Hotărârea nr. 26/2020

Hotãrârea nr. 26 privind măsuri de desfășurare a unor activități cu caracter ocazional pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 26

privind măsuri de desfășurare a unor activități cu caracter ocazional pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 29/29.01.2020 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan și al domnilor Viceprimari Ganea Cristian Mihai și Pană George, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 26/29.01.2020, al Direcției Economice nr. 16/29.01.2020, al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 37/29.01.2020 și al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 300674/29.01.2020 la proiectul de hotărâre privind măsuri de desfășurare a unor activități cu caracter ocazional pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.80/25.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016, nr. 210/26.06.2017, nr.244/29.06.2018, nr. 216/27.06.2019 și nr. 534/19.12.2019;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.514/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, Anexa nr. 1 , lit. h) pct. I;

Văzând Procesul verbal și Avizul din data de 29.01.2020 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În confirmitate cu Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările ulterioare, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, art.6;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Procedura privind desfășurarea unor activități cu caracter ocazional pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești cuprinsă în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze convențiile întocmite pentru ocuparea temporară a terenurilor pe care urmează să se desfășoare activități cu caracter ocazional conform Procedurii prevăzute la art. 1.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la data intrării în vigoare a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare, dar nu mai târziu de data de 30.12.2020.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană,

5           >5                 ~

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Economică, Poliția Locală Ploiești și celelalte instituții cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV


ANEXA la HCL nr. 26/2020

PROCEDURA

privind desfășurarea unor activități cu caracter ocazional pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Cap. I - Aspecte generale

 • 1. Conform art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, republicată cu modificările ulterioare, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, „comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant”, iar „exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților administrațiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor de urbanism””.

În vederea rezolvării cererilor privind desfășurarea unor activități ocazionale corespunzătoare:

 • (i)   unor sarbatori simbolice (ex.: Valentine's Day, Mărțișor, 8 Martie);

 • (ii)   sărbătorilor naționale și locale;

 • (iii)  în cadrul unor evenimente ocazionale (ex.: festivaluri, expoziții, târguri, spectacol);

 • (iv)  în cadrul unor acțiuni/campanii de informare, promovare sau expunere, împărțire pliante promoționale, activități socio-medicale/ culturale/ educative/ sportive/ promoționale care nu au caracter politic;

 • (v)   campanii de informare sau promovare cu caracter politic;

 • (vi) unor activități comerciale prin utilizarea autospecialelor - rulotelor pentru vânzarea sau expunerea de produse de tip alimentar,

a fost necesară elaborarea prezentei Proceduri care să permită amplasarea de corturi/tarabe/standuri sau a autospecialelor-rulote.

 • 2. Activitățile ocazionale mai sus enumerate, se pot desfășura:

- pe mobilier de tip ambulant (corturi, tarabe, standuri);

- cu autospeciale - rulote, mașini comerciale pentru vânzarea sau expunerea de produse de tip alimentar.

 • 3. Forma juridică de ocupare și folosire a terenurilor o reprezinta convenția de ocupare temporară a domeniului public încheiată pe o perioadă limitata de timp, care va fi stabilită în funcție de durata evenimentului si/sau de perioada solicitată.

Convenția de ocupare temporară a domeniului public se încheie prin Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești sau de către deținătorul dreptului de concesiune sau de administrare a terenului.

În această din urmă situație, întreaga documentație care va face obiectul solicitării pentru emiterea de aprobare din partea Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local, se va depune inițial, prin grija deținătorului terenului, Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti - Valorificarea patrimoniului, servicii catre populatie, comert, turism, agricultura, promovare operatiuni comerciale pentru avizare.

După avizarea solicitării de catre Comisia de specialitate nr. 2, aceasta, prin Directia Gestiune Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, va înainta dosarul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, in vederea aprobării.

