Hotărârea nr. 251/2020

Hotãrârea nr. 251 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 251

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli

al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 344/28.07.2020 al primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr. 4569/28.07.2020 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 26/29.07.2020 al Direcției Economice;

având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 13043 din 28.06.2019 încheiat între Regia Autonomă de Servicii Publice și Unitatea Administrativ -Teritorială Municipiul Ploiești cât și Hotărârea Consiliului Local nr. 227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și art. 15 din Legea nr. 47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. c), art. 10 alin. (2), lit. f) din Ordonanța de Guvern nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 2  alin. (3) litera b)  din Legea

nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 88 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediu l/Adresa: Plata Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

ANEXA NR:1 4-


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

. mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2020

Propuneri rectificare an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

7=5/4

8

9

10

11

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

10,820.49

10,970.49

101.39

13,617.98

13,617.98

124.13

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

10,806.86

10,956.86

101.39

13,600.00

13,600.00

124.12

100.00

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

13.63

13.63

100.001

17.98

17.98

131.91

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)

7

10,491.81

10,640.33

101.42

13,287.11

13,287.11

124.88

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

10,491.81

10,640.33

101.42

13,287.11

13,287.11

124.88

100.00

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2,600.25

2,748.78

105.71

3,178.45

3,178.45

115.63

100.00

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

57.93

57.93

100.00

80.00

80.00

138.10

100.00

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

7,824.17

7,824.18

100.00

10,019.22

10,019.22

128.05

100.00

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)

12

7,166.21

7,166.21

100.00

9,161.57

9,161.57

127.84

100.00

C1

Cheltuieli cu salariile

13

6,344.66

6 344.66

100.00

8,125.32

8,125.32

128.07

100.00

C2

Bonusuri

14

821.55

821.55

100.00

1 036.25

1,036.25

126.13

100.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

75.00

75.00

100.00

100.00

100.00

Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

343.17

343.17

100.00

452.22

452.22

131.78

100.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

239.80

239.80

100.00

305.43

305.43

127.37

100.00

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

9.44

9.44

100.00

9.44

9.44

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III.

REZULTATUL

BRUTfprofit/pierdere)

22

328.68

330.16

100.45

330.86

330.86

100.21

100.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

32.06

32.30

100.77

32.30

32.30

100.00

100.00

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

296.62

297.86

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2020

Propuneri rectificare an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022,,;

%

9=7/5*100

10=8/7*100

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 25 26 27 28 si 29.

30

296.62

297.86

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

29.66

29.66

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

286.98

288.18

a)

-Dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

-Dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

-Dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

9.64

9.68

VI

VENITURI din fonduri

EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

Cheltuieli materiale

38

b)

Cheltuieli cu salariile

39

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

Alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43

253.68

252.83

99.66

252.83

252.83

100.00

100.00

1

Alocatii de la buget

44

Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

253.68

252.83

99.66

252.83

252.83

100.00

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

119

119

100.00

119

119

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariati total

49

118

118

100.00

118

118

100.00

100.00

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2020

Propuneri rectificare an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

0/ _ _

..-Z i ■* ° W/ș^ooi

^0=^00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000

50

4,937.67

4,937.67

100.00

4,937.67

w

4,93^67? i

.Mii

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

*

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)

52

91.58

92.85

101.39

115.25

115.25

124.12

100.00

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)

53

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000

55

969.62

969.90

100.03

975.70

975.70

100.60

100.00

9

Plati restante

56

10

Creanțe restante

57

CONDUCAȚgRU^UNITATII                           CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Râul                                                    FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: R01343872


ANEXA NR:2 PA


Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli


Nr.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2019

An 2020 din care:

An 2020

din care:

Aprobat

Realizat an 2019

cf.Ordin 3818/2019

cf.HCL 547/19.12.2019

cf. Ordin 3818/2019

Cf. HCL 42/20.02.2020

Realizat la 31.03.2020

Propuneri rectificare 2020

Influente +/-

10=8./6a*100

9=8/5*100

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3       4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I.

