Hotărârea nr. 261/2020

Hotãrârea nr. 261 privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei şi statelor de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 261 privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 298/02.07.2020 al viceprimarului Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate nr. 8535/01.07.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, ca urmare a reorganizării instituției;

având în vedere Raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 371/07.07.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 282/07.07.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.07.2020;

în baza prevederilor art. 129 alin. 2, lit. ”a” și alin. 3, lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numărul maxim de 799 posturi, organigrama și statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor nr. 1 - nr. 4 la prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2020.

Art. 2 Începând cu aceeași dată anexele nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.188/27.06.2019 modificate prin Hotărârile Consiliului Local nr. 301/29.08.2019 și nr.83/31.03.2020 și Hotărârea Consiliului Local nr. 347/27.09.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Funcționari publici

Personal contractual

Asistenti personali

Asistenta medicala școlara

TOTAL:799

95

94

481

129

Conducere

12

6

-

1

Execuție

83

88

481

128

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

STAT DE FUNCȚII

Nr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

Funcție publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiiloi

Funcția contractuală

Grad/Treapta profesională

Nivelul studiiloi

DEMNITATE PUBLICĂ

de conducere **

de execuție

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

director general

II

S

2

director

general adj.

II

S

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE

3

sef birou

II

8

4

consilier achiziții publice

I

superior

S

5

consilier achiziții publice

I

superior

s

6

consilier achiziții publice

I

superior

8

7

consilier achiziții publice

I

superior

S

8

consilier achiziții publice

I

principal

s

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

9

sef serviciu

II

s

10

consilier

I

superior

s

11

consilier

I

superior

s

12

consilier

I

superior

s

13

consilier

I

superior

sNr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

Funcție publica

GS

O

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Grad/Treapta profesională

Nivelul studiiloi

DEMNITATE PUBLICĂ

de conducere

**

de execuție

de conducere

de execuție

14

consilier

I

principal

S

15

consilier

I

asistent

S

16

referent

ni

superior

M

SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATEA MUNCII,GESTIONARE DOCUMENTE

17

sef serviciu

II

S

18

consilier

I

superior

S

19

consilier

I

superior

S

20

consilier

I

superior

s

21

consilier

I

superior

s

22

consilier

I

superior

s

23

consilier

I

superior

s

24

consilier

I

principal

s

25

referent

III

superior

M

26

inspector de specialitate

IA

S

27

inspector de specialitate

IA

S

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

28

sef serviciu

II

S

29

consilier juridic

I

superior

S

30

consilier

I

superior

S

31

consilier

I

superior

s

32

consilier

I

superior

s

33

consilier

I

superior

s

34

consilier

I

superior

s

35

consilier

I

superior

s

36

consilier

I

superior

s

37

consilier

I

principal

s

SERVICIUL PROTECȚIE PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE, RELAȚII CU ONG-URI

Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

Funcție publica

cd m as u

Gradul profesional

Nivelul studiiloi

Funcția contractuală

Grad/Treapta profesională

Nivelul studiiloi

DEMNITATE PUBLICĂ

de conducere ♦*

de execuție

de conducere

de execuție

38

sef serviciu

n

S

39

consilier

I

superior

S

40

consilier

I

superior

S

41

consilier

I

superior

S

42

consilier

I

superior

S

43

consilier

I

superior

S

44

consilier

I

superior

s

45

consilier

I

superior

s

46

consilier

I

superior

s

47

consilier

I

superior

s

48

consilier

I

superior

s

49

consilier

I

superior

s

50

consilier

I

superior

s

51

consilier

I

principal

s

52

consilier

1

asistent

s


SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE


53

sef serviciu

ii

s

54

consilier

I

superior

s

55

consilier

I

superior

s

56

consilier

I

superior

s

57

consilier

I

superior

s

58

consilier

I

superior

s

59

consilier

I

superior

s

60

consilier

I

superior

s

61

consilier

I

superior

s

62

consilier

I

superior

s

/

63

consilier

I

superior

s

. 'O

64

consilier

I

superior

8

65

referent

m

superior

M

tlNr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

Funcție publica

«1 cn

O

Gradul profesional

Nivelul studiiloi

Funcția contractuală

Grad/Treapta profesională

Nivelul studiilor

DEMNITATE PUBLICĂ

de conducere

**

de execuție

de conducere

de execuție

66

referent

III

superior

M

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

67

sef serviciu

II

S

68

consilier

I

superior

S

69

consilier

I

superior

S

70

consilier

I

superior

S

71

consilier

I

superior

s

72

consilier

I

principal

s

73

consilier

I

asistent

s

74

consilier

I

asistent

s


SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE, PROGRAME SI INCLUZIUNE SOCIALA


