beton armat, pe fundatii continue din beton armat sub ziduri. Compartimentările interioare sunt realizate tot din cărămidă având grosimea de 25 cm.

Se propune realizarea unor apartamente cu doua, respectiv o camera dotate cu baie și bucătărie proprie prin gruparea a patru, trei, respectiv doua unităti de cazare existente. Se reduce astfel numărul de unități de locuit de la 150 la 55 distribuindu-se judicios suprafața rezultată pentru funcționalul apartamentelor / garsonierelor. Camerele de zi rezultate includ spațiul pentru dormit și locul de luat masa. Bucătăriile sunt inchise si ventilate natural în ambele tipuri de apartamente. Tipul B si C de apartament realizat prin gruparea a trei, respectiv patru unităti de cazare va avea baia ventilată natural printr-o fereastra dimensionata corespunzător si va permite accesul persoanelor cu dizabilitati.

SITUAȚIA EXISTENTA

Funcțiune principală

Locuințe colective

Regim de înălțime

P+4E

H max. (atic)

13,95 m

Arie Construita

528mp acte / 526,55mp masurat

Arie Desfasurata Construita

2608mp acte / 2600,55mp masurat

Arie Utila Totala

2087,20 mp

Arie Teren

696 mp

P.O.T.

75,6%

C.U.T.

3,73

Categoria de importanță a clădirii

C - conform HGR nr. 766/1997

Clasa de importanță a clădirii

III - conform normativ P100 - 1 / 2013

Gradul de rezistență la foc

II - risc mic de incendiu

SITUAȚIA PROPUSA

Funcțiune principală

Locuințe colective

Regim de înălțime

P+4E

H max. (atic)

14,35 m

Arie Construita

531,95mp

SITUAȚIA EXISTENTA

PARTER

ÎNCĂPERE

ARIE (mp)

FINISAJ PARDOSEALĂ

ÎNĂLȚIME UTILA (m)

Casa Scării

21,90

Mozaic turnat

2,55

Hol (33,25mp x 2)

66,50

Mozaic turnat

2,55

Hol Grup Sanitar Barbati

2,50

Gresie

2,55

Grup Sanitar Barbati

7,25

Gresie

2,55

Dusuri Barbati

4,85

Gresie

2,55

Hol Grup Sanitar Femei

2,50

Gresie

2,55

Grup Sanitar Femei

7,25

Gresie

2,55

Dusuri Femei

4,85

Gresie

2,55

Balcoane (2,10mp x 2)

4,20

Mozaic turnat

2,55

Unitate de locuit (10,30mp x 30)

309

PVC / Gresie

2,55

NIVEL CURENT 1-4

ÎNCĂPERE

ARIE (mp)

FINISAJ PARDOSEALĂ

ÎNĂLȚIME UTILA (m)

Casa Scării

5,20

Mozaic turnat

2,55

Hol (33,25mp x 2)

66,50

Mozaic turnat

Hol Grup Sanitar Barbati

2,50

Gresie

2,55

Grup Sanitar Barbati

7,25

Gresie

2,55

Dusuri Barbati

4,85

Gresie

2,55

Hol Grup Sanitar Femei

2,50

Gresie

2,55

Grup Sanitar Femei

7,25

Gresie

2,55

Dusuri Femei

4,85

Gresie

2,55

Balcoane x 2

4,20

Mozaic turnat

2,55

Unitate de locuit (10,30mp) x 30

309

PVC / Gresie

2,55

^FHdme HmJPROJECTS«0205)0(326. J2Z/902/2O» 1

Tel: +40 74 î 620 853

Fax: 4-40 378 IQ5 873

£-mail: qffice@b)gm-phoject».eu

WSW/.SJBM’PROdEGTS.EU

Arie Desfasurata Construita

2626,55mp

Arie Utila Totala

2074,OOmp

Arie Teren

696mp

P.O.T.

76,4%

C.U.T.

3,77

Categoria de importanță a clădirii

C - conform HGR nr. 766/1997

Clasa de importanță a clădirii

III - conform normativ PI00-1 /2013

Gradul de rezistență la foc

II - risc mic de incendiu


ARIE UTILA PARTER

430,80 mp

414,10 mp

2087,20 mp


ARIE UTILA NIVEL CURENT

ARIE UTILA TOTALA P+4E

SITUAȚIA PROPUSA

PARTER

ÎNCĂPERE

ARIE (mp)

FINISAJ PARDOSEALĂ

ÎNĂLȚIME UTILA (m)

Casa Scării

25,50

Gresie antiderapanta

2,55

Hol (31,20mp x 2 holuri)

62,40

Gresie antiderapanta

2,55

Balcon x 2

4,00

Gresie antiderapanta

2,55

Unitate de Locuit A (20,25mp x 2 U.L.)

40,50

Mixt Gresie / Parchet

2,55

Unitate de Locuit B (31,10mp x 7 U.L.)

217,70

Mixt Gresie / Parchet

2,55

Unitate de Locuit C (40,85mp x 2 U.L.)

81,70

Mixt Gresie / Parchet

2,55

NIVEL CURENT 1-4

ÎNCĂPERE

ARIE (mp)

FINISAJ PARDOSEALĂ

ÎNĂLȚIME UTILA (m)

Casa Scării

9,25

Gresie antiderapanta

2,55

Hol (31,20mp x 2 holuri)

62,40

Gresie antiderapanta

2,55

Balcon x 2

4,00

Gresie antiderapanta

2,55

Unitate de Locuit A (20,25mp x 2 U.L.)

40,50

Mixt Gresie / Parchet

2,55

Unitate de Locuit B (31,10mp x 7 U.L.)

217,70

Mixt Gresie / Parchet

2,55

Unitate de Locuit C (40,85mp x 2 U.L.)

81,70

Mixt Gresie / Parchet

2,55

ARIE UTILA PARTER

427,80mp

ARIE UTILA NIVEL CURENT

411,55mp

ARIE UTILA TOTALA P+4E

2074,OOmp

UNITATE DE LOCUIT A - gruparea a 2 unitari de locuit din situația existenta.

Garsoniera

Hol Acces

1,65 mp

Baie cu cabina de dus (fara ventilare naturala)

3,00 mp

Bucătărie

4,95 mp

Camera de zi (găzduiește spațiul pentru dormit)

10,65 mp

Suprafața utila

20,25mp

UNITATE DE LOCUIT B - gruparea a 3 unitari de locuit din situația existenta.

Apartament cu o camera

Baie cu cabina de dus (fara ventilare naturala)

4,45mp

Bucătărie

5,20mp

Camera de zi (găzduiește spațiul pentru dormit)

21,45mp


PHHdme Prdjects
Ro2a5IDD26, J22/SQ2/2O 1 )

Teu: ±4G 741 62B SS3 Fax; +40 378 105 S73

E-mwl: off,ge@b»Om-p«ojects.eu

WWW.SIGM-0ROOKCTB.EU

Suprafața utila

31,10mp

UNITATE DE LOCUIT C - gruparea a 4 unitari de locuit din situația existenta.

Apartament cu doua camere

Hol Acces

5,00mp

Depozitare

l,50mp

Baie (cada, ventilare naturala prin fereastra proprie)

5,80mp

Bucătărie

5,95mp

Camera de zi (găzduiește locul de luat masa)

12,30mp

Dormitor

10,30mp

Suprafața utila

40,85mp


3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

In urma expertizei tehnice se concluzionează următoarele:

Amplasamentul obiectivului expertizat se află în intravilanul municipiului Ploiești, județul Prahova. Terenul pe care este amplasată construcția este stabil și plan, fără accidente naturale sau artificiale.

Nu s-a identificat documentația tehnică inițială pe baza căreia s-a proiectat și executat obiectivul expertizat, motiv pentru care s-a recurs la relevarea acestuia și efectuarea de foto-documente. A fost pusă însă la dispoziția expertului o parte din documentația tehnică elaborată de S.C. CONSPROIECT S.A în anul 2001, în vederea consolidării structurii prin introducerea de stâlpi din beton armat, în structura pereților din zidărie.

Construcția obiectivului expertizat a fost demarată în anul 1965. Imobilul, cu destinația de locuințe sociale (cămin social Nichita Stănescu) are regimul de înălțime P +4E și formă regulată atât în plan cât și în elevație. Obiectivul expertizat este alcătuit din 17 travee de 3.00m fiecare, respectiv trei deschideri din care cele marginale au 4.00m iar cea centrală 1,65m. Planimetria parterului și a etajelor curente cuprinde două bucătării, 28 de camere, grup sanitar cu duș pentru femei și grup sanitar cu duș pentru bărbați. în zona centrală, între axele 9-10 respectiv A-B, sunt amplasate accesul principal și casa scării. Holul de acces comunică direct cu holul de distribuție dezvoltat între axele 1 - 18 și B-C. La extremitățile holului, în axele 1 și 18, este dispus câte un balcon deschis. Sub placa de la cota ±0,00, între axele B și C, este un

RO2SS t DD26, J22;982Z2O1 1

Teu: +40 741 628 853

fax; +40 37S 105 873

E-MAIL: OFFICE@SU3M-PRCMECTS.EtJ


WWW.SIBM-PHDJECT6.Ell


Seria : M Nr. 281


GCSM

BOWI


Sena:C Nr. 595


canal tehnic pentru instalații, cu înălțimea utilă de 1.80m. înălțimea utilă a spațiilor de la parter și etajele 1-4, este de 2.55m. Acoperișul construcției este tip terasă necirculabilă și este prevăzut cu 6 orificii de colectare a apelor meteorice. Stratificația acoperișului terasă este compusă din planșeu din beton armat peste etajul 4, strat de difuziune, barieră de vapori, termoizolație din BCA, strat de difuziune și hidroizolație din membrană bituminoasă.

Tâmplăria interioară și cea exterioară este realizată preponderent din lemn. Finisajele sunt reprezentate de zugrăveli simple la interior, cu placaje ceramice pe pereți în spațiile destinate băilor și local în camerele de locuit în zona chiuvetelor, respectiv tencuieli decorative de culoare albă și galbenă la exterior.

Clădirea expertizată este izolată termic cu un strat de polistiren de 5cm aplicat pe toată suprafața pereților exteriori.

Infrastructura clădirii este realizată din fundații continue sub ziduri. La data elaborării prezentei expertize, nu au fost realizate sondaje la nivelul infrastructurii.

Analiza stării de degradare s-a efectuat recurgând la procedeul observării vizuale și a evidențiat faptul că, în timp, degradările produse sunt minore și nu s-au înregistrat cedări ale elementelor portante.

în situația actuală, obiectivul expertizat se prezintă într-o stare satisfăcătoare, având o uzură medie. Pe durata efectuării expertizei, nu s-au realizat decopertări, în sensul îndepărtării totale a stratului de izolație termică și tencuială pentru a depista fisurile din zidărie, ci s-au inventariat doar degradările devenite vizibile prin tencuiala interioară respectiv exterioară. Cercetarea atentă a modului de formare și distribuire a fisurilor, furnizează informații privind starea de tensiuni și deformații ce caracterizează răspunsul construcției, precum și elementele ce definesc modurile de manifestare a solicitărilor. în practică, s-a dovedit utilă compararea spectrului de fisuri din tencuială cu cel apărut în suportul acesteia, mai ales atunci când tencuiala prezintă o aderență bună față de suport. Creșterea treptată a deformațiilor interne în blocurile de cărămidă, ca și compromiterea conlucrării dintre mortarul din rosturi și blocurile de cărămidă, reprezintă aspecte ce nu pot fi apreciate prin mijloace calitative sau cantitative. Existența și evoluția acestora este pusă în evidență doar într-o fază limitată, când o stare locală de suprasolicitare, cauzată de acțiuni neprevăzute sau greu de cuantificat în fazele de proiectare/execuție, determină vizualizarea fenomenului. Sub acțiunea solicitărilor, materialele de construcție își modifică continuu caracteristicile de rezistență și deformație. întrucât acest


FFHdme Projects


GM


GCSM | RqZSS 10026. U22/9S2/2O1 5                    EOIfltt t/

Tei.: +40 741 62B 853                              <

Fax; +40 378 105 S73 E-MAIl.: t3FFIC£@S1<3M'PRDJECTS.EU                 SSIIO ’. M

www.siBM-pROjecTe.eu

Nr. 281 Nr. 595

proces se desfășoară în timp și necesită condiții favorabile pentru desăvârșirea lui, proprietățile fizico-mecanice ale materialelor sunt influențate apreciabil de modul de aplicare a solicitărilor.

 • (i) Degradarea fizică a materialelor structurii

 • □ degradarea zidăriilor prin: ascensiunea capilara a apei (igrasie), efecte de îngheț -dezgheț, degradarea mortarului -finisajele exterioare prezintă degradări locale, cu exfolieri și dislocări;

 • □ trotuarele perimetrale prezintă urme de uzură, degradări și dislocări;

 • □ scările de acces prezintă urme de uzură fizică;

 • □ învelitoarea din membrană bituminată este uzată și neetanșă, ceea ce permite infiltrarea apei meteorice în structura acoperișului terasă;

 • □ copertina accesului principal, realizată din beton armat este puternic degradată;

 • □ plăcile balcoanelor, realizate din beton armat și ieșite în consolă prezintă fisuri, exfolieri și armături aparente ca urmare a stării avansate de degradare

 • □ tâmplăria din lemn este neetanșă și prezintă urme de uzură fizică;

 • □ incendiu - nu este cazul;

 • □ pereții interiori și planșeul peste etajul 4 prezintă urme de igrasie pe suprafețe extinse.

 • (ii) Afectarea structurii din cauze neseismice

 • □ cedarea terenului de fundare (tasare uniforma / neuniforma) - nu există zone cu

tasări neuniforme;

 • □ deteriorarea planșeelor din încărcări verticale (ruperi locale, deformații excesive, vibrații) - nu există zone cu ruperi locale și deformații;

 • (iii) Afectarea structurii din acțiuni seismice

 • □ structura este izolată termică și eventualele fisuri dezvoltate în pereții exteriori la 45°, ca urmare a acțiunii seismice, nu sunt vizibile.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Obiectivul expertizat, prezintă urme de degradare fizică atât la interior cât și la exterior, ca urmare a unei întrețineri defectuoase, a infiltrațiilor de apă prin structura acoperișului și a acțiunii seismice. în urma vizitei în amplasament și a inspecției vizuale, s-au constatat deteriorări ale elementelor structurale și nestructurale.

Degradările semnalate se datorează unor cauze obiective, precum: rezistențe relativ scăzute ale materialelor utilizate;

SL GM


RO235 10026, JZ29az/2O1 1

Tel: +40 74! 626 S53 Fax: +40 378 105 S73

E-MAIL: OFFtCE@filGSM-PRDJECTS.EU

WWW.SH3M-FRDJECTB.EU


Seria : M Nr. 281


Nr. 595


amenajarea necorespunzătoare a terenului pe care este amplasat imobilul, ceea ce permite staționarea apelor din precipitații și din topirea zăpezilor;

lipsa unor lucrări curente de întreținere a imobilului, atât la nivelul fațadelor cât și la nivelul acoperișului;

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării.

Pentru orientarea în decizia finală privitoare la siguranța structurii (inclusiv la încadrarea în clasa de risc a construcției) și la măsurile de intervenție necesare, măsură în care cele 3 categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a 3 indicatori.

Aceștia sunt:

 • ■ gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurală, de alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. Acesta se notează cu R1 și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică;

 • • gradul de afectare structurală, notat cu R2, care exprimă proporția degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și de alte cauze;

 • • gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R3, reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, exprimata în termeni de rezistență în cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 si 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determină pentru stările limită ultime.

Indicatorul R1 ia valori pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, dat în lista specifică tipului de structură analizat. Sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de construcția analizată, asociate cu cele 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim Rimax = 100, corespunzător unei construcții care îndeplinește integral toate categoriile de condiții de alcătuire. Cele 4 intervale distinctive ale valorilor R1 sunt

date mai jos.

Valorile Ri asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

1

II

III

IV

Valori R2

<30

30-59

60-89

90 - 100

Ri = 78

Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări structurale și nestructurale dat în lista specifică tipului de construcție analizat, din anexa

R02S5ID026, J22,'902/2O1 3

Teu: +4G 741 628 ssa Fax; +-4D 370 105 B73

Seria: M Nr. 281


Nr. 595


E-mail: pffice@bibm-prci.jects.eu

VAVW.H1I3M-PROJECTB.EU

corespunzătoare materialului structural utilizat. Și în cazul acestui indicator sunt stabilite 4 intervale ale scorului realizat de construcția analizată, asociate celor 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim Rimax = 100, corespunzător unei construcții cu integritatea neafectată de degradări. Cele 4 domenii distincte ale valorilor R2 sunt date mai jos.

Valorile R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

1

H

III

IV

Valori R2

<50

50-69

70-89

90-100

R2 = 80

Indicatorul R3 evidențiază capacitatea de rezistență și de deformabilitate a structurii în

raport cu cerințele seismice.

Valorile R3 asociate claselor de risc seismic sunt prezentate în tabelul următor:

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R3

<35

36-65

66-90

91-100

NOTĂ: valorile celor trei indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate drept scoruri orientative în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul

Prdjects


«023510026, J22/982/2Q1 }

T£l: +40 74 1 628 853

Fax: HO 378 105 S73

E-MAH-: OFFiCE@StSM-PROJEGTS.EU

WW.3IOMFftOUECTS.EU

SBHdme Prdjects


GM


RD235WO26. J22/962/2O1 1

Tex: +40 74 î 62B 853

Fax; +40 378 105 B73

E-Mail: qffice@sigm-prd4Egtb.eu

WWW,3IBM-PROd£CTB,EUGCSM <

SOSII r

Sena : C Nr. 595


 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

Concluziile expertizei tehnice

La nivelul fiecărui etaj se vor amenaja 2 Garsoniere (Unitate Locativa de tip A), 7 Apartamente cu o camera (Unitate Locativa de tip B) si 2 Apartamente cu doua camere (Unitate Locativa de tip C).

Funcționalul Garsonierelor (Unitate Locativa de tip A) va cuprinde camera de zi (găzduiește spatia! de dormit si locul de luat masa) cu suprafața de 10,65mp, bucătărie -4,95mp, baie cu cabina de dus - 3,00mp si hol de acces - l,65mp, 20,25mp utili.

Funcționalul Apartamentelor cu o camera (Unitate Locativa de tip B) va cuprinde camera de zi (găzduiește spațial de dormit si locul de luat masa) cu suprafața de 21,45mp, bucătărie - 5,20mp, baie cu cabina de dus - 4,45mp, 31,10mp utili.

Funcționalul Apartamentelor cu 2 camere (Unitate Locativa de tip C) va cuprinde camera de zi (găzduiește locul de luat masa) cu suprafața de 12,30mp, dormitory - 10,30mp, bucătărie - 5,95mp, baie - 5,80mp, depozitare - l,50mp, hol acces - 5,00mp, 40,85mp utili.

Unitățile locative de tip B si C respectă toate prevederile Ordinului nr. 119/2014 și Legii 114/1996, cu excepția înălțimii utile care nu poate fi de 2.60m conform legislației, fiind limitată la 2.55m prin alcătuirea constructivă a obiectivului expertizat. Toate locuințele de tip C respectă prevederile NP 051/2012 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, drept urmare băile aferente acestor apartamente au o suprafață mai mare de 2.20m x 2,20m.

DIAGRAMA AMPLASĂRII UNITĂȚILOR LOCATIVE PROPUSE

B

B

C

c

B

BALCON

circulatii

BALCON

B

B

A

A

B

B

Recompartimentarea spațiilor interioare existente, în conformitate cu propunerea de arhitectură, impune modificări structurale ce implică consolidarea structurii existente prin introducerea unor cadre de consolidare din beton armat, cu secțiunea stâlpilor de 30 x 45 cm (în axele 2, 6, 8, 9, 11, 13 si 17) și secțiunea grinzilor de 25 x 40 cm. Se propune

RO2SS1QO26. □ 22/962/201 1

TEL! +40 741 620 053


PROJECTS


Fax; +40 378 1 05 673

£-MA«U aFFICE<®BISM-PRDJECTS. EU

WWW.StGM-PROJECTB.CU
redimensionarea golurilor de ferestre dispuse în axele C și D cuprinse între axele 7-8 si 14-15 pentru grupurile sanitare cu ventilare naturala. Luând în considerare gradul de siguranță seismică în care se încadrează construcția și cerințele beneficiarului - reabilitare, recompartimentare, și modernizare, se propun o serie de lucrări precum:

 • - se impune consolidarea fundațiilor existente prin camasuire pe ambele fete cu centuri eclisa din beton armat cu dimensiunea de 15 cm , pe toata inaltimea fundației, fundațiile fiind continue sub ziduri executate din beton simplu. Pereții demisolului sunt executați din zidărie simplă nearmată.

 • - desfacerea pereților de compartimentare realizați din zidărie de cărămidă, dispuși între axele A-B și C-D, respectiv în axele 2, 6, 8, 9, 11, 13 si 17;

 • - introducerea cadrelor de consolidare în axele de unde au fost eliminați pereți;

 • - realizarea unor pereți de compartimentare dispuși în lungul axelor 8 si 14, dezvoltați între stâlpii dispuși în axele C respectiv D, realizarea unor pereți de compartimentare dispuși în lungul axelor 8 si 11, dezvoltați între stâlpii dispuși în axele A respectiv B și stâlpii introduși în urma consolidării anterioare realizate pe baza documentației tehnice elaborate de S.C. COSPROIECT S.R.L., în anul 2001;

 • - desfacere terasei necirculabile până la placa din beton armat, curățarea betonului degradat de infiltrațiile de apă și realizarea reparațiilor locale dacă se impun, precum și refacerea integrală a straturilor terasei necirculabile,

 • - reparații locale la nivelul scărilor de acces și a copertinei de peste accesul principal,

 • - desfacerea izolației termice existente realizate din plăci de polistiren expandat și refacerea izolației termice cu vată minerală cu grosimea de 15 cm,

 • - înlocuirea tâmplăriei existente din lemn, cu tâmplărie aluminiu cu geam termopan,

 • - refacerea integrală a trotuarelor perimetrale, - refacerea finisajelor exterioare și interioare.

Măsurile preconizate mai sus reprezintă soluții de principiu, care se pot modifica în funcție de situația constatată pe teren în timpul efectuării lucrărilor.

Realizarea intervențiilor prezentate, impun și adoptarea unor măsuri tehnologice obligatorii:

 • ■ toate modificările nou propuse, se vor realiza doar conform proiectului de execuție elaborat de către un proiectant autorizat și verificat conform legii;

 • ■ toate decopertările, demolările, desfacerile, etc. se fac manual, fără utilizarea unor utilaje care să producă vibrații în clădire;

  SHDME

  Projects


  GM


  HD2S51OQ26. J22r582/2Oî 1

  TEL.: +40 741 628 QS3

  Fax; +40 378 105 073

  E-MAIL: OFFiCE@SfGM'PRDJECTS.EU

  WWW.SIGM-PROJECTB.EU
 • ■ execuția lucrărilor de intervenție asupra clădirii actuale, se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție, fiind interzise improvizațiile constructive și utilizarea unor dispozitive și proceduri care să afecteze structura de rezistență;

 • ■ la realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor de construcții;

 • ■ pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile de protecție a muncii și de pază contra incendiilor;

 • ■ toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a Construcției.

Concluziile expertizei tehnice sunt următoarele:

Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Ploiești, jud, Prahova;

Perioada realizării construcției - 1965;

Nu există proiectul inițial de execuție;

 • Există parțial proiectul de consolidare elaborat de S.C. CONSPROIECT S.R.L. în anul 2001;

Regimul de înălțime existent - P+4E;

Regimul de înălțime propus - P+4E;

Din punct de vedere structural, clădirea nu prezintă un risc, îndeplinește cerințele structurale conform normelor actuale în vigoare;

Lucrările de reabilitare, recompartimentare, izolare termică, modernizare și de refacere a acoperișului terasă, nu pun în pericol siguranța construcției;

Lucrările se vor executa pe baza unui proiect tehnic verificat de un verificator atestat MLPAT și vizat de expert în privința corectitudinii soluțiilor;

Pe parcursul derulării lucrărilor de intervenție / consolidare se va chema expertul pe șantier în vederea adaptării soluțiilor, în cazul în care apar probleme / situații neprevăzute;

Raportul de expertiză are un caracter tehnic și nu se substituie documentației și avizelor legate de autorizare a cărei obținere cade în sarcina beneficiarului;

Eventualele situații nespecificate în expertiză se vor comunica în scris expertului pentru soluționare.

Ro285 10026, J22*983/2ai J

Tel: +40 741 62B BS3

Fax: +40 378 JOS 873

0-MAIl: OFFtCE<®BI£SM-PRCJECTB. EU

WWW.S1GM-PROJECTB.EU

Seria : C Nr. 595

GCSM \

B>MM l

Obiectiv - Obiectiv - Bl. 27A, str. Cătinii nr. 3, Ploiești

Denumirea investiției

Reabilitare, recompartimentare și modernizare Bl 27A, municipiul Ploiești, județul Prahova

Motivația expertizei

Raport de expertiza tehnică pentru lucrări de reabilitare, recompartimentare si modernizare Bl 27A, municipiul Ploiești, județul Prahova

Caracteristici ale amplasamentului

Teren de fundare

Adâncime de îngheț

80-90cm

încărcări din acțiunea vântului

qref = 0,6 kPa

încărcări din acțiunea zăpezii

s,ok = 2,0 kN/m2

Accelerație teren

ag = 0, 35g (PI00-1/2006)

Perioada de colt

Tc = 0,7 sec

Obiectivul de performanță

Obiectivul de performanta

OPB (de baza)

Caracteristici structurale si arhitecturale

An construcție

1965

Destinația actuală

locuințe (cămin) sociale

Destinația propusa

locuințe sociale

Regim de înălțime existent

P+4E

Regim de înălțime propus

P+4E

Suprafață construită existentă -parter

526.55 m2

Suprafață construită existentă -etaj

518.50 m2

Suprafață construită propusă -parter

572 m2

Suprafață construită propusă -etaj

546.25 m2

Suprafața utilă totală existentă

2087.20 m2

Suprafața utilă totală propusă

2101.40 m2

Structura de rezistenta existentă

Structura din zidărie de cărămidă confinată;

Structura de rezistenta propusă

Structura mixtă din zidărie confinată și cadre din beton armat.

Fundații existente

Fundații continue sub pereți

Fundații propuse

Fundatii continue sub pereți consolidate

Planșee - existente

Planșeu din beton

Planșee - propus

Planșeu din beton

Scări - existente și propuse

Din beton armat

închideri / compartimentări existente

Zidărie de cărămidă

închideri / compartimentări propuse

Zidărie de cărămidă

Acoperiș existent

Acoperiș terasă

Acoperiș propus

Acoperiș terasă

Identificarea nivelului de cunoaștere

RO28510026. J22/9B2/2O1 1

TEU: +40 741 62B 053

Fax; +4D 370 105 H73

E-MAIL! aFFJCE@BfBM-PRt33ECTS.KU

WWW.ZlGM-PROJECTB.EU

Nivel de cunoaștere

KL1 - cunoaștere limitată

Metodologia de evaluare si calcul

Metodologie de evaluare

Nivel 2

Metode de calcul

Metoda forței laterale echivalente Calcul modal cu spectre de răspuns

Factor de încredere

1.35

Starea de degradare a construcției

Componente structurale

Stare bună

Componente nestructurale

Stare bună

Clasa de importanță

III

Categoria de importanță

C

Gradul de rezistență la foc

II

Inc

icatori orientativi de evaluare

R1

78

R2

80

R3

67 și 92 după consolidarea cu cadre din beton armat

Clasa de risc seismic

Clasa înainte de intervenție

Rs III

Clasa după intervenție

Rs IV________________________________________
BHdme Prdjects


GM


Concluziile auditului energetic sunt următoarele:

Clădirea nu îndeplinește condițiile de performanță termoenergetică conform normelor valabile la momentul întocmirii prezentului audit energetic.

Din punct de vedere al eficienței termoenergetice se impun cel puțin trei condiții de respectat:

 • 1. rezistențele corectate ale elementelor de închidere să fie superioare celor minim normate -condiție care nu se respectă;

 • 2. coeficientul global de izolare termică trebuie să fie mai mic decât valoarea normată - condiție care nu se respectă;

 • 3. consumul unitar de energie consumată pentru încălzirea clădirii să fie mai mic decât valoarea normată impusă în funcție de tipul de clădire - condiție care nu se respectă.

Având în vedere cele prezentate în audit energetic s-au propus soluții privind îmbunătățirea performanței energetice și scăderea consumurilor de energie și a emisiilor de dioxid de carbon. In cele ce urmează se propun măsuri care se încadrează în patru categorii principale: a. îmbunătățirea performanței energetice a anvelopei;

 • b. îmbunătățirea performanțelor instalațiilor sanitare și termice;

 • c. îmbunătățirea consumurilor de energie electrică pentru asigurarea iluminatului interior;

 • d. asigurarea de surse de energie din surse regenerabile.

Nr. 595

SOLUȚII DE TERMOIZOLARE ANVELOPA CLĂDIRE

Indicator Soluție

Denumire

Descriere

CF01

Aplicare termosistem POLISTIREN fațadă cu grosimea de [cm]: W

Se va asigura termoizoiarea pereților exteriori, pe exterior, cu lermosisiem din polistlren .

Grosimea termoizolațlei propuse este de 10cm;

aceasta se prinde pe construcția existentă mecanic cu dibluri și cu adeziv; peste polistiren se aplică o tencuială drișcuită armată în două straturi cu plasă din PVC și apoi tencuiala decorativă ;

CF02

Aplicare termosistem POLISTIREN fațadă cu grosimea de [cm]: 15

Se va asigura termoizoiarea pereților exteriori, pe exterior, cu lermosisiem din polistiran .

Grosimea termoizolațlei propuse este de 15cm;

aceasta se prinde pe construcția existentă mecanic cu dlbluri și cu adeziv; peste polistiren se aplică o tencuială drișcuită armată în două straturi cu plasă din PVC șl apoi tencuiala decorativă ;

CF03

Aplicare termosistem VATA BAZALTICA fațadă cu grosimea de [cm]: 15

Se va asigura termoizoiarea pereților exteriori, pe exterior, cu lermosisiem din vată minerală bazaltică de lip .dual density" rezistență la compresiune 40fcPa; grosimea termoizolațlei propuse osie de 15cm: aceasta so prinde pe construcția existentă mecanic cu holdșuruburi și cu adeziv; peste polistiren se aplică o tencuială drișcuită armată în două straturi cu plasă din PVC urmând a fi aplicat un strat de masă șpaclu hldroizolant și apoi tencuiala decorativă

CF04

Izolare Glafuri ferestre perimetrai ferestre cu polistiren extrudat cu grosimea de [cm]: 2

Termotzolare perimeirala a golurilor de tampiarie cu polistiren extrudat in grosime do 2cm

CS01

Aplicare termosistem planșeu superior cu grosimea do [cm]: 20

Se va asigura termoizoiarea pianșouiui superior paste ultimul nivel prin placarea plartșeului cu vată minerală bazaltică având grosimea de 20cm

CS02

Aplicare termosistem planșeu superior cu grosimea de [cm]: 10

Se va asigure termoizoiarea planșaului superior peste ultimul nivel prin placarea planșaului cu vată minerala bazaltică având grosimea Je 10cm

CS03

Refacere acoperiș in vederea eliminării infiltrațiilor do apa

Se va reface acoperișul existent, si se va monla un sistem performant ce iu permite infiltratii de apa m interior.


RO2851OQ26, J22/982/2O 1 1 teu: + 40 741 62B B53

Fax; +40 378 105 873

E-MAIL.: OFFIC£@E1PM-PTOJECTB,EU

WWW.StGM-PROJECTtS.EU


Seria : M Nr. 281


CS04 Sisteme de umbrire ferestre


□Home Prdjects


GMBHome Prdjects


SL GM


RO2S51OD26, J22/9e2/ZO1 1

TEU +40 747 62B B53 fax: +40 37B ÎO5 B73 e-MAJL: DFF)CE@BiaM-PRDJ£CTS.€U

WWW.aiGM-PRndECTB.EUNr. 595

CI01

.Aplicare termosistem planșeu inferior cu grăsimea de [cmj: 5

In cazul adoptării variantei minimale se va asigură termoizolareă planșeului inferior peste placa de sol prin placarea planșeului cu polistiren extrudal având grosimea de 5cm și rezistența ia compresiune de 70kPA, peste care se va turna o șapa de tip .semiumedă" din nisip si ciment pentru corecția în pian a pardoselilor utile rezultate in unna modificăriilor arhitecturale, cu grosimea de 7-Wcm urmând a fi finisat cu materialul ales de către arhitectul șef de proiect

CTO

înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie cu rezistență termică minimă |W/m2K]: 0.77

Se propune înlocuirea integrală a tămplănei existentă cu tămplărie din Aluminiu, având următoarele caracteristici:

Material ramă și toc din Aluminiu

 • ■ Glafuri interioare PVC/gresie

Glafuri exterioare tabla/gresie

Grupa 2.1 de izolare termică (Uf=2,5W/mpK);

Izolare fonică minim 52bB;

Etanșare pe 3 rânduri de garnituri EPDM;

 • ■ Lățimea minimă a cercevelei 60mm;

Lățimea minimă a tocului 52,5mm;

Trei rânduri de geam dintre care 1 geam termoizolant. unul cu protecție la raze U.V. și un geam simplu.

CH01

Intervenții la soclul imobilului pentru teimo-hidroizolatie

TERMOIZOLAREĂ Șl HIDRO1Z0LAREA SOCLULUI

Soclul clădirii, începând din talpa fundației construcției până la cota +0.5m față de cota terenului natural se va îndrepta prin tencuială din ciment și var tip MT100, urmând a fi aplicate 2 straturi hidroizolante pe bază de bitum, respectiv realizarea izolației se va face cu polistiren extrudat având grosimea de 5cm, peste care se va aplica o masă șpăcl rezistentă la umiditate (hîdroizolantă) și finisajul dorit.

REA!

3ILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT

Montare sistem iluminat

LED

Se înlocuiesc corpurile de iluminat existente cu unele pe LED, eficien’ atat din punct de vedere ai eficientei energetice, cat si a duratei mari de viata/f dosire

Montare sistem de producere energie alternativa

Șe montează sistem de panouri fotovoltaice pentru producere energie electrica alternativa


RO28S10026, J22-'9S2/2O 1 1

tel: +40 741 62B 053

Fax: +40 378 105 B73

E-Mail: office@s>GM-prd4ectb.eu

WWW.SIGM-PROJECTB.EU

1

Implementare sistem de control inteligent al consumului de energie

Sistem BMS

Se implementează sistem de control automat al consumatorilor de energie, astfel încercând:

Controlul iluminata lui-prin senzori prezenta

Controlul încălzirii- prin termostale ambientale in fiecare camera

Controlul încălzirii prin câpuri termostatate la radiatoarejdaca exist

REA

BILITAREA INSTALAȚIILOR TERMICE

IS01

Realizare sistem de producere energie pentru încălzire

Sistem de producere agent termic pentru incalzire:

Centrala pe gaz

Centrala po tem no sau peleti, inclusiv radiatoarele do tabla - Termosemineu

IS02

Realizare sistem complet de producere si distribuție Apa Calda menajera

Sistem de producere agent termic pentru incalzire:

Centrala pe gaz

Centrala pe lemne sau peleti

- Termosemineu

Panouri solare si boiler de acumulare

IS03

Realizare sistem de climatizare

Plantare aparate de aer condiționat pentru cadre aer


Analizând cele doua soluții de eficientizare economica, observam că, cu toate ca valorile de investiție inițială sunt mai mari în a doua variantă, economia de energie pe care soluția o garantează este și ea direct proporționala cu investiția. In consecința, in cazul celor doua soluții de reabilitare termica a clădirii observam ca perioadele de amortizare a investiției se incadreaza în perioade diferite, in cazul al doilea amortizarea investiției facandu-se intr-un timp mai lung.

Concluzia este ca, pentru o perioada de pana la 6-7 ani din economiile de energie se amortizează investiția, dar in perioadele ce urmeaza economiile vor fi substanțiale si vor fi la valori maxime.

Concluzia si recomandarea auditorului energetic : Soluția a Il-a de Reabilitare Termica este cea recomandata pentru imobilul analizat.

 • a) clasa de risc seismic;

Practic, stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcție se face prin încadrarea acesteia în una din următoarele 4 clase de risc:

 • ■ Clasa Rs I = din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime;

  ffiHOME

  PRDJECTS


  EH;


  RO205 10026, J22.'9S2/2OI 1

  Tel: + 4G 74î 62B S53 fax; + 4£3 370 3 05 873

  E-MAIL: UFFlCE@S1I3M-P«OdECTS.EU

  WWW.StGM-PROJECTB.EU


  ’gcsm^ șoimi

  Seria : M Nr. 281


  ■ GCSM KW


  Sena : C Nr. 595


Clasa Rs II = în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este

puțin probabilă;

 • • Clasa Rs III = care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările structurale pot fi importante;

 • ■ Clasa Rs IV = corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

In situația existenta, se apreciază obiectivul expertizat ca aparținând clasei de risc seismic Rs III.

După reabilitarea structurală, se apreciază obiectivul expertizat ca aparținând clasei de risc seismic Rs IV.

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

SCENARIUL 1


Se propune realizarea unor apartamente cu 2 camere, respectiv o camera, dotate cu baie si bucătărie proprie prin gruparea a 2, 3 respectiv 4 module de cazare existente. Se reduce astfel numărul de unitati de locuit de la 150 la 55 distribuindu-se judicios suprafața rezultată pentru funcționalul apartamentelor / garsonierelor. Camerele de zi rezultate includ spațiul pentru

Ra2S5 1 GQ26. 022/902/20 1 1

Tel: +40 741 62B B53

Fax: +40 370 105 073

E>MAfL: QFFtCE@BlOM'PRKJECrs.KU

VZWW.SlUM-PRDJFCTS.EU

dormit și locul de luat masa. Bucătăriile sunt închise, ventilate natural la toate cele trei tipuri de apartamente. Tipul C de apaitament cu doua camere realizat prin gruparea a patru unități de cazare va avea baia ventilată natural printr-o fereastră dimensionată corespunzător și va permite accesul persoanelor cu dizabilități.

La interior în apartamente se vor realiza finisaje la pereți și tavane din tencuieli pe baza de var alb, placări ceramice la bucătărie, în băi pana la cota 2,1 Om, pardoseli din parchet in camerele de zi, dormitoare, gresie ia bucătarii, bai si holuri de acces. în grupurile sanitare se vor monta lavoare, vase closet, cabina de duș în garsoniere si apartamentele cu o camera si cada de baie în apartamentele cu doua camere. închiderile ghenelor pentru instalații se va face cu pereți din Gips-Carton pe structura metalica si goluri de vizitare pentru inspecția instalațiilor sanitare. Tâmplăria interioară va fi din lemn, culoare maro, ușile de acces în apartamente vor fi metalice culoare gri.

Imobilul va fi reabilitat din punct de vedere termic schimbându-se integral termoizolația actuala și se va monta un termosistem din polistiren tip EPS la fațada in grosime de lOcm, polistiren tip XPS in grosime de 5cm. Planșeele de la parter se vor desface si se vor tennoizola la partea inferioară cu polistiren tip XPS în grosime de 5cm montant pe o folie de protecție din polietilena, fixată în prealabil pe o perna de balast pentru ruperea capilarității. La nivelul acoperișului terasa se schimba termoizolația existenta din BCA cu termoizolație din polistiren tip XPS in grosime lOcm. Se va reface hidroizolația perimetrală la nivelul soclului și a acoperișului terasa.

Se va înlocui tâmplăria existentă integral cu tâmplărie din PVC culoare gri cu geam termoizolant. Glafurile golurilor de tâmplărie, cele de la nivelul aticelor, copertinei, acoperișului terasa se vor înlocui integral cu glafuri din tabla vopsita in câmp electrostatic, culoare gri.

Soluția arhitecturala consta in recompartimentarea interioară prin desfacerea zidăriei ce formează actualele unități de locuit. Pentru compartimentarea noilor apartamente se va folosi zidărie ceramică cu goluri verticale de grosimi variate, 25 cm între apartamente, respectiv 15 cm pentru pereții interiori. Se intervine din punct de vedere structural acolo unde este necesar pentru consolidarea zidăriei existente dar și în locurile unde se vor transla pereți pentru a dimensiona spațiile de locuit. Se vor reamplasa ghenele pentru instalațiile sanitare și se va reface instalația electrică si sanitara conform noilor compartimentări.

RQ28SWQ26. J22/962/2O1 1

TEu: +40 741 620 B53

Fax; +40 378 105 873

Seria : M Nr. 281


Nr. 595


E-MAIM aFF<CE@®<3M-PHOJEGTB.EU

YAVW.SIGM-PROiJECTB.EU

Având în vedere situația existentă se propune realizarea a unui procent cat mai mare de unități de cazare respectând suprafețe minime specificate în Ordinul Nr. 119 din 4 Februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viată al populației precizate la articolul 17, aliniatul 1 si 2. Suprafața minima a unei camere 12mp, suprafața minima a unei bucătarii 5mp. înălțimea utila se păstrează fiind cea existenta, 2,55m. Grupurile sanitare din apartamentele de tip C vor fi dimensionate pentru a permite accesul persoanelor cu handicap, atât prin gabaritul ușilor de acces cat si a spațiului interior ce permite rotirea fotoliului rulant. La parter grupurile sanitare din cadrul apartamentelor cu doua camere, Tip C, vor avea dotările necesare prevăzute inclusiv și pentru persoanele cu handicap.

La fațade se intervine prin reabilitarea termica cu termosistem din polistiren tip EPS în grosime de lOcm grosime, cu tencuieli decorative si placaje din alucobond in zona acceselor. Pentru o armonizare mai bună volumetrici si a reduce senzația de volum plat se vor realiza ancadramente prin dublarea stratului termosisternului sau prin placaje tratate în culori diferite la nivel de tencuiala, alb, gri antracit, verde „Lime”, ce grupează apartamentele.

La nivelul balcoanelor de pe fațadele scurte se desfac parapeții din beton armat și se înlocuiește mână curentă actuală cu o confecție metalica cu rol de protecție la cădere.

Pe exterior se reamenajează rampa existentă și va fi dimensionată corespunzător normativului NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individual ale persoanelor cu handicap.

Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati de la Parter la toate nivelurile clădirii se propune montarea unui ascensor amplasat intr-o casa de lift din beton armat pe fațada Estica. Astfel se respecta prevederile Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe NP 057-02 care specifica la Articolul 3.2. (B).l. punctul a) clădirile etajate se vor dota cu minim 1 ascensor la clădiri cu mai mult de P+3 etaje;

Se va amenaja o scara inchisa in casa de scara ce găzduiește ascensorul si care face legătură intre Parter si restul nivelurilor de locuit. Scara propusa are rol de evacuare fiind a doua cale de evacuare in caz de incendiu conform Normativului PI 18/1999 - 1.

La exterior se amenajeaza o a doua rampa de acces împreuna cu trepte pentru preluare diferenței de nivel in dreptul volumului scării de evacuare.

Pentru implementarea soluției ce presupune montarea liftului si scara secundara se vor desface balcoanele de pe fațada Estica.

Soluțiile tehnice pentru toate categoriile de instalatii au fost propuse ținîndu-se cont de:

GM


Home Prdjects


RO26S1DO26, J22Z9B272D1 > teu: +48 741 S2B 053 Fax: +4D 37B 1 05 B73

E-Mail: office@B)GM'Proukcts.eu

WVAV.SIHM-PROUECTB.EU


gradul de dotare cu rețele hidroedilitare al zonei în care se află clădirea;

 • - prevederile normativelor I 9-2015,1 13-2015 , PI 18-06 și NTPEE -2008.

Proiectarea instalațiilor sanitare interioare s-a făcut in ipoteza:

asigurării alimentarii cu apa rece prin bransarea la rețeaua publica existenta in zona amplasamentului;

existenta in zona a unui colector de canalizare publica in sistemul unitar care sa preia debitele uzate menajere si pluviale evacuate;

Documentația s-a întocmit in baza planurilor funcționale de arhitectura care cuprind echiparea cu obiecte sanitare a băilor si bucătăriilor aferente blocului de locuințe cu regim de inaltime P+4E.

Racord apă potabilă

în zona apropiată blocului, există rețea de apă potabilă, de unde se va executa branșarea prin intermediul unei țevi din PEID PE 80,de înaltă densitate de Dn 60 mm.

în apropierea blocului se va executa un cămin prevăzut cu un apometru pentru contorizarea apei consumate, iar traseul conductei este conform planului de situație, iar conducta va fi pozată sub limita de îngheț.

Limita prezentului proiect va fi ieșirea din căminul de apometru, branșamentul va fi proiectat și executat de către APA NOVA Ploiești pe baza avizului emis sau de o firmă agreată de aceasta.

Instalația interioară de alimentare cu apă

Dotarea cu obiecte sanitare, armături și accesorii necesare la punctele de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile STAS 1478/92, în funcție de destinația spațiilor de locuit, pentru a asigura condițiile de igienă și gradul de confort necesare unei bune desfășurări a activității conform destinației.

Obiectele sanitare trebuie să îndeplinească condițiile:

să aibă forma și mărimea care să le asigure o funcționare normală;

să fie rezistente la temperaturi ridicate;

să aibă un aspect plăcut;

 • - suprafața lor să fie rezistentă din punct de vedere mecanic și dinamic.

Băile vor fi echipate cu vas closet din porțelan cu rezervor de spălare montat pe vas, cu lavoar din porțelan L= 600 mm, respectiv cadă cu duș sau de baie și sifon de pardoseală cu 2 racorduri laterale montat îngropat în pardoseală.

3Hdme

2PRDJECTS


RO205IDQ26, J22Z982/2O5 )

Ttx: +40 741 6Z8 SS3

Fax: 140 370 105 073

E-Mail: qffige@si<3m-prD4£gts,eu

WWW.SHJ3M-PROjeCT8.EU


Seria : M Nr. 281


:csm |

S0KS1 '? f!


Seria : C Nr. 595


La fiecare obiect sanitar s-au prevăzut armăturile și accesoriile necesare:

baterii stative amestecătoare pentru lavoare și spălător la bucătărie;

sifoane cu ventil pentru scurgere lavoare și spălător;

robinet de trecere pentru lavoare și rezervoare wc;

robinet de colț cu ventil;

oglinzi și etajere;

 • - porthîrtii;

port-săpunuri.

Distanțele minime de amplasare precum și cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi respectate conform STAS 1504.

Apa caldă de consum menajeră va fi preluată prin intermediul unei conducte din rețeaua de termoficare existentă și care va menține temperatura constată a apei în funcție de debitul de apă consumat.

Instalația interioară de canalizare

Instalația interioară de canalizare va cuprinde ansamblu de conducte, obiecte sanitare, aparate și accesorii care vor colecta apele uzate de la punctele de consum și vor asigura evacuarea lor prin intermediul unor conducte de racord spre conductele principale de scurgere care duc la canalizarea stradală..

Elementele componente ale instalației sunt:

Conductele colectoare vor fi montate aparent sub pardoseala slab armată, cu panta de 2% pentru a asigura scurgerea gravitațională a apei la partea inferioară a instalației și vor primi apele uzate de la coloanele de scurgere. Traversarea conductei prin elementele de beton va fi protejată cu un manșon de protecție cu diametrul interior mai mare decît diametrul exterior al conductei colectoare.

Legăturile de scurgere pot fi pozate de-a lungul peretelui pe care sunt amplasate obiectele sanitare, îngropate sau mascate în grosimea pardoselii în cazul sifoanelor de pardoseală colectoare.

Instalațiile sanitare exterioare cuprind conductele din PPI 50,160 mm, montate la adîncimea de l,20m sub limita de îngheț, racordate la căminele de canalizare menajeră CM existente pentru preluarea apelor uzate și deversarea lor în rețeaua de canalizare exterioara.

SHqme Projects


Ra205IOD26, J22/9B2/2D1 1

Teu: +40 74! 6 28 653

Fax; +40 37B 7 05 873

E-MAtU OFFICE@E»GM-PRt3JECTS.EU

WWW. SfBM-nRBJECTB.SU


GCSM •’»

tsom <

Seria: M Nr. 281


GCSM

■W 1

Sena : C Nr. 595


Materiale utilizate

Instalațiile de distribuție a apei potabile si calda menajera se vor realiza cu țevi de otel zincat, imbinate prin insurubare cu diametre de 1/2” pina la 2”.

Canalizarea apelor menajere se va realiza cu tuburi si piese din polipropilena autostingatoare, imbinate cu inele din elastomeri, cu diametrele de 32 mm pina 1160 mm, la montajul aparent si din PVC-KG la montajul ingropat subteran.

 • II. INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

Situația proiectată

Soluțiile tehnice au fost propuse ținându-se cont de:

 • • gradul de dotare cu rețele hidroedilitare al zonei;

 • • prevederile normativelor 113-2015, PI 18-06.

Necesitatea încălzirii centrale dintr-o sursă proprie rețeaua de termoficare de căldură existenta este motivată de specificul obiectivului și de regimul de funcționare al acestuia. în acest mod se va putea asigura necesarul pentru încălzirea spațiilor proiectate, astfel încât să fie îndeplinite condițiile minime de confort și de igienă.

Criteriul de alegere a sistemului de încălzire s-a făcut în funcție de destinația încăperilor și sursa de agent termic de încălzire.

După execuția lucrărilor se va realiza probele de verificare conform prevederilor Normativul 113/2015, cap. 23.

Rezultatele probelor se vor înscrie într-un proces-verbal care va cuprinde și etapele de realizare pe faze a lucrărilor.

Apa caldă de consum menajeră va fi preluată prin intermediul unei conducte din rețeaua de termoficare existentă și care va menține temperatura constată a apei în funcție de debitul de apă consumat.

Instalații de încălzire interioară

Dotarea cu corpuri de încălzire, armături și accesorii s-a făcut în conformitate cu prevederile Normativului I 13/2015, în funcție de destinația clădirii, pentru a asigura condițiile cerute de beneficiar și astfel s-a adoptat sistemul de încălzire cu corpuri statice. Agentul termic este apa caldă, cu parametrii de temperatură 90-70°C, iar necesarul de căldură este calculat pentru fiecare cameră conform SR 1907-2/1997, ținînd cont de elementele constructive delimitatoare și în funcție de destinația clădirii și a încăperilor respective. Instalația de încălzire

SHdme Prdjects


S_, GM


RO285IDO26, J22;9S2/2O 1 1

Tel: +40 741 620 053

Fax; + 40 378 1Q5 373

E-MAIL.: OFFICE@31 GM-PRDJECTH.EU

WWW.3inM-PftDJECTB.KUeste de tip circulație forțată în sistem bitubular, distribuție pe fiecare nivel si apartament (distribuitor-colector), pozată în pardoseală în tub de protecție. Alegerea distribuției s-a făcut astfel încât să se asigure condițiile:

 • • alimentarea corpurilor de încălzire cu debitul de căldură determinat;

 • • funcționarea concomitentă;

 • • stabilitatea hidraulică;

 • • posibilitatea reglării instalației la schimbarea condițiilor normale.

Având în vedere destinația și configurația blocului, s-a realizat o distribuție ramificată, cu plecare din rețeaua termică, pe conductele de distribuție prevăzându-se armături de sectorizare și golire pe fiecare ramură pentru a se asigura posibilitatea închiderii, golirii totale sau parțiale ale instalației.

Pentru încălzirea încăperilor s-au prevăzut corpuri de încălzire din oțel tip panou cu înălțimea de 600 mm, echipate cu robineți simplu reglaj cu cap termostatic montați pe tur pentru reglarea sarcinii termice pe fiecare radiator, robineți cu ventil dublu reglaj de colț (de golire) și ventile automate de aerisire. în băi s-au prevăzut radiatoare din oțel tip portprosop.

Corpurile de încălzire se vor monta pe cât posibil în dreptul parapetului ferestrelor sau în imediata apropiere a acestora. Se vor respecta cotele de montaj față de elementele constructive și anume: 12 cm față de pardoseala finită și 5 cm față de tencuiala pereților. Dilatările conductelor instalației de încălzire s-au prevăzut a fi preluate în mod natural prin schimbările de direcție, prin legăturile la radiatoare, respectiv prin legăturile la distribuitor-colector. Racordurile la radiatoare se vor face în diagonală.

Conductele instalațiilor interioare de încălzire se vor monta cu pantă astfel încât să se asigure golirea și dezaerisirea centralizată a instalației printr-un număr minim de armături. Panta normală a conductelor instalației interioare este de 3 % iar în zone unde nu se poate realiza aceasta, se poate admite o pantă de 2% .

Distanța minimă între conductele paralele neizolate termic va fi de 3 cm, aceeași distanță se va păstra și între suprafețele conductelor izolate. Distanțele minime între conducte și suporți se vor respecta confom Normativului I 13/2015, cap. 16 - Condiții de montare - care se va consulta odată cu proiectul de execuție. Elementele instației de încălzire vor fi amplasate față de instalațiile electrice cu respectarea Normativului I 7-2011, pentru evitarea electrocutărilor și incendiilor.


BHdme PRDJECTS


RO2051DD26, J22'9S2/2Ot 1


SL_, GM


Fax; +40 37B 1DS B73 e-MAtu: DFFiCE@BiaM-PRDJECTa.EU WWW.S1BM-PRDJCCTB.EU


GCSM st mi ;

Seria : M

Nr. 281 Nr. 595

Conductele de transport agent termic și de expansiune se vor executa din țeavă PPR cu inserție.

Armăturile prevăzute sunt de tipul cu sertar sau cu semisferă, robinete de închidere, golire, aerisire, clapeți de reținere cu îmbinare cu mufa.

După execuția lucrărilor se va realiza probele de verificare conform prevederilor Normativul 113/2015, cap. 23. Rezultatele probelor se vor înscrie într-un proces verbal care va cuprinde și etapele de realizare pe faze a lucrărilor.

Verificarea instalațiilor

Instalațiile tehnologice de alimentare cu apă vor fi supuse la următoarele probe:

 • - proba Ia rece;

 • - proba la cald;

 • - proba de eficacitate;

Proba la rece constă în umplerea instalației și verificarea ei la o presiune cu 50% mai mare decât presiunea de regim, dar nu mai mică de 4 bari.

Proba la cald are ca scop verificarea etanșeității, a modului de comportare la dilatare și contractare, precum și a circulației agentului termic la temperatura cea mai înaltă de funcționare a instalației. Odată cu proba la cald se va efectua și reglajul instalației.

Proba de eficacitate se efectuează la instalația de încălzire, prin măsurătorile efectuate în încăperile indicate de beneficiar. Proba de eficacitate se efectuează cu întreaga instalație în funcțiune în condiții normale de exploatare, la temperaturi scăzute ale aerului exterior, cât mai aproape de situația nominală.

Se va verifica prin deschiderea succesivă a armăturilor dacă apa ajunge la fiecare punct de consum în parte.

Materialele utilizate la executarea lucrărilor de încălzire vor fi conform standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, trebuind să îndeplinească cerințele de calitate conform Legii nr.10 - Legea calității în construcții, inclusiv cerințele de calitate cerute de nivelul lucrării.

Executantul și beneficiarul vor solicita certificate de calitate și garanție pentru materialele și echipamentele aprovizionate de la furnizori ce urmează să fie puse în operă. Acestea vor fi prezentate comisiei de recepție.

IHome SjProjects


RO2S51 0026. J22/902/2O1 1

Tel: +40 74î 628 853

Fax; 4-40 378 IQ5 373

E-MAIU: aFFiCE@EISM-pRC3J£CTS. EU

'WWW.3IGM-PRQJECTB.EU


 • III. REȚELE TERMICE EXTERIOARE

Alimentarea cu agent termic primar

Pentru alimentarea cu agent termic primar a blocului de locuințe, s-a ales soluția de racordare de la conductele de termoficare, care va asigura temperatura si presiunea pentru funcționarea normală a tuturor punctelor de consum din spațiile nou proiectate.

Asigurarea unui microclimat corespunzător si a confortului higrotermic adecvat destinației de de locuințe se va realiza prin racordare Ia rețeaua termica din zona.

 • IV. INSTALAȚIA DE UTILIZARE GAZE NATURALE

Date privind situația propusă

Prezentul memoriu se referă la instalația de gaze naturale cu care va fi dotat obiectivul, precum și la soluțiile de alimentare cu acestea.

Alimentarea cu gaze naturale a blocului amplasate in Aleea Catinei, se va asigura din rețeaua de distribuție orășenească existentă in zonă.

La capătul conductei de branșament, in vecinătatea ușii de acces in casa scării, se va amplasa postul de reducere si reglare a presiunii gazului.

Instalația de utilizare adoptată constă dintr-o coloana avand diametiul de 1 !4" montată in casa scării, la care se vor racorda apartamentele de la fiecare nivel.

Contorizarea consumului de gaze se va realiza individual pentru fiecare apartament, prin intermediul unor contoare de uz casnic, avand Q= 3mc/h, montate in casa scăarii.

Instalația de utilizare proprie fiecărui apartament, de la coloana din casa scării pană la receptorii aprobati (mașina de gătit) se va executa din țevi din otel avand Dn !4”, montate aparent.

Pentru blocul de locuințe, s-a calculate un debit de gaze de 40,20 mc/h nominalizat pe scopuri de utilizare si receptori după cum urmeaza:

60 mașina de gătit tip aragaz

Q i = 40,20 Nm3/h

Q i = 40,20 Nm3/h


Total

Pentru realizarea condițiilor tehnice și de confort interior, s-a prevăzut următoarea categorie de instalație de gaze naturale:

instalația de utilizare gaze naturale;

Instalația de utilizare gaze naturale

Instalația de utilizare reprezintă ansamblul de conducte, armături, aparate și accesorii montate în incinta unui consumator, în aval de robinetul de branșament, respectiv după

BHdme Projects


S.„ GM


Fax: +4D 37B 105 S73

E-MAIUÎ QFF<CE@5>BM-PROaECTS.£U

WWW.SlBM-PHDJECT6.EU


Seria : M

Nr. 281 Nr. 595 robinetul de ieșire din stația sau postul de reglare de la capătul branșamentului, inclusiv focarul și coșul de evacuare a gazelor arse.

Instalația de utilizare se compune din:

 • - Instalația exterioară - partea din instalația de utilizare care se găsește în exteriorul clădirilor, între robinetul de branșament, respectiv între stația sau postul de reglare și robinetele de incendiu montate la intrarea instalației în clădire;

Instalația interioară - partea din instalația de utilizare, din interiorul clădirii, între robinetul de incendiu și aparatele de utilizare, inclusiv focarul și coșul de evacuarea gazelor arse;

Racord - conducta de legătură dintre o ramură a instalației exterioare și instalația interioară dintr-o clădire, pavilion, secție, hală, etc.

Traseele instalației de utilizare vor fi rectilinii, urmărind pe cât posibil stâlpi, grinzi, pereți. La alegerea traseelor condițiile de siguranță au prioritate față de cele de estetică (art.8.18 din Anexa 1 la Ordinul ministrului economiei si comerțului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale).

Alegerea traseelor instalațiilor de gaze din clădiri de locuit, se va face astfel încât fiecare apartament să fie racordat la coloana montată sau instalația exterioară, printr-o derivație proprie. Nu este permisă trecerea conductelor de gaze, care deservesc un apartament, prin alt apartament.

Conform art. 6.11 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004 se vor lua măsuri de etanșare a conductelor de apă și canalizare direct în pământ, la intrarea în subsolul clădirii.

De asemenea se vor etanșa toate intrările conductelor de încălzire, apă, canalizare de la subsol la parter.

Pentru evacuarea eventualelor infiltrații de gaze se va asigura ventilarea subsolului prin orificii de ventilare pe conturul exterior al clădirii și între încăperile din subsol prin legarea unor canale de ventilare naturală cu subsolul clădirii.

Este interzisă racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanșare .

Distanțele între conductele de gaze și elementele celorlalte instalații se încadrează în prevederile din:

Home Prqjects


RO2051ODZ6. J22/982/201 1

Teu: +40 74 î 628 853

Fax; +40 378 105 873

E-MAiU: OFFiCE@B1GWPROJEOTB.EU

WWW.31GM-PHOJCCTB.EU


;csm


:csm

ISO MCI '


Seria : M Nr. 281


Sena : C Nr. 595


Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor aferente clădirilor, indicativ I 7/2011;

Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice, indicativ PE 107;

Prescripțiile tehnice ISCIR;

Standard 8591, conform art.8.25 din Anexa 1 Ia Ordinul 58/2004

Este interzisă utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri cum ar fi legarea la pământ a altor instalații, realizarea prizelor de protecție electrică, susținerea cablurilor și /sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune și curent, agățarea sau rezemarea unor obiecte.

Trecerea conductelor prin pereți sau planșee se va face prin tub de protecție. In tubul de protecție conducta va fi Iară îmbinări (art.8.23 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004). Tuburile de protecție se vor fixa cu mortar de var și ciment și vor depăși fața finită a elementelor de construcții cu 10 mm la pereți și plafoane și cu 50 mm la pardoseli (art. 10.47 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004).

Susținerea conductelor aparente pe elementele de construcții se face în funcție de diametru, cu brățări sau console, la distanțe de 1,5...8,0 m între punctele de susținere, respectiv 20...30 mm între conducte și elemente de construcții (art. 10.43 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004).

In instalațiile de utilizare, conductele de gaze se vor monta deasupra conductelor de apă sau încălzire centrală. Conductele orizontale se vor monta numai în partea de sus a pereților la o distanță convenabilă de plafon, deasupra ușilor și ferestrelor. Se recomandă a nu se fixa conducta de plafonul încăperilor.

In instalațiile interioare se vor monta robineți de închidere la vedere, în locuri ventilate, accesibile în următoarele puncte (art.8.27din Anexa 1 la Ordinul 58/2004):

 • a) înaintea fiecărui contor. în instalațiile cu un singur contor, dacă distanța dintre robinetul de incendiu și contor nu depășește 5,0 m, robinetul de incendiu ține loc și de robinet de contor;

 • b) Pe fiecare ramificație importantă a instalației;

 • c) Pe fiecare conductă care alimentează grupuri de arzătoare montate la aparate, mese de lucru,laboratoare;

;csm

Să GM


soswi

Fax: +40 370 105 H73

Seria : M


Sena : C


E-MAii.: OFF<CE@S)SM-PRDJ£CT«.EU

Nr 2g1 Nr 59S

 • d) La baza fiecărei coloane ,în clădiri cu peste 5 nivele;Dacă plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face în condiții de siguranță și estetică corespunzătoare ,se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane ,care alimentează maxim 24 puncte de consum.

 • e) înaintea fiecărui arzător;

 • - Două robinete, in cazul arzătoarelor și aparatelor de utilizare, care nu au robinet de manevră propriu sau în cazul celor care au racord flexibil;

 • - Un robinet pentru cazul arzătoarelor și aparatelor care au racord rigid și cu robinet de manevră propriu;

Se vor folosi la execuție țevi STAS 404/1 sau 7656, cu grosimea peretelui impusă de art.9.5 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004.

Materialele folosite vor fi însoțite de certificate de calitate. Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de incendiu, explozie sau intoxicare (art.8.1 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004).

Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevăd cu suprafețe vitrate, sub formă de ferestre, luminatoare cu geamuri ușoare, uși cu geam sau goluri, toate la exterior.

Geamurile au grosimea de maxim 4mm fără armare.

Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4mm sau sunt de construcție specială (securizat, termopan) se vor monta obligatoriu detectoare auto-mate de gaz cu limita de sensibilitate 2% CH4 în aer , care acționează asupra robi-netului de închidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzătoarelor.

In cazul utilizării detectoarelor suprafața vitrată poate fi redusă la 0,02 m2 pe m3 de volum net de încăpere .

Volumul net al încăperii se stabilește prin considerarea volumului interior total al încăperii din care se scade volumul cazanelor sau altor elemente de instalații sau de construcții existente în încăpere, în care nu se pot acumula gaze.

în încăperi cu volum mai mic decât cei prevăzut mai sus, sunt admise numai aparate de utilizare legate la coș în următoarele condiții:

 • - Accesul aerului necesar arderii și aprinderea aparatelor de utilizare, să se facă din exterioarul încăperii (coridor, vestibul) sau direct din exteriorul clădirii;


  PRHome Projects


  GM


  RO2S5 10026. 322/982/20 3 J

  tel: + 40 74 3 620 853

  Fax: +40 370 1 03 073

  E-MAIL: OFFtC£@SK3M'’PROJECTS.£U

  WWW.3inM-PRDueCTB.su  GCSM

  tso«:


  Sena : C Nr. 595


 • - Folosirea unor aparate auxiliare cu aprindere din exteriorul clădirii, asigurate împotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului în cazul stingerii flăcării, fie prin construcția aparatului, fie prin dispozitive de protecție (art.8.3 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004).

 • V. INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

Date privind situația propusă

Pentru realizarea condițiilor tehnice și de confort interior, se prevăd instalații electrice interioare de iluminat normal si instalații de priză.

Blocul de locuințe va avea următoarele categorii de instalatii electrice interioare: curenti tari:

 • • iluminat artificial normal si de siguranță in spatiile de circulație;

 • • prize electrice mono faze cu contact de protecție pentru echipamente de uz casnic;

 • • distribuția energiei prin intermediul firidei (FDCP);

 • • protecția împotriva electrocutării in cazul apariției unor tensiuni accidentale, datorate unor defecte;

 • • alimentarea cu energie electrică;

 • - curenti slabi:

 • • instalatii de telefonie;

 • • instalatii interioare de recepție prin cablu a emisiunilor TV si a programelor radio;

Pentru darea in funcțiune a instalației electrice interioare din apartamente si cu o dotare minima conform legii nr. 114/1996 s-au prevăzut:

 • - iluminatul artificial cu corpuri incandescente si fluorescente astfel:

 • • corpuri de iluminat fluorescente in casa scării si holurile de circulație;

 • • corpuri de iluminat incandescente tip aplică in camere;

 • • corpuri de iluminat fluorescente tip AB 1.18 in grupurile sanitare (la oglindă);

 • • corpuri de iluminat cu acumulatori tip CISA 2 x 8 w - 1,5 ore pentru evacuare;

 • - pentru instalația de prize:

 • • prize cu contact de protecție in camerele de locuit;

 • • prize cu contact de protecție in încăperile pentru gătit (bucătării);

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat si a prizelor, enumerate mai sus se va realiza prin circuite monofazate racordate la:

 • - tablourile de apartamente (T.E.)

  Prdjects


  RO2SS10026, J22/982ZZQ1 1

  Teu: +40 741 62S 8S3

  Fax; + 40 3*7B 1OS S73

  E-MAIL.: OFFTCE@STGM-PROJECTS.EU

  WWV/.SIGM-PROdECTS.EU


  Nr. 281tablouri de folosință comună (T.U.C.)

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat si a prizelor se va face obligatoriu intre fază si nulul de luciu (U = 230 V).

Distribuția energiei electrice se face prin coloana colectiva trifazată de la firida de branșament si pană la firida de distribuție (FDCP) de la parter, iar de la aceasta pană la tablourile de apartament prin coloane individuale monofazate.

Măsura energiei electrice consumate se realizează (separat pentru fiecare apartament) prin contoare monofazate, cuprinse in cadrul Taxei de Racordare.

Instalația electrică se va executa astfel:

pentru circuitele din locuințe, holuri si casa scării, conductorii vor fi de cupru de tip FY ( două pentru fază si nulul de lucru si unul pentru nulul de protecție) si protejati in tuburi PVC tip IPY sau IPEY in montaj ingropat.

pentru coloanele (colectivă, individuale, TUC) conductorii vor fi din cupru tip FY (pentru faze, nulul de lucru si nulul de protecție) protejati astfel:

 • • coloana colectiva intre F.B.E. si firida (FDCP), conductorii vor fi introduși (5 fire) in tub PVC - U sau IPEY, montate ingropat.

După punerea in funcțiune a instalațiilor electrice (pentru distribuția electrică), firida tip FDCP si coloana colectiva vor fi transferate in administrarea furnizorului de electricitate.

 • • coloanele idividuale intre FDCP (după contori) si tablourile de apartament TE, conductorii vor fi introduși (3 fire) in tuburi IPEY montate in ghena de instalatii electrice ce se execută din materiale incombustibile, trecerea coloanelor electrice prin golurile dintre etaje se vor obtura in beton marca Bl00 (cu rezistentă la foc maxim 3 ore) pe intreaga grosime a plăcii. Coloanele vor trece prin elemente tipizate de separare intre medii.

Instalații interioare de iluminat normal

Se propune montarea unor corpuri de iluminat, funcție de necesitățile de confort vizual și criteriile estetice ale acestuia.