Cap. II - Condiții administrative de exploatare si de desfasurare a activitatii

 • 4. Conditiile de exploatare si desfasurare sunt :

- mentinerea curateniei pe amplasament si in jurul acestuia pe o raza de 5m;

- asigurarea unui cos de gunoi si/sau a unei pubele, in functie de locatie si/sau profilul activitatii

- existenta unui contract de ridicare a deseurilor cu operatorul serviciului public selectat de autoritatea administratiei publice a municipiului Ploiesti.

- corelarea stocului de marfa cu capacitatea tipului de mobilier si/sau constructie.

- sa nu se creeze disconfort pentru unitatile care isi desfasoara activitatea in vecinatatea amplasamentului

- sa desfasoare numai activitatea pentru care s-a incheiat conventia pentru ocuparea temporara a terenului

Cap. III - Modalitatea si procedura de atribuire a amplasamentelor

- pe baza de cerere sau

- pe baza de solicitare de emitere de aprobare, in situatia in care sunt vizate amplasamente care sunt pe terenurile domeniu public sau privat al municipiului Ploiesti însa se află în administrarea sau concesiunea altor persoane.

Fiecare persoană fizică sau juridică autorizată, care solicită să desfășoare activitate ocazională conform Cap. I, pct. 1 și 2, pe terenuri din Municipiul Ploiesti, (cu exceptia terenurilor aflate in concesiunea sau administrarea altor persoane, caz in care cererea se depune la concesionar sau administrator) va depune la Registratura Municipiului Ploiești - Piața Eroilor nr. 1A, parter, un dosar care va cuprinde urmatoarele informatii si documente:

S Cererea care să cuprindă detalii legate de locația solicitată, suprafața necesară, perioadă, activitatea pe care dorește să o desfășoare, alte informații relevante;

S Copii de pe documentele persoanei solicitante:

 • -  certificat de inregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comertului/cod unic de inregistrare sau, dupa caz, actul prin care persoana juridica a fost infiintata (Sentinta, etc)/cod de inregistrare fiscala;

 • -  copie statut (extras obiectul de activitate)

J Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local eliberat de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești

5                                                 5

J Declaratie pe proprie raspundere ca nu are litigii cu municipiul Ploiesti

J Plan de situatie - extras din planurile întocmite de S.C. Theotop, aflate in arhiva Directiei Generale de Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei municipiului Ploiesti. Acesta va purta viza Directiei Generale de Dezvoltare Urbana si va fi eliberat contra cost conform reglementarilor legale in vigoare. Solicitantul are obligatia sa completeze acest plan de situatie cu toate detaliile privind amplasarea in zona, suprafata exacta a amplasamentului solicitat, vecinatati, distante fata de obiectivele existente in zona solicitata, functiuni ale spatiilor comerciale existente in zona limitrofa, alte elemente relevante;

Notă: Planul de situație nu se impune în cazul firmelor pentru care se vor atribui amplasamentele in functie de locurile disponibile pentru fiecare zonă (ex.: firmele care solicită câte un amplasament în vederea comercializării de mărțișoare). In cazul acestor solicitanti, alaturi de cerere si actele de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, petentii vor depune declaratii pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor la bugetul local, precum si cu privire la faptul ca nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment.

J Propunerea de amenajare (pentru orice alta activitate in afara celor organizate de Sarbatorile Martisorului si Valentine's day):

 • -  descrierea exactă a structurii de vânzare/promovare - echipamentului sau tipului de mobilier (precum si orice elemente pe care comisiile de specialitate le pot considera relevante);

Notă: În cazul activităților ocazionale care presupun amplasarea unui pavilion - cort, acesta va avea culoare albă, cu un aspect estetic îngrijit, nedeteriorat.

 • -  tipul de activitate pe care o desfasoara si, daca este cazul, autorizatiile pe care le detine in acest sens;

 • -  precizarea obiectului de activitate ce urmeaza a fi desfasurata in amplasament, conform cod CAEN, după caz.

