Hotărârea nr. 248/2020

Hotãrârea nr. 248 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 248 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 317/10.07.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu și raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești nr. 6053/13.07.2020, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2/20.07.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 247/28.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;

  • Legii nr. 6/2020 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 și art. 49;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții, conform Anexei nr. 2A (sursa venituri proprii), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrare Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

George-Sorin-Niculae BOTEZ          Ioana Geanina SERBINOV

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


Anexa 1


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTMTATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET

APROBAT 2020 CONFORM

H.C.L. 169/28,05

2020

Execuție la 30,06,2020

Influenta +/-

MyUe 20OT ,

TOTAL VENITURI - din care:

106748,67

51032,67

21574,00

128322,67

VET îolâ

111 URILE atu 1IUNII Dt bUNC 1 fUNAKh -- din care:

105728,67

50946,67

21574,00

127302,67

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

21,00

8

21,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

1,00

1,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

824,00

262

824,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

73000,00

38638

21574

94574,00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stal_______________

33.10.30

842,00

378

842,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

0,00

0 00

Donatii si sponsorizări

37.10.01

19,67

19,67

19,67

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1021,00

413

1021,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

30000,00

11228

30000,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ■ total - din care:

1020,00

86,00

0,00

1020,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

Subvenții in bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanataiii

43.10.14

1020,00

86

1020,00

Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echioamenteîor de comunicatii in sanatate

43.10.16.01

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sar-atate

43.10.16.02

0,00

uni vcintutițc pifVfftffottff utur Sanatatli către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii In urgenta In

43.10.17.01

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

111853,67

51073,00

21574,00

133427,67

SECȚIUNEA 6E FUNCȚIONARE (cod 01*80+81+84)

109200,67

50619,00

21574,00

13077467

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+’

01

109279,67

50698,00

21574,00

130853,67

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10. ‘

10

42533,00

17600,00

0,00

42533,00

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01.01 fa 10.0

10.01

40883,00

17173,00

0,00

40883,00

Salarii de baza

10.01.01

29930 00

130111

29930,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

6000,00

2316

6000,00

Alte sporuri

10.01.06

900,00

309

900,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

2160,00

831

2160,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara un

10.01.12

9,00

3

9,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00,

ndemnizatii de detașare

10.01.14

0,00

Alocatii pentru transportul la si de la locul de rr

10.01.15

0,00

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

0,00

ndemnizatii de hrana

10,01,17

1800,00"

682

1800,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

84,00'

21Î

84,00

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10

10.02

620,00

0,00

0,00

620,00

Tichete de masa *>

0.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

0.02.02

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L.169/28,05 2020

Execuție la 30,06,2020

Influenta +/- .

fîutlp^M

E I ./K"

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

1    0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si fam

10.02.04

r ■' ,■     0,00

, îl?'+/:

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Q.OO

Tichete de vacanta

10.02.06

620,00

*620.03

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

c o

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

1030

433

0

1030 00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

96,00

50

96,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10,03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

nme de asigurare de viața plătite de angaiator centru aneaiati

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si Indemnizații

10.03.06

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

934,00

383

934,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

66484,67

32974,00

21574,00

88058,67

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.C

20.01

3670,00

1524,00

0 00

3670 00

Furnituri de birou

20.01.01

100 00

53

100,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

400,00

84

400,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1300,00

539

1300 00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200,00

94

200 00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

30,00

10

30,00

Piese de schimb

20.01.06

100,00

21

100,00

Transport

20.01.07

70,00

18

70,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

70,00

28

70,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

600,00

272

600 00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funct

20.01.30

800,00

405

800,00

Reparații curente

20.02

900,00

571

100

1000,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

701,00

286,00

0,00

701 00

Hrana pentru oameni

20.03.01

701,00

286

701,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.0*

20.04

59445,00

29685,00

21324,00

80769,00

Medicamente

20.04.01

57295 00

28737

21274

78569,00

Materiale sanitare

20.04.02

800,00

354

800,00

Reactivi

20.04.03

1200,00~

532

1200,00

Dezinfectant!

20.04.04

150,00

62

50

200,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 2<

20.05

600,00

319,00

0,00

600,00

Uniforme si echipament

20.05.01

50,00

19

50 00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50,00

3

50,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

500,00

297

500 00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+2C

20.06

70,00

0,00

0,00

70,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

70,00

70,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

30,00

10

30,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

5,00

1

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

60,00

1

60,00

Protecția muncii

20.14

739,67

518

150

889^7

Muniție, furnituri sl armament de natura activelo

20.15

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

0,00

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al a

20.18

0,00

0,00

L.onțnouț!i Sie SanUfirstrânei publice locaie ia realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program inundatii pen

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,001

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inghetu

20.23

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente Imprumutur

20.24

0,00'

Comisioane si alte costuri aferente împrumuți»

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumutd

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

CTîe

uieli judiciare sl extrajudiciare derivate din

acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, ofllrivlLdiSBSiitiilorJeflaLe._______________________

20.25

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2020 CONFORM H.C.L.169/28,05, 2020

Execuție la 30,06,2020

Influenta +/-

Buget rectik luJie 2020

* ..

Tlchete cadou

20.27

' 0 00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

264,00

59,00

0,00

Z 264)00

Reclama si publicitate

20.30.01

6,00

1

6,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00'

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

22 00

14

<22.00

Chirii

20.30.04

36,00

SB.otfi

Prestări servicii pentru transmiterea drepturile

20.30.06

■->0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului in

20.30.07

0,00

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

200,00

44

200,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

rnwrvi transferuri intre uritati ale ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 5.