Iluminatul artificial se va realiza astfel:

în bucătării, se va utiliza un iluminat artificial, asigurat cu corpuri de iluminat, tip plafonieră echipată cu lampă fluorescentă tip FIA 2.18 W cu LED (se va prevedea și conductor de nul de protecție, pentru legarea carcaselor metalice ale corpurilor de iluminat);


Home Prdjects


RO2B51OC32S, 4 32/902/201 t

Tel: +40 741 620 B53

Fax; +40 370 105 073

E-Mail: dffice@sibwprojects.cu

WWW.3ISM-PROUKCTB.EUîn holurile de acces, iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat, tip plafonieră echipate cu lămpi incandescente cu LED (15W).

 • - în băi, iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat, echipate cu lămpi fluorescente cu LED tip AB 1.18.

în dormitoare, iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat tip plafonieră echipate cu lămpi incandescente cu LED (15W), pozate la nivelul tavanului.

Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta la înălțimea de minim 0,8 m și maxim 1,5 m de la pardoseala finită.

Nivelele de iluminare adoptate sunt în funcție de destinația încăperilor și sunt conform normelor în vigoare.

Pentru protejarea circuitelor de lumină și prize se va utiliza și un dispozitiv de protecție diferențială.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate în tuburi IPEY montate sub tencuială, iar circuitele electrice de prize în șapa de egalizare, sub pardoseală.

Se vor utiliza corpuri de iluminat care să asigure confortul vizual corespunzător la un consum minim de energie electrică. Comanda iluminatului se face cu întrerupă-toare și comutatoare montate îngropat, în execuție normală sau etanșă în funcție de destinația spațiilor iluminate, prevăzute cu diode luminiscente.

Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta la înălțimea de min. 0,8 m și max. 1,5 m de la pardoseala finită.

Instalații de priză

Se vor materializa prin prezența circuitelor de alimentare a prizelor prevăzute cu contact de protecție. Acestea se vor executa cu conductoarele de cupru protejate în tuburi IPEY, montate sub tencuială și în șapa de egalizare, sub pardoseală.

Pozarea acestora se va face la înălțimea de 0,3 m față de nivelul pardoselii finite și la o distanță de minim 0,80 m de la elementele metalice în legătură cu pămîntul (conducte, radiatoare).

Circuitele instalației electrice ce cuprind alimentarea cu energie electrică a aparatelor specifice din băi și bucătării se vor executa cu cabluri CYY-F montate aparent.

5 Ml GM


RQ2S51DO26, JZ2<9a2/ZDI 1


Projects


Tex: +40 74 1 628 0S3

Fax; +40 378 105 873

E-MAIL: OFFlCE@S1SM-PRCJECTS.EiJ

WWW.S1SM-FROiJECTS.EU
Traseele pozate vor fi la mai puțin de 2 cm de pardoseală se vor proteja împotriva acțiunilor mecanice, cu tuburi metalice.

Instalații de protecție la electrocutare:

Instalația de legare la pământ va avea o priză naturală de legare la pământ realizată dintr-un conductor din bandă OL Zn 40x4 mmp montat înglobat în fundația clădirii pe contur, conectat la armătura metalică.

Priza de pământ va avea o valoare mai mică de 1 ohm și va fi folosită în comun pentru protecție împotriva atingerilor indirecte și protecție împotriva trăsnetului.

In cazul în care în urma măsurării rezistenței prizei de legare la pământ rezultă o valoare mai mare de 1 ohm se va realiza o priză artificială pe un contur închis cu electrozi verticali din țeavă 01 Zn <f>2" de 1 = 2 m și acoperire de 0,8 m și electrozi orizontali din bandă 01 Zn 40x4 mm.

Instalații de protecție împotriva trăsnetului:

Conform Normativului I 7/2011,din punct de vedere al destinației, amplasamentului, caracteristicilor constructive, regimului de înălțime, construcția se încadrează în categoria cu risc mic spre mijlociu.

în conformitate cu prevederile 17/2011, cap.6, art.6.2.2.6.b, a rezultat necesitatea realizării instalației de paratrăsnet exterioară IPTE și interioară IPTI. IPTE, realizată corespunzător nivelului de protecție III.

 • 1.1. încadrarea construcției în volumul protejat și elementele componente ale IPT exterioară și interioară se prezintă în planșa E.3 dispozitivul de captare este compus din combinația dintre:

 • a) dispozitiv de captare Prevectron montat pe acoperișul clădirii.

 • b) conductoare de coborîre din OL-Zn 25x4 mm, montate pe pereții exteriori din cele patru colțuri ai obiectivului;

 • - piese de separație pentru fiecare coborire, montate la h=2.00 m, pentru a crea posibilitatea separării instalației de pe acoperiș de instalația de legare la pămînt în scopul măsurării rezistenței de dispersie a prizei de pămînt;

 • - priza de pămînt de tip IPT se va realiza cu electrozi verticali din țeavă OL-Zn 2 % de 1 = 2.5 m cu acoperire de 0.8 mm, interconectați cu bandă OL-Zn 30x4.

  GM


RQ2051OQ26, 022'982/201 1

Teu: +40 74 3 62B 8S3

Fax: + 4D 378 1 05 S73

E-MAIL! OFFICE@6lt3M-pRDJECTS.EtJ

WWWr-StGM-PROJECTB.EU


 • - legături echipotențiale - conform art.6.2.4.2. echipotentializarea este realizata prin interconectarea IPT cu: scheletul metalic al structurii, instalatii metalice, sisteme interioare si elemente conductoare exterioare si linii conectate la structura.

Conductoarele de coborâre se vor proteja contra loviturilor mecanice pe o porțiune de min.2,0m deasupra solului și 0,3 m sub nivelul solului printr-un comier de protecție de 40x40x4 mm, protejat anticoroziv prin vopsire.

Se folosesc conductoare de legătură având materialul și secțiunea similare celor pentru conductoarele de coborâre.Lungimea lor trebuie sa fie cit mai mică.

1.2.Sistem de protecție la efectele trăsnetului, LMPS, respectiv supratensiuni atmosferice transmise prin rețea și de comutație si este realizat cu aparate de protecție la supratensiuni, prevăzute în schemele electrice astfel:

SPD tipul 1+2 (SPD1) - instalat în tabloul electric general - firida E 2-2;

SPD2 - amplasat în aval de dispozitivele de tipul 1-2, instalat în tabloul electric descendent.

 • 1.3. Adaptarea instalației electrice la gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție.

Pentru ca, componentele instalațiilor electrice să nu determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile, s-a asigurat montarea lor sub un strat de tencuială;

 • 1.4. Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalațiilor electrice s-a asigurat protecția automată la scurtcircuit pentru fiecare circuit și coloană, cu aparate de protecție cu capacitate de rupere adecvată.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate, este superioară valorii curenților de scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze, rezultată din notele de calcul.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a blocului de locuințe se va realiza printr-un branșament trifazic subteran (3N~ ; 50Hz; 400V) din PT-ul existent în zonă, soluția de alimentare fiind stabilită de către SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. prin avizul de racordare.

Dimensionarea branșamentului se va face pentru o putere instalată Pi=400KW și o putere simultan absorbită Ps=240 kW.

GM


Home


Projects


RO2S510026, J22s'9ez/2O1 1

TEl: +40 741 C28 853

Fax; +40 370 105 073

E-mail: QFFICE@8I<3M-PROJ£CTS.EU

WWW.SIGM-PRQJECT8.EU
Schema instalației electrice interioare est de tip TN-S , utilizându-se un conductor de protecție care face legătura între borna de nul de protecție din firida de branșament și contactele de protecție ale prizelor și toate masele instalației.

Tabloul de distribuție, FDCP-60 cu locuri pentru cele 60 de contoare ale apartamentelor,


este amplasat la parterul blocului.

Nr. crt.

Aspecte analizate

Varianta 1

1.

Alimentarea cu apă

• alimentare din sursă proprie (puț forat), implica crestera foarte mult a investiției

2

Canalizare

• ministație de epurare proprie, ridica foarte mult valoarea investiției

3.

încălzire

■ echiparea cu cazane cu arzătoare pe combustibil-gaze naturale, implică costuri mai mari de producere a încălzirii si a apei calde, precum și necesitatea realizării unor investiții suplimentare.

4.

Rețele termice

■ echiparea cu cazane cu arzătoare pe combustibil-gaze naturale, implică costuri mai mari de producere a incalzirii si a apei calde, precum și necesitatea realizării unor investiții suplimentare.

5.

Instalații de utilizare gaze naturale

■ echiparea cu butelii la aragaze, ridica valoarea investiției si prezintă riscuri mari in exploatare si întreținere.

6.

Iluminat

■ utilizarea unor corpuri de iluminat cu lămpi incandescente.

■ Utilizarea unor întrerupătoare clasice.

^FIHome HmJPROJECTS


«□28510026, J22/9H2/2O1

TEi_: +<40 741 62B B53

Fax: +40 378 1 05 873

E-Mail: DmcE@BiaM-pnajscTa.cu

WVAV.SlUM-PRDdECTS.EU
Scenariul 2 este similar cu Scenariul 1 din punct de vedere a intervențiilor interioare dar cu următoarele modificări la nivel de soluții termoenergetice, de detaliu dar si in ceea ce privește accesibilitatea utilizatorilor:

se va renunța la ascensor si scara secundara de acces inclusiv toate modificările si amenajările ce deriva din aceasta intervenție, desfacere balcoane, amenajare acces secundar, rampa persoane cu dizabilitati;

la nivel de termoizolație se propune montarea de vata minerala bazaltica la fațade in grosime de lOcm. Ancadramentele la fațada se realizează prin dublarea stratului de termoizolație in dreptul acestora;

acoperișul terasa va fi termoizolat cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 20cm;

se vor tennoizola perimetral toate golurile de tâmplărie exterioara cu polistiren tip XPS in grosime de 2cm;

tâmpi ăria exterioara va fi din Aluminiu cu geam termoizolant;

se vor monta instalații si echipamente de climatizare pe fațada grupate ordonat si mascate de o serie de confecții metalice atașate la fațada;

se confecționează si se montează pe fațada Estica in dreptul balcoanelor o scara metalica deschisa pentru evacuarea persoanelor prezente in imobil in cazul unui incendiu. Aceasta va asigura evacuarea de la toate nivelurile in exterior la cota terenului amenajat; la nivelul acoperișului terasa se vor monta panouri fotovoltaice pentru iluminatul spatiilor comune ale clădirii;

montarea sisteme de parasolare la ferestre.

Soluțiile tehnice pentru toate categoriile de instalatii au fost propuse ținîndu-se cont de:

 • ■ gradul de dotare cu rețele hidroedilitare al zonei în care se află clădirea;

 • ■ prevederile normativelor I 9-2015,1 13-2015 , PI 18-06 și NTPEE -2008.

Proiectarea instalațiilor sanitare interioare s-a făcut in ipoteza:

 • ■ asigurării alimentarii cu apa rece prin bransarea la rețeaua publica existenta in zona amplasamentului;

 • ■ existenta in zona a unui colector de canalizare publica in sistemul unitar care sa preia debitele uzate menajere si pluviale evacuate;

Documentația s-a intocmit in baza planurilor funcționale de arhitectura care cuprind echiparea cu obiecte sanitare a băilor si bucătăriilor aferente blocului de locuințe cu regim de înălțime P+4E.

RO2S5 10026, J22/9S2/2O1 t


Tec: +40 7-4Î 62B 053

Fax: +40 37S 1 05 B73


E*MA(U: DFFtGE@SH3M-PRDJEGTS.KU

WVAW.SiGM-PRO JECTB.EU


iCSM


CSM


Seria: M Nr. 281


Seria : C Nr. 595


Racord apă potabilă

în zona apropiată blocului, există rețea de apă potabilă, de unde se va executa branșarea prin intermediul unei țevi din PEID PE 80,de înaltă densitate de Dn 60 mm.

în apropierea blocului se va executa un cămin prevăzut cu un apometru pentru contorizarea apei consumate, iar traseul conductei este conform planului de situație, iar conducta va fi pozată sub limita de îngheț.

Limita prezentului proiect va fi ieșirea din căminul de apometru, branșamentul va fi proiectat și executat de către APA NOVA Ploiești pe baza avizului emis sau de o firmă agreată de aceasta.

Instalația interioară de alimentare cu apă

Dotarea cu obiecte sanitare, armături și accesorii necesare la punctele de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile STAS 1478/92, în funcție de destinația spațiilor de locuit, pentru a asigura condițiile de igienă și gradul de confort necesare unei bune desfășurări a activității conform destinației.

Obiectele sanitare trebuie să îndeplinească condițiile:

să aibă forma și mărimea care să le asigure o funcționare normală;

 • - să fie rezistente la temperaturi ridicate;

să aibă un aspect plăcut;

suprafața lor să fie rezistentă din punct de vedere mecanic și dinamic.

Băile vor fi echipate cu vas closet din porțelan cu rezervor de spălare montat pe vas, cu lavoar din porțelan L= 600 mm, respectiv cadă cu duș sau de baie și sifon de pardoseală cu 2 racorduri laterale montat îngropat în pardoseală.

La fiecare obiect sanitar s-au prevăzut armăturile și accesoriile necesare:

baterii stative amestecătoare pentru lavoare și spălător la bucătărie;

 • - sifoane cu ventil pentru scurgere lavoare și spălător;

robinet de trecere pentru lavoare și rezervoare wc;

 • - robinet de colț cu ventil;

 • - oglinzi și etajere;

 • - porthîrtii;

 • - port-săpunuri.

Distanțele minime de amplasare precum și cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi respectate conform STAS 1504.

ffiHDME PRDJECTS


GM


8029510026, J22*9B2/2D1 î

Tec: +40 741 628 SS3

Fax; +40 378 1 05 073

E’MAIU OFF»CE@BI0M'PRCJ4ECTS.EU

WWW.SK3M-PROJECTB.EU
Apa caldă de consum menajeră va fi preluată prin intermediul unei conducte din rețeaua de termoficare existentă și care va menține temperatura constată a apei în funcție de debitul de apă consumat.

Instalația interioară de canalizare

Instalația interioară de canalizare va cuprinde ansamblu de conducte, obiecte sanitare, aparate și accesorii care vor colecta apele uzate de la punctele de consum și vor asigura evacuarea lor prin intermediul unor conducte de racord spre conductele principale de scurgere care duc la canalizarea stradală..

Elementele componente ale instalației sunt:

Conductele colectoare vor fi montate aparent sub pardoseala slab armată, cu panta de 2% pentru a asigura scurgerea gravitațională a apei la partea inferioară a instalației și vor primi apele uzate de la coloanele de scurgere. Traversarea conductei prin elementele de beton va fi protejată cu un manșon de protecție cu diametrul interior mai mare decît diametrul exterior al conductei colectoare.

Legăturile de scurgere pot fi pozate de-a lungul peretelui pe care sunt amplasate obiectele sanitare, îngropate sau mascate în grosimea pardoselii în cazul sifoanelor de pardoseală colectoare.

Instalațiile sanitare exterioare cuprind conductele din PPI 50,160 mm, montate la adîncimea de l,20m sub limita de îngheț, racordate la căminele de canalizare menajeră CM existente pentru preluarea apelor uzate și deversarea lor în rețeaua de canalizare exterioara.

Materiale utilizate

Instalațiile de distribuție a apei potabile si calda menajera se vor realiza cu țevi de otel zincat, imbinate prin înșurubare cu diametre de 1/2” pina la 2”.

Canalizarea apelor menajere se va realiza cu tuburi si piese din polipropilena autostingatoare, imbinate cu inele din elastomeri, cu diametrele de 32 mm pina 1160 mm, la montajul aparent si din PVC-KG la montajul ingropat subteran.

 • II. INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

Situația proiectată

Soluțiile tehnice au fost propuse ținându-se cont de:

 • • gradul de dotare cu rețele hidroedilitare al zonei;

 • • prevederile normativelor II3-2015, PI 18-06.

  RC2S51OO26, U22/9H2/2D1 1

  TEv: +40 741 628 853

  Fax: +40 378 105 S73

  £-mail: cjffice@s»bm-prdjkcts.eu

  'WWW.SlBM-PROdECT6.EU


  Seria : M


  Nr. 281


  Nr. 595


Necesitatea încălzirii centrale dintr-o sursă proprie rețeaua de termoficare de căldură existenta este motivată de specificul obiectivului și de regimul de funcționare al acestuia. în acest mod se va putea asigura necesarul pentru încălzirea spațiilor proiectate, astfel încât să fie îndeplinite condițiile minime de confort și de igienă.

Criteriul de alegere a sistemului de încălzire s-a făcut în funcție de destinația încăperilor și sursa de agent termic de încălzire.

După execuția lucrărilor se va realiza probele de verificare conform prevederilor Normativul 113/2015, cap. 23.

Rezultatele probelor se vor înscrie într-un proces-verbal care va cuprinde și etapele de realizare pe faze a lucrărilor.

Apa caldă de consum menajeră va fi preluată prin intermediul unei conducte din rețeaua de termoficare existentă și care va menține temperatura constată a apei în funcție de debitul de apă consumat.

Instalații de încălzire interioară

Dotarea cu corpuri de încălzire, armături și accesorii s-a făcut în conformitate cu prevederile Normativului I 13/2015, în funcție de destinația clădirii, pentru a asigura condițiile cerute de beneficiar și astfel s-a adoptat sistemul de încălzire cu corpuri statice. Agentul termic este apa caldă, cu parametrii de temperatură 90-70°C, iar necesarul de căldură este calculat pentru fiecare cameră conform SR 1907-2/1997, ținînd cont de elementele constructive delimitatoare și în funcție de destinația clădirii și a încăperilor respective. Instalația de încălzire este de tip circulație forțată în sistem bitubular, distribuție pe fiecare nivel si apartament (distribuitor-colector), pozată în pardoseală în tub de protecție. Alegerea distribuției s-a făcut astfel încât să se asigure condițiile:

 • • alimentarea corpurilor de încălzire cu debitul de căldură determinat;

 • • funcționarea concomitentă;

 • • stabilitatea hidraulică;

 • • posibilitatea reglării instalației la schimbarea condițiilor normale.

Având în vedere destinația și configurația blocului, s-a realizat o distribuție ramificată, cu plecare din rețeaua termică, pe conductele de distribuție prevăzându-se armături de sectorizare și golire pe fiecare ramură pentru a se asigura posibilitatea închiderii, golirii totale sau parțiale ale instalației.

GM


RO2851D026, J22/ga2/2Ol J

teu: +40 741 62B 853

Fax; +40 37B WS 873

E-Mail: OFFtcE@siBM-PROJEcrs.EU

WWW.5IBM-PROJECTS.EU


Seria : M Nr. 281


Nr. 595


Pentru încălzirea încăperilor s-au prevăzut corpuri de încălzire din oțel tip panou cu înălțimea de 600 mm, echipate cu robineți simplu reglaj cu cap termostatic montați pe tur pentru reglarea sarcinii termice pe fiecare radiator, robineți cu ventil dublu reglaj de colț (de golire) și ventile automate de aerisire. în băi s-au prevăzut radiatoare din oțel tip portprosop.

Corpurile de încălzire se vor monta pe cât posibil în dreptul parapetului ferestrelor sau în imediata apropiere a acestora. Se vor respecta cotele de montaj față de elementele constructive și anume: 12 cm față de pardoseala finită și 5 cm față de tencuiala pereților. Dilatările conductelor instalației de încălzire s-au prevăzut a fi preluate în mod natural prin schimbările de direcție, prin legăturile la radiatoare, respectiv prin legăturile la distribuitor-colector. Racordurile la radiatoare se vor face în diagonală.

Conductele instalațiilor interioare de încălzire se vor monta cu pantă astfel încât să se asigure golirea și dezaerisirea centralizată a instalației printr-un număr minim de armături. Panta normală a conductelor instalației interioare este de 3 % iar în zone unde nu se poate realiza aceasta, se poate admite o pantă de 2% .

Distanța minimă între conductele paralele neizolate termic va fi de 3 cm, aceeași distanță se va păstra și între suprafețele conductelor izolate. Distanțele minime între conducte și suporți se vor respecta confom Normativului 113/2015, cap. 16 - Condiții de montare - care se va consulta odată cu proiectul de execuție. Elementele instației de încălzire vor fi amplasate față de instalațiile electrice cu respectarea Normativului I 7-2011, pentru evitarea electrocutărilor și incendiilor.

Conductele de transport agent termic și de expansiune se vor executa din țeavă PPR cu inserție.

Armăturile prevăzute sunt de tipul cu sertar sau cu semisferă, robinete de închidere, golire, aerisire, clapeți de reținere cu îmbinare cu mufa.

După execuția lucrărilor se va realiza probele de verificare conform prevederilor Normativul 113/2015, cap. 23. Rezultatele probelor se vor înscrie într-un proces verbal care va cuprinde și etapele de realizare pe faze a lucrărilor.

Verificarea instalațiilor

Instalațiile tehnologice de alimentare cu apă vor fi supuse la următoarele probe:

 • - proba la rece;

 • - proba la cald;

 • - proba de eficacitate;

  HFjHDME

  eKJPrdjects


  RD285WD26, J22/9B2/2O1 1

  Tei.: +40 741 628 8S3

  Fax; +40 378 105 873

  £-mail: aFF«CE@siBM-paojECTs.€u

  V/WW.SIGM-PROJECTB.EU
Proba la rece constă în umplerea instalației și verificarea ei la o presiune cu 50% mai mare decât presiunea de regim, dar nu mai mică de 4 bari.

Proba la cald are ca scop verificarea etanșeității, a modului de comportare la dilatare și contractare, precum și a circulației agentului termic la temperatura cea mai înaltă de funcționare a instalației. Odată cu proba la cald se va efectua și reglajul instalației.

Proba de eficacitate se efectuează la instalația de încălzire, prin măsurătorile efectuate în încăperile indicate de beneficiar. Proba de eficacitate se efectuează cu întreaga instalație în funcțiune în condiții normale de exploatare, la temperaturi scăzute ale aerului exterior, cât mai aproape de situația nominală.

Se va verifica prin deschiderea succesivă a armăturilor dacă apa ajunge la fiecare punct de consum în parte.

Materialele utilizate la executarea lucrărilor de încălzire vor fi conform standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, trebuind să îndeplinească cerințele de calitate conform Legii nr.10 - Legea calității în construcții, inclusiv cerințele de calitate cerute de nivelul lucrării.

Executantul și beneficiarul vor solicita certificate de calitate și garanție pentru materialele și echipamentele aprovizionate de la furnizori ce urmează să fie puse în operă. Acestea vor fi prezentate comisiei de recepție.

 • III. REȚELE TERMICE EXTERIOARE

Alimentarea cu agent termic primar

Pentru alimentarea cu agent termic primar a blocului de locuințe, s-a ales soluția de racordare de la conductele de termoficare, care va asigura temperatura si presiunea pentru funcționarea normală a tuturor punctelor de consum din spațiile nou proiectate.

Asigurarea unui microclimat corespunzător si a confortului higrotermic adecvat destinației de de locuințe se va realiza prin racordare la rețeaua termica din zona.

 • IV. INSTALAȚIA DE UTILIZARE GAZE NATURALE

Date privind situația propusă

Prezentul memoriu se referă la instalația de gaze naturale cu care va fi dotat obiectivul, precum și la soluțiile de alimentare cu acestea.

Alimentarea cu gaze naturale a blocului amplasate in Aleea Catinei, se va asigura din rețeaua de distribuție orășenească existentă in zonă.

RO2S51OD26, J22/9B2/2Q 1 1

■Fel: +40 741 62H 853

Fax: +40 37B 105 S73

E-MAIU nFF«CE@31QM-PRnjEQTH.EU

WWW.SlQM’PtUSJECTB.ÎU


Seria : M


Nr. 281


Nr. 595


La capătul conductei de branșament, in vecinătatea ușii de acces in casa scării, se va amplasa postul de reducere si reglare a presiunii gazului.

Instalația de utilizare adoptată constă dintr-o coloana avand diametrul de 1 V2" montată in casa scării, la care se vor racorda apartamentele de la fiecare nivel.

Contorizarea consumului de gaze se va realiza individual pentru fiecare apartament, prin intermediul unor contoare de uz casnic, avand Q= 3mc/h, montate in casa scăarii.

Instalația de utilizare proprie fiecărui apartament, de la coloana din casa scării pană la receptorii aprobati (mașina de gătit) se va executa din țevi din otel avand Dn 16”, montate aparent.

Pentru blocul de locuințe, s-a calculate un debit de gaze de 40,20 mc/h nominalizat pe scopuri de utilizare si receptori după cum urmeaza:

60 mașina de gătit tip aragaz                  Q i = 40,20 Nm3/h

Total                           Q i = 40,20 Nm3/h

Pentm realizarea condițiilor tehnice și de confort interior, s-a prevăzut următoarea categorie de instalație de gaze naturale:

instalația de utilizare gaze naturale;

Instalația de utilizare gaze naturale

Instalația de utilizare reprezintă ansamblul de conducte, armături, aparate și accesorii montate în incinta unui consumator, în aval de robinetul de branșament, respectiv după robinetul de ieșire din stația sau postul de reglare de la capătul branșamentului, inclusiv focarul și coșul de evacuare a gazelor arse.

Instalația de utilizare se compune din:

Instalația exterioară - partea din instalația de utilizare care se găsește în exteriorul clădirilor, între robinetul de branșament, respectiv între stația sau postul de reglare și robinetele de incendiu montate la intrarea instalației în clădire;

 • - Instalația interioară - partea din instalația de utilizare, din interiorul clădirii, între robinetul de incendiu și aparatele de utilizare, inclusiv focarul și coșul de evacuarea gazelor arse;

 • - Racord - conducta de legătură dintre o ramură a instalației exterioare și instalația interioară dintr-o clădire, pavilion, secție, hală, etc.

  Projects


  «020310026, J22Z9S2/2G1 1

  TEL: +40 741 62B 853

  Fax: +40 378 105 S73

  E’MAIL: aFFICE^SISM'PROJECTS.EU

  WWW.SIBM-PROJECTB.eu
Traseele instalației de utilizare vor fi rectilinii, urmărind pe cât posibil stâlpi, grinzi, pereți. La alegerea traseelor condițiile de siguranță au prioritate față de cele de estetică (art.8.18 din Anexa 1 la Ordinul ministrului economiei si comerțului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale).

Alegerea traseelor instalațiilor de gaze din clădiri de locuit, se va face astfel încât fiecare apartament să fie racordat la coloana montată sau instalația exterioară, printr-o derivație proprie. Nu este permisă trecerea conductelor de gaze, care deservesc un apartament, prin alt apartament.

Conform art. 6.11 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004 se vor lua măsuri de etanșare a conductelor de apă și canalizare direct în pământ, la intrarea în subsolul clădirii.

De asemenea se vor etanșa toate intrările conductelor de încălzire, apă, canalizare de la subsol la parter.

Pentru evacuarea eventualelor infiltrații de gaze se va asigura ventilarea subsolului prin orifîcii de ventilare pe conturul exterior al clădirii și între încăperile din subsol prin legarea unor canale de ventilare naturală cu subsolul clădirii.

Este interzisă racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanșare .

Distanțele între conductele de gaze și elementele celorlalte instalații se încadrează în prevederile din:

Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor aferente clădirilor, indicativ I 7/2011;

Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice, indicativ PE107;

Prescripțiile tehnice ISCIR;

Standard 8591, conform art.8.25 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004

Este interzisă utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri cum ar fi legarea la pământ a altor instalații, realizarea prizelor de protecție electrică, susținerea cablurilor și /sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune și curent, agățarea sau rezemarea unor obiecte.

Trecerea conductelor prin pereți sau planșee se va face prin tub de protecție. In tubul de protecție conducta va fi fără îmbinări (art.8.23 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004). Tuburile

Home Projects


RoZaSIDDZfi, J32Z9B2/2O1 1

T«v: + 40 *741 628 B53

FAX: +40 37B 105 873

E-MAIL: OFFiCE@SU3M-PR£3JECTH.EU

WW.SlBM-PRt3J£CTB.EU


Seria: M Nr. 281


GCSM


Sena : C Nr. 595


de protecție se vor fixa cu mortar de var și ciment și vor depăși fața finită a elementelor de construcții cu 10 mm la pereți și plafoane și cu 50 mm la pardoseli (art. 10.47 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004).

Susținerea conductelor aparente pe elementele de construcții se face în funcție de diametru, cu brățări sau console, la distanțe de 1,5...8,0 m între punctele de susținere, respectiv 20...30 mm între conducte și elemente de construcții (art. 10.43 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004).

In instalațiile de utilizare, conductele de gaze se vor monta deasupra conductelor de apă sau încălzire centrală. Conductele orizontale se vor monta numai în partea de sus a pereților la o distanță convenabilă de plafon, deasupra ușilor și ferestrelor. Se recomandă a nu se fixa conducta de plafonul încăperilor.

în instalațiile interioare se vor monta robineți de închidere la vedere, în locuri ventilate, accesibile în următoarele puncte (art.8.27din Anexa 1 la Ordinul 58/2004):

 • e) înaintea fiecărui contor. în instalațiile cu un singur contor, dacă distanța dintre robinetul de incendiu și contor nu depășește 5,0 m, robinetul de incendiu ține loc și de robinet de contor;

 • f) Pe fiecare ramificație importantă a instalației;

 • g) Pe fiecare conductă care alimentează grupuri de arzătoare montate la aparate, mese de lucru,laboratoare;

 • h) La baza fiecărei coloane ,în clădiri cu peste 5 nivele;Dacă plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face în condiții de siguranță și estetică corespunzătoare ,se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane ,care alimentează maxim 24 puncte de consum.

 • f) înaintea fiecărui arzător;

 • - Două robinete, in cazul arzătoarelor și aparatelor de utilizare, care nu au robinet de manevră propriu sau în cazul celor care au racord flexibil;

 • - Un robinet pentru cazul arzătoarelor și aparatelor care au racord rigid și cu robinet de manevră propriu;

Se vor folosi la execuție țevi STAS 404/1 sau 7656, cu grosimea peretelui impusă de art.9.5 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004.


RO2051OO28, J22/962/2O 1 1

TEL: +40 74 t 62B SS3 fax; 14D 376 105 673 £»MA(L: DFF<aE@S;aM-PROJECTS.EU

WVAV.SUSM-PROJECTB.EUMaterialele folosite vor fi însoțite de certificate de calitate. Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de incendiu, explozie sau intoxicare (art.8.1 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004).

Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevăd cu suprafețe vitrate, sub formă de ferestre, luminatoare cu geamuri ușoare, uși cu geam sau goluri, toate la exterior.

Geamurile au grosimea de maxim 4mm fără armare.

Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4mm sau sunt de construcție specială (securizat, termopan) se vor monta obligatoriu detectoare auto-mate de gaz cu limita de sensibilitate 2% CH4 în aer , care acționează asupra robi-netului de închidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzătoarelor.

In cazul utilizării detectoarelor suprafața vitrată poate fi redusă la 0,02 m2 pe m3 de volum net de încăpere .

Volumul net al încăperii se stabilește prin considerarea volumului interior total al încăperii din care se scade volumul cazanelor sau altor elemente de instalații sau de construcții existente în încăpere, în care nu se pot acumula gaze.

în încăperi cu volum mai mic decât cel prevăzut mai sus, sunt admise numai aparate de utilizare legate la coș în următoarele condiții:

 • - Accesul aerului necesar arderii și aprinderea aparatelor de utilizare, să se facă din exterioarul încăperii (coridor, vestibul) sau direct din exteriorul clădirii;

 • - Folosirea unor aparate auxiliare cu aprindere din exteriorul clădirii, asigurate împotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului în cazul stingerii flăcării, fie prin construcția aparatului, fie prin dispozitive de protecție (art.8.3 din Anexa 1 la Ordinul 58/2004).

V. INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

Date privind situația propusă

Pentru realizarea condițiilor tehnice și de confort interior, se prevăd instalații electrice interioare de iluminat normal si instalații de priză.

Blocul de locuințe va avea următoarele categorii de instalatii electrice interioare: curenti tari:

 • • iluminat artificial normal si de siguranță in spatiile de circulație;

  E Home

  Projects


  RO2S51OQ26, *322/902/201 5

  TEL: +40 74 3 62B S53

  Fax; 4-40 378 105 373

  e-MAIL! OFFiCE@S»3M'PRDJECTS.EU

  WWW.Sil3M-PRClJECrr6.EU


  ■csm


  iCSM


  Seria: M Nr. 281


  Sena : C Nr. 595


 • • prize electrice monofaze cu contact de protecție pentru echipamente de uz casnic;

 • • distribuția energiei prin intermediul firidei (FDCP);

 • • protecția împotriva electrocutării in cazul apariției unor tensiuni accidentale, datorate unor defecte;

 • • alimentarea cu energie electrică;

curenti slabi:

 • • instalatii de telefonie;

 • • instalatii interioare de recepție prin cablu a emisiunilor TV si a programelor

radio;

Pentru darea in funcțiune a instalației electrice interioare din apartamente si cu o dotare minima conform legii nr. 114/1996 s-au prevăzut:

iluminatul artificial cu corpuri incandescente si fluorescente astfel:

 • • corpuri de iluminat fluorescente in casa scării si holurile de circulație;

 • • corpuri de iluminat incandescente tip aplică in camere;

 • • corpuri de iluminat fluorescente tip AB 1.18 in grupurile sanitare (la

oglindă);

corpuri de iluminat cu acumulatori tip CISA 2 x 8 w - 1,5 ore pentru evacuare;

- pentru instalația de prize:

 • • prize cu contact de protecție in camerele de locuit;

 • • prize cu contact de protecție in încăperile pentru gătit (bucătării);

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat si a prizelor, enumerate mai sus se va realiza prin circuite monofazate racordate la:

 • - tablourile de apartamente (T.E.)

 • - tablouri de folosință comună (T.U.C.)

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat si a prizelor se va face obligatoriu intre fază si nulul de lucru (U = 230 V).

Distribuția energiei electrice se face prin coloana colectiva trifazată de la firida de branșament si pană la firida de distribuție (FDCP) de la parter, iar de la aceasta pană la tablourile de apartament prin coloane individuale monofazate.

RO2SS1DG26, J22/982/2O1 1

Tel: +40 741 62B 853

Fax: +40 37S 105 B73

E-ma<1-: dffice@S)Gm-projectb.eu

WWW.SIGM'P«aueCTB.EWMăsura energiei electrice consumate se realizează (separat pentru fiecare apartament) prin contoare monofazate, cuprinse in cadrul Taxei de Racordare.

Instalația electrică se va executa astfel:

pentru circuitele din locuințe, holuri si casa scării, conductorii vor fi de cupru de tip FY (două pentru fază si nulul de lucru si unul pentru nulul de protecție) si protejati in tuburi PVC tip IPY sau IPEY in montaj ingropat.

pentru coloanele (colectivă, individuale, TUC) conductorii vor fi din cupru tip FY (pentru faze, nulul de lucru si nulul de protecție) protejati astfel:

 • • coloana colectiva intre F.B.E. si firida (FDCP), conductorii vor fi introduși (5 fire) in tub PVC - U sau IPEY, montate ingropat.

După punerea in funcțiune a instalațiilor electrice (pentru distribuția electrică), firida tip FDCP si coloana colectiva vor fi transferate in administrarea furnizorului de electricitate.

 • • coloanele idividuale intre FDCP (după contori) si tablourile de apartament TE, conductorii vor fi introduși (3 fire) in tuburi IPEY montate in ghena de instalatii electrice ce se execută din materiale incombustibile, trecerea coloanelor electrice prin golurile dintre etaje se vor obtura in beton marca Bl00 (cu rezistentă la foc maxim 3 ore) pe intreaga grosime a plăcii. Coloanele vor trece prin elemente tipizate de separare intre medii.

Instalații interioare de iluminat normal

Se propune montarea unor corpuri de iluminat, funcție de necesitățile de confort vizual și criteriile estetice ale acestuia.

Iluminatul artificial se va realiza astfel;

 • - în bucătării, se va utiliza un iluminat artificial, asigurat cu corpuri de iluminat, tip plafonieră echipată cu lampă fluorescentă tip FIA 2.18 W cu LED (se va prevedea și conductor de nul de protecție, pentru legarea carcaselor metalice ale corpurilor de iluminat);

 • - în holurile de acces, iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat, tip plafonieră echipate cu lămpi incandescente cu LED (15W).

 • - în băi, iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat, echipate cu lămpi fluorescente cu LED tip AB 1.18.

în dormitoare, iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat tip plafonieră echipate cu lămpi incandescente cu LED (15W), pozate la nivelul tavanului.

Home


£ m Pro jects


RO23S1DO26, 422'902/201 1

Tel: +40 741 62B 653

fax; +40 376 103 673

E-MAIL! OrFiCE@S)3M~PPOJ£CTB.£U

WWW.SHGM-PnajECTB.su


toM

fțnim


iCSM Ș iSOMl ■•ț


Seria: M Nr. 281


Sena : C Nr. 595


Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta la înălțimea de minim 0,8 m și maxim 1,5 m de la pardoseala finită.

Nivelele de iluminare adoptate sunt în funcție de destinația încăperilor și sunt conform normelor în vigoare.

Pentru protejarea circuitelor de lumină și prize se va utiliza și un dispozitiv de protecție diferențială.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate în tuburi IPEY montate sub tencuială, iar circuitele electrice de prize în șapa de egalizare, sub pardoseală.

Se vor utiliza corpuri de iluminat care să asigure confortul vizual corespunzător la un consum minim de energie electrică. Comanda iluminatului se face cu întrerupă-toare și comutatoare montate îngropat, în execuție normală sau etanșă în funcție de destinația spațiilor iluminate, prevăzute cu diode luminiscente.

Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta la înălțimea de min. 0,8 m și max. 1,5 m de la pardoseala finită.

Instalații de priză

Se vor materializa prin prezența circuitelor de alimentare a prizelor prevăzute cu contact de protecție. Acestea se vor executa cu conductoarele de cupru protejate în tuburi IPEY, montate sub tencuială și în șapa de egalizare, sub pardoseală.

Pozarea acestora se va face la înălțimea de 0,3 m față de nivelul pardoselii finite și la o distanță de minim 0,80 m de la elementele metalice în legătură cu pămîntul (conducte, radiatoare).

Circuitele instalației electrice ce cuprind alimentarea cu energie electrică a aparatelor specifice din băi și bucătării se vor executa cu cabluri CYY-F montate aparent.

Traseele pozate vor fi la mai puțin de 2 cm de pardoseală se vor proteja împotriva acțiunilor mecanice, cu tuburi metalice.

Instalații de protecție la electrocutare:

Instalația de legare la pământ va avea o priză naturală de legare la pământ realizată dintr-un conductor din bandă OL Zn 40x4 mmp montat înglobat în fundația clădirii pe contur, conectat la armătura metalică.

Priza de pământ va avea o valoare mai mică de 1 ohm și va fi folosită în comun pentru protecție împotriva atingerilor indirecte și protecție împotriva trăsnetului.


Home Projects


RD2351OQ26. J22/982/2CJ 1

TEL: +40 741 62B 853

Fax: +40 378 105 873

e-MAIL: OFF1CE@6)0M'PHOJECTS.EU

WW.SISM-0ROJECTB.EUGCSM ; k sura

Sena : C Nr. 595


în cazul în care în urma măsurării rezistenței prizei de legare la pământ rezultă o valoare mai mare de 1 ohm se va realiza o priză artificială pe un contur închis cu electrozi verticali din țeavă 01 Zn <J>2" de 1 = 2 m și acoperire de 0,8 m și electrozi orizontali din bandă 01 Zn 40x4 mm.

Instalații de protecție împotriva trăsnetului:

Conform Normativului I 7/2011,din punct de vedere al destinației, amplasamentului, caracteristicilor constructive, regimului de înălțime, construcția se încadrează în categoria cu risc mic spre mijlociu.

In conformitate cu prevederile 17/2011, cap.6, art.6.2.2.6.b, a rezultat necesitatea realizării instalației de paratrăsnet exterioară IPTE și interioară IPTI. IPTE, realizată corespunzător nivelului de protecție III.

 • 1.1. încadrarea construcției în volumul protejat și elementele componente ale IPT exterioară și interioară se prezintă în planșa E.3 dispozitivul de captare este compus din combinația dintre:

 • a) dispozitiv de captare Prevectron montat pe acoperișul clădirii.

 • b) conductoare de coborîre din OL-Zn 25x4 mm, montate pe pereții exteriori din cele patru colțuri ai obiectivului;

 • - piese de separație pentru fiecare coborire, montate la h=2.00 m, pentru a crea posibilitatea separării instalației de pe acoperiș de instalația de legare la pămînt în scopul măsurării rezistenței de dispersie a prizei de pămînt;

 • - priza de pămînt de tip IPT se va realiza cu electrozi verticali din țeavă OL-Zn 2 !4 de 1 = 2.5 m cu acoperire de 0.8 mm, interconectați cu bandă OL-Zn 30x4.

 • - legături echipotențiale - conform art.6.2.4.2. echipotentializarea este realizata prin interconectarea IPT cu: scheletul metalic al structurii, instalatii metalice, sisteme interioare si elemente conductoare exterioare si linii conectate la structura.

Conductoarele de coborâre se vor proteja contra loviturilor mecanice pe o porțiune de min.2,0m deasupra solului și 0,3 m sub nivelul solului printr-un comier de protecție de 40x40x4 mm, protejat anticoroziv prin vopsire.

Se folosesc conductoare de legătură având materialul și secțiunea similare celor pentru conductoarele de coborâre.Lungimea lor trebuie sa fie cit mai mică.

 • 1.2. Sistem de protecție la efectele trăsnetului, LMPS, respectiv supratensiuni atmosferice transmise prin rețea și de comutație si este realizat cu aparate de protecție la supratensiuni, prevăzute în schemele electrice astfel:

  Hume Projects


  RO2051DO26, J22/962/2O1 î teu: +40 741 628 853 Fax: t4O 37S 1OS S73 fi-MAfU: OFFlCE@8lt3M-PHOJECTS-EU WWW.SIGM-PROJECTB.EU
SPD tipul 1+2 (SPD1) - instalat în tabloul electric general - firida E 2-2;

SPD2 - amplasat în aval de dispozitivele de tipul 1-2, instalat în tabloul electric descendent.

 • 1.3. Adaptarea instalației electrice la gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție. Pentru ca, componentele instalațiilor electrice să nu determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile, s-a asigurat montarea lor sub un strat de tencuială;

 • 1.4. Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalațiilor electrice s-a asigurat protecția automată la scurtcircuit pentru fiecare circuit și coloană, cu aparate de protecție cu capacitate de rupere adecvată.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate, este superioară valorii curenților de scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze, rezultată din notele de calcul.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a blocului de locuințe se va realiza printr-un branșament trifazic subteran (3N~ ; 50Hz; 400V) din PT-ul existent în zonă, soluția de alimentare fiind stabilită de către SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. prin avizul de racordare.

Dimensionarea branșamentului se va face pentru o putere instalată Pi=400KW și o putere simultan absorbită Ps=240 kW.

Schema instalației electrice interioare est de tip TN-S , utilizându-se un conductor de protecție care face legătura între borna de nul de protecție din firida de branșament și contactele de protecție ale prizelor și toate masele instalației.

Tabloul de distribuție, FDCP-60 cu locuri pentru cele 60 de contoare ale apartamentelor, este amplasat la parterul blocului.

Nr. crt.

Aspecte analizate

Varianta 2

1.

Alimentarea cu apă

■ alimentare din rețeaua de distribuție a apei potabile existentă în zona

2

Canalizare

■ racordarea la rețeaua de canalizare colectoare existentă în zona

3.

încălzire

 • ■ utilizarea agentului termic primar de la CET scade costurile investiției și nu produce potențiale probleme legate de poluarea mediului;

 • ■ este mai avantajoasă și mai eficientă din punctul de vedere al costurilor de exploatare acest tip de instalațiii.

4.

Rețele termice

■ racordarea la rețeaua de termoficare existentă în zona

RO2851QO25, J22/9B2Z2O1 3

Teu: +40 741 620 853

Fax: +4D 370 105 873

E-MAIL: aFFlGE@B»SM-PRDJEGT3.EU

WWW.SlBM-PRD4ECTB.KU

Nr. crt.

Aspecte analizate

Varianta 2

5.

Instalații         de

utilizare      gaze

naturale

■ racordarea la rețeaua de gaze naturale de joasa presiune existentă în zona

6.

Iluminat

 • ■ stabilirea corectă a numărului de corpuri de iluminat și implicit a numărului de surse de lumină - lămpi - în funcție de nivelul de iluminare necesar într-o încăpere;

 • ■ prevederea unor corpuri de iluminat care asigură compensarea energiei electrice reactive prin condensatoare montate în corpurile de iluminat dotate cu lămpi fluorescente;

 • ■ utilizarea unor corpuri de iluminat cu randament ridicat din punct de vedere al fluxului luminos precum și a unor corpuri de iluminat dotate cu lămpi cu eficacitate luminoasă ridicată;

 • ■ păstrarea stării de curățenie a corpurilor de iluminat și a suprafețelor reflectante).

 • ■ utilizarea sistemelor de control al iluminatului cu senzori

J control manual;

S control automat;

 • ■ controlul fluxului luminos emis de sistemul de iluminat poate fi realizat în trepte sau continuu;

 • ■ controlul manual utilizează întreruptoare, variatoare sau o combinație a acestora, cu acționare locală sau cu comandă în infraroșu;

 • ■ controlul automat utilizează fotocelule și detectoare de prezență pentru conectarea (deconectarea) sau reglarea grupurilor de aparate de iluminat selectate.Projects


 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Soluțiile propuse în expertiza tehnica

Soluțiile de intervenții privind lucrările de reabilitare, recompartimentare și modernizare, au fost propuse astfel încât să satisfacă cerința de confort, fără a afecta cerințele de rezistență și stabilitate în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea construcțiilor, nr. 10/1995. Prin aceasta se înțelege că acțiunile susceptibile a se exercita asupra clădirii în timpul exploatării nu vor avea ca efect producerea vreunuia din următoarele evenimente:

 • * prăbușirea totală sau parțială a clădirii;

deformarea unor elemente la valori peste limită;

BHdme EjProjects


RO2SS1OO26, J22.'9B2/2O1 î

Tei.: +40 74 î 62S 053

Fax; +40 378 105 S73

£>MAtl_: QFFiG£@61BM*PRO4EGTa.EU

WW.SIGM-PROdECTB.EU


 • ■ avarierea unor părți ale clădirii sau a instalațiilor și echipamentelor, rezultată ca urmare a deformațiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proporții, față de efectul luat în calcul la proiectare.

Prin soluția propusă se asigură cerințele privind comportarea următoarelor elemente componente ale clădirii în timpul exploatării:

 • ■ terenul de fundare;

 • ■ infrastructura;

 • ■ suprastructura;

 • ■ elementele nestructurale de închidere;

 • ■ elementele nestructurale de compartimentare;

 • ■ diverse instalații aferente clădirii.

în acest sens, soluțiile intervenție propuse asigură un grad de asigurare minimal a structurii la acțiuni seismice în concordanță cu normativele în vigoare și cererile exprimate de investitor, referitoare la costuri.

Concluziile expertizei tehnice

La nivelul fiecărui etaj se vor amenaja 2 Garsoniere (Unitate Locativa de tip A), 7 Apartamente cu o camera (Unitate Locativa de tip B) si 2 Apartamente cu doua camere (Unitate Locativa de tip C).

Funcționalul Garsonierelor (Unitate Locativa de tip A) va cuprinde camera de zi (găzduiește spațial de dormit si locul de luat masa) cu suprafața de 10,65mp, bucătărie -4,95mp, baie cu cabina de dus - 3,00mp si hol de acces - l,65mp, 20,25mp utili.

Funcționalul Apartamentelor cu o camera (Unitate Locativa de tip B) va cuprinde camera de zi (găzduiește spațial de dormit si locul de luat masa) cu suprafața de 21,45mp, bucătărie - 5,20mp, baie cu cabina de dus - 4,45mp, 31,10mp utili.

Funcționalul Apartamentelor cu 2 camere (Unitate Locativa de tip C) va cuprinde camera de zi (găzduiește locul de luat masa) cu suprafața de 12,30mp, dormitory - 10,30mp, bucătărie - 5,95mp, baie - 5,80mp, depozitare - l,50mp, hol acces - 5,00mp, 40,85mp utili.

Unitățile locative de tip B si C respectă toate prevederile Ordinului nr. 119/2014 și Legii 114/1996, cu excepția înălțimii utile care nu poate fi de 2.60m conform legislației, fiind limitată la 2.55m prin alcătuirea constructivă a obiectivului expertizat. Toate locuințele de tip C respectă prevederile NP 051/2012 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului

Home Prdjects


RO285IDQ26, J22/9B2/2O1 1

Teu + 40 741 628 ssa

fax: 4-4D 37B 1 OS 873

E-Mail: OFFtCE@8iaM-FROJECTS.EU

WWW.SIHM-PBOJECTS.EUGCSM

BO® ■■


Sena : C Nr. 595


urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, drept urmare băile aferente acestor apartamente au o suprafață mai mare de 2.20m x 2,20m.

Recompartimentarea spațiilor interioare existente, în conformitate cu propunerea de arhitectură, impune modificări structurale ce implică consolidarea structurii existente prin introducerea unor cadre de consolidare din beton armat, cu secțiunea stâlpilor de 30 x 45 cm (în axele 2, 6, 8, 9, 11, 13 si 17) și secțiunea grinzilor de 25 x 40 cm. Se propune redimensionarea golurilor de ferestre dispuse în axele C și D cuprinse între axele 7-8 si 14-15 pentru grupurile sanitare cu ventilare naturala. Luând în considerare gradul de siguranță seismică în care se încadrează construcția și cerințele beneficiarului - reabilitare, recompartimentare, și modernizare, se propun o serie de lucrări precum:

 • - se impune consolidarea fundațiilor existente prin camasuire pe ambele fete cu centuri eclisa din beton armat cu dimensiunea de 15 cm, pe toata inaltimea fundației, fundațiile fiind continue sub ziduri executate din beton simplu. Pereții demisolului sunt executați din zidărie simplă nearmată.

 • - desfacerea pereților de compartimentare realizați din zidărie de cărămidă, dispuși între axele A-B și C-D, respectiv în axele 2, 6, 8, 9, 11, 13 si 17;

 • - introducerea cadrelor de consolidare în axele de unde au fost eliminați pereți;

 • - realizarea unor pereți de compartimentare dispuși în lungul axelor 8 si 14, dezvoltați între stâlpii dispuși în axele C respectiv D, realizarea unor pereți de compartimentare dispuși în lungul axelor 8 si 11, dezvoltați între stâlpii dispuși în axele A respectiv B și stâlpii introduși în urma consolidării anterioare realizate pe baza documentației tehnice elaborate de S.C. COSPROIECT S.R.L., în anul 2001;

 • - desfacere terasei necirculabile până la placa din beton armat, curățarea betonului degradat de infiltrațiile de apă și realizarea reparațiilor locale dacă se impun, precum și refacerea integrală a straturilor terasei necirculabile,

 • - reparații locale la nivelul scărilor de acces și a copertinei de peste accesul principal,

 • - desfacerea izolației termice existente realizate din plăci de polistiren expandat și refacerea izolației termice cu vată minerală cu grosimea de 15 cm,

 • - înlocuirea tâmplăriei existente din lemn, cu tâmplărie aluminiu cu geam termopan,

 • - refacerea integrală a trotuarelor perimetrale,

 • - refacerea finisajelor exterioare și interioare.

80205 10026, J22/982/2O1 7

Tel: +40 741 628 653

Fax: 440 378 W5 373

Seria : M Nr. 281


Nr. 595


E-MA1L: QFF)CE@S>t3M'PRDJECTS.EU

WWW.Siab-l-PROUECTB.EU

Măsurile preconizate mai sus reprezintă soluții de principiu, care se pot modifica în funcție de situația constatată pe teren în timpul efectuării lucrărilor.

Realizarea intervențiilor prezentate, impun și adoptarea unor măsuri tehnologice obligatorii:

toate modificările nou propuse, se vor realiza doar conform proiectului de execuție elaborat de către un proiectant autorizat și verificat conform legii;

toate decopertările, demolările, desfacerile, etc. se fac manual, fără utilizarea unor utilaje care să producă vibrații în clădire;

execuția lucrărilor de intervenție asupra clădirii actuale, se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție, fiind interzise improvizațiile constructive și utilizarea unor dispozitive și proceduri care să afecteze structura de rezistență;

la realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor de construcții;

pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile de protecție a muncii și de pază contra incendiilor;

toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a Construcției.

Soluțiile propuse in auditul energetic

Se vor propune spre analiză mai multe soluții de reabilitare termică, pentru fiecare element de anvelopă sau instalație în parte. Soluțiile vor fi analizate din punct de vedere a: a. Performanței energetice îmbunătățite;

 • b. Economiei de energie transpusă în economie de costuri de exploatare;

 • c. Posibilități tehnice de realizare a soluțiilor propuse spre analiză;

 • d. Disponibilitățile financiare are beneficiarului.

Următoarele categorii de intervenție se propun în vederea analizării posibilităților de creștere a performanțelor energetice, ținându-se cont și de costul aproximativ unității de energie la momentul analizei:

Categorie intervenție

Costul aproximativ al unității de energie (euro/kWh] c

consum energie electrică

0.15

termoizolare

0.15

,Hdme

PRDJECTS


RO295 WQ26, J22/9S2/2D1 1

tel: 4-40 741 628 853

Fax: +40 378 105 B73

E-MAIL,: QFFICE@81tJM-PROJECTS.EU

WWW.SIGM-PROJECTS.EU
Se propune analiza următoarelor posibilități de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice și a scăderii emisiilor de CO2 (de analizează mai multe variante și se va propune cea mai viabilă tehnico-economic):

Descrierea soluțiilor propuse în vederea scăderii consumurilor de energie și a emisiilor de CO2:

SOLUȚII DE TERMOIZOLARE ANVELOPA CLĂDIRE

indicator Soluție

Denumire

Descriere

CF01

Aplicare termosistem POLISTIREN fațadă cu grosimea de (cmj: 10

Se va asigura termoizolarea pereților exteriori, pe exterior, cu termosistem din polistiren.

Grosimea termoizolației propuse este da 10cm:

aceasta se prinde pe construcția existentă mecanic cu dibluri șî cu adeziv; peste polistiren se aplică o tencuială drișcuită armată în două straturi cu plasă din PVC și apoi tencuiala decorativă ;

CF02

Aplicare termosistem POLISTIREN fațadă cu grosimea da (cm}: 15

Se va asigura termoizolarea pereților exteriori, pe exterior, cu icrmosistem din polistiren.

Grosimea termoizolației propuse este de 15cm:

aceasta se prindă pe construcția existentă mecanic cu dibluri șa cu adezrv. peste polistiren se aplică o tencuiala drișcuită armată în două straturi cu plasă din PVC și apoi tencuiala decorativă,

CF03

Aplicare termosistem VATABAZALTICA fațadă cu grosimea <te (cm]: 15

Se va asigura termoizolarea pereților exteriori, pe exterior, cu termosistem din vată minerală bazalticâ de lip .dual density* rezistență la compresiune 40kPa: grosimea termoizolației propuse este de 15cm; aceasta se prinde pe construcția existentă mecanic cu holdșuruburi și cu adeziv; peste polistiren se aplică o tencuială drișcuită armată în două straturi cu plasă din PVC urmând a fi aplicat un strat de masă șpaclu hidroizotant și apoi tencuiala decorativă

CF04

Izolare Glafuri ferestre permetral fsre&lro cu polistiren extrudat cu grosimea de [cm]. 2

Termoizolare perimeuala a golurilor de tamplarie cu polistiren extrudat in grosime de 2cm

CS01

Aplicare termosistem planșeu superior cu grosimea de (cm]: 20

Se va asigura tecmoizofarea planșeului superior peste ultimul nivel prin placarea planșeului cu vată minerală bazalticâ având grosimea de 20cm

CS02

Aplicare termosistem planșeu superior cu grosimea da [cm]: 10

Se va asigura termoizolarea planșeului superior peste ultimul nivel prin placarea planșeului cu vată minerală bazalticâ având grosimea de lOcm

Refacere acoperiș in vederea eliminării infiltrațiilor de apa

Se va refece acoperișul existent, si se va monta un sistem performant ce nu permite infiltrații de apa in interior.

Projects

CSM

Sisteme de umbrire ferestre

CI01

Aplicare termosistem planșeu inferior cu grosimea de [cm]: 5

In cazul âdoptăni variantei minimale se va asigura termoizolarea planșeului inferior peste placa de soi prin placarea planșeului cu pcslistiren extrudat având grosimea de 5cm și rezistența la compresiune de 70kPA, peste care se va turna o șapa de tip .semiumedă" din nisip si ciment pentru corecția în plan a pardoselilor utile rezultate în urmă modificăriitor arhitecturale, cu grosimea de 7-10cm urmând a fi finisat cu materialul ales de către arhitectul șef de proiecL

CIO

înlocuire tâmplârie existentă cu tâmplârie cu rezistență termică minimă [WfmZKJ: 0.77

Se propune înlocuirea integrală a tâmplârie» existentă cu tâmplârie din Aluminiu, având următoarele caracteristici :

 • - Material ramă și toc din Aluminiu

 • - Glafuri interioare PVC/gresie

 • • Glafuri exterioare tebla/gresie

Grupa 2.1 de izolare termică (Uf=2,5W/mpK);

Izolare fonică minim 52bB;

 • - Etanșate pe 3 rânduri de garnituri EPOM;

Lățimea minimă a cercevelei BCtmm;

 • • Lățimea minimă a tocului 52,5mm;

Trei rânduri de geam dintre care 1 geam termoizolant, unul

cu protecție la raze U.V. și un geam simplu.

CH01

Intervenții ta soclul imobilului pentru tormo-hidroizolatie

TERMOIZOLAREA Șl HIDROIZOLAREA SOCLULUI

Soclul clădirii, începând din talpa fundației construcției până la cote +0.5m față de cota terenului natural se va îndrepte prin tencuială din ciment și var tip MT1O0, urmând a fi aplicate 2 straturi hîdroizolante pe bază de bitum, respectiv realizarea izolației se va face cu pohstiren extrudat având grosimea de 5cm, peste care se va aplica o masă șpad rezistentă la umiditate (tudroizolantă) și finisajul dorit

REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT

Montare sistem iluminat

LED

Se înlocuiesc corpurile de iluminat existente cu unele pe LED, eficien atet din punct de vedere al eficientei energetice, cat si a duratei mari de viata/fotosire.

Montare sistem de producere energie alternativa

Se montează sistem de panouri fotovoltaice pentru producere energie electrica alternativa

EBHdme Projects


GM


RO2S51DQ26. J22/952/2O1 l

TEU + 4D 74 1 628 S53

Fax: +40 378 105 873

E-MAILÎ OFFICE@EISM-PRDJEGTS.EU

WWW.JUGM-PROJECTB.EUImplementare sistem de Șe implementează sistem de control automat al consumatorilor de control inteligent al consumului de energie

Sistem BMS


energie, astfel încercând:

- Controlul iluminata lui-prin senzori prezenta

- Controlul incatzirii- prin termostate ambientale in fiecare camera Controlul încălzirii prin capuri termostatate la radiatoare(daca exist


REABILITAREA INSTALAȚIILOR TERMICE


IS01


Realizare sistem de producere energie pentru Încălzire


Sistem de producere agent termic pentru încălzire:

 • - Centrala pe gaz

 • ■ Centrala pe lemne sau peleti, inclusiv radiatoarele do tabla

Termosemineu


IS02


Realizare sistem complet de producere si distribuție Apa Calda immaiora


Sistem de producere agent termic pentru încălzire: - Centrala pe gaz


Centrala pe lemne sau peleti

Termosemineu

Panouri solare si boiler de acumulare


IS03


Realizare sistem de climatizare


Montare aparate de aer condiționat pentru răcire aer


d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Pentru asigurarea cerințelor si exigentelor de calitate necesare funcționarii clădirii si pentru a asigura un consum minim de energie pe timp indelungat se recomanda varianta prezentata la Scenariul 2 intrucat valorile de investiție garanteaza economia de energie necesara imobilului analizat.

Efectul final este imbunatatirea confortului termic, al economiei de energie.

La nivel de structura pentru recompartimentarea propusa sunt recomandate următoarele intervenții luând in considerare gradul de siguranța seismica in care se incadreaza construcția si cerințele beneficiarului:

 • - desfacerea pereților de compartimentare realizati din zidărie de cărămidă, dispuși între axele A-B și C-D, respectiv în axele 2, 6, 8, 9, 11, 13 si 17;

 • - introducerea cadrelor de consolidare în axele de unde au fost eliminați pereți;

 • - realizarea unor pereți de compartimentare dispuși în lungul axelor 8 si 14, dezvoltați între stâlpii dispuși în axele C respectiv D, realizarea unor pereți de compartimentare dispuși în lungul axelor 8 si 11, dezvoltați între stâlpii dispuși în axele A respectiv B și stâlpii introduși în urma consolidării anterioare realizate pe baza documentației tehnice elaborate de S.C. COSPROIECT S.R.L., în anul 2001;

  ffîHDME PROJECTS


  RO2SS10026, J22,<982/2O1 3

  TEU +40 741 628 853

  Fax; +-4D 37B 105 B73

  E-MAIU aFF»C£@SI<3M-PROJECTS.EU

  WWW.S1BM-PHOJECTB.EU
 • - desfacere terasei necirculabile până la placa din beton armat, curățarea betonului degradat de infiltrațiile de apă și realizarea reparațiilor locale dacă se impun, precum și refacerea integrală a straturilor terasei necirculabile,

 • - reparații locale la nivelul scărilor de acces și a copertinei de peste accesul principal,

 • - desfacerea izolației termice existente realizate din plăci de polistiren expandat și refacerea izolației termice cu vată minerală cu grosimea de 15 cm,

 • - înlocuirea tâmplăriei existente din lemn, cu tâmplărie aluminiu cu geam termopan,

 • - refacerea integrală a trotuarelor perimetrale,

 • - refacerea finisajelor exterioare și interioare.

Soluția optimă recomandată este varianta 2 din punct de vedere al instalațiilor imobilului, din următoarele motive:

 • * Alimentarea din rețeaua de distribuție elimină necesitatea realizării unei surse proprii (forare puț, realizare stație tratare etc.) realizând prin acest lucru economii investiționale, eliminarea necesității întreținerii sursei și echipamentelor aferente; de asemenea, existența unei surse proprii nu garantează constanța debitului de apă (în special în perioadele secetoase caracteristice zonei);

 • ■ Racordarea canalizării la rețeaua de colectare existentă în zona prezintă avantajul unui cost redus ca investiție față de varianta realizării unei ministații de epurare proprii; de asemenea, în varianta realizării unei ministații de epurare, apar probleme de întreținere și curățare periodică, colectare de probe și analiză de laborator a acestora pentru apa convențional curată rezultată, ca și ocuparea unui spațiu pe terenul aferent statiei;

 • ■ Racordarea la rețeaua de termoficare din zona prezintă avantajul unui cost redus ca investiție față de varianta realizării incalzirii cu centrale termice pe gaze naturale;

 • ■ Pentru instalațiile de utilizare gaze naturale, varianta 1 este optima.

 • • Utilizarea unor soluții pentru iluminat având randament și eficacitate ridicată va conduce la economii importante de energie electrică;

Măsurile preconizate mai sus reprezintă soluții de principiu, care se pot modifica în funcție de situația constatată pe teren în timpul efectuării lucrărilor.

Analizând cele doua solurii de eficientizare economica, observam ca, cu toate ca valorile de investiție inititiala sunt mai mari in a doua varianta, economia de energie pe care soluția o garanteaza este si ea direct proporționala cu investiția. In consecința, in cazul celor doua soluții

8028510026. J22/9B2/2OI 1

T£u: +40 741 628 B33

fax; 4-40 378 105 873

E-MAIU □FF<CE@Sit3M-PROJECTS.EU

WWW.SlBM-PRaJîCTB.EU

GCSM ;

ISOIWI' '

Seria : M Nr. 281de reabilitare termica a clădirii observam ca perioadele de amortizare a investiției se incadreaza în perioade diferite, in cazul al doilea amortizarea investiției facandu-se intr-un timp mai lung.

Concluzia este ca, pentru o perioada de pana la 6-7 ani din economiile de energie se amortizează investiția, dar in perioadele ce urmeaza economiile vor fi substanțiale si vor fi la valori maxime. Concluzia si recomandarea auditorului energetic: Soluția a Il-a de Reabilitare Termica este cea recomandata pentru imobilul analizat.

fflHOME

leSjProjects


RO28S1OO26. U22.'982/2O 1 1

TEv: +4E 741 620 053

Fax: 4-4Q 375 1Q5 873

E-yaii: aFFtCE@8»BM-PRÎ2JECTB.lEU

WWW.HlGM-PMOJECT8.EU


Seria : M Nr. 281


iCSM


Sena : C Nr. 595


 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

Scenariu nr 1:

Principalele lucrări de intervenție sunt cele de recompartimentare a spațiului interior si crearea unor unitati de locuit cu bai si bucătării proprii, montarea unui ascensor pe fațada Estica si construirea unei scări inchise cu rol de evacuare de la toate nivelurile la Parter.

Pentru recompartimentare sunt necesare lucrări de desfaceri ale pereților din zidărie ceramica in grosime de 25 cm. Se vor realiza consolidări ale structurii acolo unde pereții din zidărie se vor muta din axul lor existent pentru a nu afecta structura de rezistenta a clădirii. Se vor reloca golurile in plansee pentru instalațiile sanitare, termice si electrice cat si pentru coloanele de aerisire si cele pluviale.

Scenariu nr. 2:

Scenariu nr. 2 este similar cu scenariu nr. 1 cu excepția montării liftului. - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Se realizează reparatii locale la nivelul scărilor de acces si a copertinei de peste accesul principal, se refac trotuarele perimetrele, se reface izolarea termica la fațade, soclu si acoperișul terasa, se refac finisajele interioare si exterioare.

 • — protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu este cazul.

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Pentru recompartimentarea interioara a unitarilor de cazare este necesara desfacerea pereților din cărămidă in grosime de 25cm.

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Se introduc cadre de consolidare in axele unde au fost eliminati pereții inițiali de compartimentare.

EBHdme Projects


gm


HO2B5I0Q26. J22/9B2/2D1 1

Tel: 4-4D 741 62b 0S3

FAX; +4D 37B 105 873

C-MAIL! OFF»CE@BH3M-PRCUECTB.£U

WWVZ.SI13M-PROJECTB.EUGCSM |

KfSK /

Sena : C Nr. 595


 • — introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipainentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Referitor la scenariu nr. 2 propus la interior în apartamente se vor realiza finisaje la pereți și tavane din tencuieli pe baza de var alb, placări ceramice la bucătărie, în băi pana la cota 2,l Om, pardoseli din parchet in camerele de zi, dormitoare, gresie la bucătarii, bai si holuri de acces. în grupurile sanitare se vor monta lavoare, vase closet, cabina de duș in garsoniere si apartamentele cu o camera si cada de baie în apartamentele cu doua camere. închiderile ghenelor pentru instalații se va face cu pereți din Gips-Carton pe structura metalica si goluri de vizitare pentru inspecția instalațiilor sanitare. Tâmplăria interioară va fi din lemn, culoare maro, ușile de acces în apartamente vor fi metalice culoare gri.

La nivelul acoperișului terasa se vor decoperta straturile existente compuse din hidroizolație, termoizolația inițială din BCA și se vor inlocui cu straturile în următoarea ordine de la planșeul din beton armat de peste ultimul nivel: strat de difuzie, bariera de vapori, termoizolatie din vata minerala bazaltica in grosime de 20cm, sapa de panta din beton, strat de difuzie, membrana hidroizolanta, protecția hidroizolatiei din pietriș sort 16-32.

Se va inlocui complet termosistemul existent din polistiren tip EPS 5cm grosime cu termosistem din vata minerala bazaltica in grosime de lOcm la fațade, polistiren tip XPS in grosime de lOcm la soclu si fundatii, polistiren tip XPS in grosime de 5cm la partea inferioara a planseului de la parter, polistiren tip XPS in grosime de 2cm perimetral la golurile de tamplarie.

Tamplaria exterioara se va inlocui complet cu tamplarie din Aluminiu cu geam termoizolant si se vor monta glafuri din tabla vopsita in câmp electrostatic, culoare gri.

Pentru o armonizare mai buna volumetrici si a reduce senzația de volum plat se vor realiza ancadramente prin dublarea stratului termosistemului sau prin placaje tratate in culori diferite la nivel de tencuiala, alb, gri antracit, verde lime, ce grupează apartamentele.

