Hotărârea nr. 255/2020

Hotãrârea nr. 255 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 500/28.11.2019, privind rectificarea Listei de investiţii  aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 255

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 500/28.11.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul

Ploiești de la B.C.R

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 339/24.07.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.17/23.07.2020 prin care se propune rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la B.C.R;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5780/17.07.2019, nr. 5968/09.12.2019, nr.6063/31.03.2020, nr. 6179/18.06.2020 și nr. 6206/08.07.2020;

Luând act de prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. b și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Listei de investiții finanțată din creditul contractat de la B.C.R, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ANEXAI


L A Ut A/Q- KS/&UO


APROBAT, PRIMAR irin DOBRE


PROIECTE FONDURI EUROPENE - CREDIT BCR Propunere Rectificare 3

Nr.

crt.

Denumire obiectiv de investitii

Valoare totala (lei)

Total finanțare PMP(lei)

Rectificare 2

Influenta (lei)

VșiqW pfiâpbsa la ti BÎ)

ÂfifL ^probare »    : indicatori

TOTAL

:::8ft2:iS7742:i:.:4j:::

<:9i:i:7Ți:982;32i:::

Cap.65.07-71

INVATAMANT

::-76399:939.«i:-:

. 6 031:6:62:7« ::

::::5:272:49:i:t8::::

<-<314948:88:::::

din care

B

Lucrări in continuare

19 476 497.37

2 173 220.78

663 922.97

1 509 297.81

2 173 220.78

1

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

2 156 366.53

293 511.74

90 453.70

203 058.04

293 511.74

HCL 404/04.10.2018; HCL

137/08.05.2020

2

Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit

Sf.Mucenic Mina

4 654 823.12

504 654.55

136 623.04

368 031.51

504 654.55

HCL 406/04.10.2018; HCL

136/08.05.2020

3

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

1 910 588.60

241 017.99

104 123.98

136 894.01

241 017.99

HCL 468/31,102018 HCL 135/08.05.2020

4

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii

Sf.Apostol Andrei in municipiul Ploiești

1402 174.68

196462.23

77 455.59

119 006.64

196 462.23

HCL 404/04.10.2018 HCL

138/08.05.2020

5

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru loan Cuza

4 849 416.35

451 099.41

131 527.86

319 571.55

451 099.41

HCL 405/04.10.2018 HCL

139/08.05.2020

6

Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23

4 503 128.09

486 474.86

123 738.80

362 736.06

486 474.86

HCL467/31.10.2017 HCL

140/08.05.2020

C

Ahe cheltuieli de investirii

57 423 442.44

3 X5X 44L98

4 608 568.21

-l 194 348.93

3 414 219.28

1

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai

14 861 011.90

297 220.21

297 220.21

-297 220.21

0.00

HCL 543/03.12.2018

HCL 227/29.06.2020

2

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Sf. Apostol Andrei

7 350 126.36

147 002.49

147 002.49

-147 002.49

0.00

HCL 544/03.12.2018 HCL

228/29.06.2020

3

Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23

6 223 202.68

3 414 219.28

3 360 464.05

53 755.23

3 414 219.28

HCL 545/03.12.2018

HCL 275/2019

HCL 325/2019

4

Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

12 806 170.50

0.00

326 795.13

-326 795.13

0.00

HCL 618/2018

5

Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2B

12 918 581.00

0.00

330 442.78

-330 442.78

0.00

HCL 617/2018

6

Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str.

Trestioarei nr.27

3 264 350.00

0.00

146 643.55

-146 643.55

0.00

HCL 610/20.12.2018

Cap. 70.07-71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

......

total

1-31:41 32d.li>

din care

B

Lucrări in continuare

52 259 032.20

13 142 320.10

10 808 420.44

2 333 899.66

13 142 320.10

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești LOT 1

2 944 946.04

1440 021.30

1 093 324.43

346 696.87

1440 021.30

Lotl

HCL 57/26.02.2018

HCL 60/26.02.2018

HCL 145/08.05.2020

HCL 149/08.05.2020

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești LOT 2

10 471 948.15

4 983 545.83

3 932 865.40

1050 680.43

4 983 545.83

Lot 2

HCL 52/26.02.2018

HCL 53/26.02.2018

HCL 54/26.02.2018

HCL 55/26.02.2018

HCL 56/26.02.2018

HCL 61/26.02.2018

HCL 141/08.05.2020

HCL 142/08.05.2020

HCL 143/08.05.2020

HCL 144/08.05.2020

HCL 146/08.05.2020

HCL 150/08.05.2020

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești LOT 3

4 246 897.02

2 003 934.75

1 654 075.77

349 858.98

2 003 934.75

Lot 3

HCL 58/26.02.2018

HCL 500/16.11.2018

HCL 148/08.05.2020

HCL 147/08.05.2020

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești LOT 4

5 330 133.01

2 783 963.90

2 197 300.52

586 663.38

2 783 963.90

Lot 4

HCL 62/26.02.2018

HCL 63/26.02.2018

HCL 64/26.02.2018

HCL 65/26.02.2018

HCL 151/08.05.2020

HCL 152/08.05.2020

HCL 153/08.05.2020

HCL 154/08.05.2020

5

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești -sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101 - Bdul.Republicii - str.Gh.Doja -str.George Cosbuc- str.Stefan Greceanu - str.Nicolae Balcescu - str.Stefan cel Mare - str.Democratiei - Gara de Sud

11478 350.03

739 447.21

739 447.21

0.00

739 447.21

HCL 295/31.07.2018; HCL 327/2019

6

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești -sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str.Gageni - Sos.Nordului -Sos.Vestului - str.Libertatii (Gara de Vest)

17 786 757.95

1191407.11

1191407.11

0.00

1191v407.ll

.

HCL 239/27.06.2018;

HCL 379/2019

HCL 131/08.05.2020

HCL 130/08.05.2020

c

cheltuieli de investiții

5 <60 848.00

021 638.64

1 104 906.80

-1 104 DOC 8

fj.i'rn 7-7

1

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului

Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

22 685 458.00

553 885.74

553 885.74

-553 885.74

o.oT

HCL 612/20.12.2018

HCL 130/08.05.2020

2

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului

Ploiesti-Cartier Rafov

22 775 390.00

467 752.90

551021.06

-551021.06

0.00

HCL 611/20.12.2018

HCL 128/08.05.2020

Cap.84.07-71

TRANSPORTURI

VdFTAiL-:-:-::-:-:-:-:-:-::-::-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-::-:-::-.-::-::-:-::-

:-628257:(>0i.4O?

