Hotărârea nr. 265/2020

Hotãrârea nr. 265 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti,  instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 265

privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești,

instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 305/08.07.2020 al primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr.5778/03.07.2020 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare a suplimentării numărului de posturi și aplicării unor măsuri privind activitatea de resurse umane;

având în vedere Raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 425/24.07.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.237/27.07.2020 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.3/20.07.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data 28.07.2020;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. ,,a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritațile administrației publice locale, autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă numărul maxim de 433 de posturi și modificarea normativului de personal al Spitalului Municipal Ploiești potrivit anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 01.08.2020.

Art. 2 Aprobă organigrama și statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2020.

Art. 3 Începând cu aceeași dată, prevederile anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 186/27.06.2019, anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 80/31.03.2020 și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 180/28.05.2020 își încetează aplicabilitatea

Art. 4 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL,

Ioana Geanina SERBINOV

ORGANIG RAMA

SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI


COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL (4)


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL


DIRECTOR MEDICAL


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


COMITET DIRECTOR


MANAGER


ANEXA nr. 1 La Hotărârea nr


.^T/202AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE IN SPECIALITATE

Total posturi posturiSPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267

Anexa nr.2 la H.C.L/nn

Avizat, fef > W . * Cri          fi

VA'     /&

Președinte Consiliul de Admm:strgție^.,/o''/

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 153/2017)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

----------1----------------------------

2

3

5

COMITETUL DIRECTOR

1

Manager

S

1,00

2

Director medical

S

1,00

3

Director fin-contabil - economist IA

S

1,00

SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

SPITALL Persona

Nr.paturi = 60 , din care Comp. CARDIOLOGIE = 10 paturi;

ZARE DE ZI, Nr.paturi = 6

I medical superior

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1,00

5

medic primar

Medicină internă

S

1,00

6

medic primar

Medicină internă

S

1,00

7

medic primar

Medicină internă

s

1,00

8

medic primar

Medicină internă

s

1,00

9

medic primar

Medicină internă

s

1,00

Persona

mediu sanitar

10

asistmed.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

11

asist med. pr.

Medicală

PL

1,00

12

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

13

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

14

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

15

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

19

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

20

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

21

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

22

asist, med.

Medicală

PL

1,00

23

asist.med.

Medicală

PL

1,00

24

asist.med.

Medicală

PL

1,00

25

asist, med.

Medicală

PL

1,00

26

asist.med.

Medicală

PL

1,00

27

asist.med.

Medicală

PL

1,00

28

asist, med.

Medicală

PL

1,00

29

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

30

infirmieră

G

1,00

31

infirmieră

G

1,00

32

infirmieră

G

1,00

33

infirmieră

G

1,00

34

infirmieră

G

1,00

35

infirmieră

— — —

G

1,00

36

infirmieră

G

1,00

A

2.

37

infirmieră

G

1.00 o

* <

38

infirmieră

G

1,00 V

39

infirmieră

G

1,00

p-lLt

î

40

infirmieră

G

1,00

/

41

infirmieră

G

1,00

42

îngrijitoare

G

1,00

43

îngrijitoare

G

1,00

44

îngrijitoare

G

1,00

45

îngrijitoare

G

1,00

46

îngrijitoare

G

1,00

47

îngrijitoare

G

1,00

48

îngrijitoare

G

1,00

Compartiment CARDIOLOGIE (10 paturi)

Personal medical superior__________________________                  ________

I 49   | medic specialist ~                     | Cardiologie j S [     1,00

Personal mediu sanitar

50

lasist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

51

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

52

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

53

lasist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

54

infirmieră

G

1,00

55

infirmieră

G

1,00

56

îngrijitoare

G

1,00

COMPARTIMENT HEMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 20

Personal medical superior

57

medic primar

Hematologie

S

1,00

58

medic specialist

Hematologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

59

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

60

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

61

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

63

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

64

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

65

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

66

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

67

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

68

infirmieră

G

1,00

69

infirmieră

G

1,00

70

infirmieră

G

1,00

71

infirmieră

G

1,00

72

infirmieră debutant

G

1,00

73

îngrijitoare

G

1,00

74

îngrijitoare

G

1,00

75

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr, paturi = 4

Personal medical superior

76

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1,00

77

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

78

medic specialist

Reumatologie

s

1,00

Amb. integrat

79

medic specialist

Reumatologie

s

1,00

Amb. integrat

Personal mediu sanitar

80

asist.med.pr. - șefă

Medicală

S

1,00

81

asist.med.pr.

