Hotărârea nr. 264/2020

Hotãrârea nr. 264 privind aprobarea transformării gradului profesional a opt funcţii publice de execuţie din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 264

privind aprobarea transformării gradului profesional a opt funcții publice de execuție din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 336/23.07.2020 al Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 1098 /22.07.2020 al Poliției Locale a municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea transformării gradului profesional a opt funcții publice de execuție pentru funcționarii publici care au fost declarați ”admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

ținând cont de Raportul de Specialitate comun nr. 424/24.07.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 236/27.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ploiesti;

luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020 și Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.07.2020;

în conformitate cu prevederile art. 478 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care reglementează promovarea în gradul profesional prin ocuparea unei funcții publice de execuție de grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarul public;

în baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. ,,a” și alin. (3) lit. ,,c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional a opt funcții publice de execuție din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești, pentru funcționarii publici care au fost declarați ,,admis“ la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, începând cu data de 01.08.2020, astfel:

  • > din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I la Biroul Relații cu Publicul-Comunicare și Managementul Calității;

  • > din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I la Biroul Financiar Contabilitate;

  • > din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcții publice de execuție de polițist local, clasa I la Serviciul Circulație pe Drumurile Publice;

  • > din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcții publice de execuție de polițist local, clasa I la Biroul Protecția Mediului;

  • > din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcții publice de execuție de polițist local, clasa I la Serviciul Control Comercial;

  • > din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcții publice de execuție de polițist local, clasa III la Biroul Ordine Publică I;

  • > din grad profesional principal în grad profesional superior al unei funcții publice de execuție de polițist local, clasa I la Biroul Ordine Publică II;

  • > din grad profesional asistent în grad profesional principal al unei funcții publice de execuție de polițist local, clasa III la Biroul Ordine Publică II.

Art. 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.08.2020.

Art. 3 Începând cu aceeași dată, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.348/27.09.2019 se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Poliția Locală a municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV