Hotărârea nr. 262/2020

Hotãrârea nr. 262 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 262 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 301/06.07.2020 al viceprimarului municipiului Ploiești domnul Pană George și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești nr. 60564/15.06.2020 prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 176/28.05.2020, respectiv desființarea postului de personal contractual de execuție vacant de referent, studii medii, treapta profesională II din cadrul Compartimentului Evidența Informatizată a Persoanei;

ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 372/07.07.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 284/07.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 28.07.2020;

luând în considerare adresa nr. 6926/29.04.2020 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 7389/07.05.2020 și adresa nr. 3322923/25.06.2020 prin care Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date avizează documentele de referință transmise de Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești prin adresa 60562/15.06.2020, anexate;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 176/28.05.2020 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale pentru anul 2020 conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010, actualizată;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,a’’ și alin. (3) lit. ”c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, actualizată;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.241/31.07.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Începând cu data prezentei, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.101/24.04.2019 se modifică potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4 Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ORGANIGRAMA SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR - PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 262 /SoHo

STAT DE FUNCȚII

Nr. Crt

Structura

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

1

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV Grad II

I

S

2

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

3

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

4

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

5

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

6

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

7

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

8

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

MAGAZINER

M

9

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

CURIER

FS

10

SERVICIUL STARE CIVILA

SEF SERVICIU

Grad II

I

s

11

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

12

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

13

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

14

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

15

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

16

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

17

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

18

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

19

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

20

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

21

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

_

22

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

principal

s

23

SERVICIUL STARE CIVILA

REFERENT

III

superior

M

24

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

SEF SERVICIU

Grad II

I

s

V

Mi

■M*/

25

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

Nr. Crt

Structura

Funcție pu

blica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

26

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

27

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

28

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

29

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

30

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

31

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

32

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

33

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

34

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

35

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

36

[SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

principal

s

37

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

asistent

s

38

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT

III

superior

M

39

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT

III

principal

M

40

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

41

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

Funcția / Număr posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr. total de funcții demnitari

0

0

0

Nr. total de funcții publice

35

1

36

Nr. total de funcții publice de conducere

3

0

3

Nr. total de funcții publice de execuție

32

1

33

Nr. total de funcții contractuale de conducere

0

0

0

Nr. total de funcții contractuale de execuție

5

0

5

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din OUG nr. 63/2010 / Legea nr 273/2006

41

Nr. total de funcții in instituție

40

1

41