Hotărârea nr. 257/2020

Hotãrârea nr. 257 privind aprobarea tarifelor și preturilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană pentru achiziția, montarea, repararea indicatoarelor rutiere și execuția marcajelor rutiere (inclusiv proiectare), pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 257

privind aprobarea tarifelor și preturilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană pentru achiziția, montarea, repararea indicatoarelor rutiere și execuția marcajelor rutiere (inclusiv proiectare), pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 325/15.07.2020 al Viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnic Investiții înregistrat sub nr. 6864/15.07.2020 și al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. înregistrat sub nr. 13009/15.07.2020 prin care se propune aprobarea tarifelor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru activitățile prevăzute în actul adițional, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 251/31.07.2019;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 251/28.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate nr. 29/30.07.2020 (nr. Registru special 47/30.07.2020) al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 28.07.2020;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010;

Ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/2010;

În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

În temeiul prevederilor art. 74 și art. 129 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvemului nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă tarifele și prețurile practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru achiziția, montarea, repararea indicatoarelor rutiere și execuția marcajelor rutiere (inclusiv proiectare), conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va respecta cerințele prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 3 Pentru orice lucrare care nu se regăsește în tarifele anexate și care a fost recepționată, decontarea se va face pe bază de deviz de lucrări întocmit conform legislației în vigoare.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărârea Consiliului Local nr. 408/2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 409/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

Anexa nr. 1 la HCL nr. 257/05.08.2020                             ,dHQK

/ *   r-~' \tr

i /teA A

TARIFE INDICATOARE SI MARCAJE RUTIERE PENTRU ANUL 2020*5           |

®r        &

X/'P»'4 :p?*oV'

Nr crt

Denumire produs/operatie

u.m

Preț fără’ TVA

Preț' cu

TVA

A INDICATOARE        RUTIERE    (

PROCURARE)

1.

Indicator rutier de forma triunghiulara,suport OLZn -lmm, folie reflectorizanta clasa Ldimensiune curenta (700 mm)

buc

65.00

77.35

2.

Indicator rutier de forma triunghiulara,suport OLZn -lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (900 mm)

buc

88.00

104.72

3.

Indicator rutier de forma circulara,suport OLZn -lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (600 mm)

buc

82.00

97.58

4.

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune mica (600 mm)

buc

72.00

85.68

5.

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (800 mm)

buc

115.00

136.85

6.

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn - lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (600 mm)

buc

82.00

97.58

7.

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn - lmm, folie reflectorizanta clasa Ldimensiune (650 mm)

buc

90.00

107.10

8.

Indicator rutier de forma dreptunghiulara, suport OLZn-

1 mm,folie   reflectorizanta clasa Ldimensiune

(500x650 mm)

buc

85.00

101.15

9.

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn - lmm, folie reflectorizanta clasa Ldimensiune (650x850 mm)

buc

135.00

160.65

10.

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn - lmm, folie reflectorizanta clasa Ldimensiune (450x200 mm)

buc

42.00

49.98

11.

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn - 1 mm, folie reflectorizanta clasa Ldimensiune (250x1000 11 mm)

buc

65.00

77.35

12.

Panou rutier de orientare si informare,suport OLZn -lmm, folie reflectorizanta clasa 1

mp

385.00

458.15

13.

Stâlpi susținere indicatoare

ml

28.57

34.00

14.

Indicatoare ansamblu reflectorizant

buc

375.00

446.25

15.

Panouri rutiere,suport din profile metalice Al - 2 mm, folie

reflectorizanta clasa 2

mp

750.00

c..

’•

16.

Structura metelica tip consola ( zincata )

buc

14500.0®)

.17255:00 u,

17.

Ind rutier reflectorizant"Trecere pentru pietoni" echipat cu lămpi cu led si alimentat de la panou fotovoltaic,cu stâlp de

susținere de diametru 76 mm

buc

3600.00 ț?

i 4284.00

B INDICATOARE RUTIERE (MONTAJ)

1.

Indicator rutier de forma triunghiulara,suport OLZn -Imm, folie reflectorizanta clasa (dimensiune curenta (700 mm)

buc

47.30

56.29

2.

Indicator rutier de forma triunghiulara,suport OLZn -Imm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (900 mm)

buc

52.10

62.00

3.

Indicator rutier de forma circulara,suport OLZn -Imm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (600 mm)

buc

52.54

62.52

4.

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -Imm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune mica (600 mm)

buc

50.72

60.36

5.

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -Imm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (800 mm)

buc

56.37

67.08

6.

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn - Imm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (600 mm)

buc

52.54

62.52

7.

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn - Imm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (650 mm)

buc

53.57

63.75

8.

Indicator rutier de forma dreptunghiulara, suport OLZn-

1 mm,folie   reflectorizanta clasa 1,dimensiune

(500x650 mm)

buc

51.62

61.43

9.

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn - Imm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (650x850 mm)

buc

57.22

68.09

10.

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn - Imm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (450x200 mm)

buc

45.97

54.70

11.

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn - 1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (250x1000

11 mm)

buc

50.77

60.42

12.

Panou rutier de orientare si informare,suport OLZn -Imm, folie reflectorizanta clasa 1

mp

109.60

130.42

13.

Stâlpi susținere indicatoare

ml

26.58

31.63

14.

Indicatoare ansamblu reflectorizant

buc

105.70

125.78

15.

Panouri rutiere,suport din profile metalice Al - 2 mm, folie reflectorizanta clasa 2

mp

154.65

184.03

16.

Structura metalica tip consola (zincata)

buc

3764,X'

O ®W3 9

17.

Ind rutier reflectorizant"Trecere pentru pietoni" echipat cu lămpi cu led si alimentat de la panou fotovoltaic,cu stâlp de susținere de diametru 76 mm

buc

tiu 673^6/?

/ ■ fer «4^ ,, #

C INDICATOARE            RUTIERE(

DEMONTARE)

1.

Indicator rutier de forma triunghiulara,suport OLZn -Imm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (700 mm)

buc

63.45

“ - 75(50

2.

Indicator rutier de forma triunghiulara, suport OLZn -lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (900 mm)

buc

63.45

75.50

3.

Indicator rutier de forma circulara,suport OLZn -lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (600 mm)

buc

63.45

75.50

4.

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune mica (600 mm)

buc

63.45

75.50

5.

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (800 mm)

buc

63.45

75.50

6.

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn - lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (600 mm)

buc

63.45

75.50

7.

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn - lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (650 mm)

buc

63.45

75.50

8.

Indicator rutier de forma dreptunghiulara, suport OLZn-

1 mm,folie   reflectorizanta clasa   1,dimensiune

(500x650 mm)

buc

63.45

75.50

9

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn - lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (650x850 mm)

buc

63.45

75.50

10.

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn - lmm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (450x200 mm)

buc

63.45

75.50

11.

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn - 1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (250x1000 11 mm)

buc

63.45

75.50

12.

Panou rutier

folie reflectorizanta clasa 1 de orientare si informare,suport OLZn - lmm,

mp

123.94

147.49

13.

Stâlpi susținere indicatoare

ml

25.31

30.12

14.

Indicatoare ansamblu reflectorizant

buc

78.45

93.36

15.

Panouri rutiere,suport din profile metalice Al - 2 mm, folie reflectorizanta clasa 2

mp

139.1

165.53

16.

Structura metalica tip consola ( zincata)

buc

477.33

568.02

17.

Ind rutier reflectorizant"Trecere pentru pietoni" echipat cu lămpi cu led si alimentat de la panou fotovoltaiCjCu stâlp de susținere de diametru 76 mm

buc

238.93

7     ■

M $

-----284.33

18.

Recondiționate indicatoare rutiere (Îndreptare )

buc

i&M 1

19.

Recondiționate stâlpi metalici (Îndreptare + sudura)

buc

WȘk

Z 68'.W

20.

Protejarea prin vopsire (inclusiv pregătirea suprafeței ) a stâlpilor de susținere

buc

33.5^

1slW96

D MOBILIER STRADAL (PROCURARE)

1.

Stâlp metalic rotund - delimitare acces

buc

120.00

142.80

2.

Limitatoare de viteza - sistem liniar

ml

324.00

385.56

3.

Limitatoare de viteza - sistem punctiform

buc

114.00

135.66

4.

Stâlp flexibil pentru delimitare si direcționare

buc

102.00

121.38

5.

Oglinda stradala reglabila 0=80 cm

buc

400.00

476.00

6.

Bolarzi beton

buc

180.00

214.20

7.

Parapet lestabil

buc

220.00

261.80

8.

Buton rutier reflectorizant aplicat

buc

48.00

57.12

9.

Buton rutier reflectorizant ingropat

buc

54.00

64.26

10.

Separator de sens, stâlp material plastic

buc

160.00

190.40

11.

Gard metalic pentru dirijare pietoni ( SCOLI)

buc

480.00

571.20

E   MOBILIER STRADAL (MONTAJ)

1.

Stâlp metalic rotund - delimitare acces

buc

100.84

120.00

2.

Limitatoare de viteza - sistem liniar

ml

265.52

315.97

3.

Limitatoare de viteza - sistem punctiform

buc

100.66

119.79

4.

Stâlp flexibil pentru delimitare si direcționare

buc

98.76

117.52

5.

Oglinda stradala reglabila 0=80 cm

buc

111.92

133.18

6.

Bolarzi beton

buc

117.29

139.58

7.

Parapet lestabil

buc

104.84

124.76

8.

Buton rutier reflectorizant aplicat

buc

55.54

66.09

9.

Buton rutier reflectorizant ingropat

buc

67.59

80.43

10.

Separator de sens, stâlp material plastic

buc

110.26

131.21

11.

Gard metalic pentru dirijare pietoni ( SCOLI)

buc

177.73

211.50

F   MOBILIER STRADAL (DEMONTARE)

1.

Stâlp metalic rotund - delimitare acces

buc

55.71

66.29

2.

Limitatoare de viteza - sistem liniar

ml

82.37

98.02

3.

Limitatoare de viteza - sistem punctiform

buc

39.33

46.80

4.

Stâlp flexibil pentru delimitare si direcționare

buc

39.33

46.80

5.

Oglinda stradala reglabila 0=80 cm

buc

81.25

96.69

6.

Bolarzi beton

buc

55.71

66.29

7.

Parapet lestabil

buc

29.18

34.72

8.

Buton rutier reflectorizant aplicat

buc

32.10

38.20

9.

Buton rutier reflectorizant ingropat

buc

32.10

38.20

10.

Separator de sens, stâlp material plastic

buc

39.33

46.80

11.

Gard metalic pentru dirijare pietoni ( SCOLI)

buc

63.29

75.32

12.

Recondiționam stâlpi metalici (Îndreptare + sudura )

buc

57.22

13.

Protejarea prin vopsire (inclusiv pregătirea suprafeței ) a stâlpilor de susținere

buc

33-sti^[

•39:967 \ v

14.

Recondiționam Gard metalic pentru dirijare pietoni (SCOLI)

b buc 209-85W^Wy

G MARCAJE RUTIERE

1.

Marcaj rutier termoplastic

mp

110.39

131.36

2.

Marcaj rutier preformat

mp

248.12

295.26

3.

Marcaj rutier conventional(marcaje longitudinale, marcaje transversale, de ghidare , săgeți si alte inscripții, statii BUS, statii TAXI, benzi oprire si alte tipuri de marcaje conform comenzilor

mp

38.65

45.99

4.

Marcaj rutier cu vopsea bicomponenta( marcaje transversale -treceri de pietoni benzi oprire si alte tipuri de marcaje conform comenzilor

mp

80.39

95.66

5.

Neutralizare marcaje__________

mp

21,00

24.99

H     Executarea lucrărilor de marcare și

semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap în parcările condominiale

1.

Proiectare

buc

25,27

30,07

2.

Marcaj parcare

buc

75,57

89,93

3.

Panou indicator (inclusiv stâlp susținere)

buc

267,97

318,88

4.

Demontat panou indicator(inclusiv stâlp susținere)

buc

152,035

180,92

5.

Aplicare colant cu nr auto_______________________

buc

12,50

14,87

Notă.