VENITURI TOTALE |Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

12,615.42

12,615.42

12,209.78

10,820.49

10,820.49

3,210.13

10,970.49

150.00

101.39

89.85

3,210.13

6,550.12

9,550.74

10,970.49

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

12,597.44

12,597.44

12,195.40

10,806.86

10,806.86

3,207.22

10,956.86

150.00

101.39

89.84

3,207.22

6,543.30

9,540.51

10,956.86

a)

din producția vanduta i $d.4+ • :.5+Rd.6+RdT din care:

3

12,597.44

12,597.44

12,195.40

10,806.86

10,806.86

3,207.22

10,956.86

150.00

101.39

89.84

3,207.22

6,643.30

9,540.51

10,956.86

al ।

din vanzarea uroduselor

4

a2)

din servicii prestate

5

12,572.21

12,572.21

12,156.74

10,781.63

10,781.63

3,202.10

10,931,63

150.00

101.39

89.92

3,202.10

6,531.18

9,521.09

10,931.63

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - servicii publice

7,595.51

7,595.51

7,453.97

5,890.76

5,890.76

1,951.62

5,890.76

0.00

100.00

79.03

1 951.62

3,972.82

5,736.76

5,890.76

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - Rampa Teleajen

431.63

431.63

363.51

331.09

331.09

118.88

481.09

150.00

145.31

132.35

118.88

258.04

368.58

481.09

Epurare ape uzate

4,355.88

4,355.88

4,068.47

4,200.00

4,200.00

1,060.97

4 200.00

1,060.97

2,100.00

3,150.00

4,200.00

Venituri proprii

163.98

163.98

298.61

334.55

334.55

65.51

334.55

65.51

188.21

246.33

334.55

a3

din redevente si chirii

6

3.23

3.23

3.23

3.23

3.23

0.81

3.23

0.00

100.00

100.00

0.81

1.61

2.42

3.23

a4

alte venituri

7

22.00

22.00

35.43

22.00

22.00

4.31

22.00

0.00

100.00

62.09

4.31

10.50

17.00

22.00

b

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Rd.10+Rd.11 , din care:

9

d

subvenții, cf. ; revederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. ^revederilor legale in vigoare

11

d

din nroductia de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

arie vemtun din exploatare

Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 , din care:

14

11/

din amenzi si; enalitati

15

f2)

din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

13

din subvenții pentru investitii

19

f4

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5>

alte venituri

21

2

Venituri financiare

Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27,i, din care:

22

17.98

17.98

14.38

13.63

13.63

2.90

13.63

0.00

100.00

94.78

2.90

6.81

10.23

13.63

a

din imobilizări financiare

23

b

din investitii financiare

24

c;

din diferente de curs

25

0.00

o.oo1

0.02

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

.îL,

din dobânzi

26

17.98

17.98

14.36

13.63

13.63

2.89

13.63

0.00

100.00

94.92

2.89

6.81

10.23

e

alte venituri financiare

27

/< j\ *

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144J

29

12,396.83

12,396.83

11,470.20

10,491.81

10,491.81

2,593.75

10,640.33

148.52

101.42

92.76

2,833.25

6,516.11

9,52^2d

1£$40.33

1

C heltuie» de exp oatare ;Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.12O, din care:

30

12,396.68

12,396.67

11,470.14

10,491.81

10,491.81

2,593.75

10,640.33

148.52

101.42

92.77

2,833.25

6,516.11

9,5^5

/ /vWîc

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii Rd.32+Rd.40+Rd.46>, din care:

31

2,548,03

2,548.02

2,036.81

2,600.25

2,600.27

553.15

2,748.78

148.52

105.71

134.95

539.17

1,462.97

2,3. o>

A1

Cheltuieli pnvind stocuri e

Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39,i, din care:

32

367.05

367.05

241.48

435.40

435.41

73.20

435.41

0.00

100.00

180.31

73.20

240.03

'■ 435 41

a

cheltuieli cu materiile prime

33

b

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

195.62

195.62

98.21

230.04

230.04

23.45

230.04

0.00

100.00

234.23

23.45

121.25

186?V

' . 230. W

bl cheltuieli cu piesele de schimb

35

86.26

86.26

16.10

107.32

107.32

4.65

107.32

0.00

100.00

666.58

4.65

54.35

92.04Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2019

An 2020 din care:

An 2020 din care:

Aprobat

Realizat an 2019

cf.Ordin 3818/2019

cf.HCL 547/19.12.2019

cf. Ordin 3818/2019

Cf.HCL 42/20.02.2020

Realizat la

31.03.2020

Propuneri rectificare 2020

Influente +/-

10=8./6a’100

9=8/5*100

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3       4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

15

b2

cheltuieli cu combustibilii

36

44.32

44.32

35.92

46.26

46.26

6.04

46.26

0.00

100.00

128.79

6.04

23.99

34.12

46.26

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

52.95

52.95

34.32

76.64

76.64

0.47

76.64

0.00

100.00

223.31

0.47

40.53

70.95

76.64

d.

cheltuieli privind energia si apa

38

118.48

118.48

108.95

128.72

128.72

49.28

128.72

0.00

100.00

118.15

49.28

78.25

91.94

128.72

e

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti iRd.41+Rd.42+Rd.45i, din care:

40

341.35

341.35

215.15

154.75

154.75

9.82

303.27

148.52

195.97

140.96

9.82

114.20

288.65

303.27

a

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

299.94

299.94

179.79

114.60

114.60

1.36

263.12

148.52

229.59

146.35

1.36

94.80

258.30

263.12

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44i, din care:

42

27.73

27.73

27.08

25.44

25.44

6.79

25.44

0.00

100.00

93.94

6.79

12.72

19.08

25.44

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

3.00

12.00

0.00

100.00

100.00

3.00

6.00

9.00

12.00

b2i

- către operatori cu ca: ital privat

44

15.73

15.73

15.08

13.44

13.44

3.79

13.44

0.00

100.00

89.12

3.79

6.72

10.08

13.44

c

prime de asi gurare

45

13.68

13.68

8.28

14.71

14.71

1.67

14.71

0.00

100.00

177.66

1.67

6.68

11.27

14.71

A3

Cheltuieli cu ai;e servicii execu’a'e de teTfi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.6 7+Rd.68+Rd.69+Rd.78 i, din care:

46

1,839.63

1,839.63

1,580.18

2,010.10

2,010.10

470.13

2,010.10

0.00

100.00

127.21

456.15

1,108.74

1,683.88

2,010.10

a

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

3.00

3.00

0.02

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

100.00

50,000.00

0.00

5.00

7.50

10.00

b1 cheltuieli privind consultanta juridica

49

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 'Rd.51+Rd.53i, din care:

50

24.00

24.00

23.41

24.00

24.00

1.75

24.00

0.00

100.00

102.52

1.75

11.00

18,00

24.00

d

cheltuieli de protocol, din care:

51

14.00

14.00

15.45

14.00

14.00

1.25

14.00

0.00

100.00

90.61

1.25

6.00

10.50

14.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2i

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

10.00

10.00

7.96

10,00

10.00

0.50

10.00

0.00

100.00

125.63

0.50

5.00

7.50

10.00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a c reduselor

56

d)

Ch.cu sponsonzarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sq

58

d2

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport din care:

59

d3

pentru cluburile sportive

60

d4

cheltuieli de sponsorizar pentru alte acțiuni si activitati

61

e

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

5.01

5.01

4.89

5.82

5.82

0.95

5.82

0.00

100.00

119.02

0.95

4.41

5.82

5.82

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

69.00

69.00

50.55

95.84

95.84

0.14

95.84

0.00

100.00

189.59

0.14

46.12

95.78

95.84

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

7.42

7.42

2.53

7.44

7.44

0.00

7.44

0.00

100.00

294.07

0.00

3.72

7.38

7.44

- interna

65

0.22

0.22

0.00

0.24

0.24

0.00

0.24

0.00

100.00

0.00

0.12

0.18

0.24-

- externa

66

7.20

7.20

2.53

7.20

7.20

0.00

7.20

0.00

100.00

284.58

0.00

3.60

7.20

, 7 zO

-Hi.

