Hotărârea nr. 266/2020

Hotãrârea nr. 266 privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Ploiești şi domnul Mociorniţă Georgel

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 266

privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Ploiești și domnul Mociorniță Georgel

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 297/29.06.2020 al consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 160/15.06.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 166/29.06.2020 la Direcția Economică, sub nr.274/29.06.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 6136/29.06.2020 la Directia Tehnic Investiții privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Ploiești și domnul Mociorniță Georgel;

Văzând procesul verbal și avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 10.06.2020;

Luând în considerare cererile înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr.5908/2017 și nr. 10784/2020 formulate de domnul Mociorniță Georgel cu privire la efectuarea unui schimb de terenuri între terenul în suprafață de 1082 m.p., situat în Ploiești, str. Elena Doamna nr. 78D, proprietatea Municipiului Ploiești și terenul în suprafață 1081 m.p., situat în str. Traian nr. 28, proprietatea domnului Mociorniță Georgel;

Luând act de faptul că terenul situat în Ploiești, str. Elena Doamna nr.78D în suprafață totală de 1082 m.p. este proprietatea Municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 225/1999, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că imobilul - teren ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești situat în str. Elena Doamna nr.78D în suprafață totală de 1082 m.p., este înscris în Cartea funciară nr.143488 a UAT Ploiești, cu număr cadastral 143488;

Luând în considerare faptul că imobilul - teren ce face obiectul prezentei situat în Ploiești, str. Traian, nr.28, în suprafață totală de 1081 m.p. ,proprietatea domnului Mociorniță Georgel este înscris în Cartea funciară nr.143277 a UAT Ploiești, cu număr cadastral 143277;

În baza prevederilor art. 1763, art. 1764, art. 1765 și art. 2386, alin. 1 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art. 2, art. 3 și art. 4 din Ordonanța de Guvern nr.112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. e, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 196, art. 354, art. 355 și ale art. 361, alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului - teren în suprafață de 1082 mp, situat în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 78D, identificat în planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Theotop S.R.L., care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

 • (2) Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului - construcție (cabină portar) în suprafață de 7 mp, amplasată parțial pe terenul situat în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 78D și parțial pe terenul situat în Ploiești, str. Traian nr. 28.

Art. 2 Se aprobă casarea imobilului - construcție (cabina portar) în suprafață de 7 mp, având nr. de inventar 1161, amplasată parțial pe terenul situat în Ploiești, str. Elena Doamna, nr.78D și parțial pe terenul situat în Ploiești, str.Traian nr. 28.

Art. 3 Însușește raportul de evaluare nr. 111/31.07.2018 întocmit de către S.C. OPINION S.R.L, pentru terenul în suprafață de 1.082 m.p., situat în Ploiești, str. Elena Doamna nr. 78D, proprietatea Municipiului Ploiești, înscris în Cartea Funciară nr. 143488, cu nr. cadastral 143488, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Însușește raportul de evaluare nr. 114/31.07.2018 întocmit de către S.C. OPINION S.R.L, pentru terenul în suprafață de 1081 m.p., situat în Ploiești, str. Traian nr. 28, proprietatea domnului Mociorniță Georgel, înscris în Cartea Funciară nr.143277, cu nr. cadastral 143277, care constituie Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă schimbul de proprietăți între Municipiul Ploiești și domnul Mociorniță Georgel după cum urmează:

 • a) domnul Mociorniță Georgel cedează Municipiului Ploiești dreptul său de proprietate asupra terenului situat în Ploiești, str. Traian nr. 28, în suprafață de 1.081 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. 143277, cu nr. cadastral 143277, liber de orice sarcini, cu valoare rezultată în urma evaluării de 195.661 euro (valoarea nu conține T.V.A.);

 • b) Municipiul Ploiești cedează domnului Mociorniță Georgel dreptul său de proprietate asupra terenului situat în Ploiești, str. Elena Doamna nr. 78D, în suprafață de 1.082 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. 143488, cu nr. cadastral 143488, liber de orice sarcini, cu valoare rezultată în urma evaluării de 196.924 euro (valoarea nu conține T.V.A);

 • c) schimbul precizat mai sus se realizează cu condiția demolării construcției având nr. de inventar 1161, amplasată parțial pe terenul situat în Ploiești, str. Elena Doamna nr.78D și parțial pe terenul situat in Ploiești, str. Traian nr. 28, de către domnul Mociorniță Georgel, pe cheltuiala proprie, în termen de 1 an de la data semnării contractului de schimb;

 • d) toate cheltuielile privind schimbul de imobile (inclusiv taxele de înscriere în Cartea Funciară și taxele notariale efectuate în vederea încheierii actului de alipire în formă autentică), cele aferente cu demolarea cabinei de poarta și obținerea documentației necesare autorizației de demolare, precum și cheltuielile aferente ocazionate cu perfectarea contractului de schimb de imobile între Municipiul Ploiești și domnul Mociorniță Georgel vor fi achitate de către domnul Mociorniță Georgel.

Art. 6 Achitarea, până la întocmirea contractului de schimb, de către domnul Mociorniță Georgel către Municipiul Ploiești a sumei de 1.263 euro, plătibilă în lei la cursul de schimb stabilit de BNR la data efectuării plății, (valoare ce nu conține TVA), sumă ce reprezintă sulta.

Art. 7 Contractul de schimb ce are ca obiect terenurile invocate mai sus să fie încheiat în termen maxim de 90 de zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 8 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de schimb de imobile între Municipiul Ploiești și domnul Mociorniță Georgel în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 9 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVSC OPINION SRLBENEFICIAR Municipiul Ploiești DATA 31.05.2018

Nr. Raport

111/31.05.2018

Revizuit 31.07.2018

NR.78 D, JUD. PRAHOVA,

SUPRAFAȚĂ DE 1082 MP, r                                            r

NR.CAD.143488

CĂTRE,


Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, situat în Ploiești, Str. Elena Doamna, nr.78 D, Jud. Prahova, suprafață de 1082 mp, Nr.Cad. 143488. Prezentul raport revizuit înlocuiește raportul revizuit nr 111/29.06.2018, acesta devenind nul.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Andrei Nisto rescu


Cuprins

Capitolul 1

1.1. Certificarea evaluatorului

1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

 • 2.2 Identificarea evaluatorului.......................................................................................................................... 5

 • 2.3. Identificarea clientului

 • 2.4. Identiftcarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății............................................................................................. 7

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • /. 1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

SC OPINION SRL


Capitolul Il.l.Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL

Expert evaluator:


1.2. Rezumatul concluziilor importante

OBIECTUL EVALUĂRII

Terem intravilan cu o suprafață de 1082 mp, Nr.Cad. 143488

,LOCALIZARE

Ploiești, Str. Elena Doamna, nr.78 D, Jud. Prahova

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Municipiul Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL 308/30.08.2017 împreună cu anexele 1 și 2

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea valorii de piață a terenului

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

19.04.2018

DATA EVALUĂRII

21.05.2018

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.6228 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ

196.924 Euro (910.340 lei) echivalent 182 euro/mp

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


 • 2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018.

 • 2.4. Iden tificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliare de evaluat, teren intravilan, este situata în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 78 D, jud. Prahova, nr.cad. 143488.

Terenul are suprafață totală de 1082 mp, categorie de folosință curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 90657/02.10.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Municipiului Ploiești, d-1 Ștefan Georgian pe baza documentației furnizate.

Pe terenul supus evaluării , conform Anexa 1 la HCL 308/2017 exista o construcție din cărămidă, șarpanta din tabla, stare avansata de degradare in suprafața de 7 mp. Având in vedere costurile nesemnificative de demolare estimate si faptul ca in extrasul CF nr 90657 /02.10.2017 apare ca nefiind


intabulata, evaluatorul nu neifluentand valoarea.


Statuia Libertății v


Strada


Inspectoratul de Poliție si Județului Prahova ▼


Observatorul Prahovean Q


Fig. l Imobil subiect, str. Elena Doamna, Nr. 78, Ploiești - Vedere Google Maps


 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 308/30.08.2017 însoțită de anexele 1 și 2, furnizate de către client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform Standardelor de Evaluare 2018, SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare:

CI Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

 • (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

 • (b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de posesie și de dispoziție de o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

 • (c) un drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de posesie sau de dispoziție, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de folosință numai pentru o anumită activitate.

C3 Deși în diferite țări se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un anumit scop sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica terenului și a construcțiilor de a fi imobile semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu în mod efectiv, terenul și construcțiile. Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât

7


fizic, terenului și construcțiilor, chiar daca la estimarea valorii unui imobil se,^n6£cpii^i dg t

caracteristicile fizice ale terenurilor si construcțiilor.                                  ț •g'            2^

In consecința, prezentul raport de evaluarea estimează valoarea dreptului de proprie\^^.ijtaob^rah/ si nu a imobilului văzut in forma fizica.

In acest caz, dreptul de proprietate asupra imobilului nu se extinde si asupra altor imobile aflate pe suprafata/in incinta sa, asupra carora alta persoana deține dreptul de proprietate.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de cuantificare a unei valori. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportată, de exemplu, natura tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activul este expus pe piață. Tipul adecvat al valorii va fi diferit în funcție de scopul evaluării.

Tipul valorii ar trebui să fie în mod clar diferențiat de:

 • • abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o indicație asupra valorii;

 • • tipul activului care este evaluat;

 • • starea efectivă sau ipotetică a unui activ, la momentul evaluării;

 • • orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentale în situații specific

Obiectul prezentului raportului de evaluare îl reprezintă estimarea valorii de piață. Conform SEV 100 valoarea de piață este definite astfel:

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • > ”suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clause sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii speciale;

 • > ”un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării;

 • > ”la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date;

 • > ”între un cumpărător hotărât44 se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest comparator nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, 8

acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrab^utjj?^^țîlfe»șței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginaifasau^iG^^gg, a^rei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu arWgji d&^^^paSft^re decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formeaz!

 • > ”și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzătoMbj^^JaA^Mă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;

 • > ”într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursalesau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent;

 • > ”dnpă un marketing adecvat44 înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat departicipanți de pe piață. Perioada de expunere este situate înainte de data evaluării-,

> ”în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă,despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date.

De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării;

> ”și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte estemotivată să facă tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 21.05.2018. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 21.05.2018 este : 1€ = 4.6228 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a ^^^at-ioate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” In cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse:

Informații generale:

 • - Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • - Informații publice de pe internet.

 • - Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 90657/02.10.2017

 • - HCL 308/30.08.2017 și anexele 1 și 2

 • - Plan de amplasament și delimitare imobil

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;


ic opînion SRL Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551


 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul „pț fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;                  j O

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate c?ti

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate m * s^auWst q te

  de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de constr&Qii^S^si.iUiri și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acoraSgaranții de


acuratețe;

 • - Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului.

 • - Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea.

 • - Evaluarea s-a efectuat in lipsa Certificatului de urbanism, in ipoteza in care terenul este construibil suportând construcție de tip comercial.

 • - Pe terenul supus evaluării, conform Anexa 1 la HCL 308/2017 exista o construcție din cărămidă, șarpanta din tabla, stare avansata de degradare in suprafața de 7 mp. Având in vedere costurile nesemnificative de demolare estimate si faptul ca in extrasul CF nr 90657 /02.10.2017 apare ca nefiind intabulata, evaluatorul nu a considerat necesara includerea cabinei poarta in studiul de evaluare, aceasta neifluentand valoarea.

în cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

' K,c   T a A .y

Dreptul deplin de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conformHCI. 308/30.08.2017 însoțită de anexele 1 și 2, furnizate de către client. Terenul aparține domeniului privat. Conform extrasului de CF nr. 90657/02.10.2017 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 308/30.08.2017 însoțită de anexele 1 și 2, furnizate de către client.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investitii, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la ni vel național, cererea pentru terenuri.


Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii 2018, creșterea PIB va incetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa RomâSa una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.           |

Piața de investitii va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anu la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si

cu s£|ie


Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau infiintarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea incepe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrati 24 km de mtostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritatile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiti ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai incordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolventii cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari pentru București in următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra imbunatatirii situației orașelor cu deficit de spatii moderne de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori.

Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In procesul decizional, romanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mal 1-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se definească drept destinatii nentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum '*-einema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele invecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect au fost analizate un număr de 42 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare. ro).


Valorile variază între 100 euro/mp și 400 euro/mp, în funcție de utilități, apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de detaliată este prezentată mai jos:

9 Harta i Informații Suport Md Distribuite pretutebm2

Informații

Proprietatea evaluata

Aria de piața analizata (42 proprietăți)

medie

minim

maxim

Preț oferta/vanzare (€)

• • **•         ’K?

130.638

22.000

808.220

Preț (€/mp)

224

100

400

Zile piața

340

7

' 2.328

Suprafața teren (mp)

1.082

573

201

3.514

Front stradal

52

9

29

Utiiitatî generale

Curent, apa. gaz, canalizare

Curent, apa. gaz

Curent, apa, gaz. canalizare

Analiza de piață a fost efectuata de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului


Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul ora Elena Doamna si are o suprafață de 1082 mp. Accesul la teren se realizează din s planului de amplasament și delimitare a imobilului și a informațiilor primite cu ocazia ins Terenul este situat într-o zonă mixtă.

Amenajările terenurilor sunt unnătoarele :

 • - terenul dispune de utilități complete;

 • - forma terenului este neregulată;

 • - terenul este împrejmuit parțial cu gard din beton și cărămidă

 • - pe terenul supus evaluării , conform Anexa 1 la HCL 308/2017 exista o construcție din cărămidă, șarpanta din tabla, stare avansata de degradare in suprafața de 7 mp. Având in vedere costurile nesemnificative de demolare estimate si faptul ca in extrasul CF nr 90657 /02.10.2017 apare ca nefiind intabulata, evaluatorul nu a considerat necesara includerea cabinei poarta in studiul de evaluare, aceasta neifluentand valoarea.

Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 600 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Impozitul a fost calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - pennisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

 • - care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori .

SC opînion SRL Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 X’Ș^X

• /'?$&

 • □ terenul este situat intr-o zonă rezidențială;                              f o i            W’ ș

 • □ utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de proprietăți rezidentiale:

 • □ forma și suprafața terenului pretabile unei construcții de dimensiuni ridicat^ j. X

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a tereriulufecpps^pr^Ea fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație comerciala sau spațiu de agrement careXideservească scolii din imediata vecinătate.

CMBU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți ca fiind construita poate fi continuarea utilizării existente, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, ori construirea unui imobil sau spațiu de agreement care sa deservească scolii din vecinătate.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa indeplineasca patru criterii. Ea trebuie sa fie: permisibila legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productive.

Atunci când ia decizia de a constitui un drept de proprietate asupra terenului, proprietarul nu tine intotdeauna cont de principiile eficientei economice, putând avea ca prioritate interesul public.

Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situația terenului construit pentru proprietatea imobiliara existenta - proprietate de tip commercial sau spațiu de agrement..

Prin prisma criteriilor ce definesc noțiunea CMBU aceasta abordare este permisibila legal, indeplineste condiția de fizic posibila, este fezabila financiar si este maxim productiva.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • - anticiparea;

 • - schimbarea;

 • - cererea și oferta;

 • - substituția;

 • - echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

SC OP1NION SRL

Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă


'x* -/irx~^y4

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzăi rf limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

 • - Drepturile de proprietate evaluate;

 • - Condiții de vanzare;

 • - Condițiile de finanțare;

 • - Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • - Condițiile de piață la data evaluării;

 • - Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • - Caracteristici fizice;

 • - Utilități;

 • - Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

j întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

—----------------------77--r:--=---r- -=      =        ■             'A

CARACTERISTICI

COMP

ARAB

I

A

B

r c/<i

Ig Mi. - .

'      1 'Șofate

OFERTA

OFERTA

V&EE&TA'

7' /p <

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren Hjavitan/ 0

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

AMPLASAMENT

Str. Elena Doamna 78D

str. Cantacuzino (Pisica Alba)

str. Elena Doamna 52

Str. Constantin Miile

PROPRIETAR

Primăria Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

1.082,00

385

900

458

data inspecției

19.04.2018

mai 2018

mai 2018

mai 2018

pret/mp-oferta

?

200,00

200,00

200

valoare oferta

?

77000

180000

91600

id anunț

k163574729

5734380

143896183

contact

0734 384 028

724239766

0742 035 555

proprietar

proprietar

proprietar

alte caracteristici

teren liber

teren liber

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 100 mp

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

Suprafața teren (mp)

1.082,00

385

900

458

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

200,00

200,00

200

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-5%

-5%

-5%

Marja negociere (EURO/mp)

-10,00

-10,00

-10,00

Preț corectat (EURO/mp)

190,00

190,00

190,00


Motivare corecție


Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/a ajustare negativa de 5% , in funcție de vec disponibilitatea de negociere a ofertantilor, r de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin a. datelor secundare rezultând in urma prelucr^â&^mâtjjlp^ __obținute de la ofertanti si agenti imobiliă^/TL^

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%~

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

“ol

0

Preț ajustat (EURO/mp)

190,00

190,00d

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

190,00

190,00

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

190,00

190,00

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 100 mp

Ajustare (EURO)

0

0

8

Ajustare (%)

0%

0%

4%

Preț ajustat (EURO)

190,00

190,00

197,64

Motivare ajustare

Ajustarea tine cont de costul necesar demolării eventualelor construcții demolabile existente pe terenurile comparabile.

Comparabila C beneficiază de o construcție din cărămidă cu Aed de 100 mp si a fost calculat un cost de 35euro/mp demolabil / la suprafața de teren

Condiții de piața

mai 2018

mai 2018

mai 2018

mai 2018

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

190,00

190,00

197,64

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

A

justari specifice proprieta

tii

Localizare

Str. Elena Doamna 78D

str. Cantacuzino (Pisica Alba)

str. Elena Doamna 52

Str. Constantin Miile

sc ohnion srl      Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E. V. A.R. nr. 0551

. © >■—

Ajustare (%)

0%

0%

ijWik

7

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0

l ii WBM0#

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

o                oz

7 V

Drum acces

asfaltat

asfaltat

asfaltat

asfaltat''

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilitati

Electricitate, Apa, Canalizare, Gaze

Toate

Utilitățile la limita

Toate

Utilitățile la limita

Toate Utilitățile pe teren

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

1.082,00

385

900

458

Ajustare (%)

-4%

0%

-4%

Ajustare (EURO/mp)

-7,64

0,00

-7,64

Motivație ajustare

S-au aplicat ajustări negative comparabilelor A si C, deoarece au o suprafața de teren mai mica fata de proprietatea subiect. A fost comparata proprietatea B (asemantatoare subiectului) cu proprietatea C (suprafața mai mica fata de subiect) si a rezultat o ajustare de 7,64 euro/mp pentru fiecare diferența de aproximativ 500 mp.

Deschidere (ml)

50,25

12

5

16,5

Ajustare (%)

0%

5%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

9,50

0,00

Motivație ajustare

S-a aplicat o ajustare de 5% comparabilei B deoarece deschiderea terenului este mai mica fata de subiect. Ajustarea s-a determinat pe baza analizei de piața a datelor secundare.

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilizare

comercial

comercial

comercial

comercial

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Regim de inaltime zonal

P+2

Similar

Similar j

r©z Similăr^

Ajustare (%)

0%

0°/?

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00^

Motivație ajustare

---•

Nu au fost necesare ajustări.                     psaho'^

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

-7,64

9,50

-7,64

Preț ajustat (EURO/mp)

182,36

199,50

190,00

Ajustare totală netă (EURO)

-7,64

9,50

0,00

Ajustare totală netă (%)

-4%

5%

0%

Ajustare totală brută (EURO)

7,64

9,50

15,28

Ajustare totală brută (%)

3,82%

4,75%

7,64%

Suprafața teren (mp)

1.082,00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

182

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

196.924

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

A

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 182 euro/mp, adică 196.924 euro / 910.340 lei. .Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori :

Abordarea prin comparație directă :

 • 1. Valoare de piață teren = 182 euro/mp, adică 196.924 euro / 910.340 lei

Valoarea de piață teren 1082 mp =182 euro/mp, adică 196.924 euro / 910.340 lei

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente

Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:                       ff                   i

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentulp xăportv 5 w -

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile impli&at^ de qpnform^roi la cerințele legale;                                                                V’XX.?—

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Valoarea este subiectivă;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 31.05.2018.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Evaluator autorizat:

Andrei Nistorescu

ANDRÎlVALEWnl

Z Legitimația Nr. #

Valahii 2018

A N £ V

ANEXEvând teren intravilan

Ploiești, județ Prahova Adaugat La 21:45,14 mai 2018, Număr anunț: 163574729

Vând teren intravilan in Ploiești, Gh.Gr.Cantacuzino, suprafața 385 mp, 3 fronturi stradale , utilitati la strada, 200 eu mp negociabil, intabufare.

