Hotărârea nr. 254/2020

Hotãrârea nr. 254 privind modificarea ART. 3 Termene, Rambursare şi Rambursare anticipată, din contractul de credit nr. RQ14091260716289/08.09.2014, încheiat cu CEC BANK SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 254

privind modificarea ART. 3 Termene, Rambursare și Rambursare anticipată, din contractul de credit nr. RQ14091260716289/08.09.2014, încheiat cu CEC

BANK S.A

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 341/24.07.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre precum și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.16/23.07.2020 și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 240/28.07.2020 prin care se propune modificarea ART. 3 Termene, Rambursare și Rambursare anticipată, din contractul de credit nr. RQ14091260716289/08.09.2014, încheiat cu CEC BANK S.A;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

Ținând cont de situația excepțională creată de pandemia COVID-19 precum și de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare, în speță prorogarea termenului de plată a taxelor și impozitelor locale până la data de 30 iunie 2020;

Luând act de prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. b și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea ART. 3 Termene, Rambursare și Rambursare anticipată, din contractul de credit nr. RQ14091260716289/08.09.2014, încheiat cu CEC BANK S.A, în sensul diminuării la plată a ratelor pe o perioadă de 6 luni, respectiv Iulie -Decembrie 2020 cu suma de 500.000 lei/lună și încheierea unui Act Adițional în acest sens. Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Art. 2 Consiliul Local împuternicește Primarul Municipiului Ploiești pentru semnarea Actului Adițional.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV