Hotărârea nr. 260/2020

Hotãrârea nr. 260 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Ploieşti

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 260

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 338/24.07.2020 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 423/24.07.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.238/27.07.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei Municipiului Ploiești ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 176/28.05.2020;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.07.2020;

ținând cont de adresa nr. 6926/29.04.2020 emisă de Instituția Prefectului -Județul Prahova, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.7389/07.05.2020, anexată;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 176/28.05.2020 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale pentru anul 2020 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, actualizată;

în baza prevederilor art. 129 alin. 2, lit. ,,a” și alin. (3) lit. ”c” coroborate cu prevederile art. 518 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Primăriei Municipiului Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2020.

Art. 2 Începând cu aceeași dată Hotărârea Consiliului Local nr.246/31.07.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 504/28.11.2019 modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 177/28.05.2020 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Începând cu aceeași dată anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.275/30.08.2016 se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri

Art. 4 În termen de maximum 60 de zile se va propune spre aprobare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiul Ploiești.

Art. 5 Primăria Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ORGAN I G RAMA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CONSILIUL LOCALANEXA nr. 1 La Hotărârea nr..    /2020


Funcționari publiciPersonal contractual_    .. . Funcționari Personal

Demnitari publici contractual


TOTAL 378 3_______283

CONDUCE8E          35

EXECUȚIE ,        ; 248

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Anexa nr.2 la H.C.L. nr./2020


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate oublica

Funcție publica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

1_

PRIMAR

PRIMAR

2

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

3

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

4

SECRETAR GENERAL AL U.A.T

SECRETAR GENERAL AL U.A.T.

I

II

S

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

ADMINISTRATOR

PUBLIC

S

6

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

7

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

IA

s

8.

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

IA

s

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

10

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

11

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

12

CABINET VICEPRIMAR 1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

13

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

14

CABINET VICEPRIMAR 2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

15

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

16

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV

I

II

s

■         ..... X

.. ;________________

17

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

SEF SERVICIU

I

II

s

[-

c7 ' ""“'W'1

18

CONSILIER.

I

superior

s

r

k** *

19

CONSILIER.

I

superior

s

V

20

CONSILIER.

I

superior

s

O'/

21

CONSILIER.

I

superior

s

22

CONSILIER.

I

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

23

CONSILIER.

I

superior

S

24

CONSILIER.

I

superior

S

25

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

26

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

II

s

27

CONSILIER.

I

superior

s

28

CONSILIER.

I

superior

s

29

CONSILIER.

I

superior

s

30

CONSILIER.

I

superior

s

31

CONSILIER.

I

superior

s

32

CONSILIER.

I

superior

s

33

CONSILIER.

I

superior

s

34

CONSILIER.

I

superior

s

35

CONSILIER.

I

superior

s

36

CONSILIER.

I

superior

s

37

CONSILIER

I

principal

s

38

CONSILIER.

I

asistent

s

39

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

ARHITECT SEF

I

II

s

40

D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV

ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

II

s

41

SERVICIUL AUTORIZAȚII

CONSTRUCȚII

SEF SERVICIU

I

II

s

42

CONSILIER.

I

superior

s

43

CONSILIER.

I

superior

s

44

CONSILIER.

I

superior

s

45

CONSILIER.

I

superior

s

46

CONSILIER.

I

superior

s

47

CONSILIER.

I

superior

s

48

CONSILIER

I

superior

s

49

CONSILIER

I

asistent

s

50

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER.

I

superior

s

51

REFERENT

III

superior

M

52

COMPARTIMENT VERIFICARE SI

EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

s

53

CONSILIER.

I

superior

s

54

CONSILIER

superior

s

55

CONSILIER

I

asistent.

s

56

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL

DOCUMENTAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

I

II

s

57

CONSILIER.

I

superior

s

58

CONSILIER.

I

superior

s

59

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție pu

blica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /T reapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

60

CONSILIER.

I

superior

S

61

CONSILIER.

I

superior

S

62

CONSILIER.

I

superior

s

63

CONSILIER.

I

asistent.

s

64

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

s

65

CONSILIER

I

superior

s

66

CONSILIER

I

superior

s

67

CONSILIER

I

superior

s

68

CONSILIER

I

asistent

s

69

CONSILIER

I

asistent

s

70

CONSILIER

I

debutant

s

71

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

SEF SERVICIU

I

II

s

72

CONSILIER.