% icsM a


RO26510Q26, J22/9S2/2D 1 1

TEU +40 74 1 62B 853

Fax: +40 378 1OS S73

E-mail: DFF»GE@Blt3M-F*R£3JEGTS.EU

WWW.SIBWPHOUECTB.KU


xsm ;

tscw.


Seria : M Nr. 281


Sena : C Nr. 595


La nivelul balcoanelor de pe fațadele scurte se desfac parapetii din beton armat si se inlocuieste mana curenta actuala cu o confecție metalica cu rol de protecție la cădere.

Pe exterior se reamenajeaza rampa existenta dimensionata corespunzător normativului NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individual ale persoanelor cu handicap si se amenajeaza o a doua rampa de acces impreuna cu trepte pentru preluare diferenței de nivel in dreptul volumului scării de evacuare.

Instalațiile electrice, sanitare si termice se vor schimba in intregime si vor fi adaptate noilor compartimentări. Se vor monta instalatii si echipamente de climatizare atașate pe fațadă, c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Din punct de vedere a factorilor de risc naturali care pot afecta investiția, se numără fenomenele meteorologice extreme:

grindina - care poate deteriora anumite elemente de acoperiș, finisaje, ferestre și poate afecta inclusiv utilizatorii;

furtuni - care pot desprinde elemente de acoperiș;

schimbările climatice - pot afecta investiția prin schimbările bruște de temperatură, fenomene naturale excesive, de o intensitate neobișnuită sau de o persistenta anormală (ploi, furtuni) - pot cauza infiltrații, distrugeri ușoare ale finisajelor, elementelor de acoperiș, etc.

seism - acțiunea seismică poate afecta într-o oarecare măsură structura clădirii. în proiectarea seismică, un nivel acceptabil de performanță al clădirii, în timpul unei mișcări seismice, constă în capacitatea structurii de rezistență de a absorbi și disipa energie. Maniera actuala de proiectare a construcțiilor este bazată pe acceptarea aparițiilor zonelor plastice. Acestea contribuie la disiparea energiei induse de seism. în timpul unui seism aceste zone sunt proiectate a se deforma și în final a ceda, evitând însă colapsul general al clădirii. Prin urmare, în urma unui seism major există posibilitatea ca aceste elemente să fie degradate și să fie necesar a fi reparate/consolidate.

Din punct de vedere a factorilor de risc naturali care nu pot afecta investiția, se numără fenomenele meteorologice extreme:

trăsnetele - datorită dotării clădirii cu un paratrăsnet;


EBHdme Prdjects


Ro2aS1QQ26, J.22/9eK/2O 1 1

TEU: +4G 74 î 6ZB 853

Fax; 440 37B 105 S73

e-MAIt: QFFiEE<®SIBM'PROJEtTlS.K'U

WWW.BIQM-PRDJECTB.EU
ploile abundente - datorită sistemului de rigole și sistemului de canalizare existent care poate prelua și apa pluvială;

frig și căldura extrema - produsele utilizate vor fi prevăzute cu agremente tehnice și certificate de conformitate pentru clima și condițiile de amplasament, iar punerea în operă va lua în calcul coeficientul de dilatație a materialelor.

Din punct de vedere a factorilor de risc antropici care pot afecta investiția, se numără: utilizarea incorectă a aparaturii și dotărilor/utilajelor clădirii - o eroare umană în gestionarea aparaturii și a instalațiilor aferente poate reprezenta un risc posibil pentru orice tip de clădire.

Analizând cele prezentate rezultă faptul că construcția este vulnerabilă într-o măsură redusă la factorii de risc antropici și naturali.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Conform certificatului de urbanism nr 484 / 02.06.2020 - nu este cazul

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Lucarile de intervenție au ca scop reamenajarea spațiului interior si obținerea a unui număr cat mai mare de unitati de cazare avand suprafețele utile pentru locuințe conform normativelor in vigoare, totodată se are in vedere obținerea unui imobil cu o eficienta energetica sporita utilizând sisteme de termoizolare, instalatii sanitare, electrice specifice.

Obiectivul va avea următoarele caracteristici tehnice:

Funcțiune principală

Locuințe colective

Regim de înălțime

P+4E

H max. (atic)

14,35 m

Arie Construita

531,95mp

Arie Desfasurata Construita

2626,55mp

Arie Utila Totala

2074,OOrnp

Arie Teren

696mp

P.O.T.

76,4%

C.U.T.

3,77

Categoria de importanță a clădirii

C - conform HGR nr. 766/1997

Clasa de importanță a clădirii

III - conform normativ PI00-1 /2013

Gradul de rezistență la foc

II - risc mic de incendiu

GM


Prdjects


RO203 I DQ26, J22/9B2/2O 1 1

Tel: +40 741 62B B53

Fax; +40 378 105 873

C-MAtLÎ QFFiCE@S1BM-PROJECTS.EU

WW,SIBM'PRaJ£CTB;£ULa interior, compartimentarea propusa are următoarele caracteristici si gabarite:

PARTER

ÎNCĂPERE

ARIE (mp)

FINISAJ PARDOSEALĂ

ÎNĂLȚIME UTILA (m)

Casa Scării

25,50

Gresie antiderapanta

2,55

Hol (31,20mp x 2 holuri)

62,40

Gresie antiderapanta

2,55

Balcon x 2

4,00

Gresie antiderapanta

2,55

Unitate de Locuit A (20.25mp x 2 U.L.)

40,50

Mixt Gresie / Parchet

2,55

Unitate de Locuit B (31,10mp x 7 U.L.)

217,70

Mixt Gresie / Parchet

2,55

Unitate de Locuit C (40.85mp x 2 U.L.)

81,70

Mixt Gresie / Parchet

2,55

NIVEL CURENT 1-4

ÎNCĂPERE

ARIE (mp)

FINISAJ PARDOSEALĂ

ÎNĂLȚIME UTILA (m)

Casa Scării

9,25

Gresie antiderapanta

2,55

Hol (31,20mp x 2 holuri)

62,40

Gresie antiderapanta

2,55

Balcon x 2

4,00

Gresie antiderapanta

2,55

Unitate de Locuit A (20,25mp x 2 U.L.)

40,50

Mixt Gresie / Parchet

2,55

Unitate de Locuit B (31,10mp x 7 U.L.)

217,70

Mixt Gresie / Parchet

2,55

Unitate de Locuit C (40,85mp x 2 U.L.)

81,70

Mixt Gresie / Parchet

2,55

ARIE UTILA PARTER

427,80mp

ARIE UTILA NIVEL CURENT

411,55mp

ARIE UTILA TOTALA P+4E

2074,OOmp

UNITATE DE LOCUIT A - gruparea a 2 unitari de locuit din situația existenta.

Garsoniera

Hol Acces

1,65 mp

Baie cu cabina de dus (fara ventilare naturala)

3,00 mp

Bucătărie

4,95 mp

Camera de zi (găzduiește spațiul pentru dormit)

10,65 mp

Suprafața utila

20,25mp

UNITATE DE LOCUIT B - gruparea a 3 unitari de locuit din situația existenta.

Apartament cu o camera

Baie cu cabina de dus (fara ventilare naturala)

4,45mp

Bucătărie

5,20mp

Projects
«0295 I 0026, J22/9S2/2ai î

TEX: +4Q 74Î 628 8S3

Fax; f4O 378 105 873

C-MAIt.: OFFU3E@BiaM-PROJECT8.EU

WWW.SiaM-PRDJECTB.EU

Camera de zi (găzduiește spațiul pentru dormit)

21,45mp

Suprafața utila

31,10mp

UNITATE DE LOCUIT C - gruparea a 4 unitari de locuit din situația existenta.

Apartament cu doua camere

Hol Acces

5,00mp

Depozitare

l,50mp

Baie (cada, ventilare naturala prin fereastra proprie)

5,80mp

Bucătărie

5,95mp

Camera de zi (găzduiește locul de luat masa)

12,30mp

Dormitor

10,30mp

Suprafața utila

40,85mp


 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Conform estimărilor auditorului energetic în urma realizării obiectivului de investiție, ncesarul de utilități în ceea ce privește energia electrică va scădea în ambele scenarii, întrucât ambele soluții prevăd implementarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile și utilizarea instalațiilor electrice LED, cu o durata mare de funcționare și eficiență ridicată.

Mai mult, ambele scenarii prevăd termoizolarea clădirii:

Scenariu nr. 1 cu polistiren;

Scenariu nr. 2 cu vata minerală bazaltică.

Astfel, în cazul scenariului nr. 2 reducerea consumurilor de energie finală va fi și mai semnificativă.

Reducerea consumurilor cu energia finală în cazul ambelor variante este prezentată mai jos:

Consum de eneraie finală IkWhl

Pachet

Soluții

încălzire

Apă caldă menajeră

Iluminat

Climatizare

Ventilare

Total

Reducere

1%]

340.586.21

100.540.42

89.035.78

0.00

0.00

601.928.10

Variantă i

251.168.39

52.273.09

45.000.03

244.00

0.00

348.685,51

42,07%

Vanantâ II

276.285,23

57.500.40

49.500.04

268,40

0.00

383.554,07

36,28%

CSM


Rozasiooze, ^22/902/201 1

Tel: + 40 741 628 053

Fax: + 40 378 105 373

E-MAIL.: OFFrCE@S13M-PROJECTS.EU

WWW.Sri3M-PRaJECTB.EU


iCSM


Seria : M Nr. 281


Sena : C Nr. 595


Ceea ce ține de cheltuielile privind apa/apa menajeră, precum și încălzirea acestea vor fi aceleași în ambele variante, fără a fi modificate, respectiv:

Apa potabilă - 18.000,00 mc/an (media de 25 mc pe lună pentru un apartament);

Apa menajeră -12.960,00 mc/an (media de 18 mc pe lună pentru un apartament);

Gaze naturale - 637.200,00 kwh/an (media de 885 kWh pe lună pentru 1 apartament).

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Graficul de implementare este anexat prezentei documentații

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • — costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investitii similare;

  eBHome ELmIPROJECTS


  «0205 10026, J22/9S2/2O1 î

  Tel: +4G 741 620 053 fax: +40 37B 1Q5 S73

  E-MAIL: OFFICE@SIGM-PHOJECTS.EU

  WWW.SraM-RHDJECTB.EM
Deviz general

Scenariu nr. 1

Nr. crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoarea (fara TVA)*

TVA

Valoarea cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPIT

OLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinrea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

30000,00

5700,00

35700,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitarilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

30000,00

5700,00

35700,00

CAPIT

OLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de

investiție

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPIT

OLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare ș

asistență tehnică

3.1

Studii

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.1.1 Studii de teren

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

4.000,00

760,00

4.760,00

3.5

Proiectare

197.000,00

37.430,00

234.430,00

3.5.1. Tema de proiectare+ fisa de proiect

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

80.000,00

15.200,00

95.200,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor și autorizațiilor

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

25.000,00

4.750,00

29.750,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

80.000,00

15.200,00

95.200,00


Home


Projects
Rozas 1 0026. J22Z9S2/ZO1 7

TEL: +40 741 626 853

Fax: +40 37S 105 073

E-Mail: aFFtcE@aiBM-pRDjecTffi.Etj

WWW. S«SM-PRO JECTB. EU

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

20.900,00

3.971,00

24.871,00

3.7

Consultanță

81.000,00

15.390,00

96.390,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

81.000,00

15.390,00

96.390,00

3.7.1.1 Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și asistenta tehnică pe perioada evaluării proiectelor individuale

41.000,00

7.790,00

48.790,00

3.7.1.2 Servicii de consultanță la implementarea proiectului

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

30.000,00

5.700.00

35.700,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.8.2 Dirigenție de șantier

15.000,00

2.850,00

17.850,00

TOTAL CAPITOL 3

348.900,00

66.291,00

415.191,00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3.563.840,00

677.129,60

4.240.969,60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

84.200,00

15.998,00

100.198,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

355.960,00

67.632,40

423.592,40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.004.000,00

760.760,00

4.764.760,00

CAPIT1

JLUL 5- Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

20.000,00

3.800,00

23.800,00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

15.000,00

2.850,00

17.850,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

40.623,44

0,00

40.623,44

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

18.465,20

0,00

18.465,20

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.693,04

0,00

3.693,04


g GCSMj .       GCSM >

J r"~* fc. r—-                        RO2a51OO26, J22/902/2O))                V. SOliOOl ■ K®       ț

f SI 1.....1    Cf_.                      Tel: +4D 74! 628S53                                                <

»     ■■            ___ Fax: +40 378 1 OS 873

IRnVA         e-m*»u □ff<ce@8.sm-prdJ£cts.eu            Seria :M      Sena: C

5.2 Co

.4 Cota aferentă Casei Sociale a nstructorilor - CSC

18.465,20

Nr. 281         N

0,00

r. 595

18.465,20

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

100.000,00

19.000,00

119.000,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8.400,00

1.596,00

9.996,00

TOTAL CAPITOL 5

169.023,44

24.396,00

193.419,44

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehno

ogice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.551.923,44

857.147,00

5.409.070,44

din care, C + M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3.693.040,00

701.677,60

4.394.717,60

Scenariu nr. 2

Nr. crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoarea (fara TVA)*

TVA

Valoarea cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPIT

OLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinrea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

30000,00

5700,00

35700,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

30000,00

5700,00

35700,00

CAPIT»

OLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de

investiție

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPIT»

OLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.1.1 Studii de teren

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

7.000,00

1.330,00

8.330,00

RQ2SS1OQ26. 322/902/20 1 1

teu: +40 74 3 620 033

Fax: +40 370 105 073

OMAIL: aFFtCE@BlGM-PWOJECTa.EU

WWW.StGM-PHDJECT6.EU

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

4.000,00

760,00

4.760,00

3.5

Proiectare

197.000,00

37.430,00

234.430,00

3.5.1. Tema de proiectare+ fisa de proiect

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

80.000,00

15.200,00

95.200,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor și autorizațiilor

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

25.000,00

4.750,00

29.750,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

80.000,00

15.200,00

95.200,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

20.900,00

3.971,00

24.871,00

3.7

Consultanță

81.000,00

15.390,00

96.390,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

81.000,00

15.390,00

96.390,00

3.7.1.1 Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare si asistenta tehnică pe perioada evaluării proiectelor individuale

41.000,00

7.790,00

48.790,00

3.7.1.2 Servicii de consultanță la implementarea proiectului

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.8.2 Dirigenție de șantier

15.000,00

2.850,00

17.850,00

TOTAL CAPITOL 3

348.900,00

66.291,00

415.191,00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3.363.840,00

639.129,60

4.002.969,60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

19.200,00

3.648,00

22.848,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

105.960,00

20.132,40

126.092,40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3.489.000,00

662.910,00

4.151.910,00

Ra2051DO26, J22/9B2/2CI1 !

Tel: +40 741 62B B53

Fax; +40 37B 105 B73

E'MAJLl OFFiCE@B;SM-PROJECT3.EU

WWW.3taM-FHOUECTS.EU

Sena : C Nr. 595

6CSM

BOJOGI

CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

20.000,00

3.800,00

23.800,00

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

15.000,00

2.850,00

17.850,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

37.708,44

0,00

37.708,44

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

17.140,20

0,00

17.140,20

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.428,04

0,00

3.428,04

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

17.140,20

0,00

17.140,20

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfi ințare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

60.000,00

11.400,00

71.400,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8.400,00

1.596,00

9.996,00

TOTAL CAPITOL 5

126.108,44

16.796,00

142.904,44

CAPITI

)LLL 6 - Cheltuieli pentru probe tehno

ogice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.994.008,44

751.697,00

4.745.705,44

din care, C + M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3.428.040,00

651.327,60

4.079.367,60Î^HHdme


GMBHdme Projects


GM


Prdjects


«028510026, JZ2/982/2D1 1

TEL: + 40 741 62S S53

Fax: 14D 370 105 873

E-MAIL: OFF1CE@SiSM-PROJECTS.EU

WWW.S1BM-PRQJECTB.EUGCSM

tSOÎWl *


Sena : C Nr. 595


 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Scenariu nr. 1:

Cheltuieli previzionale după implementarea proiectului sunt cele privind asigurarea utilităților.

Cheltuieli cu asigurarea utilităților:

Cheltuieli cu energia electrică:

energie electrică pentru încălzire: conform auditului energetic consumul de energia electrică va fi de 331.542,28 kWh/an;

1. Cheltuieli cu energia finală

Tip

Consuni kWh/an

Preț

Valoare totală an

Pentru încălzire

331.542,28

3,243

1.075.191,61

Total

331.542,28

3,243

1.075.191,61

energie electrică pentru apă caldă menajeră: conform auditului energetic consumul de energia electrică va fi de 69.000,48 kWh/an;

2. Cheltuieli cu energia finală

Tip

Consum kWh/an

Preț

Valoare totală an

Pentru apă caldă menajeră

69.000,48

3,243

223.768,56

Total

69.000,48

3,243

223.768,56

energie electrică pentru iluminat: conform auditului energetic consumul de energia electrică va fi de 59.400,04 kWh/an;

3. Cheltuieli cu energia finală______________________________

Tip

Consum kWh/an

Preț

Valoare totală an

Pentru iluminat

59.400,04

3,243

192.634,33

Total

59.400,04

3,243

192.634,33

energie electrică pentru climatizare: conform auditului energetic consumul de energia electrică va fi de 322,08 kWh/an.

4. Cheltuieli cu energia finală

Tip

Consum kWh

Preț

Valoare totală an

Pentru climatizare

322,08

3,243

1.044,51

Total

322,08

3,243

1.044,51

BBHdme

Prdjects


GCSM tsamti ;RO2B51OD26. J22.'90Z/2OJ t

TELJ +40 74 î 620 053

Fax: +40 37B 105 873

E-mail: qffice@s»sm-projects. eu

WWW.SIGM-PMOJECTB.EU

Seria : M Nr. 281

5. Total cheltuieli cu energia finală

Tip

Consum kWh

Preț

Valoare totală an

Total cheltuieli

460.264,88

3,243

1.492.639,01

Total

460.264,88

3,243

1.492.639,01


Cheltuieli cu apa:

Cheltuieli cu apa: 18.000,00 mc/an (media de 25 mc pe lună pentru un apartament);

Cheltuieli cu canalizare: 12.960,00 mc/an (media de 18 mc pe lună pentru un apartament).

6. Cheltuieli cu apă

Tip

Consum anual mc

Preț, inclusiv TVA

Valoare totală an

Apa potabilă

18.000,00

3,17

57.060,00

Canalizare

12.960,00

1,37

17.755,20

Total

30.960,00

-

74.815,20

7. Cheltuieli cu energia termică: 637.200,OOkWh/an (media de 885 kWh/lună/1 apartament).

Tip

Consum anual kvvh

Preț, inclusiv TVA

Valoare totală an

Energia termică

637.200,00

0,1597

101.760,84

Total

637.200,00

-

101.760.84

Scenariu nr. 2:

Cheltuieli previzionale după implementarea proiectului sunt cele privind asigurarea utilităților.

Cheltuieli cu asigurarea utilităților;

Cheltuieli cu energia electrică:

energie electrică pentru încălzire: conform auditului energetic consumul de energia

electrică va fi de 251.168,39 kWh/an;

1. Cheltuieli cu energia finală

Tip

Consum kWh/an

Preț

Valoare totală an

Pentru încălzire

251.168,39

3,243

814.539,09

Total

251.168,39

3,243

814.539,09

energie electrică pentru apă caldă menajeră: conform auditului energetic consumul de energia electrică va fi de 52.273,09 kWh/an;

BHdme Projects


GM
RQ20S 10026, J22/982/2U1 1 tel: +40 741 628 BS3

Fax; +40 378 105 B73

E-MAIL! QFFlCE@S13M-PRDJECTS.KU

WW.3IBM-PanjECTS.EU

2. Cheltuieli cu energia finală

Tip

Consum kWh/an

Preț

Valoare totală an

Pentru apă caldă menajeră

52.273,09

3,243

169.521,63

Total

52.273,09

3,243

169.521,63


energie electrică pentru iluminat: conform auditului energetic consumul de energia electrică va fi de 45.000,03 kWh/an;

3. Cheltuieli cu energia finală

Tip

Consum kWh/an

Preț

Valoare totală an

Pentru iluminat

45.000,03

3,243

145.935,10

Total

45.000,03

3,243

145.935,10

energie electrică pentru climatizare: conform auditului energetic consumul de energia electrică va fi de 244,00 kWh/an.

4. Cheltuieli cu energia finală____ __________ ______ ____

Tip

Consum kWh

Preț

Valoare totală an

Pentru climatizare

244

3,243

791,292

Total

244

3,243

791,292

5. Total cheltuieli cu energia finală

Tip

Consum kWh

Preț

Valoare totală an

Total cheltuieli

348.685,51

3,243

1.130.787,11

Total

348.685,51

3,243

1.130.787,11

Cheltuieli cu apa:

Cheltuieli cu apa: 18.000,00 mc/an (media de 25 mc pe lună pentru un apartament);

Cheltuieli cu canalizare: 12.960,00 mc/an (media de 18 mc pe lună pentru un apartament).

6. Cheltuieli cu apă

Tip

Consum anual mc

Preț, inclusiv TVA

Valoare totală an

Apa potabilă

18.000,00

3,17

57.060,00

Canalizare

12.960,00

1,37

17.755,20

Total

30.960,00

-

74.815,20

RO205 10026. J22/9S2/2O Î 1

Tec: +40 74? 620 853

Fax; +40 378 105 873

E'MAH.: OFFlEE^BiSM-PRDdECTS.CU

WWW.SiBM-PRDJECTB.Et3

Seria : M Nr. 281

Sena : C Nr. 595

7. Cheltuieli cu energia termică: 637.200,OOkWh/an (media de 885 kWh/lună/ 1 apartament).

Tip

Consum anual kwh

Preț, inclusiv TVA

Valoare totală an

Energia termică

637.200,00

0,1597

101.760,84

Total

637.200,00

-

101.760,84

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției: a) impactul social și cultural;

Prin asigurarea unei locuințe, a unui mediu propice de dezvoltare, de odihnă se încurajează creșterea gradului de incluziune socială a celor marginalizați și defavorizați. Acest demers conduce la creșterea gradului de ocupare profesională a persoanelor vulnerabile social, diminuarea procentajului de abandon școlar, scăderea numărului persoanelor defavorizate, abuzate, maltratate. De asemenea, sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate prin reabilitarea locuințelor sociale conduce la o diminuarea a decalajului social și la o integrare armonioasă în societate a acestora, oferindu-le șanse egale de reușită.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în faza de execuție nu vor fi create noi locuri de muncă, ci vor fi puse la dispoziție persoane din partea operatorilor economici contractați pentru executarea lucrărilor și furnizarea bunurilor prevăzute la nivelul proiectului de investiții.

în faza de operare investiția nu va genera noi locuri de muncă fiind utilizat personalul existent.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Obiectivul este propus a se realiza pe un teren intravilan, situat în municipiul Ploiești.

Obiectivul, prin destinația sa, nu generează noxe sau alți factori de poluare ai mediului.

Prin lucrările propuse nu se perturbă vecinătățile (se respectă distanțele prevăzute în regulamentul de urbanism).

Se va face verificare periodică a calității apei în laboratoare agrementate.

Apele uzate menajere conțin cantități de poluanți specifici acestor tipuri de ape, și anume: substanțele organice, compuși cu azot, materii în suspensie și alți compuși specifici. Apele uzate menajere vor fi preluate și deversate în rețeaua existentă în localitate.

Razasioo26, 022/902/20 1 1

TEc: 4-40 74Î 620 053

FAX: +40 37B 105 S73

E-MAIL: OFFtCE@BU3M-PRDJECT8.EU

WWW.SinM-PROJECTB.EU


GHi


Seria : M

Nr. 281 Nr. 595

în ceea ce privește calitatea aerului, în faza de construcție, în principal, poluarea aerului poate apărea prin antrenarea pulberilor în suspensie în atmosferă și prin noxele eliminate de utilajele de construcție. De aceea, apă va fi utilizată în activitățile de construcție, și cu scopul de a reduce cantitatea de pulberi în suspensie din timpul activității pe șantier, dar și la spălarea utilajelor de construcție.

în faza de funcționare, poluanți ai aerului din interiorul căminului sunt reprezentați de praf, lungi, acarieni, CO2, poluanți proveniți de la produsele de curățenie.

Sursele de zgomot și vibrații se vor resimți mult mai intens în perioada de construcție, prin utilizarea utilajelor mecanizate precum basculante, excavatoare, compactoare, betoniere, etc.

în timpul funcționării, nivelul zgomotului este redus și se încadrează în normele de mediu, sursele de zgomot fiind reprezentate activitățile specifice destinației de cămin a clădirii.

Printre sursele de radiații se numără telefoanele mobile, becurile ecologice (conțin mercur), însă nivelul radioactivității este sub nivelul mediu necesar protecției sănătății umane. Ca măsură de protecție împotriva radiațiilor, se vor utiliza materialele de construcție cele mai slab radioactive, sau se va evita utilizarea acestora și înlocuirea cu materiale nedăunătoare sănătății umane.

Calitatea solului este afectată mai ales în faza de construcție din cauza lucrărilor de excavație, depozitării materialelor de construcție și tranzitării amplasamentului de către autovehiculele cu tonaj ridicat, compoziția chimică și calitatea acestuia putând fi alterată de compușii chimici proveniți de la materialele de construcție.

In perioada de funcționare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de ambalaje și depozitarea necontrolată a deșeurilor de tip menajer. Pentru evitarea acestor situații, pe amplasament se va construi o platformă betonată pentru amplasarea containerelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor, platforma va fi racordată la rețeaua de alimentare cu apă și la cea menajeră, pentru a facilita curățarea containerelor.

Lucrările propuse nu produc schimbări la nivelul dinamicii peisajului, însă, pot fi afectate flora și fauna zonei, flora prin eliminarea noxelor provenite de la autovehiculele de construcție și de pulberile în suspensie din activitatea de construcție a amplasamentului, iar fauna poate fi afectată, prin zgomotul și vibrațiile produse.

SHdme Prdjects


GM


RO2S51DD26. J22/9S2/2Q1 î

TEu: +40 741 628 B53

Fax: +40 378 1 OS 873

E-MAIL: PFFiCE@8U3M-PRDUEGTa.EU

WWW. SIBM-PRO JECT8.EU
 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție: a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Cadrul de analiză

Datele de identificare privind investiția aferentă proiectului privind reabiblitarea căminului social au fost oferite în cadrul capitolelor anterioare ale prezentului studiu, scopul principal al proiectului de investiții constând în modernizarea căminului social și recompartimentarea camerelor care să asigure condițiile adecvate de locuire.

Perioada de referință reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza cost-beneficiu. Intervalele de referință pe sector - în baza practicilor acceptate la nivel internațional și recomandate de Comisia Europeana - sunt furnizate mai jos:

Sector

Interval de referință

Sector

Interval de referință

Energie

15-25

Drumuri

25-30

Apa și mediul

30

Industrie

10

Căi ferate

30

Alte servicii

15

Porturi și aeroporturi

25

Astfel, perioada de referință pentru prezentul proiect de investiții va fi de 20 ani.

Scenariul de referință

Se propune realizarea unor apartamente cu 2 camere, respectiv o camera, dotate cu baie si bucătărie proprie prin gruparea a 2, 3 respectiv 4 module de cazare existente. Se reduce astfel numărul de unitati de locuit de la 150 la 55 distribuindu-se judicios suprafața rezultată pentru funcționalul apartamentelor / garsonierelor. Camerele de zi rezultate includ spațiul pentru dormit și locul de luat masa. Bucătăriile sunt închise, ventilate natural la toate cele trei tipuri de apartamente. Tipul C de apartament cu doua camere realizat prin gruparea a patru unități de cazare va avea baia ventilată natural printr-o fereastra dimensionată corespunzător și va permite accesul persoanelor cu dizabilități.

La interior în apartamente se vor realiza finisaje la pereți și tavane din tencuieli pe baza de var alb, placări ceramice la bucătărie, în băi pana la cota 2,1 Om, pardoseli din parchet in camerele de zi, dormitoare, gresie la bucătarii, bai si holuri de acces. în grupurile sanitare se vor monta lavoare, vase closet, cabina de duș in garsoniere si apartamentele cu o camera si cada de baie în apartamentele cu doua camere. închiderile ghenelor pentru instalații se va face cu pereți din Gips-Carton pe structura metalica si goluri de vizitare pentru inspecția instalațiilor

RO2SS10O26, J22/9B2/ZO! 5 tel: +40 741 62B 8S3

Fax: +40 378 1 OS 873

E-MAIL: OFF1CE@B1SM-PRDJECTS.EU

WWW.SiUM-PROJECTB.EU


Seria : M


Nr. 281


Nr. 595


sanitare. Tâmplăria interioară va fi din lemn, culoare maro, ușile de acces în apartamente vor fi metalice culoare gri.

Pe exterior din fundatii si pana la cota +/-0,00 se va monta o hidroizolatie perimetrala la clădire si se vor reface trotuarele existente.

Imobilul va fi reabilitat din punct de vedere termic schimbându-se integral termoizolația actuala și se va monta un termosistem din vata minerala bazaltica la fațada in grosime de 1 Ocm, polistiren tip XPS in grosime de 5cm de la fundație pana la cota +/-0,00. Planșeele de la parter se vor desface si se vor termoizola la partea inferioară cu polistiren tip XPS în grosime de 5cm montant pe o folie de protecție din polietilena, fixată în prealabil pe o perna de balast pentru ruperea capilarității. La nivelul acoperișului terasa se schimba termoizolația existenta din BCA cu termoizolație din vata minerala bazaltica in grosime de 20cm. Se va reface hidroizolația acoperișului terasa cu toate straturile aferente. Se vor termoizola perimetral toate golurile de tâmplărie exterioara cu polistiren tip XPS in grosime de 2cm.

Se va înlocui tâmplăria existentă integral cu tâmplărie din Aluminiu culoare gri cu geam termoizolant. Glafurile golurilor de tâmplărie, cele de la nivelul aticelor, copertinei, acoperișului terasa se vor înlocui integral cu glafuri din tabla vopsita in câmp electrostatic, culoare gri.

Soluția arhitecturala consta in recompartimentarea interioară prin desfacerea zidăriei ce formează actualele unități de locuit. Pentru compartimentarea noilor apartamente se va folosi zidărie ceramică cu goluri verticale de grosimi variate, 25 cm între apartamente, respectiv 15 cm pentru pereții interiori. Se intervine din punct de vedere structural acolo unde este necesar pentru consolidarea zidăriei existente dar și în locurile unde se vor transla pereți pentru a dimensiona spațiile de locuit. Se vor reamplasa ghenele pentru instalațiile sanitare și se va reface instalația electrică si sanitara conform noilor compartimentări.

Având în vedere situația existentă se propune realizarea a unui procent cat mai mare de unități de cazare respectând suprafețe minime specificate in Ordinul Nr. 119 din 4 Februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viată al populației precizate la articolul 17, aliniatul 1 si 2. Suprafața minima a unei camere 12mp, suprafața minima a unei bucătarii 5mp. înălțimea utila se păstrează fiind cea existenta, 2,55m. Grupurile sanitare din apartamentele de tip C vor fi dimensionate pentru a permite accesul persoanelor cu handicap, atât prin gabaritul ușilor de acces cat si a spațiului interior ce permiteHome Prdjects


Ra285IOD26. J22/9S2/2O? 1

Teu +40 741 628 853

Fax; +40 378 105 H73

e-MAIL: nmCE@Sl8WPHtWECTB.EU

WWW.B1GM-PRDUECTB.EUrotirea fotoliului rulant. La parter grupurile sanitare din cadrul apartamentelor cu doua camere, Tip C, vor avea dotările necesare prevăzute inclusiv și pentru persoanele cu handicap.

Pentru o armonizare mai bună volumetrici si a reduce senzația de volum plat se vor realiza ancadramente prin dublarea stratului termosistemului sau prin placaje tratate în culori diferite la nivel de tencuiala, alb, gri antracit, verde „Lime”, ce grupează apartamentele.

La nivelul balcoanelor de pe fațadele scurte se desfac parapeții din beton armat și se înlocuiește mână curentă actuală cu o confecție metalica cu rol de protecție la cădere.

Pe exterior se reamenajează rampa existentă și va fi dimensionată corespunzător normativului NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individual ale persoanelor cu handicap.

La nivelul acoperișului terasa se vor monta panouri fotovoltaice pentru iluminatul spatiilor comune ale clădirii.

Se vor monta instalații si echipamente de climatizare pe fațada grupate ordonat si mascate de o serie de confecții metalice atașate la fațade.

Se confecționează si se montează pe fațada Estica in dreptul balcoanelor o scara metalica deschisa pentru evacuarea persoanelor prezente in imobil in cazul unui incendiu. Aceasta va asigura evacuarea de la toate nivelurile in exterior la cota terenului amenajat. De asemenea se vor monta sisteme de parasolare la ferestre.

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Lipsa unei locucințe, a unui mediu propice de dezvoltare, de odihnă reprezintă atât un atentat la siguranța individului, dar totodată conduce la inadaptare socială printr-un lanț de aspecte ce sunt interdependente:

privarea de odihnă conduce la lipsa de concentrare;

privarea de igienă conduce la incapacitatea de a face parte dintr-un grup sucial, de a participa activ economic în societate;

supraaglomerarea unei locuințe conduce la privarea odihnei, insecuritatea fizică și emoțională a invididului, ceea ce în cazul copiilor poate conduce la abandon școlar, abuz fizic și emoțional, exploatare.

RO2S5WO26, J22-982Z2D1 I

Teu +40 7Al 620 SS3 FAX; +40 370 1Q5 B73

Seria : M Nr. 281


Nr. 595


E-MAtU: DFF1CE@8IBM-PRDJEGTB.EU

WWW. 3H3M'P«OJ£CTS.EM

Prin această investiție se urmărește identificarea soluției optime pentru asigurarea unor condiții de locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate, promovarea investițiilor de locuințe sociale intrând în sarcina autorităților publice locale.

Implementarea prezentului proiect de investiții are drept țintă:

îmbunătățirea sistemului de locuire;

creșterea calității vieții persoanelor din zonele urbane marginalizate;

creșterea calității spațiului public;

dezvoltarea sectorului construcțiilor și a producției de bunuri și servicii;

revigorarea societăților comerciale având ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investiții în domeniul locuințelor și/sau execuția de lucrări de construcții și montaj;

îmbunătățirea activității tuturor societăților fumizatoare de materii prime și materiale în domeniul construcțiilor, precum și a societăților producătoare de bunuri și servicii.