75

sef serviciu

II

s

76

consilier

I

superior

s

77

consilier

I

superior

s

78

consilier

I

superior

s

79

consilier

I

superior

s

80

consilier

I

superior

s

81

consilier

I

principal

s

82

referent de specialitate

II

superior

SSD

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI

83

sef serviciu

n

s

84

consilier

I

superior

s

85

consider

1

superior

s

86

consilier

I

superior

s

87

consilier

I

superior

s

88

consilier

I

superior

s

89

consilier

I

superior

s

90

consilier

I

superior

sNr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

Funcție publica

03

00 d

O

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Grad/Treapta profesională

Nivelul studiilor

DEMNITATE PUBLICĂ

de conducere *♦

de execuție

de conducere

de execuție

91

consilier

I

superior

S

92

consilier

1

asistent

s

93

consilier

I

asistent

s

94

consilier

I

asistent

s

SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

95

sef serviciu

II

s

96

consilier

I

superior

s

97

consilier

I

superior

s

98

inspector de specialitate

IA

s

99

referent

IA

M

100

munc.calif. tinichigiu

I

101

munc.calif. fochist

I

102

munc.calif fochist

I

103

munc.calif. electrician

I

104

munc.calif. instalator

I

105

munc.calif.

Lacatus mecanic

I

SERVICIUL ADMINISTRATIV

106

sef serviciu

n

S

107

inspector de specialitate

IA

S

108

inspector de specialitate

IA

s

109

referent

IA

M' ■?

110

șofer

I

111

șofer

I

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcție publica

tz>

O

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Grad/Treapta profesională

Nivelul studiilor

de conducere *♦

de execuție

de conducere

de execuție

112

șofer

I

113

șofer

I

114

magaziner

M

115

muncitor

necalificat

I

116

muncitor necalificat

I

117

muncitor

necalificat

I

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII PREȘCOLARI

118

sef centru

II

s

119

psiholog

princip.

s

120

psiholog

princip.

s

121

educator

princip.

s

122

educator

princip.

s

123

bucatar

124

muncitor necalificat

I

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA

125

sef centru

II

s

126

asistent social

practicant

s

127

muncitor necalificat

I

128

muncitor

necalificat

I

129

muncitor necalificat

I

130

muncitor necalificat

I

131

muncitor necalificat

I

CANTINA SOCIALA

132

sef centru

n

s

\ S N 0 .Nr. cit.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

Funcție publica

Clasa

Gradul profesional

L-o

•6

CZ)

3 ’o >

Funcția contractuală

Grad/Treapta profesională

Nivelul studiilor

DEMNITATE PUBLICĂ

de conducere

**

de execuție

de conducere

de execuție

133

inspector de specialitate

IA

S

134

inspector de specialitate

IA

S

135

referent

IA

M

136

magaziner

M

137

bucatar

138

bucatar

139

bucatar

140

bucatar

141

bucatar

142

bucatar

143

bucatar

144

bucatar

145

muncitor

necalificat

I

146

muncitor necalificat

I

CĂMINUL DE BATRANI

147

sef centru

II

s

148

asistent social

specialist

s

149

asistent social

principal

s

150

magaziner

M

151

asistent medical

principal

PL

152

asistent medical

principal

PL

153

asistent medical

principal

PL

154

asistent medical

principal

PL

155

asistent medical

PL

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

Funcție publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Grad/Treapta profesională

Nivelul studiilor

DEMNITATE PUBLICĂ

de conducere **

de execuție

de conducere

de execuție

1546

infirmiera

157

infirmiera

158

infirmiera

159

infirmiera

160

infirmiera

161

infirmiera

162

infirmiera

163

infirmiera

164

infirmiera

165

bucatar

166

bucatar

167

bucatar

168

bucatar

169

munc. calif, instalator

I

170

muncitor necalificat

I

SERVICIUL SITUAȚII DE URGENTA, PAZA OBIECTIVE

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE

Funcție publica

cq m cd 0

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Grad/Treapta profesională

Nivelul studiilor

DEMNITATE PUBLICĂ

de conducere

**

de execuție

de conducere

de execuție

182

paznic

183

paznic

184

paznic

COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

185

mediator sanitar

principal

M

186

mediator sanitar

principal

M

187

mediator sanitar

principal

M

188

mediator sanitar

principal

M

189

mediator sanitar

principal

M

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

95

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

12

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

83

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

6

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

88

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUTE

189

171

sef serviciu

n

s

172

inspector de specialitate

IA

s

173

pompier

174

pompier

175

pompier

176

pompier

177

pompier

178

pompier

179

paznic

180

paznic

181

paznicSTAT DE FUNCȚII

123 P. o

si


SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

nr.crt

denumirea compartiment si fui

funcția

nivel studii

graidș

1

medic coordonator

personal contractual

S         </

0. ssv^’ 0 '