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

237.29

237.29

27.23

239.45

239.45

51.20

239.45

0.00

100.00

879.36

51.20

224.77

232.11

■•'"330

h

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

12.40

12.40

10.40

10.40

10.40

2.44

10.40

0.00

100.00

100.00

2.44

5.20

7.80

TO.40

>)

alte cheiiujei cu servicii e executate de ’erti din care:

69

1,485.18

1,485.18

1,463.67

1,621.39

1,621.39

413.65

1,621.39

0.00

100.00

110.78

399.67

809.24

1,313.67

iii

cheltuieli de asigurare si paza

70

616.00

616.00

611.16

625.27

625.27

152.99

625.27

0.00

100.00

102.31

155.22

316.82

490.34

- Bsiâî

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

0.00

0.00

0.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea । rofesionala

72

7.50

7.50

6.38

13.00

13.00

2.15

13.00

0.00

100.00

203.76

2.15

6.00

13.00

•. :■ oo

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- - -

o

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2019

An 2020 din care:

An 2020

din care:

fW

Aprobat

cf. Ordin 3818/2019

cf.HCL

547/19.12.2019

Realizat an 2019

cf. Ordin 3818/2019

Cf. HCL 42/20.02.2020

Realizat la 31.03.2020

Propuneri rectificare 2020

Influente +/-

10=8./6a*100

9=8/5*100

Trim |

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3       4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

I7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

JL

alte cheltuieli

78

3.75

3.75

0.02

3.20

3.20

0.00

3.20

0.00

100.00

16,000.00

0.00

3.00

3.20

3.20

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd,81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

64.50

64.50

50.97

57.93

57.93

11.47

57.93

0.00

100.00

113.66

11.47

33.77

46.02

57.93

a)

ch.cu taxa pi. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

81

c'

ch.cu taxa de licența

82

5.50

5.50

3.25

3.60

3.60

0.81

3.60

0.00

100.00

110.77

0.81

1.80

2.70

3.60

b.

ch.cu taxa de autorizare

83

8.12

8.12

2.82

10.30

10.30

0.28

10.30

0.00

100.00

365.25

0.28

8.70

9.50

10.30

0'

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

f)

ch. cu alte taxe si impozite

85

50.88

50.88

44.87

44.03

44.03

10.38

44.03

0.00

100.00

98.13

10.38

23.27

33.82

44.03

C. Cheltuieli cu personalul

|Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd,113)l di care:

86

9,303.01

9,303.01

8,785.09

7,824.18

7,824.18

2,042.42

7,824.18

0.00

100.00

89.06

2,295.90

5,103.04

7,202.66

7,824.18

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

8,526.26

8,526.26

8,031.83

7,166.21

7,166.21

1,857.94

7,166.21

0.00

100.00

89.22

2,100.88

4,661.82

6,569.54

7,166.21

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

7,659.52

7,659.52

7,355.39

6,344.66

6,344.66

1,692.38

6,344.66

0.00

100.00

86.26

1,923.84

4,076.64

5,794.82

6,344.66

a salarii de baza

89

5,649.07

5,649.07

5,657.84

4,625.46

4,625.46

1,333.55

4,625.46

0.00

100.00

81.75

1 472.90

2,943.12

4,260.13

4,625.46

bj sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM

90

2,010.45

2,010.45

1,697.55

1,719.20

1,719.20

358.83

1,719.20

0.00

100.00

101.28

450.94

1,133.52

1,534.69

1,719.20

c alte bonificatii (conform CCMi

91

C2

Bonusuri (Rd,93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

866.74

866.74

676.45

821.55

821.55

165.56

821.55

0.00

100.00

121.45

177.04

585.18

774.72

821.55

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare din care:

93

202.61

202.61

101.98

114.47

114.47

30.56

114.47

0.00

100.00

112.25

33.98

67.96

101.94

114.47

- tichete de cresa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

bi tichete de masa’

96

402.84

402.84

346.22

409.98

409.98

87.50

409.98

0.00

100.00

118.42

126.56

253.12

375.68

409.98

c vouchere de vacanta;

97

169.65

169/65

163.40

171.10

171.10

0.05

171.10

0.00

100.00

0.00

171.10

171.10

171.10

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

17.92

17.92

17.92

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

100.00

0.00

60.00

60.00

60.00

e alte cheltuieli conform CCM.

99

73.72

73.72

46.93

66.00

66.00

47.45

66.00

0.00

100.00

140.63

16.50

33.00

66.00

66.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul Rd.101+Rd.102+Rd.103i, din care:

100

100.00

100.00

78.73

75.00

75.00

35.51

75.00

0.00

100.00

95.26

25.00

50.00

75.00

75.00

a.» ch. cu plătite compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

bi ch. cu drepturile saianale cuvenite in oaza unor hotarari iudecatoresti

102

100.00

100.00

78.73

75.00

75.00

35.51

75.00

0.00

100.00

95.26

25.00

50.00

75.00

rȘ. * "75X0

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

। heltuieli aferente con'raciului de mandai si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

418.06

418.06

418.06

343.17

343.17

86.21

343.17

0.00

100.00

82.09

105.09

245.63

343^17 %

a pentru directori/directorat

105

187.23

187.23

187.23

140.80

140.80

41.32

140.80

0.00

100.00

75.20

41.40

106.30

140.80

corn; onenta fixa

106

165.82

165.82

165.82

117.30

117.30

41.32

117.30

0.00

100.00

70.74

41.40

82.80

117.30

componenta variabila

107

21.41

21.41

21.41

23.50

23.50

0.00

23.50

0.00

100.001

0.00

23.50

23.50

Nr.

An 2019

An 2020 din care:

An 2020

Nr.Crt

INDICATORI

Aprobat

din care:

cf.Ordin 3818/2019

cf.HCL 547/19.1 2.2019

2019

cf. Ordin 3818/2019

Cf. HCL 42/20.02.2020

Realizat la 31.03.2020

Propuneri rectificare 2020

Influente +/-

10=8./6a*100

9=8/5*100

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Li pentru consiliul e adminisiratie/consihul de supraveghere, din care:

108

230.83

230.83

230.83

202.37

202.37

44.88

202.37

0.00

100.00

87.67

63.69

139.33

202.37

202.37

componenta fixa

109

230.83

230.83

230.83

202.37

202.37

44.88

202.37

0.00

100.00

87.67

63.69

139.33

202.37

202.37

componenta variabila

110

c . entru AGA si cenzori

111

dj pentru alte comisii si comitete constituite ; otrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

258.69

258.69

256.47

239.80

239.80

62.76

239.80

0.00

100.00

93.50

64.93

145.59

214.95

239.80

D. (Rd din

Xlte cheltuieli de exploatare

.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), care:

114

481.14

481.14

597.27

9.44

9.44

-13.29

9.44

0.00

100.00

1.58

-13.30

-83.67

-40.98

9.44

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati Rd.122+Rd.123 din care:

115

993.54

993.54

25.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

116

5.00

5.00

25.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- către alti creditori

117

988.54

988.54

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

b.