::'7b-9793fiii;ijî::

: :16-827:489:94-:

:543;04t74:<

15283 548.20 . .

din care

B

Lucrări ui continuare

98 197 848,83

46 655 638.41

3 068 915.67

-3 068 915.67

0.00

1

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transpor auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

98 197 848.83

46 655 638.41

3 068 915.67

-3 068 915.67

0.00

HCL 494/16.11.2018; HCL 296/2018; HCL 380/2019

HCL 381/2019, HCL

549/2019

c

Alte cheltuieli de investiții

530 059 752.57

24 323 722.41

13 758 574.27

1 524 973.93

15 283 548.20

1

Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str.

Ștrandului / DN1B

59 862 836.00

456 502.98

456 502.98

-456 502.98

0.00

HCL 616/20.12.2018

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor- etapa 1

42 255 561.00

5 064 839.30

3 487 868.58

1576 970.72

5 064 839.30

HCL 546/03.12.2018

HCL 508/09.12.2019

HCL 132/08.05.2020

3

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al pletelor gărilor - etapa II

93 293 926.50

6 839 488.29

1074 006.09

2 556 446.04

3 630 452.13

HCL 547/03.12.2018HCL

25/30.01.2020

4

Modernizare strada Gh. Gr. Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

65 704 829.07

6 729 826.10

2 119 038.34

-2 119 038.34

0.00

HCL 495/16.11.2018 HCL

34/18.02.2020

5

Reabilitare baza materiala si transport depou tramvaie -Gageni

-47 239 420.61

-1 013 710.83

1 045 527.83

-1 045 527.83

0.00

HCL 613/20.12.2018 HCL

28/13.02.2020

6

Reabilitare baza materiala transport auto-autobaza troleibuze si autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativa, centrala termica, gospodărie de apa, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire întreținere si reparatii autobuze electrice, clădire pentru parcarea si incarcarea autobuzelor electrice, parcare acoperita pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș c6-spalatorle si vopsitorie si c7-hala intretinere

-44 170 806.70

-975 545.94

976 630.45

-976 630.45

0.00

HCL 614/20.12.2018

HCL29/13.02.2020

7

Reabilitare baza materiala transport auto (depou tramvaie si autobaza trolebuze si autobuze)

91410 227.31

1 989 256.77

0.00

1989 256.77

1 989 256.77

HCL 30/13.02.2020

8

Achiziție mijloace de transport - troleibuze

47 690 600.00

801 812.00

170 000.00

0.00

170 000.00

HCL 122/2019

9

Achiziție mijloace de transport - tramvaie

190 493 000.00

3 201 857.58

3 200 000.00

0.00

3 200 000.00

HCL 123/2019

10

Achiziție mijloace de transport - autobuze electrice

30 759 000,00

1 229 396.16

1 229 000.00

0.00

1 229 000.00

HCL 54/2019

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SERVICIUL INVESTIȚII

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITA TI DE 1NVATAMANT SI SANA

BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII Nr.            ! /&.

apWbÂt, ' „

PRIMAR,; z<?’

Adrian Florin'

NOTA DE FUNDAMENTARE CREDIT BCR

Cap.65.02.71.01.....INVATAMANT

1. Eficientîzare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai ~ sala de sport

Pentru eficientizarea energetica a sălii de sport de la liceul Tehnologic 1 Mai, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117893 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice. Astfel, la la data de 26.06.2019 a fost Încheiat contractul de finanțare nr.4307.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 137/08.05.2020 s-a aprobat valoarea totală a proiectului „Eficientizare Energetică Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport” în cuantum de 2.156.366,53 lei din care valoare totala eligibila 1.900.872,23 lei, precum si contribuția proprie in proiect in cuantum de 255.494,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 38.017,44 lei, reprezentând cofînantarea proiectului.

Se propune suplimentarea sumei aprobate cu suma de 203.058,04 lei.

Buget rectificat: 2911511,74 Iei.

2. Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina5

Pentru eficientizarea energetica a Grădiniței cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117889 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2014--2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B ■■ Clădiri Publice. La data de 06.06.2019 a fost incheiat contractul de finanțare nr.4383/06.06.2019 pentru Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina”.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 136/2020 s-a aprobat valoarea totală a proiectului “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina” în cuantum de 4.654.823,12 lei din care valoare totala eligibila

.4.234.865,89 lei, precum si contribuția proprie in proiect in cuantum de 419.957,23,

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectuluiA.^cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 84$

3. Eficientizare energetica Școala Gimnaziala „George Cosbuc’\<

Pentru eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale „Geo

Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 1accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice. Astfel, la data de 15.05.2019 a fost incheiat contractul de finanțare

nr.4264.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 135/08.05.2020 s-a aprobat valoarea totală a proiectului “Eficientizare Energetică - Școala Gimnazială George Coșbuc” în cuantum de 1.910.588,60 lei din care valoare totala eligibila 1.703.643,46 lei, precum si contribuția proprie in proiect in cuantum de 206.945,12 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de 34.072,87 lei, reprezentând cofinantarea proiectului.

Se propune suplimentarea sumei aprobate cu suma de 136.894,01 lei.

Buget rectificat: 241.017,99 lei

 • 4. Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”

Pentru eficientizarea energetica a sălii de sport de la Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117891 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.138/08.05.2020 s-a aprobat valoarea totală a proiectului “Eficientizare Energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei in municipiul Ploiești” în cuantum de 1.402,174,68 lei din care valoare totala eligibila 1.230.318,83 lei, precum si contribuția proprie in proiect in cuantum de 171.855,85 lei, reprezentând, achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 24.606,38 lei, reprezentând cofinantarea proiectului.

Se propune suplimentarea sumei aprobate cu suma de 119.006,64 lei.

Buget rectificat: 196.462,23 Iei.

 • 5. Eficientizare energetica Colegiul National „Alexandru loan Cuza”

Pentru eficientizarea energetica a Colegiului National „Al. I. Cuza”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 11 ^^~^^ptru accesarea, de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional,Regî^n.aB^M-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisiihbazîjțd'iic, carbon, Prioritatea de investitii 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a/gestibn^iifj inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile iia>ip^btfectii^ld: publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor,               B "

Clădiri Publice, Astfel, la data de 17.07.2019 a fost încheiat contractul         are

nr.4550.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.139/08.05.2020 s-a aprobat valoarea totală a proiectului “Efîcientizare Energetică - Colegiul National Al. I. Cuza” în cuantum de 4.849.416,35 lei din care valoare totala eligibila 4.488.078,51 lei, precum si contribuția proprie in proiect in cuantum de 361.337,84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 89.761,57 lei, reprezentând cofinantarea. proiectului.