I. activitate de medicina generala                                                     h-

2

medic primar

personal contractual

S

primar

3

medic primar

personal contractual

s

primar

4

medic primar

personal contractual

s

primar

medic primar

personal contractual

s

primar

6

medic primar

personal contractual

s

primar

71

medic specialist

personal contractual

s

specialist

8

medic specialist

personal contractual

s

specialist

9

medic specialist

personal contractual

s

specialist

10

medic specialist

personal contractual

s

specialist

11

medic specialist

personal contractual

|S

specialist

12

medic specialist

personal contractual

s

specialist

13

medic specialist

personal contractual

s

specialist

14

medic specialist

personal contractual

s

specialist

15

medic

personal contractual

s

16

medic

personal contractual

s

17

asistent medical

personal contractual

s

principal

18

asistent medical

personal contractual

PL

principal

19

asistent medical

personal contractual

PL

principal

20

asistent medical

personal contractual

PL

principal

21

asistent medical

personal contractual

PL

principal

22

asistent medical

personal contractual

PL

principal

23

asistent medical

personal contractual

PL

principal

24

asistent medical

personal contractual

PL

principal

25

asistent medical

personal contractual

PL

principal

26

asistent medical

personal contractual

PL

principal

27

asistent medical

personal contractual

PL

principal

28

asistent medical

personal contractual

PL

principal

29

asistent medical

personal contractual

PL

principal

30

asistent medical

personal contractual

PL

principal

31

asistent medical

personal contractual

PL

principal

32

asistent medical

personal contractual

PL

principal

33

asistent medical

personal contractual

PL

principal

34

asistent medical

personal contractual

PL

principal

35

asistent medical

personal contractual

PL

principal

36

asistent medical

personal contractual

PL

principal

37

asistent medical

personal contractual

PL

principal

38

asistent medical

personal contractual

PL

principal

39

asistent medical

personal contractual

PL

pripcapal

40

asistent medical

personal contractual

PL

principâl~'-< L

41

asistent medical

personal contractual

PL    B

principal.,;. ;

42

asistent medical

personal contractual

PL

principal"'

43

asistent medical

personal contractual

PL     V

principal

44

asistent medical

personal contractual

PL

principalr

45

asistent medical

personal contractual

PL

principal

46

asistent medical

personal contractual

PL

principal

47

asistent medical

personal contractual

PL

principal

48

asistent medical

personal contractual

PL

principal

49

asistent medical

personal contractual

PL

principal

50

asistent medical

personal contractual

PL

principal

51

asistent medical

personal contractual

PL

principal

52

asistent medical

personal contractual

PL

principal

53

asistent medical

personal contractual

PL

principal

54

asistent medical

personal contractual

PL

principal

55

asistent medical

personal contractual

PL

principal

56

asistent medical

personal contractual

PL

principal

57

asistent medical

personal contractual

PL

principal

58

asistent medical

personal contractual

PL

principal

59

asistent medical

personal contractual

PL

principal

60

asistent medical

personal contractual

PL

principal

61

asistent medical

personal contractual

PL

principal

62

asistent medical

personal contractual

PL

principal

63

asistent medical

personal contractual

PL

principal

64

asistent medical

personal contractual

PL

principal

65

asistent medical

personal contractual

PL

principal

66

asistent medical

personal contractual

PL

principal

67

asistent medical

personal contractual

PL

principal

68

asistent medical

personal contractual

PL

principal

69

asistent medical

personal contractual

PL

principal

70

asistent medical

personal contractual

PL

principal

71

asistent medical

personal contractual

PL

principal

72

asistent medical

personal contractual

PL

principal

73

asistent medical

personal contractual

PL

principal

74

asistent medical

personal contractual

PL

principal

75

asistent medical

personal contractual

PL

principal

76

asistent medical

personal contractual

PL

principal

77

asistent medical

personal contractual

PL

principal

78

asistent medical

personal contractual

PL

principal

79

asistent medical

personal contractual

PL

principal

80

asistent medical

personal contractual

PL

principal

81

asistent medical

personal contractual

PL

principal

82

asistent medical

personal contractual

PL

principal

83

asistent medical

personal contractual

PL

/

principal'

84

asistent medical

personal contractual

PL

principal \ «A

85

asistent medical

personal contractual

PL

«•O

principal       :

