Hotărârea nr. 258/2020

Hotãrârea nr. 258 privind aprobarea Regulamentului  de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 258

privind aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Referatul de aprobare nr. 323/15.07.2020 al domnului viceprimar al Municipiului Ploiești Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr.2343/03.03.2020 al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi si a autorizatiilor de dispecerat taxi, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 255/28.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 - buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020 și de avizul comisiei de specialitate nr. 7 - juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.07.2020;

Având în vedere:

 • - Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ - teritoriale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 207/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

 • - Ordinul nr. 3/2008 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto, care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează, transport în regim de taxi;

 • - Ordinul nr. 243 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri, ori mărfuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 265/2007 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea Odonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și persoane;

 • - Ordonanța nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Î n temeiul art.129 alin. 4 lit. e, alin. 6 litera a, alin. 7 litera n și art. 196 alin. 1 litera a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privin Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Regulamentul de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi - conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 Aprobă un numar de 980 de autorizații taxi pentru executara serviciului de transport persoane în regim de taxi în Municipiul Ploiești, pentru o perioadă de cinci ani.

Art. 3  (1) Aprobă tarifele pentru eliberarea, vizarea și prelungirea, autorizațiilor de

transport, autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 • (2) Sumele percepute cu titlu de tarif, constituie venituri la bugetul local al Municipiului Ploiești.

Art. 4 Aprobă tariful de distanță maximal, pentru executarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Ploiești, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către:

 • - primar și împuternicirii acestuia;

 • - personalul specializat din Poliția Locală;

 • - organele de poliție si jandarmerie.

Art. 6 Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

Art. 7   Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 octombrie 2020, dată la care își

încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2008.

Art. 8 Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

REGULAMENT

de acordare, atribuire si eliberare a autorizațiilor de transport in regim de taxi, a autorizațiilor taxi si a autorizațiilor de dispecerat taxi

CAPITOLUL I.              DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Prezentul regulament stabilește condițiile de acordare, atribuire si eliberare a autorizațiilor de transport in regim de taxi, a autorizatilor taxi si a autorizațiilor de dispecerat taxi, pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești.

Art.2 Serviciile de transport in regim de taxi si serviciile de dispecerat taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice, prin care se realizează satisfacerea nevoilor de deplasare a persoanelor si a mărfurilor in condiții de siguranța pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești.

Art,2 Numărul maxim de autorizatii taxi care se eliberează pentru transport persoane în regim de taxi în municipiul Ploiești este de 980. Autorizațiile taxi se eliberează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art 3 Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 312/2007, a fost infiintata Autoritatea de autorizare - Biroul Mobilitate si Trafic Urban (B.M.T.U.) din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ,cu atribuții privind reglementarea activitatii de transport public local, eliberarea autorizațiilor, a copiilor conforme si controlul legalității activitatii de transport public local.

Art. 4 Activitatea de transport in regim taxi si dispecerat taxi, poate fi executat de către:

 • 1. persoane juridice care au in obiectul de activitate transport cu taxi

cod CAEN 4932;

 • 2. persoanele fizice autorizate pentru executarea activitatii de taximetrie cod CAEN 4932, numai cu condiția obținerii autorizației pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi si a autorizației taxi.

 • 3. persoanele juridice, care au in obiectul de activitate, activitati de telecomunicații cod CAEN 6120, pentru activitatea de dispecerat taxi, numai cu condiția obținerii autorizației pentru desfasurarea activitatii de dispecerat taxi.


Art. 5 In sensul prezentului regulament se definesc următorii terme

1.


Autoritatea de autorizare - Biroul Mobilitate si Trafic Urban


(B.M.T.U.) din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, autorizata prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.), nr. 75/2008, pentru exercitarea atribuțiilor in domeniul serviciilor de transport public local (nr. Autorizație 0043/13.02.2008);

2. Transportator -persoana fizica, asociație familiala sau persoana juridica inregistrata la registrul comerțului pentru a desfasura activitati de transport cu vehicule rutiere.

 • 4. Autorizația de transport pentru efectuarea transportului in regim de taxi, este un document eliberat in condițiile legi de Autoritatea de Autorizare, care atesta faptul ca un transportator este autorizat sa execute transportul respectiv si poate participa la atribuirea in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi;

 • 5. Autorizație taxi - copie conforma a autorizației de transport in regim de taxi, care da dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, detinut de acesta in condițiile legi, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, mărfuri sau bunuri in regim de taxi;

 • 6. Dispecerat taxi± denumit in continuare dispecerat - activitate conexa transportului in regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace si transmite comenzile clientului prin statia radio de emisie-receptie către taximetrist;

 • 7. Autorizația de dispecerat taxi, document eliberat in condițiile legi de Autoritatea de Autorizare, care atesta faptul ca, operatorul economic este autorizat sa desfasoare activitatea de Dispecerat taxi;

 • 8. Manager de transport - persoana fizica care are calitatea de manager al activitatii de transport rutier, posesoare al unui certificat de competenta profesionala si care este angajata pe baza de contract de munca sa conducă, permanent si efectiv activitatea de transport a transportatorului autorizat; in cazul persoanelor fizice/ asociațiilor familiale, autorizate ca transportator, persoana desemnata trebuie sa fie persoana fizica sau unul dintre membrii asociației familiale

 • 9. Raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conținând date de natură nefiscală, corespunzătoare activității unui taximetrist, cuprinse în raportul fiscal de închidere zilnică, în condițiile în care în


f*

perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi și afti 10. Aparat de taxat - aparat cu funcții metrologice și fiș

dintr-un taximetru și un aparat de marcat electronic

montat la loc vizibil pentru client, calculează și afișeaza'prcnfîae plată, emite un bon client la sfârșitul cursei și memorează datele privind activitatea taxiului, în scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuie să emită și alte documente, conform reglementarilor în vigoare;

 • 11. Bon client - bonul fiscal privind prețul transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia finalizării cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport și care constituie singurul document justificativ pe baza căruia taximetristul încasează și clientul execută plata prestației respective;

 • 12. Cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea șoferului de taxi, colectarea datelor și pentru programarea tarifelor;

 • 13. Client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane, sau al unor mărfuri ori bunuri, după caz, în numele căreia taximetristul execută transportul și încasează prețul transportului, în condițiile prezentului regulament;

 • 14. Cursa - deplasarea executată cu taxiul, pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinației;

 • 15. Dispecerat taxi, denumit în continuare dispecerat - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace și transmite comenzile clientului prin stația radio de emisie-recepție către taximetrist;

 • 16. Ecuson taximetrist - document din categoria înscrisurilor interioare specifice, emis de transportatorul autorizat si care este protejat în folie, se afiseaza la bordul autovehiculului în loc vizibil si conține datele prevăzute de lege;

 • 17. Ecuson taxi - indicator marcat stabilit ca model unic la nivelul municipiului Ploiești si conține datele prevăzute de lege, conform anexei nr.2 C la prezentul regulament;

 • 18. Fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de taxat și a transportatorului autorizat, care este deținătorul legal al autorizației taxi pentru

  19.

  20.

  21.

  23.

  24.

  25.


  26.

  27.


autovehiculul deținut în condițiile prezentului regulăm e^Lși.pe care, este montat aparatul respectiv;                      ‘             'jȘ*

Lampă taxi - casetă luminată, montată pe cupq^a^ax iul ui/ perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile fața ș/spate, alături de înscrisul central TAXI, conține lămpi care indică poziția <liber> sau <ocupat> a taxiului și care trebuie să fie vizibile de la o distantă de minimum 100 de metri;

Lista de tarife - document din categoria înscrisurilor interioare specifice, stabilit ca model unic la nivelul municipiului Ploiești, completat, semnat si stampilat de transportatorul autorizat si conține datele prevăzute de lege, conform anexei nr.ll la prezentul regulament;

Loc de așteptare a clienților - spațiu special amenajat și semnalizat corespunzător de către Primăria Municipiului Ploiești, cu avizul poliției rutiere, avănd un număr de locuri prestabilit pentru staționarea taxiurilor în așteptare în poziția <liber>;

Raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conținând date de natură nefiscală, corespunzătoare activității unui taximetrist, cuprinse în raportul fiscal de închidere zilnică, în condițiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi și alți taximetriști; Taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu pană la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, sau autovehicul de transport mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depășește 3,5 tone, care, pe baza autorizației taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

Taximetru - dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distantă împreună cu care constituie un mijloc de măsurare. Taximetrul măsoară durata deplasării și staționării, calculează distanța parcursa, pe baza unui semnal produs de generatorul de semnale de distanta, calculează și afișează prețul de plată pentru o călătorie, pe baza distanței calculate și/sau a duratei măsurate a călătoriei, asigurând afișarea acestuia pe afișajul client în timpul desfășurării cursei;

Taximetrist - conducător auto, atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;

Tarif de pornire - tarif exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afișajul client odată cu activarea dispozitivului de control din poziția de operare <liber> in poziția de operare <ocupat> și care este egal cu tariful de distanța (lei/km);

 • 28. Tarif de zi - tariful practicat intre orele 6,00-22,00 ; j** ț

  1 practicat intre ore practicat in raza


 • 29. Tarif de noapte - tarife'

 • 30. Tarif urban - tarif municipiului Ploiești;

 • 31. Tarif extraurban - tarif practicat in afara razei administrati v-teritoriale a municipiului Ploiești;

 • 32. Tarif de staționare - tarif orar, exprimat în lei/ora, aplicat de taximetru pentru perioada cât taxiul a staționat la dispoziția clientului, la cererea acestuia, precum și pentru perioadele în care taxiul aflat în cursa s-a deplasat sub viteza de comutare;

 • 33. Timp efectiv lucrat - intervalul de timp cuprins între momentul începerii primei curse și momentul finalizării ultimei curse, utilizat de un taximetrist după cum rezultă din raportul de închidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval în care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute între două curse consecutive, pauze în care autovehiculul taxi a staționat. Din totalul timpului efectiv lucrat, se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de noapte;

 • 34. Viteza de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distanței parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz ;

  CAPITOLUL II.


PERSOANELE CARE POT SOLICITA AUTORIZAȚII DE TRANSPORT IN REGIM TAXI SI AUTORIZAȚII DISPECERAT TAXI

Art.6 Serviciile de transport in regim de taxi pot fi executate numai de către transportatorii autorizati, pentru transport persoane in regim de taxi autorizate de către Autoritatea de Autorizare, in baza contractelor de delegare a gestiunii.

Art. 7 Transportul in regim de taxi se realizează numai cu autovehicule deținute de către transportatorii autorizati, cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing.

Art.8 Transportatorii autorizati vor efectua serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi cu respectarea obligațiilor prezentate în Caietul de sarcini-cadru al serviciilor publice de transport local în regim de taxi.

Art.9 Operatorii de transport/transportatorii autorizati si dispecerii taxi vor efectua serviciul public de transport local de mărfuri sau bunuri în regim

Art.10


Art.ll


Art.12


Art.13


de taxi cu respectarea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare si contractul de dispecerizare

Toți transportatorii care dețin autorizatii taxi au obligativitatea de a declara la Autoritatea de Autorizare programul de lucru în asa fel încât sa asigure serviciul public de transport în regim de taxi, în mod continuu, fara întrerupere, cu permanenta de 24 ore.

Asigurarea numărului minim de taxiuri necesare în trafic si a continuității serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei se va realiza de către dispeceratele autorizate, conform prezentului regulament, astfel încât în permanenta sa fie asigurat în trafic un număr minim de taxiuri în orice moment al zilei.

Transportul public de persoane in regim de taxi se va desfasura continuu pe perioada celor 24 de ore ale zilei.Acesta va fi organizat de către dispeceratele taxi astfel incat sa asigure următoarele procente minime de autovehicule care desfasoara activitatea de taximetrie:

 • - 60% din numărul total de autovehicule aflate in contract de

dispecerizare in perioada orelor 07:00-17:00;

 • - 40% din numărul total de autovehicule aflate in contract de

dispecerizare in perioada orelor 17:00-23:00;

 • - 15% din numărul total de autovehicule aflate in contract de

dispecerizare in perioada orelor 23:00-07:00;

 • - 50% din numărul total de autovehicule aflate in contract de dispecerizare in perioada repauselor saptamanale si a sărbătorilor legale;

 • (1) Un conducător auto poate practica activitatea de transport persoane in regim de taxi; conducătorul auto trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:

 • 1. sa aiba varsta de 21 de ani împliniți;

 • 2. sa dețină permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puțin 2 ani;

 • 3. sa fie angajatul operatorului de transport taxi, deținătorul taxiului sau este taximetrist independent si proprietarul taxiului;

 • 4. sa dețină certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil;

 • 5. sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;

 • (2) Dovada îndeplinirii condițiilor de la alin. (1) se face cu legitimația de serviciu, certificatul de înmatriculare al taxiului si ecusonul cu fotografie afișat vizibil la bord.

CAPITOLUL III. AUTORIZAREA TRANSPORTULUI IN REGIMDI £ TAXI

SECȚIUNEA 1 ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPOltT^J

O M 3Z

Art.14 Autorizația de transport se eliberează de către Autoritatea de Autorizare pe o durată de cinci ani si este valabila cu condiția vizării anuale a acesteia până la data de 31 ianuarie a fiecărui an , odata cu verificarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza emiterii unei astfel de autorizatii.

Art.15 (1) Persoanele juridice, persoanele fizice, asociațiile familiale, înregistrati ca transportatori la Registrul comerțului, pot obține autorizație de transport persoane în regim de taxi sau autorizație de transport bunuri si mărfuri în regim de taxi, după caz, eliberata de Autoritatea de Autorizare, pe baza următoarelor documente: a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației de transport în regim de taxi conform anexei nr. 3 la Regulament b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator si certificatul constatator la Registrul comerțului;

 • c) dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv:

 • 1. copie de pe certificatul de competență profesională pentru managerul de transport în regim de taxi, eliberat conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru transportatorul persoană juridică sau asociație familială;

 • 2. copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;

 • d) dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:

 • 1. certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto și, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi, din care să rezulte că aceștia nu au fost condamnați pentru:

 • - infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice; - infracțiuni privind traficul și consumul de droguri; - infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale; - infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

 • - infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;

 • - infracțiuni contra patrimoniului;

 • 2. avizele medicale și psihologice ale conducătorilor auto și, după caz, avizele medicale și psihologice ale managerului de transport în regim de taxi, obținute conform normelor aprobate

prin ordin al ministrului transporturilor;             ;               ,^o.,

 • 3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator

VAcWl /4 3 economic;                               \^\ —/

*Â#

 • 4. declarație pe propria răspundere privind perioadcle4îș vafe^ transportatorul a mai executat servicii de transport în regirmde taxi, după caz, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții si motivul acestora conform anexei nr. 4 la Regulament;

 • e) dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv:

 • 1. declarație pe propria răspundere a transportatorului ca poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spațiu detinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toata durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv conform anexei nr. 5 la Regulament;

 • 2. declarație pe propria răspundere a transportatorului ca acesta deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiara de a le deține, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe tipuri conform anexei nr. 6 la Regulament;

 • (2) Pentru operatorul de transport, persoana juridica, autorizația de transport mărfuri si bunuri în regim de taxi se eliberează pe baza următoarelor documente:

 • a) cererea operatorului de transport, pentru eliberarea autorizației de transport;

 • b) copie de pe certificatul de înregistrare ca transportator si certificatul constatator, eliberate de registrul comerțului;

 • c) declarație pe propria răspundere a operatorului de transport, daca acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdictiide a executa si a motivului acestora.

 • (3) Autorizația de transport se eliberează prin dispoziția primarului municipiului Ploiești,în conformitate cu prevederile aplicabile ale art. 11,12,13 și 14 alin 1 din Ordinul nr. 207/2007, al ANRSC privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local;.

 • (4) Modelul autorizației de transport persoane in regim de taxi, este prezentat in anexa 2A la Regulament si modelul autorizației de transport mărfuri si bunuri in regim de taxi, este prezentat in anexa 2D la Regulament;

 • (5) Autorizațiile de transport se eliberează după prezentarea dovezi

  Art.16


  Art.17


  • (1)

  • (2)

  (1)


  (2)

  • (3)


 • x, ev      spvtffAu

platii tarifului de eliberare, conform anexei nr. X-§la We^Wa hotarare.                                                |               '

Autorizația de transport, eliberata transportatorul^' ^de catf© Autoritatea de Autorizare, este unica, netransmisibila si bbMfeW’ transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune de către Municipiul Ploiești, a executării serviciilor de transport în regim de taxi.

Orice modificare a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport se va comunica prin declarație pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autorității de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective. Pentru modificarea autorizației de transport sau a autorizației taxi se va achita taxa de modificare a autorizației.

Serviciul de transport în regim de taxi se atribuie în executare transportatorilor autorizati, prin concesiune, în gestiune delegata, respectându-se următoarele proceduri:

 • a) procedura de atribuire a autorizațiilor taxi si a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizati câștigători;

 • b) procedura de eliberare a autorizațiilor taxi, în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

 • c) procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport în regim de taxi în conformitate cu numărul autorizațiilor atribuite si eliberate.

Dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegata a executării serviciului de transport în regim de taxi îl au numai transportatorii autorizati, pe baza autorizației de transport deținute. Dovada atribuirii în gestiune a executării serviciului de transport în regim de taxi îl constituie autorizația taxi, care a fost atribuita pentru fiecare autovehicul detinut, precum si contractul de atribuire a gestiunii.

SECȚIUNEA 2


REGISTRUL SPECIAL DE ATRIBUIRE A AUTORIZAȚIEI TAXI

Art.18 (1) La Autoritatea de Autorizare se va deschide Registrul special de atribuire a autorizațiilor taxi, in care acestea sunt evwntiăte.pe '

tipuri de servicii, respectiv;


 • a) autorizatii taxi atribuite pentru executarea serviciului^f®'

transport persoane in regim de taxi

 • b) autorizatii taxi atribuite pentru executarea serviciului de

transport mărfuri si bunuri in regim de taxi

 • (2) In Registrul special de atribuire a autorizațiilor taxi, fiecare autorizație taxi are un număr de ordine, care se atribuie in procedura de atribuire a autorizațiilor taxi odata cu acestea.

 • (3) Fiecare tip de serviciu evidențiat in Registrul special de atribuire a autorizațiilor taxi conține următoarele date minimale:

 • a) numărul de ordine atribuit autorizației taxi, in ordine crescătoare;

 • b) documentul in baza caruia s-a eliberat autorizația taxi -autorizația de transport;

 • c) data atribuirii autorizației taxi;

 • d) data eliberării autorizației taxi;

 • e) termenul limita de valabilitate a vizei de valabilitate a documentului prevăzut la lit. b);

 • f) data la care a fost prelungit termenul de valabilitate atribuit in cazul autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane;

 • g) data si perioada suspendării utilizării autorizației de transport; h) motivul si data retragerii autorizației de transport;

 • (4) Pentru orice reatribuire a unei autorizatii taxi devenita disponibila se redeschide o noua rubrica, pastrandu-si același număr de ordine.

  CAPITOLUL IV


  SECȚIUNEA 1.


PROCEDURA DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE DELEGATA A SERVICIULUI DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

PROCEDURILE DE ATRIBUIRE SI DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIILOR TAXI

Art.19 Autovehiculele deținute de către transportatorii autorizati pentru executarea serviciului de transport in regim de taxi, pot fi utilizate daca pentru fiecare autovehicul s-a eliberat o autorizație taxi de către

Art.20


Art.21


Art.22


Art.23


* */ </V*rv

Autoritatea de Autorizare.                               *i - X

 • (1) Procedura de atribuire in gestiune delegata s4^plîca^pefitB^/ executarea serviciilor de transport in regim de taxi si consta in: a) atribuirea autorizațiilor taxi si a ecusoanelor aferente transportatorilor autorizati câștigători;

 • b) eliberarea autorizațiilor taxi;

 • c) incheierea contractelor de atribuire in gestiune delegata in conformitate cu numărul autorizațiilor atribuite si eliberate;

 • (2) Dreptul de a participa la procedura de atribuire in gestiune delegata a executării serviciului de transport in regim de taxi il au numai transportatorii autorizati, pe baza autorizației de transport deținute.

 • (3) Dovezile atribuirii in gestiune a executării serviciului de transport in regim de taxi il constituie autorizația taxi ,care a fost atribuita pentru fiecare autovehicul detinut, precum si contractul de atribuire a gestiunii.

(1) Autorizația taxi se atribuie numai in cadrul procedurii de atribuire in gestiune delegata a serviciilor de transport in regim de taxi.

(2) Autorizațiile taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi se atribuie in număr limitat, in conformitate cu prevederile legii, si sunt de 980.

(1) Autorizația taxi se atribuie pentru o perioada de 5 ani si se prelungește, la cerere, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, numai daca in acel moment autoturismul nu depășește vechimea de 10 ani de la data fabricației, este detinut de către transportatorii autorizati, cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, si sunt indeplinite toate cerințele prevăzute de lege, privind prima atribuire.

(2) Autorizația taxi, se va viza anual de către Autoritatea de Autorizare, verificandu-se îndeplinirea condițiilor de atribuire. Tariful pentru vizarea autorizației taxi este prevăzută in anexa 2 la prezenta hotarare.

 • (1) Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se realizează în următoarele etape: a) depunerea solicitărilor de către transportatorii autorizati, pentru atribuirea autorizațiilor taxi;

 • b) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor autovehiculelor prezentate in declarația pe propria răspundere depusa odata cu cererea de participare la procedura de atribuire;

 • c) stabilirea punctajului total obtinut de fiecare precizat la lit. b);

 • d) intocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. descrescătoare a punctajelor totale obținu prevederilor prevăzute la lit. c);


 • e) atribuirea autorizațiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevăzută la lit. d) care au obtinut punctajele totale cele mai mari, in ordinea descrescătoare a acestora;

 • f) daca ultimul punctaj câștigător este obtinut de o grupa de mai multe autovehicule decât numărul de autorizatii taxi ramase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrica cea mai mare, in ordinea descrescătoare, din grupa respectiva.

 • (2) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizatii taxi numai daca depune la Autoritatea de Autorizare următoarele documente:

 • a) cerere de participare la procedura de atribuire-conform anexei nr. 8 la Regulament;

 • b) declarația pe propria răspundere ca deține autorizație de transport valabila;

 • c) declarația pe propria răspundere ca deține sau va deține, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor -conform anexei nr. 6 la Regulament;

 • d) scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculele necesare la data depunerii declarației prevăzute la lit. b).

  Art.24


 • (1) Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi se anunța public la sediul primăriei si in mijloacele de informare in masa locale cu cel puțin 60 de zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea cererilor de înscriere in procedura.

 • (2) Anunțul public va cuprinde date privind:

 • a) numărul autorizațiilor taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite;

 • b) data limita pana la care pot fi depuse cereril^ț^d^^inș§iefe/!oj pentru participare la procedura;

solicitantii cuprinși in listele de așteptare;

 • d) documentele care trebuie depuse;

 • e) data anunțării rezultatului atribuirii;

 • f) data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizațiilor taxi;

 • g) criteriile de departajare si punctajele care se acorda.

  Art.25 (1) Procedura de eliberare a autorizațiilor taxi atribuite se realizează


după depunerea unor documente si îndeplinirea unor condiții cumulative.

 • (2) Documentele care se depun sunt următoarele :

 • a) copie a autorizației de transport;

 • b) copie a certificatului de înmatriculare si a cârtii de identitate a autovehiculului detinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

 • c) copie după contractul de leasing;

 • d) copie după certificatul de agreare, valabil;

 • e) contract de dispecerizare-conform anexei nr. 9 la Regulament;

 • (3) Condițiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ, sunt următoarele :

 • a) autovehiculul care este detinut în proprietate sa fie înmatriculat în județul Prahova;

 • b) solicitantul autorizației taxi a asigurat, prin declarația pe proprie răspundere, ca deține în proprietate sau cu contract de închiriere spațiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durata de valabilitate a autorizației taxi;

 • c) prin eliberarea respectiva sa nu se depaseasca numărul maxim de autorizatii taxi stabilit prin prezenta hotărâre.

 • (4) Odata cu eliberarea unei autorizatii taxi se eliberează si doua ecusoane care au același termen de valabilitate cu aceasta.

 • (5) Autorizația taxi, se va atribui pentru prima data pe o perioada de 5 ani, numai pentru autovehiculele care nu depasesc 5 ani de la data fabricației.

 • (6) Autorizația taxi se eliberează prin dispoziția primarului municipiului Ploiești, conform Ordinului nr. 207/2007, al ANRSC.

 • (7) Autorizația taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Daca în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezintă dovada

  (8)

  Art.26 (1)

  • (2)

  • (3)

  • (4)

  • (5)


fîscalizarii aparatului de taxat, autorizația taxi se reti^e$uț^^id ai fi supusa unei noi proceduri de atribuire.

Autorizațiile taxi se eliberează după prezentarea doyteio

tarifului de eliberare, conform anexei nr.2, la prezenta hotărâre".


In cazul stabilirii numărului sau disponibilizării unor autorizatii taxi in transportul de persoane in regim de taxi ori in cazul in care numărul acestora se majoreaza prin hotarare a consiliului local, se declanșează procedura de atribuire a acestora, procedura la care au prioritate transportatorii autorizati inscrisi in listele de așteptare.

Prin prioritatea acordata transportatorilor autorizati inscrisi in listele de așteptare li se asigura numai acestora dreptul de a participa in prima procedura de atribuire a autorizațiilor taxi respective.

Autorizațiile taxi ramase neatribuite după prima procedura de atribuire, prevăzută la alin. (2), vor fi atribuite intr-o noua procedura de atribuire, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat.

Indiferent de ordinea de pe lista de așteptare, toti cei inscrisi au drepturi egale in ceea ce privește prioritatea. Prioritatea se acorda numai in raport cu transportatorii autorizati neinscrisi in listele de așteptare.

In lista de așteptare, care este publica, deschisa la autoritatea de autorizare, se poate inscrie orice transportator autorizat, o singura data.

Art.27 Autorizația taxi conține următoarele date:

 • a) numărul de ordine;

 • b) denumirea localității de autorizare :PLOIESTI;

 • c) denumirea transportatorului autorizat, asa cum este Înregistrat la registrul comerțului;

 • d) termenul la care expira viza de valabilitate a autorizației de transport;

 • e) termenul la care expira valabilitatea autorizației taxi atribuite;

 • f) numărul de circulație a autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizația taxi;

 • g) denumirea serviciului pe care il prestează autovehiculul respectiv TAXI.

Art.28 (1) Modelul autorizației taxi persoane este prezentat în anexa nr.2B la Regulament , modelul autorizației taxi mărfuri si bunuri este prezentat în anexa nr. 2E, la prezentul regulament.

(2) Modelul ecusoanelor este prezentat în anexa nr. 2C, la prezentul

regulament.                                            țJ

Art.29 Atribuirea autorizației taxi se anuleaza si nu se mai eliberează în -următoarele cazuri: a) precizările referitoare la autovehiculul prezentat in 'declarația. pezz propria răspundere nu corespund realitatii;

b) in termen de 6 luni de la atribuire, transportatorul autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.

Art.30 (1) După data limita stabilita pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi, în termen de maxim 10 zile Autoritatea de Autorizare va analiza cererile si documentele depuse, va aplica criteriile de departajare si va stabili transportatorul autorizat caruia i se va atribui autorizația respectiva.

 • (2) Lista cu autorizațiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, conținând datele de identificare ale transportatorului autorizat si punctajele obținute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul, va fi făcută publica in termen de 3 zile după finalizarea atribuirii prevăzute la alin (1).

 • (3) In termen de 15 zile de la publicarea listei se pot depune contestatii la primarul municipiului Ploiești privind deficientele semnalate în procedura de atribuire a autorizațiilor.

 • (4) Dispozițiile primarului municipiului Ploiești privind rezolvarea contestațiilor se vor elabora si trimite contestatorilor în termen de maxim 10 zile de la primirea acestora.

 • (5) Dispoziția primarului poate fi atacata în contenciosul administrativ în termenele legale prevăzute.

Art.31 Punctajele de departajare stabilite sunt:

CRITERII DE EVALUARE

LIMITE DE PUNCTARE

PUNCTAJ ACORDAT

Vechimea autovehiculului

nou

10 puncte

Intre 1 si 2 ani

8 puncte

Intre 2 si 3 ani

6 puncte

Intre 3 si 4 ani

4 puncte

Norma de poluare

Auto electric

30 pur&te\

Auto hibrid

20 punct^o'-—

Euro 7

15 puncte

Euro 6

10 puncte

Euro 5

5 puncte

Euro 4

0 puncte

Volumul util al portbagajului

Peste 500 dm3

10 puncte

Intre 400-499 dm3

6 puncte

Intre 300-399 dm3

4 puncte

Intre 200-300 dm3

0 puncte

Aer condiționat

existent

10 puncte

inexistent

0 puncte

nr. elementelor de protecție (airbag-uri)

1 airbag

2 puncte

între 2 si 4 airbaguri

4 puncte

Peste 5 airbaguri

6 puncte

vechimea transportatorului în activitatea de transport în regim de taxi

Intre 5 si 6 ani

10 puncte

Intre 4 si 5 ani

8 puncte

Intre 3 si 4 ani

6 puncte

Intre 2 si 3 ani

4 puncte

Intre 1 si 2 ani

2 puncte

Sub 1 an

0 puncte

prezența autovehiculul în activitate

8 ore/zi lucratoare

2puncte

peste 8 ore/zi lucratoare până 12 ore/zi lucratoare

4puncte

Un schimb in cazul persoanelor juridice

2 puncte

Doua schimburi in cazul persoanelor juridice

4puncte

Trei schimburi in cazul persoanelor juridice

6puncte

efortul investitional al transportatorului autorizat,

Sub 4000 Euro

0 puncte

Intre 4000-8000Euro

5 puncte

-

2: jj

definit de modul de deținere, în proprietate sau

leasing, conform facturii de achiziție sau contractului de vânzare-cumparare, valori fara TVA si actualizate proporțional cu coeficientul de amortizare prevăzut de legislația specifica;

Intre 8000-10000

Euro

10 puncte

A < J

Peste 10000 Euro

15 puncte

O M ?

Dotări suplimentare

posibilitatea achitării a contravalorii transportului cu cârdul

5 puncte

dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client

5 puncte

dispozitiv GPS de monitorizare

5 puncte

perete despărțitor între conducătorul auto-clienti

5 puncte

Art32 Atribuirea in gestiune a serviciului de transport mărfuri si bunuri in regim de taxi, procedura de atribuire a acestora se realizează după anunțul prevăzut la art.24 alin (1), ca urmare a depunerii solicitărilor din partea transportatorilor autorizati, pentru atribuirea autorizațiilor taxi pentru transport bunuri si mărfuri, pentru autovehiculele declarate in condițiile prezentului regulament.

Art.33 Numărul de autorizatii taxi pentru efectuarea serviciului de transport mărfuri sau bunuri in regim de taxi, nu este limitat in Municipiul Ploiești.

SECȚIUNEA 2.           CAZURILE IN CARE NU SE ACORDA

autorizatii. INTERDICȚII

Art.34 Autoritatea de autorizare nu va acorda/elibera autorizația de transport sau de dispecerat daca solicitantul se afla într-una din următoarele situatii:

 • (1) nu are înscris în obiectul de activitate serviciul publio(dă-,itransp6rț; pentru care solicita autorizarea, conform codului

 • (2) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, faliment sau are datorii la bugetul local sau de stat;

 • (3) are mențiuni în cazierul fiscal sau judiciar;

 • (4) documentația prezentata pentru acordarea autorizației este incompleta;

 • (5) persoana desemnata a savârsit fapte penale privind infracțiuni de natura comerciala, de nerespectare a condițiilor de plata si angajare a personalului, precum si de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

 • (6) persoana desemnata sa conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier îndeplinește aceasta funcție, în aceeași perioada, la doi transportatori autorizati aflati sub autorizație de transport valabila sau la doi dispeceri taxi aflati sub autorizație de dispecerat valabila.

 • (7) mijloacele de transport cu care dorește sa presteze serviciul public de transport local nu sunt deținute în proprietate ori în baza unui contract de leasing;

 • (8) nu deține baza materiala în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa serviciul respectiv;

 • (9) furnizează informatii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizației.

Sub rezerva anularii/neeliberarii autorizației de taxi se interzice:

 • (1) autorizarea aceluiași autovehicul în aceeași perioada ca autoturism agreat pentru transportul în regim de taxi, pentru transportul în regim de închiriere sau ca autovehicul destinat instruirii practice în conducerea auto -școala. Autovehiculul autorizat se va folosi exclusiv în activitatea pentru care a fost autorizat.

 • (2) persoanelor fizice care desfasoara activitate de baza de 8 ore sa presteze serviciul public de transport persoane în regim de taxi în mod ocazional;

 • (3) ca mijlocul de transport aflat sub o autorizație taxi sa nu mai fie agreat de Registrul Auto Român sau sa nu mai fie fiscalizat, pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;

 • (4) furnizarea de informatii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizației taxi;

 • (5) introducerea în sistemul public de transport local în regim de taxi sau folosirea mijloacelor de transport care au mai fost autorizate sub o alta autorizație taxi, indiferent de autoritatea de autorizare.

 • (6) introducerea în sistemul public de transport local în regim de taxi sau folosirea mijloacelor de transport care au mai fost autorizate sub o alta autorizație taxi, indiferent de autoritatea de autorizare.

Art.36 Este interzis, sub rezerva anularii/neeliberarii autorizației de dispecerat, sa se întocmească contract de dispecerizare pentru un transportator care deține autorizația taxi eliberata de alta autoritate de autorizare decât cea a Municipiului Ploiești.

Art.37 Se interzice deținerea de către un transportator autorizat de aparate de taxat mai mare decât numărul autorizațiilor taxi deținute. Pentru orice autorizație taxi este obligatorie deținerea unui singur aparat de taxat.

SECȚIUNEA 3.


PROCEDURA DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE DELEGARE A GESTIUNII A SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

Art.38 (1)

(2)

Art.39 (1)

(2)

(3)


Executarea serviciului de transport în regim de taxi se atribuie transportatorilor autorizati în gestiune delegata de către Autoritatea de Autorizare prin contract.

Odata cu finalizarea procedurii de eliberare a autorizațiilor taxi se demareaza procedura de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii a serviciului de transport în regim de taxi, care se realizează pe baza tuturor autorizațiilor taxi obținute prin procedura de atribuire.

Contractul de delegare a gestiunii se încheie pentru o perioada egala cu durata maxima a valabilitatii autorizațiilor taxi, dar nu mai mult de 5 ani.

Daca pe parcursul derulării contractului, transportatorul autorizat obține alte autorizatii taxi, acestea vor fi incluse în contract prin act adițional, nemodificându-se durata contractului.

După expirarea contractului, acesta poate fi reînnoit, pentru autorizațiile taxi a căror valabilitate nu a expirat, durata contractului reînnoit fiind egala cu cea mai mare durata de valabilitate a unei autorizatii taxi, dar nu mai mare de 5 ani.

Art.40 (1)


Contractul de delegare in


Regulament va conține: a)

 • b) caietul de sarcini al serviciului de transport in regim de taxi;

 • c) drepturile si obligațiile pârtilor

 • (2) Unui transportator autorizat, care deține un contract de delegare a gestiunii i se interzice de a încheia cu terti contracte de subdelegare a serviciului de transport în regim de taxi.

 • (3) Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:

titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator.

titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori

titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi în favoarea unor angajați ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator

 • (4) Ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (3), autoritatea de autorizare emitentă a autorizațiilor taxi, deținute de titularii inițiali ai contractelor de atribuire a gestiunii, la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii inițiali și transportatorii nou-înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înfiintati.

 • (5) Pe baza autorizațiilor taxi obținute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin. (4), contractele inițiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător de autoritatea respectivă transportatorilor rezultați în urma derulării/bperațiunilor prevăzute la alin. (3), în interiorul aceluiași termen de^valabilitate â contractului/contractelor initial/initiale.

 • (6) Prevederile alin. (3) și (4) nu sunt aplicabile dacă transportatorii nou-înființați nu au calitatea de transportatori în momentul derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), iar prevederile alin. (5) se pot aplica numai sub rezerva ca acești transportatori să devină transportatori autorizați într-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (3).

Art.41 Un contract de delegare a gestiunii se reziliaza in următoarele cazuri:

 • a) a fost retrasa autorizația de transport a transportatorului autorizat;

 • b) au fost retrase toate autorizațiile taxi;

 • c) conform prevederilor contractului;

 • d) in caz de nerespectare repetata a clauzelor contractuale.

  CAPITOLUL V.


ÎNLOCUIREA UNUI AUTOVEHICUL

Art.42 Un autovehicul pentru care s-a atribuit o autorizație taxi, poate fi inlocuit la cerere, in mod justificat, pe toata perioada de valabilitate a autorizației taxi.

Art.43 Autovehiculul inlocuitor trebuie sa fie detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat respectiv si trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 • a) sa îndeplinească cel puțin același punctaj ca autovehiculul inlocuit privind criteriile de departajare ;

 • b) sa aiba vechimea de la data fabricației cel mult egala cu vechimea autovehiculului inlocuit;

 • c) sa indeplineasca condițiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizațiilor taxi.

Art.44 Un autovehicul poate fi inlocuit in unul dintre următoarele cazuri:

 • a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului. In aceasta categorie se înscrie si cazul in care autovehiculul nu mai corespunde normelor europene privind noxele;

 • b) autovehiculul a fost casat;

 • c) autovehiculul a fost înstrăinat;

 • d) autovehiculul inlocuitor are o vechime mai mic'a®siZ obține ;un'" punctaj superior din aplicarea criteriilor de departajare^existente,\ după caz.

Art.45 Se considera înlocuit autovehiculul pentru care se depune următoarea documentație:

 • a) cererea transportatorului pentru înlocuirea autorizației taxi;

 • b) autorizația taxi emisa de Autoritatea de Autorizare, în original;

 • c) proces-verbal de predare a memoriei fiscale (în cazul în care numărul de înmatriculare al autovehiculului înlocuit nu se pastreaza) si declarația de instalare a aparatului de taxat electronic fiscal (fiscalizarea) sau raportul sumar MF emis de aparatul de taxat fiscal (în cazul în care numărul de înmatriculare rămâne nemodificat), de la data înmatriculării autovehiculului până la data depunerii cererii;

 • d) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului înlocuitor, detinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (însotit de acordul firmei de leasing necesar pentru desfasurarea activitatii de taxi), inclusiv copie de pe anexa cu inspecția tehnica periodica - ITP valabila;

 • e) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care sa rezulte ca proprietarul autovehiculului este si deținătorul legal al autorizației taxi;

 • f) copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, utilizat pentru transportul în regim de taxi, cu viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Român;

 • g) dovada ca taxiul respectiv este arondat unui dispecerat(contract-model conform anexa nr. 9 la Regulament).

 • h) dovada achitării tarifului de înlocuire a autorizației taxi.

Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la art.45 lit a), autoritatea de autorizare va elibera o noua autorizație taxi, precum si ecusoanele corespunzătoare .

CAPITOLUL VII      INDICATORI DE PERFORMANTA

Art.46 (1) Indicatorii de performanta privind efectuarea serviciului public de transport local în regim de taxi sunt următorii:

 • a) Numărul minim de curse efectuate într-o zi -10 ... 15 curse zi/autovehicul

3 cT'si

Z*/

FMBsSwl \» v|^p &; b) Numărul minim de comenzi preluate prin di pe ceratul autorizat, se va stabili prin contractul de dispecte£^ărg sii-m poate fi mai mic de 5 comenzi/zi/autovehicul.

 • c) Numărul minim de taxiuri utilizate zilnic comparativ cu numărul minim de taxiuri necesare în trafic pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi.

 • d) Numărul autovehiculelor atestate Euro 5 sau Euro 6 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi.

 • e) Vechimea mijloacelor de transport si dotările de confort pentru clienti.

 • f) Valoarea despăgubirilor plătite de către transportatorii autorizati pentru,nerespectarea condițiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului.

 • g) Numărul abaterilor constatate si sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale.

 • h) Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu (taximetrist) sau a transportatorului autorizat.

  (3)


Autorizația taxi poate fi retrasa în cazul în care activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusa în mod nejustificat, total sau parțial, fata de prevederile contractului de delegare a gestiunii, timp de 6 luni, după cum rezulta din rapoartele memoriei fiscale depuse.

CAPITOLUL VIII.


ACTIVITATEA DE DISPECERAT TAXI

Art,47 (1)


(2)


Art.48 (1)


Serviciile de transport persoane in regim de taxi nu pot fi executate decât in condițiile in care se asigura posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi.

Denumirea dispeceratului taxi si numărul de apel telefonic al dispeceratului taxi, precum si al telefonului mobil din dotarea taxiurilor, după caz, va fi afișat pe caseta speciala taxi sau pe caroserie. Este interzisa afișarea pe caroserie sau pe caseta speciala a denumirii unui dispecer si/sau a numărului telefonic de apel daca acesta nu este autorizat ca dispecer taxi.

Asigurarea dispecerizarii serviciului de transport persoane in regim de taxi este in sarcina transportatorului autorizat.


 • (2) Dispecerizarea poate fi asigurata de persoane juridieg"^utOHzate^ care pot fi transportatori autorizati care executa transport iSjfegim^ de taxi sau operatori economici care nu au in obiectul de activitate transportul in regim de taxi.

 • (3) Autorizarea activitatii de dispecerat taxi se realizează de către Autoritatea de Autorizare, in condițiile prezentului regulament.

 • (4) Un transportator autorizat caruia i s-a atribuit in gestiune executarea unui serviciu de transport persoane in regim de taxi, daca nu isi autorizează propria activitate de dispecerat, este obligat sa apeleze la serviciile unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale.

 • (5) Dispeceratele taxi au dreptul sa ofere servicii de dispecerizare în baza contractului-cadru de servicii, prezentat în anexa nr. 9 la prezentul regulament, numai transportatorilor autorizati care îsi desfasoara activitatea în municipiul Ploiești, pe baza autorizațiilor taxi emise de Autoritatea de Autorizare.

Art.49 Autorizația de dispecerat taxi se poate obține pe baza depunerii la Autoritatea de Autorizare a următoarelor documente: a) cererea persoanei juridice pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi;

 • b) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerțului, pentru persoana juridica care are ca obiect de activitate, conform clasificării CAEN, cod 6120-Activitati de telecomunicații prin rețele cu cablu (exclusiv prin satelit).

 • c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajatilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor;

 • d) copie de pe licența de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de autoritatea în domeniu;

 • e) dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:

 • 1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:

nu a fost condamnata pentru infracțiuni de natura comerciala;

nu a fost condamnata pentru infracțiuni privind condițiile de plata si de angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducătorilor auto, siguranța rutiera, siguranța vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecția mediului;

Anexa nr. 1 la Contract

Lista cu autorizațiile de transport sau autorizatii taxi deținute :


Modelul autovehiculului

Nr. înmatriculare

Termenul de valabilitate al autorizației de transport

Numărul de ordine al autorizației taxi

Anexa nr. 2 la Contract


CAIET DE SARCINI al serviciului de transport în regim de taxi

CAPITOLUL 1:      Obiectul caietului de sarcini

Art. 1 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport


în regim de taxi, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficienta si siguranța.


Art. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnica si


de referința în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport în regim de taxi.


Art. 3 Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara efectuării


activitatilor de realizare a serviciului de transport în regim de taxi si constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza.


Art. 4     (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc


caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta si siguranța în exploatare.

 • (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport în regim de taxi.

  Art. 5 Terminologia utilizata este cea prevăzută în regulamentul serviciilor de transport în regim de taxi, aprobat prin hotărâre a consiliului local.


  CAPITOLUL 2:


Cerințe organizatorice minimale

Art. 6 Operatorii serviciilor de transport în regim de taxi vor asigura:


 • a) numărul si tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării serviciului si care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor si protecția mediului, asa cum a fost stabilit prin hotărârea consiliului local;

 • b) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare si a curățeniei acestora;

 • c) spatii în suprafața suficienta pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • d) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesionala, examinarea medicala si psihologica a persoanelor cu funcții care concura la siguranța circulației;

 • e) asigurarea pasagerilor si a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat;

 • f) furnizarea către Municipiului Ploiești, a informațiilor solicitate si accesul la

  Art.7


  g) h) i)


  toate informațiile necesare, în vederea verificării si evaluării dezvoltării serviciului de transport în regim de taxi;

  statistica accidentelor si analiza acestora;  respectarea reglementarilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea si combaterea incendiilor;


  Obligațiile si răspunderile personalului cu funcții care concura la siguranța


  circulației sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport în regim de taxi.


  CAPITOLUL 3:


Sistemul de transport de persoane în regim de taxi

Art, 8 Transportatorul autorizat are dreptul sa efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport în regim de taxi, în aria administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești.

Art. 9 în vederea realizării unui sistem de transport în regim de taxi de persoane pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești, care sa asigure deplasarea calatorilor în condiții de siguranța a circulației rutiere si pietonale, transportatorul autorizat trebuie sa îndeplinească următoarele cerințe:

 • a) sa întrețină aspectul curat si îngrijit al autovehiculelor, atât în interiorul cât si în exteriorul acestora ;

 • b) sa asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranța si calitate ;

 • c) sa anunțe autoritatea de politie, fiscala, de metrologie si agenția de service de care depind, în caz de furt sau dispariție, în orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie - recepție de pe taximetru;

 • d) sa anunțe organele de politie în cel mai scurt timp si cu prioritate despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

 • e) sa asigure protecție clientului din punct de vedere al integrității corporale si al siguranței în circulație, cât timp acesta se gaseste în taxi ;

 • f) sa nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

 • g) sa transporte bagajele clientilor, în limitele spațiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare ;

 • h) sa prezinte informațiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare ;

 • i) sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permită închiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor ;

 • j) sa nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansata de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situație conflictuala ;

 • k) de a nu executa activitate de transport în regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectiva ;

 • 1) de a avea o tinuta îngrijită, fiind interzisa îmbrăcămintea necorespunzatoare: sort, maiou, slapi;

 • m) de a avea o atitudine civilizata fata de clienti, partenerii de trafic si organele ocupati onal al taximetristului;

 • o) sa nu încalce în mod repetat obligațiile pe care le are în relațiile cu clientii si cu autoritatile competente de control;

 • p) sa nu încalce în mod repetat obligația de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, fara ca acesta sa fie înregistrata de aparatul de taxat precum si obligația de a emite si elibera bonul client;

 • q) sa nu încalce interdicția de a se implica, prin intermediul taxiului sau fara, în acțiuni cu caracter infracțional sau antisocial;

 • r) sa nu încalce în mod repetat interdicția de a realiza intervenții asupra regimului de operare a aparatului de taxat, asupra modului de înregistrare în taximetru si memoria fiscala ai parametrilor prestației, în scopul creșterii sumei de încasat sau a ștergerii înregistrării în memoria fiscala;

 • s) sa nu refuze repetat si nejustificat executarea cursei la cererea expresa a clientului;

 • t) sa nu încalce în mod repetat obligația de a nu scoate din funcțiune aparatul de taxat în timpul executării unei curse ;

 • u) sa nu utilizeze în timpul prestării serviciului alt aparat de taxat decât cel fiscalizat pe autoturismul respectiv ;

 • v) sa nu încalce în mod repetat interdicția de a executa serviciul de transport în regim de taxi în alte localitati, decât în condițiile prevăzute de lege.

Autoritatea de a autorizare

Transportator autorizat

Anexa nr 2 A la Regulament

Autorizația de transport persoane in regim de taxi


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT

Seria: Dmp nr.:


Data emiterii:

Se autorizează, in conformitate cu prevedei modificata si completata

POPESCU VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Cu sediul in: Ploiești, str. , nr. , bl. , et. , ap.

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

DE PERSOANE IN REGIM DE TAXI

Prezenta autorizație

este valabila pana la:

31.12.20 cu viza anuala

PRIMAR

* Cadrul normativ se completează cu             MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Prevederile celorlalte acte normative                                                     DIRECTOR EXECUTIV

Incidente tipului de transport efectuat.                                          Dispoziția nr._ DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

MULTIPLICAREA SAU FALSIFICAREA PREZENTEI SE PEDEPSEȘTE C ONFORM LEGII.


Anexa nr 2 B la Regulament Autorizația taxi persoane


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AUTORIZAȚIE TAXI


NUMĂR IDENTIFICARE


Se autorizează, în conformitate cu prevederile Legii nr.38 / 2003


modificată și completată *

POPESCU VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Cu sediul in: Ploiești, str. , nr. , bl. , et , ap.

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI

Prezenta autorizație 31.12.20                 Cu auto nr.: PH-XX-XXX

este valabilă până la: Cu viză anua|a                         Marca xxx An fabricație: xxxxx

•Cadrul normativ se completează cu                                       director executiv

prevederile celorlalte acte normative                                      DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

incidente tipului de transport efectuat. MULTIPLICAREA SAU FALSIFICAREA PREZENTEI SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII

Anexa 2C la Regulament

9>

MODEL “ECUSON” taxiAnexa 2D la Regulament

Autorizația de transport marfa in regim de taxi
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT

Data emiterii:

Se autorizează, in conformitate cu prevedei modificata si completata

POPESCU VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Cu sediul in: Ploiești, str. , nr. , bl. , et. , ap.

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

DE MARFA IN REGIM DE TAXI


et.


Prezenta autorizație este valabila pana la:


31.12.20 cu viza anuala


* Cadrul normativ se completează cu Prevederile celorlalte acte normative Incidente tipului de transport efectuat.

MULJWUGVREA SAUFALSIFICAREA PREZENTEI'SEl’KMtPSESTt CONFORM 1 KG1I.


PRIMAR

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECTOR EXECUTIV

Dispoziția nr._ DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


Anexa 2 E la Regulament Autorizația de marfa in regim de taxi

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AUTORIZAȚIE TAXI

Seria Dmp nr.


Data emiterii:


NUMĂR IDENTIFICARE


Se autorizează, în conformitate cu prevederile Legii nr.38 / 2003 modificată și completată *

POPESCU VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Cu sediul in: Ploiești, str. , nr. , bl. , et , ap.

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE MARFA ÎN REGIM DE TAXI

Prezenta autorizație 31.12.20                  Cu auto nr.: PH-XX-XXX

este valabilă până la:      viză anuală


Marca: xxx An fabricație: xxxxx

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


•Cadrul normativ se completează cu prevederile celorlalte acte normative incidente tipului de transport efectuat.

MULTIPLICAREA SAU FALSIFICAREA PREZENTEI SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII

Anexa 2 F la Regulament Autorizația de dispecerat taxi


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


AUTORIZAȚIE DE DISPECERAT

Seria: Dmp nr.: 000


Data emiterii:


Se autorizează, in conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 modificata si completata * XXXXXX S.R.L

Cu sediul in: Ploiești, str. XXXXXX nr. XX

PENTRU A EXECUTA PE TERITORIUL MUNICIPIUL PLOIEȘTI ,

ÎN CONFORMITATE CU CAIETUL DE SARCINI, ACTIVITĂȚI DE DISPECERAT TAXI, ÎN SPAȚIUL SPECIAL AMENAJAT SITUAT ÎN PLOIEȘTI Stf. XXXXXX. Hf. XX

Prezenta autorizație este valabila pana la:

31.12.202X cu viza anuala


PRIMAR MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

* Cadrul normativ se completează eu

Prevederile celorlalte acte normative

Dispoziția nr.din data


Incidente tipului de transport efectuat.

MULTIPLICAREA SAU FALSIFICAREA PREZENTEI SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII.


pentru eliberarea Autorizației de Transport în regim dti

Societatea Comercială / persoana fizică / asociația familială, sub denumirea              __ __ _ __

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.

având sediul în localitatea Ploiești, str.  

nr. , bl.sc., ap.tel.,jud Prahova

reprezentată prin în calitate de

domiciliat în localitatea  str.

nr. , bl. , sc. , ap. , tel. ,jud.         | osesor al codului numeric personal

Vă rog să aprobați eliberarea AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI.

Anexez prezentei următoarele acte:

Data_______________

Semnătura (ștampila)

Domnului Primar al Municipiului Ploiești

DECLARAȚIE

Subsemnatul cetatean

posesor al B.I.(C.L), seria  nr. eliberat(a) de , CNP în calitate de al cu domiciliul/resedinta în: Ploiești, str.nr.,bl., sc., et., ap., telefon  /  , fax  /  , e-mail  / , declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit de legea penala, ca am mai executat servicii de transport în regim de taxi în perioadele :

Menționez ca în perioadele menționate am avut interdicții de a executa servicii de transport în regim de taxi în următoarele perioade:

Nr.

Crt.

PERIOADA

MOTIVUL

Nume si prenume :

DECLARAȚIESubsemnatul cetatean

posesor al B.L(C.L), seria  nr.  eliberat(a) de _________________________________, CNP în calitate de al_____

cu domiciliul/resedinta în: Ploiești, str.nr.  ,bl.

, sc., et., ap., telefon  /, fax

/, e-mail/,

declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit de legea penala, ca pot asigura spațiul de parcare pentru un număr de autovehiculele cu care voi executa serviciul de transport în regim de taxi, spațiu detinut în proprietate sau prin contract de închiriere, pe toata durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi.

Nume si prenume :

Data :____________

Semnătură :

Anexa nr. 6 Regulament


DECLARAȚIE

Subsemnatul cetatean

posesor al B.I.(C.L), seria  nr. eliberat(a) de ________________ , CNP în calitate de al___________

cu domiciliul/resedinta în: Ploiești, str.nr.  ,bl.

sc., et., ap., telefon/, fax

/, e-mail/,

declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit de legea penala, ca transportatorul autorizat.......................................

deține sau are capacitatea financiara de a le deține autovehiculele necesare în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pentru desfasurarea activitatii de transport persoane în regim de taxi.

Nr.

Crt.

Numărul de mașini

Forma de deținere (în proprietate sau în leasing)

Dețin sau urmează să achiziționez autoturismele

1.

2.

3.

4.

Nume si prenume :

g® 4 iar i

V1 \

Pag, 1 din Anexa nr. 6 la Regulament

Precizez ca masina/masinile deținute sau care urmeaza a fi achiziționate yor

îndeplini următoarele criterii de departajare :

Mașina cu numărul         sau

mașina achizitionata

 • 1. Capacitatea cilindrica:

 • 2. Vechimea autovehiculului de la data fabricației, înscrisa în Certificatul de

înmatriculare al autovehiculului:

 • 3. clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

 • 4. volumul portbagajului util:  

 • 5. echiparea cu instalație de climatizare:   

 • 6. vechimea în ani de când transportatorul desfasoara autorizat activitatea de

transport respectiva:__       _____ ____ __

 • 7. gradul de protecție a pasagerului / pasagerilor, respectiv existenta

airbagurilor:_____ ______

 • 8. efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de

deținere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing:

 • 9. posibilitatea asigurării reale a prezentei autovehiculului în activitate de

minimum 8 ore pe zi lucratoare:

 • 10. dotări suplimentare ale autovehiculului:

Data :__________________

Nume si prenume :

Anexa nr. 7 Regulament

DECLARAȚIE


Subsemnatul cetatean

posesor al B.I.(C.L), seria  nr.  eliberat(a) de ___, CNP     în calitate de al__________________________________________

cu domiciliul/resedinta în: Ploiești, str.  nr.  ,bl.

, sc.      , et., ap., telefon/, fax

/, e-mail/,

declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit de legea penala, ca transportatorul autorizat.......................................

nu va utiliza ca taximetristi conducători auto care au înregistrat în cazierul de conduita profesionala abateri grave de la conduita profesionala.

Nume si prenume :

Data :____________

Semnătură :

Anexa nr. 8 la Regulament                                     ;   ,

CERERE

Societatea comerciala /persoana fizica/asociatia familiala, sub 'denumirea

 înmatriculata la Registrul Comerțului

    sau autorizata conform Legii nr. 300/2004 cu nr.

             având sediul în localitatea Ploiești,

str.       ,nr.

.bl.

,sc.

, ap.              , tel.

/

reprezentata

prin

în

calitate      de

domiciliat

în        localitatea

str.

nr.         ,bl.

_,sc., ap., tel./, posesor al codului numeric personal Va rog sa aprobati participarea la PROCEDURA DE ATRIBUIRE a autorizațiilor taxi.

Declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit de legea penala, ca dețin autorizația de transport nr. valabila pe perioada _____________________________________________

Anexez prezentei următoarele acte:

Nume si prenume :

Data:____________

Semnătură :

CONTRACT-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE DISPECERAT TAXI NR...........din............


Cap.I. PĂRȚILE CONTRACTANTE (cf. Legii nr. 38/2003, modificata si completata)

 • 1.1 Dispecerat taxi autorizat - autorizația Nr..........................* nr. tel scurt

SC..........................cu sediul în Ploiești, str ,                         nr ,

 • jud.Prahova , înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J29/ ./ , cod CAEN ,Cod Unic de înregistrare , atribut fiscal R , având contul bancar nr deschis la                                 Reprezentata legal prin , în calitate de

denumita în continuare PRESTA TOR SI

 • 1.2. Transportatorul autorizat - PFA/SC - auto de transport Nr............................

D-nul/D-na , cu domiciliul stabil în Ploiești, str.

............................................ nr , bloc , sc , et. , ap , jud.Prahova posesor al CI/BI, seria , nr , eliberat la data de , de către                     , proprietar al

autovehiculului marca , cu nr. de înmatriculare , serie motor , serie sasiu .

 • 1.3. SC.........................cu sediul în Ploiești, str.            , nr .

jud.Prahova, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J29/ ./ , cod CAEN.......

 • , Cod Unic de înregistrare, atribut fiscal R, având contul bancar nr deschis la            , reprezentata legal prin , în calitate de

denumit în continuare BENEFICIAR,

BENEFICIARUL îsi desfasoara activitatea de transport de persoane în regim de taxi, în baza autorizației de transport nr......./ autorizației taxi nr.......(conform

anexa - în cazul SC), cu autoturismul detinut în proprietate/leasing. am convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea de comenzi taxi, de către PRESTATOR, non stop, în mod nepreferential, inclusiv sâmbătă, duminica si de sărbătorile legale, prin dispeceratul propriu, cu numerele de telefon fix..............,

mobil................................

2.2 închirierea de către PRESTATOR către BENEFICIAR a echipamentului de emisie recepție.

2.3 TARIFUL UNIC PRACTICAT va fi de:

Tarife practicate

Pe timp de ZI (între orele 06.00-22.00)

Pe timp de NOAPTE (între orele 22.00-06.00)

Pomire(lei)

Distanta (Iei / km)

"țoi

Stationare(Iei/ora)

------------------------------------------------u-,-

2.4

Nivelul tarifului de distanta practicat la nivelul dispeceratului taxi sfe..sfâbi^sțe î^ raport direct cu valoarea medie a tarifelor de distanta utilizate si cc&v©&ite obligatoriu cu majoritatea transportatorilor autorizati deserviti si nu poate depăși tarifele maximale de distanta aprobate prin Hotarare a Consiliului Local al

Municipiului Ploiești.


Capiii DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1 Prezentul contract se încheie pe o perioada de...... luni, începând cu data de

............. semnării acestuia de către ambele parti contractante, până la data de...................

 • 3.2 Durata prezentului contract se prelungește în mod automat, cu aceeași perioada,

la expirarea termenului prevăzut mai sus, daca nici una dintre parti nu-si exprima, în mod scris, intenția de încetare a contractului.

Cap.IV   DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

 • 4.1 PRESTA TORUL are următoarele drepturi:

 • a) de a încasa prețul pentru serviciile oferite BENEFICIARULUI, la termenele si în condițiile stabilite, conform prevederilor prezentului contract;

 • b) de a verifica daca BENEFICIARUL utilizează în mod corespunzător echipamentul care i-a fost încredințat, conform procesului de predare-primire, pentru buna desfășurare a activitatii sale;

 • c) de a verifica, ori de câte ori considera ca este necesar si fara vreun avertisment prealabil, daca beneficiarul îsi desfasoara activitatea astfel încât sa nu prejudicieze în nici un fel renumele si imaginea PRESTATORULUI;

 • d) de a percepe o garanție materiala pentru echipamentul tehnic montat pe autovehiculul BENEFICIARULUI, menționata în actul adițional la prezentul contract;

 • e) în cazul transportului de persoane, are dreptul de a încadra tariful de distanta stabilit de BENEFICIAR, ca TARIF UNIC si/sau TARIF DIFERENȚIAT, pe timp de zi si pe timp de noapte, la nivelul întregului dispecerat, în conformitate cu normele de stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.

 • f) sa acorde BENEFICIARULUI discounturi la tariful de dispecerizare în vederea stimulării creșterii calitatii serviciilor fata de clienti;

 • 4.2 PRESTATORUL are următoarele obligatii:

 • a) sa excludă orice tratament discriminatoriu aplicat transportatorilor autorizati deserviti, precum si orice tendința monopolista, de control al pieței si de eliminare a concurentei;

 • b) sa nu aplice practici prin care sa provoace distorsiuni ale concurentei;

 • c) de a pune la dispoziția BENEFICIARULUI permanent serviciile

dispeceratului taxi propriu si de a permite acestuia folosirea numelui

'V

dispeceratului în activitatea pe care acesta o desfasoara;          j t ••

 • d) de a pune la dispoziția BENEFICIARULUI echipamentele, tehnice si dotările necesare desfășurării activitatii acestuia, pe baza de j^roges verbal. de predare-primire;                                      ^*^5-

 • e) de a instala pe autovehiculul BENEFICIARULUI echipamentul tehnic,, respectiv o statie de emisie - recepție cu microfon si o antena, acestea putând fi ale PRESTA TORULUI sau după caz, ale BENEFICIARULUI;

 • f) sa nu deservească taxiuri dotate cu statii radio de emisie-receptie deținute ilicit, taxiuri autorizate de alte administratii locale decât Primăria Municipiului Ploiești sau autovehicule care executa transport în regim de închiriere;

 • g) de a asigura permanenta funcționarii dispeceratului la numerele de telefon existente, precum si a stațiilor radiotelefon în condiții optime de calitate si de a asigura supravegherea traficului telefonic si radio, intervenind în cazul folosirii necorespunzatoare a statiei radiotelefon sau a frecventei radio;

 • h) de a asigura service-ul echipamentului de emisie-receptie propriu, în cazul în care se constata existenta unor deficiente în buna funcționare a acestuia, ori de câte ori este nevoie, în timpul programului de lucru si în limita posibilităților tehnice;

 • i) de a inscripționa pe partea exterioara a autoturismului BENEFICIARULUI pe cheltuiala acestuia (achitata la data semnarii/la rezilierea contractului), însemnele cu sigla, denumirea si numărul de telefon al dispeceratului sau daca este cazul, reclama către terti;

 • j) de a inscripționa pe portierele fata ale autoturismului BENEFICIARULUI înscrisurile exterioare privind valorile tarifelor de distanta (lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte;

 • k) sa încheie contracte de prestări servicii de dispecerat taxi numai cu transportatorii autorizati de Primăria Municipiului Ploiești si care desfasoara permanent, serviciul de transport în regim de taxi în municipiul Ploiești;

 • 1) sa controleze respectarea de către transportatorii autorizati a obligațiilor ce deriva din prevederile contractelor de prestări servicii de dispecerat taxi încheiate cu aceștia;

 • m) sa informeze clientul, la cererea expresa a acestuia sau în momentul solicitării ,serviciului de transport de către un client, în legătură cu tariful sau gama de tarife pe care le practica taxiuri le deservite si sa respecte preferința acestuia;

 • n) sa tina un registru special de evidenta a elementelor de identificare a tuturor stațiilor radio de emisie-receptie, aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numărului si duratei de valabilitate ale autorizației taxi;

o) sa comunice, la solicitarea autoritatilor de control abilitate, informațiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;

p) sa dețină, la sediul dispeceratului taxi, a fotocopiilor după următoarele documente aparținând tuturor taximetristilor aflati sub contract

(transportatori autorizati - persoane fizice autorizate

societăților comerciale): certificatul de pregătire profesioiwâ^er'îT^stO^s?' conducere, actul de identitate, contractul de munca vizat            h atji f v

q) r)

s)


de Munca Ploiești si după cazierul de conduita profesionala. ' s i sa emită document fiscal la plata c/valorii serviciului prestat.

sa respecte numărul minim de taxiuri si programele minimale de lucru ale taxiurilor în piața, stabilite a fi folosite de dispecerat în cadrul procedurii de autorizare a dispeceratului de către autoritatea de autorizare;


sa respecte alte prevederi stabilite de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL are următoarele drepturi:

 • a) de a desfasura, în condiții de legalitate activitatea de transportator autorizat beneficiind de accesul autorizat la numărul de telefon scurt, la numele, la portofoliul de clienti si la serviciile dispeceratului taxi, precum si de echipamentul tehnic si de dotările puse la dispoziția sa de acesta;

 • b) de a beneficia de comenzile taxi transmise pe frecventa radio, în mod nepreferential, non stop,inclusiv sâmbătă, duminica si de sărbătorile legale.

 • c) de a stabili, ajusta sau modifica tariful conform modului de calcul prezentat în Ordinul ANRSC nr. 243 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi.

BENEFICIARUL are următoarele obligatii:

 • a) sa plateasca prețul pentru serviciile de care beneficiază, la termenele si în condițiile stabilite de comun acord, prin prezentul contract;

 • b) sa practice numai tarifele stabilite, ajustate sau modificate, conform legislației în vigoare si precizate în prezentul contract si sa nu aduca, în caz contrar, atingere imaginii si renume lui dispeceratului;

 • c) sa posede toate actele si documentele necesare desfășurării activitatii de transport în regim de taxi, vizate la zi si sa pună la dispoziția PRESTATORULUI un set de copii după acestea ;

 • d) sa achite toate taxele si impozitele ce îi revin în calitate de transportator autorizat, potrivit legilor în vigoare, fata de Administrația Financiara;

 • e) sa nu execute activitatea de transport în regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat sau fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectiva;

 • f) sa respecte normele de circulație si sa poarte obligatoriu centura de siguranța când circula fara client;

 • g) sa aiba tinuta decenta, curata si corespunzătoare, un comportament disciplinat, civilizat si preventiv în relația cu clientii si cu personalul de la dispecerat, respectând normele de conduita si de buna practica stabilite pentru conducătorii auto de către PRESTATOR; sa nu inițieze pe

f i           3-

frecventa de lucru alte discuții în afara celor referitoare stigct la ;f>Rjy^meleo de serviciu si sa se adreseze dispecerului de serviciu s c^k^i\^r folo^^^ un limbaj adecvat;                                         j* pRai1oM ► v r

sa oprească pe traseu Ia semnul vizibil al clientului, când taxiuP.se afin în poziția de operare «Liber», staționar sau în mișcare, cu excepția cazului când se deplasează sa preia comanda dispecerului sau când condițiile de trafic nu permit aceasta manevra.

sa afișeze, la vedere-lânga lista de tarife practicate, principalele obligatii ale clientului-prezentate ca extrase din lege, într-un document aflat pe site-ul autoritatii de autorizare www.ploiesti.ro;

sa nu transporte clienti pe bancheta din fata, decât în cazul în care îi atentioneaza în prealabil ca au obligația sa poarte centura de siguranța;

sa transporte clientul la destinație pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;

sa nu fumeze si sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului;

sa nu refuze nejustificat clientul sau sa nu îl condiționeze, în nici un fel si sub nici o forma, în efectuarea unei curse pe teritoriul municipiului Ploiești si sa respecte solicitările legale ale acestuia; Orice eventual refuz trebuie obligatoriu justificat, de îndata de taximetrist prin anunțarea dispeceratului cu privire la aceasta situație;

sa nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansata de ebrietate si sa anunțe obligatoriu dispeceratul cu privire la aceasta situație;

în cazul transportului de persoane, sa transporte bagajele clientilor în limitele spațiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;

sa nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat si sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permită închiderea portbagaj ului, portierelor si a geamurilor;

sa elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza caruia va încasa contravaloarea prestației efectuate si sa nu pretindă ca plata pentru prestația efectuata decât suma prevăzută pe acesta;

sa folosească si sa mențină în condiții optime de funcționare echipamentul din dotare, orice defecțiune a acestuia trebuind sa fie adusa imediat la cunoștința PRESTATORULUI, pentru a fi remediata. Orice defecțiune cu caracter tehnic produsa din cauza sa va fi remediata de către PRESTATOR, costurile reparației fiind suportate de către BENEFICIAR, (inclusiv Ia echipamentele aflate în proprietatea BENEFICIARULUI). Este interzisa intervenția în parametrii tehnici de funcționare reglati de PRESTATOR, chiar daca BENEFICIARUL este proprietarul echipamentului.

sa respecte obligațiile în ceea ce privește protecția mediului, normele de protecția muncii, PSI, fiind singurul responsabil în cazul producerii unor evenimente decurgând din nerespectarea acestora;

sa răspundă pentru eventualele daune produse clientilor, daune neacoperite de asigurarea de persoane si bagaje;

 • u) sa prezinte informațiile cerute si sa faciliteze accesul orgaȘgloir             h

împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare sau vșag.se 'k periodic sau ori de câte ori este nevoie, la sediul PRESTATOTU^LUEșaii^' în traseu-la cererea controlorilor de trafic, pentru verificarea âparatuluifde^/' taxat si a statiei de emisie-receptie;

 • v) sa restituie, la sfârșitul contractului, în perfecta stare de funcționare, echipamentul tehnic si dotările care i-au fost încredințate, conform procesului verbal de predare-primire, precum si însemnele sau orice alte înscrisuri montate pe autovehicul pe perioada derulării contractului; în caz contrar, utilizarea în continuare a acestora, constituie infracțiune de concurenta neloiala si se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, conform art. 5 din Legea nr. 11 din 1991 privind combaterea concurentei neloiale modificata si completata.

