Hotărârea nr. 249/2020

Hotãrârea nr. 249 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe anii 2021-2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 249

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe anii 2021-2022

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 320/14.07.2020 al primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de Specialitate nr.10298/08.07.2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, cu estimările pe 2021 - 2022;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 12/20.07.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 249/28.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul de specialitate al Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/10.07.2020;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/10.07.2020;

având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 5/06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

ținând cont de prevederile Legii nr. 6/2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. a), b) și d), art. 136, alin. 1 și alin. 8, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 243 alin. 1, lit. a) și art. 594 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe anii 2021-2022, conform anexelor nr.1-5, care sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești z£\

&tr. CSâaenl, tir. SB, cetei 100137, Ploiești. Prahova                                           ’v

’relefnn; 0244 643761. Fax: 0844 919220. e-mall: otflc»<®ratph.ra; www.ratph.ra                                                  *


Anexa nr. 1 C b C


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020


- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)

1

76.667,0

87.264,0

113,8

87.342,3

87.841,7

100,1

100,6

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

76.667,0

87.264,0

113,8

87.342,3

87.841,7

100,1

100,6

Total diferența de tarif si compensație, din care:

35.164,0

a)

subvenție alocata, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA

3

44.294,0

39.095,0

88,3

50.001,9

50.319,0

127,9

100,6

subvenție alocata, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA

37.317,0

32.853,0

88,0

43.332,0

43.610,0

131,9

100,6

a.l

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

38.633,0

35.150,0

91,0

44.180,0

44.463,0

125,7

100,6

TVA

6.073,0

5.612,0

92,4

5.741,0

5.774,0

102,3

100,6

subvenții (diferente tarif pt. categorii defavorizate)

32.560,0

29.538,0

90,7

30.217,0

30.389,0

102,3

100,6

Compensație cf. Contract delegare

0,0

8.222,0

8.300,0

i L

a.2

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.327,0

3.600,0

67,6

5.469,0

5.500,0

151,9

fjî

100,6

TVA

850,0

575,0

67,6

873,0

878,0

151,8

100,6INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.477,0

3.025,0

67,6

4.596,0

4.622,0

151,9

100,6

a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

334,0

345,0

103,3

352,9

356,0

102,3

100,9

TVA

53,0

55,0

103,8

56,0

57,0

101,8

101,8

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

281,0

290,0

103,2

297,0

299,0

102,4

100,7

a.4

Compensație alocata

2.311,0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)

6

82.266,0

87.264,0

106,1

87.055,9

87.549,0

99,8

100,6

1

Cheltuieli de exploatare,(rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:

7

82.266,0

87.264,0

106,1

87.055,9

87.549,0

99,8

100,6

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

18.194,0

18.007,0

99,0

18.421,2

18.826,4

102,3

102,2

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

1.087,0

1.087,0

100,0

1.112,0

1.136,5

102,3

102,2

C.

cheltuieli cu personalul,(rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd.16 + rd.17) din care:

10

56.065,0

62.646,0

111,7

62.807,7

62.871,1

100,3

100,1

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd.

11 =rd.l2 + rd. 13)

11

54.333,0

60.720,0

111,8

60.879,7

60.943,1

100,3

100,1

CI

ch. cu salariile

12

52.466,0

57.905,0

110,4

58.000,0

58.000,0

100,2

100,0

C2

bonusuri

13

1.867,0

2.815,0

150,8

2.879,7

2.943,1

102,3

102,2

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

. O ISA

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

7.

> $

Tul

O N SyINDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

0

1

2

3

4

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

539,0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

1.193,0

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

6.920,0

2

Cheltuieli financiare

19

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd.l - rd. 6)

20

-5.599,0

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd. 20 - rd. 21 - rd. 22 + rd. 23 -rd. 24 - rd. 25), din care:

26

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

6 = 5/4

7

8

9

10

609,0

113,0

609,0

609,0

100,0

100,0

1.317,0

110,4

1.319,0

1.319,0

100,2

100,0

5.524,0

79,81

4.715,0

4.715,0

85,4

100,0

0,0

286,4

292,7

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

0

2

3

4

5

6 = 5

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 (rd. 32 = rd.26 -(rd. 27 lard.31)

