Hotărârea nr. 253/2020

Hotãrârea nr. 253 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 253

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 346/29.07.2020 al doamnei consilier Stanciu Marilena și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. 13903/28.07.2020, prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 27/29.07.2020 (Nr. Registru special 46/29.07.2020) al Direcției Economice;

Având în vedere Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 pentru buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 05.08.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, Legii nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitațile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indi rect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a coroborat cu art. 139 alin. 3, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Sediul/Adresa Mun.Ploiești, str. Văleni nr. 32

Cod unic de înregistrare 27449967


Anexa nr.1 L tPr


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020 REVIZIA I


Mec fa. MS/aofo mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

26,605

29,542

111.04

29,553

29,563

100.04

100.03

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

26,605

29,542

111.04

29,552

29,562

100.03

100.03

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

0

#DIV/0!

1

1

#DIV/0!

100.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd,19)

6

26,504

29,252

110.37

29,232

29,222

99.93

99.97

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:

7

26,504

29,251

110.36

29,231

29,221

99.93

99.97

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

4,327

4,661

107.72

4,641

4,561

99.57

98.28

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

663

674

101.66

694

714

102.97

102.88

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

10

20,911

22,919

109.60

22,919

22,919

100.00

100.00

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

19,583

21,466

109.62

21,466

21,466

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

12

17,877

19,106

106.87

19,106

19,106

100.00

100.00

C2

bonusuri

13

1,706

2,360

138.34

2,360

2,360

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

429

633

147.55

633

633

100.00

Q 9

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

899

820

91.21

820

820

•>100:00

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

603

997

165.34

977

1,027

io

105J2

2

Cheltuieli financiare

19

1

1

100.00

1

1

'=159.00

'100;00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

101

290

287.13

321

341

^fp.69


”0

■ IS? /


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

0

47

#DIV/0!

51

55

109.28

106.23

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-

Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.2S), din care:

26

101

243

240.59

270

286

110.96

106.23

1

Rezerve legale

27

0

0

0.00

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31 >>= 0)

32

101

243

240.59

270

286

110.96

106.23

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

101

243

240.59

270

286

110.96

•3 ?

^106.23

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

40

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

268

3,032

1,131.41

371

375

12.23

101.08

1

Alocatii de la buget

47

(alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

264

3,032

1,148.50

371

375

12.24

101.09

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

610

610

100.00

650

650

106.56

100.00

2

Nr.mediu de salariați total

51

571

574

100.53

645

645

112.37

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată

52

2,858

3,116

109.04

2,773

2,773

88.99

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

2,850

3,015

105.79

3,015

3,015

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

46.59

51.47

110.46

45.82

45.83

89.02

100.03

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

47.01

47.56

101.16

45.82

45.83

96.34

100.03

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

57

996

990

99.40

989

988

99.89

99.93

9

Plăți restante

58

328

9,400

2,865.85

9,395

9,390

99.95

99.95

10

Creanțe restante

59

11,040

10,011

90.68

9,961

9,911

99.50

99.50

DIRECTOR ECONOMIC,

DIRECTOR GENERAL, DANILAALIN


ION MARIA ARGENTINA


Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Sediul/Adresa Mun.Ploiesti, str. Văleni nr. 32


Cod unic de înregistrare 27449967


Anexa nr.2 Lk Hec Ht*.

Detalierea indicatorilor econom ico-financiari p re văzu ti in bugerul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2019

PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020

din care:

Aprobat

Realizat

31.12.2019 mii lei

din care:

Realizat

30.06.2020

influente

Propuneri rectificare an curent

%

%

Trim. I

Trim II

Trim III

Trim IV

Conform HCL nr. 545/19.12. 2019

Conform HCL nr.404/31. 10.2019

Trim I

Trim II

Trim III

Tim IV

AN

0

1

2

3

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6a

7

7b

8=6a+7b

9=8/5*10C

0=8/6a*10

11

12

13

14

I.