Având în vedere capacitatea căminului social, prognozele pe termen mediu și lung, sunt egale cu capacitatea acestuia, respectiv 64 familii ce vor putea beneficia de locuințe sociale.

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Scopul principal al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanță financiară ai proiectului. Acest lucru se realizează de obicei din punctul de vedere al posesorului infrastructurii.

Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintă numărul de ani pentru care se fac previziunile. Orizontul de timp luat în cconsiderare pentru previziunile costurilor de operare și a veniturilor financiare aferente proiectului este de 20 de ani. Acesta este în conformitate cu “Orientările privind metodologia de realizarea a analizei cost-benefîciu”, în care se menționează că pentru sectorul “Alte servicii” orizontul de timp mediu este de 15 ani.

Previziunile financiare pentru costurile de operare și veniturile financiare utilizate în cadrul prezentei analize financiare au fost realizate în lei. Previziunile s-au realizat în termeni reali, fără influența inflației, conform specificațiilor din “Ghidul pentr analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții”, elaborat de Comisia Europeană.

Conform informațiilor prezentate în cadrul analizei financiare pentru prezentul proiect, rata de actualizare luată în considerare va fi de r=4%.

RO2SS10Q26, J32/9B2/2O1 I


EM


Prdjects


Fax; -F4O 370 1 OS 073

C-MAll.: OFF«CE@SISM'PROJ£CTB.EU

WWW. 3IGM-PPO JECTS..EU?GCSI-

, SOMl

Seria : M       Seria : C

Nr. 281         Nr. 595


Evoluția veniturilor și a costurilor de operare

Costurile de operare identificare și luate în calcul în analiza financiară sunt:

cheltuieli cu energia electrică finală;

cheltuieli cu apa și apa menajeră;

cheltuieli cu gaze naturale.

Proiecția cheltuielilor pentru Scenariu nr. 1:

Conform estimărilor efectuate la capitolul “5.4 Costuri estimative ale investiției”, cheltuielile cu privire la întreținere vor fi în valoare de 1.669.215,05 Iei cu o creștere de 0,01% în fiecare an.

Proiecția cheltuielilor pentru Scenariu nr. 2:

Conform estimărilor efectuate la capitolul “5.4 Costuri estimative ale investiției”, cheltuielile cu privire la întreținere vor fi în valoare de 1.307.363,15 lei cu o creștere de 0,01 % în fiecare an.

Acestea vor fi suportate direct de către beneficiarii clădirii propuse spre reabilitare, astfel singurele cheltuieli ce vor fi suportate de către solicitantul de finanțare, respectiv UAT municipiul Ploiești, vor fi cheltuielile de întreținere și reparație în spațiile comune.

Acestea au fost prognozate în baza cheltuielilor înregistrate în anii interiori, totodată având în vedere reabilitarea totală a clădirii prin prezentul proiect.

Astfel pentru ambele scenarii costurile de întreținere și reparație se prezintă după cum

urmează:

An

Cost de întreținere și reparație, lei

1.

-

2.

-

3.

-

4.

25.000,00

5.

25.025,00

6.

25.050,03

7.

25.075,08

8.

25.100,15

9.

25.125,25

10.

25.150,38

11.

25.175,53

12.

25.200,70

13.

25.225,90

14.

25.251,13

15.

25.276,38

16.

25.301,66

17.

25.326,96

BHdme Prqjects


GMRO2851OO2$, J.22/9B2/2D1 î

Tel: + 40 741 62B S53

Fax; -t-4D 37B 103 073

E-Mail: OFFtCE@8tGM-PWajEaTS.EU

WW.SI8M-PRDjeCTB.EU

GCSMK l.MWH

Seria : M Nr. 281

18.

25.352,28

19.

25.377,64

20.

25.403,01


Veniturile previzionale sunt formate din veniturile aferente chiriei pentru spațiile locative. Astfel pentru perioada de operare s-a prognozat o chirie de aproximativ 54 lei/ pentru un apartament, respectiv 35.640,00 lei/anual.

Indicatorii utilizați în analiza financiară sunt:

Valoarea actualizată netă a proiectului;

Rata internă a rentabilității financiare;

Fluxul de numerar cumulat.

Analiza financiară a luat în considerare abordarea recuperării întregii investiții (fără a ține cont de maniera de finanțare) conform recomandărilor din Ghidul pentru analiza const beneficiu a proiectelor de investiții, elaborat de Comisia Eurorpeană.

Rezultatele analizei și calculul indicatorilor VAN, RIR și fluxul de numerar cumulat din punct de vedere financiar sunt prezentate în tabelul privind rezultatele analizei financiare.

Rezultatele analizei financiare - Scenariu nr. 2

Nr. crt.

Denumire indicator

UM

Rezultate investiție

1.

Rata internă de rentabilitate financiară

%

2,64

2.

Valoarea actualizată netă

lei

-6.211.941,13


ESHdme Prqjects


;gm
R02651D026. U22/9S2/2C1 1

Teu: +4G 741 626 SS3

Fax; 4-4D 373 105 B73

E-MAIL: DFFJCE@BIGM-PRDJECTS.KU

WWW.SiaM-P«C3a£CTBAEU

Rezultatele analizei financiare - Scenariu nr. 1

Nr. crt

Denumire indicator

UM

Rezultate investiție

1.

Rata internă de rentabilitate financiară

%

2,64

2.

Valoarea actualizată netă

lei

-7.093.024,89


Pe baza rezultatelor obținute la indicatorii analizați rezultă următoarele aspecte:

 • ■ valoarea netă prezentă VAN este relevantă în cazul capitalului investit asigurând capacitatea de a genera valoare adăugată pentru comunitatea locală;

 • ■ valoarea RIRF este sub rata de actualizare și nu acoperă un ipotetic cost al capitalului;

 • ■ cash-flow-ul net cumulat este pozitiv, rezultă că proiectul este auto-sustenabil;

 • ■ RIR<4% se justifică finanțarea nerambursabilă primită de la UE.

Sustenabilitatea financiară

Sustenabilitatea financiară a proiectului a fost analizată ținând cont de următoarele:

 • ■ valoarea investiției;

 • ■ sursele de finanțare;

 • ■ cheltuielile de operare.

Investiția ce vizează reabilitarea căminului social se va auto-susține financiar, după încetarea finanțării nerambursabile, din veniturile provenite din plata chiriilor aferente apartamentelor date în folosință.

Astfel, fluxul de numerar total cumulat pe întreaga perioadă de referință luată în considerare este pozitiv, după cum reiese:

IpFjHOME

| SSlPRDJECTS
Scenariu nr, 1

SITUAȚIA INTRĂRILOR SI IEȘIRILOR DE NUMERAR PE ORIZONTUL DE ANALIZA SI STABILIREA CONTRIBUȚIEI PROIECTULUI

Varianta fara proiect

specificație / orizont de timp

an 1

an 2

an 3

an 4

an 5

an 6

an 7

an 8

an 9I

an 10

Intrări de numerar realizate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intrări totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ieșiri de numerar din exploatare totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ieșiri de numerar totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar net

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varianta cu proiect

specificație / orizont de timp

an 1

an 2

an 3

an 4

an 5

an 6

an 7

an 8

an 9

an 10

Intrări de numerar realizate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intrări generate de proiect

5409.070,44

0

0

1.705.161,00

1.705.327,95

1.705.494,92

1.705.661,91

1.705.828,91

1.705.995,93

1.706.162,96

Intrări totale

5.409.070,44

0

0

1.705.161,00

1.705.327,95

1.705.494,92

1.705.661,91

1.705.828,91

1.705.995,93

1.706.162,96

Ieșiri de numerar din exploatare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ieșiri de numerar din exploatare generate de proiect

5.409.070,44

0

0

1.694.215,05

1.694.406,97

1.694.598,93

1.694.790,94

1.694.982,99

1.695.175,07

1.695.367,20

Cheltuieli totale

5.409.070,44

0

0

1.694.215,05

1.694 406,97

1.694.598,93

1.694.790,94

1.694.982,99

1.695.175,07

1.695.367,20

Flux de numerar net

0

0

0

10.945,95

10.920,98

10.895.99

10.870,97

10.845,92

10.820,85

10.795,76

Varianta fara proiect

specificație / orizont de timp

an 11

an 12

an 13

an 14

an 15

an 16

an 17

an 18

an 19

an 20

Intrări de numerar realizate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intrări totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ieșiri de numerar din exploatare totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ieșiri de numerar totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar net

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varianta cu proiect

specificație / orizont de timp

an 11

an 12

an 13

an 14

an 15

an 16

an 17

an 18

an 19

an 20

intrări de numerar realizate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

intrări generate de proiect

1.706.330,02

1.706.497,08

1.706.664,17

1.706.831,27

1.706.998,39

1.707.165,53

1.707.332,68

1.707.499,85

1.707.667,04

1.707.834,24

Intrări totale

1.706.330,02

1.706.497,08

1.706.664,17

1.706.831,27

1.706.998,39

1.707.165,53

1.707.332,68

1.707.499,85

1.707.667,04

1.707.834,24

Ieșiri de numerar din exploatare

0

0

0

0

0

0

6'

0

0

0

Ieșiri de numerar din exploatare generate de proiect

1.695.559,38

1.695.751.59

1.695.943,85

1.696.136,14

1.696.328,48

1.696.520,87

1.696.713,29

1.696.905,75

1.697.098,26

1.697.290,81

Cheltuieli totale

1.695.559,38

1.695.751,59

1.695.943,85

1.696.136,14

1.696.328,48

1.696.520,87

1.696.713,29

1.696.905,75

1.697.098,26

1.697.290,81

Flux de numerar net

10.770,64

10.745,49

10.720,32

10.695,13

10.669,91

10.644,66

10.619,39

10.594,09

10.568,77

10.543,43

Scenariu nr. 2


HO2B5 I 0036. 433'903'301 ’

Tcl: +40 741 C2B BB3

Fax: +40 378 l 05 873

E*mail: omoa(ț?»iaM-™ojrc’4.cu


SITUAȚIA INTRĂRILOR SI IEȘIRILOR DE NUMERAR PE ORIZONTUL DE ANALIZA SI STABILIREA CONTRIBUȚIEI PROIECTULUI

Varianta fara proiect

specificație / orizont de timp

an 1

an 2

an 3

an 4

an 5

an 6

an 7

an 8

an 9

an 10

Intrări de numerar realizate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intrări totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ieșiri de numerar din exploatare totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ieșiri de numerar totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varianta cu proiect

specificație / orizont de timp

an 1

an 2

an 3

an 4

an 5

an 6

an 7

an 8

an 9

an 10

Intrări de numerar realizate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intrări generate de proiect

4.745.705,44

0

0

1.343.182,00

1.343.312,75

1.343.443,52

1.343.574,30

1.343.705,10

1.343.835,90

1.343.966,72

Intrări totale

4.745.705,44

0

0

1.343.182,00

1.343.312,75

1.343.443.52

1.343.574,30

1.343.705,10

1.343.835,90

1.343.966,72

Ieșiri de numerar din exploatare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ieșiri de numerar din exploatare generate de proiect

4.745.705.44

0

0

1.332.363,15

1.332.518,89

1.332.674,66

1.332.830,47

1.332.986,32

1.333.142,21

1.333.298,14

Cheltuieli totale

4.745.705,44

0

0

1.332.363,15

1.332.518,89

1.332.674,66

1.332.830,47

1.332.986,32

1.333.142,21

1.333.298,14

Flux de numerar net

0

0

0

10.818,85

10.793,87

10.768,86

10.743,83

10.718,77

10.693,69

10.668,58

Varianta fara proiect

specificație / orizont de timp

an 11

an 12

an 13

an 14

an 15

an 16

an 17

an 18

an 19

an 20

Intrări de numerar realizate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intrări totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ieșiri de numerar din exploatare totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ieșiri de numerar totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flux de numerar net

0,00

0,00

o.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varianta cu proiect

specificație / orizont de timp

an 11

an 12

an 13

an 14

an 15

an 16

an 17

an 18

an 19

an 20

intrări de numerar realizate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

intrări generate de proiect

1.344.097,55

1.344.228,40

1.344.359,26

1.344.490,13

1.344.621,02

1.344.751,91

1.344.882,82

1.345.013,75

1.345.144,69

1.345.275,64

Intrări totale

1.344.097,55

1.344.228,40

1.344.359,26

1.344.490,13

1.344.621,02

1.344.751,91

1.344.882,82

1.345.013,75

1.345.144,69

1.345.275,64

Ieșiri de numerar din exploatare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ieșiri de numerar din exploatare generate de proiect

1.333.454,10

1.333.610,11

1.333.766,15

1.333.922,23

1.334.078,35

1.334.234,50

1.334.390,70

1.334.546,93

1.334.703,20

1.334.859,51

Cheltuieli totale

1.333.454,10

1.333.610,11

1.333.766,15

1.333.922,23

1.334.078,35

1.334.234,50

1.334.390,70

1.334.546,93

1.334.703,20

1.334.859,51

Flux de numerar net

10.643.45

10.618,29

10.593,11

10.567,90

10.542,67

10.517,41

10.492,13

10.466,82

10.441,48

10.416,12

PT^Home

Projects


gm


Ro2051OO26, J22f982/201 1

TEL: +40 741 628 S53

Fax: +-4D 378 105 B73

E-MAIL: CJFFtCE@81SM-PHQJECTS.EU

WWW.S1BM-PHOJECTB.EU
Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al perioadei de referință după cum rezultă din tabelele anterioare. Ca urmare a rezultatelor pozitive în ceea ce privește fluxul de numerar total cumulat al investiției, pe durata întregii perioade de referință luată în considerare, se poate afirma faptul că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. Se dovedește astfel că proiectul pentru care se dorește investiția este sustenabil din punct de vedere financiar.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Valoarea totală a proiectului de investiție selectat este de 3.994.008,44 lei, fără TVA și nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, se elaborează analiza cost-eficacitate.

Analiza cost-eficacitate

Definirea proiectului

Prin implementarea proiectului de investiție propus va avea loc reabilitarea căminului social, care vine să sprijinire persoanele din zonele urbane marginalizate.

Concret, proiectul propus spre finanțare contribuie la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM 4 aferent municipiului Ploiești, în contextul unei abordări integrate și echilibrate de îmbunătățire a condițiilor de locuit, respectiv prin reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord pentru aproximativ 200 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Descrierea alternativelor de proiect

Alternativele posibile ale proiectului de investiție vizat sunt:

SCENARIUL 1

Se propune realizarea unor apartamente cu 2 camere, respectiv o camera, dotate cu baie si bucătărie proprie prin gruparea a 2, 3 respectiv 4 module de cazare existente. Se reduce astfel numărul de unitati de locuit de la 150 la 55 distribuindu-se judicios suprafața rezultată pentru funcționalul apartamentelor / garsonierelor. Camerele de zi rezultate includ spațiul pentru dormit și locul de luat masa. Bucătăriile sunt închise, ventilate natural la toate cele trei tipuri de apartamente. Tipul C de apartament cu doua camere realizat prin gruparea a patru unități de cazare va avea baia ventilată natural printr-o fereastra dimensionată corespunzător și va permite accesul persoanelor cu dizabilități.


EHdme

Projects


Fax: 4-40 37B )O5 873

E’MAH-! OFFtCE@BH3M-PHOJEGTS.EU

WWW.StGM-PROJECTB.EU


'GCSM

RO2aS I0D26. J2 2/982/20 t t


BOUSM ’

Seria : M       Seria : C

Nr. 281         Nr. 595

La interior în apartamente se vor realiza finisaje la pereți și tavane din tencuieli pe baza de var alb, placări ceramice la bucătărie, în băi pana la cota 2,1 Om, pardoseli din parchet in camerele de zi, dormitoare, gresie la bucătarii, bai si holuri de acces. în grupurile sanitare se vor monta lavoare, vase closet, cabina de duș in garsoniere si apartamentele cu o camera si cada de baie în apartamentele cu doua camere. închiderile ghenelor pentru instalații se va face cu pereți din Gips-Carton pe structura metalica si goluri de vizitare pentru inspecția instalațiilor sanitare. Tâmplăria interioară va fi din lemn, culoare maro, ușile de acces în apartamente vor fi metalice culoare gri.

Imobilul va fi reabilitat din punct de vedere termic schimbându-se integral termoizolația actuala și se va monta un termosistem din polistiren tip EPS la fațada in grosime de lOcm, polistiren tip XPS in grosime de 5cm. Planșeele de la parter se vor desface si se vor termoizola la partea inferioară cu polistiren tip XPS în grosime de 5cm montant pe o folie de protecție din polietilena, fixată în prealabil pe o perna de balast pentru ruperea capilarității. La nivelul acoperișului terasa se schimba termoizolația existenta din BCA cu termoizolație din polistiren tip XPS in grosime lOcm. Se va reface hidroizolația perimetrală la nivelul soclului și a acoperișului terasa.

Se va înlocui tâmplăria existentă integral cu tâmplărie din PVC culoare gri cu geam termoizolant. Glafurile golurilor de tâmplărie, cele de la nivelul aticelor, copertinei, acoperișului terasa se vor înlocui integral cu glafuri din tabla vopsita in câmp electrostatic, culoare gri.

Soluția arhitecturala consta in recompartimentarea interioară prin desfacerea zidăriei ce formează actualele unități de locuit. Pentru compartimentarea noilor apartamente se va folosi zidărie ceramică cu goluri verticale de grosimi variate, 25 cm între apartamente, respectiv 15 cm pentru pereții interiori. Se intervine din punct de vedere structural acolo unde este necesar pentru consolidarea zidăriei existente dar și în locurile unde se vor transla pereți pentru a dimensiona spațiile de locuit. Se vor reamplasa ghenele pentru instalațiile sanitare și se va reface instalația electrică si sanitara conform noilor compartimentări.

Având în vedere situația existentă se propune realizarea a unui procent cat mai mare de unități de cazare respectând suprafețe minime specificate in Ordinul Nr. 119 din 4 Februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viată al populației precizate la articolul 17, aliniatul 1 si 2. Suprafața minima a unei camere 12mp, suprafața minima a unei bucătarii 5mp. înălțimea utila se păstrează fiind cea existenta, 2,55m.


GM


Prdjects


BO205WQ26. J22/902/2D1 J

TEU +40 741 628 053

Fax: +40 378 !DS S73

E-MAIL! OFFiCE@B<SM-PROdECTa.EU

WWW.3IGM-PHDJECT5.EU
Grupurile sanitare din apartamentele de tip C vor fi dimensionate pentru a permite accesul persoanelor cu handicap, atât prin gabaritul ușilor de acces cat si a spațiului interior ce permite rotirea fotoliului rulant. La parter grupurile sanitare din cadrul apartamentelor cu doua camere, Tip C, vor avea dotările necesare prevăzute inclusiv și pentru persoanele cu handicap.

La fațade se intervine prin reabilitarea termica cu termosistem din polistiren tip EPS în grosime de lOcm grosime, cu tencuieli decorative si placaje din alucobond in zona acceselor. Pentru o armonizare mai bună volumetrici si a reduce senzația de volum plat se vor realiza ancadramente prin dublarea stratului termosistemului sau prin placaje tratate în culori diferite la nivel de tencuiala, alb, gri antracit, verde „Lime”, ce grupează apartamentele.

La nivelul balcoanelor de pe fațadele scurte se desfac parapeții din beton armat și se înlocuiește mână curentă actuală cu o confecție metalica cu rol de protecție la cădere.

Pe exterior se reamenajează rampa existentă și va fi dimensionată corespunzător normativului NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individual ale persoanelor cu handicap.

Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati de la Parter la toate nivelurile clădirii se propune montarea unui ascensor amplasat intr-o casa de lift din beton armat pe fațada Estica. Astfel se respecta prevederile Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe NP 057-02 care specifica la Articolul 3.2. (B).l. punctul a) clădirile etajate se vor dota cu minim 1 ascensor la clădiri cu mai mult de P+3 etaje;

Se va amenaja o scara închisa in casa de scara ce găzduiește ascensorul si care face legătură intre Parter si restul nivelurilor de locuit. Scara propusa are rol de evacuare fiind a doua cale de evacuare in caz de incendiu conform Normativului PI 18/1999 - 1.

La exterior se amenajeaza o a doua rampa de acces impreuna cu trepte pentru preluare diferenței de nivel in dreptul volumului scării de evacuare.

Pentru implementarea soluției ce presupune montarea liftului si scara secundara se vor desface balcoanele de pe fațada Estica.

Din punct de vedere al instalațiilor se propune:

Nr. crt.

Aspecte analizate

Varianta 1

1.

Alimentarea cu apă

■ alimentare din sursă proprie (puț forat), implica crestera foarte mult a investiției

2

Canalizare

■ ministație de epurare proprie, ridica foarte mult valoarea investiției

3.

încălzire

■ echiparea cu cazane cu arzătoare pe combustibil-gaze naturale, implică costuri mai mari de producere a

Home

Prqjects
RO2S5WQ26. J22/902/2O1 I

TEI.: +40 741 628 0S3

fax: 440 37B 105 S73

E-MAIL! nFF1CE@B<GM-PR£3JSCT3.KU

WW.SiGM-PRDdECTB.EU

Nr. crt.

Aspecte analizate

Varianta 1

incalzirii si a apei calde, precum și necesitatea realizării unor investiții suplimentare.

4.

Rețele termice

■ echiparea cu cazane cu arzătoare pe combustibil-gaze naturale, implică costuri mai mari de producere a incalzirii si a apei calde, precum și necesitatea realizării unor investiții suplimentare.

5.

Instalații de utilizare gaze naturale

■ echiparea cu butelii la aragaze, ridica valoarea investiției si prezintă riscuri mari in exploatare si intretinere.

6.

Iluminat

■ utilizarea unor corpuri de iluminat cu lămpi incandescente.

■ Utilizarea unor întrerupătoare clasice.


Valoarea totală a investiției va fi de 4.551.923,44 lei, fără TVA.

SCENARIUL 2

Scenariul 2 este similar cu Scenariul 1 din punct de vedere a intervențiilor interioare dar cu următoarele modificări la nivel de soluții termoenergetice, de detaliu dar si in ceea ce privește accesibilitatea utilizatorilor:

se va renunța la ascensor si scara secundara de acces inclusiv toate modificările si amenajările ce deriva din aceasta intervenție, desfacere balcoane, amenajare acces secundar, rampa persoane cu dizabilitati;

la nivel de termoizolație se propune montarea de vata minerala bazaltica la fațade in grosime de lOcm. Ancadramentele la fațada se realizează prin dublarea stratului de termoizolație in dreptul acestora;

acoperișul terasa va fi termoizolat cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 20cm;

se vor tennoizola perimetral toate golurile de tâmplărie exterioara cu polistiren tip XPS in grosime de 2cm;

tâmplăria exterioara va fi din Aluminiu cu geam termoizolant;

se vor monta instalații si echipamente de climatizare pe fațada grupate ordonat si mascate de o serie de confecții metalice atașate la fațada;

se confecționează si se montează pe fațada Estica in dreptul balcoanelor o scara metalica deschisa pentru evacuarea persoanelor prezente in imobil in cazul unui incendiu. Aceasta va asigura evacuarea de la toate nivelurile in exterior la cota terenului amenajat; la nivelul acoperișului terasa se vor monta panouri fotovoltaice pentru iluminatul spatiilor comune ale clădirii;

montarea sisteme de parasolare la ferestre.

Din punct de vedere al instalațiilor se propune:

Nr. crt.

Aspecte analizate

Varianta 2

1.

Alimentarea cu apă

■ alimentare din rețeaua de distribuție a apei potabile existentă în zona

2

Canalizare

■ racordarea la rețeaua de canalizare colectoare existentă în zona

3.

încălzire

 • * utilizarea agentului termic primai' de la CET scade costurile investiției și nu produce potențiale probleme legate de poluarea mediului;

 • • este mai avantajoasă și mai eficientă din punctul de vedere al costurilor de exploatare acest tip de instalațiii.

4.

Rețele termice

• racordarea la rețeaua de termoficare existentă în zona

5.

Instalații de utilizare gaze naturale

■ racordarea la rețeaua de gaze naturale de joasa presiune existentă în zona

6.

Iluminat

 • ■ stabilirea corectă a numărului de corpuri de iluminat și implicit a numărului de surse de lumină - lămpi - în funcție de nivelul de iluminare necesar într-o încăpere;

 • ■ prevederea unor corpuri de iluminat care asigură compensarea energiei electrice reactive prin condensatoare montate în corpurile de iluminat dotate cu lămpi fluorescente;

 • ■ utilizarea unor corpuri de iluminat cu randament ridicat din punct de vedere al fluxului luminos precum și a unor corpuri de iluminat dotate cu lămpi cu eficacitate luminoasă ridicată;

 • ■ păstrarea stării de curățenie a corpurilor de iluminat și a suprafețelor reflectante).

■ utilizarea sistemelor de control al iluminatului cu senzori control manual;

V control automat;

 • ■ controlul fluxului luminos emis de sistemul de iluminat poate fi realizat în trepte sau continuu;

 • ■ controlul manual utilizează întreruptoare, variatoare sau o combinație a acestora, cu acționare locală sau cu comandă în infraroșu;

 • ■ controlul automat utilizează fotocelule și detectoare de prezență pentru conectarea (deconectarea) sau reglarea grupurilor de aparate de iluminat selectate.

Valoarea totală a investiției va fi de 3.994.008,44 lei, fără TVA.

Identificarea și calcarea costurilor (evaluarea costurilor totale pentru fiecare scenariu)

Pentru compararea scenariilor, cel mai important pas îl reprezintă identificarea costurilor și estimarea acestora.


Home Prqjects


RC2S5 IK3O26, J22f9B2/2O1 I tel: + 40 741 62B 053 fax; 4-40 378 5 05 073

E-MA4M OFFICE@3ît3M-PROJEnTH.EU

WWW.SIBM-PROJECTS.EUCosturile totale pentru fiecare alternativă

Proiectul investițional ce se dorește a fi implementat prezintă două categorii de costuri: costuri investiționale și costuri de exploatare; acestea vor fi analizate din prisma celor două scenarii posibile prin care poate fi realizată investiția, luate în considerare în cadrul analizei cost-eficacitate.

Costurile de exploatare și costurile de investiție avute în vedere pentru perioada de implementare și operare pentru cele două scenarii analizate sunt prezentate în tabelul următor:

Scenarii

Costul investițional

Costul de exploatare

Scenariul 1

4.551.923,44

33.920.813,66

Scenariul 2

3.994.008,44

26.676.896,41

Costuri cu întreținerea

Costuri cu întreținerea VAN

1

1.694.215,05

1,04

1.629.052,93

2

1.694.406,97

1,0816

1.566.574,49

3

1.694.598,93

1,124864

1.506.492,28

4

1.694.790,94

1,169859

1.448.714,39

5

1.694.982,98

1,216653

1.393.152,46

6

1.695.175,07

1,265319

1.339.721,48

7

1.695.367,20

1,315932

1.288.339,74

8

1.695.559,37

1,368569

1.238.928,63

9

1.695.751,59

1,423312

1.191.412,57

10

1.695.943,84

1,480244

1.145.718,89

11

1.696.136,14

1,539454

1.101.777,69

12

1.696.328,48

1,601032

1.059.521,76

13

1.696.520,86

1,665074

1.018.886,47

14

1.696.713,29

1,731676

979.809,64

15

1.696.905,75

1,800944

942.231,53

16

1.697.098,26

1,872981

906.094,64

17

1.697.290,81

1,947900

871.343,69

18

1.697.483,40

2,025817

837.925,54

19

1.697.676,03

2,106849

805.789,07

20

1.697.868,71

2,191123

774.885,12

Orizontul de timp

Orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative, depinde de durata proiectată de realizare a investiției și, respectiv, de durata fazei de exploatare. în cazul utilizării Analizei Cost-Eficacitate, orizontul de timp avut în vedere este cel prezentata în Ghidul Uniunii Europene privind metodologia pentru realizarea analizei cost beneficiu, de 20 de ani.

Actualizarea și rata de actualizare

Prdjects


RO2S5 1OD26, J22/9B2/2O1 1

TEL: 4-40 74 1 620 S53

Fax: +40 378 105 B73

E-MAtt: OFFICE@BIGM-PROJECTS.EUWW.31BM"PROJ£CTB.EU


Actualizarea reprezintă o tehnică ce permite compararea valorii unei monede în diferite perioade de timp.

Rata de actualizare în cazul Analizei Cost Eficacitate va fi aceeași cu rata propusă în Analiza Cost Beneficiu. Rata reală de actualizare standard pentru Analiza Cost Eficacitate este de 4%. Realizarea comparabilității scenariilor

Orizontul de timp utilizat în cadrul Analizei Cost Eficacitate va fi de 20 ani, iar rata de actualizare va fi de 4% în cazul tuturor scenariilor luate în considerare.

Pentru analiza comparativă, se vor studia cele două scenarii posibile prin care poate fi realizată investiția, respectiv scenariul nr. 1 și scenariul nr. 2 diferența dintre cele două fiind la nivel de soluției termoenergetice și de detaliu.

în ceea ce privește costurile de exploatare și investiționate, valorile vor fi diferențiate, în funcție de scenariul considerat, după cum se poate analiza în tabelul privind costurile totale pentru scenariile propuse.

Pentru a măsura eficacitatea investiției va fi analizat costul cu energia finală și cheltuielile de întreținere, precum și suprafața utilă a căminului social cee urmează a fi modernizată.

Pentru definirea raportului cost-eficacitate se va utiliza costul unitar dinamic.

Măsurarea impactului (din punct de vedere fizic)

Pentru a calcula impactul pe care investiția îl are, s-a avut în vedere suprafața utilă aferentă clădirii ce urmează a fi reabilitată prin proiect.

Astfel, în scenariile în care va avea loc investiția, suprafața reabilitată a clădirii va fi de 2.626,55 mp în cazul celor două scenarii propuse.

Calculul raportului cost-eficacitate

în vederea determinării raportului cost eficacitate se vor lua în calcul variabilele cost cu energia finală și cheltuielile cu întreținerea, pentru fiecare din scenariile analizate.

în scenariul nr. 1 raportul cost-eficacitate rezultat este de 645,63 lei/mp suprafața utilă reabilitată, după cum se poate analiza în tabelul de mai jos:

Calcului raportului cost-eficacitate - scenariu 1:

Nr. an

Cost cu întreținerea

S utilă

Cost cu întreținerea VAN

S utilă VAN

1.

1.694.215,05

2.626,55

1.629.052,93

2.525,53

2.

1.694.406,97

2.626,55

1.566.574,49

2.428,39

3.

1.694.598,93

2.626,55

1.506.492,28

2.334,99

4.

1.694.790,94

2.626,55

1.448.714,39

2.245,19

5.

1.694.982,98

2.626,55

1.393.152,46

2.158,83

Astfel, având în vedere costul cu întreținerea VAN de 23.046.373 lei și suprafața utilă VAN de 35.695,67 mp, obținem un raport cost-eficacitate de 645,63 lei/mp.

în scenariu 2, raportul cost-eficacitate este de 507,75 lei/mp suprafața reabilitată, fapt evidențiat în tabelul următor:

Calcului raportului cost-eficacitate - scenariu 2:

Nr. an

Cost cu întreținerea >

S utilă

Cost cu întreținerea VAN

S utilă VAN

1.

1.332.363,15

2.626,55

1.281.118,41

2.525,53

2.

1.332.518,89

2.626,55

1.231.988,61

2.428,39

3.

1.332.674,66

2.626,55

1.184.742,92

2.334,99

4.

1.332.830,47

2.626,55

1.139.309,07

2.245,19

5.

1.332.986,32

2.626,55

1.095.617,59

2.158,83

6.

1.333.142,21

2.626,55

1.053.601,65

2.075,80

7.

1.333.298,14

2.626,55

1.013.197,01

1.995,96

8.

1.333.454,10

2.626,55

974.341,85

1.919,19

9.

1.333.610,11

2.626,55

936.976,77

1.845,38

10.

1.333.766,15

2.626,55

901.044,62

1.774,40

11.

1.333.922,23

2.626,55

866.490,44

1.706,16

12.

1.334.078,35

2.626,55

833.261,40

1.640,54

13.

1.334.234,50

2.626,55

801.306,67

1.577,44

14.

1.334.390,70

2.626,55

770.577,38

1.516,77

15.

1.334.546,93

2.626,55

741.026,54

1.458,43

16.

1.334.703,20

2.626,55

712.608,95

1.402,34

17.

1.334.859,51

2.626,55

685.281,16

1.348,40

18.

1.335.015,86

2.626,55

659.001,37

1.296,54

19.

1.335.172,25

2.626,55

633.729,39

1.246,67

20.

1.335.328,68

2.626,55

609.426,58

1.198,72

ffîHDME

Prdjects


GM


RO2051QD26, J22/9B2/ZCH î

tel: + 4G 741 fi2B 853

Fax; +40 378 105 873

£-MA1L: □FFICE@s3f3M-PRDJ£CTS.EU

WWW.SSH3M-PHCIiJECTS.EU
Astfel, având în vedere costul cu întreținerea VAN de 18.124.648,40 lei și suprafața utilă VAN de 35.695,67 mp, obținem un raport cost-efîcacitate de 507,75 lei/mp.

Evaluarea globală; concluzii

Analizând raporturile cost-eficacitate în scenariile propuse se constată faptul că varianta eficace este cea în care se va reabilita clădirea căminului social prin lucrările de intervenție propuse prin expertiza tehnică și auditul energetic necesare pentru conformarea clădirii la cerințe de calitate, costul cu energia și întreținerea pe metru pătrat suprafață utilă modernizată fiind mai mic în scenariul 2 decât în scenariul nr. 1.

Ca urmare a valorii raporturilor rezultate, se constată că varianta optimă rezultată în urma analizei cost-efîcacitate este cea aferentă scenariului nr. 2, prin care vor avea loc lucrări de reabilitare prezentate în soluția nr. 2.

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Valabil pentru Scenariu nr. 1 și Scenariu nr. 2:

Riscul este un eveniment incert, dar posibil să apară în procesul activității concrete, ale cărui efecte sunt păguboase și ireversibile (costuri suplimentare, micșorare de venituri și/sau profituri). Riscurile pot avea atât un caracter intern, referindu-ne aici la greșeli manageriale, cât și un caracter extern reprezentat practic de orice eveniment din afara organizației care poate afecta în mod negativ derularea unui proiect.

Identificarea riscurilor și a modalităților de gestionare a acestora în vederea reducerii impactului lor este un proces continuu pe toată durata de implementare a proiectului și în continuare pe toată perioada de operare.