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL XÂLTECHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

262,00

118

0

262,00

Burse

r59.01

0 00

o,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

59.40

262,00

118

262 00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0,00

titlul xv Împrumuturi (cod bo.ob+bo.ob+bo

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

0,00

UlLULXVirPLXTI EFEVIUAIE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-79,00

-79

0

-79,00

Plati efectuate in anii precedenti sl recuperate ir

85.01,01

-79,00

-79

-79,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+841

2653,00

454,00

0,00

2653,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE {cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

' itiui viu proiecte cu finanțare oin t-oncuri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+50.08+50.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2653,00

454,00

0,00

2653,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011

71

2653 00

454 00

0 00

2653,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2653 00

454 00

ooo’

2653,00

Construcții

71.01.01

0 00

0,00

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1208001

337

1208 00

Mobilier, aparatură birotică și alte active coroo

71.01.03

115,00

13

115,00

Alte active fixe

71.01.30

1330 00T

104

1330,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

(Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților co<

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

III LULXVIIPLA11ErcC1UAIL IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plati efectuate in anii precedenti sl recuperate Ir

85.01

ZIPentru buget 2020: Excedentul din șjuf^re^eîwtie direcțional astfel: 1633 mii Iei se rtfresțroneazaTjeÂhî) investitii, iar diferența de 3472 iTiifei, pțptru acoperii casa in secțiunea de funcționare.^» ,               __ ,,

Sponsorizări din anii precedenij:2^6075r/lkS®/p^^ ,Tl


5105 mii lei va fi Ninantarea cheltuielilor de pe?.\;olurilor temporare de


ORDONATOR TE^UAj/^E CREDl^Zi EC. lORDANESC/j $a£IaȚ(HHAELA7


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC. MUSCA MARILENA


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA 2A

rn net Mi

LISTA

Cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII (EXCEDENT) Anul 2020

Mii Iei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitat e

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

ARTICOL 71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1 Pompa tip infusomat

8

72

0

-2

8

70

Pompele sunt necesare pentru Secția Oncologie.

2.lnjectomat

6

54

0

-4

6

50

Sunt necesare Secției Oncologie (un număr de 4 bucăți) si Secției Interne (un număr de 2 bucăți).

3.Concentrator oxigen

2

8

1

6

3

14

Sunt necesare Secției Oncologie si Fizioterapie.

4.Pat cantar cu 4 motoare

3

90

-1

-30

2

60

Paturile vor fi utilizate in Secția Hematologie si Secția Oncologie.

5.Defibrilator

6

120

0

-10

6

110

Aparatul este necesar in Secțiile Interne, Reumatologie, Oncologie, Ambulatoriul spitalului,Laboratorul de Fizioterapie^ dotarea ambulantei.       X" V—--

6.Carucior transport alimente

5

100

0

-10

5

90

Cărucioarele sunt utilizate pefrtr^i'rapspoitiJl si distribuirea alimentelor in S^Ctia^^^^X Oncologie - 2 buc., Secția Intern^ Țd^bucy Secția Reumatologie - 1 buc/si-Sectia^ >

Fizioterapie - 1 buc.                     .

c i

7.Aparat întins si colorat frotiuri

1

20

0

0

1

20

Aparatul este necesar in Laboratorul de analize al spitalului.

8.Masa chirurgicala

1

6

0

0

1

6

Masa va fi utilizata la Cabinetul de dermatologie.

9.Sterilizator cu aburi

1

420

0

0

1

420

Este necesar Compartimentului Sterilizare.

10. Platforma ridicătoare

1

150

0

0

1

150

Este necesara la Secția Oncologie-etaj.

11 .Carucior-platforma cu un perete longitudinal detașabil pentru transport materiale sanitare

1

3

0

0

1

3

Acest cărucior - platforma va fi folosit la Secția Interne.

12.Electrocardiograf cu 12 derivatii cu interpretare

1

15

0

0

1

15

Este necesar Secției Reumatologie.

13.Aparat pentru vizualizare vene

0

0

1

30

1

30

Aparatul va fi utilizat in Secția Fizioterapie.

14.Sistem control acces spital pe baza de cârd

0

0

1

20

1

20

Acest sistem vizeaza modernizarea sistemului de control acces pe baza de cârd deja existent prin instalarea de centrale,cititoare de cârduri, surse de alimentare, acumulatoare si programare server.

ART.71.01.03 - MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

15.Sistem UPS monofazat de tip on - line pentru instalație radioterapie model SRT 100

1

15

0

0

1

15

Ur      ■

Este necesar la Secția RadioteraS®^^

CJ: V

16. Sistem UPS monofazat de tip on - line pentru instalație radioterapie model T200 si T300

2

100

0

0

2

100

Sunt necesare Secției Radioterapie.

ART.71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

17. Execuție

rezervor apa potabila (continuare

execuție)

15

0

0

15

Este necesara realizarea unui rezervor de apa potabila care sa asigure necesarul de apa potabila pentru trei zile.

18.Amenajare grupuri sanitare si schimbare conducte la Secția Oncologie- etaj

200

0

0

200

Numărul de toalete existente este insuficient pentru numărul de pacienti deservit.

19.Realizare statie de clorinare a apelor uzate (continuare execuție)

5

0

0

0

5

Este necesara o dezinfectare a apelor uzate din spital, înainte de deversarea lor in rețeaua de canalizare a orașului.

20. Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie

240

0

0

0

240

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

TOTAL

1633

0

0

0

1633

MANAGER

Ec. lordanescu