Hotărârea nr. 247/2020

Hotãrârea nr. 247 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru activitatea finanțată din venituri proprii al Liceului Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 247 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru activitatea finanțată din venituri proprii al Liceului Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 332/21.07.2020 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu precum și Raportul de Specialitate nr. 3566/16.07.2020 al Liceului Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” Municipiul Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Administrativ si de Servicii ”Victor Slăvescu” Municipiul Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7/20.07.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 246/28.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr. 1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma de taxe și alte venituri din învățământ de către instituțiile publice;

În temeiul art. 129 alin. 4, lit. „a” și art. 139 alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” Municipiul Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” Municipiul Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC ADM. SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU” MUN. PLOIEȘTI


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2020

sursa de finanțare: activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii


ANEXA C A

ADENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL196/28 .05.2020

Influente (+/-)

. .....- ...

° N S 1

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

23.00

1.00

24.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

23.00

1.00

24.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.

23.00

0.00

23.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

0.00

1.00

1.00

Donatii si sponsorizări

37.10.01

0.00

0.00

0.00

Varaaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0.00

0.00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

39.00

1.00

40.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

39.00

1.00

40.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

39.00

1.00

40.00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20.30)

20

39.00

1.00

40.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

6.00

1.00

7.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

1.00

1.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

3.00

3.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3.00

3.00

Reparati curente

20.02

23.00

0.00

23.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de Inventar

20.05.30

10.00

10.00

DEFICIT

99.10

16.00

16.00

(Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

16.00

16.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


Administrator financiar

Burducel Letitia


DIRECTOR, Prof.


tian