Hotărârea nr. 256/2020

Hotãrârea nr. 256 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 13.341.568,90 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 256 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 13.341.568,90 lei

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 340/24.07.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 18/23.07.2020 prin care se propune aprobarea unui împrumut intern în valoare de 13.341.568,90 lei;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

În conformitate cu prevederile:

 • - Art. 20 alin. (1) lit. f) și g), art. 61 alin. (1) și (3), art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (4) și art. 64 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • - art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • - art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. b și art. 197 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 13.341.568,90 lei, cu o durată de 13 ani, din care: perioadă de grație 3 ani, în care se plătesc dobânzi și comisioane și nu se rambursează rata de credit, perioadă de rambursare 10 ani, în care se plătesc dobânzi, comisioane și rata de credit.

Art. 2 Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice cu cofinanțare de la U.E, prevăzute în ANEXA nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Notele de fundamentare conform - ANEXEI nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Caietul de sarcini conform - ANEXEI nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Din bugetul local al municipiului Ploiești se asigură plata: serviciului anual al datoriei publice locale; oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; alte cheltuieli neeligibile la finanțarea din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 6 Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Ploiești următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului acordat;

 • c) gradul de îndatorare al municipiului Ploiești;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente împrumutului;

 • f) plățile efectuate din împrumut;

Art. 7 Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economică, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

M A M!ec

PRIMAR Adrian Florin DOfftft

/-• vi O

& c.    n .t * A. ’k

Pc-Ș/


PROIECTE FONDURI EUROPENE - PROPUNERE CREDIT

Nr. crt.

Denumire obiectiv de investitii

Valoare totala (lei)

Total finanțare PMP (lei)

i s-, Necesar

suplimentar(lei)

iS|g^L aprobare

TOTAL rtlELTT^ELt'L'i:

>&i;i7&G4i;L6<;

<<55tf55;2B7;3i/<

:: 13.341

Cap.65.07-71

■ i

INVATAMANT

:xȘț;81fcllȘ;i6:<<

<<<L24Ș^O0<::i:

din care

C

Alte cheltuieli de investitii

51.816.115.26

1.248.104,16

1.248.104,16

1

Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

12.806.170,50

326.795,13

326.795,13

HCL 618/2018

2

Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2B

12.918.581,00

330.442,78

330.442,78

HCL 617/2018

3

Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str.

Trestioarei nr.27

3.880.225,50

146.643,55

146.643,55

HCL 610/20.12.2018

4

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic 1

Mai

14.861.011,90

297.220,21

297.220,21

HCL 543/03.12.2018

HCL 227/29.06.2020

5

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Sf. Apostol

Andrei

7.350.126,36

147.002,49

147.002,49

HCL 544/03.12.2018 HCL

228/29.06.2020

Cap. 70.07-71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

45>?tȘO;8?t8ijbO::::K

1.02:1.638.64

ȚO2!1;638;64 <:< <<:

C

Alte cheltuieli de investitii

45.460.848.00

1.021.638.64

1.021.638,64

1

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului

Pioiesti-Cartier Pictor Rosenthal

22.685.458,00

553.885,74

553.885,74

HCL 612/20.12.2018

HCL 130/08.05.2020

2

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului

Pioiesti-Cartier Rafov

22.775.390,00

467.752,90

467.752,90

HCL 611/20.12.2018

HCL 128/08.05.2020

Cap.84.07-71

TRANSPORTURI

53.3S5:464;5T:

< :ii;07Ț826;ț0-:<

din care

B

Lucrări in continuare

163.902.677,90

53.385.464,51

11.071.826,10

1

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transpor auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

98.197.848,83

46.655.638,41

4.342.000,00

HCL 494/2018;

HCL 296/2018;

HCL 380/2019 HCL 381/2019, HCL 549/2019

2

Modernizare strada Gh. Gr. Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

65.704.829,07

6.729.826,10

6.729.826,10

HCL 495/16.11.2018 HCL

34/18.02.2020

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII DIRECTOR EXECUTIV MIHAEI„| IAMANDI

(


NT SI SAN<


SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SERVICIUL INVESTIȚII

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNII

^4   z__ IA Hec

Z2o.fr

APROBATIV PRIMAR, V

Adrian FIoriOlOBRE q1'

NOTA DE FUNDAMENTARE

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1. Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic „1 Mai”

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4,4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru, dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5., Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru Liceul Tehnologic „1 Mai”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.227/2020 s-au aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente, precum și contribuția proprie în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai •• Ploiești” cod SMIS 126860,

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 14.861.011,89 Iei din care valoarea totală eligibilă 14.861.011,89 lei și valoarea totală neeligibilă de 0 lei.

Contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, este în cuantum de 297.220,21 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Proiectul este depus la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si se afla in etapa de precontractare.

Se propune alocarea sumei de 297.220,21 lei pentru asigurarea cheltuielilor Municipiului Ploiești.

Suma prevăzută in buget: 297.220,21 lei.

2. Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație...ș.i^-;rare, Obiectiv Specific 4.5., Municipiul Ploiești a depus cerere de

accesarea de fonduri nerambursabile pentru Liceul Tehnologic „Sf. Apbsfol.Hndfoi^ Prin Hotărârea Consiliului Local nr.228/2020 s-au aprobat cerefoa de

și cheltuielile aferente, precum și contribuția proprie în conformitatecQhfoitiW^ojî^ a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Do^B^entâri^^ie Avizare a Lucrărilor de Intervenție - a proiectului „Reabilitarea, mode^ijareâ și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861.

Valoarea totală a proiectului este in cuantum de 7.350.126,36 lei din care valoarea totală eligibilă 7.350.126,36 lei si valoare totală neeligibilă de 0 Iei.

Contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 147.002,50 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Proiectul este depus la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si se afla in etapa de precontractare.

Se propune alocarea sumei de 147.002,50 lei pentru asigurarea cheltuielilor Municipiului Ploiești.

Suma prevăzută in buget: 147.002,50 lei.

Director Executiv, Mihaela IOIANDI

Sef se

l%.TYrffvBTT

NOTA DE FUNDAMENTARE <

1. Construire Grădiniță en program prelungit Bdul Petrolului

In anul 2018 s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești - Bdul Petrolului, proiect aflat in evaluare de către ADR Sud Muntenia.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.618/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță cu program prelungit Bulevardul Petrolului", precum si valoarea totală a proiectului în cuantum de 12.806.170,50 lei si contribuția Municipiului Ploiești in proiect in cuantum de 326.795,13 lei.

Proiectul este depus la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si este trecut in lista rezerva.

Se propune alocarea sumei de 326.795,13 lei pentru asigurarea cheltuielilor Municipiului Ploiești.

Suma prevăzută in buget: 326.795,13 Iei.

2. Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

In anul 2018 s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - Aleea Strunga nr. 2B, proiect aflat in evaluare de către ADR Sud Muntenia.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr. 2B.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.617/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilități -Aleea Strunga nr. 2 B”, precum si valoarea totală a proiectului în cuantum de 12.918.581,00 lei si contribuția Municipiului Ploiești in proiect in cuantum de 330.442,78 lei.

Proiectul este depus ia Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si este trecut in lista rezerva.

Se propune alocarea sumei de 330.442,78 lei pentru asigurarea cheltuielilor Municipiului Ploiești.


Suma prevăzută in buget: 330.442,78 lei.

^.Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioax^i^ Prin Hotararea Consiliului Local nr.610/20.12.2018 s-au â

tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza SCPTz grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei nr.27.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.610/20.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F - Construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei nr.27, precum si valoarea totală a proiectului în cuantum de 3.880.225,50 lei si contribuția Municipiului Ploiești in proiect in cuantum de 146.643,55 lei.

Proiectul este depus la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si este trecut in lista rezerva.

Se propune alocarea sumei de 146.643,55 lei pentru asigurarea cheltuielilor Municipiului Ploiești.

Suma prevăzută in buget: 146.643,55 iei.

Director Executiv,


Mihaela 1AMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


Sef serviciu, Carmen NITU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-PROPUNERE CREDIT

Cap. 70.07-71 -LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Subcap. C - ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL

Proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL” se înscrie in contextul general de dezvoltare durabilă, economico-socială, în politicile și programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizează optimizarea factorilor de dezvoltare locali, si urmărește:

o creșterea calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala prin imbunatatirea accesului la utilitățile publice;

o imbunatatirea infrastructurii rutiere din zona marginalizata

o asigurarea și îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban ce va contribui la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității;

o creșterea gradului de siguranța al cetățenilor prin modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public;

o imbunatatirea imaginii zonei si creșterea gradului de coeziune sociala si economica.

Prin implementarea proiectului sus menționat se are in vedere a se realiza următoarele lucrări:

Obiectiv A: AMENAJARE LOC DE JOACA PENTRU COPII PE AMPLASAMENTUL DIN STRADA ALEEA BERCENI NR. 2A, si cuprinde: amenajare loc de joaca, împrejmuire teren, sistem irigatii, toalete ecologice, amenajare spatii verzi

Obiectiv B: INTERVENȚII AUPRA STRĂZILOR DIN CARTIERUL PICTOR ROSENTHAL reabiliatrea, modernizarea sau construirea (extinderea) elementelor de infrastructura rutiera si a rețelelor de utilitati urbane (alimentare cu apa, canalizare, iluminat stradal, canalizatie curenti slabi), dotare si echipare, si cuprinde:

sl modernizarea străzilor din cartierul Pictor Rosenthal: Intrarea Moara Noua, Intrarea Cătunul, Intrarea Paraului, Aleea Romanești, Aleea Berceni, Albisor, Boian, Voila, Stupilor, Steluțelor, Freamătului, Ruginoasa, Ulmului, Calabreaza, Putui cu Apa Rece,Chilia

Mălinului, Pictor Rosenthal, Toporasi, Mugurilor, Spicului, Țesătorilor, Mirceapel-Batran;

B extinderea rețelelor pentru asigurarea utilităților de baza (alimentare cu apa, canalizare pentru ape menajere si/sau pluviale, iluminat public stradal si canalizatie curenti slabi);                                                                      . 4 "/ je

 • ■ amenajare spatii verzi;

 • ■ sistem de irigatii.                                                                     '

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 130/08.05.2020 a fost aprobat proiectul, cheltuielile legate de proiect, precum si contribuția proprie pentru obiectivul de investitii „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL” in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluarei si selecție.

 • ❖ Valoarea totală a proiectului - 22.685.458,00 lei inclusiv TVA

 • ❖ Valoarea C+M - 17.381.735,00 lei inclusiv TVA

 • ❖ Contribuția proprie în proiect             - 553.885,74 lei, din care:

 • - cheltuieli neeligibile                    - 102.221,00 lei

 • - contribuția de 2% din valoarea eligibilă - 451.664,74 lei

Durata de realizare a investiției este de 28 de luni de la semnareacontractului de finanțare.

întrucât proiectul este în etapa de precontractare la MDRAP, in vederea asigurării contribuției proprii in proiect a Municipiului Ploiești, propunem alocarea sumei de 553.885,74 lei, inclusiv TVA.

Necesar de finanțare: 553.885,74 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela lAMANDI

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI SEF SERVICIU,

Mihail NEGRU w

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


APROBO^ PRlMĂt.

Adrian Flori>fDobre\x

NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-PROPUNERE CREDIT

Cap. 70.07-71 -LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Subcap. C - ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RAFOV

Proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV” se înscrie in contextul general de dezvoltare durabilă, economico-socială, in politicile și programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali, si urmărește:

 • • creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie si excluziune socială prin imbunatațirea accesului la utilitățile publice;

 • • asigurarea și îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban prin realizarea zonei de recreere, contribuind și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității;

 • • îmbunătățirea imaginii zonei si creșterea gradului de coeziune socială si economică;

 • • îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zona marginalizată;

 • • creșterea gradului de cultură si dezvoltare personală prin serviciile de informare si consiliere prestate in cadrul unui centru multifuncțional.

Prin implementarea proiectului se are in vedere a se realiza următoarele lucrări:

 • • construire pe terenul din stradaRafov 20B a unui Centru multifuncțional cultural si recreațional, inclusiv amenajare zona de recreere;

 • ♦ realizarea de lucrări de constructie/reabilitare/modernizare a utilităților de bază la scară mică: drumuri, alimentare cu apa si canalizare, iluminat;

 • • amenajare spatii verzi pe strada Rafov.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128/08.05.2020 a fost aprdbă^gt^t^l, cheltuielile legate de proiect, precum si contribuția proprie, penw^^iecțiwl-'td^ investitii “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGMwBIĂ A^ MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RAFOV”, in conformitate wfeaf( bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selecție. în v^^ga^^a obiectivului de investitii în cadrul Programului Operațional Regional Axaprioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investrțifWj -

Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

 • ❖ Valoarea totală a proiectului - 22.775.390,00 lei inclusiv TVA

 • ❖ Valoarea C+M - 16.453.654,00 lei inclusiv TVA.