*Transportul materialelor și al utilajelor folosite se va deconta pe baza foilor de parcurs

ANEXAnr.2                  5^0

Cerințe de îndeplinit de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

- servicii de procurare, montaj ,demontare si intretinere a indicatoarelor rutiere, a mobilierului mobilierului stradal si a marcajelor rutiere ;

 • • Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Ploiești

 • • Conform cu preturile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr,

 • 1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR
A.Indicatoare rutiere

Al. Indicatoare rutiere si stâlpi de sustinere-furnizare si instalare

Indicatoarele rutiere sunt confecționate in conformitate cu SR 1848-1, 2, 3/2011 si in condiții de calitate prevăzute in SR EN 12899-1/2007.

Confecționarea indicatoarelor rutiere trebuie sa respecte formele, simbolurile, inscripțiile, culorile, dimensiunile, detalii privind realizarea acestora si prescripții de execuție, tolerantele si condițiile de calitate prevăzute in standardele menționate anterior.

Se solicita indicatoare rutiere cu dimensiuni normale, in conformitate cu cerințele SR 1848:2011, pentru instalarea acestora in localitati.

Suportul indicatoarelor trebuie sa fie executat din table de otel zincat cu grosimea de 1 mm,rigidizat prin simpla bordurare continua pe intreg conturul(perimetrul)indicatorului, inclusiv la colturi,ranforsata prin îndoire la un unghi de 90°C.Indicatoarele au colturi rotunjite ambutisate continuu.

In cazul panourilor mari,pentru a se îndeplini cerințele de rezistenta cerute de SR EN 12899-1 se adauga după caz ramforsari din benzi sau profîle.

Protecția suprafețelor indicatoarelor trebuie sa se realizez prin vopsire in câmp electrostaticcu pulbere gri.

Legătură intre suportul de table si sistemul de prindere pe stalpi(bride)trebuie sa se realizez fara perforarea panoului suport.

Șuruburile si piulițele utilizate sunt protejate anticoroziv prin zincare sau cadmiere.Elementele de fixare(coliere,bride)utilizate la montarea elementelor de susținere sunt protejate anticoroziv printr un procedeu de tartare chimica sau zincare si vopsire in cmp electrostatic,asigurandu-se o durata de exploatare egala cu cea a panoului.

Fixarea pe suportul de susținere va fi realizata cu ajutorul unor piese care sa permită fixarea indicatoarelor pe orice tip de stâlp de susținere fara gaurirea indicatoarelor .

Pentru a se asigura perceperea indicatoarelor atat pe timpul zilei cat si nopții,pe fata activa a indicatoarelor rutiere trebuie aplicata folie reflectorizanta cu structura microprismatica de clasa l,cu un coeficient de retroreflexie de min.70 cd.lx.mp si o durata de serviciu garantata de 7 ani.

Proprietățile cromatice, factorii de luminanta si coeficienții de retroreflbxie^a^ foliilor retroreflectorizante microprismatice din clasai sunt conforme cu prevederile din SR/EN'12899A 1/2007.                                                                              /

Folia retroreflectorizanta corespunde prevederilor tehnice prevăzute in SR 1848/20THfrâre inserata in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil. Durabilitatea marcajului este egala cu durata de serviciu a foliei.Marcajul contine:simbolul CE, numele(logo-ul) producătorului,codul de identificare a lotului de producție,clasa de retroreflexie si durata de serviciu.

Toate aceste informatii sunt prezente cel puțin o data pe orice suprafața de 400x400mm a foliei si cel puțin o data pe suprafața fiecărui indicator.

Pregătirea suprafeței indicatoarelor in vederea aplicării foliei reflectorizante cat si aplicarea foliei reflectorizante se face in conformitate cu prevederile SR 1484-2/2011.

Aplicarea foliei reflectorizante pe suport se face la rece (la o temperatura de 20-25°C).Folia va fi bine intinsa,nu va prezenta incretituri,bule de aer sau alte deteriorări,figura sau simbolul inscripționat va fi centrat si bine încadrat pe suprafața metalica.

Realizarea fetelor indicatoarelor de avertizare,de reglementare,de obligare,de interzicere, se realizează prin serigrafiere sau, după caz, prin aplicarea simbolului din folie neagra sau roșie,procesata pe calculator si decupata pe cutter-plotter,pe fondul alb al indicatorului.

Simbolurile se realizează prin scanare după figurile prezentate in SR 1848-1, mărite pana la dimensiunile prevăzute in standard.

Pe spatele indicatoarelor se aplica o eticheta,greu destructibila,cu o suprafața de maxim 30cmp,care sa precizeze producătorul sau furnizorul (atunci când acesta nu este producător), producătorul foliei retroreflectorizante,anul de fabricație si cuvintele "indicator garantat”.

A2. Ofertantul/producatorul indicatoarelor rutiere trebuie sa prezinte:

-Certificat de conformitate pentru indicatoare rutiere, emis de instituțiile abilitate,care sa ateste îndeplinirea cerințelor standardului SR1848-1,2,3:2011;

-Certificat de conformitate CE/Certificat de constanta a performantei pentru indicatoare rutiere emis de instituțiile abilitate,care sa ateste îndeplinirea cerințelor standardului SR EN 12899-l:2007/EN 12899 -1:2007 si Declarație de performanta;

-Certificat de conformitate CE/Certificat de constanta a performantei emis de instituțiile abilitate, pentru folia retroreflectorizanta utilizata si Declarație de performanta;

-Agrement tehnic European si fisa tehnica de produs pentru folia retroreflectorizanta utilizata;

Produsele se realizează in conformitate cu prevederile Sistemului de Management Integrat,certificate in conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru Managementul Calitatii si SR EN ISO 14001 pentru Managementul de Mediu.

In condiții normale de depozitare si exploatare, termenul de garanție este de 2 ani, iar durata de viata este de 7 ani.

Stâlpii de susținere pentru indicatoare sunt confecționați dintr-o singura bucata de țeava zincata de otel cu diametrul de minim 48mm,grosimea pereților de minim 3mm si lungimea de minim 3,5m.

Pentru a se asigura fixarea ferma in sol, stâlpul este prevăzut la partea inferioara cu doua platbande sau doua bucăți de fierbeton sudate in X, deoparte si de alta a țevii.

'rial plastic wu fâftiâbtd )§


La partea superioara stâlpul este prevăzut cu un capac din matei

de otel zincata, ambutisata si vopsita in câmp electrostatic, cu scopul de a împiedica patrpM&^g apei si corodarea stâlpilor.                                                                    O'

In condiții normale de depozitare si exploatare,termenul de garanție este de 2

A3.Montarea indicatoarelor rutiere reflectorizante si a stâlpilor de susținere indicatoare se va realiza in următoarele etape:

se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare montajului;

conform normelor si regulilor de securitate si sanatate in munca; executantul asigura instructajul si protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele de securitate in munca (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta etc); membrii echipei de lucru vor purta veste florescent-reflectorizante;

indicatoarele se montează pe partea dreapta a sensului caruia i se adreseaza si numai in cazuri speciale se repeta pe partea stanga, astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate a acestora;

inaltimea pana la marginea inferioara a indicatorului este de:

 • ■ minim 2,0 m fata de nivelul bordurii trotuarului, cu excepția celor instalate pe portaluri sau console, care trebuie sa asigure gabaritul de libera trecere de minim 5.5 m;

 • ■ 0.75 m de la cota marginii pârtii carosabile pentru figurile: A44-Panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu cale ferata, A46, A47, A48-Balize direcționale si bidirecționale;

in profil transversal, marginea dinspre drum a indicatorului trebuie sa fie situata la minim 0.5 m in afara marginii platformei drumului sau a limitei dinspre partea carosabila a bordurii trotuarului;

se fac măsurători pentru stabilirea locului unde trebuie montati stâlpii de susținere. Amplasarea stâlpilor se face in afara marginii șanțurilor sau a rigolelor;

după efectuarea gropilor, se amplaseaza stâlpii in beton;

se montează indicatoarele pe stâlpi cu banda de otel inox si capse sau prin intermediul sistemului brida-contrabrida si a șuruburilor si piulițelor.

A4.Ansambluri reflectorizante - furnizare si instalare,conform SR 1848-1:2011, art 5.3.6

Ansambluri reflectorizante sunt destinate semnalizării unor situatii deosebite, respectiv obstacolelor deosebit de periculoase din carosabil, sensuri giratorii,insule,refugii,capete de pod,zone care separa sensurile de circulație, borduri denivelate etc.

Indicatorul -ansamblu reflectorizant este format din:

un indicator rutier circular de obligare cu dimensiune normala (ex:ocolire stanga- ocolire dreapta etc);

- un stâlp din material plastic cu secțiune poligonala, pentru protective,reflectorizant;

un stâlp din țeava de metal( OLZn).

Stâlpul poligonal din material plastic are 6-8 laturi si inaltimea deasupra solului de minim 700mm.Materialul plastic este colorat in masa in culoare portocalie sau galbena pentru o buna vizibilitate.                                                                                                  ' ’ '■..

Stâlpul din material plastic se montează sub indicatorul rutier si imbraca stalpul;mețalic al ansamblului pe toata secțiunea circulara a acestuia de sub indicatorul rutier, cu excepția pârtii de încastrare in beton.La partea superioara stâlpul de protecție din plastic este etanș cu stâlpul metalic al ansamblului, iar la partea inferioara asigura solidalizarea stâlpului de plastic cu cel metalic.

La partea superioara si pe suprafețele poligonale verticale, stâlpul din plastic trebuie prevăzut cu folie clasa 3 retroreflectorizant fluorescent de culoare galben-verde.Folia retroreflectorizanta are un coeficient de retroreflexie de minim 700 cd./lx.mp. si o durata de serviciu de 10 ani. Folia retroreflectorizanta de pe partea superioara si cea de pe suprafețele poligonale verticale ale stâlpului din plastic are o lățime de minim 30mm.

Panoul suport al indicatorului trebuie confecționat din tabla de aluminiu, cu grosimea de minim 2 mm,rigidizat prin dubla bordurare pe intreg conturul.Pe fata indicatorului trebuie aplicata folie retroreflectorizanta clasa 3.

Confecționarea indicatorului rutier, forma,dimensiunile, simbolurile, inscripțiile, culorile, detaliile privind realizarea acestuia, precum si calitatea acestora trebuie sa fie in conformitate cu SR 1848-1,2,3:2011 si SR EN 12899-1:2007.

Suportul din tabla, impreuna cu sistemul de fixare, trebuie vopsite in câmp electrostatic cu pulbere gri.

Indicatorul rutier se montează in zona superioara a ansamblului,pe un stâlp cu inaltimea de minim 1800 mm, confecționat dintr-o singura bucata de țeava de otel zincat cu grosimea pereților de minim 3mm, secțiunea circulara cu diametrulde minim 76mm, etansata la partea superioara cu un capac din material plastic.Stâlpul din țeava de metal trebuie sa aiba montat la partea superioara indicatorul rutier de obligare. Pentru fixarea in sol, stâlpul metalic trebuie prevăzut la partea inferioara cu 2 platbande sau 2 bucăți de fier beton. Adâncimea de încastrare in beton trebuie sa fie minim 500 mm.

Folia retroreflectorizanta corespunde condițiilor tehnice stipulate in SR 1848-2:2011 si prezintă in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil.Durabilitatea marcajului este cel puțin egala cu durata de serviciu a foliei.Marcajul trebuie sa conțină cel puțin următoarele informatii: simbolul CE, numele sau logo-ul producătorului,codul de identificare a lotului de producție, clasa de retroreflexie/durata de serviciu.Toate aceste informatii trebuie sa fie prezente cel puțin o data pe orice suprafața de 400x400 mm a foliei si cel puțin o data pe suprafața indicatorului.

AS.Ofertantul/producatorul indicatorului - ansamblul reflectorizant trebuie sa prezinte: - Certificat de conformitate pentru indicatoare rutiere si indicator ansamblu reflectorizant emis de instituțiile abilitate, care sa ateste îndeplinirea cerințelor standardului SR1848-l,2,3:2011; - Certificat de conformitate CE /certificat de constanta a performantei pentru indicatoare rutiere, emis de instituțiile abilitate, care sa ateste îndeplinirea cerințelor standardului SR EN 12899-l:2007/EN 12899-1:2007 si Declarație de performanta;

- Agrement tehnic European si fisa tehnica de produs pentru folia retroreflectorizanta utilizata. Produsele se realizează in conformitate cu prevederile Sistemului de Management Integrat,

certificate in conformitate cu SREN ISO 9001 pentru Managementul Calitatii si^SRlE^ISO l|00fc pentru Managementul de Mediu.                                                  M

In condiții normale de depozitare si exploatare, termenul de garanție este de^^ih—* r A6.Montarea/demontarea indicatoarelor ansambluri reflectorizante se va^Cs^cuȘa- in următoarele etape:

se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare montaj u lui/demontaj ului;

conform normelor si regulilor de securitate si sanatate in munca, executantul asigura instructajul si protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele de securitate in munca (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta etc); membrii echipei de lucru vor purta veste florescent-reflectorizante;

indicatoarele ansambluri reflectorizante se montează in sensuri giratorii, insule, refugii,capete de pod,zone care separa sensurile de circulație, astfel incat sa asigure o buna vizibilitate a acestora;

se fac măsurători pentru stabilirea locului unde trebuie montate indicatoarele ansambluri reflectorizante;

după efectuarea gropilor se amplaseaza indicatorul ansamblu reflectorizant in beton.

A7.Panouri rutiere si structura metalice tip consola - furnizare si instalare

Panourile rutire de orientare care se vor monta pe console metalice respecta cerințele de conformitate privind realizarea acestora si prescripitiile de execuție,precum si calitatea acestora in conformitate cu SR 1848-1,2,3:201 Isi SREN 12899-1:2007.

Panourile indicatoare de orientare montate pe structuri metalice tip console se executa cu folie retroreflectorizanta clasa 2, cu un coeficient de retroreflexie de min. 250 cd./lx.mp si o durata de serviciu de 10 ani.

Folia retroreflectorizanta corespunde condițiilor tehnice stipulate in SR 1848-2:2011 prezintă in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil. Durabilitatea marcajului este cel puțin egala cu durata de serviciu a foliei. Marcajul conține cel puțin următoarele informatii: simbolul CE, numele sau logo-ul producătorului, codul de identificare a lotului de producție, clasa de retroreflexie/durata de serviciu. Toate aceste informatii trebuie sa fie prezente cel puțin o data pe orice suprafața de 400x400 mm a foliei si cel puțin o data pe suprafața fiecărui indicator.

Suprafața maxima a panourilor rutiere care se vor monta pe structuri metalice ti; consola este de 10 mp.

Suportul panourilor indicatoare care se montează pe structuri metalice tip console se confecționează din profile de aluminiu de grosime de 2 mm.

Panourile rutiere de orientare poarta pe spate o eticheta greu destructibila, cu o suprafața de max. 30 cmp, care sa precizeze preducatorul sau furnizorul (atunci când acesta nu este producător), producătorul foliei retroreflectorizanta,anul de fabricație si cuvintele „indicator garantat”.

Pentru panourile rutiere de orientare termenul de garanție este de 2 ani,iar durata de viata este de 10 ani, in condiții normale de exploatare.

A8. Ofertantul/producatorul indicatoarelor/panourilor rutiere trebuie sa prezinte:

i-c. .

 • - Certificat de conformitate pentru indicatoare rutiere emis de instituțiile abilitate, care sa ateste îndeplinirea cerințelor standardului SR1848-1,2,3:2011;

 • - Certificat de conformitate CE /certificat de constanta a performantei pentru indicatoare rutiere, emis de instituțiile abilitate, care sa ateste Îndeplinirea cerințelor standardului SR EN 12899-l:2007/EN 12899-1:2007 si Declarație de performanta;

 • - Certificat de conformitate CE /certificat de constanta a performantei, emis de instituțiile abilitate pentru folia retroreflectorizanta utilizata si declarație de performanta;

 • - Agrement tehnic European si fisa tehnica de produs pentru folia retroreflectorizanta utilizata.

Produsele se realizează in conformitate cu prevederile Sistemului de Management Integrat certificat in conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru Managementul calitatii si SR EN ISO 14001 pentru Managementul de Mediu.

Structurile metalice tip consola sunt construcții metalice suple, ușoare, auto portante care pot fi transportate si instalate in timp scurt si cu un minim de resurse pe orice amplasament ce oferă acces adecvat.

Inaltimea minima la care se amplaseaza brațul consolei, respectiv inaltimea stâlpului trebuie sa fie de 7m, astfel incat sa se asigure gabaritul pe înălțime de 5,5m masurat de la cota in axul drumului pana la limita inferioara a panourilor rutiere de orientare montate pe acesta.

Atât stâlpii de susținere cat si brațele structurilor metalice tip consola trebuie sa aiba secțiune poligonala tubulara obtinuta din tabla de otel prin îndoire si sudare longitudinala.

Stâlpii si brațele consolelor trebuie executati dintr o singura bucata fara innadiri pe lungime. Secțiunea stâlpilor si brațelor consolelor trebuie sa fie rectangulara.

Stâlpul trebuie sa aiba prevăzută la baza o flansa cu care se fixeaza in ancorele fundației. Pe fiecare ancora de fundație,sub flansa de baza,trebuie sa existe o piulița cu care se poate regla verticalitatea stâlpului. Carcasa cu ancore se va fixa in fundație armata si beton clasa C 16/20.

Toate piesele si subansamblele cu excepția organelor de asamblare standardizate, trebuie sa fie zincate termic.

La dimensionare trebuie luate in considerare încărcările de calcul definite mai jos,precum si cea mai defavorabila combinație a acestora:

incarcari din acțiunea vântului pentru zona meteo a amplasamentului (CR1-1-4/2012);

încărcări din greutate proprie (structura+panouri);

incarcari din greutatea unui strat de 20 mm de gheata depusa pe panouri si pe structura de rezistenta a stâlpului -consola;

incarcari din seism pentru tipul solului B conform Eurocod 8.

Pentru toate tipurile de incarcari si combinatii ale acestora se tine cont de categoria de teren a amplasamentului conform SREN 1993-3-1:2007.

Debitarea materialelor se va face prin mijloace mecanice sau termice. In cazul utilizării tăierii termice,suprafețele rezultate vor fi curatate prin mijloace mecanice (polizare) pentru eliminarea zonei influențate termic, a stropilor de sudura si a bavurilor. Rugozitatea admisa pe aceste suprafețe este de cea. Ra.25.

îndreptarea si indoirea pieselor se va face la cald sau la rece cu respectarea condițiilor impuse prin STAS767/0.

Abaterea după îndreptare trebuie sa respecte prevederile punctului 2.3.1 din STAS 767/0.

•£? !&■;>'■' -s ) ■ tf’ !/■ ' - •• "’tf 1£.3'

Se indeparteaza proeminentele,bavurile,rugina,tunderul si alte impurități’ de ipe toate suprafețele care urmeaza sa vina in contact.                                              ’Z-Zf /

Tablele cu grosimea mai mica de 10 mm pot fi indoite la rece, raza interioa^dș-î^t^^ fiind cel puțin egala cu grosimea lor.

Sudarea materialelor se va face de către sudori atestati conform cerințelor din STAS 9532/1,

EN 9606-1, privind calificarea sudorilor si SR EN 14732/2014 privind personalul pentru sudare. Se vor folosi numai procedure de sudura omologate.

La sudarea materialelor se vor aplica următoarele reguli:

cordoanele vor fi continue pe toata lungimea de contact a pieselor din îmbinare;

- sudurile cap la cap vor fi cu penetrație totala;

sudurile de colt vor avea inaltimea egala cu 0,7 din grosimea minima a pieselor din îmbinare.

Toate îmbinările sudate sunt examinate nedistructiv prin metodele si procentajul precizat in normativul C 150-99 pentru nivelul „C” (precum si SR EN 25817:1993) de acceptare a defectelor in îmbinările sudate.

Condițiile tehnice pentru asamblari prin șuruburi sunt conform STAS 767/2-78. Toate găurile pentru șuruburi sunt obținute prin aschiere sau prin stantare si aschiere.

Toate piesele si subansamblele, cu excepția organelor de asamblare standardizate, sunt zincate termic. Condițiile termice generale sunt conform EN ISO 1461. Producătorul trebuie sa faca dovada ca are capacitatea sa zincheze termic structurile metalice,in cnformitate cu standardul ENISO 1461.

înainte de operația de zincare suprafețele vor fi curatate mecanic, prin periere cu peria de sarma, pentru indepartarea urmelor de rugina sit under si apoi vor fii degresate.

Acoperirea cu zinc va insuma minim 505g/mp,iar grosimea minima a peliculei de zic va fii de minim 70pm. Organele de asamblare standardizate vor fi zincate conform cerințelor STAS 2700/8.

Stâlpii vor fi marcati clar si durabil cu numele sau simbolul producătorului, anul producției si codul unic de produs.

Subansamblele si piesele vor fii marcate in coespondenta, astfel incat la montarea pe șantier sa fie asigurata asamblarea corecta a acestora.

Marcarea se va face cu o eticheta prin poansonare sau folosind vopsea rezistenta la intemperii.

Piesele mărunte vor fi identificate prin marcarea cu etichete atașate piesei cu sarma galvanizata.

Abaterea de la verticalitate va fi de maxim 2 mm la 1 m inaltime. Pentru stâlp abaterea de la verticalitate va fi de maxim 10 mm.

Pentru structurile metalice tip consolatermenul de garanție este de 2 ani,iar durata de viata este de 10 ani,in condiții normale de exploatare.

Se vor construi fundatii din beton pentru ancoraje,cu baza pentru fixare cu bolturi. Fundațiile se vor amplasa pe un teren ferm,stabil,neted,la o adâncime minima,conform indicațiilor din planșele de execuție. Materialul de umplutura va fi bine compactat cu ajutorul compactoarelor mecanice,fara a se deteriora betonul finisat. Bolturile de ancorare se vor menține fix pe poziția corecta,susținute la partea superioara de un cadru, pentru a preveni deplasarea '!or .in timpul astemerii betonului.

A9. Montaj structurii metalice pentru panouri rutiere tip stalp-consola

Montajul construcțiilor din otel se face pe baza documentației tehnice elaborate de Constructor, cu respectarea proiectului de execuție si a normelor in vigoare.

Se va amenaja corespunzător zona de acces si de lucru a mijloacelor de ridicat;

Constructorul va alege procedeul optim de montaj in funcție de mijloacele tehnice din dotare,experiența proprie si zona de amplasament a produsului;

înaintea inceperii montajului constructorul isi va elabora tehnologia de montaj,precizând etapele de execuție a lucrării,echipamentele,materialele si mijloacele tehnice de ridicare;

In cazul când unele operatii urmeaza sa aiba loc la temperaturi scăzute, trebuie respectate toate prevederile prescripțiilor legale in vigoare privind executarea lucrărilor de construcții pe timp friguros;

La montaj se interzice lărgirea găurilor cu domul, prin pilire sau cu flacara;

Verticalitatea stâlpului se regleaxa cu ajutorul piulițelor de sub placa de baza, folosind teodolitul;

înaintea inceperii montajului se va verifica orizontalitatea suprafeței superioare a fundației stâlpului;

 • - Montarea consolei/tronsonului orizontal pe stâlpi se face cu ajutorul șuruburilor gr.8.8;

Odata cu montarea structurii metalice tip consola se face si instalarea panoului rutier pe brațul acesteia.

Planurile de semnalizare rutiere avizate spre neschimbarea de către organele competente vor fi puse la dispoziție de către beneficiar,la fel ca si eventualele autorizatii si avize.

AlO.Pentru punerea pe piața producătorul stâlpilor in consola trebuie sa dețină si sa prezinte următoarele certificări si avizari:

Certificarea pentru asigurarea calitatii in proiectarea, prelucrarea si asamblarea structurilor metalice conform normelor ISO 9001, ISO 14001.

 • - Avizarea proiectelor MLPTL privind verificarea de calitate conform legii 10/1995 su HG 25/1996 a cerințelor Al,A2( se va prezenta un model de proiect avizat MLPTL);

Certificarea producătorului pentru procedura de sudare conform standardului EN ISO 3834/2;

Certificare operare zincare la cald conform SR EN ISO 1461;

 • - Buletin încercări stâlpi emis de un organism abilitat.

AII. Indicatoare rutiere reflectorizante „ TRECERE PENTRU PIETONI”echipate cu lămpi cu led-uri,alimentate de la panou fotovoltaic-fumizare si instalare

Forma, dimensiunea si înscrisurile panourilor indicatoare respecta cerințele de conformitate din SR 1848: 2011

Fata activa a indicatoarelor este realizata cu folie retroreflectorizanta clasa 2, cu un coeficient de retroreflexie de minim 250 cd./lx.mp si o durata de serviciu de 10 ani.

Folia reflectorizanta trebuie sa corespunda condițiilor tehnice stipulate in SR 1848-2/2011 si sa aiba inserata in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie sa fie cel puțin egala cu durata de viata a foliei. Marcajul trebuie sa conțină cel puțin

* T bWw

următoarele informatii: simbolul CE, numele sau logo-ul producătorului, coduj^de ic^iitifțț^fe lotului de producție, clasa de retroreflexie si durata de serviciu. Toate aceste infț^ate.țrebuie sa> /> fie prezinte cel puțin o data pe orice suprafața de 400x400mm a foliei si cel puțin o dala- pe suprafața# fiecărui indicator.                                                                       -3$^

Suportul indicatoarelor se va confecționa din tabla de aluminiu cu grosime de 2 mm, rigidizat prin dubla bordurare continua pe intreg perimetrul indicatorului, inclusiv la colturi. Suportul de tabla se vopsește in câmp electrostatic cu pulbere gri. Indicatoarele rutiere,, trecere pentru pietoni” figura Gl, au dimensiunile 650x650 mm.

Pe spatele indicatoarelor se aplica o eticheta greu distructibila, inscripționata cu denumirea producătorului sau furnizorului, producătorul foliei reflectorizante, anul de fabricație, seria indicatorului si cuvintele „indicator garantat”.

Dispozitivul electronic asigura alimentarea si comanda lămpilor cu lumina intermitenta. Blocul electronic de alimentare-comanda asigura funcționarea permanenta a lămpilor cu lumina intermitenta.

Alimentarea cu energie electrica se face de la panoul fotovoltaic. Acesta asigura pe timp de zi atat funcționarea dispozitivului electronic si a lămpilor cu lumina intermitenta cat si incarcarea acumulatorului pentru funcționarea pe timp de noapte.

Panoul fotovoltaic trebuie astfel dimensionat incat sa asigure funcționarea lămpilor pe o perioada de minim 72 de ore, in lipsa luminii solare. Acumulatorul trebuie sa se incarce intr-un interval de maxim 4 ore de la apariția luminii solare. Secvența si frecventa de aprindere a lămpilor trebuie sa fie simultan sau intermitent. Atat indicatorul rutier, cat si blocul electronic de alimentare-comanda sunt prevăzute cu un sistem de fixare care sa asigure prinderea pe orice tip de stâlpi, fara gaurirea acestora. Dispozitivul electronic trebuie sa asigure gradul de protecție electrica IP 56.

Indicatoarele trebuiesc prevăzute la colturi cu doua lămpi cu lumina intermitenta, cu diametrul de minim 90 mm, prevăzute fiecare cu minim 16 led-uri de putere. întregul ansamblu format din panoul indicator, panoul fotovoltaic si cutia de comanda va fi montat pe un stâlp de susținere din țeava de otel zincate, cu diametrul de minim 76 mm si inaltime de 5 m.

Termenul de garanție in condiții normale de depozitare si exploatare:

2 ani pentru panoul indicatorului;

 • 1 an pentru dispozitivul electronic, lămpi, acumulator si panou fotovoltaic.

A12.Ofertantul/producatorul indicatoarelor/panourilor rutiere trebuie sa prezinte:

 • - Certificat de conformitate pentru indicatoare rutiere emis de instituțiile abilitate, care sa ateste Îndeplinirea cerințelor standardului SR1848-1,2,3:2011;

 • - Certificat de conformitate CE /certificat de constanta a performantei pentru indicatoare rutiere, emis de instituțiile abilitate, care sa ateste indeplinirea cerințelor standardului SR EN 12899-l:2007/EN 12899-1:2007 si Declarație de performanta;

 • - Certificat de conformitate CE /certificat de constanta a performantei, emis de instituțiile abilitate pentru folia retroreflectorizanta utilizata si declarație de performanta;

 • - Agrement tehnic European si fisa tehnica de produs pentru folia retroreflectorizanta utilizata.

 • - certificat de conformitate CE / certificat de constanta a performantei pentru dispozitive luminoase de avertizare si de securitate/ lămpi cu leduri), emis de instituțiile abilitate, care sa ateste indeplinirea cerințelor standardului SR EN 12352: 2006 / EN 12352:2006 si Declarație de performanta.

A13.Montarea indicatoarelor rutiere reflectorizante „ Trecere pentru pietoni” echipate cu lămpi cu leduri si alimentate de la panou fotovoltaic si a stâlpilor de susținere indicatoare se / parcurg următoarele etape:                                                    <        '

se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare montajului;

conform normelor si regulilor de securitate si sanatate in munca, executantul asigura instructajul si protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

 • - zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele de securitate in munca (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta etc); membrii echipei de lucru vor purta veste florescent-reflectorizante;

indicatoarele se montează pe partea dreapta a sensului caruia i se adreseazasi numai in cazuri speciale se repeta pe partea stanga,astfel incat sa asigure o buna vizibilitate a acestora;

se fac măsurători pentru stabilirea locului unde trebuie montati stâlpii de susținere.

 • - Amplasarea stâlpilor se face in afara marginii șanțurilor sau a rigolelor;

după efectuarea gropilor se amplaseaza stâlpii in beton;

 • s e montează indicatoarele pe stâlpi cu banda de otel inox si capse sau prin intermediul sistemului brida- contrabrida si a șuruburilor si piulițelor;

se montează pe stâlpul de susținere panoul fotovoltaic si cutia de comanda si se executa legaturile electrice.

B. Mobilier stradal

Bl.Stâlpi metalici delimitare acces

Stâlpul metalic pentru delimitare acces este destinat protecției pietonilor si trebuie sa fie format dintr un stâlp metalic si 2 parti rigide nedeformabile, confecționate din material plastic, care formează un ornament de cap si un ornament de baza. Stâlpul metalic trebuie sa aiba secțiune rotunda. Pentru protecție anticoroziva stâlpii metalici trebuie vopsiti in câmp electrostatic in culoare gri.

Stâlpul trebuie confecționat din teva de otel cu secțiune rotunda,cu diametrul de minim 76 mm si cu grosimea peretelui de minim 3 mm. Ornamentul de plastic din partea superioara si cel din partea inferioara a stâlpului metalic este solidar cu acesta. Ornamentul de la partea inferioara are forma circular cu inaltimea de 50-60 mm si diametrul exterior de minim 200mm. Ornamentele trebuie sa aiba aceeași nuanța de culoare cu cea a stâlpului.

Inaltimea stâlpului deasupra solului este de minim 700 mm.

Adâncimea de incastrare in beton este de minim 300 mm. Pentru fixarea in sol stâlpul metalic trebuie prevăzut la partea inferioara cu un sistem antirotire, fie prin sudarea a doua platbande sau doua bucăți de fier beton, fie prin turtirea/ aplatizarea țevii metalice, pentru a se evita rotirea sau smulgerea stâlpului din fundația de beton.

La partea superioara, stâlpul din plastic trebuie prevăzut cu o banda din folie retroreflectorizanta clasa 1 culoarea alba, cu o lățime de minim 20 mm. Folia are un coeficient de retroreflexie de minim 70 cd./lx.mp si o durata de serviciu de 7 ani.

Pentru stâlpii metalici delimitare acces termenul de garanție este de 2 ani, in condiții normale de exploatare.

Montarea stâlpilor metalici delimitare acces se va realiza in următoarele etape: se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare montajului; conform normelor si regulilor de securitate si sanatate in munca, executantul asigura tastructajul si protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele de securitate (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta etc);

membrii echipei de lucru vor purta veste florescent-reflectorizante;

stâlpii metalici delimitare acces se montează pe partea dreapta astfel incat sa asigure delimitarea accesului;

se fac măsurători pentru stabilirea locului unde trebuie montati stâlpii de delimitare acces; după efectuarea gropilor se amplaseaza stâlpii in beton.

 • B2. Bolarzi din beton:

Specificatii tehnice:

 • • inaltimea deasupra pârtii carosabile: 400 mm;

 • • forma: rotunda;

 • • material: beton;

 • • durata de exploatare: minim 5 ani;

 • • garanția pentru achiziția cu montaj: minim 2 ani.

 • B3. Limitatoare de viteza, sistem liniar - furnizare si instalare

Limitatoarele de viteza - sistem liniar, se instalează in zonele periculoase unde se impune reducerea vitezei de circulație a autovehiculelor pentru creșterea siguranței circulației, zone cu treceri de pietoni, scoli, grădinițe, curbe periculoase, sectoare de drum ingustat etc.

Pentru a asigura o reducere a vitezei corespunzătoare si in același timp a nu deteriora elemente constructive ale autovehiculelor, modul central si cel de capat are o inaltime in zona mediana de 50 mm.

Limitatoarele de viteza asigura o reducere a vitezei de circulație a vehiculelor la 30 km/h, fapt care trebuie sa fie menționat in agrementul tehnic emis pentru limitatoarele de viteza.

Limitatoarele de viteza trebuie confecționate din cauciuc termoplastic de culoare neagra si galbena, colorate in masa pentru a a asigura durabilitatea culorii. Un dispozitiv liniar de limitator de viteza este format din doua module de capat si mai multe module centrale.

Pe suprafața modulelor centrale trebuie aplicata folie retroreflectorizanta de culoare galbena pentru a creste vizibilitatea pe timp de noapte. Limitatoarele de viteza sunt prevăzute cu rizuri antialunecare pentru a împiedica deraparea autovehiculelor, iar forma acestora permite scurgerea apei si noroiului.

Limitatoarele de viteza se asambleaza pe carosabil cu ajutorul unor elemente de prindere: diblu din material plastic si holzsurub.

La montarea modulelor de limitarea vitezei trebuie lasat spațiu intre borduri si limitator pentru a asigura scurgerea apelor pluviale.

Odata cu instalarea limitatoarelor de viteza, se vor amplasa si indicatoare rutiere ( limitare de viteza30km/h- C29 si Denivelări pentru limitarea vitezei-A 18) care sa reglementeze prezenta acestora in carosabil.

Pentru limitatoarele de viteza termenul de garanție este de 1 an in condiții normale de exploatare. Montarea limitatoarelor de viteza se parcurg următoarele etape:

se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare mon conform normelor si regulilor de securitate si sanatate in munca, executantul protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

asig^ins.țru'otaj,uret #

î securitate in munca


zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele d (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta etc);

membrii echipei de lucru vor purta veste florescent-reflectorizante;

după asigurarea locului de montaj se vor face măsurători pentru stabilirea locului unde trebuie montate limitatoarele de viteza;

se traseaza pe partea carosabila găurile de fixare ale primei piese de capat si ale celorlante piese cu ajutorul unor piese folosite drept șablon

se executa găurile de fixare cu bormasina;

se introduce diblurile de plastic pana in căpătui găurilor de fixare;

se poziționează piesa de capat si piesele centrale pe găurile practicate si se prind șuruburile cu șaibele aferente indiblurile fixate anterior;

se strâng holzsuruburile pana la fixarea ferma a 1 imitatorului pe partea carosabila cu ajutorul unei mașini de înșurubat electrice;

se fixeaza a doua piesa de capat se se strâng holzsuruburile.

Ofertantul/producatorul produselor trebuie sa prezinte:

- Certificat de conformitate CE /certificat de constanta a performantelor sau agrement tehnic si aviz tehnic pentru limitatoare de viteza emise de instituțiile abilitate.