86

asistent medical

personal contractual

PL

principal' /

87

asistent medical

personal contractual

PL

țv'* ,-A

principal x V

88

asistent medical

personal contractual

PL

pfipqipal <

89

asistent medical

personal contractual

PL

principal

90

asistent medical

personal contractual

PL

91

asistent medical

personal contractual

PL

92

asistent medical

personal contractual

PL

93

asistent medical

personal contractual

PL

94

asistent medical

personal contractual

PL

95

asistent medical

personal contractual

PL

96

asistent medical

personal contractual

PL

97

asistent medical

personal contractual

PL

98

asistent medical

personal contractual

PL

99

asistent medical

personal contractual

PL

100

asistent medical

personal contractual

PL

101

asistent medical

personal contractual

PL

102

asistent medical

personal contractual

PL

103

asistent medical

personal contractual

PL

104

asistent medical

personal contractual

PL

debutant

105

asistent medical

personal contractual

PL

debutant

106

asistent medical

personal contractual

PL

debutant

II. activitate de stomatologie

107

medic dentist primar

personal contractual

S

primar

108

medic dentist specialist

personal contractual

s

specialist

109

medic dentist specialist

personal contractual

s

specialist

110

medic dentist

personal contractual

s

111

medic dentist

personal contractual

s

112

medic dentist

personal contractual

|S

113

medic dentist

personal contractual

s

114

medic dentist

personal contractual

s

115

medic dentist

personal contractual

|S

116

medic dentist

personal contractual

s

117

medic dentist

personal contractual

s

118

medic dentist

personal contractual

s

119

asistent medical

personal contractual

SSD

principal

120

asistent medical

personal contractual

SSD

principal

121

asistent medical

personal contractual

Ipl“

principal

122

asistent medical

personal contractual

PL

principal

123

asistent medical

personal contractual

PL

principal

124

asistent medical

personal contractual

PL

principal

125

asistent medical

personal contractual

PL

principal

126

asistent medical

personal contractual

PL

principal

127

asistent medical

personal contractual

PL

principal

128

asistent medical

personal contractual

PL

principak

129

asistent medical

personal contractual

PL

principal

STAT DE FUNCȚII


anexa nr.4 la HCL


ASISTENTI PERSONALI

nr.crt

denumirea funcției

funcția

nivel studii '®,

1

asistent personal

personal contractual

M, G

2

asistent personal

personal contractual

M, G

3

asistent personal

personal contractual

M, G    V

4

asistent personal

personal contractual

M,G

5

asistent personal

personal contractual

M,G

6

asistent personal

personal contractual

M, G

7

asistent personal

personal contractual

M, G

8

asistent personal

personal contractual

M, G

9

asistent personal

personal contractual

M, G

10

asistent personal

personal contractual

M, G

11

asistent personal

personal contractual

M, G

12

asistent personal

personal contractual

M,G

13

asistent personal

personal contractual

M, G

14

asistent personal

personal contractual

M, G

15

asistent personal

personal contractual

M,G

16

asistent personal

personal contractual

M, G

17

asistent personal

personal contractual

M,G

18

asistent personal

personal contractual

M,G

19

asistent personal

personal contractual

M,G

20

asistent personal

personal contractual

M, G

21

asistent personal

personal contractual

M,G

22

asistent personal

personal contractual

M, G

23

asistent personal

personal contractual

M, G

24

asistent personal

personal contractual

M,G

25

asistent personal

personal contractual

M, G

26

asistent personal

personal contractual

M,G

27

asistent personal

personal contractual

M, G

28

asistent personal

personal contractual

M,G

29

asistent personal

personal contractual

M, G

30

asistent personal

personal contractual

M,G

31

asistent personal

personal contractual

M,G

32

asistent personal

personal contractual

M, G

33

asistent personal

personal contractual

M, G

34

asistent personal

personal contractual

M, G

35

asistent personal

personal contractual

M, G

36

asistent personal

personal contractual

M, G

37

asistent personal

personal contractual

M, G

38

asistent personal

personal contractual

M,G

39

asistent personal

personal contractual

M,G

40

asistent personal

personal contractual

M,G

41

asistent personal

personal contractual

M, G

42

asistent personal

personal contractual

M, G

43

asistent personal

personal contractual

M, G

44

asistent personal

personal contractual

M, G

45

asistent personal

personal contractual

M,G

46

asistent personal

personal contractual

M, G

47

asistent personal

personal contractual

M,G

48

asistent personal

personal contractual

M,G

49

asistent personal

personal contractual

M, G

50

asistent personal

personal contractual

M,G

51

asistent personal

personal contractual

M, G