 • ❖ Contribuția proprie în proiect             -   467.752,90 lei, din care:

 • - cheltuieli neeligibile                    -    12.495,00 lei

 • - contribuția de 2% din valoarea eligibilă -   455.257,90 lei

Durata de realizare a investiției este de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 5

întrucât proiectul este în etapa de precontractare la MDRAP, in vederea asigurării contribuției proprii in proiect a Municipiului Ploiești, propunem alocarea sumei de 467.752,90 lei, inclusiv TVA.

Necesar de finanțare: 467.752,90 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV, lAMAivni

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SEF SERVICIU,

Mihail NEGRU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚII Nr.......’..........................


x.

toș\ ■■.   //

APROBAT^ \>./ ., PRIMAR, ■ U' Adrian Fior obre

, 'î

: & ’ 'oNOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene PROPUNERE CREDIT

Cap. 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B - Lucrări in continuare

MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 34/18.02.2020 s-a aprobat proiectul, cheltuielile legate de proiect, precum și contribuția proprie pentru proiectul “MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI -LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”. ’

Proiectul se va derula în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e -Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • • Necesitatea promovării investiției

Proiectul “MODERNIZARE STR.GH.GR.CANTACUZINO, ÎN ZONA PASAJ C.F.R. PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHE.GR.CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL” se înscrie în contextul general de dezvoltare durabilă, economico-socială, în politicile și programele regionale, județene și locale, fiind, în același timp, relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizează optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

Proiectul se înscrie în contextul general de dezvoltare durabilă, economico-socială, în politicile și programele regionale, județene și locale, fiind în același timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizează optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

în prezent, atât circulația pietonală, cât și traficul auto prezintă djsJÎBas^nalități majore, astfel:

 • • Este necesară construirea unei clădiri pentru săli de a^te^târe^dispec^fat, spații administrative, grupuri sanitare, etc., deoarece în prezentîn zona;W;eXi$:ă infrastructura specifică pentru deservirea acestor nevoi.            '             J Ști

 • • Lipsa locurilor de parcare, pentru autoturismele care intrăm '"mum^mil Ploiești, generează nevoia de a amenaja în cadrul terminalului zone "p^^t^l^feta funcțiune.                                                               ^**w*^-

 • • Nu sunt prevăzute spații pentru parcarea bicicletelor și a motocicletelor/ scuterelor. Aceste mijloace de transport, alternative pentru autovehicule, devin din ce in ce mai populare și reprezintă tendința de transport pentru locuitorii orașelor mari.

 • • Pe strada Ghe.Gr.Cantacuzino, traficul este unul intens, prin urmare este necesară organizarea circulației pentru autocare și microbuze care să faciliteze accesul în terminalul multimodal.

Proiectul presupune realizarea următoarelor lucrări:

 • > Modernizare rețea rutieră stradalăprin lărgire la 4 benzi și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului-limită oraș;

 • > Amenajare sens giratoriu pe strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, intersecție cu strada General Eremia Grigorescu;

 • > Amenajare sens giratoriu pe strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, intersecție cu terminalul multimodal, pentru a reglementa accesul în Terminalul Multimodal;

 • > Realizare Terminal Multimodal de transport pasageri.

Valoarea totală a proiectului este de 65.704.829,07 lei, inclusiv TVA, din care valoarea C+M este de 51.526.036,10 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești, este în cuantum de 6.729.826,10 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 5.526.254,61 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în valoare de 1.203.571,49 lei.

întrucât proiectul este în etapa de precontractare la MDRAP, in vederea asigurării contribuției proprii in proiect a Municipiului Ploiești, propunem alocarea sumei de de 6.729.826,10 lei, inclusiv TVA..

Necesar de finanțare: 6.729.826,10 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela antdI

SERVICIUL REPARAȚII ESTITII DRUMURI 9                                              5

SEF SERVICIU,

Mihail NEGRU

Municipiul Ploiești Nr. 18 din 23.07.2020 ANEXA NR.3 Kec

CAIET DE SARCINII. GENERALITĂȚI.

Prezenta documentație de atribuire cuprinde condițiile impuse de către achizitor, băncilor și instituțiilor financiare (naționale și internaționale) care vor depune oferte pentru procedura de licitație deschisă inițiată în vederea contractării unui împrumut intern în cuantum de 13.341.568,90 lei.

II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII.

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune ofertă la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile în cuantum de 13.341.568,90 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconforma si va fi respinsă.

