Hotărârea nr. 252/2020

Hotãrârea nr. 252 privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 252

privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 345/28.07.2020 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de Specialitate nr.1123/28.07.2020 al Poliției Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 25/29.07.2020 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 05.08.2020;

În conformitate cu art. 19, art. 49 și art. 67 din Legea nr. 273/2006 (actualizată), privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. “a” și art. 139, alin. 3, lit. “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2020, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Finanțarea cheltuielilor se asigură integral din bugetul local.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Poliția Locală a municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: Politia Locala Ploiești

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTE<

DIN BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2020           J

f

ANEXA NR.1 L A-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET 2020

Execuție 27.07.2020

Infl lte

■ -fiugetY

an’îtJÎO

grocent tealizare execuție

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

20005,00

11358,16

0,00

20005,00

56,78

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

19931,00

11354,33

0,00

19931,00

56,97

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+5',

01

19931,00

11354,33

0,00

19931,00

56,97

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.0

10

19300,00

10935,79

-98,00

19202,00

56,66

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30

10.01

15865,00

8874,96

-45,00

15820,00

55,94

Salarii de baza

10.01.01

15198,50

8512,00

-45,00

15153,50

56,01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

37,50

11,42

0,00

37,50

30,45

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

200

0 00

0,00

2 00

0 00

Indemnizații de delegare

10.01.13

200

0 00

0,00

2 00

0 00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0 00

0 00

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

000

0,00

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

000

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

625,00

351.54

0.00

625,00

56.25

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.3

10.02

3085,00

1862,89

-53,00

3032,00

60,39

Tichete de masa *)

10.02.01

0 00

0.00

000

0 00

Norme de hrana

10.02.02

2763 00

1551 49

-43 00

2720 00

56,15

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

322,00

311,40

-10,00

312,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0 00

0,00

0.00

0 00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

350,00

197,94

0,00

350,00

56,55

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0,00

0,00

0,00

o.oo1

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

0,00

0,00

o.oo1

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

350,00

197,94

0,00

350,00

56,55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la jn iR+?n ir ia ?o ?7+?n   _________________

20

631,00

418,54

98,00

729,00

66,33

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

527,00

357 94

73 00

600 00

67,92

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

8,96

1,00

11,00

89,60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1,00

0,50

0,00

1,00

50,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

80,00

69,77

40,0C

120,00

87,21

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15,00

9,36

7,00

22,00

62,40

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

165,00

87,49

0,00

165,00

53,02

Piese de schimb

20.01.06

15,00

1,99

0,00

15,00

13,27

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta telecomunicații, radio, tv internet

20.01.08

60.00

59.92

25 00

85 00

99 87

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7600

55 77

0.00

76,00

73,38

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

105.00

64 18

0,00

105,00

61,12

Reparatii curente

20.02

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0 00

000

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0 00

0 00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0 00

0.00

0.00

0,00

Medicamente

20.04.01

o:oo

0,00

0 00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0 00

0 00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0 00

0 00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

000

0 001

0 00

0 00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.

20.05

34,00

33,37

25,00

59,00

Ț 98,15

Uniforme si echipament

20.05.01

34,00

33,37

0,00

34,00

98,15

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

o.ool

25,00

• '25,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

0,00

.> *-‘2,oo

0'0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0.00

JZjOO

Deplasări în străinătate

20.06.02

..-,-^\o.oo

\0.00

Materiale de laborator

20.09

bv

J/SiiO,QO

H l0;00

Cercetare-dezvoltare

20.10

.Wo

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

V^o.OO

4>>a,ob

Consultanta si expertiza

20.12

4,00

4,00

0,00

"-^qo

•100,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,90

0,00

90,00

Protecția muncii

20.14

35,00

0,00

0.00

35,00

0.00

Muniție furnituri si armament de natura activelor fixe pentru d

20.15

0 00

0 00

0 00

0 00

Studii si cercetări

20.16

0 00

000

0,00

0,00

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

000

000

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor

20.19

0 00

0 00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritari ।

20.20

0 00

0,00

0 00

0 00

Meteorologie

20.21

0 00

0 00

000

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0 00

0 00

0 00

0 00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0 00

0,00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.2

20.24

0 00

0,00

0 00

0 00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0 00

0 00

0 00

000

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

000

0 00

0,00

0 00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0 00

0 00

0 00

0 00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20.25

0 00

0 00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0 00

0 00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20

20.30

28,00

22,33

0.00

28,00

79.75

Reclama si publicitate

20.30.01

0 00

000

0 00

0 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

3 00

ooo1

0 00

3 00

0 00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25 00

22 33

0 00

25 00

89 32

Chirii

20.30.04

0 00

0 00

0 00

0 00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

obol

000

000

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0 00

0 00

0 00

0 00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0 00

0 00

0 00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0 00

0001

0 00

000

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0.00

0 00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

74,00

3,83

0,00

74,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE AnMIMIQTPAȚIPI PURI 1HP     «4

51

0,00

000

000

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

000

0 00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

74,00

3,83

0,00

74,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

74,00

3,83

0,00

74,00

5,18

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

74,00

3,83

0,00

74,00

5,18

Construcții

71.01.01

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

55,00

0,00

0,001

55,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

19,00

3,83

0,00

19,00

20,16

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

Re

narații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0.00

0 00

0,00

0,00

0,00

0 00

000

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,001

0 00

0 00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0 00

0 00

o.goj

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0 00

0 00

0,001

0,00

0,00

0 00

000

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

0 00

000

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI GFrilPFPATP IM ANI 11 rilPFbJT

84

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

000

0,00

0,00

0,00


BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Buciumeanu.Costin