52

asistent personal

personal contractual

M,G

53

asistent personal

personal contractual

M,G     \b

54

asistent personal

personal contractual

M,G

55

asistent personal

personal contractual

M, G

56

asistent personal

personal contractual

'm,g

57

asistent personal

personal contractual

M, G

58

asistent personal

personal contractual

M, G

59

asistent personal

personal contractual

M,G

60

asistent personal

personal contractual

M,G

61

asistent personal

personal contractual

M, G

62

asistent personal

personal contractual

M,G

63

asistent personal

personal contractual

M, G

64

asistent personal

personal contractual

Im,g

65

asistent personal

personal contractual

M, G

66

asistent personal

personal contractual

M,G

67

asistent personal

personal contractual

M, G

68

asistent personal

personal contractual

M,G

69

asistent personal

personal contractual

M, G

70

asistent personal

personal contractual

M,G

71

asistent personal

personal contractual

M,G

72

asistent personal

personal contractual

M,G

73

asistent personal

personal contractual

M, G

74

asistent personal

personal contractual

M, G

75

asistent personal

personal contractual

M, G

76

asistent personal

personal contractual

M,G

77

asistent personal

personal contractual

M,G

78

asistent personal

personal contractual

M, G

79

asistent personal

personal contractual

M,G

80

asistent personal

personal contractual

M,G

81

asistent personal

personal contractual

M, G

82

asistent personal

personal contractual

M,G

83

asistent personal

personal contractual

M,G

84

asistent personal

personal contractual

M,G

85

asistent personal

personal contractual

M,G

86

asistent personal

personal contractual

M, G

87

asistent personal

personal contractual

M.G

88

asistent personal

personal contractual

M, G

89

asistent personal

personal contractual

M, G

90

asistent personal

personal contractual

M, G

91

asistent personal

personal contractual

M,G

92

asistent personal

personal contractual

M, G

93

asistent personal

personal contractual

M,G

94

asistent personal

personal contractual

M, G

95

asistent personal

personal contractual

M, G

Vs .v „
96

asistent personal

personal contractual

M,G

97

asistent personal

personal contractual

M, G

98

asistent personal

personal contractual

M,G

99

asistent personal

personal contractual

M, G

100

asistent personal

personal contractual

M, G

101

asistent personal

personal contractual

M, G

102

asistent personal

personal contractual

M,G

103

asistent personal

personal contractual

M,G

104

asistent personal

personal contractual

M, G

105

asistent personal

personal contractual

M,G

106

asistent personal

personal contractual

M,G

107

asistent personal

personal contractual

’m,g

108

asistent personal

personal contractual

M,G

109

asistent personal

personal contractual

M, G

110

asistent personal

personal contractual

M, G

111

asistent personal

personal contractual

M,G

112

asistent personal

personal contractual

M, G

113

asistent personal

personal contractual

M, G

114

asistent personal

personal contractual

M, G

115

asistent personal

personal contractual

M,G

116

asistent personal

personal contractual

M, G

117

asistent personal

personal contractual

M, G

118

asistent personal

personal contractual

M, G

119

asistent personal

personal contractual

M,G

120

asistent personal

personal contractual

M,G

121

asistent personal

personal contractual

M,G

122

asistent personal

personal contractual

M, G

123

asistent personal

personal contractual

M, G

124

asistent personal

personal contractual

M, G

125

asistent personal

personal contractual

M,G

126

asistent personal

personal contractual

M, G

127

asistent personal

personal contractual

M, G

128

asistent personal

personal contractual

M,G

129

asistent personal

personal contractual

M,G

130

asistent personal

personal contractual

M, G

131

asistent personal

personal contractual

M,G

132

asistent personal

personal contractual

M, G

133

asistent personal

personal contractual

M,G

134

asistent personal

personal contractual

M, G

135

asistent personal

personal contractual

M, G

136

asistent personal

personal contractual

M, G

137

asistent personal

personal contractual

M,G

138

asistent personal

personal contractual

M, G

139

asistent personal

personal contractual

M, G

140

asistent personal

personal contractual

M,G

141

asistent personal

personal contractual

M, G

142

asistent personal

personal contractual

M, G

143

asistent personal

personal contractual

M,G

144

asistent personal

personal contractual

M, G

145

asistent personal

personal contractual

M,G

146

asistent personal

personal contractual

M,G

147

asistent personal

personal contractual

M,G

148

asistent personal

personal contractual

M, G

149

asistent personal

personal contractual

M, G         o .

150

asistent personal

personal contractual

M, G        V’’.