Este necesară luarea în considerare a elementelor de risc aferente proiectului de investiții vizat, având în vedere că există probabilitatea că acestea să genereze rezultate diferite de cele prognozate. Astfel, procesul de evaluare a riscurilor cuprinde următorii pași:

 • ■ identificarea riscurilor relevante proiectului;

 • ■ analiza calitativă a riscurilor;

 • ■ analiza cantitativă a riscurilor;

 • ■ elaborarea unui plan de răspuns la riscuri;

 • ■ monitorizarea riscurilor.

Identificarea riscurilor:

Nivel 4

5S GM


PROJECTS


ROZ851OO26. 422/902/201 î

Teu: +40 741 620 853

Fax; +40 378 105 873

E-MAIl.: OFFiCE@8iOM-PROJECTS.EU

WWW.StQM-PHCI4ECTS.KUPre-condiția necesară pentru începerea proiectului este obținerea finanțării. Aceasta presupune:

 • ■ obținerea aprobării Studiului de Fezabilitate, precum și obținerea tuturor avizelor specificate în Certificatul de Urbanism necesare realizării investiției;

 • ■ semnarea contractului de finanțare.

Având în vedere anvergura proiectului de investiție, susținerea financiară din partea statului este necesară dat fiind faptul că finanțarea din surse proprii a beneficiarului este imposibil de realizat și prin urmare obiectivele investiției nu pot fi realizate. Astfel, în cazul în care contractul de finanțare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu va putea fi implementat.

Solicitantul va lua măsurile necesare pentru a îndeplini toate cerințele instituției finanțatoare în faza de contractare.

Nivelul 3

Riscurile care pot să apară la implementarea activităților planificate sunt reprezentate de:

 • ■ întârzierea procedurilor de achiziție (proceduri de licitație) a lucrărilor, serviciilor și dotărilor;

 • ■ condițiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții;

 • ■ nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut;

 • ■ neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări.

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achiziții poate apărea ca urmare a influenței unor factori externi care să producă decalaje față de termenele stabilite inițial. Aceste condiții externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializați pentru tipul de acțiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condițiile financiare impuse de procedurile de licitație sau neconformitatea ofertelor depuse, aspect care poate conduce la reluarea unor licitații și depășirea perioadei de contractare estimată.

Riscul de întârziere a executării lucrărilor de construcție poate surveni din motive climaterice, factorii climatici reprezentând un obstacol solid în realizarea lucrărilor de construcție.

Nivelul 2

Atingerea rezultatelor proiectului poate fi afectată de următoarele riscuri:

FHHdme

Prdjects


GM


RQ2851OO26. U22/9S2/ZQ1 J

Tel: +40 74} 62B S53

Fax: +4D 37B î D5 S7S

E-MAIL: tJFFiCE@fi»GM-PHDJ£CTS. EU

WWW.5lEM-B3OUECTB.EllGCSM îi

soaei <

Sena : C Nr. 595


interes scăzut al populației din segmentul țintă pentru serviciile oferite prin proiect;

 • ■ calitatea scăzută a noilor servicii oferite.

Rezultatele proiectului referitoare la creșterea numărului de persoane ce vor beneficia de serviciul oferit sunt amenințate de interesul scăzut al populației din segmentul țintă pentru serviciile oferite prin proiect.

Un alt indicator de rezultat al proiectului este creșterea gradului de mulțumire al populației țintă în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite. Există riscul ca operarea investiției realizată prin proiect să nu se efectueze la un nivel optim. Astfel, calitatea scăzută a noilor servicii poate fi cauzată de dezinteresul angajaților instruiți pentru operarea corectă a serviciilor, de apariția unor defecțiuni, precum și de lipsa de personal calificat în acest domeniu.

Nivel 1

Riscurile abordate la acest nivel sunt:

 • ■ posibilitatea apariției neconcordanțelor între politicile regionale și cele locale în domeniul social;

 • • mediul legislativ în domeniul social, incert, având în vedere necesitatea armonizării legislației naționale cu cea europeană.

Posibilele neconcordanțe între politicile locale și cele regionale în domeniul social reprezintă un risc ce poate periclita atingerea obiectivului general al proiectului.

Riscurile identificate pot fi clasificate astfel:

 • ■ riscuri externe:

 • - posibilitatea apariției neconcordanțelor între politicile regionale și cele locale în domeniul social;

 • - mediul legislativ în domeniu Isocial incert, având în vedere necesitatea armonizării legislației naționale cu cea europeană;

 • - interes scăzut al populației din segmentul țintă pentru serviciile oferite prin proiect;

 • - calitatea scăzută a noilor servicii oferite în zona țintă;

 • - condițiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții.

■ riscuri interne:

întârzierea procedurilor de achiziție (proceduri de licitație) a lucrărilor, dotărilor și serviciilor;

nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut;

RQ2SS1OD26, J22/9Q2Z2D1 1


EM


Prdjects


Tel: +40 741 62B 053

Fax: +40 37S 105 873

E-MAIL: OFFJCE@StBM-PROJECTB.EU

WWW.StaM-PROUECTS.EtJGCSM

«m


Sena : C Nr. 595


- neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulate în contractul de lucrări.

Analiza calitativă a riscurilor (evaluarea riscurilor):

Această etapă este utilă în determinarea priorităților și în alocarea resurselor pentru controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanței acestora, precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru această etapă, esențială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de apariție și impactul produs. în acest caz, poziționarea riscurilor în diagrama riscurilor este subiectivă și se bazează doar pe expertiza echipei de implementare a proiectului. Abordarea ordinală:

Abordarea ordinală a probabilității de apariție a riscurilor proiectului de investiție s-a realizat în funcție de frecvența (probabilitatea producerii evenimentului) și severitatea consecințelor (impactul posibil al evenimetului asupra proiectului de investiții).

Astfel, fiecare risc a fost caracterizat prin impact și probabilitatea apariției. Impactul riscului poate fi extrem de mic, mic, mediu, mare și extrem de mare1. Probabilitatea apariției are următoarele variante: extrem de mică, foarte mică, mică, medie, mare și extrem de mare2. Pentru o ierarhizare mai exactă a riscurilor se poate utiliza următoarea matrice:

Matricea riscurilor

Impact

Probabilitate

Extrem de mic

Mic

Mediu

Mare

Extrem de mare

Foarte mică

1-4

3-8

5-12

7-16

9-20

Mica

3-8

9-16

15-24

21-32

27-40

Medie

5-12

15-24

25-36

35-48

45-60

Mare

7-16

21-32

35-48

49-64

63-80

Foarte mare

9-20

27-40

45-60

63-80

81-100

Categorie de risc

I

II

III

IV

V

Matricea va fi folosită în stabilirea strategiei de management, astfel:

 • - riscurile din prima categorie (probabilitatea sau impactul sunt foarte sau extrem de mici /ambele sunt mici sau cel mult unul mediu) pot fi acoperite relativ ușor. Pentru acest tip se recomandă tehnici de reținere a riscului;

  BHqme Projects


  Bl^

  GM


RQ2a5IQD26. J22f9S2/ZO1 1

TEL1 + 40 741 628 853

fax; +40 370 105 873

E-MAIL: OFF1CE@8IGM-PROJECTS.EU

WWW.SlGM-PRGiJECTB.EM • - pentru riscurile din a doua categorie sunt recomandate tehnicile de diminuare, asigurare și transfer, deoarece materializarea lor ar avea un impact puternic asupra proiectului;

 • - pentru riscurile din a treia categorie (probabilitate foarte mare, impact mediu sau mare / impact extrem de mare, probabilitate medie sau mare) se impun a fi aplicate tehnici de control al riscului, în scopul reducerii frecvenței de producere. Tehnicile de control vor fi combinate cu tehnicile de transfer/reținere;

 • - riscurile din ultima categorie (probabilitate mare și foarte mare cu impact extrem și probabilitate foarte mare cu impact mare și extrem de mare) trebuie evitate și eliminate. Astfel, diagrama riscurilor se prezintă în felul următor;

Diagrama riscurilor

Nr.

Crt.

Risc identificat

Frecvență

Severitate

Ierarhizarea riscului

1.

Posibilitatea apariției neconcordanțelor între politicile regionale și cele locale în domeniul social

2

4

8

2.

Mediul legislativ în domeniul social incert, având în vedere necesitatea armonizării legislației naționale cu cea europeană

2

4

8

3.

Interes scăzut al populației din segmentul țintă pentru serviciile oferite prin proiect

6

10

60

4.

Calitatea scăzută a noilor servicii

2

10

20

5.

întârzierea procedurilor de achiziție (proceduri de licitație) a serviciilor, lucrărilor și dotărilor

4

10

40

6.

Condițiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții

5

6

30

7.

Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut

6

4

24

8.

Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulate în contractul de lucrări.

6

10

60

Astfel, rezultatele privind ierarhizarea riscului se încadrează în matricea riscurilor, după cum urmează:

Matricea riscurilor

Severitate

Scăzută

Ridicată

Frecvență

Mică

1(1-25)

■ posibilitatea           apariției

II(26-50)

• întârzierea procedurilor de

Mi

Rcsife / GCSM I

B . 1       41 r—'                        RoSSS 10026, J22r902/2O1 1                W BONW                    ' W

31 1 lfV| 1“                     TEL: 4-40 741 620 653                                             <

p—«■             _____              Fax: +40 378 105 873

HPri. 1 ET'yPCZ          £-mau.: oFF.cE@KH3M-FROjEars.Eu             Seria: M       Seria : C

«                        1 V—J             WWW.Sit3M-PHOJECTB.EU                                  _ . .

Nr. 281         Nr. 595

Severitate

Scăzută

Ridicată

neconcordanțelor        între

politicile regionale și cele locale în domeniul social;

 • ■ mediul legislativ în domeniul social incert, având în vedere necesitatea        armonizării

legislației naționale cu cea europeană;

 • ■ calitatea scăzută a noilor servicii.

achiziție (proceduri de licitație) a lucrărilor, serviciilor, dotărilor;

 • ■ condițiile meteorologice nefavorabile        pentru

realizarea lucrărilor de construcții;

 • ■ nerespectarea termenelor de plată conform calendarului prevăzut.

Mare

III(51-75)

 • ■ interes scăzut al populației din segmentul țintă pentru serviciile oferite prin proiect;

 • ■ neîncadrarea        efectuării

lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulate în contractul de lucrări.

IV (76-100)

Tehnicile ce vor fi utilizate pentru controlul riscurilor identificate sunt:

 • ■ evitarea risclui - implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

 • ■ transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de asigurare, garanții);

 • ■ reducerea riscului - tehnici care conduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului;

 • ■ planuri de contingență - planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul apariției riscului.

Planul de răspuns la riscuri

Nr. crt.

Riscuri identificate

Tehnici de control

Măsuri de management al riscurilor

1.

întârzierea procedurilor de achiziție (proceduri de licitație) a lucrărilor, serviciilor si dotărilor

Evitarea și reducerea riscului

Beneficiarul va avea ca responsabilitate monitorizarea și controlul riscurilor, astfel încât să fie întâmpinate eventualele schimbări sau proceduri a unui risc. în cazul în care riscurile se produc sau intervin anumite schimbări, beneficiarul va adapta și va remedia situația, astfel încât, să nu afecteze rezultatele

RO285IQD26. J22/'9H2/2Q1 1

TEL! +40 74 î 628 853

Fax; 4-40 378 105 373

E-Mail: office@sigm-prqjecth.ku

WWW.SI13M-FROJECTQ.EU

Nr. crt.

Riscuri identificate

Tehnici de control

Măsuri de management al riscurilor

proiectului.

Pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziții, pe lângă monitorizarea atentă a graficului Gantt se vor identifica din timp posibilii furnizori și se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceștia.

2.

Condițiile meteorologice nefavorabile       pentru

realizarea lucrărilor de construcții f

Reducerea riscului

întrucât este un risc extern, pentru reducerea acestui tip de risc se va avea în vedere la elaborarea graficului Gantt, ca măsură preventivă, o perioadă suficientă de timp pentru realizarea lucrărilor.

3.

Nerespectarea termenelor de    plată     conform

calendarului prevăzut

Evitarea riscului

Pentru a evita întârzierile la plata serviciilor/lucrărilor, pe lângă monitorizarea atentă a graficului Gantt se vor identifica din timp posibilii furnizori și se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceștia.

4.

Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cunatumul     financiar

stipulate în contractul de lucrări

Reducerea riscului

Pentru reducerea acestui tip de risc se va avea în vedere la elaborarea graficului Gantt, ca măsură preventivă, o perioadă suficientă de timp pentru realizarea lucrărilor.

5.

Calitatea scăzută a noilor servicii ce vor fi prestate

Evitarea riscului

Acest risc poate fi evitat prin planificarea, stabilirea exactă și respectarea cu strictețe a regulamentului de organizare funcțională a sistemului.

6.

Interes scăzut al populației din segmentul țintă pentru serviciile oferite prin proiect

Evitarea și reducerea riscului

Pentru evitarea acestui risc este important ca autoritățile publice locale, precum și liderii de opinie ai comunității să se implice în procesul de conștientizare a populației cu privire la importanța     și     beneficiile

serviciilor în domeniul social.

7.

Mediul legislativ în domeniul social incert,

Reducerea riscului

Diminuarea impactului acestui risc va fi posibilă printr-o

I FHHdme

Projects


'GM
RD2031OO26. J22rga2/2OÎ î

TEI.: +40 741 628 8S3

FAX; +40 378 105 873

E-MAIL! OFFiDE<S>KIBM-PRDJEaTS.£iJ

WWW. 5aiGM>P«O JECTB.EU

6.

1.695.175,07

2.626,55

1.339.721,48

2.075,80

7.

1.695.367,20

2.626,55

1.288.339,74

1.995,96

8.

1.695.559,37

2.626,55

1.238.928,63

1.919,19

9.

1.695.751,59

2.626,55

1.191.412,57

1.845,38

10.

1.695.943,84

2.626,55

1.145.718,89

1.774,40

11.

1.696.136,14

2.626,55

1.101.777,69

1.706,16

12.

1.696.328,48

2.626,55

1.059.521,76

1.640,54

13.

1.696.520,86

2.626,55

1.018.886,47

1.577,44

14.

1.696.713,29

2.626,55

979.809,64

1.516,77

15.

1.696.905,75

2.626,55

942.231,53

1.458,43

16.

1.697.098,26

2.626,55

906.094,64

1.402,34

17.

1.697.290,81

2.626,55

871.343,69

1.348,40

18.

1.697.483,40

2.626,55

837.925,54

1.296,54

19.

1.697.676,03

2.626,55

805.789,07

1.246,67

20.

1.697.868,71

2.626,55

774.885,12

1.198,72

BBHdme Prdjects


EM


Home Projects
RaZSS10026. J22f902/2O1 1

Teu: +40 741 62B B53 fax: 4-40 370 105 073 £-MAIU: aFFtCE@BISM-PHOJEGTS.EU

WWW.StgM-PROJECTS.ElJ

Nr. crt.

Riscuri identificate

Tehnici de control

Măsuri de management al riscurilor

având în vedere necesitatea armonizării     legislației

naționale     cu     cea

europeană.

informare permanentă în ceea ce privește modificările legislative în domeniul sportiv și socio-cultural în vederea adaptării serviciilor la noile cerințe.

8.

Posibilitatea      apariției

neconcordanțelor între politicile regionale și cele locale în domeniul social.

Reducerea riscului

Pentru diminuarea impactului acestui risc va trebui să existe o comunicare      eficientă      si

permanentă între partenerii locali și factorii de decizie de la nivel central.


|5S


Home Projects


RO2S5WD26, J22/9B2/2O1 I


Fax: 4-40 37B 105 073

E-MAIl: QFFiCE@8iGM-PRClJECTS.EU


3CSJ-

Sl«t


Seria: M


GCSM

SCWl f

Sena: C


Nr. 281 Nr. 595

 • 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Â) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Cele doua scenarii propuse sunt similare în ceea ce privește recompartimentarea interioară si realizarea de unitati de cazare conforme normativelor in vigoare, diferentele constând în accesibilitatea persoanelor cu ajutorul ascensorului si a scării secundare de acces dar si din materialele utilizate la termoizolare si a echipamentelor propuse pentru eficientizarea energetica.

Scenariul 2 este similar cu Scenariul 1 din punct de vedere a intervențiilor interioare dar cu următoarele modificări la nivel de soluții termoenergetice, de detaliu dar si in ceea ce privește accesibilitatea:

 • se va renunța la ascensor si scara secundara de acces inclusiv toate modificările si amenajările ce deriva din aceasta intervenție, desfacere balcoane, amenajare acces secundar, rampa persoane cu dizabilitati;

 • la nivel de termoizolație se propune montarea de vata minerala bazaltica la fațade in grosime de lOcm. Ancadramentele la fațada se realizează prin dublarea stratului de termoizolație in dreptul acestora;

 • acoperișul terasa va fi termoizolat cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 20cm;

 • se vor termoizola perimetral toate golurile de tâmplărie exterioara cu polistiren tip XPS in grosime de 2cm;

 • tâmplăria exterioara va fi din Aluminiu cu geam termoizolant;

 • se vor monta instalații si echipamente de climatizare pe fațada grupate ordonat si mascate de o serie de confecții metalice montate pe fațade;

se confecționează si se montează pe fațada Estica in dreptul balcoanelor o scara metalica deschisa pentru evacuarea persoanelor prezente in imobil in cazul unui incendiu. Aceasta va asigura evacuarea de la toate nivelurile in exterior la cota terenului amenajat; la nivelul acoperișului terasa se vor monta panouri fotovoltaice pentru iluminatul spatiilor comune ale clădirii;

montarea sisteme de parasolare la ferestre.

Ca urmare a celor două scenarii prezentate, în continuare evidențiem avantajele și dezavantajele celor două soluții:


FHHdme

LeKIProjects


RO2051DO26. J22/982/2O1 1

Teu: +40 741 62S 853

Fax; +40 37S JOS B73

E-mail.: office@sism-prgject8.eu

WWW.BIDM-PROUECTS.EU


iCSM


Seria: M Nr. 281


Seria : C Nr. 595


Avantajele Scenariului 1:

accesibilitate ridicata prin posibilitatea utilizării infrastructurii de la nivelurile superioare si de către persoanele cu dizabilitati datorita prezentei ascensorului;

cost redus al materialelor utilizate la termosistemul de fațada.

Dezavantajele Scenariului 1:

durata de implementare mai mare generata de construcția scării secundare, montare ascensor, zona acces secundar;

eficiența economică scăzută;

costuri financiare mai mari datorita amenajărilor si a dotărilor suplimentare, scara secundara, ascensor;

costuri mari la energia electrică în perioada de operare;

existența punților termice în dreptul golurilor de tâmplărie exterioară;

termosistemul din polistiren nu este rezistent la foc și nici la factorii biologici (rozătoare, insecte, etc.);

lipsă sisteme de parasolare la ferestre generează o supraîncălzire a spațiilor de locuit, implicit a costurile de energie generate de aparatele de aer condiționat;

Infrastructura (ascensor, scara secundara) predispusa la acte de vandalism.

Avantajele Scenariului 2 sunt:

durata de implementare mai scurtă;

calitate superioară materialelor de construcție;

eliminarea punților termice din zona ferestrelor prin termoizolarea golurilor de tâmplărie exterioara;

rezistenta mecanica in timp mai mare a tâmplăriei din aluminiu;

vata minerala bazaltica din componenta termosistemului este un material incombustibil spre deosebire de polistiren;

soluțiile propuse in Scenariul 2 pentru eficientizarea economica sunt substanțiale pe termen lung datorita economiei de energie realizata prin scăderea necesarului de încălzire a întregului imobil;

montarea sistemelor de iluminat LED cu senzori de prezenta împreuna cu panourile fotovoltaice de pe acoperișul terasa realizează o economie în ceea ce privește consumul de energie electrică;

BHome Prdjects


«028510026. J22/982/2O1 1

TEl: +40 741 620 053

fax: +40 378 105 973

E’MAILÎ OFF«CE^B»t3M-PRDJECT8.EU

WW.3tGM-PRDJECTB.EU


GCSM .)

B0HS81

Seria: M Nr. 281


GCSM k »wi <!


Sena : C Nr. 595


montarea parasolarelor la ferestre preîntâmpina supraîncălzirea spațiilor de locuit, implicit reduc costurile de energie generate de aparatele de aer condiționat.

Dezavantajele Scenariului 2 sunt:

 • - costuri mai mari la materialele utilizate la termosistemul de fațada;

 • - accesibilitate redusa pentru persoanele cu dizabilitati la etajele superioare ale clădirii.

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Pentru departajarea celor două scenarii în vederea selectării scenariului optim, s-au considerat o serie de criterii de departajare, fiecare criteriu fiind punctat cu 0-5 puncte în funcție de gradul

de îndeplinire (O-criteriu neîndeplinit, 5 - criteriu îndeplinit).

Nr. crt.

Criteriu

Punctaj

Scenariu nr. 1

Scenariu nr. 2

1.

Cost scăzut pentru implementare

3

5

2.

Eficiența energetică ridicată

2

5

2.

Durata mică de execuție

4

5

3.

Complexitatea de execuție scăzută

4

5

4.

Conformarea la cerințele de calitate

4

4

5.

Factori de risc-seism

5

5

6.

Rezistența la foc a materialelor

2

5

TOTAL

24

34

Ca urmare a departajărilor menționate, se recomandă scenariul nr. 2.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, tară TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul

general;

Total fără TVA

Total cu TVA

Valoarea proiectului

3.994.008,44

4.745.705,44

Din care C+M

3.428.040,00

4.079.367,60

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate

cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Funcțiune principală

Locuințe colective

Regim de înălțime

P+4E

H max. (atic)

14,35 m

Arie Construita

531,95mp

Arie Desfasurata Construita

2626,55mp

BHdme Projects


GMRO2951OO26, 423'952/20 1 1

tel: +40 741 62B SS3

Fax; +40 373 105 873

E-MAIL: OFFiCK(§>S)I3M-PRDdECTS.EU

WWW.SiGM-PHCWECTG.EU

Sena : C Nr. 595

Arie Utila Totala

2074,OOmp

Arie Teren

696mp

P.O.T.

76,4%

C.U.T.

3,77

Categoria de importanță a clădirii

C - conform HGR nr. 766/1997

Clasa de importanță a clădirii

III - conform normativ PI 00 - 1 / 2013

Gradul de rezistență la foc

II - risc mic de incendiu


 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicatori financiari:

Indicatorii financiari rezultați în urma realizării analizei financiare sunt reprezentați de:

 • ■ valoarea actualizată netă a proiectului (VAN);

 • ■ rata financiară internă a rentabilității (RIR);

 • ■ fluxul de numerar cumulat.

Rezultatele analizei financiare- scenariul selectat:

Nr. crt.

Denumire indicator

UM

Rezultate investiție

1.

Rata internă de rentabilitate financiară

%

2,64

2.

Valoarea actualizată netă

lei

-6.211.941,13

Pe baza rezultatelor obținute la indicatorii analizați rezultă următoarele aspecte: cash-flow-ul net cumulat este pozitiv, rezultă că proiectul este auto-sustenabil; RIR<4% se justifică finanțarea nerambursabilă primită de la UE;

investiția totală nu se amortizează în perioada analizată (VAN < 0);

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al perioadei de referință. Ca urmare a rezultatelor pozitive în ceea ce privește fluxul de numerar total cumulat al investiției, pe durata întregii perioade de referință luată în considerare, se poate afirma faptul că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. Se dovedește astfel că proiectul pentru care se dorește investiția este sustenabil din punct de vedere financiar.

Indicatori socioeconomici si de impact

Implementarea prezentului proiect de investiții are drept țintă:

îmbunătățirea sistemului de locuire;

creșterea calității vieții persoanelor din zonele urbane marginalizate;

creșterea calității spațiului public;

dezvoltarea sectorului construcțiilor și a producției de bunuri și servicii;


5» GM


Home Prdjects


«023510026, 022/982/201 1

Tex: + 40 741 620 SS3

Fax; +40 37B 1D5 0?3

E-MAIL: DFF1CE@S13M'PROJECtS EU

www.snaM-pnaJtCTB.EuGCSM


Seria : C Nr. 595


revigorarea societăților comerciale având ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investiții în domeniul locuințelor și/sau execuția de lucrări de construcții și montaj;

îmbunătățirea activității tuturor societăților fumizatoare de materii prime și materiale în domeniul construcțiilor, precum și a societăților producătoare de bunuri și servicii.

Indicatori de rezultat/operare

Nr. crt.

Denumire indicator

Valoare indicator

1.

Capacitatea infrastructurii create

55 familii din ZUM 4

2.

Suprafața construită

528 mp S din acte 526,55 mp S măsurată 531,95mp - termoizolatie lOcm la fațade

3.

Suprafața construită desfășurată

2.608,00 S din acte

2.600,55 S măsurată

2626,55mp - termoizolatie lOcm la fațade

4.

Funcționalul

Construcția va avea aceiași destinație, respectiv cămin social destinat familiilor din zona urbană marginalizată.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 12 luni, iar perioada de implementare va fi de 35 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Cerința esențială “A” REZISTENȚA MECANICĂ ȘI STABILITATE

Lucrările vor fi concepute astfel încât construcția să satisfacă cerințele de rezistență mecanică și stabilitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. Prin aceasta se înțelege că acțiunile susceptibile a se exercita asupra clădirii în timpul execuției și exploatării nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre următoarele evenimente:

prăbușirea totală sau parțială a clădirii;

deformarea unor elemente la valori peste limită;

avarierea unor părți ale clădirii sau a instalațiilor mari, ale elementelor portante față de efectul luat în calcul la proiectare.

Cerința esențială “B” SIGURANȚA ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

B01M1


Razesiooze, J22/582/2O1 1

TEL: +40 741 628 S53

FaX; +40 370 105 873

E-Mail: OFFiCE@6113M-PROJECTS.EU

WWW.SIDM-PHDJECTQ.EU


GCSM | bos»i f

GM


Seria : M       Sena : C

Nr. 281         Nr. 595

Cerința de siguranță în exploatare presupune protecția utilizatorilor în timpul exploatării clădirii și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

Siguranța circulației pietonale - împotriva riscului de accidente la:

Alunecare - stratul de uzură pe căile pietonale este sub 5% în profil longitudinal și sub 2% în profil transversal;

împiedicare - denivelări mai mici de 2.5 cm pe căile de circulație pietonală exterioară, rosturile dintre dalele de pavaj fiind sub 1.5 cm;

Coliziune cu obstacole laterale - lățimea liberă a circulației pietonale este mai mare de 1.0 m în toată incinta, inclusiv trotuarele laterale ale clădirii. înălțimea liberă de trecere este asigurată, fiind de minim 2. Im la uși;

Coliziune cu vehicule în mișcare - căile pietonale sunt clar delimitate față de căile pentru traficul auto.

Siguranța cu privire la circulația interioară - presupune asigurarea protecției, împotriva riscului de accidentare. în acest sens, se vor lua următoarele măsuri:

stratul de uzură al pardoselilor va avea un coeficient de frecare egal cu min. 0.4;

denivelări admise - maxim 2.5 cm în dreptul ușilor;

înălțimea liberă minimă de trecere =2.10 m;

căile de evacuare în caz de urgență vor fi semnalizate adecvat;

 • - pe căi de evacuare, ușile se deschid numai în sensul evacuării.

Siguranța cu privire la schimbarea de nivel - denivelările mai mari de 0.3 m vor fi prevăzute cu balustrade. Balustradele sau parapeții vor avea 0.90 m.

Siguranța cu privire la deplasarea pe scări - la proiectarea scărilor se va respecta relația 2 h + I = 62-64 cm și relația 3 h+I=80-^85 cm. Balustradele scărilor nu vor permite cățăratul sau trecerea dintr-o parte în alta. înălțimea liberă între rampe va fi conform STAS 2965/85. Treptele vor fi prevăzute cu profile antiderapante.

Siguranța cu privire la iluminarea artificială - clădirea are prevăzute sisteme pentru iluminatul de siguranță.

Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalatii - presupune asigurarea protecției utilizatorilor, împotriva riscului de accidentare sau stres, provocat de posibila funcționare defectuoasă a instalațiilor electrice, termice, de ventilație, sau sanitare.

Se vor lua măsuri în acest sens:


Home Prdjects


Ro2aSW026. J22/9B2/ZO1 1

TELi +40 741 628 853


Fax; f -4D 378 1 05 B73

E-masl: dffice^eigm-prdjects.eu

WWW.SJQM-PRadeCTB.EU
 • - toate elementele conducătoare de curent, care fac parte din circuitele curenților de lucru, vor fi făcute inaccesibile atingerii întâmplătoare prin măsuri de protecție completă sau parțială;

 • - temperatura suprafețelor elementelor de instalații va fi în limitele impuse de normativele în vigoare;

 • - temperatura apei calde menajere va fi de max. 60°C;

 • - presiunea în instalații sanitare va fi max. 6 bar.

Siguranța privind lucrările de întreținere - lucrările de întreținere se vor efectua cu luarea unor măsuri speciale de protecție a utilizatorilor pe durata activității de curățenie sau reparații a unor părți din clădire - fațade, ferestre, scări, etc..

Siguranța cu privire la incinta clădirii:

 • a ccesele în incintă, căile de circulație către clădire, precum și întreaga suprafață a incintei, sunt ușor vizualizate din interiorul clădirii;

 • a menajările exterioare nu obturează câmpul de supraveghere și nu facilitează ascunderea răufăcătorilor;

sunt prevăzute sisteme de supraveghere video interioare și exterioare.

Cerința esențială “C” SECURITATEA LA INCENDIU

Construcția se încadrează în categoria clădirilor cu risc mic de incendiu determinat în funcție de densitatea sarcinii termice și destinație.

Ca măsuri de siguranță și prevenție a incendiului, se prevăd următoarele:

Traseele căilor de evacuare vor fi marcate corespunzător, fiind prevăzute cu sistem de iluminat de siguranță de tip 1. De asemenea, acestea vor fi libere de orice fel de obstacole. Clădirea va fi protejată împotriva unui eventual incendiu provocat de instalațiile electrice prin:

 • ■ protecția la scurt circuit și suprasarcină pe fiecare circuit și la întrerupătorul general al tabloului de distribuție;

 • ■ protecția împotriva supratensiunilor atmosferice prin instalații de paratrăsnet;

 • ■ amplasarea elementelor instalației electrice în zone ferite de pericol de foc.

Soluțiile adoptate prin proiect, realizate și menținute în exploatare vor asigura:

 • ■ protecția beneficiarilor;

 • ■ limitarea pierderilor de vieți și bunuri materiale;

 • ■ împiedicarea extinderii incendiului la vecinătăți și periclitarea acestora în caz de prăbușire;


  R3CSMK soma i'1

  Seria: M Nr. 281 Nr. 595

  • • protecția pompierilor.

  în perioada de execuție se va avea în vedere respectarea următoarelor normative:

  PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transpsortul și distribuția energiei electrice și termice;

  • - P 118/99 - Normativ de securitate la incendiu a construcțiilor;

  • - C-300/94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

  HG 51/92, R96 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

  Ordin nr. 775-1998 privind normele generale de prevenire și stingere a incendiilor.

  Cerința esențială “D” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

  Cerința de igienă, sănătate și mediu înconjurător, presupune conceperea și realizarea construcției, astfel încât activitățile ce vor fi găzduite în cadrul imobilului să se desfășoare în condiții admisibile de igienă, urmându-se asigurarea condițiilor tehnice de performanță specifice unității funcționale și anume:

  A-IGIENA ȘI SĂNĂTATEA OAMENILOR

  Igiena aerului:

  • ■ în spațiile create volumul de aer va fi de minim 5.0 mc/pers.;

  • • asigurarea ventilației naturale la toate spațiile prin deschiderile rezultate cu ajutorul amenajărilor;

  • ■ ocuparea spațiilor la capacitatea din proiect;

  • ■ utilizarea unor finisaje fără degajări de noxe.

  Igiena apei:

  Echiparea clădirii cu instalații și echipamente sanitare se va face conform prevederilor din tema de proiectare și normativelor în vigoare. Consumurile zilnice specifice de apă rece și caldă de 60°C vor fi cele prevăzute în legislația în vigoare, diferențiate pe destinații și funcțiuni. Se va face verificare periodică a calității apei în laboratoare agrementate.

  Iluminatul

  Iluminatul natural:


  ffiHDME

  PRDJECTS


  GM


  Ra2aS)OO2&, J22/9S2/ZO1 1


  Fax; + -4D 37B 105 B73

  E-MAlLi OFFiEE@SJSM-PROJEUTB.EU

  WWW.SIBM'PROaîCTD.EU


  dimensionarea ferestrelor în raport cu suprafața încăperilor pentru iluminarea naturală a tuturor spațiilor;


  EBHqme

  Prdjects


  □M


  RO2B51DO26. -J22.'9B2/2D 1 1

  Teu: +40 741 626 S5S

  Fax; +40 378 103 673

  £-MAIl: DFFtCE@BraM-PRDJEGTS.EU

  WWW.BIGM-PRDJECTB.EU


  5CSM

  SO14001


  Seria: M Nr. 281însorirea încăperilor contribuie la satisfacerea cerințelor privind iluminatul natural,

confortul termic și conservarea energiei.

Iluminatul artificial:

 • - se va asigura nivelul mediu de iluminare normat la suprafața utilă și factori de uniformitate pentru iluminat conform reglementărilor în vigoare;

 • - direcția luminii artificiale va fi aceeași cu cea naturală, prin modul de dispunere a corpurilor de iluminat;

 • a sigurarea iluminatului local unde cerințele impun;

 • l ămpi cu grad de protecție împotriva orbirii;

iluminatul adecvat și pe perioada înserării.

Igiena evacuării apelor

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile “Normativului pentru condițiile de descărcare a apelor uzuale în rețelele de canalizare a centrelor propuse” indicativ C90-83. Evacuarea apelor se va face către sistemul de canalizare existent.

B-REFACEREREA SI PROTECȚIA MEDIULUI. 9                                   9

Lucrările se vor face în conformitate cu Legea protecției mediului nr. 265/2006 cu completările ulterioare.

Prin destinația clădirii, obiectivul nu generează noxe sau alți factori de poluare ai mediului. Se va avea în vedere evitarea punților termice prin tennoizolarea corespunzătoare a pereților exteriori.

Depozitarea deșeurilor solide, în vederea evacuării:

 • - prevederea unui punct de colectare a gunoiului menajer și pentru curățenia exterioară;

 • - platformă pentru containere protejate contra intemperiilor;

 • m ăsuri pentru întreținerea curățeniei exterioare inclusiv a punctului gospodăresc; containerele din punctul gospodăresc sunt dimensionate corespunzător să asigure capacitatea de colectare a gunoiului produs de beneficiarii investiției;

se vor folosi containere marcate corespunzător pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Protecția solului si a subsolului:

Solurile degradate se decopertează și se depozitează în perimetrul șantierului - urmând a fi transportat.

Măsuri de protecție a mediului în timpul execuției lucrărilor:


Home Projects


RQ28SÎ00Z6, Uaa.'9S2/2GI 1

Tex: +40 74Î 628 853

Fax; 140 37B 103 873

E-MAIL: DFFiCE@S)SM'PRDJEnTS.EU

WWW.SIOM-PROaECTB.eu


. ISOHWl

Seria : M Nr. 281


tSSK: J

Sena : C Nr. 595


 • - în timpul lucrărilor se va asigura împrejmuirea și curățenia în șantier. Intrarea mașinilor cu materiale și ieșirea cu deșeuri rezultate din activitatea șantierului se va face în condiții de curățenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru, cât și curățenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deșeuri din șantier vor avea platforma de transport acoperită cu o prelată de protecție;

 • - deșeurile rezultate din activitatea șantierului sunt încadrate la capitolul 17/HR 856/2002, respectiv - deșeuri din construcții și desfaceri (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate). Executantul lucrării, după ce va obține aprobările necesare în conformitate cu legislația în vigoare va transporta deșeurile rezultate la depozitul de salubritate și va transmite o copie după Macheta cu Evidențele gestiunii deșeurilor HGR 856/2002 la responsabilul de mediu de la nivelul C.P., cât și a aprobărilor obținute.

Legislația de mediu care se va avea în vedere:

Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • - prin grija beneficiarului, și a proiectantului, se va asigura respectarea prevederilor OMS 119 din 2014 Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației; ordonanța de urgență nr. 78/16.06.2000 privind regimul deșeurilor - publicată în M. Of. nr. 283/22.06.00;

Legea 426/18.07.01 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor - publicată în M. Of. nr. 411/25.07.01;

Legea 465 din 18.07.01 pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile-publicată în M. Of. nr. 422/30.07.01;

 • - Legea 608/31.10.01 privind evaluarea conformității produselor - publicată în M. Of. Partea Inr. 712/08.11.01;

HG nr. 856/16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile periculoase-publicată în M. Of. nr. 659/05.09.02;

 • - Ordinul nr. 2/211/118 al ministerului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României, publicat în M. Of. nr. 324/15.04.2004.

Notă - se interzice utilizarea materialelor de construcție care conțin substanțe radioactive!

pflHDME

EGjPrcijects


RO2S5 1OQ26, J22/9B2/ZO1 1

Tei.: +4Q 74 î 620 BS3

Fax; +40 37S 1 OS 373

e»MAIU OFFtCE@e»SM-PROJECTS.EU

WWW.SIGM-PROJECTB.EU


Seria: M Nr. 281


Sena : C Nr. 595


Cerința esențială “E” ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ A-IZOLARE TERMICĂ ȘI ECONOMIA DE ENERGIE

Etanșeitatea elementelor:

se va asigura etanșeitatea elementelor de închidere, etanșeitatea rosturilor la îmbinările elementelor de construcție și pe conturul tâmplăriei exterioare.

Economia de energie:

pierderi de căldură reduse ca urmare a protecției termice propuse a se realiza;

 • - sectorizarea iluminatului artificial;

amplasarea de corpuri de iluminat pe holuri, casa scării, intrări și grupuri sanitare cu senzori de mișcare/prezență.

Limitarea consumurilor energetice pentru încălziră clădirii. în regim de iarnă:

detalii care nu crează punți termice;

prevederea unui procent de vitrare optim;

rezistențele termice specifice corectate - medii pentru fiecare element de construcție pe ansamblul clădirii (R'm) sunt superioare rezistențelor termice specifice minime (R'min) din Normativul C 107 -1/97.

B-IZOLAREA HIDROFUGĂ

Izolația hidrofugă

realizarea etanșeității la accesele exterioare;

colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș prin burlane și dirijarea acestora departe de imobil;

 • - dimensionarea elementelor de construcție (sub aspectul comportării la umezire din cauza condensării, vaporilor de apă în material) în scopul asigurării unui regim dee umiditate normal conform STAS 6472/4, neadmițându-se cumularea progresivă a apei din condens în interiorul elementelor de construcție;

umiditatea elementelor de construcție în perioadele reci va fi conform SR EN ISO 13786:2002 și SR EN ISO 13788:2002;

se vor utiliza materiale agrementate în România cu garanția de minim 10 ani.

Cerința esențială “F” PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Se vor respecta prevederile normativului CI25-2005 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică.


□Home Projects


«028510026, J22/9S2/ZOÎ 1

Teu: +40 74 1 62B 8S3

Fax; +40 37B 105 B73

E-MAiL: OFFiCE@BlGM-PRDJECTS.EU

WWW.SWPRtWECT8.Eu
Prin grija beneficiaruli și a proiectantului, se va asigura respectarea prevederilor OMS 119 din 2014 Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Cerința esențială “G” UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Această cerință vine să creeze un cadru de acțiune menit să reducă presiunile asupra mediului, rezultate din producția și consumul resurselor naturale, fără a afecta dezvoltarea economică. Scopul este de a reduce impacturile negative asupra mediului generate de utilizarea resurselor naturale (epuizarea resurselor și poluarea). Sunt vizate toate sectoarele consumatoare de resurse, în scopul de a îmbunătăți randamentul resurselor, de a reduce impactul utilizării lor asupra mediului și de a înlocui resursele excesiv de poluante cu soluții alternative.

Beneficiarul va urmări, prin personalul de specialitate autorizat conform normelor și legislației în vigoare, respectarea în execuție a proiectului în ansamblu și în mod special a cerințelor de calitate.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice:

9

Fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.


Home Prdjects


RO2S510D26, J22/9S2/2O» 1

tel: 4-40 74 3 628 833

Fax; 140 370 105 873

E-MAm OFFICK@BiSM-PHOJECTS.EU

WWW.aiSM-PRQJECTS.EU


 • 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

S-a anexat Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire.

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

S-a anexat Studiul topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege S-au anexat documentele de proprietate aferente.

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

S-au anexat avizele privind asigurarea utilităților aferente proiectului, conform Certificatului de Urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire.

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

S-a anexat avizul de la mediu - clasarea notificării pentru proiectul aferent.

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

S-a anexat prezentei documentații auditul energetic al obiectivului de investiție, precum și studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice.

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul.

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.


E Home Prdjects


EM


RO2851 0026. J22/9S2/2D1 1

Tel: +40 741 62S 853

Fax: +40 378 )O5 873

E-MAJL! OFFICE@SIGM-PRDJECTS.EU

WWW.SIGM-PRDJECTS.EU


ÎCSM.3

Ml


Seria : M Nr. 281Nr. 595


PIESE DESENATE

ACEST PROIECT ESTE RRtffwgF FOLOSIREA LUI DE CAffiFTERTt PROPERTY OF SIGM^Wg^Ș^I

SEA INTELECTUALA A BIROULUI SIGM-HOME PROJECTS SRL. IN VIRTUTEA DREPTULUI W£ PERMISA NUMAI CU ACORDUL EXPRES AL AUTORULUI./THIS PROJECT IS THE INȚJ nȘSRL. ANY USE MAY BE PERMITED ONLYWITH THE PRIOR WR1TTEN PERMISS1ON $

JEAUTOR, xEtTUAL Fauthor.

Verificator

IS ea

Semnătură

Referat / Expertiza     Nr.____/ Data

ita

Expert

6.

’ n ___S.1__________

ena’

Pr<

tan

Sl<

General'                              Str.lnsula Verde, nr.5,

sat Valea Lupului,

1— l“IM P*-——jud.lasi/ .

\ tek±-U)74'162 B8 53

f 'ROJECȚE^^^Xooy

3M HOME PROJECTS S.R.L.        off;ce@sigm-projects.eu

Beneficiar / Client                     . ...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Plata Eroilor, Nr 1A Municipiul Ploiești, Județul Prahov 0244.516.699 www.ploiesti.ro

a

Specificație / Specification

Nume/Name

Semnătură Signațure

Nr.pr. / Pr. No.

4 / 24.04.2020

Amplasament / Project Location

Aleea CATINEI, Nr.3, Bloc 27A Municipiul Ploiești, Județul Prahova

Faza / Phaze

D.A.L.I.

Sef Proiect / Project Leader

Arh. Beatrice Birtum

/ y

Data / Date

APRILIE 2020

Proiectat /

Designed by

Arh. Beatrice Birtum

Titlu Proiect / Project Title

îmbunatatireacondițiilor de locuit ale persoanelor AFLATE IN RISC DE SĂRĂCIE SI EXCLUZIUNE SOCIALA DIN ZUM4 - REABILITAREA LOCUINȚELOR SOCIALE DIN CARTIERUL NORD BL.27A, ALEEA CATINEI NR.3 -

REABILITARE/RECOMPARTIMENTARE

Planșa / Drawing

A 0.0

Desenat / Drawn by

Arh. Andrei Nedelcu

Scara / Scale

1:5000

Aprobat / Approved by

Ing. Daniel Teslargsu-

Titlu Planșa / Drawing Title

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

ANEXA NR. 3

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Imbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zum 4-reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord, bl.27A, Aleea Cătinei, nr.3-reabilitare/modernizare /compartimentare”

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

SCENARIUL 1

Se propune realizarea unor apartamente cu 2 camere, respectiv o camera, dotate cu baie si bucătărie proprie prin gruparea a 2, 3 respectiv 4 module de cazare existente. Se reduce astfel numărul de unitati de locuit de la 150 la 55 distribuindu-se judicios suprafața rezultată pentru funcționalul apartamentelor / garsonierelor. Camerele de zi rezultate includ spațiul pentru dormit și locul de luat masa. Bucătăriile sunt închise, ventilate natural la toate cele trei tipuri de apartamente. Tipul C de apartament cu doua camere realizat prin gruparea a patru unități de cazare va avea baia ventilată natural printr-o fereastră dimensionată corespunzător și va permite accesul persoanelor cu dizabilități.

La interior în apartamente se vor realiza finisaje la pereți și tavane din tencuieli pe baza de var alb, placări ceramice la bucătărie și băi, pardoseli din parchet și gresie. în grupurile sanitare se vor monta lavoare, vase closet, cabina de duș în garsoniere si apartamentele cu o camera si cada de baie în apartamentele cu doua camere, închiderile ghenelor pentru instalații se va face cu pereți din Gips-Carton pe structura metalica si goluri de vizitare pentru inspecția instalațiilor sanitare. Tâmplăria interioară va fi din lemn, culoare maro, ușile de acces în apartamente vor fi metalice culoare gri.

Imobilul va fi reabilitat din punct de vedere termic, schimbându-se integral termoizolația actuala și se va monta un termosistem din polistiren.. Se va reface hidroizolația perimetrală la nivelul soclului și a acoperișului terasa.

Se va înlocui tâmplăria existentă integral cu tâmplărie din PVC culoare gri, cu geam termoizolant. Se vor realiza tencuieli decorative si placaje din alucobond in zona acceselor. Pentru o armonizare mai bună volumetrici si a reduce senzația de volum plat, se vor realiza ancadramente prin dublarea stratului termosistemului sau prin placaje tratate în culori diferite la nivel de tencuiala, alb, gri antracit, verde „Lime”, ce grupează apartamentele.

Soluția arhitecturala consta in recompartimentarea interioară prin desfacerea zidăriei ce formează actualele unități de locuit. Pentru compartimentarea noilor apartamente se va folosi zidărie ceramică cu goluri verticale de grosimi variate, 25 cm între apartamente, respectiv 15 cm pentru pereții interiori. Se intervine din punct de vedere structural acolo unde este necesar pentru consolidarea zidăriei existente, dar și în locurile unde se vor transla pereți pentru a dimensiona spațiile de locuit. Se vor reamplasa ghenele pentru instalațiile sanitare și se va reface instalația electrică si sanitara conform noilor compartimentări.

Având în vedere situația existentă se propune realizarea a unui procent cat mai mare de unități de cazare respectând suprafețe minime specificate în Ordinul Nr. 119 din 4 Februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viată al populației precizate la articolul 17, aliniatul 1 si 2. Suprafața minima a unei camere 12mp, suprafața minima a unei bucătarii 5mp. înălțimea utila se păstrează fiind cea existenta, 2,55m. Grupurile sanitare din apartamentele de tip C vor fi dimensionate pentru a permite accesul persoanelor cu handicap, atât prin gabaritul ușilor de acces cat si a spațiului interior ce permite rotirea fotoliului rulant. La parter grupurile sanitare din cadrul apartamentelor cu doua camere, Tip C, vor avea dotările necesare prevăzute inclusiv și pentru persoanele cu handicap.

Pe exterior, se reamenajează rampa existentă și va fi dimensionată corespunzător normativului NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individual ale persoanelor cu handicap.

Pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati de la Parter la toate nivelurile clădirii se propune montarea unui ascensor amplasat intr-o casa de lift din beton armat pe fațada Estica. Astfel se respecta prevederile Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe NP 057-02 care specifica Ia Articolul 3.2. (B).l. punctul a) clădirile etajate se vor dota cu minim 1 ascensor la clădiri cu mai mult de P+3 etaje;

Se va amenaja o scara inchisa in casa de scara ce găzduiește ascensorul si care face legătură intre Parter si restul nivelurilor de locuit. Scara propusa are rol de evacuare fiind a doua cale de evacuare in caz de incendiu conform Normativului P118/1999- 1.

La exterior se amenajeaza o a doua rampa de acces impreuna cu trepte pentru preluare diferenței de nivel in dreptul volumului scării de evacuare.

Pentru implementarea soluției ce presupune montarea liftului si scara secundara se vor desface balcoanele de pe fațada Estica.

Soluțiile tehnice pentru toate categoriile de instalatii au fost propuse ținîndu-se cont de:

 • - gradul de dotare cu rețele hidroedilitare al zonei în care se află clădirea;

 • - prevederile normativelor I 9-2015,1 13-2015 , PI 18-06 și NTPEE -2008.

Proiectarea instalațiilor sanitare interioare s-a făcut in ipoteza:

 • - asigurării alimentarii cu apa rece prin bransarea la rețeaua publica existenta in zona amplasamentului;

 • - existenta in zona a unui colector de canalizare publica in sistemul unitar care sa preia debitele uzate menajere si pluviale evacuate;

Documentația s-a intocmit in baza planurilor funcționale de arhitectura care cuprind echiparea cu obiecte sanitare a băilor si bucătăriilor aferente blocului de locuințe cu regim de inaltime P+4E.

Racord apă potabilă

în zona apropiată blocului, există rețea de apă potabilă, de unde se va executa branșarea prin intermediul unei țevi din PEID PE 80,de înaltă densitate de Dn 60 mm.

în apropierea blocului se va executa un cămin prevăzut cu un apometru pentru contorizarea apei consumate, iar traseul conductei este conform planului de situație, iar conducta va fi pozată sub limita de îngheț.

Limita prezentului proiect va fi ieșirea din căminul de apometru, branșamentul va fi proiectat și executat de către S.C. APA NOVA Ploiești SRL, pe baza avizului emis sau de o firmă agreată de aceasta.

Instalația interioară de alimentare cu apă

Dotarea cu obiecte sanitare, armături și accesorii necesare la punctele de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile STAS 1478/92, în funcție de destinația spațiilor de locuit, pentru a asigura condițiile de igienă și gradul de confort necesare unei bune desfășurări a activității conform destinației.

Băile vor fi echipate cu vas closet din porțelan cu rezervor de spălare montat pe vas, cu lavoar din porțelan, respectiv cadă cu duș sau de baie și sifon de pardoseală.

Distanțele minime de amplasare precum și cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi respectate conform STAS 1504.

Apa caldă de consum menajeră va fi preluată prin intermediul unei conducte din rețeaua de termoficare existentă și care va menține temperatura constată a apei în funcție de debitul de apă consumat.

Instalația interioară de canalizare

Instalația interioară de canalizare va cuprinde ansamblu de conducte, obiecte sanitare, aparate și accesorii care vor colecta apele uzate de la punctele de consum și vor asigura evacuarea lor prin intermediul unor conducte de racord spre conductele principale de scurgere care duc la canalizarea stradală..

Elementele componente ale instalației sunt:

Conductele colectoare vor fi montate aparent sub pardoseala slab armată și vor primi apele uzate de la coloanele de scurgere.Traversarea conductei prin elementele de beton va fi protejată cu un manșon de protecție cu diametrul interior mai mare decît diametrul exterior al conductei colectoare.

Legăturile de scurgere pot fi pozate de-a lungul peretelui pe care sunt amplasate obiectele sanitare, îngropate sau mascate în grosimea pardoselii în cazul sifoanelor de pardoseală colectoare.

Instalațiile sanitare exterioare vor fi montate la adîncimea de 1,20m sub limita de îngheț, racordate la căminele de canalizare menajeră CM existente pentru preluarea apelor uzate și deversarea lor în rețeaua de canalizare exterioara.

Instalații de încălzire

Situația proiectată

Soluțiile tehnice au fost propuse ținându-se cont de:

 • • gradul de dotare cu rețele hidroedilitare al zonei;

 • • prevederile normativelor 113-2015, PI 18-06.

Criteriul de alegere a sistemului de încălzire s-a făcut în funcție de destinația încăperilor și sursa de agent termic de încălzire.

Apa caldă de consum menajeră va fi preluată prin intermediul unei conducte din rețeaua de termoficare existentă și care va menține temperatura constată a apei în funcție de debitul de apă consumat.

Instalații de încălzire interioară

Dotarea cu corpuri de încălzire, armături și accesorii s-a făcut în conformitate cu prevederile Normativului I 13/2015, în funcție de destinația clădirii, pentru a asigura condițiile cerute de beneficiar și astfel s-a adoptat sistemul de încălzire cu corpuri statice. Agentul termic este apa caldă. Instalația de încălzire este de tip circulație forțată în sistem bitubular, distribuție pe fiecare nivel si apartament (distribuitor-colector), pozată în pardoseală în tub de protecție. Alegerea distribuției s-a făcut astfel încât să se asigure condițiile:

 • • alimentarea corpurilor de încălzire cu debitul de căldură determinat;

 • • funcționarea concomitentă;

 • • stabilitatea hidraulică;

 • • posibilitatea reglării instalației la schimbarea condițiilor normale.

Având în vedere destinația și configurația blocului, s-a realizat o distribuție ramificată, cu plecare din rețeaua termică, pe conductele de distribuție prevăzându-se armături de sectorizare și golire pe fiecare ramură pentru a se asigura posibilitatea închiderii, golirii totale sau parțiale ale instalației.

Pentru încălzirea încăperilor s-au prevăzut corpuri de încălzire din oțel tip panou, echipate cu robineți simplu reglaj cu cap termostatic montați pe tur pentru reglarea sarcinii termice pe fiecare radiator, robineți cu ventil dublu reglaj de colț (de golire) și ventile automate de aerisire. In băi s-au prevăzut radiatoare din oțel tip portprosop.

Rețelele termice exterioare

Alimentarea cu agent termic primar

Pentru alimentarea cu agent termic primar a blocului de locuințe, s-a ales soluția de racordare de la conductele de termoficare, care va asigura temperatura si presiunea pentru funcționarea normală a tuturor punctelor de consum din spațiile nou proiectate.

Asigurarea unui microclimat corespunzător si a confortului higrotermic adecvat destinației de de locuințe se va realiza prin racordare la rețeaua termica din zona.

Instalația de utilizare gaze naturale

Date privind situația propusă

Alimentarea cu gaze naturale a blocului amplasate in Aleea Catinei, se va asigura din rețeaua de distribuție orășenească existentă in zonă.

La capătul conductei de branșament, in vecinătatea ușii de acces in casa scării, se va amplasa postul de reducere si reglare a presiunii gazului, contorizarea consumului de gaze se va realiza individual pentru fiecare apartament.

Instalația de utilizare gaze naturale

Instalația de utilizare se compune din:

 • - Instalația exterioară - partea din instalația de utilizare care se găsește în exteriorul clădirilor, între robinetul de branșament, respectiv între stația sau postul de reglare și robinetele de incendiu montate la intrarea instalației în clădire;

 • - Instalația interioară - partea din instalația de utilizare, din interiorul clădirii, între robinetul de incendiu și aparatele de utilizare, inclusiv focarul și coșul de evacuarea gazelor arse;

 • - Racord - conducta de legătură dintre o ramură a instalației exterioare și instalația interioară dintr-o clădire, pavilion, secție, hală, etc.

Traseele instalației de utilizare vor fi rectilinii, urmărind pe cât posibil stâlpi, grinzi, pereți. La alegerea traseelor condițiile de siguranță au prioritate față de cele de estetică (art.8.18 din Anexa 1 la Ordinul ministrului economiei si comerțului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale).

Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevăd cu suprafețe vitrate, sub formă de ferestre, luminatoare cu geamuri ușoare, uși cu geam sau goluri, toate la exterior.

Instalații electrice interioare

Date privind situația propusă

Pentru realizarea condițiilor tehnice și de confort interior, se prevăd instalații electrice interioare de iluminat normal si instalații de priză.

Blocul de locuințe va avea următoarele categorii de instalații electrice interioare:

 • - curenti tari:

s

 • • iluminat artificial normal si de siguranță in spatiile de circulație;

 • • prize electrice monofaze cu contact de protecție pentru echipamente de uz casnic;

 • • distribuția energiei prin intermediul firidei (FDCP);

 • • protecția împotriva electrocutării in cazul apariției unor tensiuni accidentale, datorate unor defecte;

 • • alimentarea cu energie electrică;

 • - curenti slabi:

5

 • • instalații de telefonie;

 • • instalații interioare de recepție prin cablu a emisiunilor TV si a programelor radio;

 • - iluminatul artificial cu corpuri incandescente si fluorescente astfel:

 • • corpuri de iluminat fluorescente in casa scării si holurile de circulație;

 • • corpuri de iluminat incandescente tip aplică in camere;

 • • corpuri de iluminat fluorescente in grupurile sanitare ;

 • • corpuri de iluminat cu acumulatori pentru evacuare;

 • - pentru instalația de prize:

 • • prize cu contact de protecție in camerele de locuit;

 • • prize cu contact de protecție in încăperile pentru gătit (bucătării);

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat si a prizelor, enumerate mai sus se va realiza prin circuite monofazate racordate la:

 • - tablourile de apartamente (T.E.)

 • - tablouri de folosință comună (T.U.C.)

Alimentarea cu energie electrică a corpurilor de iluminat si a prizelor se va face obligatoriu intre fază si nulul de lucru (U = 230 V).

Distribuția energiei electrice se face prin coloana colectiva trifazată de la firida de branșament si pană la firida de distribuție de la parter, iar de la aceasta până la tablourile de apartament prin coloane individuale monofazate.

Măsura energiei electrice consumate se realizează (separat pentru fiecare apartament) prin contoare monofazate, cuprinse in cadrul Taxei de Racordare.

Instalații interioare de iluminat normal

Se propune montarea unor corpuri de iluminat, funcție de necesitățile de confort vizual și criteriile estetice ale acestuia.

Iluminatul artificial se va realiza astfel:

 • - în bucătării, se va utiliza un iluminat artificial, asigurat cu corpuri de iluminat, tip plafonieră echipată cu lampă fluorescent;

 • - în holurile de acces, iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat, tip plafonieră echipate cu lămpi incandescente cu LED;

 • - în băi, iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat, echipate cu lămpi fluorescente cu LED ;

 • - în dormitoare, iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat tip plafonieră echipate cu lămpi incandescente cu LED , pozate la nivelul tavanului.

Se vor utiliza corpuri de iluminat care să asigure confortul vizual corespunzător la un consum minim de energie electrică. Comanda iluminatului se face cu întrerupă-toare și comutatoare montate îngropat, în execuție normală sau etanșă în funcție de destinația spațiilor iluminate, prevăzute cu diode luminiscente.

Instalații de priză

Se vor materializa prin prezența circuitelor de alimentare a prizelor prevăzute cu contact de protecție. Acestea se vor executa cu conductoarele de cupru protejate în tuburi, montate sub tencuială și în șapa de egalizare, sub pardoseală.

Instalații de protecție la electrocutare

Instalația de legare la pământ va avea o priză naturală de legare la pământ, montată înglobat în fundația clădirii pe contur, conectat la armătura metalică.

Priza de pământ va fi folosită în comun pentru protecție împotriva atingerilor indirecte și protecție împotriva trăsnetului.

Instalații de protecție împotriva trăsnetului

Conform Normativului I 7/2011,din punct de vedere al destinației, amplasamentului, caracteristicilor constructive, regimului de înălțime, construcția se încadrează în categoria cu risc mic spre mijlociu.

în conformitate cu prevederile 17/2011, cap.6, art.6.2.2.6.b, a rezultat necesitatea realizării instalației de paratrăsnet exterioară IPTE și interioară IPTI. IPTE, realizată corespunzător nivelului de protecție III.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a blocului de locuințe se va realiza printr-un branșament trifazic subteran din PT-ul existent în zonă, soluția de alimentare fiind stabilită de către S.C. Electrica Energie Muntenia Nord SA ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A., prin avizul de racordare.

Tabloul de distribuție va fi prevăzut cu locuri pentru cele 60 de contoare ale apartamentelor si va fi amplasat la parterul blocului.

Nr. crt.

Aspecte analizate

Varianta 1

1.

Alimentarea cu apă

• alimentare din sursă proprie (puț forat), implica crestera foarte mult a investiției

2

Canalizare

« ministație de epurare proprie, ridica foarte mult valoarea investiției

3.

încălzire

■ echiparea cu cazane cu arzătoare pe combustibi l-gaze

Nr. crt.

Aspecte analizate

Varianta 1

naturale, implică costuri mai mari de producere a încălzirii si a apei calde, precum și necesitatea realizării unor investiții suplimentare.

4.

Rețele termice

* echiparea cu cazane cu arzătoare pe combustibil-gaze naturale, implică costuri mai mari de producere a încălzirii si a apei calde, precum și necesitatea realizării unor investiții suplimentare.

5.

Instalații         de

utilizare      gaze

naturale

■ echiparea cu butelii la aragaze, ridica valoarea investiției si prezintă riscuri mari in exploatare si intretinere.

6.

Iluminat

* utilizarea unor corpuri de iluminat cu lămpi incandescente.

■ Utilizarea unor întrerupătoare clasice.

SCENARIUL 2

Scenariul 2 este similar cu Scenariul 1 din punct de vedere a intervențiilor interioare dar cu următoarele modificări la nivel de soluții termoenergetice, de detaliu, dar și in ceea ce privește accesibilitatea utilizatorilor:

 • - se va renunța la ascensor si scara secundara de acces inclusiv toate modificările si amenajările ce deriva din aceasta intervenție, desfacere balcoane, amenajare acces secundar, rampa persoane cu dizabilitati;

 • - la nivel de termoizolație se propune montarea de vata minerala bazaltica la fațade in grosime de lOcm. Ancadramentele la fațada se realizează prin dublarea stratului de termoizolație in dreptul acestora;

 • - acoperișul terasa va fi termoizolat cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 20cm;

 • - se vor termoizola perimetral toate golurile de tâmplărie exterioara cu polistiren in grosime de 2cm;

 • - tâmplăria exterioara va fi din Aluminiu cu geam termoizolant;

 • - se vor monta instalații si echipamente de climatizare pe fațada grupate ordonat si mascate de o serie de confecții metalice atașate la fațada;

 • - se confecționează si se montează pe fațada Estica in dreptul balcoanelor o scara metalica deschisa pentru evacuarea persoanelor prezente in imobil in cazul unui incendiu. Aceasta va asigura evacuarea de la toate nivelurile in exterior la cota terenului amenajat;

 • - la nivelul acoperișului terasa se vor monta panouri fotovoltaice pentru iluminatul spatiilor comune ale clădirii;

 • - montarea sisteme de parasolare la ferestre.

Soluțiile tehnice pentru toate categoriile de instalatii au fost propuse ținîndu-se cont de:

 • ■ gradul de dotare cu rețele hidroedilitare al zonei în care se află clădirea;

 • ■ prevederile normativelor I 9-2015,1 13-2015 , PI 18-06 și NTPEE -2008.

Proiectarea instalațiilor sanitare interioare s-a făcut in ipoteza:

 • ■ asigurării alimentarii cu apa rece prin bransarea la rețeaua publica existenta in zona amplasamentului;

 • ■ existenta in zona a unui colector de canalizare publica in sistemul unitar care sa preia debitele uzate menajere si pluviale evacuate;

Documentația s-a intocmit in baza planurilor funcționale de arhitectura care cuprind echiparea cu obiecte sanitare a băilor si bucătăriilor aferente blocului de locuințe cu

regim c

e înălțime P+4E.

Nr. crt.

Aspecte analizate

Varianta 2

1.

Alimentarea cu apă

- alimentare din rețeaua de distribuție a apei potabile existentă în zona

2

Canalizare

* racordarea la rețeaua de canalizare colectoare existentă în zona

3.

încălzire

 • - utilizarea agentului termic primar de la CET scade costurile investiției și nu produce potențiale probleme legate de poluarea mediului;

 • ■ este mai avantajoasă și mai eficientă din punctul de vedere al costurilor de exploatare acest tip de instalații.

4.

Rețele termice

• racordarea la rețeaua de termoficare existentă în zona.

5.

Instalații de s utilizare gaze naturale

■ racordarea la rețeaua de gaze naturale de joasa presiune existentă în zona

6.

Iluminat

 • • stabilirea corectă a numărului de corpuri de iluminat și implicit a numărului de surse de lumină - lămpi - în funcție de nivelul de iluminare necesar într-o încăpere;

 • ■ prevederea unor corpuri de iluminat care asigură compensarea energiei electrice reactive prin condensatoare montate în corpurile de iluminat dotate cu lămpi fluorescente;

 • * utilizarea unor corpuri de iluminat cu randament ridicat din punct de vedere al fluxului luminos precum și a unor corpuri de iluminat dotate cu lămpi cu eficacitate luminoasă ridicată;

 • ■ păstrarea stării de curățenie a corpurilor de iluminat și a suprafețelor reflectante).

• utilizarea sistemelor de control al iluminatului cu senzori

V control manual;

'V control automat;

 • ■ controlul fluxului luminos emis de sistemul de iluminat poate fi realizat în trepte sau continuu;

 • * controlul manual utilizează întreruptoare, variatoare sau o combinație a acestora, cu acționare locală sau cu comandă în infraroșu;

 • • controlul automat utilizează fotocelule și detectoare de

Nr. crt.

Aspecte analizate

Varianta 2

prezentă pentru conectarea (deconectarea) sau reglarea grupurilor de aparate de iluminat selectate.

Ca urmare a celor două scenarii prezentate, în continuare evidențiem avantajele și dezavantajele celor două soluții:

Avantajele Scenariului 1:

 • - accesibilitate ridicata prin posibilitatea utilizării infrastructurii de la nivelurile superioare si de către persoanele cu dizabilități datorita prezentei ascensorului;

 • - cost redus al materialelor utilizate la termosistemul de fațada.

Dezavantajele Scenariului 1:

 • - durata de implementare mai mare generatf de construcția scării secundare, montare ascensor, zona acces secundar;

 • - eficiența economică scăzută;

 • - costuri financiare mai mari datorita amenajărilor si a dotărilor suplimentare, scara secundara, ascensor;

 • - costuri mari la energia electrică în perioada de operare;

 • - existența punților termice în dreptul golurilor de tâmplărie exterioară;

 • - termosistemul din polistiren nu este rezistent la foc și nici la factorii biologici (rozătoare, insecte, etc.);

 • - lipsă sisteme de parasolare la ferestre generează o supraîncălzire a spațiilor de locuit, implicit a costurile de energie generate de aparatele de aer condiționat;

 • - infrastructura (ascensor, scara secundara) predispusa la acte de vandalism.

Avantajele Scenariului 2 sunt:

 • - durata de implementare mai scurtă;

 • - calitate superioară materialelor de construcție;

 • - eliminarea punților termice din zona ferestrelor prin termoizolarea golurilor de tâmplărie exterioară;

 • - rezistenta mecanica in timp mai mare a tâmplăriei din aluminiu;

 • - vata minerala bazaltica din componenta termosistemului este un material incombustibil si ignifug spre deosebire de polistiren;

 • - soluțiile propuse in Scenariul 2 pentru eficientizarea economica sunt substanțiale pe termen lung datorita economiei de energie realizata prin scăderea necesarului de încălzire a întregului imobil;

 • - montarea sistemelor de iluminat LED cu senzori de prezenta împreuna cu panourile fotovoltaice de pe acoperișul terasa realizează o economie în ceea ce privește consumul de energie electrică;

 • - montarea parasolarelor la ferestre preîntâmpina supraîncălzirea spațiilor de locuit, implicit reduc costurile de energie generate de aparatele de aer condiționat.

Dezavantajele Scenariului 2 sunt:

 • - costuri mai mari la materialele utilizate la termosistemul de fațada;

accesibilitate redusa pentru persoanele cu dizabilități la etajele superioare ale clădirii.

Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Pentru departajarea celor două scenarii în vederea selectării scenariului optim, s-au considerat o serie de criterii de departajare, fiecare criteriu fiind punctat cu 0-5 puncte în funcție de gradul de îndeplinire (0-criteriu neîndeplinit, 5 - criteriu îndeplinit).

Nr. crt.

Criteriu

Punctaj

Scenariu nr. 1

Scenariu nr. 2

1.

Cost      scăzut      pentru

implementare

3

5

2.

Eficiența energetică ridicată

2

5

2.

Durata mică de execuție

4

5

3.

Complexitatea de execuție scăzută

4

5

4.

Conformarea la cerințele de calitate

4

4

5.

Factori de risc-seism

5

5

6.

Rezistența la foc a materialelor

2

5

TOTAL

24

34

Ca urmare a departajărilor menționate, se recomandă scenariul nr. 2.

1

1 reprezintă impactul cel mai scăzut și 10 impactul maxim. Se va califica impactul în dependență de notificare cu calificativele: extrem de mic (1-2), mic (3-4), mediu (5-6), mare (7-8) și extrem de mare (9-10);

2

1 reprezintă probabilitatea cea mai scăzută și 10 probabilitatea maximă. Se va califica probabilitatea în dependență de notificare: foarte mică (1-2), mică (3-4), medie (5-6), mare (7-8) și foarte mare (9-10).