Hotărârea nr. 250/2020

Hotãrârea nr. 250 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 250

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 343/27.07.2020 al domnului Primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate nr. 9238/10.07.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.21/28.07.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 28.07.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, Legii nr. 6/2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139, alin. 3, lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2020, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pentru următoarele activități: buget „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, conform Anexei nr. 1, buget „Cantina de ajutor social”, conform Anexei nr. 2, buget „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Lista de investiții pentru „Cantina de ajutor social”, conform Anexei nr. 4 și Lista de investiții pentru „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 5, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CĂMIN DE BATRANI


ANEXA NR. 1


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANGAJAMENT E LEGALE 30.06.2020

BUGET ALOCAT

-----t ip \

INFLUENȚE

+ /-\v>

PROPUNERI.-

L o

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC1IONARE+SEC l IUNEA DE DEZVOLTARE)

1,254.00

2,352.00

50.00

2,402.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,254.00

2,317.00

50.00

2,367.00

CHEL TUIELI CURENTE

01

1,254.00

2,317.00

50.00

2,367.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

786.00

1,670.00

0.00

1,670.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

769.00

1,599.00

0.00

1,599.00

Salarii de baza

10.01.01

648.00

1,303.00

0.00

1,303.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

61.00

144.001

0.00

144.00

Alte sporuri

10.01.06

16.00

60.00

0.00

60.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

44.00

92.00

92.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0.00

35.00

0.00

35.00

|Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

35.00

0.00

35.00

Contribuții

10.03

17.00

36.00

0.00

36.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

17.00

36.00

0.00

36.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

468.00

646.00

50.00

696.00

Bunuri si servicii

20.01

273.00

406.00

-5.00

401.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

20.00

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

57.00

85.00

25.00

110.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.00

20.00

5.00

25.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

5.00

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

1.00

60.00

-45.00

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

194.00

212.00

10.00

222.00

Reparatii curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana

20.03

160.00

160.00

0.00

160.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

160.00

160.00

0.00

160.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

24.00

51.00

0.00

51.00

Medicamente

20.04.01

MO

0.00

MO

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

14.00

31.00

0.00

31.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

10.001

20.00

0.00

20.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

9.00

17.00

5.00

22.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

3.00

0.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

4.00

0.00

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

10.00

5.00

15.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0.00

3.00

0.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

3.00

0.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

4.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

2.00

5.00

50.00

55.00

TITL UL XI AL TE CHEL TUIELI

59

0.00

1.00

0.00

1.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

1.00

0.00

1.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

35.00

0.00

35.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

35.00

0.00

35.00

Active fixe

71.01

0.00

35.00

0.00

35.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mi'loace de transport

71.01.02

0.00

35.00

0.00

35.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTQR GENERAL,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,FLORENTINA MANEA


ANEXA NR. 2

*

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE

M1-1XEI /. »

\A

* T*

Cod indicator

ANGAJAMENTE

BUGET ALOCAT

INFLUENTE

+ /-

< BS

DENUMIREA INDICATORILOR

LEGALE 30.06.2020

W ?

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

2,029.00

2,882.00

5.00

2,885.(W

FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2,029.00

2,882.00

0.00

2,882.00

CHELTUIELI CURENTE

01

2,029.00

2,882.00

0.00

2,882.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

376.00

820.00

0.00

820.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

368.00

783.00

0.00

783.00

Salarii de baza

10.01.01

316.001

666.00

0.00

666.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

28.00

67.00

0.00

67.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

24.001

50.001

0.00

50.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0.00

19.00]

0.00

19.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

19.00

0.00

19.00

Contribuții

10.03

8.00

18.00

0.00

18.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

8.00

18.00

0.00

18.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,653.00

2,061.00

0.00

2,061.00

Bunuri si servicii

20.01

234.00

367.00

-10.00

357.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

4.00

0.00

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

36.00

60.00

10.00

70.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

10.00

0.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

9.00

0.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

60.001

-20.00

40.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

185.00

220.00

0.00

220.00

Reparatii curente

20.02

0.00

20.00

0.00

20.00

Hrana

20.03

1,407.00

1,644.00

0.00

1,644.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,407.00

1,644.00

0.00

1,644.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

3.00

9.00

0.00

9.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

3.00

0.00

3.00

Dezinfectant!

20.04.04

2.00

6.00

0.00

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

9.00

16.00

10.00

26.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

16.00

10.00

26.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

3.00

0.00

3.00

Protecția muncii

20.14

0.00

2.00

0.00

2.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

0.00

1.00

0.00

1.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

1.00

0.00

1.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

5.00

5.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

0.00

5.00

5.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

5.00

5.00

| Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

5.00

5.00

DIRECTOR GENERAL, ION DAN, DINU


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA MANEA

Nr. 1

.dministrația q

SERVICIILOR -SOCIALE

■-1 COMUNITARE V

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.50.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PROPRIE


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2020 A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Angajamente bugetare 30.06.2020

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

in \. li 7 l'HWI \V.KI

RtCîft'lC ARE _

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

10,747.00

20,654.00

-55.00

20,599.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

10,747.00

20,484.00

-146.00

20,338.00

CHEL TUI ELI CURENTE

01

10,747.00

20,484.00

-146.00

20,338.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,177.00

13,365.00

-400.00

12,965.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

6,044.00

12,860.00

-400.00

12,460.00

Salarii de baza

10.01.01

5,703.00

12,067.00

-400.00

11,667.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

47.00

123.00

0.00

123.00

Alte sporuri

10.01.06

31.00

90.00

0.00

90.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

263.00

580.00

0.00

580.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

0.00

215.00

0.00

215.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

215.00

0.00

215.00

Contribuții

10.03

133.00

290.00

0.00

290.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

133.00

290.00

0.00

290.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,889.00

3,403.00

254.00

3,657.00

Bunuri si servicii

20.01

1.527.00

2,617.00

309.00

2,926.00

Furnituri de birou

20.01.01

21.00

50.00

15.00

65.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.00

30.00

5.00

35.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

846.00

1,250.00

215.00

1,465.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

72.00

100.00

50.00

150.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

8.00

25.00

0.00

25.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

58.00

85.00

30.00

115.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

125.00

0.00

125.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

498.00

952.00

-6.00

946.00

Reparatii curente

20.02

16.00

200.00

-40.00

160.00

Hrana

20.03

50.00

57.00

0.00

57.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

50.00

57.00

0.00

57.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

101.00

132.00

20.00

152.00

Materiale sanitare

20.04.02

45.00

59.00

10.00

69.00

Dezinfectant!

20.04.04

56.00

73.00

10.00

83.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

180.00

319.00

-45.00

274.00

Uniforme si echipament

20.05.01

31.00

38.00

0.00

38.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

7.00

61.00

-45.00

16.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

142.00

220.00

0.00

220.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0.00

10.00

0.00

10.00

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

10.00

0.00

10.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

0.00

3.00

0.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

5.00

0.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

4.00

10.00

0.00

10.00

Alte cheltuieli

20.30

9.00

45.00

10.00

55.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

4.00

0.00

4.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

8.00

40.00

10.00

50.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,679.00

3,706.00

0.00

3,706.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2,679.00

3,706.00

0.00

3,706.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.00

106.00

0.00

106.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

2,678.00

3,600.00

0.00

3,600.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

2.00

10.00

0.00

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2.00

10.00

0.00

10.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

170.00

91.00

261.00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

0.00

170.00

91.00

261.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

170.00

91.00

261.00

Active fixe

71.01

0.00

170.00

91.00

261.00

Construcții                                N1Q

71.01.01

0.00

0.00

40.00

40.00

Mașini, echipamente si mijloace de vapaport ,, N

71.01.02

0.00

150.00

5.00

155.00

Mobilier, aparatură birotică și alte AtțvfjîPfnbwls, .

71.01.03

0.00

0.00

41.00

41.00

/__At/w' « K k ' A

Alte active fixe                           ,-,r -              O'

71.01.30

0.00

20.00

5.00

25.00

DIRECTOR G


ION DAN D


SOCIALE ’ COMUN, i An


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTA^ITATE, FLORENTINA MANEA f


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

LISTA INVESTIȚII


ANEXA NR. 4 C ft Ce f,


Alte cheltuieli de investitii, defalcarea pe categorii de bunuri an 2020 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor U /      .... Valoarea . „    .    . Valoarea

cheltuieli de Investiții                 M Cant,tatea Inițiala Influente+ /-

0                        1       2            3             3            3

I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

0

5,000

5,000

UPGRADE SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE SI ANTIEFRACTIE PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SITUATA IN STR. MIHAI BRAVU, NR. 231

1

0

5,000

5,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

0

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

0

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

0

5,000

5,000

DIRECTOR GENERAL,

DINU ION MN ..

7 /

'V

( W

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, MANEA FLORENTINA -—'


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

LISTA INVESTIȚII

ANEXA NR. 5 L /V H CCAlte cheltuieli de investitii, defalcarea pe categorii de bunuri an 2020 ACTIVITATE PROPRIE

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții

U/ M

Cantitatea Valoarea inițiala

Influente + / -

Valoarea finala

0

1

2          3

3

3

I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

170,000

91,000

261,000

SISTEM ELECTRONIC DE DIRIJARE SI ORDONARE A FLUXULUI DE PERSOANE

1

100,000

0

100,000

PROIECTARE SI EXECUȚIE SISTEM ANTIEFRACTIE , TVCI SI CONTROL ACCES PENTRU IMOBIL SITUAT IN STR. VĂLENI, NR. 32, CORP C

1

20,000

0

20,000

AUTOVEHICUL

1

50,000

0

50,000

SCARA METALICA ACCES BIROURI

1

0

20,000

20,000

CONSTRUCȚIE PROVIZORIE ( MODUL) / BIROU RELAȚII CU PUBLICUL PENTRU IMOBIL DIN STR. VĂLENI, NR. 32

1

0

20,000

20,000

REMORCA AUTO

1

0

5,000

5,000

STATIIDE LUCRU

5

0

35,000

35,000

UPGRADE SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE SI ANTIEFRACTIE PENTRU CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARAADAPOST SITUAT IN B-DUL PETROLULUI, NR. 8A

1

0

5,000

5,000

SCANNER

1

0

6,000

6,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

0

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

0

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

170,000

91,000

261,000


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, MANEA FLORENTINA—^