151

asistent personal

personal contractual

M, G        <<

152

asistent personal

personal contractual

M, G

153

asistent personal

personal contractual

M,G

154

asistent personal

personal contractual

M, G

155

asistent personal

personal contractual

M,G

156

asistent personal

personal contractual

M, G

157

asistent personal

personal contractual

M, G

158

asistent personal

personal contractual

M, G

159

asistent personal

personal contractual

M.G

160

asistent personal

personal contractual

M,G

161

asistent personal

personal contractual

M, G

162

asistent personal

personal contractual

M, G

163

asistent personal

personal contractual

M, G

164

asistent personal

personal contractual

M, G

165

asistent personal

personal contractual

M,G

166

asistent personal

personal contractual

M, G

167

asistent personal

personal contractual

M,G

168

asistent personal

personal contractual

M, G

169

asistent personal

personal contractual

M,G

170

asistent personal

personal contractual

M, G

171

asistent personal

personal contractual

M,G

172

asistent personal

personal contractual

M.G

173

asistent personal

personal contractual

M,G

174

asistent personal

personal contractual

M, G

175

asistent personal

personal contractual

M,G

176

asistent personal

personal contractual

M, G

177

asistent personal

personal contractual

M,G

178

asistent personal

personal contractual

M,G

179

asistent personal

personal contractual

M, G

180

asistent personal

personal contractual

M, G

181

asistent personal

personal contractual

M, G

182

asistent personal

personal contractual

M, G

183

asistent personal

personal contractual

M,G

184

asistent personal

personal contractual

M, G

185

asistent personal

personal contractual

M, G

186

asistent personal

personal contractual

M, G

187

asistent personal

personal contractual

M,G

188

asistent personal

personal contractual

M, G

189

asistent personal

personal contractual

M, G

190

asistent personal

personal contractual

M, G

191

asistent personal

personal contractual

M, G

192

asistent personal

personal contractual

M, G

193

asistent personal

personal contractual

M,G

194

asistent personal

personal contractual

M, G

195

asistent personal

personal contractual

M,G&


196

asistent personal

personal contractual

M, G

197

asistent personal

personal contractual

M, G

198

asistent personal

personal contractual

M, G

199

asistent personal

personal contractual

M, G

200

asistent personal

personal contractual

Im,g

201

asistent personal

personal contractual

M,G

202

asistent personal

personal contractual

MG

203

asistent personal

personal contractual

M,G

204

asistent personal

personal contractual

M,G

205

asistent personal

personal contractual

Im,g

206

asistent personal

personal contractual

M, G

207

asistent personal

personal contractual

M,G

208

asistent personal

personal contractual

M,G

209

asistent personal

personal contractual

M,G

210

asistent personal

personal contractual

Im,g

211

asistent personal

personal contractual

M,G

212

asistent personal

personal contractual

M, G

213

asistent personal

personal contractual

M,G

214

asistent personal

personal contractual

M, G

215

asistent personal

personal contractual

M,G

216

asistent personal

personal contractual

M,G

217

asistent personal

personal contractual

M,G

218

asistent personal

personal contractual

M.G

219

asistent personal

personal contractual

M.G

220

asistent personal

personal contractual

M,G

221

asistent personal

personal contractual

M, G

222

asistent personal

personal contractual

M, G

223

asistent personal

personal contractual

M,G

224

asistent personal

personal contractual

M, G

225

asistent personal

personal contractual

M, G

226

asistent personal

personal contractual

M, G

227

asistent personal

personal contractual

M,G

228

asistent personal

personal contractual

M,G

229

asistent personal

personal contractual

M,G

230

asistent personal

personal contractual

M,G

231

asistent personal

personal contractual

M,G

232

asistent personal

personal contractual

M,G

233

asistent personal

personal contractual

M,G

234

asistent personal

personal contractual

M, G

235

asistent personal

personal contractual

M, G

236

asistent personal

personal contractual

M, G

237

asistent personal

personal contractual

M,G

238

asistent personal

personal contractual

M,G

239

asistent personal

personal contractual

M,G

240

asistent personal

personal contractual

M, G

241

asistent personal

personal contractual

M,G

242

asistent personal

personal contractual

M, G

243

asistent personal

personal contractual

M, G

244

asistent personal

personal contractual

M, G

245

asistent personal

personal contractual

M,G

246

asistent personal

personal contractual

M, G

247

asistent personal

personal contractual

M,G

248

asistent personal

personal contractual

M, G

249

asistent personal

personal contractual

M, G

250

asistent personal

personal contractual

M, G

251

asistent personal

personal contractual

M, G

252

asistent personal

personal contractual

M, G

253

asistent personal

personal contractual

M,G

254

asistent personal

personal contractual

M,G

255

asistent personal

personal contractual

M,G

256

asistent personal

personal contractual

M, G

257

asistent personal

personal contractual

M,G

258

asistent personal

personal contractual

M, G

259

asistent personal

personal contractual

M, G

260

asistent personal

personal contractual

M,G

261

asistent personal

personal contractual

M, G

262

asistent personal

personal contractual

M, G

263

asistent personal

personal contractual

M, G

264

asistent personal

personal contractual

M,G

265

asistent personal

personal contractual

M,G

266

asistent personal

personal contractual

M,G

267

asistent personal

personal contractual

M,G

268

asistent personal

personal contractual

M, G

269

asistent personal

personal contractual

M, G

270

asistent personal

personal contractual

M,G

271

asistent personal

personal contractual

M.G

272

asistent personal

personal contractual

M, G

273

asistent personal

personal contractual

M, G

274

asistent personal

personal contractual

M,G

275

asistent personal

personal contractual

M,G

276

asistent personal

personal contractual

M, G

277

asistent personal

personal contractual

M,G

278

asistent personal

personal contractual

M, G

279

asistent personal

personal contractual

M, G

280

asistent personal

personal contractual

M, G

281

asistent personal

personal contractual

M,G

282

asistent personal

personal contractual

M, G

283

asistent personal

personal contractual

M,G

284

asistent personal

personal contractual

M,G

285

asistent personal

personal contractual

M,G

286

asistent personal

personal contractual

M,G

287

asistent personal

personal contractual

M, G

288

asistent personal

personal contractual

M,G

289

asistent personal

personal contractual

M, G

290

asistent personal

personal contractual

M, G

291

asistent personal

personal contractual

M, G

292

asistent personal

personal contractual

M, G

293

asistent personal

personal contractual

M,G

294

asistent personal

personal contractual

M,G

295

asistent personal

personal contractual

M, G

296

asistent personal

personal contractual

M,G

297

asistent personal

personal contractual

M,G

298

asistent personal

personal contractual

M, G      *

299

asistent personal

personal contractual

M,G

300

asistent personal

personal contractual

M, G

301

asistent personal

personal contractual

M, G     '