Se propune suplimentarea sumei aprobate cu suma de 319.571,55 lei.

Buget rectificat: 451.099,41 lei

 • 6. Efîcientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr.23

Pentru eficientizarea energetica a Grădiniței cu program prelungit nr.23, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117888, pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a. energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si. in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice. Astfel, la data de 26.06.2019 a fost incheiat contractul de finanțare nr.4392 pentru Grădiniță cu program prelungit nr.23.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 140/08.05.2020 s-a aprobat valoarea totală a proiectului “Efîcientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiești” în cuantum de 4.503.128,09 lei din care valoare totala eligibila 4.098.625,74 lei”, precum si contribuția proprie a. Municipiului Ploiești in proiect in cuantum de 404.502,35 lei, reprezentând, achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 81.972,51 lei, reprezentând cofinantarea proiectului.

Se propune suplimentarea sumei aprobate cu suma de 362.736,06 lei.

Buget rectificat: 486.474,86 lei.

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

 • 1. Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic „1 Mai”

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și

.formare, Obiectiv Specific 4.5., Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru Liceul Tehnologic „1 Mai”..

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.227/2020 s-au aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente, precum și contribuția proprie în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - a proiectului, „Reabilitarea' modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMiS;L26860.

Ținând cont ca pana la aceasta data nu s-a. incheiat contractul de^nantare, se propune diminuarea sumei aprobate cu suma de 297.220,21 lei.

Buget rectificat: 0,00 lei.

 • 2. Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila, oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5., Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.228/2020 s-au aprobat cererea de finanțare și cheltuielile aferente, precum și contribuția proprie în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în. urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861.

Ținând cont ca pana la aceasta data nu s-a incheiat contractul de finanțare, se propune diminuarea sumei aprobate cu suma de 147.002,49 lei.

Buget rectificat: 0,00 Iei.

 • 3. Construire Grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești str. Poștei nr.23

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile-Prioritatea de investiții 4.4 Obiectiv Specific 4.4.Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit pe str. Poștei nr.23.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 27.11.2018 a emis avizul nr.62/27.11.2018 pentru S.F. - Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești - str. Poștei nr.23.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.545/03.12.2018 s-au aprobat proiectul „Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești - str. Poștei nr.23”, a studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, precum si a cheltuielilor legate de proiect.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.275/23.08.2019 s-au aprob^^jbj|ctul „Construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești nr.23”, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, chelti^dliledfegăfo/deri1 proiect precum si cererea de finanțare.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.325/16.09.2019 s-a aprd^4t'''contribuțB .■ proprie în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în um^ Jștap’â 'de evaluare și selecție, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 3.356.893,09 lei, cat si contibutia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 57.326,19 lei, reprezentând cofmanatrea proiectului.

Astfel, la data de 13.11.2019 a fost încheiat contractul de finanțare nr.4932.

Se propune suplimentarea sumei aprobate cu suma de 53755,23 lei.

Buget rectificat: 3 414 219.28 lei.

 • 4. Construire Grădiniță eu program prelungit Bdul Petrolului

In anul 2018 s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program prelungit in Municipiul Ploiești - Bdul Petrolului, proiect aflat in evaluare de către ADR Sud Muntenia. Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

Prin Hotararea Consiliului Local nr.618/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță cu program prelungit Bulevardul Petrolului”

Având in vedere ca pana la aceasta data nu s-a Încheiat contractul de finanțare, se propune diminuarea sumei aprobate cu suma de 326.795,13 lei.

Buget rectificat: 0,00 Iei.

 • 5. Construire Grădiniță, cu program normal Aleea Strunga

In anul 2018 s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - Aleea Strunga nr. 2B, proiect aflat in evaluare de către ADR Sud Muntenia. Comisia Tehnico-Economica de Avizare a Municipiului Ploiești, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire grădiniță cu program normal .Aleea Strunga nr. 2B.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.617/21.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilități - Aleea Strunga, nr. 2 B”.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu s-a încheiat contractul de finanțare, se propune diminuarea sumei aprobate cu suma de 330.442,78 lei.

Buget rectificat: 0,00 Iei.

 • 6. Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

Prin Hotararea Consiliului Local nr.610/20.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza S.F - Construire grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei nr.27.

Având în vedere ca pana la aceasta data nu s-a încheiat contractul de finanțare, se propune diminuarea sumei aprobate cu suma de 330.442,78 lei.           '^\

Buget rectificat: 0,00 Iei.                                        :

6. Construire Grădiniță eu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27 ‘

Prin Hotararea Consiliului Local nr.610/20.12.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si documentația tehnico-economica, faza Construite grădiniță cu program normal in Municipiul Ploiești - str. Trestioarei nr>27p)

Având in vedere ca pana la aceasta data nu s-a semnat contractul de finanțare, se propune diminuarea aprobate cu suma de 146.643,55 lei.

Buget rectificat: 0,00 Iei.

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu,

Carmen NITU


DIRECȚIA TEHNIC INVESTITH DIRECTOR EXECUTIV MIHAELA lAMASibl


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Madalina CRĂCIUN


Z. ify

net

x*

APROBAI

PRIMAR Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-credit BCR RECTIFICARE 3

Cap.70.07-71 LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • B.Lucrari in continuare

  1. Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești -LOTUL 1

  Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 4322/06.06.2019 “Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești”- Lot 1, cod SMIS 119791, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. - sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul de locuințe, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Proiectul este finanțat din fonduri de la bugetul local, bugetul de stat și din surse externe nerambursabile.

Prin acest contract se vor realiza lucrări de creștere a performantei energetice la următoarele blocuri:

 • - 12C, B-dul Republicii nr. 104

 • - 10D, str. Sinaii nr. 1.

Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si indicatprinWhnico-economici au fost aprobati prin HCL nr. 57/26.02.2018, HCL nr. 60/25

Având in vedere prevederile art.71 alin (2) din Ordonanța <de ..Urgență \'lȘ.r. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsor i\mdonieni ul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea acte normative și prorogarea unor termene, pentru domeniul constn^^pr?”a'^®± necesitatea refacerii devizului general si actualizarea indicatorilor tehmco^eC’cîfinmici pentru cele doua obiective din contract, ce au fost aprobati prin HCL 145/08.05.2020, HCL 149/08.05.2020, rezultând o creștere de 346.696,87 lei, inclusiv TVA.

j#tat

- •" ■ ■ omici


Conform contractului de finanțare incheiat, valoarea totală a proiectului este de 2.598.246,04 lei, din care:

 • - Contribuția Uniunii Europene si buget de stat este de 1.504.921,61 lei;

 • - Contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 1.093.324,42 lei.