B4.Limitatoare de viteza sistem punctiform - furnizare si instalare

Limitatoarele de viteza - sistem punctiform se instalează înaintea trecerilor de pietoni, in zonele periculoase unde se impune reducerea vitezei de circulație a autovehiculelor pentru creșterea siguranței circulației,zone cu treceri de pietoni,scoli,grădinițe,curbe periculoase,sectoare de drum îngustat etc.

Dispozitivele punctiforme trebuie confecționate din cauciuc termoplast si prevăzute cu un capac superior din policarbonat.

Montarea limitatoarelor de viteza-sistem punctiform se va face pe cate 2 rânduri in zig-zag înaintea trecerilor de pietoni, la distanta de 350-400 mm intre dispozitive.

Limitatoarele de viteza trebuie sa asigure o reducere a vitezei de circulație a vehiculelor la 30 km/h, fapt care trebuie menționat in agrementul tehnic emis pentru limitatoarele de viteza.

Odata cu instalarea limitatoarelor de viteza - sistem punctiform, se vor amplasa si indicatoare rutiere (limitare de viteza 30km/h-C29 si denivelări pentru limitarea vitezei-A 18) care sa reglementeze prezenta acestora pe carosabil.

Pentru limitatoarele de viteza termenul de garanție este de 2 ani in condiții normale de exploatare. Montarea limitatoarelor de viteza - sistem punctiform se va realiza in următoarele etape: se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare montajului;

conform normelor si regulilor de securitate si sanatate in munca, executantul asigura instructajul si protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele de securitate in munca (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta etc);

membrii echipei de lucru vor purta veste florescent-reflectorizante;

după asigurarea locului de montaj se vor face măsurători pentru stabilirea locului unde trebuie montate limitatoarele de viteza;

se traseaza pe partea carosabila găurile de fixare cu ajutorul unor piese folosite drept șablon;

se executa găurile de fixare cu bormasina;

se introduce diblurile de plastic pana in căpătui găurilor de fixare;

se poziționează piesele pe găurile practicate si se prind șuruburile cu șaibele aferente indiblurile fixate anterior;

se strâng holzsuruburile pana la fixarea ferma a limitatorului pe partea carosabila cu ajutorul unei mașini de înșurubat electrice;

serepeta operația pana la terminarea instalării numărului de limitatoare de viteza - sistem punctiform dorite.

Ofertantul/producatorul produselor trebuie sa prezinte:

- Agrement Tehnic/Aviz Tehnic pentru limitatoarele de viteza.

B5.StaIpi flexibili pentru delimitare si direcționare - furnizare si instalare

Stâlpii flexibili pentru delimitare si direcționare se utilizează pentru separarea sensurilor sau benzilor de circulație, delimitarea culoarelor de acces in zonele cu restricții, semnalizarea unor obstacole in carosabil.

Stâlpul flexibil trebuie confecționat din material plastic si sa aiba inaltimea de minim 600 mm. Suportul de fixare al stâlpului trebuie realizat din cauciuc termoplastic, prevăzut cu sistem de prindere. Diametrul suportului de fixare este de 200-240mm, iar inaltimea acestuia de minim 30mm. Pentru stabilitate, fixarea in carosabil a stâlpului flexibil se face in 3 puncte cu dibluri si holzsuruburi.

Fixarea in sol se face cu dibluri din material plastic si holzsuruburi. Stâlpii sunt executati din material plastic pentru utilizare in mediul exterior. Materialul plastic este colorat in masa in culoarea galbena.

Stâlpii pentru delimitare si direcționare trebuiesa fie flexibili, astfel incat la impactul si trecerea autovehiculelor peste aceștia sa nu producă avarii autovehiculelor. La trecerea autovehiculelor peste aceștia, stâlpii flexibili se flexeaza si revin la poziția inițiala.

Pentru stâlpii flexibili termenul de garanție este de 1 an in condiții nromale de exploatare.

Montarea stâlpilor flexibili se va realiza in următoarele etape:

se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare montajului;

conform normelor si regulilor de securitate si sanatate in munca, executantul asigura instructajul si protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele de securitate in munca (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta etc);

membrii echipei de lucru vor purta veste florescent-reflectorizante;

după asigurarea locului de montaj se vor face măsurători pentru stabilirea locului unde trebuie montatistalpii flexibili;

se poziționează stâlpul flexibil si se traseaza pe partea carosabila găurile de fixare ;

se executa găurile de fixare cu bormasina;

se introduce diblurile de plastic pana in căpătui găurilor de fixare;

se poziționează stâlpul flexibilin găurile practicate si se prind șuruburile cu șaibele, aferente in diblurile fixate anterior;

se strâng holzsuruburile pana la fixarea ferma stâlpului pe partea carosabila cu ajutorul unei mașini <• de înșurubat electrice;                                                                              :

se repeta operația pana la terminarea instalării numărului de stâlpi doriti Ofertantul/producatorul produselor trebuie sa prezinte:

 • - Certificat de conformitate CE pentru stâlpi flexibili emis de instituțiile abilitate, care sa ateste îndeplinirea cerințelor standardului SREN 12899-3.

 • B6 . Oglinda stradala reglabila - furnizare si instalare

Oglinzile stradale din masa plastica au partea din spate confecționată din polipropilena protejata de radiatii UV.

Oglinda propriu-zisa este confectionta din material acrilic, iar profilul din polipropilena si este echipata cu sistem de prindere pentru stâlp cu diametrul de 48-60 mm.

Diametrul oglinzii stradale este de 80mm.

Sistemul de prindere pe stâlp,al cărui preteste inclus in prețul oglinzii, permite reglarea poziției oglinzii atat in plan vertical cat si in plan orizontal.

Pentru oglinda stradala reglabila termenul de garanție este de 2 ani in condiții normale de exploatare.

Montajul oglinzilor stradale reglabile se face in aceleași condiții ca si montajul indicatoarelor rutiere.

Ofertantul/producatorul indicatoarelor rutiere trebuie sa prezinte:

Agrement Tehnic/Aviz Tehnic pentru oglinda stradala.

 • B7 .Parapeti lestabili - furnizare si instalare

Parapetii lestabili sunt dispozitive de semnalizare a traficului rutier, utilizati pentru delimitarea longitudinala a sensurilor de circulație, executarea de sensuri giratorii sau pentru blocarea accesului in anumite zone.

Parapetii lestabili trebuie confecționați din material plastic (polietilena de înalta densitate), iar interiorul parapetului trebuie sa fie gol, pentru a putea fi umplut cu apa sau nisip in scopul sporirii stabilitatii pe sol. Parapetul trebuie prevăzut cu un dop din plastic pentru a putea permite umplerea respective golirea acesteia.

Dimensiuni parapet lestabil: lungime lOOOmm, inaltime 600-700mm, culoare alb sau roșu.

Pentru creșterea siguranței rutiere si asigurarea ghidării laterale, parapetii lestabili se fixeaza unul de altul prin intermediul unor elemente de legătură din același material, prevăzute cu folie reflectorizanta pe fiecare parte. Piesa de legătură este dimensionata astfel incat sa permită montarea in aliniament dar si pe linie curba sau cerc.

Pentru parapetul lestabil din material plastic termenul de garanție este de 2 ani in condiții normale de exploatare.

Montarea parapetilor lestabili se va realiza in următoarele etape:

se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare montajului;

conform normelor si regulilor de securitate si sanatate in munca, executantul asigura instructajul si protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele de se(^iafâ^n:rirt^ă (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta

membrii echipei de lucru vor purta veste florescent-reflectorizante;

după asigurarea locului de montaj se vor face măsurători pentru stabilirea locului ufrdsuiebfiic montati parapetii lestabili;

se poziționează parapetii lestabili pe sol si se asigura fixarea acestora cu piese de legătură ;

se repeta operația pana la terminarea instalării numărului de parapet lestabili doriti.

Ofertantul/producatorul produselor trebuie sa prezinte:

 • - Certificat de conformitate CE /certificat de constanta a performantelor sau agrement tehnic si aviz tehnic pentru parapetii lestabili, emise de instituțiile abilitate.

 • B8. Buton ii rutieri retroreflectorizanti aplicati- furnizare si instalare

Butonii reflectorizanti aplicati se utilizează pentru marcarea obstacolelor in carosabil,bordurilor,insulelor, refugiilor, imbunatatind vizibilitatea acestora atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

Pe suprafața laterala butonul trebuie prevăzut cu doua pereche de bile reflectorizante orientate spre cele doua sensuri de circulație.

La partea superioara butonul trebuie sa aiba o parte de culoare roșie pentru a marii vizibilitatea acestora.

Rezistenta in exploatare a butonilor rutieri retroreflectorizanti aplicati va fi de minim 2 ani.

Pentru butonii retroreflectorizanti aplicati termenul de garanție este de 2 ani in condiții normale de exploatare.

Montarea butonilor rutieri retroreflectorizanti aplicati se va realiza in următoarele etape:

se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare montajului;

conform normelor si regulilor de securitate si sanatate in munca, executantul asigura instructajul si protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele de securitate in munca (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta etc);

membrii echipei de lucru vor purta veste florescent-reflectorizante;

după asigurarea locului de montaj se vor face măsurători pentru stabilirea locului unde trebuie montati butonii retroreflectorizanti;

se poziționează butonul si se traseaza pe partea carosabila găurile de fixare;

se executa găurile de fixare cu bormasina;

se introduc diblurile de plastic pana in căpătui găurilor de fixare;

se poziționează butonul in găurile practicate si se prind șuruburile cu șaibele aferente in diblurile fixate anterior;

se strâng holzsuruburile pana la fixarea ferma a butonului pe partea carosabila cu ajutorul unei mașini de insurubat electrice;

se repeta operația pana la terminarea instalării numărului de butoni doriti.

Ofertantul/producatorul produselor trebuie sa prezinte:

 • - Certificat de conformitate CE /certificat de constanta a performantelor pentru butoni retroreflectorizanti, emise de instituțiile abilitate.

 • B9. Buton rutier retroreflectorizant (îngropat in carosabil)- furnizare si instalare

Butonii rutieri retroreflectorizanti se utilizează pentru marcarea liniilor de separare a culoarelor de^' circulație in trafic rutier.

Butonul rutier retroreflectorizant imbunatateste vizibilitatea liniilor de demarcație intre culoarele de circulație atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte si atentioneaza participantii la trafic in cazul depășirii accidentale a liniilor de demarcație prin solicitarea nepericuloasa a suspensiei autovehiculului.

Rezistenta in exploatare a butonilor rutieri retrereflectorizanti va fi de minim 2 ani.

Montarea butonilor retroreflectorizanti se face numai cu aprobarea organelor de Politie si a organelor locale care administrează zona respectiva, intr-un locaș special care va avea ca profil identic, profilul dispozitivului. Acest locaș se realizează cu o freza speciala.

După realizarea locașului butonul retroreflectorizant trebuie fixat in aceasta cu un bitum special pentru a asigura produsului o elasticitate deosebita. Pentru butonul rutier retroreflectorizant termenul de garanție este de 2 ani, in condiții normale de exploatare. Garanția nu este valabila in cazul folosirii utilajelor de dezapezire fara lamella de cauciuc sau in cazuri de vandalism.

Montarea butonilor rutieri retroreflectorizanti se va realiza in următoarele etape:

se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare montajului;

conform normelor si regulilor de securitate si sanatate in munca, executantul asigura instructajul si protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele de securitate in munca (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta etc);

membrii echipei de lucru vor purta veste florescent-reflectorizante;

după asigurarea locului de montaj se vor face măsurători pentru stabilirea locului unde trebuie montati butonii rutieri retroreflectorizanti;

se pregătește amestecul de bitum cauciucat, temperatura optima sa aiba 170-1800 C;

se verifica integritatea discurilor diamantate si poziția fata de cota 0( linia solului);

se reglează viteza de rotatie a discurilor si adancimea de frezare ținând cont de duritatea asfaltului;

se poziționează butonul rutier in carosabil si se traseaza pe partea carosabila găurile de fixare;

se executa frezarea găurilor de fixare cu freza speciala;

se curata locașul găurii de praf si impurități prin suflare si se preincalzeste cavitatea rezultata prin frezare;

se toarna in locaș amestecul special de bitum topit la temperatura optima de aplicare astfel incat sa se umple circa 30 % din volumul cavitatii;

se poziționează butonul in găurile practicate si se presează pana când amestecul de fixare care trebuie sa fie ușor in exces trebuie sa apara pe marginile butonilor;

se verifica butonii imediat după aplicare si se completează la nevoie cu amestec bituminous;

se repeta operația pana la terminarea instalării numărului de butoni doriti.