Medicală

S

1,00

82

asist.med.pr.

Medicală

s

1,00

83

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,0<O

84

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00.

85

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00'C'

86

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00 X

87

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

88

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

89

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

90

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

91

asist, med.

Medicală

PL

1,00

92

asistmed.

Medicală

PL

1,00

93

asistmed.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

94

infirmieră

G

1,00

95

infirmieră

G

1,00

96

infirmieră

G

1,00

97

infirmieră

G

1,00

98

infirmieră

G

1,00

99

îngrijitoare

G

1,00

100

îngrijitoare

G

1,00

101

îngrijitoare

G

1,00

102

îngrijitoare

G

1,00

103

îngrijitoare

G

1,00

104

îngrijitoare

G

1,00

105

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

106

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1,00

107

medic primar

Fizio-recuperare

s

1,00

Amb. integrat

108

medic primar

Fizio-recuperare

s

1,00

Amb. integrat

109

medic specialist

Fizio-recuperare

s

1,00

Amb. integrat

110

medic rezident

Fizio-recuperare

s

1,00

Persona

mediu sanitar

111

asist.med.pr.-șefă

Medicală

s

1,00

112

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

113

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

114

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

115

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

116

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

117

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

118

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

119

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

120

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

121

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

122

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

123

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

124

asistmed.

Medicală

PL

1,00

125

asistmed.

Medicală

PL

1,00

126

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

127

infirmieră

G

1,00

128

infirmieră

G

1,00

129

infirmieră

G

1,00

o

130

infirmieră

G

1,00

131

infirmieră

G

1,00 f

132

infirmieră

G

1,00 o

/ ’WA-'

133

infirmieră

G

1,00 V

134

infirmieră

G

1,00

135

infirmieră

G

1,00

136

infirmieră

G

1,00

137

îngrijitoare

G

1,00

138

îngrijitoare

G

1,00

139

îngrijitoare

G

1,00

140

îngrijitoare

G

1,00

141

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8 Personal medical superior

142

medic primar-șef secție

Oncologie

S

1,00

143

medic primar

Oncologie

S

1,00

144

medic specialist

Oncologie

S

1,00

145

medic specialist

Oncologie

S

1,00

Alt perse

r»al superior      ______________________

Psiholog spec.

Psihologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

147

asist, med. pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

148

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

149

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

150

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

151

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

152

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

153

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

154

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

155

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

156

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

157

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

158

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

159

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

160

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

161

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

162

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

163

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

164

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

165

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

166

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

167

asist.med.

Medicală

PL

1,00

168

asist.med.

Medicală

PL

1,00

169

asist.med.

Medicală

PL

1,00

170

asistmed.

Medicală

PL

1,00

171

asist, med.

Medicală

PL

1,00

172

asist.med.

Medicală

PL

1,00

173

asist.med.debutant

Medicală

PL

1,00

174

asist.med.debutant

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

175

infirmieră

G

1,00

176

infirmieră

G

1,00

177

infirmieră

G

1,00

178

infirmieră

G

1,00

179

infirmieră

G

1,00

180

infirmieră

G

1,00

181

infirmieră

G

1,00

182

infirmieră

G

1,00

183

infirmieră

G

1,00    ,

' ■. ■ ■

184

infirmieră

G

1,00 o a

185

infirmieră debutant

G

1,00 Fz

5 XXiX/ /-

186

îngrijitoare

G

1,00 v

7XX — P

187

îngrijitoare

G

1,00

/             'gJ i

188

îngrijitoare

G

1,00

189

îngrijitoare

G

1,00

190

îngrijitoare

G

1,00

191

îngrijitoare

G

1,00

192

îngrijitoare

G

1,00

193

îngrijitoare

G

1,00

194

îngrijitoare

G

1,00

195

îngrijitoare

G

1,00

196

îngrijitoare

G

1,00

COMPARTIMENT RADIOTERAPIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 17

Personal medical superior

197

medic rezident

Radioterapie

s

1,00

Persona

mediu sanitar

198

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

199

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

200

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

201

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

202

asist, med.