Conform prevederilor contractului de finanțare art. 3 (3), in cazul in care valoarea totala a proiectului creste fata de valoarea convenita prin contractul de finanțare, diferența astfel rezultata va fi suportata in intregime de beneficiar.

Astfel, pentru derularea activitatilor proiectului, este necesara suplimentarea alocației bugetare cu suma de 346. 696,87 lei.

Suma totala propusa la finanțare este de 1.440.021,30 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIU, Mariana STOCHITA


M


APROBAT PRIMAR


Adrian FIo^hTDOBRE


NOTA DE FUNDAMENT AR proiecte fonduri europene-credit RECTIFICARE 3

Cap.70.07-71 LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

B. Lucrări in continuare

2. Efîcientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești -LOTUL 2

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 4334/06.06.2019 “Efîcientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești”- Lot 2, cod SMIS 121382, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. - sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul de locuințe, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Proiectul este finanțat din fonduri de la bugetul local, bugetul de stat și din surse externe nerambursabile.

Prin acest contract se vor realiza lucrări de creștere a performantei energetice la următoarele blocuri:

 • - 10F b-dul Republicii nr. 179,

 • - 8B str. 8Martie,

 • - 8C1 b-dul Republicii nr. 183,

 • - 8C2 b-dul Republicii nr. 183,

 • - 17C b-dul Republicii nr. 195A,

 • - 10C1C2 str. Sinaii nr. IA.

Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin HCL nr. 52/26.02.2018, HCL nr. 53/26.02.2018, HCL nr. 54/26.02.2018, HCL nr. 55/26.02.2018, HCL nr. 56/26.02.2018 si HCL nr. 61/26.02.2018.

Având in vedere prevederile art.71 alin (2) din Ordonanța de Urgență Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru domeniul construcțiilor, a rezultat necesitatea refacerii devizului general si actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele sase obiective din contract, ce au fost aprobati prin HCL nr. 141/08.05.2020, HCL nr. 142/08.05.2020, HCL nr. 143/08.05.2020, HCL nr. 144/08.05.2020, HCL nr. 146/08.05.2020 si HCL 150/08.05.2020, rezultând o creștere de 1.050.680,43 lei, inclusiv TVA.

Conform contractului de finanțare incheiat, valoarea totală a proiectului este de 9.421.358,16 lei, din care:

 • - Contribuția Uniunii Europene si buget de stat este de 5.488.492,76 lei;

 • - Contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 3.932.865,40 lei.

Conform prevederilor contractului de finanțare art. 3 (3), in cazul in care valoarea totala a proiectului creste fata de valoarea convenita prin contractul de finanțare, diferența astfel rezultata va fi suportata in intregime de beneficiar.

Astfel, pentru derularea activitatilor proiectului, este necesara suplimentarea alocației bugetare cu suma de 1.050.680,43 lei.

Suma totala propusa la finanțare este de 4.983.545,83 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIU, Mariana STOCHITAPRIMAR

Adrian Florin DONOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-credit BCR RECTIFICARE 3

Cap.70.07-71 LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

B.Lucrari in continuare

3.Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - LOTUL 3

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 4327/06.06.2019 “Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești”- Lot 3, cod SMIS 121382, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. - sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul de locuințe, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Proiectul este finanțat din fonduri de la bugetul local, bugetul de stat și din surse externe nerambursabile.

Prin acest contract se vor realiza lucrări de creștere a performantei energetice la următoarele blocuri:

 • - 11 B1B2 Piața Mihai Viteazul nr. 4,

 • - 11D str. Constantin Brezeanu nr. IA.

  Având in vedere prevederile art.71 alin (2) din Ordonanța ^^gență^Nr.


114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măăun>J^j investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea'unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru domeniul construcțiilor, a rezultat necesitatea refacerii devizului general si actualizarea indicatorilor^eh^jcbMco^H^bi pentru cele doua obiective din contract, ce au fost aprobati prin HCD^^^/OSî|^^02O, HCL 148/08.05.2020, rezultând o creștere de 349.858,98 lei, inclusiv

Conform contractului de finanțare incheiat, valoarea totală a proiectului este de 3.897.037,02 lei, din care:

 • - Contribuția Uniunii Europene si buget de stat este de 2.242.961,25 lei;

 • - Contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 1.654.075,77 lei.

Conform prevederilor contractului de finanțare art. 3 (3), in cazul in care valoarea totala a proiectului creste fata de valoarea convenita prin contractul de finanțare, diferența astfel rezultata va fi suportata in intregime de beneficiar.

Astfel, pentru derularea activităților proiectului, este necesara suplimentarea alocației bugetare cu suma de 349.858,98 lei.

Suma totala propusa Ia finanțare este de 2.003.934,75 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIU, Mariana STOCHITA


• s. yi'

APâgBĂȚ^'

pruwaiL '

Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-credit BCR RECTIFICARE 3

Cap.70.07-71 LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

B.Lucrari in continuare

4. Efîcientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - LOTUL 4

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, Municipiul Ploiești este beneficiarul contractului de finanțare nr. 4335/06.06.2019 “Efîcientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești”- Lot 4, cod SMIS 121425, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1. - sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul de locuințe, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Proiectul este finanțat din fonduri de la bugetul local, bugetul de stat și din surse externe nerambursabile.

Prin acest contract se vor realiza lucrări de creștere a performantei energetice la următoarele blocuri:

 • - 23B str. Constantin Brezeanu nr.lB,

 • - 26F b-dul Republicii nr. 169-173,

 • - 34A1 str. Gheorghe Doja nr. 35,

 • - 28E str. Colinii nr. 2.

Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si in^raioriL^iiico-economici au fost aprobati prin HCL nr. 62/26.02.2018, HCL ,^/63^6;02?2048, HCL nr. 64/26.02.2018 si HCL nr. 65/26.02.2018.              Ș© ( /fS*'jp jp

Având in vedere prevederile art.71 alin (2) din Ordonanță'' i wg^iiărNr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măâpfî^îr^^pi^lăiul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și co^>Mâ^^unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru domeniul construcțiilor, a rezultat necesitatea refacerii devizului general si actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele patru obiective din contract, ce au fost aprobati prin HCL 151/08.05.2020, HCL 152/08.05.2020, HCL 153/08.05.2020, HCL 154/08.05.2020, rezultând o creștere de 586.663,38 lei.

Conform contractului de finanțare incheiat, valoarea totală a proiectului este de 4.743.469,01 lei, din care:

 • - Contribuția Uniunii Europene si buget de stat este de 2.546.168,49 lei;

 • - Contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 2.197.300,52 lei.

Conform prevederilor contractului de finanțare art. 3 (3), in cazul in care valoarea totala a proiectului creste fata de valoarea convenita prin contractul de finanțare, diferența astfel rezultata va fi suportata in intregime de beneficiar.

Astfel, pentru derularea activitatilor proiectului, este necesara suplimentarea alocației bugetare cu suma de 586.663,38 lei.

Suma totala propusa la finanțare este de 2.783.963,90 lei.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIU, Mariana STOCHITA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


APROBAT

PRIMAR, r a                -

Adrian F lo rin Dpbrei\

NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-credit BCR RECTIFICARE 3

Cap. 70.07-71 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Subcap. C - ALTE CHELTUIELI

REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL

Proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL” se inscrie in contextul general de dezvoltare durabilă, economico-socială, în politicile și programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizează optimizarea factorilor de dezvoltare locali, si urmărește:

o creșterea calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala prin imbunatatirea accesului la utilitățile publice;

o imbunatatirea infrastructurii rutiere din zona marginalizata

o asigurarea și îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban ce va contribui la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității;

o creșterea gradului de siguranța al cetățenilor prin modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public;

o imbunatatirea imaginii zonei si creșterea gradului de coeziune sociala si economica.

Prin implementarea proiectului sus menționat se are in vedere a se realiza următoarele lucrări:

Obiectiv A: AMENAJARE LOC DE JOACA PENTRU COPII PE AMPLASAMENTUL DIN STRADA ALEEA BERCENI NR. 2A, si cuprinde: amenajare loc de joaca, împrejmuire teren, sistem irigatii, toalete ecologice, amenajare spatii verzi

Obiectiv B: INTERVENȚII AUPRA STRĂZILOR DIN CARTIERUL PICTOR ROSENTHAL reabiliatrea, modernizarea sau construirea (extinderea) elementelor de infrastructura rutiera si a rețelelor de utilitati urbane (alimentare cu apa, canalizare, iluminat stradal, canalizatie curenti slabi), dotare si echipare, si cuprinde:

 • modernizarea străzilor din cartierul Pictor Rosenthal : Intrarea Moara Noua, Intrarea Cătunul, Intrarea Paraului, Aleea Romanești, Aleea Berceni, Albisor, Boian, Voila, Stupilor, Steluțelor, Freamătului, Ruginoasa, Ulmului, Calabreaza, Putui cu Apa Rece, Chilia

.

Mălinului, Pictor Rosenthal, Toporasi, Mugurilor, Spicului, Țesătorilor, Mircea qpteBatițp; ••      J

 • extinderea rețelelor pentru asigurarea utilităților de baza (alimentarei

canalizare pentru ape menajere si/sau pluviale, iluminat public stradal si c^^j^țip^W

curenti slabi);                                                                             ■1

amenajare spatii verzi; ■ sistem de irigatii.


Prin Hotărârea Consiliului Local nr 130/08.05.2020 a fost aprobat proiectul, cheltuielile legate de proiect, precum si contribuția proprie pentru obiectivul de investitii „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL” in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluarei si selecție.

Valoarea totală a proiectului

Valoarea C+M


- 22.685.458,00 lei inclusiv TVA

- 17.381.735,00 lei inclusiv TVA

Contribuția proprie în proiect             - 553.855,74 lei, din care:

 • - cheltuieli neeligibile                     - 102.221,00 lei

 • - contribuția de 2% din valoarea eligibilă - 451.664,74 lei

Durata de realizare a investiției este de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 5

întrucât proiectul este în etapa de precontractare la MDRAP, propunem redistribuirea sumei de 553.855,74 lei, inclusiv TVA.

Sumele necesare susținerii financiare vor face obiectul accesării unui nou credit.

Buget rectificat: 0 lei

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihael^lAMANDI

SEF SERV. REPARATII SI INVESTIȚII DRUMURI, Mihail Negru

Hec

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


^APROBAT pRIM^R, 7 \

Adrian Florin Dobre

A ( t; S. *

NOTA DE FUNDAMENTARE Z proiecte fonduri europene-credit BCR

RECTIFICARE 3

Cap. 70.07-71 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Subcap. C - ALTE CHELTUIELI

REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RAFOV

Proiectul “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RÂFOV” se înscrie in contextul general de dezvoltare durabilă, economico-socială, in politicile și programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali, si urmărește:

 • • creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie si excluziune socială prin îmbunătățirea accesului la utilitățile publice;

 • * asigurarea și îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban prin realizarea zonei de recreere, contribuind și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității;

 • • îmbunătățirea imaginii zonei si creșterea gradului de coeziune socială si economică;

 • • îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zona marginalizată;

 • • creșterea gradului de cultură si dezvoltare personală prin serviciile de informare si consiliere prestate in cadrul unui centru multifuncțional.

Prin implementarea proiectului se are in vedere a se realiza următoarele lucrări:

 • • construire pe terenul din strada Rafov 20B a unui Centru multifuncțional cultural si recreațional, inclusiv amenajare zona de recreere;

 • • realizarea de lucrări de construcție/reabilitare/modernizare a utilităților de bază la scară mică: drumuri, alimentare cu apa si canalizare, iluminat;

 • • amenajare spatii verzi pe strada Rafov.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128/08.05.2020 a fost aprobai cheltuielile legate de proiect, precum si contribuția proprie, pentru o^ectlvul^di investitii “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINĂjfzATÂ^XF i MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER RAFOV”, in conformitate cu idț^ă|bnpa ah j bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selecție. în ved^^^^fo^^L? obiectivului de investitii în cadrul Programului Operațional Regional 2014 prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 -Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 4.3 - îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

 • ❖ Valoarea totală a proiectului             - 22.775.390,00 lei inclusiv TVA

 • ❖ Valoarea C+M                        - 16.453.654,00 lei inclusiv TVA.

 • ❖ Contribuția proprie în proiect             - 467.752,90 lei, din care:

 • - cheltuieli neeligibile                    -      12.495,00 lei

 • - contribuția de 2% din valoarea eligibilă -    455.257,90 lei

Durata de realizare a investiției este de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

întrucât proiectul este în etapa de precontractare la MDRAP, propunem redistribuirea sumei de 551.021,06 lei, inclusiv TVA.

Sumele necesare susținerii financiare vor face obiectul accesării unui nou credit.

Buget rectificat: 0 lei

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela^XMANDI

SEF SERV. REPARATII SI INVESTIȚII DRUMURI,

Mihail Neeru

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTIȚII

Nr..................................

APROBAT

PRIMAR, Adrian Florin Do bre

NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-credit BCR RECTIFICARE 3

Cap. 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

 • B- Lucrări în continuare

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) în Municipiul Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.549/19.12.2019 s-a aprobat proiectul obiectivului de investiții "Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) în Municipiul Ploiești” și în data de 13.04.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr.5274, în valoare totală de 98.197.848,83 lei, cu termen de implementare 31.12.2021.

Proiectul se va derula în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Din punct de vedere funcționa^ proiectul de investiții are în vedere următoarele obiective:

 • • asigurarea siguranței și transferului optim al fluxului de călători între TPU și TPEU;

 • • asigurarea unei stații de așteptare pentru transferul călătorilor;

«Jf ; . v ,’V

 • • asigurarea fluxurilor mijloacelor TPU și TPEU în condiții de prioritate și?.:f L. reducere a situaților conflictuale de trafic;                              Vp'4 ■ ’ y -C/

 • • asigurarea condițiilor de siguranță pentru modurile deK transport nemotorizate spre/dinspre alte zone ale municipiului;

 • • asigurarea unei zone de parcare tip park&ride;

 • • asigurarea funcționării sistemului de management al traficului.

Proiectul are 3 componente, si anume:

COMPONENTA 1 - terminal multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona spital județean) în municipiul Ploiești

 • - Valoare totală lei inclusiv TVA : 46.302.674,97 lei

 • - Contribuție nerambursabilă (98%): 43.233.759,30 lei

 • - Contibuție totala beneficiar, din care: 3.068.915,67 lei

 • - Contribuție la eligibil ( 2%): 882.321,62 lei

 • - Contribuție la neeligibil: 2.186.594,05 lei

COMPONENTA 2 - Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 treceri pietonale în Municipiul Ploiești

 • - Valoare totală lei inclusiv TVA : 6.339.207,11 lei

 • - Contribuție nerambursabilă (98%): 5.360.018,76 lei

 • - Contibuție totală beneficiar, din care: 979.188,35 lei

 • - Contribuție la eligibil ( 2%): 109.388,14 lei

 • - Contribuție la neeligibil: 869.800,21 lei

COMPONENTA 3 - 50 de autobuze noi, Diesel Euro VI

 • - Valoare totală lei inclusiv TVA : 45.555.966,75 lei

 • - Contribuție nerambursabilă (98%): 2.999.045,00 lei

 • - Contibuție totală beneficiar, din care: 42.556.921,75 lei

 • - Contribuție la eligibil (2%): 61.205,00 lei

 • - Contribuție la neeligibil: 42.495.716,75 lei

Descrierea investiției

Terminalul multimodal va avea în componență următoarele elemente principale:

 • • stație capăt de linie pentru mijloacele de transport urban;

 • • peroane de încărcare/descărcare pasageri pentru mijloacele de transport urban și interurban;

 • • zone de așteptare pentru mijloacele de transport urban;

 • • parcare biciclete;

 • • parcare autoturisme tip „park&ride”.

 • • amenajarea unei zona cuprinsă între bucla de întoarcere a tramvaielor (traseele 101 și 102), pentru integrarea peroanelor tramvaielor în zona de transfer multimodal.

---AX

X X ■< / V/X&T—> x’F ■.

 • • dispecerat ce va gestiona funcționarea sistemului ințggraU: de.$ U i management al traficului.

Din punct de vedere constructiv, prin proiectul de investiții urm ătoarele măsuri principale:                                         -Xu l

 • • amenajarea de platforme rutiere pentru accese, zone de îmbarcare/debarcare parcări cu sistem rigid, cu îmbrăcăminte din beton;

 • • amenajarea peroanelor de sosire/plecare cu sistem rigid cu îmbrăcăminte din beton;

 • • extinderea carosabilului zonei ce include bucla căii de rulare a tramvaiului și intrarea la spitalul județean cu sistem bituminos;

 • • amenajarea trotuarelor și pistelor de biciclete cu sistem bituminos;

 • • construcția clădirii stației capăt de linie. Aceasta va fi dezvoltată pe parter și etaj, pe structură mixtă din metal - beton armat, cu fațade mixte cărămidă -perete cortină, cu accese pe toate cele patru laturi;

 • • realizarea dispeceratului pentru sistemul de management al traficului și e-ticketing ce include hardware-ul și sofware-ul necesare;

 • • instalarea de senzori de detecție a traficului, de module de comunicație cu elemente de semaforizare, de module de detecție a poziției în trafic;

 • • instalarea panourilor de afișare electronice în stațiile de așteptare și în mijloacele TPU;

 • • instalarea elementelor de e-ticketing în mijloacele TPU.

Contribuția financiară proprie a municipiului Ploiești în acest proiect este de 46.655.638,41 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (pe cele 3 componente).

întrucât municipalitatea Ploiești incearca gasirea unor alte surse de finanțare pentru acoperirea contribuției propii in proiect, propunem redistribuirea sumei de 3 068 915,67 lei.

Sumele necesare susținerii financiare vor face obiectul accesării unui nou credit.

Buget rectificat: 0 lei

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAM^t™

SEF SERV. REPARAȚII SI IN VKSiil II DRUMURI, Mihail Negru

/ A-

m ^1^

APROBATPRIMAR, Adrian Florin Dobre

NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-credit BCR RECTIFICARE 3

Cap. 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

C- Alte cheltuieli de investiții

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa I”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/08.05.2020 s-a aprobat actualizarea cheltuielilor legate de proiectul: “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa I”.

Proiectul se va derula în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiectul “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE SI DE TRANSPORT PUBLIC INTRE

GARA DE SUD SI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV j LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AI. PIEȚELOR GĂRILOR - ETAPA I”, se inscrie in contextul general de dezvoltărehurabiță, economico-sociala, in politicile si programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

Realizarea proiectului propus prezintă următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

 • • îmbunătățirea transportului public local/zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

 • • reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme

 • • reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport.

 • • reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf.

 • • din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

De asemenea, se va realiza o creștere a calitatii vieții/ standardului de viata si a condițiilor sociale in comunitățile afectate de realizarea terminalului multimodal, pentru:

 • • salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

 • • locuitorii din zona, care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

 • • pietonii, care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare si siguranța;

 • • bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație;

Obiectivul general al proiectului il reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti Investiției:

Valoare totală, lei inclusiv TVA            - 42.255.561,00 lei

C+M                                   - 32.586.603,00 lei

Contribuția beneficiar                       - 5.064.889,30 lei

din care:

• Contribuție beneficiar la cheltuielile neeligibile:

4.305.896,00 lei;

• Contribuție beneficiar la cheltuielile eligibile lei

Durata de realizare a investiției este de 24 de luni de la semnarea corijatului de finanțare.