32

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

Ea ii mări an 2021

Estimări an 2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

/4

7

8

9

10

< i

_oINDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

0

1

2

3

4

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

2.624,0

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

2

Surse proprii

2.624,0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

1.478,0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

924,0

2

Nr. mediu de salariați total

51

906,0

Nr. mediu de salariați fara conducere

903,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

4.989,0

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.146,0

1.146,0

1.146,0

930,0

925,0

922,0

5.488,1

v •

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Lotimări an 2021

Estimări an 2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

5.014,1

5.423,4

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)

54

84,6

94,3

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57 = (rd. 6/rd.l)xl000

57

1.073,0

1.000,0

9

Plăți restante

58

1.681,4

9.000,0

10

Creanțe restante

59

1.378,4

1.400,0

*) Rd.52 = Rd. 151 din anexa de fundamentare nr.

**) Rd.53 = Rd.152 din anexa de fundamentare ti
Directof'FînarîKțar, ec. onic Tănase întocmit, ec. Daniela Moise

i Z>


') S.C. Transpob Călători Express S.A. Moieștî


Anexa nr. 2 L


air, Ottgwftlt nr.         10013?,         Prahova

Tbtotan-'               r w. QiM4         o^nuiil oftic»$pratph.rc>: www ratpli rn

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE         (rd. 1

= rd. 2 + rd, 22)

1

70.892,0

81.623,0

76.667,0

15.254,0

9.564,0

20.002,0

42.444,0

87.264,0

113,8

108,1

1

Venituri totale din exploatare

(rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd. 12 + rd.

13 + rd. 14), din care:

2

70.892,0

81.623,0

76.667,0

15.254,0

9.564,0

20.002,0

42.444,0

87.264,0

113,8

108,1

a)

din producția vândută            (rd.3

= rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

31.215,0

44.178,1

39.350,0

7.141,0

4.054,0

8.082,0

32.823,0

52.100,0

132,4

126,1

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

25.553,0

38.478,1

26.636,0

5.729,0

2.642,0

6.670,0

31.409,0

46.450,0

174,4

104,2

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

5.662,0

5.700,0

12.714,0

1.412,0

1.412,0

1.412,0

1.414,0

5.650,0

44,4

224,5

b)

din vânzarea mărfurilor

8

Total diferența de tarif si compensație, din care:

35.164,0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = cl.3+cl.4+ cl.2.2), din care:

9

39.677,0

37.444,9

37.317,0

8.113,0

5.510,0

9.609,0

9.621,0

35.164,0

A *

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

l'=

cl.l

subvenție alocata cu TVA

47.215,0

44.560,3

44.294,0

9.654,0

6.558,0

11.434,0

11.449,0

39.095^

\, M3

cl.2

subvenție alocata fara TVA (cl .3+ cl.4+cl.5)

39.677,0

37.444,9

37.317,0

8.113,0

5.510,0

9.609,0

9.621,0

32.853,&

^.0

cl.2.2

Compensație alocata

2.311,0

o

s t

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

INDICATORI

Aprobat

conform HG/Ordin comun

HCL nr.502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

0

1

2

3

3a

4

4a

5

cl.3

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

10

41.512,0

38.780,3

38.633,0

TVA

6.628,0

6.192,4

6.073,0

subvenții (diferente de tarif pt.categorii defavorizate)

34.884,0

32.587,9

32.560,0

Compensație cf. Contract delegare

cl.4

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.347,0

5.330,0

5.327,0

TVA

853,0

851,0

850,0

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.494,0

4.479,0

4.477,0

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG

Ploiești cu TVA, din care:

356,0

450,0

334,0

TVA

57,0

72,0

53,0

subvenții (diferente de tarif pt .categorii defavorizate)

299,0

378,0

281,0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

Propuneri an curent 2020

%

%

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2020

6a

6b

6c

6d

6

7

8

8.232,0

5.184,0

10.867,0

10.867,0

35.150,0

91,0

93,1

1.314,0

828,0

1.735,0

1.735,0

5.612,0

92,4

91,6

6.918,0

4.356,0

9.132,0

9.132,0

29.538,0

90,7

93,3

0,0

1.343,0

1.332,0

461,0

464,0

3.600,0

67,6

99,6

214,0

213,0

74,0

74,0

575,0

67,6

99,6

1.129,0

1.119,0

387,0

390,0

3.025,0

67,6

99,6

79,0

42,0

106,0

118,0

345,0

103,3

93,8

13,0

7,0

16,0

19,0

55,0

103,8

93,0

66,0

35,0

90,0

99,0

290,0

103,2

94,0

*

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

0

1

2

3

3a

4

4a

5

2

Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)