Medicală

PL

1,00

203

asist, med.

Medicală

PL

1,00

204

asist.med.

Medicală

PL

1,00

205

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

206

infirmieră

G

1,00

207

infirmieră

G

1,00

208

infirmieră

G

1,00

209

îngrijitoare

G

1,00

210

îngrijitoare

G

1,00

211

îngrijitoare

G

1,00

 • * COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20

 • * COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și

 • * asigurarea cu personal.

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

212

medic primar

Radioterapie

S

1,00

213

medic specialist

Radioterapie

S

1,00

Alt personal superior

214

Fizician medical

Medicală

S

1,00

_

Persona

mediu sanitar

215

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

216

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

217

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

218

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

219

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

220

asist.med.

Medicală

PL

1,00

221

asist.med.

Medicală

PL

1,00

222

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar                                                                                 S.

223

îngrijitoare

_ G _

1,00

A

FARMACIE

Personal medical superior

Pa-

) *)

224

farmacist sef

Farmacie

S

1,00

V

225

farmacist

Farmacie

s

1,00

Personal mediu sanitar

JL

226

asist.med.pr.-șefă

Farmacie

PL

1,00

227

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

228

asist, med. pr.

Farmacie

PL

1,00

229

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

230

asist, med. pr.

Farmacie

PL

1,00

Personal auxiliar

| 231

îngrijitoare

e

1,00

_

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

232

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1,00

233

medic specialist

Laborator

S

1,00

234

medic specialist

Laborator

S

1,00

235

medic primar

Laborator

S

1,00

Alt personal superior

236

chimist pr.

Laborator

S

1,00

237

biolog spec.

Laborator

S

1,00

238

biochimist

Laborator

S

1,00

239

biolog pr.

Laborator

S

1,00

Persona

mediu sanitar

240

asist.med.pr.- șefă

Laborator

PL

1,00

241

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

242

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

243

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

244

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

245

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

246

asist.med.pr

Laborator

PL

1,00

247

asist, med.

Laborator

PL

1,00

248

asist.med.

Laborator

PL

1,00

249

asist, med.

Laborator

PL

1,00

Persona

auxiliar

250

îngrijitoare

G

1,00

251

îngrijitoare

G

1,00

252

îngrijitoare

G

1,00

LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

253

medic primar - șef

Radiologie

S

1,00

254

medic primar

Radiologie

S

1,00

255

medic specialist

Radiologie

S

1,00

256

medic specialist

Radiologie

S

1,00

Persona

1 mediu sanitar

257

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

258

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

259

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

260

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

261

asist, med. pr.

Radiologie

PL

1,00

262

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

263

asist, med.

Radiologie

PL

1,00

264

asist.med.

Radiologie

PL

1,00

Personal auxiliar

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

272

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

273

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

274

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

275

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)

Personal medical superior

276

kinetoterapeut pr.

CFM

S

1,00

277

kinetoterapeut pr.

CFM

S

1,00

278

kinetoterapeut

CFM

S

1,00

Persona

mediu sanitar

279

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

280

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

281

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

282

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

283

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

284

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

285

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

286

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

287

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

288

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

289

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

290

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

291

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

292

asist, med.pr.

Masaj

PL

1,00

293

asist.med.

Fizio-terapie

PL

1,00

294

asist, med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

295

asist, med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

Personal auxiliar

296

îngrijitoare

G

1,00

297

îngrijitoare

G

1,00

298

îngrijitoare

G

1,00

299

îngrijitoare

G

1,00

300

îngrijitoare

G

1,00


CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE Șl BOLI METABOLICE

Personal medical superior

301

medic specialist

Diabet

S

1,00

302

medic primar

Diabet

S

1,00

Personal mediu sanitar

| 303 | asist, med.

Medicală

PL

1,00

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

Personal medical superior

o 0

W/ A

I  *

304

medic primar

Oncologie

S

1,00

1

b

F’

305

medic primar

Oncologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

306

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

307

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

308

asist med. pr.

Medicală

PL

1,00

309

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

CABINET MEDICINA MUNCII

Personal medical superior

310

medic primar

Medicina muncii

_ s I

1,00

Personal mediu sanitar

311

asist, med.

Medicală

PI- I

1,00

COMPARTIMENT PREVENIRE Șl CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE

ASISTENTEI MEDICALE

PersonaljȚiedical superior

312

medic primar

Epidemiologie

S

1,00

313

medic specialist

Boli Infectioase

S

1,00

Personal mediu sanitar

I- 314

asistmed.pr.

Igiena

PL

1,00

Personal auxiliar

| 315

agent DDD

G

1,00

J

STERILIZARE

| 316

asist.med.pr.

Igiena

PL

1,00

_________________________________________________________________I

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

317

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

318

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

SERVICIUL EVALUARE Șl STATISTICĂ MEDICALĂ

319

economist -sef serviciu

S

1,00

I

320

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

321

statistician medical

M

1,00

322

statistician medical

M

1,00

323

registrator med.pr.

M

1,00

324

registrator med.pr.

M

1,00

325

registrator med.

M

1,00

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Birou manaqementul calitatii serviciilor medicale

326

Sef Birou

S

1,00

327

medic specialist

S

1,00

328

economist IA

s

1,00

329

referent de specialitate I

s

1,00

Dietetica

330

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

_

Culte

| 331

preot definitiv

s

1,00

I

Personal mediu sanitar

33^

as'sTmed.pr.

Medicală

" PL

1,00

Cabinet Reumatologie Personal mediu sanitar

'33

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

77 si.u _ .....

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

334

medic specialist

O.R.L

S

1,00

Personal mediu sanitar

335

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet

Persona

Oftalmologie

medical superior

336

medic primar

Oftalmologie

S

1,00

Persona

mediu sanitar

337

asist med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Chirurgie generală Personal sanitar superior

338

medic primar

Chirurgie

S

1,00

339

medic primar

Chirurgie

S

1,00

Personal mediu sanitar

340

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

"3<n ■

asist.med.pr.

Medicală

PL

1 ,ub

Cabinet Recuperare , medicină fizică și balneologie Personal mediu sanitar

342

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Obstetrică-ginecologie Personal medical superior

343

medic primar

Obstetr.ginec.

S

1,00

344

medic specialist

Obstetr.ginec.

s

1,00

Personal mediu sanitar

345

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Hematologie

Personal mediu sanitar

346

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Dermato-venerologie Personal medical superior

347

medic specialist

Dermatologie

s

1,00

Personal mediu sanitar

348 | asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Endocrinologie

Personal medical superior

349

medic specialist

Endocrinologie

S

1,00

350

medic specialist

Endocrinologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

351

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

352

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,o0

Cabinet Psihiatrie

Personal medical superior

353

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

354

medic primar

Psihiatrie

s

1,00

Personal mediu sanitar

355

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

356

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Neurologie Personal medical superior

357

medic specialist

Neurologie

S

1,00

358

medic primar

Neurologie

S

1,00

_____________________________h,

Personal mediu sanitar                                                                   >

asist, med,pr.