 • w) sa întrețină în permanenta curat si îngrijit, aspectul exterior si interior al autovehiculului în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, modificata si completata.

 • x) sub sancțiunea rezilierii contractului si a platii de daune interese, beneficiarul se obliga sa nu implice taxiul sau ca el ca persoana sa nu se implice în mod deliberat, direct sau indirect, în activitati cu caracter infracțional ori în alte acte antisociale;

 • y) sa nu utilizeze statia radio de emisie-receptie din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

z) sa anunțe organele de politie, în cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

aa) de a păstră integritatea înscrisurilor exterioare (fara a prezenta dezlipiri, adăugiri, etc.) pe toata durata executării serviciului public de transport persoane în regim de taxi.

bb) sa nu execute curse în afara municipiului Ploiești decât la cererea expresa a clientului, cu acordul taximetristului, având obligația revenirii în municipiul Ploiești după executarea cursei ;

cc) sa se supună controlului autorităților abilitate si sa prezinte Ia control, documentele prevăzute de legislația în vigoare;

dd) sa anunțe de îndata dispeceratul, daca la terminarea cursei a găsit vreun obiect care nu îi aparține;

ee) sa respecte alte prevederi stabilite de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municpiului Ploiești;

ff) în cazul transportului de bunuri în regim de taxi, sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a mărfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu le însoteste pe durata transportului.

gg) sa nu înstrăineze, sa nu împrumute taxiul si sa nu folosească în alte scopuri echipamentul radio fara anunțarea dispeceratului taxi;

hh) sa informeze urgent (în max. 24 ore) întreruperea temporara a activitatii si sa predea PRESTATORULUI pe perioada întreruperii, statia radiotelefon (în cazul nepredarii statiei radiotelefon OPERATORUL DE TRANSPORT va achita factura emisa pentru aceea luna integral);

Cap. VI.


PREȚUL CONTRACTULUI SI MODALITĂȚILE DE6.1        Suma, pe care BENEFICIARUL va trebui sa o plateasca PRESTATORULUI

pentru serviciile efectuate de către acesta, precum si termenele si modalitatea de plata a acestei sume, sunt cele stabilite de către PRESTATOR, printr-un act adițional la prezentul contract.

6.2         Suma stabilita prin prezentul contract poate fi schimbata de către PRESTATOR,

de fiecare data când acest fapt se impune, acesta având obligația de a aduce aceasta la cunoștința BENEFICIARULUI, înainte de a efectua schimbarea

Cap.VII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1          Prezentul contract încetează în următoarele situatii:

 • a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, daca nici una din parti nu dorește prelungirea contractului;

 • b) prin acordul ambelor parti, exprimat în scris, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se dorește rezilierea contractului;

 • c) în situația în care BENEFICIARUL savârseste abateri de la legalitatea, calitatea si siguranța serviciului public de transport în regim de taxi, în desfasurarea activitatii sale normele legale în vigoare, constatate si sancționate de organele abilitate, urmând ca acestea sa fie menționate în cazierul de conduita profesionala;

 • d) în cazul nerespectarii de către BENEFICIAR a obligațiilor contractuale prevăzute la pct. 5.2, lit.b, e, m, n, q, W, x, z, bb, cc sau a REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA a transportatorului autorizat/dispeceratului taxi autorizat;

 • e) în situația în care PRESTA TORUL primește reclamatii repetate si întemeiate (probate cu dovezi), de către reclamant, cu privire la desfasurarea activitatii BENEFICIARULUI;

 • f) în situația inscripționării autovehiculului cu alte însemne sau cu orice alte înscrisuri decât cele aparținând PRESTATORULUI;

 • g) în situația utilizării altor tarife decât cele stabilite prin prezentul contract;

 • h) în situația refuzului BENEFICIARULUI de a fi supus controlului în traseu, la cererea conducerii PRESTA TORULUI sau la cererea controlorilor de trafic.

Cap. VIII FORȚA MAJORA

8.1          Forța majora, asa cum este ea definita de lege, apara de răspundere partea care o

invoca.

8.2


Partea contractanta care invoca forța majora trebuie sa anunțe’fce^ltâ^^p/'^W contractanta în termen de 5 zile de la apariția acesteia, în mod

orice alte mijloace doveditoare si, de asemenea, încetarea acestei situații4' Ș i

8.3          Neanuntarea în termenul precizat mai sus, a începerii si a sfârșitului cazului de

forța majora, duce la suportarea daune lor provocate celeilalte parti contractante, de către partea contractanta care nu a anuntat situația respectiva.

Cap. IX LITIGII

9.1           Litigiile, de orice fel, dintre părțile contractante, decurgând din interpretarea si

executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, vor fi soluționate de către instanțele de judecata, conform legilor în vigoare.

Cap. X DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1 Prezentul contract reprezintă voința pârtilor si servește interesul comun al pârtilor contractante, care se obliga sa îl execute întocmai, cu buna-credinta, sinceritate, seriozitate si a fost încheiat în conformitate cu prevederile art. 969 si 970 din Codul Civil, completate cu prevederile Codului Comercial si ale Codului Civil în materie de contracte.

 • 10.2 Pe toata durata contractului, echipamentul tehnic si dotările puse la dispoziția BENEFICIARULUI rămân proprietatea PRESTA TORULUI.

 • 10.3 în situația în care echipamentul tehnic este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil, BENEFICIARUL va plati PRESTATORULUI valoarea acestuia.

 • 10.4 în cazul în care BENEFICIARUL nu obține sau nu îsi vizeaza la termen actele si documentele necesare desfășurării activitatii de transportator autorizat, prezentul contract devine nul.

 • 10.5 Orice modificare a prezentului contract se realizează numai cu acordul ambelor parti contractante, prin act adițional.

 • 10.6 Anexele si actele adiționale fac parte integranta din prezentul contract.

 • 10.7 Autovehiculul BENEFICIARULUI trebuie sa îndeplinească, în mod obligatoriu, următoarele condiții:

 • a) va fi în perfecta stare de funcționare si rulare, fara urme de avarii, cu toate accesoriile prevăzute de lege, cu inspecția tehnica efectuata la zi;

 • b) pe toata durata derulării prezentului contract, aspectul general al autovehiculului va fi stabilit de PRESTATOR în conformitate cu standardele proprii, fara accesorii si însemne suplimentare;

 • c) va avea încheiata asigurarea obligatorie de răspundere civila auto anuala, precum si asigurarea de persoane si de bagaje, pe toata perioada de derulare a prezentului contract;

 • d) va fi dotat cu aparat de taxat cu aprobare de model si verificat de către Biroul de Metrologie Legala, fiind setat pe tarifele stabilite conform legii

  10.8


  10.9

  10.10

  10.11

  10.12


L'g’v wm si practicate de către PRESTATOR ca tarife unice, care vor Ti ^act^ț^^W către BENEFICIAR pe toata perioada derulării prezentului co'nl^

La încheierea prezentului contract, autovehiculului BENEFICIARUL^â^yxr^ da jos toate însemnele si inscripționările puse pe acesta de către PREȘÎaTCTR. în cazul în care, la dezlipirea însemnelor vopseaua de pe autovehicul va fi deteriorata, PRESTA TORUL nu va avea nici o obligație

fata de BENEFICIAR, el având obligația de a aduce aceasta la cunoștința BENEFICIARULUI, în momentul lipirii acestora si constituind riscul acestuia. Prezentul contract va fi depus de către BENEFICIAR, în original, la autoritatile competente, pentru obținerea sau vizarea documentelor necesare desfășurării activitatii de transportator autorizat.

în situația încetării prezentului contract, indiferent de modalitatea sau cauza survenita,BENEFICIARUL va lașa autorizațiile în baza carora si-a desfasurat activitatea la PRESTATOR (acesta având obligația de a le depune la autoritatea competenta, în maximum 5 zile lucratoare, făcând dovada asupra acestei depuneri) sau va prezenta dovada întocmirii unui alt contract de dispecerizare cu un alt dispecerat taxi autorizat.

Prezentul contract intra în vigoare de la data semnării lui de către ambele parti. Toate notificările prevăzute în acest contract trebuie sa se faca în scris si sa se remită la următoarele adrese menționate :

PRESTATOR: S.C..........................,  Ploiești, str..........., nr...., bl.., sc .., et...., ap..

, ...tel................, jud. Prahova

BENEFICIAR - PF A/SC..................... Ploiești,,  str..........., nr.... , bl.. , sc .., et....,

ap.., ...tel................, jud. Prahova

Prezentul contract s-a întocmit în trei exemplare, cu valoare juridica egala, câte unul pentru fiecare parte contractanta, iar unul pentru autoritatea competenta si cuprinde.........(........)

pagini numerotate de la 1 la...........

PRESTATOR


BENEFICIAR

Viza

Jurist ( prin Avocat)

Model DECLARAȚIE,pe propria răspundere a persoanei desemnate sa administreze activitatea, conform careia dispeceratul deține baza tehnica necesara, statia de emisie recepție, frecventa radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare

Subsemnatul.....................................................angajat la transportatorul

/dispecerul autorizat SC........................................, în calitate de persoana

desemnata care administrează activitatea de transport, în baza următoarelor documente :

 • - contract de munca nr........../........, cu valabilitate până la........................

 • - deciziei de numire nr........./.............

 • - certificat de competenta profesionala nr...../......cu valabilitate până la..........

 • - act de identitate seria.... Nr..........., eliberat de........., la data de...............

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE ca dispeceratul............................. deține baza tehnica

necesara compusa din următoarele: 1. Spatii (suprafața, dotări, etc.).......................................................

Nr. total statii de E/R: Mobile..........(cf. pct. 4); Fixe..........(cf. pct. 2); portabile.............

Nr. posturi telefonice fixe (cu detalierea numerelor de telefon atribuite, inclusiv cel special scurt atribuit                       de                       autoritatea                       competenta)

Centrala telefonica, nr. trunchiuri intrări..........................................

Nr. repetoare, contracte de amplasament (închiriere).............................

Nr. posturi telefonice mobile.........................................................

Sisteme de calcul (calculator ptr. evidenta comenzilor).........................

 • 2. statia de emisie-receptie fixa (caracteristici, proprie / închiriata)...............

 • 3. frecventa radio protejata (proprie/închiriata, simplex, duplex, semiduplex, etc.)

4. lista cu autovehiculele taxi deservite :

Nr.

Crt.

Denumire transportator

Număr Autorizație

Număr înmatriculare

Indicativ

Marca statie

Serie statie

Ctr de dispe-

Obs Contr.

taxi

---

statie

1 EțTf v.î< <• ceri zare/ mf^Valăt^s;

De trafic*/^

1.

2.

5. lista cu operatorii de emisie-receptie autorizati (dispeceri angajati):

Nr.

Crt.

Nume si prenume Dispecer autorizat

Autorizația (certificat) nr. / valabilitate

Contract de munca nr....../valabilitate

1.

2.

Prezenta declarație constituie act public si răspund, sub sancțiunile prevăzute de legea penala, cu privire la inexactitatea si caracterul incomplet al informațiilor sau falsul în declaratii.

Data......................


Semnătură.........................


Nota :declaratia se va întocmi de către persoana desemnata din cadrul dispeceratului taxi autorizat si se va contra semna de către administratorul societății care deține dispeceratul taxi.

/r..    "<&

ANEXA nr. 11 Ia Regulament                                    f V .

LISTĂ TARIFE       HI W&<7

DISPECERAT xxxxxxxx SRL                                              **

TELEFON 0244xxx

TRANSPORTATOR AUTORIZAT: xxxxxxxxxxxx

Nr. înmatriculare: PH-lll-XXX

Nr. Autorizație taxi:XXX

TARIFE ZI (06.00-22.00)

TARIFE

NOAPTE(22.00-06.00)

TARIF PORNIRE(LEI)

XX

XX

TARIF DISTANTA(LEI/KM)

XX

XX

TARIF STATIONARE(LEI/ORA)

XX

XX

DATA EMITERII:xx.xx.2O

Semnătură transportator autorizat

Autoritatea de Autorizare

3. cazierul fiscal al transportatorului;

4. declarație a persoanei desemnate date pe propria răspundere privind perioadele, de la data intrării în vigoare a legii-06.08.2007, în care dispeceratul a încheiat contracte de dispecerizare:

 • -cu transportatori autorizati de alte autoritati de autorizare decât Primăria Municipiului Ploiești,

 • -cu persoane care au desfasurat servicii de transport în regim de închiriere sau cu persoane fizice neautorizate;

 • f) declarație pe propria răspundere a persoanei desemnate sa administreze activitatea, conform careia dispeceratul deține baza tehnica necesara, statia de emisie-receptie, frecventa radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare - conform anexa nr.10 la prezentul regulament;

 • g) graficul de prezenta lunar al taxiurilor în trafic, cu programul de lucru declarat de fiecare transportator deservit;

 • h) declarație pe propria răspundere a persoanei desemnate sa administreze activitatea, privind utilizarea tarifului (unic sau diferențiat pe categorii de autovehicule), însoțita de modul de calcul al tarifului stabilit la nivelul dispeceratului, conform Ordinului ANRSC nr. 243/2007;

 • i) dovada emisa de autoritatea competenta pentru numărul special de apel telefonic-numar național scurt (3 cifre);

 • j) certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, eliberat de către direcția fiscala a municipiului Ploiești.

Art.50 Autorizația de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani in aceleași condiții ca la emitere, si este valabila numai pe raza administrativ-teritoriala a Municipiul Ploiesti.Autorizatia de dispecerat taxi se va viza anual pana la data de 31 martie.

Art.51 Modelul autorizației de dispecerat taxi este prezentat in anexa nr.2 F la prezentul Regulament.

Art.52 Autorizația de dispecerat taxi se eliberează după efectuarea dovezi platii tarifului de eliberare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

CAPITOLUL IX.


SUSPENDAREA, REȚINEREA SI

AUTORIZAȚIEI

TRANSPORT/AUTORIZATIEIAUTORIZAȚIEI DE DISPECERAT

Art.53 (1)


(2)


(3)

(4)


Retragerea autorizației de transport se realizează de către Autoritatea de Autorizare si are drept consecința pierderea calitatii de transportator autorizat, anularea contractului de delegare a gestiunii a serviciului de transport, precum si retragerea tuturor autorizațiilor taxi atribuite pe baza autorizației respective.

Autorizația de transport poate fi retrasa in următoarele situatii:

 • a) transportatorul autorizat nu mai Îndeplinește una dintre condițiile care stau la baza menținerii valabilitatii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizației a fost realizata pe baza de documente ori de declaratii false;

 • b) transportatorul autorizat a folosit documente false in derularea activitatilor serviciului de transport in regim de taxi, sau a practicat in mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscala;

 • c) transportatorul autorizat a incetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotarari judecătorești definitive;

 • d) transportatorul autorizat a depășit termenul de valabilitate a autorizației de transport cu mai mult de 30 de zile si nu a solicitat atribuirea vizei in termen;

 • e) la cerere.

Autorizația taxi poate fi suspendata sau retrasa de către Autoritatea de Autorizare emitenta numai odata cu ecusoanele atribuite.

Autorizația taxi poate fi suspendata odata cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, in următoarele cazuri:

 • a) nu mai este Îndeplinita cel puțin una dintre condițiile atribuirii documentului;

 • b) a expirat valabilitatea inspecției tehnice periodice;

 • c) sunt incalcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizeaza evaziunea fiscala;

 • d) au fost savarsite abateri grave sau repetate de la prevederile

  ^7 'vî>A ?<Ti

  contractului de delegare a gestiunii a serv|0ufui^M^d^l^4 regulamentul de organizare a serviciului^de transport^/ respectiv, privind legalitatea, siguranța scrviciu^i'i’calitâteă si continuitatea serviciului sau protecția clientSlifr^i a


mediului;

 • e) plata serviciului de transport in regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător;

 • f) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor inscrisuri, insemne sau accesorii decât cele stabilite prin lege;

  (5)


Autorizația taxi poate fi retrasa in următoarele cazuri:

 • a) in cazul imposibilității transportatorului autorizat de a face dovada existentei sau valabilitatii ecusoanelor , in maximum 30 de zile, autorizația taxi respectiva se retrage, odata cu ecusoanele;

 • b) a fost obtinuta pe baza unor documente false;

 • c) daca a fost reținuta de doua ori in 12 luni consecutive;

 • d) daca activitatea de transport in regim de taxi cu

autovehiculul respectiv a fost redusa in mod nejustificat, total sau parțial, fata de prevederile contractului de delegare a gestiunii, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezulta din rapoartele memoriei fiscale depuse;

 • e) autorizația taxi si/sau ecusonul, după caz, au fost incredintate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;

 • f) daca autovehiculul executa activitate de transport pe perioada in care copia conforma este reținuta;

 • g) daca taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de către deținătorul legal al autorizației taxi;

 • h) in cazul in care conducătorul auto nu deține atestat profesional sau atestatul obtinut are valabilitatea depășită;

 • i) la cerere.

Art.54 Autorizația pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasa de către emitent in următoarele cazuri:

 • a) autorizația a fost eliberata pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea;

 • b) nu mai sunt indeplinite condițiile care mențin valabilitatea acesteia;

  c)

  d)


  e)

  f)

  g)


dispeceratul deservește taxiuri dotate cu statii radio n . trate in 1-registrul de evidenta a acestora;

dispeceratul deservește autovehicule pentru care ntKș^iu. atribuito° autorizatii taxi sau dețin autorizatii taxi atribuite de auh v i lâftile^cle autorizare ale altor localitati;

dispeceratul deservește autoturisme care realizează transporturi in regim de inchiriere;

dispeceratul impune transportatorilor autorizati deserviti practicarea unor tarife destinate controlului pieței si eliminării concurentei;

la cerere.

Art.55 Suspendarea, reținerea sau retragerea autorizației de transport/ autorizației taxi, intra in vigoare de la data emiterii dispoziției primarului municipiului Ploiești, de suspendare, reținere sau retragere a autorizației

Art.56 Dispoziția de suspendare,reținere sau retragere a autorizației de transport/autorizatiei taxi, emisa de primarul municipiului Ploiești, se transmite titularului de autorizație in maximum 5 zile de la data emiterii.

Art.57 Dispoziția primarului municipiului Ploiești, de suspendare a autorizației de transport/autorizatiei taxi, poate fi atacata la instanța competenta, in condițiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

CAPITOLUL X.


SANCȚIUNI SI CONTRAVENȚII

Art.58 (1) Pe langa contravențiile prevăzute in Legea nr. 38/2003 cu modificările si completările ulterioare, constituie contravenții următoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de condiții incat, potrivit legii penale, sa fie consuderate infracțiuni, si se sancționează după cum urmeaza: a) Amenda de la 100 la 500 lei:

Art.59 -aplicabila transportatorilor autorizati pentru nerespectareaprevederilor art.

—Suspendarea autorizației taxi, precum si a ecusoanelor aferente, pentru o perioada de 1-3 luni, este aplicabila in următoarele cazuri:

 • a) nerespectarea prevederilor art. 143 alin. (4), art. 15 alin. (5) si (6), art. 18, 19, 20, art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (1) si art. 31 conform Legii nr. 38/2003, modificata si completata ;


 • b) nerespectarea prevederilor privind obligațiile tra autorizati in legătură cu emiterea si utilizarea rapo inchidere zilnica si a rapoartelor memoriei fiscale conform Ce 38/2003, modificata si completata.

Retragerea autorizației taxi sau a oricărei copii conforme a autorizației de transport, precum si a ecusoanelor aferente este aplicabila in următoarele cazuri:

 • a) odata cu retragerea autorizației de transport;

 • b) pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), art. 12 alin. (3), art. 143 alin. (5) si art. 25 alin. (8) conform Legii nr. 38/2003, modificata si completata.;

 • c) daca pe taxiul respectiv este utilizat un alt aparat de taxat decât cel fiscalizat corespunzător sau un aparat de taxat nefiscalizat;

 • d) daca autovehiculul destinat transportului in regim de inchiriere executa transport in regim de taxi.

Art.62 Retragerea autorizației de transport este aplicabila in cazul incalcarii prevederilor art. 10 alin. (1) privind netransmisibilitatea si ale art. 143 alin. (2) conform Legii nr. 38/2003, modificata si completata ;

Art.63 Retragerea autorizației de dispecer taxi este aplicabila in cazul incalcarii prevederilor art. 15 alin. (1) sau (4), art. 16 si art. 52 alin. (5) lit. g) conform Legii nr. 38/2003, modificata si completata ;

Art.64 Anularea contractului de atribuire in gestiune a executării serviciului de transport respectiv se aplica in cazul in care titularul contractului de atribuire incalca prevederile art. 141 alin. (3) sau (4) si art. 143 alin. (1) conform Legii nr. 38/2003, modificata si completata ;

Art.65 Certificatul de atestare a pregătirii profesionale retinut, impreuna cu o copie de pe procesul-verbal de constatare a contravenției care a determinat reținerea, se depune la autoritatea competenta pentru aplicarea sancțiunii corespunzătoare, după care certificatul se restituie nu mai târziu de 5 zile de la data reținerii.

Art.66 împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se pot folosi caile de atac prevăzute in Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art67 Indicatorul taxiului se demontează de pe acesta de către persoana desemnata de Autoritatea de Autorizare, o data cu aplicarea sancțiunii de suspendare sau anulare a autorizației taxi, si nu va fi remontat decât in cazul ridicării sancțiunii respective.

Art.68 In cazul suspendării, Autorizația taxi va fi inmanata dg^itre Autorității de autorizare, si va fi inapoiata după expiraretop^t'țpatl^r^ suspendare si a platii tarifului de suspendare.

Art.69 Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 5000 lei la 25000 lei, practicarea taximetriei fara autorizație de transport in regim de taxi sau autorizație taxi in termen de valabilitate, emisa de Autoritatea de Autorizare.

Art.70 Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 5000 lei la 25000 lei, conform Legii nr. 38/2003 modificata si completata, practicarea activitatii de dispecerat taxi fara autorizație eliberata de către Autoritatea de Autorizare.

CAPITOLUL X.


DISPOZIȚII FINALE


Art.71 Documentele solicitate la eliberarea autorizației de transport public


persoane in regim de taxi, si a autorizației taxi se prezintă la sediul Autorității de Autorizare , pentru verificare si in aceeași zi cererea pentru eliberarea autorizației se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești.


Art.72 Autoritatea de Autorizare analizeaza dosarul depus de solicitant si, in


funcție de indeplinirea condițiilor necesare, in termen de 10 zile eliberează autorizația de transport public in regim de taxi si autorizația taxi, ori comunica in scris refuzul motivat al eliberării acestora, după caz.


Art.73 Neprezentarea pentru semnarea sau ridicarea contractului de delegare a


gestiunii, în termen de 3 luni de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament se considera nerespectare repetata a clauzelor contractuale si va avea drept consecința retragerea autorizației de transport, pierderea calitatii de transportator autorizat si anularea contractului respectiv.


Art.74 (1) în cadrul contractului de delegare a gestiunii, se vor preciza obligativitatea si modul de respectare a indicatorilor de performanta.


(2) în urma evaluării prevăzute la alin. (1) se va stabili un plan de masuri pentru îndeplinirea indicatorilor de performanta.


Art.75 Contestația impotriva refuzului de eliberare a autorizației de transport public in regim de taxi si a autorizației taxi, precum si impotriva măsurii de suspendare sau de anulare a acestora se depune in termen de 1 Ozile de la comunicare.

Art.76 Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autorizației de transport public in regim de taxi sau a autorizației taxi, se comunica in termen de 15 zile de


/w~7 la data constatării, de către operatorul de transport taxwâu faximetristul independent, la Autoritatea de Autorizare , care procede'a^^â-a^ul^ea acesteia. înlocuirea acestora se efectuează in mod similar procl^urii de emitere a unui document nou, cu plata tarifelor aferente.

Anexa nr. 2 la Hotarare . â88/2o 2-0


TARIFELE aprobate pentru eliberarea, vizarea, prelungirea transport si autorizațiilor taxi, autorizațiilor dispecerat

1.

Acordare autorizație de transport persoane in regim de taxi

100 Lei

2.

Prelungire autorizație de transport

100 Lei

3.

Vizare autorizație de transport persoane in regim de taxi

100 Lei

4.

Acordare autorizație taxi

20 Lei

5.

Vizare autorizație taxi (anual)

100 lei

6.

Prelungire autorizație taxi

20 lei

7.

Eliberare autorizație taxi (ca urmare a Înlocuirii autovehiculului)

20 lei

8.

Ridicare suspendare autorizație taxi

100 lei

9.

Acordare autorizație de dispecerat

100 lei

10.

Prelungire autorizație de dispecerat

100 lei

11.

Eliberare cazier conduita profesionala

30 lei

Tarifele de mai sus se indexează anual funcție de coeficientul de inflație .

Anexa 3 la Hotarare              9-°

TARIFE maximale


Tipul serviciului

Valoarea tarifului

PORNIRE

4,2 lei

TARIF 1 URBAN PE TIMP DE ZI

4,2 lei

STAȚIONARE 1 URBAN PE TIMP DE ZI

42,00 lei

TARIF 2 URBAN PE TIMP DE NOAPTE

4,5 lei

STAȚIONARE 2 URBAN PE TIMP DE NOAPTE

45,00 lei

TARIF 3 EXTRAURBAN PE TIMP DE ZI

4,9 lei

STAȚIONARE 3 EXTRAURBAN PE TIMP DE ZI

49,00 lei

TARIF 4 EXTRAURBAN PE TIMP DE NOAPTE

5,4 lei

STAȚIONARE 4 EXTRAURNBAN AE TIMP DE NOAPTE

54,lei


Anexa nr. 11a Regulament

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII serviciului de transport în regim de taxi

Nr....................

încheiat astăzi.............................

CAPITOLUL I:          Părțile contractante

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.2, jud.Prahova, tel:0244.51.66.99; Fax: ?, cod fiscal RO2844855, cont nr.RO22TREZ52121330208xxxxx deschis la Trezoreria municipiului Ploiești, prin domnul              , în calitate de primar, numit în continuare concedent, pe de o parte, și

Transportatorul autorizat                 în calitate de concesionar, cu sediul în Ploiești, str. , nr.

ap. , județul Prahova, înregistrat sub nr.                 la Registrul Comerțului Prahova, CUI , având

................................................., deschis la............................................................,   reprezentat legal prin rte,

In temeiul:

 • a) Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările e ulterioare;

 • b) -Ordinul nr.356/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, privind aprobarea todologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 cu modificările și completările ulterioare;

 • c) -Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ -, modificările și completările ulterioare;

 • d) -Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile ie Utilitati Publice nr.207/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a de transport in domeniul serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr. 3/2008 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea normelor privind atestarea a conducătorilor auto, care efectuează transport de persoane în regim de taxi, sau transport in iriere și agrearea autovehiculelor care efectuează, transport în regim de taxi .

