Hotărârea nr. 267/2020

Hotãrârea nr. 267 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.219/2010 modificată

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 267

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.219/2010 modificată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 324/15.07.2020 al domnului Viceprimar Mihai Cristian Ganea, Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr. 4015/15.07.2020 și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. nr. 13008/15.07.2020 prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Ploiesti nr. 219/2010, modificată, prin preluarea activității de întreținere a spațiilor verzi, din incinta Complexului Hipodrom și a spațiilor verzi din incinta Liceului Tehnologic ”Ludovic Mrazek” în sarcina Societății Serviciului de Gospodărire Urbană S.R.L.;

Adresa nr. 3110/02.06.2020 înregistrată la sediul Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești;

Ținând cont de Raportul de Specialitate comun nr. 197/28.07.2020 al Direcției Gestiune Patrimoniu și nr. 239/28.07.2020 al Direcției Administrație Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 16.07.2020 și Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.07.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. „d” și alin. (7) lit. n din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Aprobă completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14872/25.08.2020, cu activitățile prevăzute în Actul Adițional, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul Adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14872/25.08.2020 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 3 Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Liceul Tehnologic ”Ludovic Mrazek„ și Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

5

ANEXĂ la H.C.L. nr

ACT ADIȚIONAL NR 9

La contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........... între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, reprezentat prin Primar Adrian Florin Dobre, denumit în continuare concedent, pe de o parte,

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. cu sediul in Ploiești, Str. Văleni, Nr. 32, jud. Prahova, telefon: 0244 525252, fax: 0244 510353, Cod Fiscal RO 27449967, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1212/01.10.2010, cont bancar R079BRDE300SV76016203000 deschis la BRD - sucursala Ploiești, reprezentată prin Alin Mihael Danila - Director General si d-na Barbu Jeny Emilia- Direcția Economica, în calitate de concesionar, pe de altă parte

A intervenit prezentul act adițional :

Art.l. Se completează pct.2.1. din Capitolul II - Obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 - cu următoarele activități:

  • - întreținere și mentenanță spații verzi, alei, parcări, drumuri de acces, de toaletare și întreținere a arborilor din incinta Complexului Hipodrom;

  • - întreținere și mentenanță spații verzi, toaletare și întreținere arbori a unității de învățământ de stat - Liceul Tehnologic ”Ludovic Mrazek” .

Art.2. Restul clauselor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14872/25.08.2020, rămân neschimbate.

Art. 3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegare a


gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de admini^a^^^ domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14872/25.08.2fl&zșr^3^ încheiat în 2 ( două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.■"•V

‘°5 Vff ''

CONCEDENT


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Primar

Florin Adrian DOBRE


CONCESIONAR

SERVICII DE GOSPODĂRIRE

URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L

Director General

Alin Mihael DĂNILĂ

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU       Direcția Economică

DIRECTOR EXECUTIV                  Director

Jeny Emilia Bucur

SERVICIUL CONTRACTE

ȘEF SERVICIU                   Serviciul Juridic - Contencios

VIORICA PĂTRAȘCU          Anabell Olimpia Măntoiu

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios - Contracte