IMedicală

PL

i,oo

Cabinet Cardiologie Personal medical superior

360

medic specialist

Cardiologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

361

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

fi         I f

Cabinet Pediatrie Personal medical superior                                                                    - *•

362

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

363

medic specialist

Pediatrie

s

1,00

Personal mediu sanitar

364 |asist.med.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Radioterapie

Personal mediu sanitar

363

asist, med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

366

îngrijitoare

M

1,00

367

îngrijitoare

M

1,00

368

îngrijitoare

M

1,00

369

îngrijitoare

M

1,00

370

îngrijitoare

G

1,00

371

îngrijitoare

G

1,00

372

îngrijitoare

G

1,00

APARAT FUNCȚIONAL PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

Comp. R

.UNOS

373

economist IA

s

1,00

374

economist IA

s

1,00

375

economjst IA

s

1,00

Compari

timentul Financiar -Contabilitate

376

economist IA

s

1,00

377

economist IA

s

1,00

378

economist IA

s

1,00

379

economist IA

s

1,00

Biroul A

provizionare . Ad-tiv , Transport

380

inginer IA - șef birou Aprovizionare

s

1,00

381

secretar

M

1,00

382

arhivar

M

1,00

383

magaziner

M

1,00

384

magaziner

M

1,00

Comp.Achiziții publice, contractare

385

subinginer l

SSD

1,00

Compartiment Juridic

386

consilier juridic IA

S

1,00

Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civilă si situati

de urqent

ă •

387

referent IA

M

1,00

Compartiment informatică

388

economist I

S

1,00

_______________________________________________________________________________________I

MUNCITORI întreținere clădiri și instalații, apă , lumină , încălzire , frigorifice

389

muncitor II

Tâmplar

Sc. prf.

1,00

390

muncitor III

Zugrav

Sc. prf.

1,00

391

muncitor I

Instalator

Sc. prf.

1,00

392

muncitor I

Electrician

Sc. prf.

1,00

393

muncitor IV

Electrician

M

1,00

| 394

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1,00

Posturi

'ixe ( centr. termice cu până la 10 c<

azane ) - 3 CT sedii

i spital x 3

ture ;

395

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

396

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

'-il

397

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

e- ..

' | fer

398

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00 V

’j»'3 x ■ ;     ('</

399

muncitor IV

Fochist

Sc. prf.

1,00

■;< <•' AiUb-

•<1 L i. C

Centrala telefonică

| 400

muncitor III

Telefonistă

M

1,00

Compari

timent transport

401

muncitor I

cond.auto

Sc.prof.

1,00

402

muncitor I

cond.auto

M

1,00

403

șofer autosanitara III

cond.auto

G

1,00

Preqătirea hranei în blocurile alimentare ( d

eservește până la 7

00 paturi)

404

muncitor I

Bucătar

Sc. prf.

1,00

405

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1,00

406

muncitor IV

Bucătar

M

1,00

407

muncit, necalificat I - bucătărie

G

1,00

408

muncit, necalificat I - bucătărie

G

1,00

409

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

410

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

411

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

412

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

413

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

414

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

Compartiment ad-tiv, pază

415

portar

G

1,00

416

portar

G

1,00

417

portar

G

1,00

418

portar

G

1,00

419

portar

G

1,00

420

portar

G

1,00

Alti muncitori necuprins! in formatii de lucru

421

muncitor III

lenjereasa

G

1,00

422

muncitor III

achizitor

M

1,00

423

îngrijit, curățenie

M

1,00

424

îngrijit, curățenie curte

G

1,00

Spălătorie

425

spălătoreasă

G

1,00

426

spălătoreasă

G

1,00

427

spălătoreasă

G

1,00

428

spălătoreasă

G

1,00

429

spălătoreasă

G

1,00

Medici rezidenti

430

medic rezident

S

1,00

431

medic rezident

S

1,00

432

medic rezident

S

1,00

433

medic rezident

S

1,00

TOTAL

433,00

TOTAL POSTURI = 433, din care funcții de conducere = 19


MANAGER, i Mihaela


&.&>rdărîipscu Maria


Compartiment RUNOS, Ec. Marcu Mariana-Daniela

Jt

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

STR. ANA IPATEȘCU NR. 59

NORMATIVE DE PERSONAL PENTRU ASISTENTA SPITALICEASCA

A.MEDICI SI PERSONAL SANITAR MEDIU

Nr

Crt.

Tipul de activitate medicala

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistenti medicali cu studii superioare

1

ASISTENTA LA PATURI

număr paturi/post

5-15

8-12 (pe tura)

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Secția Medicina Interna (50 paturi)

5

5

22

20

Compartimentul Hematologie (20 paturi)

2

2

9

9

Compartimentul Cardiologie (10 paturi)

1

1

5

4

Secția Reumatologie (35 paturi)

3

3

16

14

Secția Recuperare (50 paturi)

5

5

23

16

Secția Oncologie (60 paturi)

6

4

28

28

Compartimentul Radioterapie (17 paturi)

2

2

8

8

Compartiment Chirurgie (20 paturi) - in curs de amenajare

2

0

8

0

Compartiment Anestezie si Terapie Intensiva (5 paturi) - in curs de amenajare CF. O.M.S. 1500/2009

3

0

2

0

TOTAL 1

29

22

121

99

2

POSTURI FIXE GENERALE - spitale pana la 400 paturi

număr paturi/post

15-30

9 - 22 (pe tura)

Alt personal superior

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Laborator Radiologie

3

2

7

7

0

0

Laborator Analize Medicale

3

2

2

0

0

0

Laborator Explorări Funcționale

0

0

5

4

0

0

Laborator Radioterapie

3

2

8

8

0

0

Sterilizare

0

0

2

1

0

0

Unitatea de transfuzii

0

0

2

2

0

0

Dietetica

0

0

2

1

0

0

Statistica

0

0

8

6

1

1

Informații - Fișier

0

0

0

0

0

0

TOTAL 2

9

6

36

29

1

1

3

Laborator anatomie patologica

număr paturi/post

100-200

50-100

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

1

2

2

4

Aparatura de laborator de înalta performanta : tomograf, angiograf, PET, RMN

număr posturi/ aparat

1 /aparat

1/aparat

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

0

1

1

TOTAL GENERAL A

40

29

160

131

B. ALT PERSONAL

Nr.

Ort

Tipul de activitate medicala

Criteriu de normare

Alt personal superior

Personal sanita^ mediu si asțsflnti^ medicalicu studii' superioare

1

Chimist, biolog, biochimist,farmacist

număr paturi/post

' 40-50

NORMAT

APROBAT

NORMAT

..APROBAT.

6

5

11

-?.10 ...

2

Psiholog, sociolog, logoped (asistenta la paturi)

număr posturi/unita te

1

1'X< /

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

1

1

0

3

Profesori de cultura fizica medicala;

fiziokinetotera peuti; ki netotera peut

număr posturi/sala kinetoterapi e

1/tura

-

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

4

3

0

0

4

Fizician

număr posturi/unita te de lucru

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

1

0

0

5

Farmacist (farmacie cu circuit inchis)

număr paturi/post

110-170

40-60

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

2

2

5

5

TOTAL GENERAL B

14

12

17

15

C. PERSONAL AUXILIAR SANITAR

Nr.

Crt.

Tipul de activitate medicala

Criteriu de normare

Personal auxiliar

I

INFIRMIERE

a) asistenta la paturi

numar paturi/post

20 - 25 (pe tura)

NORMAT

APROBAT

52

48

II

SPĂLĂTORESE

KG lenjerie lunar/post

600 - 800

NORMAT

APROBAT

5

5

III

ÎNGRIJITOARE

a) pentru curățenie

umăr mp/po

250 - 300

NORMAT

APROBAT

73

51

b) farmacie

numar

1

posturi/farm acie

NORMAT

APROBAT

1

1

TOTAL III

74

52

IV

BRANCARDIERI

numar paturi/post

40 - 60 (

pe tura)

NORMAT

APROBAT

15

0

TOTAL GENERAL C

146

105

NORMATIVE DE PERSONAL pentru asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu


I. AMBULATORII DE SPECIALITATE

Nr.

Crt.