VENITURI TOTALE

1

34,226

32,192

26,605

7,497

4,211

7,312

8,088

27,108

14,295

2,434

29,542

111.04

108.98

7,253

14,295

22,195

29,542

1

Venituri totale din exploatare

2

34,226

32,192

26,605

7,497

4,211

7312

8,088

27,108

14,294

2,434

29,542

111.04

108.98

7,252

14,294

22,195

29,542

al

din

producția vândută

3

33,954

31,770

26,286

7,411

4,121

7,222

8,035

26,789

14,129

2,384

29,173

110.98

108.90

7,225

14,129

21,984

29,173

a1|

din vânzarea produselor

4

0

0

26

6

6

8

5

25

10

25

96.15

100.00

5

10

18

25

a2)

din servicii prestate din care :

5

26,261

21,257

21,961

6,570

3,400

5,849

6,642

22,461

10,947

0

22,461

102.28

100.00

5,868

10,947

16,696

22,461

a2) 1

din servicii prestate PMP

5.1

21,630

15,749

16,923

4,580

2,321

4,750

5,251

16,902

9,430

0.00

16,902

99.88

100.00

5,044

9,430

13,950

16,902

a2) 2

din servicii prestate terti

5.2

4,631

5,508

5,038

1,990

1,079

1,099

1,391

5,559

1,517

135.00

5,559

110.34

100.00

824

1,517

2,746

5,559

a3)

din redevențe și chirii din care :

6

4,040

6,040

4,158

770

690

1,340

1,360

4,160

2,048

1338.00

5,498

132.23

132.16

1,075

2,048

4,120

5,498

a3) 1

redevente si chirii PMP

6.1

521

140

60

50

50

300

335

0.00

300

57.58

100.00

205

335

385

300

a4)

alte venituri din care:

7

3,653

4,473

142

65

25

25

28

143

1,124

1,046

1,189

837.32

831.47

277

1,124

1,150

1,189

a4) 1

vanituri din activitati diverse

7.1

65

25

25

28

143

78

0.00

143

100.00

68

78

104

143

a4) 2

venituri subvenții șomaj tehnic

7.2

1,018

1018.00

1,018

205

1,018

1,018

1,018

a4)

3

venituri subvenții concediu părinte

7.3

28

28.00

28

4

28

28

28

bl

din vânzarea mărfurilor

8

182

332

173

50

50

50

23

173

64

0.00

173

100.00

100.00

39

64

90

173

c)

din subvenții și transferuri de

9

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d>

din producția de imobilizări

12

0

ei

venituri aferente costului producției

13

90

90

-4

-4

0

0

-4

43

47.00

43

-1075.00

-1075.00

-42

43

43

43

!1

alte venituri din exploatare

14

0

0

150

40

40

40

30

150

58

3.00

153

102.00

102.00

30

58

78

153

fi)

din amenzi și penalități

15

0

0

150

40

40

40

30

150

55

0.00

150

100.00

100.00

28

55

125

150

*2)

din vânzarea activelor.alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:

16

0

0

0

- active corporale

17

0

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5

alte venituri

21

3

3.00

3

2

3

3

3

2

Venituri financiare

22

0

ol

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2019

PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020

Aprobat

Realizat 31.12.2019 mii lei

din care:

Conform HCL nr. 545/19.12. 2019

Conform HCL nr.404/31. 10.2019

Trim I

Trim II

Trim III

Tim IV

AN

al

din imobilizări financiare

23

bl

din investiții financiare

24

c|

din diferențe de curs

25

dj_

din dobânzi

26

0

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE

28

32 765

31,989

26,504

7,477

6 312

6,625

6,405

26819

1

Cheltuieli de exploatare

29

32,765

31,989

26,504

7,477

6,312

6,625

6,404

26,818

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

30

6,956

6,298

4,327

1,419

634

766

417

3,236

A1

Cheltuieli privind stocurile

31

3,741

3,741

2,594

1,272

565

705

355

2,897

al

cheltuieli cu materiile prime

32

557

557

118

50

25

20

20

115

b)

cheltuieli cu materialele

33

1,187

1,187

1,064

302

300

435

193

1,230

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

170

170

133

47

35

40

28

150

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

484

484

453

90

100

125

100

415

b3)

alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza

35bis

533

533

478

165

140

295

65

665

C|

cheltuieli privind materialele de

36

450

450

309

70

70

80

80

300

d>j

cheltuieli privind energia și apa

37

1,427

1,427

1,011

810

130

130

40

1,110

cheltuieli privind mărfurile

38

120

120

92

40

40

40

22

142

A2

Cheltuieli privind serviciile

39

200

457

109

55

24

19

17

115

ai

cheltuieli cu întreținerea și

40

100

100

46

20

15

10

8

53

b)

cheltuieli privind chiriile

41

0

257

0

0

0

0

0

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0

257

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

44

100

100

63

35

9

9

9

62

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate

45

3,015

2,100

1,624

92

45

42

45

224

«L

cheltuieli cu colaboratorii

46

b|

cheltuieli privind comisioanele și

47

70

70

18

3

1

1

2

7

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

70

70

18

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și

49

22

22

5

2

T

1

2

6

d|

cheltuieli de protocol, din care:

50

12

12

5

2

1

1

2

6

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

3

3

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

10

10

0

0

0

0

0

prestări servicii online

52b

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

din care:

Realizat 30.06,2020

influente

Propuneri rectificare an curent

%

%

Trim. 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

14,073

2,433

29,252

110.37

109.07

7,197

14,073

21,923

29,252

14,073

2433

29,251

110.36

109.07

7,197

14,073

21,923

29,251

2,027

1,425

4,661

107.72

144.04

1,430

2,028

3,940

4,661

1,778

800

3,697

142.52

127.61

1,270

1,777

3,125

3,697

65

150

265

224.58

230.43

53

65

175

265

594

450

1,680

157.89

136.59

279

593

1,398

1,680

82

150.00

300

225.56

200.00

42

81

275

300

198

0.00

415

91.61

100.00

84

198

323

415

314

300.00

965

201.88

145.11

153

314

800

965

48

0.00

300

97.09

100.00

17

48

275

300

1,034

200.00

1,310

129.57

118.02

897

1,034

1,200

1,310

37

142

154.35

100.00

24

37

77

142

66

250

365

334.86

317.39

52

67

300

365

40

200.00

253

550.00

477.36

30

40

200

253

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

26

50.00

112

177.78

180.65

HI

26

100

112

183

375

599

36.88

267.41

108

184

515

599

0

1

7

38.89

100.00

0

1

3

7

0

0

0.00

0

0

0

6

25

31

620.00

516.67

2

6

21

31

5

10.00

16

320.00

266.67

2

5

13

16

0

0

0

0

0

1

15

15

0

1

8

15

1

15

15

1

8

15

0

lINDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2019

PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020

dif= realizat 30.06.2020-prevazut trim+ trim [I

din care:

Aprobat

Realizat 31.12.20 19 mii lei

din care:

influente

Propuner i rectificar e an curent

%

%

Trim. I

Trim II

Trim III

Conform HCL nr. 545/19.12. 2019

Conform HCL nr.404/31.1 0.2019

Trim I

Trim II

Trim III

BVC 5 LUNI

AN

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006

54

#REF!

- ch.de promovare a produselor

55

#REF!

dl

Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G.

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)

57

0

0

0

0

0

0

0

d2»

ch. de sponsorizare in educație, înv., social si sport,(minim 40%) din care:

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- pentru cluburile sportive

59

0

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati (maxim 20%)

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu transportul de bunuri și

61

9

9

6

2

2

2

2

8

2

8

133.33

100.00

1

2

6

8

n

cheltuieli de deplasare, detașare,

62

10

10

0

0

0

0

0

0

__d

0

0

0

- cheltuieli cu diurna

63

10

10

0

0

0

IOl

I0

0

0

0

0

0

-interna

64

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-externa

65

0

0

ia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

cheltuieli poștale și taxe de

66

107

69

69

35

25

25

27

112

37

0.00

112

162.32

100.00

21

37

75

112

h>

cheltuieli cu serviciile bancare și

67

57

57

39

10

10

10

10

40

19

0.00

40

102.56

100.00

9

19

35

40

!1_

alte cheltuieli cu serviciile executate

68

2,160

1,283

1,485

37

5

2

2

46

6

50

96

6.46

208.70

6

7

80

96

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

1,168

1,168

1,167

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

925

48

1

1

1

1

1

4

0

50

54

5400.00

1350.00

0

0

50

54

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

9

9

1

15

0

0

0

15

4

15

1500.00

100.00

4

4

10

15

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:

72

15

15

0

4

0

0

0

4

0

4

100.00

0

0

0

4

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

15

15

0

4

0

0

0

4

0

4

100.00

0

0

0

4

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

15

15

15

12

3

0

0

15

0

15

100.00

100.00

0

0

15

15

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

28

28

6

5

1

1

1

8

3

8

133.33

100.00

2

3

5

8

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2019

PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020

din care:

o a ’ > *

W? i®

MW >

Aprobat

Realizat 31.12.2019 mii lei

din care:

Realizat

30.06.2020

influente

Propuneri rectificare an curent

%

%

Trim.1

Trim II

Trim III

T rim IV

Conform HCL nr. 545/19.12. 2019

Conform HCL nr.404/31.

10.2019

Trim I

Trim II

Trim III

Tim IV

AN

ÎL

alte cheltuieli si prestări servicii

77

580

580

2

3

1

1

0

5

112

300.00

305

15250.00

6100.00

67

112

295

305

B Cheltuieli cu impozite, taxe și

78

786

786

663

185

55

163

271

674

265

0

674

101.66

100.00

135

265

428

674

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de

79

0

b)

ch. cu redevența pentru

80

40

40

54

30

0

8

16

54

0

54

100.00

100.00

0

0

50

54

cj

ch. cu taxa de licență

81

0

dl

ch. cu taxa de autorizare

82

0

®!

ch. cu taxa de mediu

83

0

fL_

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

746

746

609

155

55

155

255

620

265

0.00

620

101.81

100.00

135

265

600

620

C. Cheltuieli cu personalul

85

23,964

23,846

20,911

5,781

5,560

5,635

5,635

22,611

10,987

308

22,919

109.60

101.36

5,584

10,987

16,623

22,919

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.86=Rd.87<- Rd.91)

86

22,669

22,551

19,583

5,375

5,214

5,289

5,288

21,166

10292.00

300.00

21,466

109.62

101.42

5,218

10292.00

15,581

21,466

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din

87

20,908

20,908

17,877

4,935

4,724

4,724

4,723

19,106

9375.00

0.00

19,106

106.87

100.00

4,779

9375.00

13,958

19,106

a) salarii de bază , din care:

88

20,786

20,786

17,765

4200

4.020

4,020

4,020

16,260

8181.00

0.00

16,260

91.53

100.00

4131.00

L 8181.00

12060.00

16260.00

a]1 cheltuiala cu salariile

88.1

4,200

4,020

4,020

4,020

16,260

7,135

-1,046.00

15,214

3,922

7,135

11,014

15,214

a)2 cheltuiala cu soma] tehnic

88.2

1,018

1,018.00

1,018

205

1,018

1,018

1,018

. cheltuiala cu concediu părinte a) metj___

88.3

28

28.00

28

4

28

28

28

a)4 zii ieri

88.4

0.00

0

0

b) sporuri, prime și alte bonificații

89

122

122

112

735

704

704

703

2,846

1,194

0.00

2,846

2541.07

100.00

648

1,194

1,898

2,846

spor vechime,ore noapte,ore suplimentare

89bis

735

704

704

703

2,846

1,194

0.00

2,846

648

1,194

1,898

2,846

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri

(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+

91

1,761

1,643

1,706

440

490

565

565

2,060

917

300

2,360

138.34

114.56

439

917

1,673

2,360

a) cheltuieli sociale prevăzute la

92

222

104

225

0

50

125

125

300

119

0

300

133.33

100.00

3

119

244

300

a1) ajutor de înmormântare,prime paste.craciun.ziua copilului

0

50

125

125

300

119

0.00

300

3

119

175

300

a2) alte bonusuri

0

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

105

105

105

315

0

315

100.00

0

0

105

315

b)tichete de masă;

95

1,539

1,539

1,481

440

440

440

440

1,760

798

300.00

2,060

139.10

117.05

436

798

1,429

2,060

c) vouchere de vacanță;

96

0

d)ch. privind participarea

97

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din

99

0

a) ch. cu plățile compensatorii

100

0

b) ch. cu drepturile salariale

101

0

Zs

C) cheltuieli de natură salarială

102

0

*• ,^Z ,

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de

103

414

414

429

158

156

156

155

625

323

8

633

147.55

101.28

156

323

4^0

£■ ,633

a1) pentru directori

104

205

205

243

46

46

46

45

183

91

0

183

75.31

100.00

46

91

137

Ș183

-componenta fixă

105

205

205

243

46

46

46

45

183

91

0

183

75.31

100.00

46

91

137

l IM

-componenta variabilă

106

0

0

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a2) pentru directori executivi tehnic

104.1

0

0

0

67

66

67

67

267

127

0

267

100.00

67

127

194

X» <267INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2019

PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020

din care:

Aprobat

Realizat

31.12.2019 mii lei

din care:

Realizat

30.06.2020

influente

Propuneri rectificare an curent

%

%

Trim. I

Trim II

Trim III

Trim IV

Conform HCL nr. 545/19.12.

2019

Conform HCL nr.404/31. 10.2019

Trim I

Trim II

Trim III

Tim IV

AN

-componenta fixă

105.1

0

0

0

67

66

67

67

267

127

0

267

100.00

67

127

225

267

-componenta variabilă

106.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație,

107

209

209

186

45

44

43

43

175

95

8

183

98.39

104.57

38

95

139

183

-componenta fixă a membrilor executivi aiconsiliului de administrație

108

209

209

186

39

39

38

38

154

77

0

154

82.80

100.00

33

77

115

154

componenta comitet de nominalizare si remunerare

108.1

8

8

8

8

8

8

-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-indemnizație secretar al consiliului de administrație

109.1

0

0

0

6

5

5

5

21

10

0

21

100.00

5

10

16

21

c) pentru cenzori si secretar AGA

110

0

0

0

0

0

0

0

10

0

10

5

10

10

10

-indemnizații cenzori

110.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i0

-indemnizație secretar al AGA

110.2

0

0

0

6

5

5

5

21

10

0

21

100.00

5

10

16

21

d) pentru alte comisii și comitete

111

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

881

881

899

248

190

190

192

820

372

0

820

91.21

100.00

210

372

562

820

D. Alte cheltuieli de exploatare

113

1,059

1,059

603

92

63

61

81

297

794

700

997

165.34

335.69

48

793

932

997

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

114

435

435

320

70

45

43

42

200

37

200

62.50

100.00

32

36

145

200

- către bugetul general

115

355

355

297

45

42

42

41

170

36

170

57.24

100.00

31

35

120

170

- către al ți creditori

116

80

80

23

25

3

1

11

30

li

30

130.43

100.00

1

25

30

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0

=)

cheltuieli aferente transferurilor

118

0

dL

alte cheltuieli

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

el

ch. cu amortizarea imobilizărilor

120

411

411

72

22

18

18

19

77

57

0.00

77

106.94

100.00

16

57

67

77

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere

121

213

213

211

0

0

0

20

20

700

700

720

341.23

3600.00

0

700

720

720

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:

122

213

213

211

0

0

0

20

20

700

700

720

341.23

3600.00

0

700

720

720

f1.1 )

-provizioane privind participarea la profit a

salariaților

123

0

fi .2

JL_

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

«)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2.1 )

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.12

9), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

127

0

2

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli financiare

130

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

100.00

0

0

0

1

al

cheltuieli privind dobânzile, din

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2019

n PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020

din care:

Aprobat

Realizat

31.12.2019 mii lei

din care:

Realizat

30.06.2020

influente

Propuneri rectificare an curent

%

%

Trim. I

Trim II

Trim HI

Trim IV

Conform HCL nr. 545/19.12. 2019

Conform HCL nr.404/31. 10.2019

Trim I

Trim II

Trim III

Tim IV

AN

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b>

cheltuieli din diferențe de curs

134

0

0

0

0

1

1

0

1

100.00

0

0

0

1

b1>

aferente creditelor pentru investiții

135

0

Iii

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

REZULTATUL BRUT

138

1,461

203

101

20

-2,101

687

1,683

289

222

1

290

287.13

100.35

56

222

272

290

IV

venituri neimpozabile

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

-258

67

0

3

14

14

15

46

0

1

48

103.90

0

0

0

47

DATE DE FUNDAMENTARE

a

Venituri totale din exploatare, din

142

34,226

34,226

26,605

7,497

4,211

7,312

8,088

27,108

14,294

2,434

29,542

111.04

108.98

7,252

14,294

22,195

29,542

2

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

a

b)

- alte venituri care nu se iau în

144

a

3

Cheltuieli totale din exploatare, din

145

32,765

32765

26,504

7,477

6,312

6,625

6,404

26,818

14,073

2,433

29,251

110.36

109.07

7,197

14,073

21,923

29,251

aL

- alte cheltuieli din exploatare care

146

0

Cheltuieli de natură salariată

147

22,669

22,551

19,583

5,375

5,214

5,289

5,288

21,166

10,292

300

21,466

109.62

101.42

5,218

10,292

15,581

21,466

4

a)

majorarea salariului de baza minim

147a)

0

0

0

63

95

84

0

242

0

0

242

100.00

63

0

84

242

5

b>

creșterea cheltuielilor de natura

147b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Nr. de personal prognozat la finele

148

623

623

610

602

602

593

588

588

625

610

610

100.00

103.74

602

610

593

588

Nr.mediu de salariați

149

574

574

571

568

568

568

570

570

579

571

574

100.53

100.70

568

571

568

570

Sl

Câștigul mediu lunar pe salariat

150

3,291

3,274

2,858

x

X

X

3,094

1,481

44

3,138

109.81

101.41

X

1,502

X

7

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat

151

3,259

3,259

2,825

X

X

X

3,051

1,464

44

3,094

109.53

101.44

X

1,485

X

=1

Câștigul mediu lunar pe salariat

152

3.259

3,259

2,825

x

X

X

3,015

1,464

44

3,059

108.28

101.45

X

1,485

X

a>

Productivitatea muncii în unități

153

59.63

59.63

46.59

X

X

X

47.56

24.69

4.26

52

111.22

108.96

X

25.03

X

b)

Productivitatea muncii în unități

154

59.63

59.63

46.59

X

X

X

47.56

24.69,

4.26

52

111.22

108.96

X

25.03

X

«1

Productivitatea muncii în unități

155

o

c1

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

156

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0

- preț mediu (p)

158

0

8

- valoare=QPF x p

159

0

9

pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

0

Plăți restante

161

0

0

328

9,000

400

0

0

9,400

846

0

9,400

2865.85

100.00

9,000

9,400

0

0

Creanțe restante, din care:

162

0

0

11,040

1,972

113

0

0

2,085

10,011

7,926

10,011

90.68

480.14

1,972

10,011

0

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0

0

563

185

0

0

0

185

563

563

563

100.00

304.32

185

563

0

< 0

- de la operatori cu capital privat

164

0

0

10,447

1,756

144

0

0

1,900

9,448

7,548

9,448

90.44

497.26

1,756

9,448

0

0

- de la bugetul de stat

165

0

10

- de la bugetul local

166

0

11

- de la alte entitati

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Credite pentru finanțarea activității

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Redistribuiri/distribuiri totale

169

0

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2019

PREVEDERI BVC HCL74/2020;HCL 201/2020

din care:

Aprobat

Realizat 31.12.2019 mii lei

din care:

Realizat

30.06.2020

influente

Propuneri rectificare an curent

%

%

Trim. 1

Trim II

Trim III

Trim IV

Conform HCL nr. 545/19.12. 2019

Conform HCL nr.404/31.

10.2019

Trim I

Trim II

Trim III

Tim IV

AN

- alte rezerve

170

0

) în limita___- rezultatul reportat | 171____ __ _                                                                                        0

} se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Operatorul economic SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S R L.

Sediul/Adresa Mun.Ploiești, str. Văleni nr. 32

Cod unic de înregistrare 27449967

Anexa nr.3 Cfy RCL • ^£^>1


Gradul de realizare a veniturilor totale

DIRECTOR GENERAL,


mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2019

%

4=3/2

Prevederi an 2020

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

s

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:

26,605

26,605

100.00

29,542

29,542

100.00

1

Venituri din exploatare*)

26,605

26,605

100.00

29,542

29,542

100.00

2.

Venituri financiare

0

0

0

0

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR ECONOMIC, ION MARIA ARGENTINA

DIRECTOR GENERAL, DANILA ALIN


DIRECTOR ECONOMIC, ION MARIA ARGENTINA


INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2019

Val'oăre

• j

/

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent 2020

^an 2022^:

0

1

2

3

4

5

6

.8

\V1

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

3,352

268

3,032

<371

>—375

1

Surse proprii, din care:

411

72

287

338

y^-364

a) - amortizare

411

72

77

95

~95

b) - profit

210

243

269

2

Alocatii de la buget

3

Credite bancare, din care:

0

a) - interne

bl - externe

4

Alte surse, din care:

2 941

196

2,745

33

11

- cota dezvoltare curenta

0

0

0

0

0

- cota dezvoltare reportată ani anteriori

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

3 167

264

3 032

371

375

1

Investiții in curs, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv:

- (denumire obiectivi

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

■ (denumire obiectivi

- (denumire obiectivi

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectivi

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-1 denumire obiectivi

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectivi

- (denumire obiectiv

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau

al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a i centru bunurile oroprietatea privata a operatorului economic:

ol

o1

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

Ol

d) peHuLl UunurrtO mate Ifl cdfleesrune, incmnaie sau in îocație ce gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

3,167

264

3,032

371

375

S

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

al - interne

bj- externe

DIRECTOR GENERAL,


DANILA AUN


DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA ARGENTINA/

Anexa nr.5 Z 4


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

An precedent 2019

An curent 2020

An 2021

An 2022

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe

(+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 Creștere venituri facturate clienti

trim. III 2020

X

X

2

Măsură 2 Creșterea gradului de incasare

trim. IV 2020

X

X

+30

-4

3

Măsura 3 Creștere venituri facturate clienti

trim. III 2021

X

X

4

Măsură 4 Creșterea gradului de incasare

trim. IV 2021

X

X

+30

-5

5

Măsură 5 Creștere venituri facturate clienti

trim. III 2022

X

X

6

Măsură 6 Creșterea gradului de incasare

trim. IV 2022

X

X

+30

-5

TOTAL Pct. 1

X

+30

-4

+30

-5

+30

-5

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

+30

-4

+30

-5

+30

-5

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA ARGENTINA

\K/DANILA ALIN