 • 1. Valoarea și forma creditului:

> Credit în cuantum de 13.341.568,90 lei, în conformitate cu prevederile hotărârii nr.                              a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

> Posibilitatea utilizării plafonului disponibil pentru finanțarea și a altor investiții, în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești, conform rectificărilor bugetare.

Se va prezenta în acest sens, o Hotărâre a Consiliului Local Ploiești privind rectificarea bugetului creditelor interne.

 • 2. Durata creditului:

13ani, de la data intrării în vigoare a contractului, din care 3 ani de grație.

 • 3. Moneda: LEI

LEI (atât pentru credit cât și pentru costul total al acestuia).

 • 4. Destinație:

Realizarea unor investiții de interes public local, in cadrul unor proiecte cu cofinanțare europeană / finanțări nerambursabile, prin intermediul instrumentelor structurale aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Pe parcursul derulării împrumutului Municipiul Ploiești poate efectua,.modifidări și/sau completări ale Listei obiectivelor de investiții finanțate din acest împrumut''^____

'C

 • 5. Perioada de grație:                                          1 //

  • 5.1 Pentru plata dobânzii - nu se solicita perioadă de gratie.

  • 5.2 Pentru rambursarea creditului - perioada de gratie de 3 an^SS rle' luni) de la semnarea contractului.

 • 6. Perioada de trageri:

Pe toata perioada de gratie 3 ani (36 luni), sub rezerva rectificării bugetului corespunzător la nivelul de competență legal.

Tragerile vor fi efectuate pe bază de situații de lucrări si conform avizului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.

Perioada de tragere poate fi prelungită în situații justificate (de exemplu: depășirea perioadei de realizare a lucrărilor, etc.).

 • 7. Perioada de rambursare:

10 ani, calculată din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație prevăzute la pct. 5.2., în rate lunare egale .

 • 8. Mod de rambursare:

Rate egale lunare conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca, iar plata dobânzilor se va face lunar.

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor de credit in perioada de rambursare, cu recalcularea dobânzii, a comisioanelor și a celorlalte costuri, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată, in cazul in care rambursarea se face din surse proprii. Se va prezenta în acest sens o declarație în care se va preciza acceptarea posibilității de plăți în avans, cu respectarea acestor condiții.

 • 9. Dobânzi:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 6 luni +/- marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBORgm.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimata in număr rațional fix reprezentând procente pe an si va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliată de către ofertanți in Anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Plata dobânzii aferente se va realiza lunar.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

 • 10. Taxe și comisioane:

Comision de gestiune: în procent fix de 0% și valoare absolilț^ide'Q^Ounaî;sau anual.                                              '’W A*/

Alte comisioane și/sau taxe aferente (detaliate), cu precizarea'bazei âe calcul si cu detalierea modului de calcul, datei plății, a perioadei pentru care se percepe.

Alte costuri percepute: se vor prezenta detaliat situațiile pentru care se percep.

Dobânda, comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. ... (Formularul de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe intreaga perioada de derulare a contractului.

Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul de ofertă, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nicio altă sumă pe perioada derulării contractului, reprezentând taxă, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă și inclusă în costul total al creditului.

Plata dobânzilor, comisioanelor și taxelor aferente împrumutului se va face lunar, ofertanții având obligația să precizeze în mod clar, în cadrul anexei nr. 1 la Formularul de ofertă, termenele de plată ale acestora și sumele de plată.

Taxe si comisioane impuse de către achizitor :

taxa de risc: 0;

comision de rambursare anticipată: 0%;

comision de neutilizare: 0%.

 • 11. Garantarea liniei de finanțare

Autoritatea contractantă, Municipiul Ploiești, garantează rambursarea împrumutului , plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile proprii viitoare ale bugetului local al Municipiului Ploiești, potrivit acordului de garantare, ce se va constitui anexă la contract.