Asistenta medicala de specialitate un ambulatoriu

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitâr''-mediusi asistenti medicali cu studii superioare

1

CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE

număr de posturi/

1 post/cabinet/tura

1 post/cabinet/tura

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Cabinet medicina interna

2

1

2

1

Cabinet reumatologie

2

1

2

1

Cabinet ORL

2

1

2

1

Cabinet oftalmologie

2

1

2

1

Cabinet chirurgie generala

2

2

2

2

Cabinet recuperare, medicina fizica, si balneologie

2

0

2

1

Cabinet obstetrica - ginecologie

2

2

2

2

Cabinet hematologie

2

0

2

1

Cabinet dermatovenerologie

2

1

2

1

Cabinet endocrinologie

2

2

2

2

Cabinet psihiatrie

2

2

2

2

Cabinet neurologie

2

2

2

1

Cabinet pediatrie

2

2

2

1

Cabinet oncologie (se lucrează in ture duble)

2

2

4

4

Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

2

2

2

1

Cabinet medicina muncii

2

1

2

1

Cabinet cardiologie

2

1

2

1

Cabinet radioterapie

2

0

2

1

TOTAL 1

36

23

38

25

2

LABORATOARE

număr de posturi/ laborator/tur a

Medici

Personal sanitar mediu si asistenti medicali cu studii superioare

1 post/laborator/tura

’ posturi/laborator/2 tun

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Laboratorul de Analize Medicale

2

2

4

0

Laboratorul radiologie si imagistica medicala

0

2

4

0

TOTAL 2

2

4

8

0

TOTAL GENERAL 1

38

27

46

25II. ALT PERSONAL

Nr.

Crt

Asistenta medicala de specialitate in ambulatoriu

Criteriu de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu si asistenti medicali cu studii superioare

1

Chimist,biolog, biochimist,farmacist

număr de posturi/ laborator

2 posturi

4 posturi

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

2

0

4

0

2

Pentru radiologie si imagistica medicala

număr de posturi/ aparat

-

2 posturi/tura

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

0

0

0

0

TOTAL GENERAL II

2

0

4

0


ALTE ACTIVITATI MEDICALE


Anexa 8 - Ordinul nr. 1224/2010:^ 'A.MEDICI SI PERSONAL SANITAR MEDIU

Tipul de activitate medicala sau unitatea sanitara

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistenti

Proced uri fizlo-electro-termo-balneo-terapie

număr proceduri/p ost

30-50

NORMAT-[APROBAȚI

NORMAT

APROBAT

0 T 5”

19

17

B. PERSONAL AUXILIAR SANITAR

Tipul de asistenta medicala

Criteriu de normare

Personal auxiliar

Proceduri fizlo-eiectro-termo-balneo-terapie

număr posturi /2 posturi personal sanitar mediu

1

NORMAT

APROBAT

13

5

Anexa 9 - Ordinul nr. 1224/2010

NORMATIVE DE PERSONAL pentru personalul tehnic, economic, informatica, administrativ si de deservire

(. PERSONALUL DIN APARATUL FUNCȚIONAL (tehnic,economic,informatica si administrativ) 2. UNITATI INTRE 100 SI 300 PATURI

Compartiment/Birou/Serviciu

NORMAT

APROBAT

RUNOS

3

3

Financiar - contabilitate

4

4

Aprovizionare, transport,

2

2

Administrativ

3

3

Achiziții publice, contractare

1

1

Compartiment Juridic

1

1

Compartiment securitatea muncii, PSI,protecție civila si situatii de urgenta

1

1

Compartiment informatica

1

1

TOTAL I

16

16

II. PERSONAL DE DESERVIRE

WrT” Crt.

Pentru toate tipurile de unitati

Criteriu de normare

1

Unitati care funcționează in sistem pavilionar

% din numărul de posturi aprobate

1,5% din nr. de posturi aprobate in statul de funcții (417 posturi)

NORMAT

APROBAT

6

6

NORMATIVE DE PERSONAL                r

pentru activitatile de întreținere clădiri si instalatii de apa, lumina si incalzirep% deservire posturi fixe si preparare a hranei in blocurile alimentare ’£■

 • I. Activitatea de întreținere clădiri, instalatii de apa, lumina si încălzire

  Meseria

  criteriu de normare

  Nr. Posturi

  115 paturi conventiona le/1 post

  NORMAT

  APROBAT

  Instalator de incalzire centrala si gaze

  2

  2

  Electrician de intretinere si reparatii

  2

  2

  Tamplar universal

  1

  1

  Zugrav -vopsitor

  1

  1

  TOTAL I

  6

  6

 • II. Activitatea de deservire a posturilor fixe din normativ

  Meseria

  Criteriu de normare

  Nr. Posturi

  NORMAT

  APROBAT

  Fochist la căldări pentru incalzire centrala

  2 posturi de fochisti/tura/ centrala

  12

  5

  Telefonist

  1 post/pupitr

  1

  1

  Agent contractări achiziții

  1 post/200 paturi

  1

  1

  Lenjer

  1 post/200 paturi

  1

  1

  întreținere spatii verzi

  la 10.000 mp)

  1

  1

  șofer

  1 post/ mijloc de transport

  5

  4

  îngrijitoare curățenie

  -

  2

  1

  TOTAL II

  23

  14

 • III. Activitatea de preparare a hranei in blocurile alimentare:

  Meseria

  Criteriu de normare

  Nr. Posturi

  NORMAT

  APROBAT

  Bucatar

  1 post/40 paturi

  2

  2

  Muncitor necalificat

  9

  9

  TOTAL III

  11

  11

  TOTAL l+ll+lll


40 T 31

Anexa nr. I - Ordinul M.S. nr. 975/2012

NORMAREA PERSONALULUI DIN ACTIVITATEA DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

Nr. Ci

Categorii de personal

Nr. Posturi NORMATE

Nr. Posturi APROBATE

1

Imedic

1

1

2

ALT PERSONAL SUPERIOR

3|

3

TOTAL

4

4

Anexa nr. I - Ordinul M.S. nr. 1101/2016

NORMAREA PERSONALULUI DIN ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE


Nr. Cr

Categorii de personal

Nr. Posturi NORMATE

Nr. Posturi APROBATE

"T

MEDIC!

2

2

2

PERSONAL SANITAR MEDIU

1

1

3

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

1

1

TOTAL

4

4

întocmit, Compartiment RUNOS Ec.Marcu Mariana

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

CENTRALIZATOR POSTURI APROBATE PE CATEGORII DE PERSONAL

NUMĂR POSTURI 2020

CATEGORII DE PERSONAL

NORMAT

EXISTENT STAT-

FUNCȚII

COMITET DIRECTOR

0

3

Medici ( Exclusiv medici rezidenti/post)

78

53

Alt personal sanitar superior,din care:

16

12

- farmaciști

2

2

- chimisti,biologi,biochimisti,fizician

9

6

- prof.CFM, kinetoterapeuti

4

3

- psihologi

1

1

Personal sanitar mediu, din care:

246

187

Statisticieni, registratori medicali

8

5

Personal auxiliar sanitar, din care:

159

110

- infirmiere

52

46

- îngrijitoare

87

57

- spălătorese

5

5

- brancardieri

15

0

- șoferi autosanitare

0

0

- ambulantieri

0

6

Personal paza

6

6

Personal TESA

16

16

CULTE

0

1

Muncitori, din care :

40

31

- muncitori întreținere,reparatii etc.

29

20

- muncitori bloc alimentar

11

11

PERSONAL ÎNCADRAT CONF.OMSP 375/2012( Manag. Calitatii), din care:

4

4

Personal superior medical

1

1

Personal superior (referent, economist)

3

3

PERSONAL ÎNCADRAT CONF.OMSP 1101/2016 ( CPIAAM), din care:

4

4

Personal superior medical

2

2

Personal sanitar mediu

1

1

Personal sanitar auxiliar

1

1

ALT PERSONAL SUPERIOR

1

1

MEDICI REZIDENTI

0

5

TOTAL POSTURI APROBATE

570

433

{/Sr SPiTAMAteER,

Ec£ lordaihesc aria - Mihaela v. -*■' ni ■—


întocmit, Compartiment RUNOS Ec. Marrn