Ofertantul/producatorul produselor trebuie sa prezinte:

 • - Certificat de conformitate CE sau Certificat de constanta a performantelor pentru butonii rutieri retroreflectorizanti care sa ateste îndeplinirea cerințelor standardului SR EN 1463.

B10. Separatori de sens - furnizare si instalare

ntru

Baia'


Separatorii de sens sunt dispositive de semnalizare pentru traficul rutier, utiliz^tppc separarea si marcarea sensurilor sau benzilor de circulație, pentru delimitarea spatiilor^bi»^] sau pentru devierea circulației. Separatorul de sens se compune din piesa de capat si piesa centrala, colorat in masa in negru.

Separatorii trebuie confecționați din amestec de cauciuc vulcanizat pentru a micșora socul la eventualele impacturi cu autovehiculele.

Dimensiunile unui separator de sens:

Lungime 1000 - 2000 mm;

Lățime 250 - 300 mm;

înălțime 100 150 mm.

Fiecarea piesa centrala trebuie prevăzută la mijlocul ei cu un stâlp de forma cilindrica, din polietilena de inalta densitate cu inaltimea de minim 600 mm de la sol.

Separatorul de sens trebuie sa aiba prevăzute locașuri pentru scurgerea apei rezultate in urma precipitațiilor.

Stâlpul din polietilena trebuie prevăzut cu doua benzi din folie retroreflectorizanta alba care au rolul de a vizualiza limita sensului de mers atat pe timpul zilei, cat mai ales pe timpul nopții. Pe ambele parti ale piesei centrale ale separatorului de sens, trebuie sa aiba prevăzută o banda reflectorizanta de culoare galbena, care sa permită o buna vizibilitate a acesteia atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte.

Piesa de capat se va monta la începutul si la sfârșitul separatorului de sens si trebuie sa aiba aplicata o folie reflectorizanta similara piesei centrale.

Fixarea separatoarelor de sens pe carosabil se face cu holsuruburi si dibluri.

Pentru separatorul de sens, termenul de garanție este de 1 an, in condiții normale de exploatare. Garanția nu este valabila in cazul in care se trece intenționat peste elementele din material plastic, in cazul folosirii utilajelor de deszăpezire sau in cazuri de vandalism.

Montarea separatoarelor de sens se va realiza in următoarele etape:

 • - se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare montajului;

 • - conform normelor si regulilor de securitate si sanatate in munca, executantul asigura instructajul si protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

 • - zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele de securitate in munca (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta, etc.);

 • - membrii echipei de lucru vor purta veste fluorescenre-reflectorizate;

 • - după asigurarea locul de montaj, se vor face măsurători pentru stabilirea locului unde trebuie montate separatoarele de sens;

 • - se poziționează separatorul de sens si se traseaza pe partea carosabila găurile de fixare;

 • - se executa găurile de fixare cu bormasina;

 • - se introduce diblurile de plactic pana in căpătui găurilor de fixare;

 • - se poziționează separatoarele de sens in găurile practicate si se prind șuruburile cu șaibele aferente in dibluri fixate anterior;

 • - se strâng holsuruburile pana la fixarea ferma a separatorului pe partea carosabila cu ajutorul unei mașini de insurubat electrice;

 • -se repeta operația pana la terminarea instalării numărului de separatoare donnOfupâ ..Mre se^ montează elementele de capat.

Ofertantul/producatorul produselor trebuie sa prezinte:

Certificatul de conformitate CE/Certificat de constanta a performantelor sau Agrementul tehnic si Avizul tehnic pentru separatoare de sens, emise de instituțiile abilitate.

Bll. Garduri metalice pentru dirijare si protecție pietoni in vecinătatea unităților de invatamant - furnizare si instalare

Gardurile metalice pentru dirijare si protecție pietoni, sunt utilizate pentru traficul rutier si pietonal. Acestea se montează in zonele periculoase, zonele școlilor si grădinițelor, pentru blocarea permanenta a accesului autovehiculelor, pentru prevenirea traversărilor neregulamentare si pentru sporirea siguranței pietonilor/copiilor.

Un panou de gard trebuie sa aiba următoarele dimensiuni:

Lungime 2000 - 2200 mm,

inaltime de la nivelul solului 1000 - 1200 mm.

Panoul de gard trebuie executat din elemente de țeava rectangulara din otel, in construcție sudata.

Cei doi stâlpi verticali sunt rigidizați cu ajutorul a doua elemente sub forma unui arc de cerc. Țeava rectangulara folosita la confecționarea panoului de gard va avea dimensiunile 40 - 50 mm x 25 -30 mm si o grosimea peretelui de minim 2 mm.

Stâlpii pentru fixarea gardului in sol trebuie sa aiba inaltimea maxima de 1200 - 1400 mm. Pentru a împiedica pătrunderea apei in interiorul stâlpilor, aceștia trebuie prevazuti la partea superioara cu capace din metal.

Pe partea dinspre trotuar trebuie montat un panou realizat din tabla zincata cu inaltimea de 800 -900 mm. Panoul va fi vopsit in doua culori astfel incat limitele culorilor sa păstreze axul elementelor panoului de gard sub forma de arc de cerc si va avea stantat/decupat la partea superioara simbolul < ȘCOALA >, iar la partea inferioara va avea aplicat un autocolant cu simbolul indicatorului de avertizare <Copii> (fib A23 din SR 1848/2011).

La partea inferioara stâlpii verticali trebuie prevazuti cu doua bucăți de platbanda rectangulara care au rolul de a împiedica smulgerea stâlpilor din beton. Stâlpii verticali ai panoului de gard sunt prevazuti cu cele doua placi de prindere dreptunghiulare sudate pe stâlp cu ajutorul carora se realizează asamblarea panourilor de gard. Legătură dintre panourile de gard se realizează prin fixarea cu șuruburi si piulițe zincate.

Pentru gardul metalic pentru dirijare si protecție pietoni termenul de garanție este de 2 ani, in condiții normale de exploatare.

Montarea gardurilor metalice pentru dirijare si protecție se va realiza in următoarele etape:

 • - se transporta echipele de lucru, piesele, materialele si utilajele necesare montajului;

 • - conform normelor si regulilor de securitate si sanatatc in munca, executantul asigura instructajul si protecția persoanelor care se afla in zona in care se executa lucrările;

 • - zona de lucru se semnalizează corespunzător in conformitate cu normele de securitate in munca (panouri, indicatoare de semnalizare a lucrărilor si lămpi cu lumina intermitenta, etc.);

 • - membri echipei de lucru vor purta veste fluorescenre-reflectorizate;

  ri ?’o >

  (A wtv £ protective pietoni se montează, astfel incflPșir asiglire^s


-gardurile metalice pentru dirijare si ] delimitarea accesului;

 • -se fac măsurători pentru stabilirea locului unde trebuie montate gardurile metalice;

-după efectuarea gropilor, se amplaseaza stâlpii panourilor de gard in gropile practicate se toarna beton in golurile ramase. Betonul se prepara pe loc, manual sau cu betoniera electrica mobila alimentata de la grupul eletrogen;

-prinderea a doua panouri de gard se va realiza prin intermediul plăcutelor de prindere sudate pe stâlpi cu ajutorul unor șuruburi, șaibe si piulițe;

C. Recepția lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor se efectuează după finalizarea comenzi respective , distinct pentru fiecare tip de lucrare. Executantul trebuie sa comunice beneficiarului data terminării lucrărilor in vederea stabilirii recepțiilor acestora.

La recepție se vor verifica:

-daca s-au respectat prescripțiile tehnice;

 • - daca se constat deficiente de calitate de tipul: aspect, proprietăți optice, se impun executantului remedierea pe cheltuiala proprie si termene de remediere. In cazul in care admiterea recepției se face cu obiecții, in procesul verbal de recepție se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie remediate;

 • -remedierea se face in termenul specificat de comisia de recepție;

Se analizeaza calitatea montării si starea indicatoarelor corespunzător garanției, in caz de neconformitate se analizeaza factorii care au influențat scăderea duratei de viata a acestora.

Recepția se efecteaza prin determinări vizuale. In cazul in care se constata deficiente de calitate, comisia poate hotari remedierea pe cheltuiala executantului.

La terminarea recepției se vor consemna constatările si concluziile referitoare la calitatea lucrării recepționat împreuna cu decizia de admitere cu sau fara obiecții a recepției, de amanare sau respingere.

In cazul in care se recomanda admiterea cu obiecții, amanarea sau respingerea recepției, se vor propune masuri pentru inlaturarea neregurilor semnalate.

D.NORME DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII SI PROTECȚIA MEDIULUI

La toate lucrările efectuate, executantul va respecta normele de tehnica securității muncii în vigoare pentru lucrări ce fac obiectul contractului.

Executantul va respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoașterea principiului "poluatorul plătește". In situația oricărui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat "poluator". Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locațiile proprii în timpul executării contractului.

Executantul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

După încheierea lucrărilor, executantul va asigura curățenia la locul de muncă.

 • 1. Dotări tehnice minimale.

 • a) O autoutilitară necesară pentru transportul rapid al indicatoarelor rutiere, panourilor de orientare și informare, cadrelor metalice de susținere și stâlpilor metalici de susținere de la locul de depozitare la amplasamentul unde trebuie montate, a utilajelor și a personalului care participă la această activitate;

 • b) O autoutilitară necesară pentru transportul rapid al Imitatoarelor de viteză, a dispozitivelor semisferice de limitare a vitezei, a separatoarelor de sens și a stâlpișorilor (metalici ficși și demontabili) de la locul de depozitare la amplasamentul unde trebuie montate, a utilajelor și a personalului care participă la această activitate; ofertantul sau subcontractantul trebuie să facă dovada că deține acest utilaj (printr-un contract de cumpărare, închiriere sau leasing valabil pe toată durata contractului).

 • c) Un panou de semnalizare a lucrărilor fig. U 40 din SR 1848- 1/2011 montat în spatele mașinii de marcat;

 • d) Un panou mobil de avertizare luminoasă cu comandă electronică fig. U 41 din SR 1848 -1/ 2011 pentru semanlizarea mașinii de marcat în deplasare;

MARCAJE RUTIERE

o lucrări de execuție a marcajelor rutiere;

o locul de prestare a serviciilor: Municipiul Ploiești

o conform cu preturile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr._____________

o predarea amplasament de către beneficiar

 • 1. Generalități

Marcajele rutiere se adreseaza participantilor la traficul de pe drumurile deschise circulației publice. Ele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau Îndrumarea participantilor la traficul rutier si pot fi folosite singure sau impreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera, carora le completează, intaresc sau precizează semnificația. Formele, dimensiunile, locul de aplicare, semnificația si prevederile generale de execuție a marcajelor sunt prevăzute in standardul SR 1848-7:2015.

Marcajele pe partea carosabila trebuie sa asigure vizibilitatea pe timp de zi si timp de noapte (luminanta si retroreflexie) si sa prezinte aderenta ( SRT).

Marcajele destinate semnalizării in interiorul orașelor se impart in .

Marcaje longitudinale de:

Separare a sensurilor de circulație;

Separare a benzilor de același sens;

Marcaje transversale de;

Oprire;

Cedare a trecerii;

Traversare pentru pietoni;

Traversare pentru biciclisti;

Marcaje diverse pentru:

Ghidare;

Spatii interzise;

Interzicerea staționarii;

Statii de autobuze, troleibuze, taximetrie, tramvaie;

Locuri de parcare;                                                   \ '

Piste pentru biciclisti;

Zone cu trafic pietonal si de vehicule intens sau cu risc crescut de accidente;

Săgeți sau inscripții.