 • - pentru desfasurarea activitatii ocazionale de comert ambulant cu autospeciale, rulote special amenajate utilizate pentru vanzarea sau expunerea unui produs de tip alimentar, solicitarea pentru avizul de amplasare se va face pentru un traseu delimitat clar, cu puncte de stationare (avizat, anterior depunerii documentatiei, de catre Comisia Municipală pentru Transport si Siguranta Circulatiei in Municipiul Ploiesti).

Dosarul înregistrat la Registratura Municipiului Ploiești va fi repartizat către Direcția Gestiune Patrimoniu. Aceasta va verifica existența documentelor nominalizate în prezenta Procedura și regimul juridic al terenului solicitat. La regimul juridic al terenului solicitat se vor specifica si informatiile prevazute in inventarul bunurilor cu privire la destinatia terenului (ex. spatiu verde, parcare etc. și după caz, informațiile cu privire la deținătorul dreptului de concesiune sau de administrare a terenului).

Dosarul va fi prezentat Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale, pentru avizul referitor la activitatea ocazională, potrivit naturii acesteia.

Ulterior, în cazul în care Comisia de specialitate nr. 2 a emis aviz favorabil, dosarul va fi transmis - in copie - catre Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

 • - Directia Generala de Dezvoltare Urbana va analiza documentatia (efectuand inclusiv verificari pe teren), pronuntandu-se cu un aviz de principiu, si o va supune spre avizare Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti pentru aprobare.

 • - Ulterior, Directia Generala de Dezvoltare Urbana va comunica Directiei Gestiune Patrimoniu sau titularului dreptului de administrare a terenului si spre stiinta petentilor (cu exceptia punctelor de vedere generale existente in cazul Sarbatorilor Martisorului, Valentine,s day), daca cererea a fost avizata favorabil sau nefavorabil de catre Comisia de specialitate nr. 4, cu precizarea daca este necesara obtinerea autorizatiei de construire.

Solicitanții care dețin aprobarea Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local se vor prezenta la Directia Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești sau la titularul dreptului de administrare a terenului respectiv, in vederea incheierii conventiei pentru folosinta temporara a terenului si achitarea taxelor legale stabilite prin hotararile consiliului local, respectiv tarifelor aprobate si negociate/licitate (in cazul in care terenul se afla in administrarea, concesiunea altor persoane).

 • - Directia Generala de Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Ploiesti si compartimentele de specialitate din cadrul Politiei Locale Ploiesti vor urmari modul de respectare de catre persoanele fizice si juridice a conditiilor de amplasare si functionare.

Cap. IV - Interdicții - Masuri asigurătorii

 • - se interzice amplasarea pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al municipiului Ploiesti a oricaror structuri de vanzare/promovare de natura celor la care se refera prezenta Procedura, fara incheierea conventiilor pentru ocuparea temporara a terenului.

 • - amplasamentele vor respecta prevederile legale privind normele de mediu si a zonelor verzi;

 • - obtinerea avizelor de functionare si autorizatiilor prevazute de lege revine in sarcina solicitantului ;

Cap. V - Sanctiuni

Persoanele fizice sau juridice care au obtinut aprobarea si au incheiata conventie pentru ocuparea temporara a terenurilor din patrimoniul municipiului Ploiesti, vor pierde dreptul de folosinta asupra terenului in cazul in care nu respecta:

 • -     Amplasamentul aprobat

 • -     Suprafata aprobata

-     Tipul de mobilier aprobat

-     Tipul de activitate aprobat

-     Conditiile prevazute in prezenta procedura

-     Clauzele prevazute in conventia de ocupare temporara a terenului

Cap. VI - Alte dispoziții

- Conventiile pentru ocuparea temporara a terenului se vor incheia de catre Directia Gestiune Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti sau de catre titularul dreptului de administrare, concesiune a terenului proprietate a municipiului Ploiesti.