Extravilan / intravilan

Intravilan

385 m2

200 € (Negociabil)


Suprafața utila

Preț

Contact data

Persoana de contact: Popescu

Locul de întâlnire: Ploiești, județ Prahova


Telefon: 0734 384 028

Anunțuri Județul Prahova / Anunțuri Ploiești / Anunțuri Imobiliare in Ploiești / Anunțuri Terenuri in Ploiești


Ciută...


C andrey_1shev             Ajutor


Teren central 900mp

Ploiești, Prahova

Acum o săptămână


Edalsrl

PERSOANA FIZICĂ


180.000 EUR


0724239766
a.

’ inspectoratul de Poliție


SALVEAZĂ ANUNȚUL


Mat> esta @2018 Grieqte


Zona                        Central Tip teren           Teren construcții

Clasificare teren


Intravilan Suprafață teren (m2)


900


Vând teren ,900mp,situat pe strada Elena Doamna

Cookie-tirile ne ajută să oferim serviciile noastre, utilizând aceste servicii, acceptați irodul în care


cookie-ui


multe detalii•ș;-* ■ <«?•

'■


oala Gimnazială z“ț 'âânwiBțHpjeșțL^


CoWgîui Național Alexandru toari Cuza w


a- ,                   tLZ'

inspectoratul de Poliție al Județului Prahova


,.. ObSer.yatorui<Prahove '


<<■Go gle


Mim drfa ©2018 Gooste

. Credite oferite de

Calculator Rate                                     Vreaucredit.ro

Valoarea                Durata creditului

i 180.000 î EUR h 240 LUNI

Credite recomandate

„.............. Creditul imobiliar Martin Home in lei

IMW.UM       , , ? 69 . .    , m > 4SJ gya     ,., w.t 36C.il9A EUR

Creditul imobiliar Martin Home in euro

=                                            î.422,42EUR !'■ ccsT '.v;. 3"’* I .TSu H jn

ne ajută să oferim serviciile noastre. Utilizând aceste servicii, acceptați modul în care utilizăm cockie-urile. Ma; ■

Edalsrl

PROPRIETAR


Există posibilitatea unui retur în cazul în care sesizez o problemă la produsul dumneavoastră?

ID 5734380


Nu sunt robot


reCAPTCHA

CoiTftdfiițialita'e - T ermeni


MESAJ


Anunțurile utilizatorului Edalsrl

1Jachetă de piele, nouă,firma Stradivarius

Acum o săptămână

i PRET 100 RON |

închiriez apartament cu 3 camere 8 Martie

Acum o săptămână

270 EUR T
VEZI TOATE ANUNȚURILE

Terenuri din:                                                                                       i

Județul Prahova Ploiești Adunati Alunis Apostolache Aricestii Rahtivani

Aricestii Zeletin   Azuga Baba Ana Baicoi                                               !

Stai la curent cu cele mai noi oferte!

Abonează-te la newsletter

ajută           serviciile noastre. Utilizând                 acceptați modu* in care utili

i Casa de vanzare Apartament 2 camere Apartament 3 camere                        ;

i

! Apartamente 2 camere Casa

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                l® Ploiești, Prahova


Teren Intravilan, pretabil investiție 323 mp utili Berceni

< Berceni, BucurestHIfov

Teren 430 mp utili pe str Miorița, acces gratuit la Curent

V Berceni, Bucuresti-lifov

Teren Siliștea Snagov      Teren intravilan

sosea 700 mp           Pecineaga 21 OOmp

Siliștea Snagovului, Buc... v" Pecineaga, Constanta


Abonare ia newsletter


rapid!


ADAUGĂ ANUNȚ


adresa de email          A3ONARE


De ajutor


Despre


Aplicații disponibile


Auto-Moto-Nautic

Imobiliare

Eiectronice-Electrocasnice

Casă-Gradină

Modâ-Frumusețe


Mămici și pitici

Promovarea anunțurilor

Campanii și spoturi TV

Google Play

Afaceri-Servicii

Locuri de muncă

Aplicații: Android și IOS Despre cookies

Antena TV

Intact Media Group

App Store

Animale-Agro-Industrie

Sport-Hobby-Timpul tău liber

Verificare telefon

Ajutor

ANPC

Termeni și condiții

-Qș.nycț.,,.               ___________


LA...L--■■■-■ s-j oLjțcn servi .::lt r.rp.s:'? 1 Uit? >;d ar.c.'.i t scv ;>rvu-pL-Ș m l crr? ui<| zAr voci-jr-r.iv >A>: m Te jv-toU

urmareșta-ne


© intact Media Group


Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aiciCotii'ie-iiîile ne ajș'ă 06' tim serviciile noastre. Utilizând aceste sericii, acceptați modul în care util.zâm cocfee-imle. Mai m>_; ie detaliiTeren 450mp Ploiești / Strada Constantin Miile


Ploiești, central, 458mp, deschidere 16.5 m,toate utilitățile, casa demolabila pe teren,certificat de urbanism de construire,P+2+M, preț 200 euro/mp

Suprafața utila             450 m2

Preț


90 000 €

Contact data

Persoana de contact: CĂTĂLIN MIHALACHE

Telefon: 0742 035 555


Locul de întâlnire: Ploiești, județ Prahova


5/5


Case la roșu, case la cheie, amenajari interioare, exterioare, demolări, termoizolatii, hidroizolatii, alpinism utilitar. Contacteaza-ne la: 0724316.059

jlllll X onstructMANOPERA PRETURI DEMOLĂRI CASE

*                                                                    F

Preturi demolări case

Demolat si carat moloz casa paianta

100 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida fara stâlpi beton, fara placa beton

130 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton

170 lei/ mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi si placa beton fara centuri

200 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri

250 lei / mp de amprenta casa

Preturile nu includ TVA si sunt valabile in Ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.

Preturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.

Exemplu de calcul demolare:

Casa de 50 mp construiti amprenta la sol de cărămidă tara stâlpi beton si fara placa inmultit cu 130 lei / mp = 6500 lei

In prețul acesta intra :

Demolarea acoperișului, al tavanului, pereților, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezitati sa ne contactati.

Info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare

Contact

« Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova

V Telefon: 0724.916.059

S Email: tontar.t@csconstruM.ro


Despre noi


CSConstruct este o firma ce activeaza in domeniul construcțiilor civile cat si in cel al construcțiilor industriale. Punem la dispoziția clientilor noștri o gama larga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, incepand cu amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana la construcții specifice industriei grele.

Copyright © 2017 CSConstruct j Construcții case, amenajari interioare


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru șt Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte’ Funciară- Nr. 143488 Ploiești


A, Partea, h Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Lee. Ptolesți, sțr Elena Doamna, Nr, 7RD. jud. Frahb.va

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

143488

1.-082

Teren împrejmuit;

Oomeftlul privat. al temi» metal: cu bordura de bet 4-10 si: 1»............ ............

Ipiuiui Ptoiesti-Teren împrejmuit parțial cu gard de on intre punctate 1-4, si nelmprsjmuit intre punctele

B. Partea II. Proprietari și acte

a11........." "                                       ........1                                      -L -          '     '                  .....

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte dre

pturi reale

Referințe

90657 / 02/10/2017                        , i

.Act Administrativ nr. 308. clin 30/08/2017 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI; Act Normativ nr. 1359, din

127/12/2001 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ hr.. 305977, din 10/08/20.17 emis de PRIMĂRIA ! P LOI EȘTI;.                                                                      1

j .. itntabufare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin LegeȚcotaâctuâla i 81 1/1                                                                       ■' l

Al

î     1) MUNiCiPSUL PLOIEȘTI, CIF:2844855, (DOMENIUL PRIVAT)

C. Partea Hi. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrâminteie dreptului de proprietate, .drepturi reale de. garanție-și sarcini i

Referințe

MU SU

Dccument care conține riate cu caracter personal, protejate de prevederile Legii l-ir 677,'2001

f'Sf.wfet. w’fSrsî^iâ-sî*: i

Anexa. Nr, 1 La Part*


Teren

----------------------:---:-------------------------—

Nr cadastral ^uprafațe __________________________Observații/Referințe

'           ' Domeniul Privat ai Municipiului Ploiesti-Teren împrejmuit


1,082


143488

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70. i

_____________________________________________DETALII LINIARE IMOBIL


bordura de beton intre punctele 1-4, si neimprejmuit intre
Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

—-----

iNr, topo

Observații / Referințe

. 1

curți construcții

DA

1.082

-

!

!•

co-ișn |J|           a.'

Ploiești- Teren împrejmuit parțial cu gard da metal cu bordura de beton intre punctele 1‘4, si neimprejmuit intre punctele 4-10 s.i 10-1

Lungime Segmente                                i

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din protecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment m (tn)

1

2

‘ 8.!

.......1

3

4 1.653

1              3

4

0,091

4

5

W.&

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii'Nr. 67/72001.

Pagina 2 din 3


"TtT.T jîar ve'Civnes î-i

Cane Funciar# Nr. 143488 Comuna/Oraș/Municipiu: Ploiești

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

5

6

...                     6.747

6

7

8.153'

7

8

35.246

8

9

9.497

9

10

2.365

10

1

11.748


c.


Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție. Stereo 70 și sunt rotunjite Ia 1 milimetru. * Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât vaioare-a 1 milimetru.

■Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in yfigpâre dih cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbatereasuccesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 ROM, pentru serviciul de publicitate imoDiliară cu codul nr. 211.

Data soluționării, 13-10-2017

Data eliberării,

/ / ...

I tl M '01/


Asistent Registrator, MADAL1NA CLAUDIA STANCUTU


(parafa și semnâtur
Document cere conține date cu caracter personal, protejate de prevederile L-g/lv'r. 677/2001 Pagina 3 din 3

rrsaNr.

Parcela .1


Categorie de I folosința i


; L i Ce

Total


' Suprafața :j (mp) 1082

1082 n


Mențiuni


Domeniu! Privat a] Municipiului Ploiești ț Teren impreimuit parțial cu gard de metal cu bordura de beton j 1 intre punctele 1-4, si ițeiinprejmuU intre punctele 4-10 si iO-,1 ' ite. referitoare la construeiii..........................  ;

Cod Constr.

Destinația

Suprafața Construita la sol (nap)

{

î Mențiuni.

:                               .      .....I-...............

. ....... ... ., 1

1

.........

1

'V

Total

;........................

I                .*•

•. • - :î? s C-^-.. .        -o       f

Suprafața totala .măsurata a imobilului =1082® ■

■■ .S

1"

. Suprafața4!n act = 1082 iî^'                ..............

sctheotopsrl

Executant: Ing. Cojoeeu Geoiffena-ioadtt

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea Întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realițatea dîa teren.

î                   Ici;

iBșjseetow

Confirm£itroducerea miobduiiri in fe®?® <*$ dâre integrata si atribuirea nmnarultt'Nad^s^-.s,,    .

-\<îr*-*** '* *** *     ‘                           tv *1                           "â ••7-’.' if'*.** 4 •"

.... L                                            • '■ -. u L.

pata; martie 2017

ștampila WȚI J.XdL Le »■


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


HOTĂRÂREA Njk, 308


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești referitor Ia imobilul în care a funcționat Grădinița cu program prelungit nr. 29 și a Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce

fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul în care funcționează Liceul Tehnologic de Transporturi și aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din acest imobil - teren


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri; Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert lonut, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/1999 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ pr&pdversîiar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitoare la imobilul în care a funcționat Grădinița cu program prelungit nr. 29 și imobilul în care funcționează Liceul Tehnologic de Transporturi și aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din acest imobil - teren;

în conformitate cu Raportul din data de 23,08.2017 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț. Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilele de fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr, 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești:

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017; l

Având în vedere prevederile art.3 și art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile ait2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritorialc:

în temeiul art.36, alin. (2), litera “c” din Legâa nr. 215/2001, privind,.d|mînîstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, /'

hotărăște!

r.P-


Art, 1. (1) Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului - teren în suprafață de 10Ș2 mp, situat în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 78D identificat în planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit


de către S.C. Theotop S.R.L.. care constituie Anexa pr. 1 la prezenta Hotărâre.

(2) Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului - construcție (cabina portar) în suprafață de 7 mp, situat în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 78B, având nr. de inventar 1161.

 • A rt.2. Aprobă modificarea Anexei nr, 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează:

 • - ta poziția 228, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Liceul Tehnologic de Transporturi”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „str. Traian. nr. 28, suprafața teren 981 mp, înscris în Cartea Tunciaraă a UAT Ploiești nr. 60379 cu nr. cadastral 104648”;

 • - la poziția 231, coloana 4 va avea următorul cuprins; „spațiu învățământ P+1E, suprafață construită 485 mp, înscris în Cârtea Funciară a UAT Ploiești nr. 60379 cu nr. cadastral 104648 , suprafață construită desfășurată 955 mp”.

 • A rt. 3. (1) Aprobă propunerea de schimbare a destinației imobilului - teren menționat la art. 1 (1).

(2) Aprobă emiterea unei adrese cătrq Ministerul Educației Naționale prin care se va solicita avizul conform pentru schimbarea destinației imobilului - teren menționat la art. 1(1), care va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 9 din Ordinul nr. 5819/2016.

Art.4. (l)Aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 după cum urmează:

- la poziția 121, coloana 4 va avea următorul cuprins: „str. Poștei, nr. 36, spațiu de învățământ - construcție Ci, S+P, construcție din zidărie de cărămidă cu suprafața construită la sol 375 mp și suprafața construită desfășurată 400 mp, teren în suprafață de 795 mp, magazie - construcție C2, suprafața construită la sol 10 mp, suprafața construită desfășurată j 0 mp”.

(2) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit dc către S.C. Theotop S.R.L., care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.5. Aprobă modificarea corespunzător prevederilor art. 1, art. 2 și art, 4 a anexelor la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate mai sus.

Art. 6. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să obțină dtfeîa Educației Naționale avizul conform pentru schimbarea destinației menționat la art. 1(1), conform prevederilor art. 4 din Ordinul nr.

demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor ci domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actele adiționale la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate mai sus, în bâza Hotărârii nr.94/2009 j a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 1, art. 2 și art. 4 din prezenta Hotărâre.

Art.7. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8» Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri ,

i

Dată în Ploiești, astăzi, 30 august 2017

.....                 I

Președinte de Ședință,                 Contrasemnează Secretar,

George-Șorin-Niculae Botez              Anabell -OiiĂpiâțMăntoiu


Nr. cadastral ț Suprafața mșsntata a intoMMui |            Adresa imoiatato

...W 1082 m.


.. feeayiuț fgil’P'ra


Ot.iBtrt.dfe Ruina


lffr” ,


Nț.

Parcela


! rtțtfd*


®t«

iîî.WS


I Categorie de J Suprafața ;

I folosința (jjtoi f


A. bate referitoare la teren


Mențiuni


1 Cc

Total


! Teren imprejmuît parțial cu gard de metal cu bordura de beton ■ intre punctele 1-4, si neimprejmuit intre punctele 4-10 si 10-1

B. Date referitoare la «wtractii


1082


1082


r » .                  Suprafața

' Destinația 5    Construita

1             J    la sol im. ■)


Mențiuni


Total


_____Suprafața totala măsurate a imobilului -1082 m .

Suprafața din act ~ W 1

SCTțmiTOPSRL

Executant; Ing/Cbjocea Georgiana-Iorala


Confirm i.jțfc marea măsurătorilor la teren, corespoxwet>ta acesteia cu realitatea di.-. ret? :

Semn .tura â ștampila

Data:martie 2017


' Inspector

Confirm Introducerea imobilului in baza de date ț integrata si atribuirea numărului cadastral


Șenmataa si parafa


] Ștampila BCP1


.1 44

? ' " •' ••■■

ANEXA NR. 13S ia regulara»^

Pian de amplasament și delimitare a imobilului //   .

Scara 1:500                                   hri' '

. Nr cadastral.. ■ Su^afata irtăsaratâ a irpcbiMui j               Adresa imobilul pi L^r-i

______________ Strada Poarei nr.36             ‘ • ■ .

. ■ “ *" * *r /... ■■ "Țv" ~-

nr;                 ;. ... UoUațea Admin.aftraUyTffitonația (VAT ■.

j                     HniesȘ ~ ’       ,r J - .      .


Nr.

PMCBtS


Categorice foțosiaH tic


A. Date referitoare 1* Urep Supra&t» . CM 795


Total


795


ț                         MotiȘbai

| Terții taprejmuil ști gard de bejoii intre punctetel-2,13:-Î8:

■ gard de metal intre punctele 18-1 si iimfta pe awstnWtic intre ,                         pt-nc:e:e:3-i5.


Cod Cowsîr.


l^esdttățja


CI


CAS


XT>at«l^erit<Mfetaconjttțcți >

Suprafața

cvRstcuîlă 3 a sol

375


C2

C3


CA


Total


W ' ~27 ' 412


1

Spațiu inv2$naișjuCtmstrucjU4hx zidărie/de c&’inidd^; Parw+șubsol, SuprxJesț^OCJ^mr MagflîiesCtEîstrucție din metal,

___, ___*______ . Șoproal Supr.dcsf .^27 mp __

_ ToUl st^raâită desfășurată== 437 mf.


Suprisfaț^ toUiărnisuratăa imobSuiui «79Smp _l...

^-^^^?PSR6

Ex^ulWî ing. CoXfbiȘb.^wgiarur^leEfite-

eor^ti&jUnea îW^®rn^“7urr^â?ițid ca^âsteaîet^

ijș^.                                         -i~.ju.'

■ ș%.                             ‘ ^®7JP s:?

\ Daia^ 304W7XA

1    \> A .. .      -g.:

to^pectW

,K Confirm introducerea;jimobflttîui în baza de date iategnttă și atribufiea ruunwtulcu cadastral

Semnaitxrg$i,parafa

Wrt la


SC OPINION SRL
RAPORT DE EVALUARE - TEREN INTRAVILAN,

PLOIEȘTI, STR.TRAIAN, NR.28, JUD. PRAHOVA, SUPRAFAȚĂ DE 1081 MP, NR.CAD.143277


BENEFICIAR

Municipiul Ploiești DATA 04.06.2018

Nr. Raport

114/04.06.2018

Revizuit 31.07.2018


SC OPINION SRL


CĂTREMunicipiul Ploiești

Conform contractului cadra nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, situat în Ploiești, Str.Traian, nr.28, Jud. Prahova, suprafață de 1081 mp, Nr.Cad. 143277. Prezentul raport revizuit inlocuieste raportul revizuit nr 114/29.06.2018, acesta devenind nul.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANE VAR 2018.

Opinion SRL

Expert evaluator:


Cuprins

Capitolul I

7.1 .Certificarea evaluatorului

1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II.........................................................................................................................................................5

2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport.............................................................................5


2.2 Identificarea evaluatorului

2.3. Identificarea clientului

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 29. Data efectivă a opiniei asupra valorii

10. Amploarea investigației

2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor


 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

' Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

4A. Data raportului de evaluare

4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

SC OPINiON SRL

Capitolul I


l.l.Certificarea evaluatorului


Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse n ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Andrei Nistorescu

1.2. Rezumatul concluziilor importante

OBIECTUL EVALUĂRII

Terem intravilan cu o suprafață de 1081 mp, Nr.Cad. 143277

FOCALIZARE

Ploiești, Str. Traian, nr.28, Jud. Prahova

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Mociomiță Georgel

ACTE DE PROPRIETATE

Dispoziția nr. 10138 definitivă în 13.08.2007 și Proces-Verbal nr. 16277 din 17.10.2007 emis de Primăria Municipiului Ploiești, Act de dezmembrare autentificare nr.2341 din 31.08.2017

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea valorii de piață a terenului

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

r19.04.2018

DATA EVALUĂRII

21.05.2018

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.6228 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ

195.661 Euro (904.502 lei) echivalent 181 euro/mp

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.


Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport


Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

 • 2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 7708/19.04.2018.

 • 2.4.ldentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliare de evaluat, teren intravilan, este situata în Ploiești, str. Traian, nr. 28, jud. Prahova, nr.cad. 143277.

Terenul are suprafață totală de 1081 mp, categorie de folosință curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 80880/01.09.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domnului Mociomiță Georgel. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Municipiului Ploiești, d-1 Ștefan Georgian pe baza documentației furnizate.

Locație:

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul imobilului este Domnul Mociomiță Georgel conform Dispoziției


13.08.2007, Proces-Verbal nr. 16277 din 17.10.2007 emis de Primăria Municipiului                de

dezmembrare autentificare nr.2341 din 31.08.2017 furnizate de către client.

Confonn Standardelor de Evaluare 2018, SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare:

CI Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

 • (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

 • (b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de posesie și de dispoziție de o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

 • (c) un drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de posesie sau de spoziție, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de folosință numai pentru o anumită activitate.

C3 Deși în diferite țări se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un anumit scop sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica terenului și a construcțiilor de a fi imobile semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu în mod efectiv, terenul și construcțiile. Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și construcțiilor, chiar daca la estimarea valorii unui imobil se tine cont si de caracteristicile fizice ale terenurilor si construcțiilor.

In consecința, prezentul raport de evaluarea estimează valoarea dreptului de proprietate al imobilului, si nu a imobilului văzut in forma fizica.

In acest caz, dreptul de proprietate asupra imobilului nu se extinde si asupra altor imobile aflate pe suprafata/in incinta sa, asupra carora alta persoana deține dreptul de proprietate.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Un tip al valoni este o precizare a ipotezelor fundamentale de cuantificare a unei valori. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportată, de exemplu, natura tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activul este expus pe piață. Tipul adecvat al valorii va fi diferit în funcție de scopul evaluării.

Tipul valorii ar trebui să fie în mod clar diferențiat de:

 • • abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o indicație asupra valorii;

 • • tipul activului care este evaluat;

 • • starea efectivă sau ipotetică a unui activ, la momentul evaluării;

 • • orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentale în situații specific

Obiectul prezentului raportului de evaluare îl reprezintă estimarea valorii de piață. Conform SEV 100 valoarea de piață este definite astfel:

scopinionsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E. V.A.R. nr. 0551

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi|scfiimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după uri marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fărăcprisțrângere.

Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:    Xv

 • > ”suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile penfru-activ'- într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clause sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii speciale;

 • > ”un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării;

 • - > ”la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date;

 • > ”între un cumpărător hotărât44 se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest comparator nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează ”piața”;

 • > ”și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;

 • > ”într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursalesau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent;

 • > ”după un marketing adecvat44 înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu esteacela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția $iui || departicipanți de pe piață. Perioada de expunere este situate înainte de data eva ”în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezona și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în

considerare eventualele informații ulterioare acestei date.

De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării;

 • > ”și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte estemotivată să facă tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 21,05.2018. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 21.05.2018 este : 1€ = 4.6228 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 19.04.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul - ■'rezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • - Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări verificări personale;

 • - Informații publice de pe internet.

 • - Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 80880/01.09.2017


 • - Dispoziția nr. 10138 definitivă în 13.08.2007

 • - Proces-Verbal nr. 16277 din 17.10.2007 emis de Primăria Municipiului Ploiești,

 • - Act de dezmembrare autentificare nr.2341 din 31.08.2017

 • - Plan de amplasament și delimitare imobil

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de rbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de W "agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • - Evaluarea s-a efectuat in lipsa Certificatului de urbanism, in ipoteza in care terenul este construibil suportând construcție de tip comercial.

 • - Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului.

 • - Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea.

In cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

\\-'L -c

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clienluluL autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul deplin de proprietate asupra imobilelor aparține Domnului Mociomiță Georgel conform Dispoziției nr. 10138 definitivă în 13.08.2007, Proces-Verbal nr. 16277 din 17.10.2007 emis de Primăria Municipiului Ploiești și Act de dezmembrare autentificare nr.2341 din 31.08.2017 furnizate de către client.

Conform extrasului de CF nr. 80880/01.09.2017 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente Terenul aparține Domnului Mociomiță Georgel.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței


Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu te influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că p proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investitii, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare incepand cu 2018, creșterea PIB va incetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investitii va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau înființarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea incepe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrati 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritățile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiti ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai încordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolventii cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

SC opinion srl      Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E. V.A.R. nr. 0551         OX

''<z\

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte m;ui <^OTț^BucîireTlj^n următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra imbunatatiiiiSituâtiei orașelor cu deficit de spatii modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de

Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In '^r^ceșuL-d^^bnal, romanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă "hn^sh^ypentru mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se definească drept destinatii pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele invecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect, au fost analizate un număr de 32 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 100 euro/mp și 400 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare, acces și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 229 euro/mp. Analiza detaliată este prezentată mai jos:

9 Harta

LM Distribuția p»etu>'ui. m-

Informații

Proprietatea evaluat?

Aria de piața analizata (32 proprietăți)

medie

minim

maxim

Preț oferta/vanzare (€)

140.399

22.000

808.220

Preț ț€/mp)

229

100

400

Zile piața

..

291

18

2.330

Suprafața teren (mp)

1.081

567

201

3.514

Front stradal

11

15

9

26

Utilîtati generale

**

Curent, apa. gaz. canalizare

Curent.

■apa. gaz

Curent, apa, gaz. canalizareAnalizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie ..cadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, pe strada Traian si are o suprafață de 1081 mp. Accesul la teren se realizează din stradă asfaltată conform planului de amplasament și delimitare a imobilului și a informațiilor primite cu ocazia inspecției.

Terenul este situat într-o zonă mixtă.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

 • - terenul dispune de utilități complete;

 • - forma terenului este neregulată;


 • - terenul este liber,

- terenul este parțial împrejmuit cu gard plasă din fier si gard din beton si carami

Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate de \'C^^x$rd^?^^iții

Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.                   'Cu4R

3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 600 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Impozitul a fost calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, celectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

 • - care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

în analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □ terenul este situat intr-o zonă rezidențială;

 • □ utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de proprietari rezidențiale;

 • □ forma și suprafața terenului pretabile unei construcții de dimensiuni ridicate

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație comerciala sau spațiu de agrement care sa deservească scolii din imediata vecinătate.

CMBU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietari ca fiind construita poate fi continuarea utilizării existente, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, ori construirea unui imobil sau spațiu de agreement care sa deservească scolii din vecinătate.

Cea mai buna utilizare a unei proprietari imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie: permisibilă legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productive.

k

Atunci când ia decizia de a constitui un drept de proprietate asupra terenuluis^oprietărul nu ține intotdeauna cont de principiile eficientei economice, putând avea ca prioritate interesul pri^licf . 1V

Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata Tn^ituatia terenului construit pentru proprietatea imobiliara existenta - proprietate de tip commercial sau spatni dd agrem^nt."

Prin prisma criteriilor ce definesc noțiunea CMBU aceasta abordare este permiribfla legal, indeplineste condiția de fizic posibila, este fezabila financiar si este maxim productiva.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

In evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • - anticiparea;

schimbarea;

 • - cererea și oferta;

 • - substituția;

 • - echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

Comparația directă;

4.2.1. Comparația directa

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

SC OPINION SRL


Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551           r ‘

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și ahâtipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.                                                              /• ( ’ ■'    ? /

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările^și diferențele care

i *s "o

afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

 • - Drepturile de proprietate evaluate;

Condiții de vanzare;

 • - Condițiile de finanțare;

 • - Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • - Condițiile de piață la data evaluării;

 • - Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • - Caracteristici fizice;

 • - Utilități;

 • - Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor Uanzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

F

SC OP1NION SRL

/TFo

A'

CARACTERISTICI

COMPARAȘI LX^/^Tr

■J'7

A

B

KW

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

tereri^tratfi^p

L O

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

AMPLASAMENT

Str. Traian 28

str. Cantacuzino (Pisica Alba)

str. Elena Doamna 52

Str. Constantin Miile

PROPRIETAR

Primăria Ploiești

persoana fizica

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

1.081,00

385

900

458

data inspecției

19.04.2018

iun. 18

iun. 18l

iun. 18

pret/mp-oferta

?

200,00

200,00

200

valoare oferta

?

77000

180000

91600

id anunț

"163574729

'5734380

143896183~

contact

0734 384 028

724239766

0742 035 555

proprietar

proprietar

proprietar

alte caracteristici

teren liber

teren liber

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 100 mp

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551            ®

___

\

A

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEfi

IEN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE    ]

’A*** VA \\       //     /

\             '    *A...                            /,*.

A

B

/

Suprafața teren (mp)

1.081,00

385

900

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

200,00

200,00

200

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-5%

-5%

-5%

Marja negociere (EURO/mp)

-10,00

-10,00

-10,00

Preț corectat (EURO/mp)

190,00

190,00

190,00

Motivare corecție

Ca urmare a discul ajustare negative disponibilitatea de n negociere. Aceasta secundare rezultant c

Iilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o de 5% , in funcție de vechimea ofertelor si egociere a ofertantilor, reprezentând marja de a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor

1 in urma prelucrării informațiilor obținute de la jfertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

190,00

190,00

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

190,00

190,00

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0

0

0

Preț ajustat (EURO/mp)

190,00

190,00

190,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Construcție pe teren din cărămidă, Aed = 100 mp

Ajustare (EURO)

0

0

8

Ajustare (%)

0%

0%

4%

Preț ajustat (EURO)

190,00

190,00

197,64

Motivare ajustare

s VA

Ajustarea tine cont de costul necesar demolării eventualelor 1 construcții demolabile existente pe terenurile comparabile^,-]

Comparabila C beneficiază de o construcție din cărămidă cd Aed de 100 mp si a fost calculat un cost de 35eurp/mp demolabil / la suprafața de teren;<^^>'

Condiții de piața

mai 2018

mai 2018

mai 2018

mai 2018

Ajustare (%)

0%

o°/</

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

190,00

190,00

197,64

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

Localizare

Str. Traian 28

str. Cantacuzino (Pisica Alba)

str. Elena Doamna 52

Str. Constantin Miile

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Drum acces

asfaltat

asfaltat

asfaltat

asfaltat

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utiiitati

Electricitate, Apa, Canalizare, Gaze

Toate

Utilitățile la limita

Toate

Utilitățile la limita

Toate

Utilitățile pe teren

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

1.081,00

385

900

458

Ajustare (%)

-4%

0%

-4%

Ajustare (EURO/mp)

-7,64

0,00

-7,64

Motivație ajustare

S-au aplicat ajustări negative comparabilelor A si C, deoarece au o suprafața de teren mai mica fata de proprietatea subiect. A fost comparata proprietatea B (asemantatoare subiectului) cu proprietatea C ( suprafața mai mica fata de subiect) si a rezultat o ajustare de 7,64 euro/mp pentru fiecare diferența de aproximativ 500 mp.