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0.50

0.50

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00,

0.00

0.00

0.00

o)

cneiluieiîaîeren’e ’rans'erun or pentru piala personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

42.84

42.84

35.60

39.20

39.20

6.31

39.20

0.00

100.00

110.11

6.31

19.10

29.90

39.20

e)

cu amortizarea imooiiizanorcorporae si necorporale

121

104.38

104.38

64.28

113.53

113.53

17.76

113.53

0.00

100.00

176.62

17.76

49.75

81.64

113.53

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

-660.12

-660.12

472.04

-143.29

-143.29

-37.36

-143.29

0.00

100.00

-30.36

-37.36

-152.52

-152.52

-143.29

f1

cheltuieli i rivind ajustările si provizioanele

123

407.91

407.91

552.93

29.66

29.66

0.00

29.66

0.00

100.001

5.36

0.00

0.00

0.00

29.66

f1.1)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

11.87

11.87

54.39

29.66

29.66

0.00

29.66

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

29.66

f1.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0.00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

1,068.03

1,068.03

80.89

172.95

172.95

37.36

172.95

0.00

100.00

213.81

37.36

152.52

152.52

172.95

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.130i, din care:

127

1,068.03

1,068.03

80.89

172.95

172.95

37.36

172.95

0.00

100.00

213.81

37.36

152.52

152.52

172.95

- din participarea salariatilor la profit

128

17.92

17.92

17.92

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

100.00

0.00

60.00

60.00

60.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

2.48

2.48

3.68

9.72

9.72

0.00

- venituri din alte rfovizioane

130

59.30

59.30

59.28

112.95

112.95

27.65

112.95

0.00

100.00

190.54

27.65

92.52

92.52

112.95

2

Cheltuiel care:

financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din

131

0,15

0.15

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

132

a1

aferente creditelor pentru investitii

133

a2l

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

0.15

0.15

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b1>

aferente creditelor pentru investitii

136

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

■4*1

c

alte cheltuieli financiare

138

ir?

ia

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-

Rd.29)

140

218.59

218.59

739.58

328.68

328.68

616.38

330.16

1.48

100.45

44.64

376.88

34.01

21.5?

—V-

(

330.16

•M.A

venituri neimpozabile

141

1,065.54

1,065.54

80.41

172.95

172.95

35.98

172.95'

0.00

100.00

215.09

35.98

152.52

152Sf

Aijrsî

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

1,432.95

1,432.95

592.55

44.68

44.68

1.52

44.68

0.00

100.00

7.54

1.52

6.31

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

93.76

93.76

200.28

32.06

32,07

93.11

32.30

0.24

100.74

16.13

54.79

0.00

-1940

3230

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din explotare, din care: (rd.2)

144

12,597.44

12,597.44

12,196.40

10,806.86

10,806.86

3,207.22

10,956.86

3,207.22

6,543.30

9,540.5^

O

f X'

0,956786

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

C

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2019

An 2020 din care:

An 2020 din care:

Aprobat

Realizat an 2019

cf.Ordin 3818/2019

cf.HCL 547/19.12.2019

cf. Ordin 3818/2019

Cf. HCL 42/20.02.2020

Realizat la 31.03.2020

Propuneri rectificare 2020

Influente +/-

10=8./6a*100

9=8/5*100

Trlm I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3       4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

15

i>)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariata ;Rd.87 , din care:

147

8 526.26

8,526.26

8,031.83

7,166.21

7,166.21

1,857.94

7,166.21

2,100.88

4,661.82

6,569.54

7,166.21

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariata, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariata aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariata sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2019;

149

0.30

0.30

0.30

109.26

109.26

27.32

109.26

27.32

54.63

81.95

109.26

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariata ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

917.82

917.82

917.82

3

Cheltuieli cu salariile iRd.88

151

7,659.52

7,659.52

7,355.39

6,344.66

6,344.66

1,692.38

6,344.66

1 923.84

4,076.64

5,794.82

6,344.66

4

Nr. de . ersonal prognozat ta finele anului

152

118

118

117

119

119.00

116

119

116.00

119

119

119

5

Nr. mediu de salariati

153

117

117

117

118

118.00

116

118

116.00

118

118

118

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata ((Rd. 147-Rd.93-Rd.98 /Rd. 153 </12*1000