302

asistent personal

personal contractual

M,G     *

303

asistent personal

personal contractual

M,G

304

asistent personal

personal contractual

M, G

305

asistent personal

personal contractual

M, G

306

asistent personal

personal contractual

M, G

307

asistent personal

personal contractual

M,G

308

asistent personal

personal contractual

M, G

309

asistent personal

personal contractual

M,G

310

asistent personal

personal contractual

M,G

311

asistent personal

personal contractual

M, G

312

asistent personal

personal contractual

M,G

313

asistent personal

personal contractual

M,G

314

asistent personal

personal contractual

M, G

315

asistent personal

personal contractual

M.G

316

asistent personal

personal contractual

M, G

317

asistent personal

personal contractual

M, G

318

asistent personal

personal contractual

M,G

319

asistent personal

personal contractual

M, G

320

asistent personal

personal contractual

M,G

321

asistent personal

personal contractual

M,G

322

asistent personal

personal contractual

M,G

323

asistent personal

personal contractual

M,G

324

asistent personal

personal contractual

M,G

325

asistent personal

personal contractual

M, G

326

asistent personal

personal contractual

M, G

327

asistent personal

personal contractual

M, G

328

asistent personal

personal contractual

M,G

329

asistent personal

personal contractual

M,G

330

asistent personal

personal contractual

M,G

331

asistent personal

personal contractual

M,G

332

asistent personal

personal contractual

M, G

333

asistent personal

personal contractual

M, G

334

asistent personal

personal contractual

M,G

335

asistent personal

personal contractual

M,G

336

asistent personal

personal contractual

M,G

337

asistent personal

personal contractual

M,G

338

asistent personal

personal contractual

M,G

339

asistent personal

personal contractual

M, G

340

asistent personal

personal contractual

M,G

341

asistent personal

personal contractual

M, G

342

asistent personal

personal contractual

M,G

343

asistent personal

personal contractual

M, G

344

asistent personal

personal contractual

M,G

345

asistent personal

personal contractual

M,G346

asistent personal

personal contractual

M, G

347

asistent personal

personal contractual

M,G

348

asistent personal

personal contractual

M, G

349

asistent personal

personal contractual

M, G

350

asistent personal

personal contractual

M,G

351

asistent personal

personal contractual

M,G

352

asistent personal

personal contractual

M,G

353

asistent personal

personal contractual

MG

354

asistent personal

personal contractual

M,G

355

asistent personal

personal contractual

M,G

356

asistent personal

personal contractual

M,G

357

asistent personal

personal contractual

M,G

358

asistent personal

personal contractual

M,G

359

asistent personal

personal contractual

M, G

360

asistent personal

personal contractual

M,G

361

asistent personal

personal contractual

M,G

362

asistent personal

personal contractual

M,G

363

asistent personal

personal contractual

M, G

364

asistent personal

personal contractual

M, G

365

asistent personal

personal contractual

M, G

366

asistent personal

personal contractual

M,G

367

asistent personal

personal contractual

M,G

368

asistent personal

personal contractual

M,G

369

asistent personal

personal contractual

M, G

370

asistent personal

personal contractual

M, G

371

asistent personal

personal contractual

M, G

372

asistent personal

personal contractual

M, G

373

asistent personal

personal contractual

M, G

374

asistent personal

personal contractual

M,G

375

asistent personal

personal contractual

M,G

376

asistent personal

personal contractual

M, G

377

asistent personal

personal contractual

M, G

378

asistent personal

personal contractual

M,G

379

asistent personal

personal contractual

M, G

380

asistent personal

personal contractual

M, G

381

asistent personal

personal contractual

M,G

382

asistent personal

personal contractual

M, G

383

asistent personal

personal contractual

M,G

384

asistent personal

personal contractual

M,G

385

asistent personal

personal contractual

M, G

386

asistent personal

personal contractual

M,G

387

asistent personal

personal contractual

M, G

388

asistent personal

personal contractual

M,G

389

asistent personal

personal contractual

M, G

390

asistent personal

personal contractual

M.G

391

asistent personal

personal contractual

M,G

392

asistent personal