 • 12. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

 • 13. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al crej            xa 1 la

Formularul de ofertă), care să conțină valoarea absolută a cost0(â|^o^râ1^6reditului. Se vor lua în calcul trageri lunare egale (ipoteză valabilă numai pentru(^Bijlul colțurilor împrumutului), rambursarea în rate lunare egale, plata dobânzii și a comisionuluHunar^j

Costul total al creditului cuprinde orice sumă reprezentând^oBânzt^taxe, comisioane, etc., care vor fi percepute autorității contractante în h0njjJ_d.^--cifn are a contractului de achiziție publică ce va fi atribuit prin procedura inițiâțl^îB ^tpeât sens. Sancțiunea pentru nedeclararea de către ofertant a acestor elemente în cadrul propunerii financiare, este decăderea acestuia din dreptul de a le putea solicita autorității contractante pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Ofertanții vor prezenta un centralizator al costurilor anuale și totale, după modelul prezentat mai jos:

 • - Parametrii de calcul,

 • - Semnarea proiectului de contract,

 • - Obținerea avizelor C.A.I.L.,

 • - Tragerile din facilitatea de credit vor fi detaliate în anexa nr. 2 - graficul de tragere estimativ,

 • - Comisioanele aferente se vor calcula lunar/anual sau, după caz, la termenele scadente,

 • - Rambursarea împrumutului pe o perioada de 10 ani, în 120 rate lunare egale,

 • - Dobânda se va calcula la sold, lunar, în ipoteza anului de 360 zile,

 • - Comisioanele se vor calcula la termenele prevăzute:

 • - Valoarea ROBOR la 6 luni, pentru calculul dobânzii, va fi cea afișată de BNR în data de 30.06.2020. Aceasta valoare ROBOR se va utiliza de ofertanti numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor;

 • - Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative aferente perioadei creditului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Nota :Termenele pentru trageri, plati, rate, dobânzi .comisioane, se vor stabili si corela conform aprobării CAIL.

Oferta declarată câștigătoare va fi aceea care va avea punctajul cel mai mare, potrivit criteriului de atribuire "prețul cel mai scăzut”.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚA TUTUROR CELOR INTERESAȚI SĂ DEPUNĂ OFERTĂ LA ACEASTĂ PROCEDURĂ, URMĂTOARELE:

 • - contractul de achiziție publică se va încheia sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1, alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale și ale art. 61, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 • - în cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, contractul de credit încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător, se desființează cu efect retroactiv din chiar momentul încheierii acestuia, cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație și fără niciun cost pentru autoritatea contractantă.

 • - contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

 • - aceste specificații vor constitui, alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică.

  Conform legislației în vigoare se va depune ca Anexe la caietul de sarcini următoarele:                                                 A/


  Anexe la caietul de sarcini:


  r'l &


  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.............- anexa nr. 1;

  • - Ultima execuție de casă de la Trezorerie.................- anexa nr. 2;


  • - Contul de execuție a bugetului local întocmit conform clasificației funcționale și economice (cuprinde defalcarea fiecărui capitol de cheltuieli în ch. curente - de personal, bunuri și servicii, transferuri, subv. etc. - și ch. capital) si darea de seamă, pentru 31.12.2017, 31.12.2018 și 31.12.2019, 30.06.2020 - anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

  • - Contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2019, 30.06.2020 -anexa nr. 4;

  • - Programul bugetului local și al bugetului împrumuturilor pe anul în curs și Buget previzionat pe perioada creditului (3 ani), - anexa nr. 5;

  • - Registrul datoriei publice interne și externe și al garanțiilor interne și externe - copie la zi - anexa nr. 6.

  • - Fluxul de încasări și plăți - anexa nr. 7

  • - Situația privind serviciul datoriei publice locale - anexa nr. 8

  • - Calculul gradului de îndatorare - anexa nr. 9

  • - Situația plăților restante și a arieratelor la 30.06.2020 -anexa 10


  Director Executiv,


  Compartiment Contabilitate


Anexa 1 la Formularul de oferta

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI


Nr.

Crt.

Denumire categorie

Cota procentuală

Valoare absolută (în lei)

Termen de plată

Dobândă

ROBOR 6M(*) +/-......% (marja fixă

acordată de ofertant)

Comision..................

Taxă..........

etc.

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI*

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

* Costul total al creditului se va determina potrivit cerințelor prevăzute la punctul „Criteriul de atribuire al contractului” din documentația de atribuire

Data..................

(Semnătura autorizată și ștampila)

Anexa 2 la Formularul de oferta

Grafic de tragere in perioada de gratie si costuri acoperite de credit

An/luna

Zile luna

Total lunar de plata RON

Comisi on 1...n

Alte taxe bancar e 1...n

Doban da

Rata capital

Sold credit la sfarsitu I lunii

Sofd^ neutilizât la sfârșitul lunii

T rageri lunare

Total neutilizs

Total costuri financiare

Total finanțare

Total dobanda calculata

Total comisioane calculate

Total sume rambursate