 • e) -Ordinul nr. 243 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane , bunuri , ori mărfuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) - Legea nr. 265/2007 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • h) - Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea Odonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și persoane;


 • i) Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transporți? regim taxij si a activității de dispecerat taxi pe raza administrativ-teritorială a municipiului ploiești.; 1,1

 • j) Regulamentului de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport'îfrregilfrde taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești;

Ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. , privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim taxi și a activității de dispecerat taxi pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.          , privind Regulamentul de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de

transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești', s-a încheiat prezentul contract:

CAPITOLUL II:


Obiectul contractului


Art. 1 Obiectul contractului îl constituie delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de transport public local în regim de taxi pe teritoriul municipiului Ploiești, conform autorizației de transport nr. , pentru un număr de autorizații taxi (lista conform anexei nr.l la prezentul contract).

Art.2 Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini (anexa nr.2 la prezentul contract), întocmit potrivit strategiei și programului autorității administrației publice locale privind serviciile publice și cerințele referitoare Ia siguranță, igienă, sănătate și protecția mediului.

 • Art.3 Obiectivele concedentului:

 • a) Dezvoltă, promovează calitatea și eficiența serviciului public de transport local în regim de taxi, în scopul asigurării mobilității populației în funcție de necesitățile acesteia și de dezvoltarea economică a municipiului Ploiești;

 • b) Pe baza studiilor de mobilitate a populației stabilește structura și criteriile minime de funcționare a serviciului, în funcție de dezvoltarea economică a municipiului Ploiești, în concordanță cu cererile de transport;

 • c) Păstrează prerogativele privind promovarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului public de transport local în regim de taxi;

 • d) Organizează, reglementează, controlează și monitorizează permanent serviciul public de transport local în regim de taxi pe raza municipiului Ploiești, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • e) Asigură ca modernizarea infrastructurii aferente transportului public local în regim de taxi să se realizeze în conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare;

 • f) Asigură executarea unor servicii de transport suportabile în ceea ce privește tariful de transport;

 • g) Pe baza studiilor de specialitate asigură echilibrul între cererea și oferta de transport, atât cantitativ, cât și calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciului, precum și prin continuitatea serviciului public de transport local în regim de taxi.

  CAPITOLUL III:


  Durata contractului


Art. 4    (1) Durata prezentului contract este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizației de

transport și a autorizațiilor taxi, adică până la data de ;

 • (2 ) Contractul poate fi prelungit, la cerere, pentru 5 ani, pentru același transportator autorizat,

'■  W'/

cu condiția deținerii în continuare a unor autorizații taxi obținute prin îndepling^tuw cerințelor legii privind prima atribuire.                                        ® j

 • (3 ) Dacă pe parcursul derulării contractului transportatorul autorizat obține alte autorizații taxi, acestea vor fi incluse în contract prin act adițional, nemodificându-se durata contractului;

CAPITOLUL IV:       Redevența

Art.5 Pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului public de transport local în regim de taxi, în conformitate cu prevederile art.l, transportatorul autorizat datorează semestrial Municipiului Ploiești o redevență.

Art.6 Cuantumul redevenței va fi de 5,0 lei/lună pentru fiecare autorizație taxi deținută de transportatorul autorizat.

Art.7 Redevența se va achita după data de , pentru perioada anterioară, începând cu data semnării contractului de delegare a gestiunii și eliberarea autorizației taxi.

Art.8 Redevența pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului va fi virată până la data de 15 a lunii următoarei perioade de referință în contul RO22TREZ52121330208xxxxx, deschis la Trezoreria municipiului Ploiești, la dispoziția concedentului.

Art. 9 Nevirarea sumelor datorate la data și în condițiile prevăzute la art.6 și art.8 atrage penalități în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere asupra sumei datorate.

Art.10 Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 zile față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părți, concedentul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului, cu notificarea acestei intenții către transportatorul autorizat.

CAPITOLUL V:        Drepturile părților

SECȚIUNEA A:        Drepturile transportatorului autorizat

Art.ll Transportatorul autorizat are următoarele drepturi:

 • a) Să încaseze tarifele aferente transportului în regim de taxi prestat;

 • b) Să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport în regim de taxi;

 • c) Să actualizeze tarifele aferente transportului în regim de taxi, conform Ordinului nr. 243/2007 al A.N.R.S.C.;

 • d) In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației în vigoare, se poate adresa instanței competente;

 • e) Să aibă acces liber și nediscriminatoriu la activitățile de transport în regim de taxi desfășurate pe drumul public.

  SECȚIUNEA B:


  Drepturile concedentului


  Art.12 Concedentul are următoarele drepturi:


 • a) Asocierea intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de cunnm îfi domeniul infrastructurii aferente transportului în regim de taxi;

 • b) In caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale, poate rezilia contractul de delegare a gestiunii;

 • c) Să vizeze și să verifice, din punct de vedere al conformității, lista tarifelor pe timp de zi și pe timp de noapte practicate, propuse de concesionar, respectiv să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de concesionar;

 • d) Să convoace pentru audieri concesionarul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului, precum și în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii;

 • e) Să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local în regim de taxi;

 • f) Să sancționeze concesionarul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul contract și caietul de sarcini, și nu asigură continuitatea serviciului;

 • g) Să păstreze, pe durata derulării prezentului contract, în conformitate cu atribuțiile ce-i revin potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului și a sistemului de transport public în regim de taxi, precum și dreptul de a supraveghea și controla modul de desfășurare a serviciului cu privire la respectarea si îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de concesionar, inclusiv în relația cu utilizatorii:

 • 1. derularea ritmica a serviciului, respectarea programului de lucru;

 • 2. calitatea serviciului prestat;

 • 3. indicatorii de performanță ai serviciului, conform Regulamentului de acordare, atribuire

  și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești;


 • h) Controlul, conducerea și coordonarea serviciului de transport în regim de taxi;

 • i) Constatarea și sancționarea abaterilor de la legislația în vigoare cu privire la serviciul de transport public local în regim de taxi.

  CAPITOLUL


  VI:


  Obligațiile părților


  SECȚIUNEA A


Obligațiile transportatorului autorizat

Art.13 Transportatorul autorizat este obligat:


 • a) Să efectueze transportul public local de persoane în regim de taxi, în conformitate cu prezentul contract, a caietului de sarcini a regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim taxi și a activității de dispecerat taxi și a regulamentului de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești a prevederilor din caietul de sarcini, în condiții de calitate, confort, siguranță și eficiență;

 • b) Să fundamenteze și să supună vizării pentru conformitate de către beneficiar, a tarifelor care vor fi utilizate în activitatea de transport public local în regim de taxi;

•... ■

U., u.

 • c) Să asigure tarifarea pe baza aparatului de taxat existent și evidențaunțegrală a încasărilor zilnice pe bază de chitanță;                                                        p ’ J

 • d) Să nu subînchirieze cu terți contracte de subdelegare sau servicii și/sau-bunuri care fac obiectul delegării serviciului, după caz;

 • e) Să plătească redevența pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract;

 • f) Să nu încarce artificial costurile de operare;

 • g) Să pună la dispoziția utilizatorilor mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • h) Să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții;

 • i) Să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea persoanelor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

 • j) Să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • k) Să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informațiile privind executarea serviciului delegat și modul de exploatare a mijloacelor de transport;

 • 1) Să utilizeze numai aparate de taxat fiscalizate care emit bonuri fiscale la sfârșitul fiecărei curse;

 • m) Să nu dețină în taxi un alt aparat de taxat fiscalizat sau nefiscalizat;

 • n) Să respecte orice prevederi care derivă din reglementările în vigoare sau din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești sau ale autorițatii de autorizare;

 • o) Să prezinte autorității de autorizare pentru obținerea și vizarea autorizației taxi și avizul scris (recomandare) din partea asociațiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei;

 • p) Să asigure afișarea în interiorul taxiului a ecusonului cu numele conducătorului auto;

 • q) Să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate și având însemnele de identificare stabilite prin lege;

 • r) Să angajeze ca taximetriști numai conducători auto care dețin certificat de atestare profesională;

 • s) Să respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract;

 • t) Să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege;

 • u) Să asigure dispecerizarea activității;

 • v) Să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislației în vigoare;

 • w) Să respecte timpul efectiv de lucru al taximetristului exprimat în raportul fiscal, care nu poate

depăși 48 de ore săptămânal sau 12 ore / zi;

 • x) Să nu încredințeze, sub nici o formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociație familială;

 • y) Să asigure posibilitatea ca taximetristul să transmită societății orice informație referitoare la întreruperea executării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranța transportului;

 • z) Să anunțe autoritatea fiscală în legătură cu furtul sau dispariția în orice mod, a aparatului de taxat;

 • aa) Să înștiințeze în scris Autoritatea de Autorizare - Biroul Mobilitate și Trafic Urban în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancțiunile aplicate salariatului pentru abateri disciplinare;


  bb) cc)

  dd)


Să prezinte taximetrul la verificarea metrologică, în termenele scadent^;

Să furnizeze, la solicitarea autorităților cu atribuții de control, informa^ de transport desfășurată;

Să anunțe la Autoritatea de Autorizare - Biroul Mobilitate și Trafic Urban orice modificare a condițiilor de acordare a autorizațiilor, în termen de maxim 30 de zile de la apariția acesteia;

Art 14 Transportatorul autorizat va finanța lucrările de întreținere, reparații, modernizare sau înlocuire a mijloacelor de transport, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Art.15 în cazul înlocuirii unui autovehicul autorizat cu un altul deținut în aceleași condiții, acesta din urmă va trebui să îndeplinească cel puțin aceleași condiții ca și cel înlocuit, înlocuirea efectuându-se obligatoriu într-o perioadă de maxim 30 zile calendaristice de la data efectuării agreerii taxi de către Registrul Auto Român.

SECȚIUNEA B           Obligațiile concedentului

Art.16 Concedentul are următoarele obligații:

 • a) Să notifice la cererea părților interesate informații referitoare la încheierea prezentului contract;

 • b) Să asigure controlul și monitorizarea respectării condițiilor cuprinse în prezentul contract;

 • c) Să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depășesc posibilitățile de soluționare ale transportatorul autorizat;

 • d) Să medieze, pe baza competențelor și a cadrului legal, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc., care apar între transportatorul autorizat și beneficiarii serviciului contractat, precum și să intervină în soluționarea situațiilor conflictuale apărute în relația cu sindicatele, în condițiile în care concesionarul solicită acest lucru;

 • e) Să aprobe tarifele maximale pentru transportul în regim de taxi;

 • f) Să nu îl tulbure pe transportatorul autorizat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • g) Să propună pentru aprobare Consiliului Local, strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de transport în regim de taxi și programele de investiții corespunzătoare acestui scop;

 • h) Să intervină ferm în cazurile de concurență neloială care perturbă desfășurarea activității transportatorului autorizat;

 • i) Să nu modifice în mod unilateral contractul în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de prevederile contractului;

 • j) Să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare, altele decât cele publice, cu privire la activitatea concesionarului;

 • k) Să asigure starea tehnică corespunzătoare a locurilor de așteptare clienți, semnalizarea rutieră și iluminarea acestora;

 • 1) Să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sau intereselor concesionarului;

  CAPITOLUL VII:


Răspunderea contractuală și Forța majoră

Art.17 (1)          Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea

 • (2) în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute


  invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5


  zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră.


Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art.18 întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

CAPITOLUL VIII


Clauza contractuală privind protecția mediului

Art.19 Transportatorul autorizat se obligă ca pe perioada derulării contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului, să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția mediului.

CAPITOLUL IX:


încetarea contractului de atribuire în gestiune delegată

Art.20 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu au convenit în scris condițiile legale de prelungire;

 • b) în cazul denunțării unilaterale justificate de către concedent a contractului cu obligația notificării prealabile de 90 de zile;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către transportatorul autorizat, prin reziliere unilaterală de către concedent;

 • d) în cazuri de forță majoră;

 • e) In cazul retragerii autorizației de transport a transportatorului autorizat;

 • f) In cazul retragerii tuturor autorizațiilor taxi care au făcut obiectul prezentului contract;

 • g) în cazul anulării contractului de către concedent, în următoarele situații:

 • 1. în cazul în care transportatorul autorizat încheie cu terțe persoane contracte de subdelegare a serviciului de transport în regim de taxi;

 • 2. în cazul retragerii autorizației de transport în regim de taxi.

CAPITOLUL X:

Litigii


Art.21 Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată.

Art.22 Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești române, potrivit legii.

CAPITOLUL XI:

Alte clauzeUnui transportator autorizat care deține un contract de atribuire a gestiunii i se interzice ^încheia cu terți contracte de subdelegare a serviciului respectiv.


Art.23

Art.24


Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:

titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator.

titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi în favoarea unor angajați ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator

Ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (3), autoritatea de autorizare emitentă a autorizațiilor taxi, deținute de titularii inițiali ai contractelor de atribuire a gestiunii, la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii inițiali și transportatorii nou-înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înființați.

Art.25 Lista cu autorizațiile taxi deținute face parte integrantă din prezentul contract.

CAPITOLUL XII:


Dispoziții finale


Art.26 (1)      Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părți.

 • (2) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract numai

din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a concesionarului.

 • (3) Caietul de sarcini si anexele (lista autorizațiilor taxi deținute, fișa de fundamentare a tarifului) care fac parte integrantă din contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor părți.

Art.27 Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată reprezintă voința părților.

Art.28 (1) Prezentul contract are ca anexe următoarele:

 • a) Anexa nr. 1 - Lista cu autorizațiile taxi deținute, cu precizarea numerelor de ordine și a termenelor de valabilitate a acestora;

 • b) Anexa nr. 2 - Caietul de sarcini al serviciului și anexele aferente acestuia;

 • (2) Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract și devin în consecință parte integrantă din acesta.

 • (3) Comunicări:

 • a) Limba care guvernează contractul este limba română.

 • b) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, la adresele stabilite în prezentul contract.

 • c) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (4) Comunicările dintre părți se pot face și prin fax sau e-mail, astfel:


  a) b)


Concedent: fax nr. 0244.516.623, e-mail: comisie.circulatie Transportator autorizat: fax nr. , e - maii:..............

Art.29 Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată intră în vigoare începând cu" data de ............................și a fost încheiat în două exemplare originale.

Municipiul Ploiești, PRIMAR

Transportator autorizat,