personal contractual

M, G

393

asistent personal

personal contractual

M,G

394

asistent personal

personal contractual

M, G

395

asistent personal

personal contractual

M,G

396

asistent personal

personal contractual

M,G

397

asistent personal

personal contractual

M, G

398

asistent personal

personal contractual

M, G

1, /

,     ,      4

399

asistent personal

personal contractual

M,G

o.

400

asistent personal

personal contractual

M, G

401

asistent personal

personal contractual

M,G

402

asistent personal

personal contractual

M,G

403

asistent personal

personal contractual

M, G

404

asistent personal

personal contractual

M,G

405

asistent personal

personal contractual

M, G

406

asistent personal

personal contractual

M,G

407

asistent personal

personal contractual

M, G

408

asistent personal

personal contractual

M, G

409

asistent personal

personal contractual

!M, G

410

asistent personal

personal contractual

M,G

411

asistent personal

personal contractual

M, G

412

asistent personal

personal contractual

M, G

413

asistent personal

personal contractual

M, G

414

asistent personal

personal contractual

M, G

415

asistent personal

personal contractual

M, G

416

asistent personal

personal contractual

M,G

417

asistent personal

personal contractual

M,G

418

asistent personal

personal contractual

M, G

419

asistent personal

personal contractual

M,G

420

asistent personal

personal contractual

M, G

421

asistent personal

personal contractual

M,G

422

asistent personal

personal contractual

M,G

423

asistent personal

personal contractual

M,G

424

asistent personal

personal contractual

M, G

425

asistent personal

personal contractual

M, G

426

asistent personal

personal contractual

M, G

427

asistent personal

personal contractual

M,G

428

asistent personal

personal contractual

M, G

429

asistent personal

personal contractual

M, G

430

asistent personal

personal contractual

M.G

431

asistent personal

personal contractual

M,G

432

asistent personal

personal contractual

M, G

433

asistent personal

personal contractual

M,G

434

asistent personal

personal contractual

M, G

435

asistent personal

personal contractual

M, G

436

asistent personal

personal contractual

M,G

437

asistent personal

personal contractual

M,G

438

asistent personal

personal contractual

M, G

439

asistent personal

personal contractual

M,G

440

asistent personal

personal contractual

M,G

441

asistent personal

personal contractual

M, G

442

asistent personal

personal contractual

M, G

443

asistent personal

personal contractual

M, G

444

asistent personal

personal contractual

M.G

445

asistent personal

personal contractual

M,G446

asistent personal

personal contractual

M, G

447

asistent personal

personal contractual

M, G

448

asistent personal

personal contractual

M, G

449

asistent personal

personal contractual

M, G   ££

450

asistent personal

personal contractual

M, G

451

asistent personal

personal contractual

M, G

452

asistent personal

personal contractual

M, G

453

asistent personal

personal contractual

M, G

454

asistent personal

personal contractual

M, G

455

asistent personal

personal contractual

M, G

456

asistent personal

personal contractual

M,G

457

asistent personal

personal contractual

M,G

458

asistent personal

personal contractual

M, G

459

asistent personal

personal contractual

M, G

460

asistent personal

personal contractual

M, G

461

asistent personal

personal contractual

M,G

462

asistent personal

personal contractual

M,G

463

asistent personal

personal contractual

M, G

464

asistent personal

personal contractual

M, G

465

asistent personal

personal contractual

M.G

466

asistent personal

personal contractual

M,G

467

asistent personal

personal contractual

M, G

468

asistent personal

personal contractual

M, G

469

asistent personal

personal contractual

M,G

470

asistent personal

personal contractual

M, G

471

asistent personal

personal contractual

M, G

472

asistent personal

personal contractual

M, G

473

asistent personal

personal contractual

M,G

474

asistent personal

personal contractual

M,G

475

asistent personal

personal contractual

M, G

476

asistent personal

personal contractual

M, G

477

asistent personal

personal contractual

M,G

478

asistent personal

personal contractual

M,G

479

asistent personal

personal contractual

M,G

480

asistent personal

personal contractual

M,G

481

asistent personal

personal contractual

M, G

■ ÂA xțkVi N1X