Marcajele longitudinale sunt constituite din:

Linie continua simpla si dubla;

Linie discontinua simpla sau dubla;

Linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua, alaturate.

Marcajele transversale cuprind:

Marcaje de oprire;

Marcaje de cedare a trecerii;

Marcaje de traversare pentru pietoni;

Marcaje de traversare pentru biciclete;

Marcaje de reducere a vitezei.

Marcajele diverse au, fie rol de a materializa traiectoria pe care trebuie sa o urmeze vehiculele la traversarea unei intersecții, fie marcheaza o zona din carosabil in care se interzice accesul vehiculelor sau staționarea acestora, fie evidențiază zonele destinate stafiilor de autobuze,troleibuze,taximetre sau tramvaie ( fiind insotite de inscripția „ BUS, TAXI, TRAM”, sau zonele de locuri de parcare pe partea carosabila, fie sunt săgeți de direcționare, inscripții sau alte imagini desenate pe partea carosabila, cu diverse semnificatii.

Marcajele rutiere se executa pe baza proiectelor de reglementare a circulației avizate de organele competente.

Tipurile de materiale de marcaj care se utilizează pentru execuția marcajelor rutiere sunt cele recomandate in Cap.4 SR 1848-7:2015. Pentru execuția marcajelor se pot utiliza materiale de diverse culori,fiecare avand o anumita semnificație, in conformitate cu prevederile pct. 4.4 din SR 1848-7:2015.


 • 2. Marcaje rutiere termoplastice

Marcajele rutiere termoplastice se realizează cu produse termoplastice temperaturi cuprinse intre 180-2100 C. Acestea se incalzesc in preincalzitoare montate in camioane sau direct pe mașina de marcat. Produsul in stare topita se aduce la temperatura de aplicare si se menține sub agitare pentru omogenizare in toata masa. Produsul se aplica pe suport cu mașini de marcat speciale care au rezervoare cu manta incalzita, in care produsul este menținut la temperatura recomandata pe toata perioada aplicării. Mașinile de marcat sunt prevăzute cu dispozitive de aplicare a vopselei si a microbilelor din sticla.

Produsele termoplastice se aplica prin extrudare (când se obțin pelicule de min 3000 microni). Aceasta tehnologie se utilizează la execuția marcajelor longitudinale, transversale si diverse.

Produsele termoplastice prezintă caracteristici superioare fata de celelalte tipuri de produse de marcaj, de aceea utilizarea lor are anumite avantaje:

Sunt indicate atat pentru suprafețe bituminoase ( noi sau vechi), cat si pentru suprafețe din beton de ciment (in acest caz se aplica o pelicula de amorsa)

Prezintă uscare rapida prin racirea peliculei aplicate, din acest motiv circulația poate fi reluata după un timp foarte scurt;

Stratul aplicat este uniform si preia forma suportului;

Datorita structurii asemanatoare a materialului cu ce a a bitumului si aplicării la temperatura ridicata umple intersecțiile drumurilor cu textura neregulata, ceea ce conferă o aderenta foarte buna;

Are durabilitate deosebita si flexibilitate superioara;

Gradul de alb se menține pe toata perioada de exploatare a marcajului, datorita capacitatii de autocuratare atunci când ploua;

Prezintă rezistenta superioara la agenti chimici;

Sunt produse ecologice (nu conțin solventi organici sau alte componente care favorizează emisiile de compuși organici volatili).

Produsele termoplastice conțin înglobate microbile din sticla care asigura o vizibilitate constanta pe toata perioada de viata a marcajelor. Pentru obținerea unui grad ridicat de retroreflexie, imediat după aplicare se poate presără pe suprafața marcajului încălzit un strat

A / A

1© ■

suplimentar de microbile reflectorizante. In acest mod se asigura o vizibilitam^iiperioarăȚj pe timp de zi si de noapte, pe timp uscat sau umed.

Suprafețele pe care se aplica marcajele rutiere termoplastice trebuie sa fie curate, uscate sau nu prezinte fisuri sau alte tipuri de degradare. Pe suprafețe bituminoase marcajul se aplica direct. In cazul in care suportul este din beton de ciment sau pe zone in care exista marcaje aplicate anterior, produsele termoplastice se aplica peste un strat de amorsa.

Produsele termoplastice se pot aplica si la grosimi de strat mai mari sub forma de benzi rezonatoare transversale, in scopul avertizării conducătorilor auto asupra necesității reducerii vitezei de deplasare a vehiculelor in zonele care preced trecerile de pietoni, in zona școlilor, grădinițelor, spitalelor,parcurilor sau zonelor comerciale.

In cazul benzilor rezonatoare transversale grosimea stratului de marcaj este cuprinsa intre 4si 8 mm si se realizează din mai multe aplicări succesive. In localitati, acolo unde viteza de rulaj a autovehiculelor este limitata la valori bine stabilite, se recomanda in general grosimi de 6 mm.

 • 3. Marcaje rutiere termoplastice preformate

Marcajele rutiere termoplastice preformate se realizează din elemente cu grosime de minim 2500 microni. Aceste elemente avand formele si dimensiunile specifice fiecărui tip de marcaj ( săgeți,simboluri, inscripții, mesaje scrise, in conformitate cu SR 1848-7:2015), se obțin din placi termoplastice preformate care se debitează cu ajutorul unor instalatii speciale de taiere cu jet de apa sau nisip.

Utilizarea materialelor termoplastice preformate prezintă anumite avantaje si anume:

Se poate realiza o gama larga de forme geometrice, simboluri, mesaje, logo-uri

Se aplica simplu utilizând arzatoare cu flacara

Se asambleaza cu ușurința intr-o gama larga de dimensiuni;

Marcajele se pot aplica chiar in spatii cu dimensiuni restrânse;

Produsele tremoplastice preformate se utilizează atat pentru execuția marcajelor diverse de culoare alba (săgeți de direcționare, inscripții,mesaje text), cat si a celor cu mai multe culori simboluri de indicatoare rutiere, inscripții, pictograme).

Fiind produse termoplastice, prezintă flexibilitate si pot fi aplicate chiar si pe vreme rece, recomandarea producătorilor fiind de min + 50 C pentru suport. De asemenea, prezintă

uscare rapida prin răcire, din acest motiv circulația poate fi reluata după i® titp^foafte. । |g scurt. Ca si produsele termoplastice, materialele microbile din sticla care asigura o vizibilitate marcajelor. Pentru obținerea unui grad ridicat de retroreflexie, imediat după aplicare se poate presără pe suprafața marcajului încălzit un strat suplimentar de microbile reflectorizante. In acest mod se asigura o vizibilitate superioara pe timp de zi si de noapte, pe timp uscat sau umed.

termoplastice preformate

constanta pe toata perioada^e^WtHdJs^'


Suprafețele pe care se aplica marcajele rutiere termoplastice preformate trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte fisuri sau alte tipuri de degradare.

Pe suprafețele bituminoase, marcajele preformate se aplica direct. In cazul in care suportul este din beton de ciment, produsele termoplastice preformate se aplica peste un strat de amorsa. In zonele in care exista marcaje aplicate anterior, acestea se vor indepartainainte de aplicarea noilor marcaje.

 • 4. Marcaje rutiere cu vopsea convenționala

Marcajele rutiere realizate cu vopsea convenționala pe baza de solvent organic se excuta la temperatura mediului ambient, intr un interval optim recomandat de 20-35 C.

Vopselele convenționale pe baza de solvent organic se utilizează pentru execuția marcajelor longitudinale,transversale si diverse. Marcajul rutier convențional executat cu vopsea pe baza de solvent organic se caracterizează prin:

Aderenta buna in special pe suporturi bituminoase;

Menținerea culorii;

Rezistenta buna la uzura cauzata de rulajul autovehiculelor participante la trafic;

Rezistenta buna la umiditatea suportului si sărurile existente pe carosabil ca urmare a antrenării unor compuși chimici din strauctura asfaltului sau adaosului de soluții utilizate pentru degivrarea suprafețelor carosabile in timpul sezonului rece;

Retroreflexie buna datorita microbilelor din sticla aplicate concomitent cu vopseaua.

Aplicarea se poate face in funcție de elementele de marcaj ce se excuta manual sau cu mașini de marcat speciale, dotate cu rezervor pentru vopsea si pistoale pentru pulverizarea vopselei si microbilelor din sticla.

Aplicarea manuala se utilizează pentru execuția marcajelor diverse si celor transversale V -X.

situate in zone cu configurație dificila pentru accesul mașinilor de marcai>cu$;sabloarie\ speciale, construite la dimensiunile prevăzute in standardele aplicabile:

Săgeți, inscripții, pictograme,simboluri de mici dimensiuni, cifre pentru numerotarea locurilor de parcare;

Linii de delimitare spatii de parcare si capete de linii de parcare;

Marcaje pentru spatii interzise;

Linii de oprire sau cedare a trecerii;

Linii de traversare pentru pietoni.

Aplicarea mecanizata (cu mașina de marcat) se poate realiza in varianta pneumatica ( cu presiune de aer) sau airless si se adopta pentru execuția marcajelor longitudinale si transversale.

Grosimea peliculei aplicate in cadrul marcajelor rutiere convenționale este de 600 microni.

 • 5. Marcaje rutiere antiderapante aplicate la cald

Marcajele rutiere antiderapante sunt elemente de semnalizare rutiera orizontala, care au aparut si s-au dezvoltat din necesitatea de a asigura un grad de siguranța ridicat pentru pietonii angajati in traficul stradal, in special in zonele cu trafic de autovehicule intens: vecinatateascolilor, grădinițelor, spitalelor, parcurilor sau instituțiilor de interes public. Marcajele rutiere antiderapante sunt singurele elemente de siguranța activa care pot fi implementate pe drumurile publice si care reduc cu pana la de 10 ori spațiul de franare in condițiile in care coeficientul de frecare scade foarte mult ( drum ud, alunecos).

In funcție de destinație si condițiile de trafic, aceste elemente de semnalizare orizontala pot fi configurate in conformitate cu prevederile pct.3.3.5 din SR 1848-7:2015, astfel: Covoare pietonale de culoare roșie;

Ansambluri antiderapante poziționate pe zona carosabila in direcția de deplasare a autovehiculelor formate din covoare de culoare rosiedupa cum este descris in continuare: Covor pietonal de forma dreptunghiulara cu laturile L = latimea benzii de circulație si 1=4-6m (in funcție de dimensiunea arterei), pe care se aplica la cald benzi albe de marcaj din material termoplastic poziționate la distanta de 0,5 m fata de marginile covorului;


Covor pe sens care precede covorul pietonal de forma dreptunghiulara aya cu latimea benzii de circulație, aplicat pe o lungime raportata la vitez vehiculelor, astfel incat sa permită reducerea acesteia in timp util la^RUaloare corespunzatoareevitarii accidentelor grave. Lungimea minima recomandata a covorului antiderapant trebuie sa fie cel puțin egala cu distanta minima de franare de la viteza cu care autovehiculele au voie sa circule pe drumul respectiv. Pe aceste covoare se pot aplica inscripții „ ȘCOALA, SPITAL” etc.( din material termoplastic preformat).

Covor cu inscripții - poziționat inaintea covorului pe sens de forma dreptunghiulara cu laturile L=4 m si Matimea benzii de circulație pe care se aplica inscripția „ Presemnalizare trecere pietoni”, (din material termoplastic preformat).

Un asfel de ansamblu cuprinde si un set de 6 benzi rezonatoare transversale aplicate la cald, din material termoplastic, configurate asa cum este precizat in SR 1848/7:2015. Grupul de benzi rezonatoare transversale este poziționat intre covorul pe sens si covorul cu inscripții. Prin natura si structura lor aceste ansambluri măresc siguranța la franare a autovehiculelor asigurând in același timp o buna stabilitate transversala a acestora.