I

superior

s

73

CONSILIER.

I

superior

s

74

CONSILIER.

I

superior

s

75

CONSILIER.

I

superior

s

76

CONSILIER

I

superior

s

77

CONSILIER

I

superior

s

78

CONSILIER

I

principal

s

79

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

80

REFERENT

III

superior

M

81

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

I

II

s

82

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

II

s

83

CONSILIER

I

superior

s

84

CONSILIER.

I

superior

s

85

CONSILIER.

I

superior

s

86

CONSILIER.

I

superior

s

87

CONSILIER.

I

superior

s

88

CONSILIER.

I

superior

s

89

CONSILIER.

I

principal

s

90

CONSILIER.

I

asistent.

s

91

CONSILIER

I

asistent

s

92

CONSILIER.

I

asistent.

s

_____________

°\

93

REFERENT

III

superior

M

r- <7 /«SSSÎk

94

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

I

superior

s

95

CONSILIER

I

superior.

s

/

96

CONSILIER.

I

principal

s

97

SERVICIUL PUBLICITATE,

SEF SERVICIU

I

II

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

98

VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

superior

S

99

CONSILIER

I

superior

S

100

CONSILIER

I

superior

s

101

CONSILIER

I

principal

s

102

CONSILIER

I

asistent.

s

103

CONSILIER.

I

asistent.

s

104

CONSILIER

I

debutant

s

105

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

II

s

106

SERVICIUL INVENTARIERE SI

EVIDENTA BUNURI

SEF SERVICIU

I

II

s

107

CONSILIER.

I

superior

s

108

CONSILIER.

I

superior

s

109

CONSILIER.

I

superior

s

110

CONSILIER.

I

superior.

s

111

CONSILIER.

I

principal

s

112

CONSILIER

I

principal

s

113

CONSILIER.

I

asistent.

s

114

REFERENT

III

superior

M

115

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

SEF SERVICIU

I

II

s

116

CONSILIER.

I

superior

s

117

CONSILIER

I

principal

s

118

CONSILIER.

I

principal

s

119

CONSILIER

I

principal

s

120

CONSILIER.

I

asistent.

s

121

CONSILIER.

I

asistent.

s

122

CONSILIER.

I

asistent.

s

123

COMPARTIMENT EVIDENTA SI

ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

124

CONSILIER.

I

superior

s

125

CONSILIER.

I

superior

s

126

CONSILIER

I

superior

s

127

CONSILIER.

I

superior

s

128

CONSILIER.

l

superior

s

129

CONSILIER.

I

superior

s

130

CONSILIER.

I

principal

s

131

CONSILIER.

I

principal

s

132

CONSILIER

I

principal

s

133

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

SEF SERVICIU

I

II

s

134

CONSILIER.

I

superior

s

135

CONSILIER.

I

superior

s

136

CONSILIER.

I

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție pu

9lica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

137

CONSILIER.

I

superior

S

138

CONSILIER.

I

superior

S

139

CONSILIER.

I

superior

s

140

CONSILIER.

I

superior.

s

141

REFERENT

III

superior

M

142

REFERENT

III

superior

M

143

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV

I

II

S

144

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

II

S

145

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

SEF SERVICIU

I

II

S

146

CONSILIER.

I

superior

S

147

CONSILIER.

I

superior

S

148

CONSILIER.

I

superior

s

149

CONSILIER.

I

superior.

s

150

CONSILIER.

I

asistent.

s

151

CONSILIER

I

asistent.

s

152

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

153

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

superior

S

154

CONSILIER

I

principal

S

155

CONSILIER

I

principal

S

156

SERVICIUL INVESTIȚII

SEF SERVICIU

I

II

s

157

CONSILIER

I

superior

s

158

CONSILIER.

I

superior

s

159

CONSILIER.

I

superior

s

160

CONSILIER.

I

superior

s

161

CONSILIER.

I

superior

s

162

CONSILIER.

I

superior

s

163

CONSILIER.

I

superior

s

164

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC

URBAN

SEF BIROU

I

II

s

165

CONSILIER.

I

superior

s

166

CONSILIER

I

superior

s

167

CONSILIER

I

superior

s

.0

168

CONSILIER.