154

5,915.76

5,915.76

5,635.28

4,937.67

4,937.67

5,251.09

4,937.67

100.00

87.62

5,939.37

6,403.76

6,033.52

4,937.67

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

155

4,403.53

4,403.53

5,146.40

4,403.53

100.00

4,403.53

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu .mii lei/persoana, iRd.2/Rd.153i

156

107.67

107.67

104.23

91.58

91.58

27.65

92.85

101.39

89.08

27.65

55.45

80.85

92.85

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a buuetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana. W=QPF/Rd. 153

158

d)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

159

- cantitatea de produse finite (QPF

160

- preț mediu (pi

161

- valoare=QPF*i

162

- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2

163

8

Plăti restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

983.88

1,149.54

1,149.54

"-de ta operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

571.74

1,093.65

1,093.65

"-de ta operatori cu capital privat

167

396.88

19.30

19.30

"-de ta bugetul de stat

168

"-de la bugetul de local

169

"-de ta alte entitati

170

15.26

36.59

36.59

9

Credite pentru fînantar^a-șciiyjtatii curente (soldul rai^? j

171

Ascu __FINANCIAR CONTABIL Cârmei Zaharia


•|CH
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești Cod unic de înregistrare: RO1343872


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2018

%

Prevederi an 2019

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:

11,886.67

11,584.81

97.46

12,615.42

12,209.78

96.78

1 .Venituri din exploatare

11,874.36

11,562.89

97.38

12,597.44

12,195.40

96.81

2.Venituri financiare

12.31

21.92

178.07

17.98

14.38

79.98

3.Vemtun extraordinare

CONDUC ĂTORUL UNITATII

RauH^tresctA;■


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Plata Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872


ANEXA NR:4 «V ft C C


Programul de investitii, dotări si sursele de finanțareNr. Cri

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2019

Valoare

Aprobat

Realizat preliminat

an 2020/ valoare aprobata

an 2020/ influente +/-

an 2020 valoare actualizata rectificare

' *

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

230.15

93.44

253.68

-0.85

252.83

252.83

252.83

1

Surse proprii, din care:

230.15

93.44

253.68

-0.85

252.83

252.83

252.83

a) - amortizare

bj - profit

230.15

93.44

253.68

-0.85

252.83

252.83

252.83

2

Alocatii de la buget

3

Credite bancare, din care:

aț- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

denumire sursa

denumire sursa

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

230.15

96.08

253.68

-0.85

252.83

252.83

252.83

1

Investiții in curs, din care:

0.00

0.00

>.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de na:ura jomemuiui public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

d) pentru bunurile luate in concesiune, Închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

215.65

93.44

239.45

-0.85

238.60

238.60

238.60

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

215.65

93.44

239.45

-0.85

238.60

Sistem video supraveghere (Statia de epurare, format din 8 camere de supraveghere video)

Trim III

0.00

5.25

5.25

Autoturism

Trim II

50.00

70.00

70.00

Pompa de nămol

Trim II

12.75

12.75

12.75

Statie automata prelevare probe uzate (2 l/l

Trim II

22.50

45.00

45.00

Frigider

Trim II

3.00

3.00

Sistem calcul AIO

Trim II

7.40

7.40

Sistem calcul AIO

Trim III

7.40

7.40

Sistem calcul AIO

Trim IV

11.10

11.10

Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (3)

Trim III

12.00

8.40

Sistem de calcul cu sistem de operare inclus (4)

Trim II

12.00

10.80

Swich WS-C2960X-24TS-L Je^ <3*4200)