Pentru acoperirea integrală a sumei de 5.064.889,30 lei, ce reprezintă contribuția municipiului Ploiești, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 1.576.970,72 lei.

Sumele necesare susținerii financiare vor face obiectul accesării unui nou credit.

Suma rectificată: 5.064.839,30 lei.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

SEF SERV. REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI, Mihail Negru
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

Nr...        >(&Mo


hfâcy. 2- Hec


APROBAT

AR, lorin DOBRENOTA DE FUNDAMENTARĂ * proiecte fonduri europene-credit BCR RECTIFICARE 3

Cap. 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

C- Alte cheltuieli de investitii

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa II”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 25/30.01.2020 s-a aprobat proiectul și cheltuielile legate de proiectul: “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa II”.

Proiectul se va derula în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Necesitatea promovării investiției

Proiectul “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - etapa II”, se înscrie în contextul general de dezvoltare durabilă, economico-socială, în politicile și

SC

programele regionale, județene și locale, fiind în același timp relevant din punct.de*--vedere al strategiilor comunitare care vizează optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

Realizarea proiectului propus prezintă următoarele beneficii petrtR locuitor ii din zonă:                                                                         *

 • • îmbunătățirea transportului public local/zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport,

 • • reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme,

 • • reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport,

 • • reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe și reducerea volumului de praf,

 • • din punct de vedere funcțional va crește siguranța și confortul în trafic.

De asemenea, se va realiza o creștere a calității vieții/ standardului de viață și a condițiilor sociale în comunitățtile afectate de realizarea terminalului multimodal, pentru:

 • • salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

 • • locuitorii din zonă, care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

 • • pietonii, care vor beneficia de condiții îmbunătățite de deplasare și siguranță;

 • • bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de traficul rutier din Municipiul Ploiești.

Lucrările principale ce se vor executa în cadrul obiectivului de investiții sunt: Amenajare și reconfigurare carosabil legătura Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest;

Modernizarea stațiilor de așteptare călători inclusiv montarea de panouri electronice de informare și camere de monitorizare;

 • - Modernizare și extindere rețea de contact pentru mijlocul de transport în comun de tip troleibuz, legătura Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest;

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției:

Valoare totală, lei inclusiv TVA            - 93.293.926,50 lei

Contribuție beneficiar:                      - 6.839.488,29 lei

din care:

 • • Contribuție beneficiar la cheltuielile neeligibile: 5.075.112,00 lei;

 • • Contribuție beneficiar la cheltuielile eligibile:!.764.376,29 lei

Valoarea totală a proiectului este 93.293.926,50 lei, contribuția proprie în proiect a municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor

......oX

,4A

fațgf                -.

neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibila'afpi’oi^cl^îui / ! este de 6.839.488,29 lei.                                                   /V

Durata de realizare a investiției este de 24 de luni de la semnarea coiiț^Gâiuii ^

de finanțare.                                                                ^**-»£Jfc**

5

întrucât proiectul este în etapa de precontractare la ADR Sud-Muntenia, propunem redistribuirea sumei de 1.074.006,09 Iei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 0 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IANJANDI

SERVICIUL REPARAȚII ȘI INVESTIȚII DRUMURI ȘEF SERVICIU, Mihail NEGRU

Ifet

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚII

Nr..................................


Hl O. • u | !>

APROBAT

Adrian Florin Dobre

NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-credit BCR RECTIFICARE 3

Cap. 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

C - ALTE CHELTUIELI

MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CAIS           I

ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 34/18.02.2020 s-a aprobat proiectul, cheltuielile legate de proiect, precum și contribuția proprie pentru proiectul “MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI -LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”. ’

Proiectul se va derula în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 • • Necesitatea promovării investiției

Proiectul “MODERNIZARE STR.GH.GR.CANTACUZINO, ÎN ZONA PASAJ C.F.R. PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STR.GH.GR.CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL” se înscrie în contextul general de dezvoltare durabilă, economico-socială, în politicile și programele regionale, județene și locale, fiind, în același timp, relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizează optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

Proiectul se înscrie în contextul general de dezvoltare durabilă, economico-socială, în politicile și programele regionale, județene și locale, fiind în același timp

relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizează o ^ptfiîijzarea factorilor de dezvoltare locali.                                                    - n

în prezent, atât circulația pietonală, cât și traficul auto prezintă di|fun^oWfit^ț^ majore, astfel:                                                                    '                       ’

 • • Este necesară construirea unei clădiri pentru săli de aștepta^S^pecer^/ spații administrative, grupuri sanitare, etc., deoarece în prezent în infrastructura specifică pentru deservirea acestor nevoi.

 • • Lipsa locurilor de parcare, pentru autoturismele care intră în municipiul Ploiești, generează nevoia de a amenaja în cadrul terminalului zone pentru aceasta funcțiune.

 • • Nu sunt prevăzute spații pentru parcarea bicicletelor și a motocicletelor/ scuterelor. Aceste mijloace de transport, alternative pentru autovehicule, devin din ce in ce mai populare și reprezintă tendința de transport pentru locuitorii orașelor mari.

 • • Pe strada Gh.Gr.Cantacuzino, traficul este unul intens, prin urmare este necesară organizarea circulației pentru autocare și microbuze care să faciliteze accesul în terminalul multimodal.

Proiectul presupune realizarea următoarelor lucrări:

 • > Modernizare rețea rutieră stradală prin lărgire la 4 benzi și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului-limită oraș;

 • > Amenajare sens giratoriu pe strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, intersecție cu strada General Eremia Grigorescu;

 • > Amenajare sens giratoriu pe strada Gheorghe Gr. Cantacuzino, intersecție cu terminalul multimodal, pentru a reglementa accesul în Terminalul Multimodal;

 • > Realizare Terminal Multimodal de transport pasageri.

Valoarea totală a proiectului este de 65.704.829,07 lei, inclusiv TVA, din care valoarea C+M este de 51.526.036,10 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești, este în cuantum de 6.729.826,10 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 5.526.254,61 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în valoare de 1.203.571,49 lei.

Deoarece, proiectul se află în faza de evaluare tehnico financiară la Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia, propunem redistribuirea sumei de 2.119.038,34 lei, inclusiv TVA.

Sumele necesare susținerii financiare vor face obiectul accesării unui nou credit.

Buget rectificat: 0 lei

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela I ANDI

SEF SERV. REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI, Mihail Negru

z O'

Adrian Florin Dobre

NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-credit BCR RECTIFICARE 3

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

C- Alte cheltuieli de investiții

Reabilitare bază materială și transport depou tramvaie - Găgeni

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 28/13.02.2020 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții “Reabilitare baza materială și transport Depou tramvaie - Găgeni”.

Valoarea totală a proiectului este 47.239.420,61 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 31.236.000,60 (inclusiv TVA).

Contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului este în cuantum de 70.329,00 lei, iar contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului este în cuantum de 943.381,83 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/13.02.2020 s-a aprobat proiectul și cheltuielile aferente, precum și contribuția proprie în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare bază materială transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze)”.

Conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/13.02.2020, cât și în urma semnării contractului de finațare nr.5364/05.05.2020 obiectivul dc investiții Reabilitare bază materială și transport depou tramvaie - Găgeni a fost inclus în proiectul Reabilitare bază materială transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze), astfel incat suma de 1.045.527,83 lei (inclusiv TVA) va fi redistribuită către obiectivul “Reabilitare bază materială transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze)”.

Suma totala prevăzută in buget este de 1.045.527,83 lei, (inclusiv TVA).

Sumele necesare susținerii financiare vor face obiectul accesării unui nou credit.

Buget rectificat: 0 lei

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAN^/XNDI

SEF SERV. REPARATH S- „

Mihail Negru

.IȚII DRUMURI,


NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-credit BCR RECTIFICARE 3

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

C- Alte cheltuieli de investitii

Reabilitare bază materială transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze)

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 30/13.02.2020 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare bază materială transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze)” valoarea totală a proiectului este de 91.410.227,31 lei, inclusiv TVA.

Contribuția proprie în proiect (cheltuieli eligibile 2% si cheltuieli neeligibile) este de 1.989.256,77 lei inclusiv TVA.

Proiectul se va derula în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e -Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiectul sus menționat are în vedere realizarea următoarelor:

 • 1. Modernizarea depoului de tramvaie ce include următoarele activități:

 • - modernizare clădire administrativă depou;

 • - modernizare stații de garare/parcare a tramvaielor în incinta depoului;

 • - modernizare hale reparații tramvaie;

 • - modernizare instalații automatizate de spălat tramvaie;

 • - modernizare fir contact Depou - Ieșire Castor;

 • - modernizare cale de rulare Depou - Ieșire Castor;

 • - modernizare stații de redresare și rețea de alimentare;

 • - dotare cu mecanisme de ridicare (ridicătoare, poduri rulante), strung de bangaje, strung universal, freza universală;

 • - achiziție multifuncțional pentru tractare, dezăpezire, curățare linie și intervenții la rețeaua de contact

 • - sisteme de încălzire și ventilație corespunzătoare.

 • 2. Construirea autobazei pentru troleibuze și autobuze ce include următoarele activități:

 • - realizarea clădirii administrative a autobazei,

 • - construirea spațiilor de garare/parcare a mijloacelor de transport din incinta autobazei, inclusiv parcări, rețea de contact pentru troleibuz;

 • - instalarea de spații de alimentare pentru autobuze electrice;

 • - achiționarea/montajului de mașini unelte și echipamente de diagnostic pentru atelierele interne de reparații ale mijloacelor de transport public;

 • - crearea instalațiilor automatizate de spălat vehicule de transport public.

în data de 05.05.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr.5364, în valoare totală de 91.410.227,31 lei,contribuția proprie în proiect a UAT Municipiului Ploiești (cheltuieli eligibile 2% și cheltuieli neeligibile) este de 1.989.256,77 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele menționate, propunem introducerea unei noi poziții bugetare și alocarea sumei de 1.989.256,77 Iei (inclusiv TVA).

Suma totală propusă la finanțare este de 1.989.256,77 lei.

Sumele necesare susținerii financiare vor face obiectul accesării unui nou credit.

Buget rectificat: 0 lei

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela IAMANDI fi

SEF SERV. REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI, Mihail Negru

NOTA DE FUNDAMENTARE proiecte fonduri europene-credit BCR RECTIFICARE 3

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

C- Alte cheltuieli de investitii

Reabilitare bază materială transport auto-autobază troleibuze și autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativă, centrală termică, gospodărie de apă, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire întreținere și reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea și încărcarea autobuzelor electrice, parcare acoperită pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș c6-spalătorie și vopsitorie și c7-hală întreținere

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 29/13.02.2020 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate mixt pentru obiectivul de investiții "Reabilitare bază materială transport auto-autobază troleibuze și autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativă, centrală termică, gospodărie de apă, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire întreținere și reparații autobuze electrice, clădire pentru parcarea și încărcarea autobuzelor electrice, parcare acoperită pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș c6-spălatorie și vopsitorie si c7-hală întreținere”.

Valoarea totală a proiectului este 44.170.806,70 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 34.393.439,50 (inclusiv TVA).

Contribuția proprie în proiect a municipiului Ploiești reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului este în cuantum de 94.010,00 lei, iar contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului este în cuantum de 881.535,94 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.30/13.02.2020 s-a aprobat proiectul și cheltuielile aferente, precum și contribuția proprie îp^i^^iiitațe cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și select^,^rii^obioc^xul de investiții “Reabilitare bază materială transport auto (depou tr&âyaie) și yai^dh|ză troleibuze și autobuze)”.                                                           ./ y

Conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești                   cât

și în urma semnării contractului de finațare nr.5364/05.05.2020 obiectri4iI^^Vestiții Reabilitare bază materială transport auto-autobază troleibuze și autobuze: construire clădire cu funcțiune administrativă, centrală termică, gospodărie de apă, magazie, post alimentare autobuze electrice, clădire întreținere și reparații autobuze electrice, clădire

pentru parcarea și încărcarea autobuzelor electrice, parcare acoperită pentru trolee noi; reabilitare, recompartimentare, modernizare, refacere acoperiș c6-spalătorie și vopsitorie și c7-hală întreținere a fost inclus în proiectul Reabilitare bază materială transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze), astfel incat suma de 976.630,45 lei (inclusiv TVA) va fi redistribuită către obiectivul “Reabilitare bază materială transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze)”.

Suma totala prevăzută in buget este de 976.630,45 lei, (inclusiv TVA).

Sumele necesare susținerii financiare vor face obiectul accesării unui nou credit.

Buget rectificat: 0 Iei
DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela


IAMANDI


0

SEF SERV. REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI, Mihail Negru

â/z/