Deschidere (ml)

11,09

12

5

16,5

scoPiNioNSRi      Opinion S.R.L., ]

Ajustare (%)

Membru corpora

tiv A.N.E.V.A.R

-5%

nr. 0551

•’/o ■

1

*1

Ajustare (EURO/mp)

-9,50

0,d

tel

Motivație ajustare

S-a aplicat o ajustare de 5% comparabilelor A'si^d^^ărej^^' deschiderea terenurilor este mai mare fata de a

Ajustarea s-a determinat pe baza analizei de piața ă"datel6r secundare.

Relieful/forma terenului

Neregulata, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

-5%

-5%

-5%

Ajustare (EURO/mp)

-9,50

-9,50

-9,88

Motivație ajustare

S-a aplicat o ajustare de 5% tuturor comparabilelor deoarece forma terenurilor este regulata fata de subiect cu forma neregulata. Ajustarea s-a determinat pe baza analizei de piața a datelor secundare.

Utilizare

comercial

comercial

comercial

comercial

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

I;                                                                                                                                                         i|

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Regim de înălțime zonal

P+2

Similar

Similar

Similar

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

-26,64

-9,50

-27,40

Preț ajustat (EURO/mp)

163,36

180,50

170,24

Ajustare totală netă (EURO)

-26,64

-9,50

-19,76

Ajustare totală netă (%)

-13%

-5%

-10%

Ajustare totală brută (EURO)

26,64

9,50

35,05

Ajustare totală brută (%)

13,32%

4,75%

17,52%

Suprafața teren (mp)

1.081,00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

181

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA

195.661

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

B


Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 181 eur euro / 904.502 lei. Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

Abordarea prin comparație directă :

 • 1 . Valoare de piață teren = 181 euro/mp, adică 195.661 euro / 904.502 lei

 • 2 . Valoarea de piață teren 1081 mp = 181 euro/mp, adică 195.661 euro / 904.502 lei Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite. Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor.

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Valoarea este subiectivă;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 04.06.2018.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Evaluator autorizat:

AndreiNistorescu

"’nistorbscuI w

Valabil 2018 jCarZ/


SC OPINION SRL


Opmion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551ANEXEvând teren intravilan

Ploiești, județ PrahOVâ î Adaugat La 21.45,14 mai 2018, Număr anunț: 163574729

Vând teren intravilan in Ploiești, Gh.Gr.Cantacuzino, suprafața 385 mp, 3 fronturi stradale , utilitati la strada, 200 eu mp negociabil, intabulare.

Extravilan / intravilan


Suprafața utila


Preț


Intravilan

385 m2

200 € (Negociabil)


Contact data

Persoana de contact: Popescu

Locul de întâlnire: Ploiești, județ Prahova


Telefon: 0734 384 028

Anunțuri Județul Prahova / Anunțuri Ploiești / Anunțuri Imobiliare in Ploiești / Anunțuri Terenuri in Ploiești


Ccită...


C ® andrey_1shev


Ajutor


ADAUGĂ ANUNȚ


Teren central 900mp

Ploiești, Prahova

Acum o săptămână


® Edalsrl

PERSOANĂ FIZICĂ


180.000 EUR' Statuia Libertății O


0724239766

TRIMITE MESAJ

SALVEAZĂ ANUNȚUL


■I


OălegW Național X

Alexandru loan Cuza V


Zona


inspectoratul de Poliție a al Județului Prahova v


Central Tip teren


Teren construcții


Clasificare teren


intravilan Suprafață teren (m2)


900


Vând teren ,900mp,situat pe strada Elena Doamna

Cookie-urile ne ajută


noastre. Utilizând aceste servicii, acceptat'


s>


* - • '.'.■ ■".', ■ ’ ’ • V B •     :

»âla Gimnâziâiâ

toamna'. Rotești **

■-«■ .m ' ... ■: .

Colegiul Național f*.

Alexandru loan .Cuza W

•■* .■ ■ -

... '»■, :■

S ' “

Observatorul Prahovo


Map data «2018 Gcoște


Calculator Rate

Valoarea                Durata creditului

180.000 EUR 240         LUNI ț

Credite recomandate


, Credite oferits ds

vreaucredit.ro


Calculează


......- -.............tCreditul imobiliar Martin Home in lei

■       a,69 '1 ț ' «.-.TA 1         □ JR ■ ■           3â<?,094 EUR

Creditul imobiliar Martin Home in euro

-)2       x«ta 1.42.7.42 EUR          v. 341 .S30 £V!<


â oferim serviciile noastre. Utilizând aceste servicii, acceptațicare utilizăm bookie-urile. Mat multe ttelali:Există posibilitatea unui retur în cazul în care sesizez o problemă la produsul dumneavoastră?


ID 5734380


Nu sunt robot


reCAPTCHA

Confidențialitate - TemeniAnunțurile utilizatorului Edalsrl


VEZI TOATE ANUNȚURILE

Terenuri din:

Județul Prahova Ploiești Adunati Alunis Apostolache Aricestii Rahtivani

Aricestii Zeletin Azuga Baba Ana Baicoi

Stai la curent cu cele mai noi oferte!

Abonează-te la newsletter

Ceokie-urile ajută să oferim serviciile noastre.

I Casa de vanzare Apartament 2 camere Apartament 3 camere

I Apartamente 2 camere Casa <

I                                                              ____________________________


Anunțuri similare

'' ’ Ploiești, Prahova


Teren Intravilan, pretabil investiție 323 mp utili Berceni

9 Berceni, Bucuresti-llfov


Teren 430 mp utili pe str Miorița, acces gratuit la Curent

? Berceni, Bucuresti-llfov


Teren Siliștea Snagov sosea 700 mp

” Siliștea Snagovului, Buc...


Teren intravilan

Pecineaga 21 OOmp


; Pecineaga, Constanta


Vinzi ușor; faci


nex


adresa de email


ABONARE


De ajutor

Despre

Aplicații disponibile

Auto-Moto-Nautic

Imobiliare

Mămici și pitici

Afaceri-Servicii

Promovarea anunțurilor Aplicații: Android și ÎOS

Campanii și spoturi TV

Antena TV

Google Play

Electronice-Electrocasnice

Casă-Gradină

Locuri de muncă

Animale-Agro-Industrie

Despre cookies

Verificare telefon

Intact Media Group

ANPC

App Stere

Modă-Frumusețe

Sport-Hobby-Timpul tău liber

Ajutor ..fteawJi dwtifear®

Termeni șî condiții

Cookie-urile ne ajută:

să oferim serviciile          Utilizând

i aceste servicii, acceptati modi

J în care utilizăm cookie-ui

riie. Mai multe detalii


umwește-ne pe:

© Intact Media Group

Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aici

Cookie-urile ne ajută să oferim serviciile noastre Utilizând aceste servicii, acceptați modul în care utilizăm cookle-uriTeren 450mp Ploiești / Strada Constantin Miile


Ploiești, centrai, 458mp, deschidere 16.5 m,toate utilitățile, casa demolabila pe teren,certificat de urbanism de construire,P+2+M, preț 200 euro/mp

Suprafața utila

Preț


450 m2

90 000 €


Contact data

Persoana de contact: CĂTĂLIN MIHALACHE

Telefon: 0742 035 555

Locul de intalnire: Ploiești, județ Prahova


»p.7A«„,adp^^


2/5

Preturi demolări case | CSConstruct | Construcții case, amenajari interioare


Case la roșu, case la cheie, amenajari interioare, exterioare, demolări, termoizolatii, hidroizolatii, alpinism utilitar. Contacteaz


onstruct


PRETURI DEMOLĂRI CASE PROIECTE

Preturi demolări case

Preț

Demolat si carat moloz casa paianta

100 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida fara stâlpi beton, fara placa beton

130 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton

170 lei/ mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi si placa beton fara centuri

200 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri

250 lei / mp de amprenta casa

Preturile nu includ TVA si sunt valabile in Ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.

Preturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.

Exemplu de calcul demolare:

Casa de 50 mp construiti amprenta la sol de cărămidă fara stâlpi beton si fara placa inmultit cu 130 lei / mp = 6500 lei

In prețul acesta intra:

Demolarea acoperișului, al tavanului, pereților, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezitati sa ne contactati.

Info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare

Despre noi

» Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova

V Telefon: 0724.916.059

8 Email: t ontact@csconstrutt.ro


CSConstruct este o firma ce activeaza in domeniul construcțiilor civile cat si in ce! al construcțiilor industriale. Punem la dispoziția clientilor noștri o gama larga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, începând cu amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana la construcții specifice industriei grele.

*

Copyright © 2017 CSConstruct | Construcții case, amenajari interioare

A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan


lNr.

Crt

1 Nr, cadastral | Nr. topografie

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

■4*

143277

1.081

teren ntfrnoreimwi;

LOT 2- Teren intrayitin oartla) împrejmuit         ___________


•*r


’f


r£


..te ■■

• v^-l

80880 01/09/2017

Act Notarial nr. 341, din 31/08/2017 emis de NPOobre St I an Daniel; ' i e i iîn eaaa cartea unc ara         a "c o o cu nu aru

»   , Bl',cadâstrâl~l,43277/P:O!est:, rezultat din dezmembrarea imobiluhiicu8 '           1 »r<, •

W’T'ța8jnumarul cadastral 124817 înscris in cartea'funciara 124817;___

.. Dispoziție nr."10138; dm 09/07/2007 emis de PRJMARIA (dispoziție nr;10459/23.07.20C7 emis de PRIMĂRIA;!; •

. 8? jnta^ee cir«t de PROPRIETATE. dobândit pr,n-Mra t.tiu, cot,,              M             ]

l~. .'-Hr, MnrimOMlTA rtPnorlKi ~            ~            v           ' £ ' , .. '.'     A4/’'.             '» .