I

asistent.

s

169

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

l

\

O

170

REFERENT

III

superior

M

■l            >■

171

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SEF SERVICIU

I

II

s

/

172

CONSILIER.

I

superior

s

•/

173

CONSILIER.

I

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție pu

alica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

174

CONSILIER

I

superior

S

175

CONSILIER

I

superior

S

176

CONSILIER.

I

superior

s

177

CONSILIER.

I

superior

s

178

CONSILIER.

I

principal

s

179

CONSILIER.

I

principal

s

180

CONSILIER

I

asistent.

s

181

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

182

REFERENT

III

superior

M

183

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

184

CONSILIER.

I

superior

S

185

CONSILIER.

I

superior

S

186

CONSILIER.

I

superior

s

187

CONSILIER

I

principal

s

188

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV

I

II

s

189

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

SEF SERVICIU

I

II

s

190

CONSILIER.

I

superior

s

191

CONSILIER.

I

superior

s

192

CONSILIER.

I

superior

s

193

CONSILIER.

I

superior

s

194

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER.

I

asistent.

s

195

CONSILIER.

I

asistent.

s

196

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

197

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

I

superior.

s

199

CONSILIER.

I

superior.

s

CONSILIER.

I

principal

s

200

CONSILIER.

I

asistent.

s

201

CONSILIER.

I

asistent.

s

202

CONSILIER.

I

asistent.

s

203

CONSILIER.

I

asistent.

s

204

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

■■S'. IA

AUC/Î L.

205

INSPECTOR DE SPECIALITATE

jlQai I

206

INSPECTOR DE SPECIALITATE

xcia7

'<*S

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

207

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

grad II

S

208

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

209

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

210

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

211_

CASIER

M

212

CASIER

M

213

CASIER

M

214

ȘOFER

I

215

MUNCITOR

CALIFICAT -HORTICULTOR

I.

216

MUNCITOR

CALIFICAT -HORTICULTOR

I.

217

MUNCITOR

CALIFICAT -HORTICULTOR

I.

218

Muncitor calif, plantatii si amenajare zona verde

t.

219

Muncitor calif, plantatii si amenajare zona verde

I.

220

Muncitor calif, plantatii si amenajare zona verde

I.

xCS®

, a. *

221

Muncitor calif, plantatii si amenajare zona verde

* lNr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

222

Muncitor calif, plantatii si amenajare zona verde

I.

223

Muncitor calif, plantatii si amenajare zona verde

I.

224

Muncitor calif, plantatii si amenajare zona verde

I.

225

Muncitor calificat in silvicultura

226

MUNCITOR

CALIFICAT

CULTURA PLANTE

I.

227

MUNCITOR

CALIFICAT

CULTURA PLANTE

1.

228

MUNCITOR

CALIFICAT

CULTURA PLANTE

1.

229

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN

1.

230

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

1.

231

MUNCITOR

CALIFICAT

LACATUS MECANIC

1.

232

MUNCITOR

CALIFICAT -

ELECTROMECANIC

, A AÎ'"

-1 ,<

8

233

PAZNIC

K* ; ir" w

/î/

234

PAZNIC

- .......<

235

PAZNIC

NJ V W '

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție pu

alica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

236

PAZNIC

I

237

PAZNIC

I

238

PAZNIC

I

239

PAZNIC

I

240

PAZNIC

I

241

PAZNIC

I

242

PAZNIC

I

243

PAZNIC

I

244

PAZNIC

I

245

PAZNIC

I

246

PAZNIC

I

247

PAZNIC

I

248

PAZNIC

I

249

PAZNIC

I

250

MUNCITOR

NECALIFICAT

251

MUNCITOR

NECALIFICAT

252

MUNCITOR

NECALIFICAT

253

MUNCITOR

NECALIFICAT

254

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

255

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

256

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ADMINISTRATOR

I

.M

257

REFERENT pc

b 9Ă,

M

258

REFERENT pc

^;>ța

> M

259

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE     $

SERVICIU)

07    .77        -s\

~= I;

260

PAZNIC

1 / A.

261

PAZNIC

262

PAZNIC

•• 1-

263

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

I

II

S

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție pu

alica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

264

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

SEF SERVICIU

I

II

S

265

CONSILIER

I

superior

S

266

CONSILIER

I

superior

s

267

CONSILIER

I

superior

s

268

CONSILIER

I

superior

s

269

CONSILIER

I

superior

s

270

CONSILIER

I

superior

s

271

CONSILIER

I

principal

s

272

CONSILIER

I

principal

s

273

CONSILIER

I

asistent

s

274

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII

SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

s

275

-

CONSILIER.

I

superior

s

276

CONSILIER.

I

superior

s

277

COMPARTIMENT ORGANIZARE

EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

CONSILIER.

I

superior

s

278

CONSILIER

I

superior

s

279

CONSILIER

I

superior

s

280

REFERENT

III

principal

M

281

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

I

II

s

282

CONSILIER.

I

superior

s

283

CONSILIER.

I

superior

s

284

CONSILIER.

I

superior

s

285

CONSILIER.

I

superior

s

286

CONSILIER

I

principal

s

287

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR

CALIFICAT-INSTALATOR

I.

288

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

I.

289

MUNCITOR CALIFICAT.

290

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

291

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție pu

t>lica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

292

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

293

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

294

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

295

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

296

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

297

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

298

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

299

ȘOFER

I

300

ȘOFER

I

301

ȘOFER

I

302

ȘOFER

I

306

SERVICIUL INFORMATICA

SEF SERVICIU

I

II

S

307

CONSILIER.

I

superior

S

308

CONSILIER.

I

superior

s

309

CONSILIER.

I

superior

s

310

CONSILIER.

I

superior

s

311

CONSILIER

I

superior

s

312

CONSILIER

I

principal

s

313

CONSILIER.

I

asistent.

s

T I S

314

CONSILIER

I

asistent

s

315

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

SEF SERVICIU

I

II

s

316

AUDITOR

I

superior.

s

Oi./

/ &T W V"

AUDITOR

I

superior.

s

'   ' O

AUDITOR

I

superior.

s

ț_______

317

AUDITOR

I

superior

s

■' ..

318

AUDITOR

I

superior

s

* V -

319

AUDITOR

I

superior

s

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

320

AUDITOR

I

superior

S

321

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE

ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

322

CONSILIER

I

superior

s

323

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

324

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

SEF SERVICIU

I

II

s

325

CONSILIER.

I

superior

s

326

CONSILIER.

I

superior

s

327

CONSILIER.

I

superior

s

328

CONSILIER.

I

superior

s

329

CONSILIER

I

superior

s

330

CONSILIER.

I

superior

s

331

CONSILIER.

I

superior

s

332

CONSILIER.

I

superior

s

333

CONSILIER.

I

asistent

s

334

REFERENT

III

superior

M

335

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

336

ARHIVAR

M

337

ARHIVAR

M

338

CURIER

339

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV

I

II

s

340

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

SEF SERVICIU

I

II

s

341

CONSILIER.

I

superior

s

342

CONSILIER.

I

superior

s

343

CONSILIER.

I

superior

s

344

CONSILIER

I

superior

s

345

CONSILIER.

I

superior

s

346

CONSILIER

I

superior

s

347

CONSILIER.

I

asistent

s

-mrnar

348

COMPARTIMENT MONITORIZARE

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

s

x a -

349

CONSILIER

I

superior

s

350

CONSILIER

I

superior

s

351

CONSILIER

I

principal

s

■x! i'rZsM

352

CONSILIER

I

asistent

s

r'i,'              'O'?

»

353

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

II

s

AZ

354

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

_

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

355

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

S

356

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

357

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

358

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

359

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

360

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

361

CONSILIER

JURIDIC.

I

superior

s

362

CONSILIER JURIDIC.

I

superior

s

363

CONSILIER JURIDIC.

I

principal

s

364

CONSILIER JURIDIC.

I

principal

s

365

CONSILIER JURIDIC.

I

asistent.

s

366

CONSILIER

I

superior

s

367

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

II

s

368

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

II

s

369

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

370

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

371

CONSILIER

ACHIZIȚII

PUBLICE

I

superior

s

372

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

superior

s

s.

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica

Cla sa

Grad Profesio nai

Nivel Studii

Funcție contractuala

Grad /Treapta profesionala

Nivel Studii

conducere

execuție

373

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

1

superior

S

374

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

1

superior

S

375

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

1

superior

s

376

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

1

superior

s

377

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

1

superior

s

378

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

1

principal

s