Materialele destinate realizării covoarelor antiderapante sunt materiale termoplastice care conțin umpluturi grosiere din granit, bazalt sau bauxita, care se aplica manual la temeperaturi cuprinse intre 180-210 C, stratul avand grosimi de 4000-6000 microni. Aplicarea se realizează unor dispozitive de construcție speciala in forma de rama. Ca si celelalte materiale termoplastice cu aplicare la cald, marcajele tip covoare antiderapante se pot realiza pe suprafețe din asfalt dar si pe suprafețe din beton de ciment. In cazul in care suportul pe care se aplica marcajul este din beton, se aplica un primer care asigura aderenta stratului final. Daca exista marcaje anterioare, acestea se indeparteaza integral inaintea aplicării covorului antiderapant. In oricare dintre cazuri suprafața pe care se aplica marcajul trebuie sa fie curata, uscata si sa nu prezinte fisuri sau alte tipuri de degradări.

Covorul aplicat asigura o suprafața colorata, durabila, rezistenta la alunecare ce poate intra in folosința după cca 15 min. De la aplicare.

 • 6. Marcaje rutiere cu covoare bicomponente

Pentru evidențierea anumitor zone cu destinatii speciale de ex. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilitali locomotorii, se aplica marcaje tip covor, realizate cu

»                                                                                                                                                                               *72^     ' - '

materiale de marcaj bicomponente, la dimensiunile, culorile si configuratiapfevazute in

.                                                                                                                                                                                         -K 'T *

normativul NP 051-2012. Tehnologia de aplicare este una manuala, cu dispozinye> ăpecjale,k care permit obținerea unei pelicule cu grosime uniforma.

Covoarele bicomponente se aplica in general la grosimi ale peliculei de 1500-2000 microni, cu suprafața neteda pe suprafețe de asfalt, dar si pe suprafețe de beton de ciment. In cazul in care suportul pe care se aplica marcajul este din beton, anterior aplicării covorului se aplica o amorsa care asigura aderenta stratului final. Daca exista marcaje anterioare, acestea se indeparteaza integral. In oricare dintre cazuri, suprafața pe care se aplica mrcajul trebuie sa fie curata, uscata si sa nu prezinte fisuri sau alte tipuri de degradări. Covoarele bicomponente se vor aplica numai in condiții climatice adecvate, respectiv temperatura ambianta: + 5-^- +35,0 C, temperatura suportului:+ 5+ +45,0 C, umiditatea relativa:max.85%.

 • 7. Marcaje rutiere tactile(aplicate fara prindere mecanica)

Marcajele rutiere tactile care se aplica pentru avertizarea persoanelor cu deficiente de vedere la apropierea de strada (la traversări) sau in apropierea de zone cu potențial pericol (trepte,diverse obstacole).

Sunt prevăzute in normativul NP 051-2012, in care se precizeazapozitionarea dimensiunile si modul de configurarea a traseelor in funcție de locația in care acestea se aplica.

Marcajele rutiere tactile aplicate fara prindere mecanica se realizează din benzi de materiale termoplastice colorate in masa, constituite dintr-un strat de baza prevăzut cu elemente in relief care pot fi:

De ghidare - la care elementele in relief se prezintă sub forma de benzi liniare ( pentru configurarea traseelor de urmat)-

De avertizare - la care elementele in relief se prezintă sub forma de spoturi semisferice ( pentru a semnala zonele in care se manifesta pericolul pentru persoanele cu deficiente) Benzile de marcaj tactil se aplica manual. Marcajul tactil poate fi aplicat pe orice tip de suport cu condiția ca acesta sa fie in stare buna, sa nu prezinte fisuri sau alte tipuri de degradări, sa fie curat si uscat. Pe suprafețele bituminoase marcajul poate fi aplicat ca atare, dar pe suprafețele din beton de ciment se va aplica in prealabil o amorsa care asigura compatibilitate cu suportul si asigura o valoare superioara a aderentei.


Performantele marcajelor rutiere (in conformitate cu prevederile SR EN 1436+

Pentru marcajele rutiere termoplastice- clasa P7, cu valorile parametrilor:

Coeficientul de luminanta retroreflectata pe vreme uscata: RL >200 med x m-2x lx-2( clasa R4);

Coeficientul de luminanta retroreflectata pe vreme umeda: RL > 50 med x m -2 x lx-2 (clasa RW3);

Coeficientul de luminanta retroreflectata pe ploaie: RL > 50 med x m -2 x lx-2 (clasa RR3);

Coeficientul de luminanta sub iluminizare difuza:Qd> 160 med x m -2 x lx-2 (clasa Q4);

Valoarea aderentei: SRT > 45 (clasa SI).

Pentru marcaje rutiere termoplastice preformate- Clasa P7, cu valorile parametrilor: Coeficientul de luminanta retroreflectata pe vreme uscata: : RL > 200 med x m -2 x lx-2 (clasa R4);

Coeficientul de luminanta retroreflectata pe vreme umeda: : RL > 50 med x m -2 x lx-2 (clasa RW3);

Coeficientul de luminanta sub iluminare difuza:Qd> 160 med x m -2 x lx-2 (clasa Q4);

Valoarea aderentei: SRT> 45 (clasa SI)

Pentru marcajele rutiere convenționale- Clasa P6, cu valorile parametrilor:

Coeficientul de luminanta retroreflectata pe vreme uscata: RL >200 med x m-2 x Ix -2 ( clasa R4);

Coeficientul de luminanta sub iluminare difuza:Qd> 160 med x m -2 x lx-2 (clasa Q4);

Valoarea aderentei: SRT> 45 (clasa SI)

Pentru marcaje rutiere antiderapante aplicate la cald:

Valoarea aderentei: SRT> 60 (clasa S4)

Pentru marcaje rutiere tactile aplicate fara prindere mecanica:

Valoarea aderentei: SRT> 50 (clasa S2)

Documentele pe baza carora se apreciaza calitatea tipurilor de produse de marcare rutiera sunt:

Agrementul tehnic insotit de Avizul Tehnic valabil;

Buletine, rapoarte de încercări emise de laboratoare autorizate pentru incercarile respective. Garanția marcajelor rutiere este:


24 luni pentru marcajele rutiere termoplastice longitudinale aplicate prin procedeul de extrudare si marcajele rutiere termoplastice transversale si diverse;

24 luni pentru marcajele rutiere termoplastice preformate;

6 luni pentru marcajele rutiere convenționale (executate cu vopsea pe baza de solvent organic);

24 luni pentru marcajele rutiere antiderapante;

24 luni pentru marcajele rutiere tactile aplicate fara prindere mecanica.

 • 8. Controlul calitatii marcajelor:

 • - in timpul execuției marcajului, beneficiarul poate avea in vedere:

 • - respectarea filmului marcajului;

 • - banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat avand microbile repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea; latimea benzi de trebuie sa fie constanta, sa nu prezinte frânturi sau serpuiri;

 • - la controlul vizual si ajutorul aparatelor de masura(retrometru, etc), marcajul sa prezinte luminanta si retroflexie uniform distribuite pe toata suprafața marcajului. Culoarea marcajului trebuie sa fie uniforma si nealterata de culoarea suprafeței pe care se aplica marcajul, iar caracteristicile reflectorizante trebuie păstrate nealterate pe toata perioada de garanție a marcajului;

 • - verificarea calitatii lucrărilor executate se va face zilnic in perioada de derulare a acțiunii.

 • 10. Recepția lucrărilor de marcaj

Recepția la terminarea lucrărilor -se efectuează după finalizarea comenzii respective , distinct pentru fiecare tip de marcaj (longitudinal, transversal sau diverse). Executantul trebuie sa comunice beneficiarului data terminării lucrărilor in vederea stabilirii recepțiilor acestora.

La recepție se vor verifica:

 • - se va verifica geometria benzii de marcaj, conform prevederilor SR 1848-7:2004, banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat avand microbile repartzate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea;

-daca se constat deficiente de calitate de tipul: aspect, proprietăți optice, dozaje de vopsea si microbile, se impun executantului remedierea oe cheltuiala proprie si termene de remediere. In cazul in care admiterea recepției se face cu obiecții, in procesul verbal de recepție se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie remediate ;

 • -remedierea se face in termenul specificat de comisia de recepție;

Recepția finala la expirarea perioadei de garanție:

Se executa in apropierea expirării termenului de garanție , cu maxim 15 zile inainte de expirarea perioadei, dar nu mai târziu de 15 zile după expirarea perioadei.La terminarea perioadei de garanție se va face o verificare a comportării marcajului utilizând aceleași proceduri ca si la recepția la terminarea lucrarilocaspect vizual conform SR 1848-7:2004(contur, dimensiuni, continuitate, pelicula), coeficient de luminanta retroreflectata, factor de luminanta, uzura.

Se analizeaza calitatea marcajului corespunzător garanției, in caz de neconformitate se analizeaza factorii care au influențat scăderea duratei de viata a marcajului.

Recepția se efecteaza prin determinări vizuale. In cazul in care se constata deficiente de calitate a marcajului rutier, al dozajului de vopsea sau microbile, a retroreflectiei, luminantei, aderentei la uzura, comisia poate hotari remedierea pe cheltuiala executantului. La terminarea recepției se vor consemna constatările si concluziile referitoare la calitatea marcajului recepționat împreuna cu decizia de admitere cu sau fara obiecții a recepției, de amanare sau respingere.

In cazul in care se recomanda admiterea cu obiecții, amanarea sau respingerea recepției, se vor propune masuri pentru inlaturarea neregurilor semnalate.

 • 9 . MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata serviciilor prestate se va face în termen de 30 zile de la data emiterii facturii, după confirmarea de către beneficiar a îndeplinirii obligațiilor asumate de către executant. în cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, se vor aplica penalizările care sunt precizate în continuare.

 • 10 .NORME DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII SI PROTECȚIA MEDIULUI

La toate lucrările efectuate, executantul va respecta normele de tehnica securității muncii în vigoare pentru lucrări ce fac obiectul contractului.

Executantul va respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoașterea principiului „poluatorul plătește”. In situația oricărui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu

A-

■« v-ț \Wr ' A\ io ț v ’■’ ' ■ >          A--’

(angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat „poluator”.

informat despre orice eveniment de mediu produs în locațiile proprii în tim contractului.

Executantul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

După încheierea lucrărilor, executantul va asigura curățenia la locul de muncă.

11. PRECIZĂRI

Cerințe privind personalul:

Conducător tehnic pentru coordonare activitate marcaje rutiere (cu experiență în acest gen de activitate). Acesta va coordona echipa de muncitori și va asigura respectarea condițiilor de calitate impuse de normativele în vigoare;

Mecanic deservent și ajutor de mecanic. Aceștia vor asigura/supraveghea funcționarea utilajelor de marcat pentru o calitate ridicată a peliculei de vopsea aplicată;

Muncitori pentru pozare/ridicare conuri semnalizare și pentru aprovizionarea mașinii de marcat. Aceștia vor asigura semnalizarea zonei de lucru având în vedere normele de securitate a muncii și vor alimenta mașina de marcat cu produsele care se vor aplica pe asfalt;

Se solicita prezentarea declarațiilor de disponibilitate ale personalului solicitat, semnate, în original.

Dotări tehnice minimale:

O autoutilitară necesară pentru transportul rapid la amplasamentul lucrărilor a utilajelor și a personalului care participă la această activitate;

O mașină de marcat cu pulverizare pentru vopsea rutieră clasică dotată cu seturi de două pistoale. Această mașină este necesară pentru a realiza simultan linii duble continue și discontinue necesară pentru executarea marcajelor rutiere în parametrii de calitate .

O autospecială dotată cu perii (mătură rotativă) sau instalație de spalare specifică pentru curățarea suprafeței de lucru pe care se aplică marcajul rutier.

Un autovehicul cu platformă sau remorcă pentru transportul mașinii de marcaj;

Un panou de semnalizare a lucrărilor montat în spatele mașinii de marcat;


Un panou mobil de avertizare luminoasă cu mașinii de marcat în deplasare;


comandă electronică pentru ^inanliz^a *


O trusă dotată cu: un termometru (necesar măsurării temperaturii optime de aplicare a vopselei de marcaj rutier), un higrometru (necesar pentru măsurarea umidității aerului).