Hotărârea nr. 259/2020

Hotãrârea nr. 259 privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 259

privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 331/20.07.2020 al consilierilor locali: Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian, Marcu Valentin, Grigore Constantin, Băzăvan Larisa, Răcășean Florica, Sicoie Florin Lucian, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Pană George, Ganea Cristian, Năforniță Nicoleta, Frusina Vlad, Minea Constantin Gabriel și Botez George Sorin Niculae, precum și Raportul de specialitate nr. 10808/17.07.2020 al S.C. Transport Călători Eexpress S.A. Ploiești prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările si completările ulterioare;

Văzând raportul de specialitate nr. 23/30.07.2020 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 254/28.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești;

Conform Legii nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;

Conform Hotărârii Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

Conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art.43, alin. 1 și 2;

În baza Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport local, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art. 129 alin. (7) lit. n) și art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare, și anume art. 3 al Cap. II - Tipuri de facilități la transportul public local de călători și categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, care va avea următorul conținut:

“Art. 3 Elevii cu domiciliul în municipiul Ploiești, din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Ploiești, beneficiază de gratuitate la transportul public local de călători pe tot parcursul anului calendaristic, adică un abonament nominal lunar la valoarea integrală, inclusiv TVA, valabil pe o linie sau pe toate liniile, din a cărui valoare Primăria Municipiului Ploiești va deconta 50%”

Art. 2 Restul prevederilor din Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite, Direcția Economică și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV