Hotărârea nr. 263/2020

Hotãrârea nr. 263 privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 263

privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Referatul de aprobare nr. 302/06.07.2020 al Viceprimarului municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate nr.582/02.07.2020 al Centrului Creșe din Municipiul Ploiești prin care se propune aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții pentru anul școlar 2020 - 2021 având la bază situația copiilor înscriși pe categorii de vârstă;

ținând cont de Raportul de Specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 373/07.07.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 283/07.07.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 09.07.2020, al comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 28.07.2020 și al comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.07.2020;

având în vedere prevederile art. 18, alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară prin care se stabilește că: ”Structura anului școlar pentru serviciile de educație timpurie nivel antepreșcolar din creșe este aceeași cu cea stabilită pentru învățământul preuniversitar.”

în baza prevederilor art. 12, alin. 1 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, actualizată care reglementează: ,,Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal pentru creșe se aprobă prin hotărâre a consiliului local”;

în temeiul art. 129 alin. 2, lit. „a” și alin. (3) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numărul maxim de posturi 175 posturi bugetate și 134 posturi nebugetate (din care: 67 posturi de educator puericultor și 67 posturi de îngrijitor), organigrama și statul de funcții ale Centrului Creșe din Municipiul Ploiești, pentru anul școlar 2020 - 2021 conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 245 din 31.07.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Centrul Creșe din Municipiul Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

CENTRU CRESA DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI CU PERSONALITATE JURIDICA

ANEXA NR. 1 U H.C.L NR. /2O2O


ORGANIGRAMACONDUCERE - SEF CENTRU :

Contabil sef

EXECUȚIE - din care:

 • - Contabil:

 • - inspector de specialitate 1 - Muncitor calificat:

 • - Medici :

 • - Asistent medical:

 • - Administrator:

 • - Bucatar :

 • - Ajutor bucatar :

 • - îngrijitor :

DIDACTIC - Educator puericultor;

 • - Educator specializat:


  CENTRU CRESE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


  Anexa nr.2 la H.C.L.nr..


  STAT DE FUNCȚII

  Nr. cri.

  Denumire funcție

  Conducere

  1

  1 .

  Personal contractual de conducere

  Sef centru (director)

  2

  Personal contractual de conducere

  Contabil sef

  Personal comun

  3

  Personal contractual de execuție - .

  Inspector de specialitate

  4

  Personal contractual de execuție

  Contabil

  5

  Personal contractual de execuție

  Medic

  6

  Personal contractual de execuție

  Medic

  7

  Personal contractual de execuție

  Muncitor calificat

  Cresa UPETROM

  8

  1

  Personal contractual de execuție

  Administrator

  9

  2

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  10

  3

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  I 11

  4

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  12

  5

  Personal contractual de execuție

  Bucatar

  13

  6

  Personal contractual de execuție

  Ajutor bucatar

  14

  7

  Personal contractual de execuție

  Îngrijitor

  15

  8

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  16

  9

  Personal contractual de execuție

  Îngrijitor

  17

  10

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  18

  11

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  19

  12

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  20

  13

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  21

  14

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor .

  22

  15

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  23

  16

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  24

  17

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  25

  18

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  26

  19

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  27

  20

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  28

  21

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  29

  22

  Personal contractual de execuție

  Educator puericuitor

  30l

  23

  Personal contractual de execuție

  Educator puericuitor

  31

  24

  Personal contractual de execuție

  Educator puericuitor

  32

  25

  Personal contractual de execuție

  Educator puericuitor

  33

  26

  Personal contractual de execuție

  Educator puericuitor

  34

  27

  Personal contractual de execuție

  Educator puericuitor

  35

  28

  Personal contractual de execuție

  Educator puericuitor

  36

  29

  Personal contractual de execuție

  Educator puericuitor

  37

  30

  Personal contractual de execuție

  Educator puericuitor

  Cresa nr.23

  38

  1

  Personal contractual de execuție

  Administrator

  39

  2

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  40

  3

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  41

  4

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  42

  5

  Personal contractual de execuție

  Bucatar'

  43

  6

  Personal contractual de execuție

  Ajutor bucatar

  44

  7

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  45

  8

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  46

  9

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  47

  10

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  48

  11

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  49

  12

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  50

  13

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  51

  14

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  52

  15

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  53

  16

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  54l

  17

  Personal contractual de execuție

  Educator puericuitor  | Nr. cri.

  Denumire funcție

  55

  18

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  56

  19

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  57

  20

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  58

  21

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  Cresa Nord nr.49

  59

  1

  Personal contractual de execuție

  Administrator

  60

  2

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  61

  3

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  62

  4

  Personal contractual de execube

  Asistent medical

  63

  5

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  64

  6

  Personal contractual de execuție

  Bucatar

  65

  7

  Personal contractual de execuție

  Ajutor bucatar

  66

  8

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  67

  9

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  68

  10

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  69

  11

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  70

  12

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  71

  13

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  72

  14

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  73

  15

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  74

  16

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  75

  17

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  76

  18

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  77

  19

  Personal contractual de execuție;

  îngrijitor

  78

  20

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat .

  79

  21

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  80

  22

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  81

  23

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  82

  24

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  83

  25

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  84

  26

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  85

  27

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  86

  28

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  87

  29

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  88

  30

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  89

  31

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  90

  32

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  Cresa nr,10

  91

  1

  Personal contractual de execuție

  Administrator

  92

  2

  Personal contractual de execube

  Asistent medical

  93

  3

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  94

  4

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  95

  5

  Personal contractual de execuție

  Bucatar

  96

  6

  Personal contractual de execuție

  Ajutor bucătar

  97

  7

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  98

  8

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  99

  9

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  100

  10

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  101

  11

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  102

  12

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  103

  13

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  104

  14

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  105

  15

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  106

  16

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  Cresa nr.39

  1071 1

  Personal contractual de execuție

  Administrator

  108

  2

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  109

  3

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  110

  4

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  111

  5

  Personal contractual de execube

  Asistent medical

  112

  6

  Personal contractual de execut®

  Bucatar .....

  113

  7

  Personal contractual de execuție

  Autor bucatar

  114

  8

  Personal contractual de execube

  Îngrijitor                             _

  Nr. crt.

  Denumire funcție

  115

  9

  Personal contractual de execuție

  Îngrijitor

  116

  10

  Personal contractual da execuție

  îngrijitor

  117

  11

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  118

  12

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  119

  13

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  120

  14

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  121

  15

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  122

  16

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  123

  17

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  124

  18

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  125

  19

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor.

  126

  20

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  127

  21

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  128

  22

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  129

  23

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  -130

  24

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  131

  25

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  132

  26

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  133

  27

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  134

  28

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  135

  29

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  136

  30

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  137

  31

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  138

  32

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  139

  33

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  140

  34

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  141

  35

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  142

  36

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  143

  37

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  144

  38

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  145

  39

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  146

  40

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  147

  41

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  1481

  42

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  149

  43

  Personal contractual de execuție

  'Educator puericultor

  Cresa nr.40

  150

  1

  Personal contractual de execuție

  Administrator

  151

  2

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  152

  3

  Personal contractual de execuție

  Asistent medical

  153

  4

  Personal contractual de execuție

  Asistent medica!

  154

  5

  Personal contractual de execuție

  Bucatar

  155

  6

  Personal contractual de execuție

  Ajutor bucatar

  156

  7

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  157

  8

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  158

  9

  Personal contractual de execuție

  Îngrijitor

  159

  10

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor :

  160

  11

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  161

  12

  Personal contractual de execuția

  îngrijitor

  162

  13

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  I 163

  14

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  164

  15

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  165

  16

  Personal contractual de execuție

  îngrijitor

  166

  17

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  167

  18

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat

  168'

  19

  Personal contractual de execuție

  Educator specializat .

  169

  20

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  170

  21

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  171

  22

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  172

  23

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  173

  24

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  174

  25

  Personal contractual de execuție

  Educator puericultor

  175

  26

  Personal contractual de execuție

  Educator puencultorAnexa nr.3 fa H.C.L.nr.

Denumire

Normativ

Propus

Cresa UPETROM

Cresa nr.23

Cresa Nord nr.49

Cresa nr.10

Cresa nr.39

Cresa nr.40

existent copil

propus grupe

exisient copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existent copii

propus grupe

existenf copii

propus grupe

Sugari (grupa mica)

7/grupa

7-10/grupa

28

3

20

2

29

3

12

1

29

2

18

2

(Copii de 1-2 ani (grupa mijlocie)

9/grupa

10-15/grupa

82

5

42

3

81

5

34

2

130

9

40

4

Copii de 2-3 ani (grupa mare)

9/grupa

10-12/grupa

65

4

31

3

74

5

30

2

111

8

47

4

Total copii inscrisi

903

175

12

93

8

184

13

76

5

270

19

105

10

Normare conform artJ

I6 si anexa nr.1a la Metodologie

Educator-puericultor

Grupe

Raport adult/copii pe tura

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr.

Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

Nr. Copii

Nr posturi normate

grupa mica

1/4.

28.00

7.00

20.00

5.00

29.00

7.25

12.00

3.00

29.00

7.25

18.00

4.50

grupa mijlocie

1/5.

82.00

16.40

42.00

8.40

81.00

16.20

34.00

6.80

130.00

26.00

40.00

8.00

grupa mare

1/6.

65.00

10.83

31.00

5.17

74.00

12.33

30.00

5.00

111.00

18.50

47.00

7.83

Total

175.47

175.00

34.23

93.00

18.57

184.00

35.78

76.00

14.80

270.00

51.75

105.00

20.33

kormare conform art.z

7 si anexa nr.1b la Metodologie

Director/ sef centru

1/unitate

1

Contabil sef

1

Contabil

1

Inspector de specialitate

1

Muncitor calificat

1

Administrator

6

1

1

1

1

1

1

Medic*

1/4 unitate

2

Asistent medical

1/tura la nivel de unitate*

20

3

3

4

3

4

3

Bucătar

1/unitate

6

1

1

1

1

1

1

Ajutor bucatar

1/unitate

1

1

“T"

~T"

1

1

Total personal normat/unitate

45

6

6

7

6

7

6

Educator din care:

1/tura la nivel de grupa

134

24

16

26

10

38

20

Educator puericultor

116

21

13

23

7

35

17

Educator specializat

18

3

3

3

3

3

3

îngrijitor

130

24

15

25

10

36

20

Total personal normat/grupa

284

48

31

51

20

40

Total normat din care:

309

64

37

58

26

M z

____ 'X*?

46

Educator-puericultor - posturi nebugetate

67

12

8

13

5

O >,7 Z ' ' '3f9<

A

-10

îngrijitor - posturi nebugetate

67

12

8

13

5

*19 "

10

Total normate

175

30

21

32

16

43

26