Trim II

12.00

11.34

10.50

2.10

12.60

Centrala telefonica cu call-center /2tel

Trim IV

5.00

4.83

Terminal mobil pentru citiri repartitoare cost

Trim II

8.00

Soft Vnware vSphere 6 essentials Plus Kit : Server)

Trim II

16.00

Server

Trim II

30.00

29.41

Server

Trim II

16.00

16.00

Windows server

Trim III

Roter cu funcție de firewall

Trim III

Imprimanta laser color

Trim III

Copiator multifuncțional

Trim III

14.00

12.85

13.00

-13.00

0.00

Licența Windows 10 Pro 64 i2)

Trim II

2.201

2.20

Licența Windows 10 Pro 64 (2)

Trim III

2.20

2.20

Licența Windows 10 Pro 64 (3

Trim IV

3.30

3.30

Licența Windows 10 Pro 64 (3)

Trim II

Licența Windows 10 Pro 64 (3)

Trim III

3.60

2.46

Licența Windows 100 Pro 64 (3)

Trim IV

3.60

2.46


Nr. Cri.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2019

Valoare

Aprobat

Realizat preliminat

an 2020/ valoare aprobata

an 2020/ influente +/-

an 2020 valoare actualizata rectificare

1 O

mt3022

W»!.

0

1

2

3

4

5

6

1' ’T,

'«V. 8.

Office (3)

Trim III

3.60

2.46

X

Office (3)

Trim IV

3.60

2.46

..

MS Office (2)

Trim II

2.20

2.20

-3'

MS Office (2)

Trim III

2.20

2.20

MS Office i,3}

Trim IV

3.30

3 30

Licența Windows 10 useri

Trim III

Licența Windows 10 useri

Trim IV

Corel DRAW Graphics Suite X8

Trim III

Soft Vmware vSphere 6 essentials Plus Kit

Trim II

17.70

4.00

21.70

Basic Support/Subscription Vmware vSphere 6

Trim II

4.20

0.80

5.00

Soft de management al documentelor

Trim II

Sistem calcul cu sistem o erare si pachet

Trim III

Sistem calcul cu sistem operare si pachet

Trim IV

Extindere perioada licența pt. soluția antivirus

Trim II

7.00

5.98

6.00

6.00

Aparate aer condiționat 3 buc)

Trim III

Soft contabilitate

Trim III

Sistem supraveghere video sediu)

Trim III

Proiect si montare stâlpi camere video supraveghere

Trim II

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

Lucrări de investitii clădire sediu R.A.S.P., P-ta Victoriei (obținere autorizație securitate la incendiu)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente modernizări), din care:

14.50

2.64

14.23

14.23

14.23

14.23

a i Pentru bunurile proprietatea privata a

b’ pentru bunurile de natura domeniului

14.50

2.64

14.23

14.23

0.00

0.00

Lucrări de investitii clădire sediu R.A.S.P., P-ta Victoriei termopan -clădire anexa/subsoli

14.50

2.64

Lucrări de investitii clădire sediu R.A.S.P., anexa , P-ta Victoriei (rețea in vederea alimentarii cu apa calda

Trim II

14.23

14.23

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporalei___

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:

a - interne

b) - externeCONDUCATORMtr^jȘU^T) Râul PeO^i REGIA


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUIFINANCIAR CONTABIL


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

ANEXA NR:5 44


Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.

Masuri

Termen de realizare

An 2019

An 2020

An 2021

An 2022

Preliminat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut(+/-)

Plati restante

Rezultat brut(+/-)

Plati restante

Rezultat brut(+/-)

Plati restante

Rezultat brut(+/-)

Plati restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.l

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

1

Măsură 1 ......................

X

X

2

Măsură 2.......................

X

X

3

Alte masuri

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pctll

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct.l

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

3

Alte cauze

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.lll

TOTAL GENERAL Pct.l+Pct.ll

CONDUCĂTORUL UNITATII Râul PetrescuCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL Carmen


haria