■. 4 Olgp^itMiW 10138; 'din 09/07aWernîf^>RlriARțA(dis^Zitiș;ryab459/;

■ i«'e°‘                  ■ °"" ”" *'■•"

j T< MOCIORNITA GEORGEL                                                             .. , t.. . ......

/t (    Qg$£SVĂnț,-gonr/e transcngggm Cr 124S17/Ploie$th iraaîsa pnr> inaieierna fir. 47704 am 03 9/2007; ,

;.-«»u\.Mujs(m>isu.®.uv»»if>¥iXif'.'<j»is:.z»;xz;z'. v emts ne         ‘ -1 NUM l'PTUu'JI Â mSTl; Act •.- fw'. -a v nr.          .'»■•,

ii ...din 06.07/ .017 emis de PR,MARJA MUN! 1.< ?;ȚfeS^B^ȚC 1 83 <se s ■'•'S.izeaza .normat           S)>e con orm ocumen etie t nice

iț,!...:..              sensur''ca..:.se,r«^zâ;&nstnj^a;Cr-' •' '

; OS^VATH:pt&tie tr^scri^ &n Cf l2W^lestUnsciisa prlnltK^r&â nr.^64247


•     ,    oe^£~>A~> pontlejranscnșatim CF 124317/pioies^, iracrita onr> incncteraa nr. 47704 tfln 03 9/2007; .

■ .Ac» Ad"t<ris>:rE’.>;“hr. Hi cin"2§/D7 t> snw de I                      «.              j—      •

I , ’ .ii: o. din 06. C“/i017 em,s ne PRiMARlA MUNI. .Pk2 UI PLOI* V


_L'_

Inscrierf privind dezmembrămint<

1          \ ' ’'drepturi reale de pa

l.~*. ( ’-’t

—- ’ ■ ;------'■--------------"

<-

*•“•■•■*■...../r7‘. ■"        A»...«. ^.1/ .y

\ .   «-     :,i         f 47,

>-;■*« hJS.

■■BW

-A

..n

iaa., : o


< 2 & 4 X '>     - .


____. -

,, p.l,. WI.-R .-. . -               {,      ... .                .   ,, ..        .

: A-                • C5" ' ’ t ■?'           <- <■for Crt

Categorie folosință

Intra 'tfkfri

Suprafața (mp)

Tarta

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curti construcții

DA

1 081

-

Lungime Segmente

1} Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment l~ (m)

1

2

77.395

2

3

4.5

~31

4

34.5

4

5

5.5

5

6

14.0

6

7

______        13.5

Doeumtnt cart confinț dare cu                         & ptvvKftrl/t țEg;i Hi. $77/2001.

Pagina 2 pin 3


Formulat «uniunea l.l

I Punct i început

Punct sfârșit

Lungime segment j            ■- (m)

*—1 -                 2 097

। £

8

8

9

1-                   12.053

S

10

1.798

P---îo

11

2.397

1          11

12

13.458

12

13

13

14

6.254

---U

15

17.443

15

1

11.096 jLungimii» segmentelor sunt d»t«rmtnateln planul de proiecție Stereo 70 $1 sunt rotunjite la 1 milimetru.

• Distanța dintre puncte est» formate din segment» cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

°1120Ch^a"ta externa nr.170110/31-08-2017 in suma de 120. pentru serviciul de publicitate imooihara cu codul nr. 222.


Pagina 3 Oin 3


!de Cadastru S<P. ! <j» cadastru tl *.


licitate IftWUar» PHAHOVA iritate imobiliari Pipiest.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 1 «276 Ploiești


A. Partea I, Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa; Loc. Plciesti, StrTtaian. Nr. 26. ]ud. Prahova

Nr. Crt

Nr, cadastral Nr. topografic

Suprafața* țmpl

Observații r Referințe

M

143276

2.238 _

Teren neimorejmult;

LOT 1: Teren intraVNan parțial irnorejmuit


i''*' /f a**Rai^BaTl.țproi


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alta drepturi reale I z ,s 4                              “     <8' (<*1 *'»/ ,                                   ji f(,* । '■' iț;

• • ;"z;r ~ ****'• ,M,!


de NP'.Dobre.StetoriariOaniel;v Vc<-T 2*

i ;Se inf.'nteaza cartea funciara 14 2 a ttfiob lutu ,cu rtumăruîf , . A '.      •■;

1.81 MdaSțrai 143276/PJoiesti;rezîiîtătldir, dezmembrarea imobilului cui              s X > (

| n'manii o astral 24 17 mscn n cartea funciara 124817» _              Z ‘ "*__’


. ptspcaitfefre-glpișe. din 09/8           de .pfaMAglĂrț^Olîțtie ,<10455/2^07.200 Zemisde PfWARU’)) .j

. iintabuiare, orepfde 'p°.Opp.ietaTe? dobândit prin fa,-a titiu. cota- -    '    . ■ Al/. ■•■ - ■:

i ‘actuala l.-l           ___ ■ ■ ■■ ■         ■  ■ ■ - ______

I i< MOCtORlvITA GEORGEL

QBSSPVATif. oczitm trsv.cr-sa'din Cr 12a3L7.p:e^-:. .n>cnsa prm încheierea nr. 47701 d-n O37O9f2OC7-< :■ ' •■ ■

: i jÂS'WmSttratsr .rir/Iti,.diri is/nKOie emis de WiWĂR'iSWNitiPiUtUi <OiEsTl; Ac^^dmswtistafiv rtr/ ■< x-, ■” ! . • 156 din OEi'Qr.*2017 emis de P~iMARîA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; ~      '

• f B3 ,sea . da izeaza <n ormabi e ca astraa comorm ocumentatet e o ce              Al -

i . ^sgx^ajn sensul ca se radiaza con «Sa CI                     _ .      _________! # ‘ ’ L

‘ f. 065SRVAT.V; poziție transcrisa din CF J2«817iW<xesîi, înscrisa fim tncneiem nr 04-247 d/n 73/07/2017,' ' X r -

. ~              K ''' • <           C. Partea Iii. SARCINI . M »      .f- -


înscrieri privind dezmen-.brăminteie dreptului de proprietate, ‘< “drepturi reale, de garianțfe'-șțsaricih<


?■ ?

1 w


\-‘ ■‘■■i

4x; s;„'- f

c .«'


:'.țî

■■■ 'A


Stf*


«s* < '■*.


'j ’£-^, '"''


'"‘/V


-ri.

Pffcwment ca^ cqhww ci/ caracte'- ^rsoo*/ ■ tutelate de w&f&tetite 7    ........... .....~ tr-.        • v        .r._


-Tșrnrjâr wewfwino’țjf-


.. "3

•y

s - -■■.1                 ■' “ ’■ ’■

’ fi


•>2I •*- -                                                   y'f

‘'">A              '-.   ^-. i-t

• -yt - t*


Date referitoare fa teren

Cri

Categorie folosință

intra vi ian

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.238

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

|m)

1

2

77.395

2

3

17.202

3

4

22.099

4

~5l

48.006

5

“61

12.25

6

7

5.056


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r*(m)

r

'•k- 8

25.146

8

0

2.099

y. ..9

10

6.424

10

______11

11.746

2.365


12J

131

9.497

13! .

14|

35.246'

M

15j

8,1531

16]

6.747'

16ț

vr

~20?0]

~ii

7.498 j


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                                          ~.....

Prezentu ev.-a$ «.carte fur'.ciară.«s«.vaiabți.ia autentificarea de către notarul public a aCtelbr[urtâic<p^n., -r-care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, iar mfo-matiiie prezentate sunt șuscepîibile de cnce modificare. In condiție legii                                                              ■

S-a achitat tariful ce 120 RON. -Chitanța externa nr.l7Q11C/31-O8:2O17 in suma de 120. pentru serviciul de .puWi«t:»J^eSiiarâ:xucsduî,n^W.4j^~/^w'>-;..- ^--^3** ■*•'-’■


!sfU;


4 •'4Wi'


■ ■>?‘î,.* *” ry-. ■;


y 7r. '~v‘'                  * '"A’-'î


z'sS'K' v’”-" --î<s '■■■• .■>.•>•-*•> Jâ.■%,*’       ■'"“ -i >

...z-.,^ X, ,4 ...1 '


-A.


Icaea'W.drepipii^. ..i-oihmneiperacnei.--r------ -ț^-f

■oȚ^hnoredactal^te Sodetatea Profesională Noîana» Lasto 4 Dobre, Intr-un singur exernplalommm hjțpat^; biroului notarial și patru duplicate, din care imul va rămâne în arhiva biroului

u.» m ««nmniÂ'r «n u«> AAmtmira Oficiul de Cadastru șl Publicit^pi1w}pi)!arc - h .....'- jX--X v-. >Xu;

PROPRIETAR,

, jModomiță Georgel, / ......' ^...

4 ,jTi:5SS

4 J,A.          țlO4&


:                                                       -^'.r '■' • ■ ;»-----

■ f •’ . M, '& ,w • . :.......; ' .

s *" ’W.:"; ■■'AA.

»W«Bii'N.țk>6»«-.’No&rtlorf>ut>lW .

. ’-*V isWHetatea Profesională Notariali Lask) & Dobre ■

Uc^ktefun^k^nrz2331/»l50/2«41.2013


ÎNCHEIEREDEAUTENTiHCAREnr.7<2//

AnulMV. Luna Aueuot, Ziua Si (f C?7 f

sXgA? - fața mea, DOBKE STELORIAfi D^HIIEL, notar i Jbllc, la sediul biroului, s a prezerJat : '

■4 Mociomită Georgel cu domiciliul ir. municipiul Ploiești, str Nicolae iorga, nr. 5. județul Prahova, identificat

'■ prir C.L seda PX. nr. 252250 eliberată de către SPCLEP Ploiești la data de 16 iunie 2014, CNP1440908293101, în -

>     nume propiiu, ca , după ce a citit actul, a declarat că l-a înțeles conținutul, că cele cuprinse f w'■' ■

XZ^1 ,ob”’ “’ ‘ “nslmilt ,a auMnWtearea praian,u,ui înacris ?i5a,Tînal

în tenului nit 12 IU. b) din Legaa notarilor publici și a activIUtli notariale nr.

M/1996, republicate, cu modlflcânte ulterioara, se dectert aut» inscns.                                         ■

„ S^pereeput tarif ANCPI în sumă totală de120 iei (cod 2,2.2>, cu chitanța nr / 772 P/ V 2017 V

■- S^î«^onor<muitos>jmăde450tei+TVA®,501ei,' total 535,50 teicu bOT'fiscal„nr.AzZA?£..2C17.


•AțA W'«‘-


s>*i:


»’>; w <• ?W,,


>v


.S-

.„,.   ,    .. . ... ..Jt*'

data autentificării actului, și


”-.1 #<r*


/. J    Â

;          •■. fJy

r> ■ - W-/;


Af-.l


:TK*


*v>


’i

*1X

-■


tw?


■^*3' $’’ * "V5 %' A- > " ••

«5*U-%X         9-

4.A., ' ,. -2 fa e~. i- ,z'           . -■ ' ■'.


‘iX, .4. X f, , ‘ .                    ....... ,

i», '■ ’> A.       >.< ":.-* .■■?'■ '•'”' Ay ■ ,'& 7 •4\f. « -U, s ./>)(,' A

,j,‘r            ■ '"'t-j■'v'>.'«tr

'• '<>.••'         ■•■'••’■ V ,•■' •

‘ > v >;r

»C’isH

" ? ■ ■ ■>’ »‘A *>-* $$ ;‘4V\'» «•• ••’"*“ • •’■

• ■ -■■ -■ ■'■ - .....-■-'•■- ■

'* f7?j          l

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NRO< f tâ- M

PROCES-VERBAL

încheiat intre:                                                                      ’

Consiliul Local al municipiului Ploiești cu sediul ih Ploiești, B-dul Republicii reprezentantul sau legal d-nul Primar EMIL CALOTA !                        ? ? LLaJ

Si


D-nul Mociomita Georgel domiciliat in Ploiești, str, Nicolae lorga nr.5. posesor a C.I. seria PH. nr.381784, CNP 1440908293101.

Vazand Dispoziția nr. 1013 8/09.07.2007, modificata prin Dispoziția nr. 10459/23.07.2007 emisa de Primarul municipiului Ploiești, ramasa definitiva in data de 13.08.2007, prin care se recunoaște dreptul de proprietate asupra imobilului situat in Ploiești, str. Traian nr.25 (actual nr.28)

Am procedat la redactarea prezentului:

PROCES VERBAL DE PUNERE IN POSESIE a imobilului situat in Ploiești, str. Traian nr.25 (actual nr.28)

care se preda conform Dispoziției nr. 10138/09.07.2007, modificata prin Dispoziția nr. 10459/23.07.2007, emisa de Primarul municipiului Ploiești si încheierii de intabulate nr. 47704/03.09.2007 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova compus din:

 • - construcție compusa din subsol-corp A in suprafața de 66,73 mp, parter-corp A cu suprafața de 1223,87 mp, etaj-corp A in suprafața de 888,31 mp, si mansarda-corp A cu suprafața de 39.39 mp

 • - teren in suprafața de 3268,27 mp

Prezentul proces-verbal se Încheie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

AM PREDAT, MUNICIPJEg®^B4>IESTI I PRIMAR,"'iA


AM PRIMIT,

PROPRIETAR, MOCIORNITAGEORGEL j

J /■■               '


DI                  -I

VALORIFIC.^^^WMONIU DIRECȚpR EXECUTIV, GIIEORfiHE BÂĂlfaKTN

SEF SERVICIU, GABRIELA MJ^DRUTIU

( '

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII DIRECTOR ADJUNCT, MADALINA CRĂCIUN

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURroiC-CONTENCIOS

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS SIMONA ALRV

BIROU JURIDIC SI LEGISLAȚIE SPECIALA AMEDEO FLORIN TABaRCA

ROMÂNI4

JUDEȚUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMAR


DISPOZIȚIA Nr.


privind restituirea în natură a unei părți din imobilul situat în Ploiești, str, Traian nr.25 (actual nr.28), județul Prahova, compusă din construcție și teren

Primarul Municipiului Ploiești:

Văzând cererea notificată a petiționarului Mociomiță Georgel domiciliat în Ploiești, str. Nicolae lorga nr.5, jud. Prahova,, nr. 42/22.06.2001(numărde înregistrare la Primăria Municipiului Ploiești 35296/26.06.2001) prin care solicită restituirea în natură a imobilului situat în Ploiești, str. Traian nr.25 (actual nr.28) compus din construcție industrială și. teren în suprafață, de 4013,00 m.p. care a aparținut defunctului Mociomiță Gheorghe, trecut în proprietatea statului în mod abuziv, fără titlu;

Având în vedere procesul-verbal nr. 56/15.03.2006 al Comisiei pentru analizarea și soluționarea notificărilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, prin care se propune restituirea în natură a părții din imobilul revendicat disponibilă cu condiția respectării prevederilor art.16 din Legea nr. 10/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent constând în despăgubiri pentru partea din imobilul revendicat imposibil de restituit în natură;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.94/26.04.2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al j municipiului Ploiești a unor imobile printre care se numără și imobilul revendicat;

Luând act ca petentul a depus toate documentele prevăzute de art. 22 și art. 23 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de faptul că pentru imobilul revendicat nu s-au primit despăgubiri;

în temeiul art.l, art.2, art.4(2), art.7(l), art. 9, art.16, art. 21(4), art.22, art.23, art.25, an.26(3) din Legea nr. 10/08.02.2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

Art. 1. - Constată dreptul -petiționarului Mociorniță Georgel dorwî^atîfl Ploiești, str. Nicolae larga nr.5, jud. Prahova, de a beneficia de iMsâSJ reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2.(1) - Se restituie în natură o parte din imobilul situat în Ploiești, str. Traian nr.25 (actual nr.28) compus din construcție (subsol-corp A cu suprafața construită de 66.73 mm.. parter-cprp A format din încăperile notate cu simbolurile 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,"11,12, 13, 14, 15 J6, iXMTO, ’20X 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 cu suprafața construită de 1223.87 m.p., etaj-corp A format din încăperile notate cu simbolurile 39, 40, 41, 42,43, 44) 45,' 46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, cu^sjjprafața. construită de_888,31 jn.p., mansardă-corp A cu suprafața construită de 39,39 m.p.) și reren în suprafață de 3268,27 m.p. dornnului Mocionuța/Georgel domiciliat în Ploieștirstr^cOlâelorgă rir.5, jud. Prahova.

Potrivit adresei nr. 309141/08.12.2006 a Biroului Topografie din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană imobilul restituit este situat în UTR 21 și are următoarele reglementări urbanistice: zonă destinată locuințelor cu regim mixt de înălțime, .zonă destinată căilor de comunicații cu restricții de construire în intersecții, regim de aliniere față de axul străzii Elena Doamna de minim 10,50 m„ POT=50%, CUT=1.05.

 • (2) - Având în vedere că în imobilul menționat la alineatul 1 își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar «. Grupul Școlar de Transporturi Ploiești» sunt.aplicabile prevederile art. 16 din. Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că noul proprietar este obligat să mențină afectați unea imobilului pe o perioadă de până lari ani.

 • (3) - Nu fac obiectul restituirii:

 • a Construcția-corp B cu suprafața construită de 445,00 m.p. Proprietate a Ministerului Educației și Cercetării, edificată de către stat, ulterior preluării imobilului revendicat în proprietatea statului;

 • * Terenul în suprafață de 629,00m.p (parte din terenul aferent corpului B în suprafață de 971,00 m.p.) care a parținut d-lui. Mociorniță Gheorghe;

° Terenul în suprafață de 63,75 m.p. ocupat de Posf Traftfeâfâ-S.C. Electrica                                       /'^FF

O porțiune din terenul supus restituirii este ocupată parția! de cabiw/ . paznicului unității de învățământ preuniversitar «Grupul Sc^riFfg^ Transporturi Ploiești». Regimul juridic al. acestei construcții se va clarifîc'a^tir^^ dl. Mociomiță Georgel și unitatea de învățământ sus-amintită conform prevederilor dreptului comun (art.494 Cod civil).

Art. 3. - Imobilul care formează obiectul restituirii se identifică potrivit planurilor (releveelor) vizate spre neschimbate, ce fac parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art 4.(1) - Prezenta dispoziție face dovada proprietății persoanei îndreptățite asupra imobilului, are forța probantă a unui înscris autentic și constituie titlu executoriu pentru punerea în posesie, -după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

 • (2) - După îndeplinirea, formalităților prevăzute la art. 4(1) se va proceda la. încheierea procesului verbal de punere în posesie.

 • (3) - Prezenta dispoziție trebuie pusă în executare în termen de 3 ani de la data primirii ei, de către persoana îndreptățită.

Art. 5. - Pentru partea din imobilul revendicat imposibil de restituit în natură, se va emite o Dispoziție a Primarului Municipiului Ploiești cuprinzând propunerea motivată de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent constând în despăgubiri, după ce prezenta Dispoziție va rămâne definitivă.

Art. 6. -Biroul Legislație Specială și Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. 7. - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei dispoziții.

Art. 8. - Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Tribunalul Prahova. ;

Art. 9. - Imobilul restituit trebuie înscris la rolul fiscal în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei dispoziții.Art. 10. -Noul proprietar va încheia cu deținătorii actuali ai ,imobilului/' ■ - \ restituit, un protocol de predare preluare, în mod obligatoriu, în termen de 30 de J zile de la data rămânerii definitive a prezentei dispoziții. s XX .^5

Dată în Ploiești, astăzi, d 0^' ■

N         DF.FTNTTTVA

13.08.^007

jifsPriiMÂ RlE ||

Q

întocmi! Mâdăliua MiHțoiu                       —

Verificat Amedeo Florin Tâb

__________.în 2(două) exemplare.

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios,

DIRECTOR,

Luminița C^borfi       ”

Direcția Gene^^ Dezvoltare Urbana Arhitect Șef

Simona Munteanu

Vv 11' -

Direcția xlvluență și Valorificare Patrimoniu

Director

Gheorghșf Brațp'siA

jjȘ'

LIMARr ZC-) lîl CalotiȘ JFV„s,e ț

-i- :Rț.Jțî^V’