28

75.974,0

81.623,0

82.266,0

1

Cheltuieli de exploatare

(rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:

29

75.974,0

81.623,0

82.266,0

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:

30

17.421,0

18.375,0

18.194,0

Al

Cheltuieli privind stocurile

(rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37

+ rd. 38), din care:

31

13.849,0

14.473,0

14.058,0

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

10.055,0

10.528,0

10.211,0

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

1.687,0

1.750,0

1.716,0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

8.121,0

8.500,0

8.261,0

b3)

alte cheltuieli materiale consumabile

35,1

247,0

278,0

234,0

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

112,0

125,0

186,0

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

3.624,0

3.760,0

3.637,0

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

58,0

60,0

24,0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți                            (rd. 39 =

rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:

39

1.025,0

1.135,0

1.218,0

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

334,0

350,0

565,0

Propuneri an curent 2020

%

%

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2020

6a

6b

6c

6d

6

7

8

21.706,0

21.982,0

21.707,0

21.869,0

87.264,0

106,1

108,3

21.706,0

21.982,0

21.707,0

21.869,0

87.264,0

106,1

108,3

4.498,0

4.498,0

4.499,0

4.512,0

18.007,0

99,0

104,4

3.497,0

3.497,0

3.497,0

3.504,0

13.995,0

99,6

101,5

2.549,0

2.549,0

2.549,0

2.553,0

10.200,0

99,9

101,6

412,0

412,0

412,0

414,0

1.650,0

96,2

101,7

2.075,0

2.075,0

2.075,0

2.075,0

8.300,0

100,5

101,7

62,0

62,0

62,0

64,0

250,0

106,8

94,7

30,0

30,0

30,0

30,0

120,0

64,5

912,0

912,0

912,0

914,0

3.650,0

100.4

f0O.,4

6,0

6,0

6,0

7,0

25,0

>04,2

4-K4

p/

259,0

259,0

259,0

263,0

1.040,0

w

r-'v- v..

87,0

87,0

87,0

89,0

350,0

‘V’

v

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Aprobat

conform HG/Ordin comun

HCL nr.502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

0

1

2

3

3a

4

4a

5

b)

cheltuieli privind chiriile

(rd.41 = rd. 42 + rd. 43) din care:

41

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

b2)

- către operatori cu capital privat

43

c)

prime de asigurare

44

691,0

785,0

653,0

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 +rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:

45

2.547,0

2.767,0

2.918,0

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

361,0

450,0

549,0

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

48

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

49

2,0

3,0

9,0

el)

cheltuieli de protocol, din care:

50

2,0

3,0

9,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

Propuneri an curent 2020

%

%

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2020

6a

6b

6c

6d

6

7

8

172,0

172,0

172,0

174,0

690,0

105,7

94,5

742,0

742,0

743,0

745,0

2.972,0

101,9

114,6

137,0

137,0

137,0

139,0

550,0

100,2

152,1

1,0

1,0

1,0

3,0

33,3

450,0

1,0

1,0

1,0

3,0

33,3

450,0

/k /

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

INDICATORI

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

0

1

2

3

3a

4

4a

5

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch. de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 56 = rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:

56

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

d3)

- pentru cluburile sportive

59

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

12,0

15,0

11,0

cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65),din care:

63

-interna

64

-externa

65

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

108,0

115,0

112,0

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

12,0

15,0

100,0

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

1.237,0

1.354,0

1.364,0

11)

cheltuieli de asigurare și pază

69

462,0

501,0

753,0

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

INDICATORI

Aprobat

conform HG/Ordin comun

HCL nr. 502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

0

1

2

3

3a

4

4a

5

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

25,0

104,0

60,0

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

5,0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

j)

alte cheltuieli

77

815,0

815',Ol

773,0

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78 = rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:

78

1.221,0

1.260,0

1.087,0

a)

eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

5,0

5,0

5,0

c)

ch. cu taxa de licență

81

44,0

44,0

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

23,0

0,0

e)

ch. cu taxa de mediu

83

8,0

8,0

2,0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

478,0

699,0

274,0

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:

85

51.379,0

56.510,0

56.065,0

Propuneri an curent 2020

%

%

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2020

6a

6b

6c

6d

6

7

8

26,0

26,0

26,0

26,0

104,0

173,3

240,0

200,0

200,0

200,0

200,0

800,0

103,5

94,8

271,0

271,0

271,0

274,0

1.087,0

100,0

89,0

5,0

100,0

100,0

66,0

0,0

ii» J-i

2,0

334,0

' 1-21,9

:W;3

15.556,0

15.832,0

15.556,0

15.702,0

62.646,0

<4

w

109,1

'• / - 'Ș»VA

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

INDICATORI

Aprobat

conform HG/Ordin comun

HCL nr.502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

0

1

2

3

3a

4

4a

5

co

Cheltuieli de natură salariată (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)

86

49.735,0

54.769,0

54.333,0

CI

Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:

87

49.009,0

52.907,0

52.466,0

a) salarii de bază

88

26.327,0

26.796,0

27.169,0

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

22.682,0

26.111,0

25.297,0

c) alte bonificații (conform CCM)'

90

C2

bohusurî

(rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97

+ rd. 98), din care:

91

726,0

1.862,0

1.867,0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

611,0

610,0

681,0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

412,0

410,0

409,0

b) tichete de masă;

95

115,0

1.252,0

1.186,0

c) vouchere de vacanță;

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:

99

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

Propuneri an curent 2020

%

%

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2020

6a

6b

6c

6d

6

7

8

15.076,0

15.352,0

15.076,0

15.216,0

60.720,0

111,8

109,2

14.476,0

14.476,0

14.476,0

14.477,0

57.905,0

110,4

107,1

7.565,0

7.565,0

7.565,0

7.565,0

30.260,0

6.911,0

6.911,0

6.911,0

6.912,0

27.645,0

600,0

876,0

600,0

739,0

2.815,0

150,8

257,2

75,0

351,0

75,0

214,0

715,0

105,0

276,0

139,0

415,0

525,0

525,0

525,0

525,0

2.100,0

II l

Bar Wss.


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2018

Prevederi an precedent 2019

Aprobat

conform HG/Ordin comun

HCL nr.502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

0

1

2

3

3a

4

4a

5

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:

103

530,0

539,0

539,0

a) pentru directori/directorat

104

345,0

357,0

356,0

- componenta fixă

105

- componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

171,0

168,0

168,0

- componenta fixă

108

- componenta variabilă

109

c) pentru cenzori (secretar)

110

14,0

14,0

15,0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

1.114,0

1.202,0

1.193,0

D. Alte cheltuieli de exploatare     (rd.

113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:

113

5.953,0

5.478,0

6.920,0

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(rd.114 = rd. 115 + rd. 116), din care:

114

1.293,0

690,0

2.105,0

- către bugetul general consolidat

115

- către alți creditori

116

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

Propuneri an curent 2020

%

%

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2020

6a

6b

6c

6d

6

7

8

151,0

151,0

151,0

156,0

609,0

113,0

101,7

101,0

101,0

101,0

103,0

406,0

114,0

103,2

44,0

44,0

44,0

46,0

178,0

106,0

98,2

6,0

6,0

6,0

7,0

25,0

166,7

107,1

329,0

329,0

329,0

330,0

1.317,0

110,4

107,1

1.381,0

1.381,0

1.381,0

1.381,0

5.524,0

79,8

116,2

202,0

202,0

202,0

203,0

809,0

38,4

, .1,62^8,

V

INDICATORI

Nr.

rd.

c

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

>

&

Aprobat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun

HCL nr.502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

d)

alte cheltuieli

119

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

4.660,0

4.788,0

4.815,0

1.179,0

1.179,0

1.179,0

1.178,0

4.715,0

97,9

103,3

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane

(rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:

121

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

124

12)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:

126

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (rd.130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:

130

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

/>

'.M .. .

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

tt

3 'V c

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

V

In» PV®1'

O

Nr. rd.

c

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

INDICATORI

Aprobat

conform HG/Ordin comun

HCL nr.502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

0

1

2

3

3a

4

4a

5

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)

138

-5.082,0

0,0

-5.599,0

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

142

70.892,0

81.623,0

76.667,0

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

39.677,0

37.444,9

37.317,0

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29

145

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**)

147

49.735,0

54.769,0

54.333,0

a)

................

147 a)

b)

..................

147 b)

Propuneri an curent 2020

%

%

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2020

6a

6b

6c

6d

6

7

8

-6.452,0

-12.418,0

-1.705,0

20.575,0

0,0

87.264,0

60.720,0

* to

4

, .trl _

■"A. .
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent 2019

Aprobat

conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

0

1

2

3

3a

4

4a

5 .

c)

..................

147 c)

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

899,0

930,0

924,0

5

Nr. mediu de salariați

149

919,0

914,0

906,0

Nr. mediu de salariați Iară conducere

916,0

911,0

903,0

B

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.l47/rd.l49/12*1000)

150

4.524,7

4.991,7

4.989,0

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG

26/2013 [(rd.147-rd.92*-

rd.97)/rd.l49]/12*1000

151

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

152

5.010,0

5.014,1

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)

153

77,4

89,3

84,6

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/persoană) W = QPF/rd. 149

155

Propuneri an curent 2020

%

%

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2020

6a

6b

6c

6d

6

7

8

930,0

925,0

922,0

X

X

X

5.488,1

X

X

X

5.423,4

5.423,4

X

X

X

94,3

X

X

X

X

X

X

f

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent

2020

%

%

Aprobat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2018

conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019

conf orm Hotă rarii C.A.

Preliminat / Realizat

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

el)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

156

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

X

X

X

- preț mediu (p)

158

X

X

X

- valoare = QPF x p

159

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2

160

X

X

X

8

Plăți restante

161

3.908,0

3.900,0

1.681,4

9.000,0

9

Creanțe restante, din care:

162

486,0

500,0

1.378,4

1.400,0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entități

167

486,0

500,0

1.378,4

1.400,0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG 29/2017 din:

169

-alte rezerve

170

-rezultatul reportat

171

-Ci JW

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea/1^-^7/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare

**)se vor evidenția di                                 cuiul la detetininarea.,țreșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în

Legea anuală a bugetului de stat             LiS?/

Director Finartciăr                   J


/        TC.E. T »

fe\lpLOIESTl^“

X *

XII IV/ vilii l, Page 12                                               ec. Daniela Moise


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751. Fax; 0244 513228, e-mall: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Anexa nr. 3 L &


Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2018

%     4

= 3/2

Prevederi an precedent 2019

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 )*), din care:

34.335,0

31.215,0

90,9

44.178,0

39.350,0

89,1

1

Venituri din exploatare*)

34.335,0

31.215,0

90,9

44.178,0

39.350,0

89,1

2.

Venituri financiare

0,0

0,0

0,0

0,0

*veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DirecWTmănciar, ec. Monica Tânjise

întocmit, ec. Daniela Moise

/ /)

Anexa nr. 4 44- /ifa J20/


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2.624,0

2.624,0

1.146,0

1

Surse proprii, din care:

2.624,0

2.624,0

1.146,0

a) - amortizare

1.296,0

150,0

1.146,0

sursă neconsumată 2017, 2018 ( cota de dezvoltare de 15% )

1.328,0

1.328,0

0,0

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

712,0

1.478,0

1.146,0

/Ca!

1

Investiții în curs, din care:

1.144,0

0,0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

ȘINDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

Reabilitare cale de rulare depou tramvai

1.144,0

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

712,0

334,0

1.146,0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Modernizare rețea contact troleibuz (zona centrala)

116,0

0,0

d, -A*/

Automate de bilete

245,0

261,0

Autoturism 5 locuri

0,0

38,0

A   V -

Stand reglat direcție autobuze

47,0

0,0

o


X &


03INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Modernizare statie inspecție tehnica

0,0

40,0

Modernizare si contorizare utilitati

37,0

37,0

Stand frânare pentru Stația ITP

117,0

Alte mijloace fixe

150,0

73,0

Autoutilitara Dacia VAN

48,0

Echipament monitorizare GPS

80,0

Alte dotări

903,0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Modernizare drum incinta

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1*

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe


S.C. TranspoU Călători Express S-A. Ploiești

Htr         nr- 8*1, cod 10013?, Plătești. Prahova

Telefon; CKM4 843751. Fsx 0344 813838,       crftics<Ș8raitpfirni www.r4iph.ro


Anexa nr


.5 ca- Hec fa Q-itd/ac^


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante


- mii lei -

Nr. ort.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

An 2021

An 2022

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Calculul și încasarea lunară de către societate a compensației, conform Contractului de delegare a gestiunii, astfel încât să se mențină constante datoriile restante

1.681

1.700

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1. neaplicarea clauzelor din contractul de delegarea a gestiunii

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAI, pct. I + pct. II