Hotărârea nr. 246/2020

Hotãrârea nr. 246 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 246 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 308/09.07.2020 al domnului viceprimar

Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate nr. 4983/07.07.2020 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1/27.07.2020 (nr. Registru special 45/28.07.2020) al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 244/28.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 05/06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 și a Legii nr. 06/06.01.2020 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera a, art. 136, art. 139, alineat 3, litera a;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2020 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

Anexa nr,1 la H.C.L. nr ........12020


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020

MII LEI

Buget aprobat

Execuție 30.06.2020

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.500

505

1.500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.900

5.237

500

10.400

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1.259

560

0

1.259

TOTAL VENITURI

12.659

6.302

500

13.159

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚ1ONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

12.659

6.151

500

13.159

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11.400

5.591

500

11.900

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.400

5.591

500

11.900

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8.200

3.817

-200

8.000

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.834

3.733

-200

7.634

Salarii de baza

10.01.01

7.326

3.502

-180

7.146

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Indemnizații de hrana

10.01.17

498

231

-20

478

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

186

0

0

186

Vouchere de vacanta

10.02.06

186

186

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

180

84

0

180

[Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

180

84

180

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.090

1.721

700

3.790

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.263

1.315

513

2.776

Furnituri de birou

20.01.01

10

7

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14

7

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

320

214

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200

79

-

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

250

105

Hf Q

2’so:

Piese de schimb

20.01.06

40

22

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

17

32

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

67

35

x <

67

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.330

829

50§

1.830

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

360

236

127

487

Hrana pentru animale

20.03.02

360

236

127

487

Buget aprobat

Execuție 30.06.2020

Influente

Buget rectificat

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

40

29

30

70

Medicamente

20.04.01

15

14

5

20

Materiale sanitare

20.04.02

25

15

10

35

Dezinfectant!

20.04.04

15

15

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

120

71

0

120

Uniforme si echipament

20.05.01

40

25

40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80

46

80

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

5

5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

5

5

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

5

1

5

Consultanta si expertiza

20.12

20

20

Pregătire profesionala

20.13

5

5

Protecția muncii

20.14

15

20

35

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

267

69

0

267

Reclama si publicitate

20.30.01

15

2

15

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

45

13

45

Chirii

20.30.04

20

3

20

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

187

51

187

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59,40)

59

110

53

0

110

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

110

53

110

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.259

560

0

1.259

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.259

560

0

1.259

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.259

560

0

1.259

Construcții

71.01.01

1.249

560

-100

1.149

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10

10

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

100

100

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


Sandu Ștefan Constantin


SEF SERV FIN.-CONTAB., Tataru LilianaADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"


LISTA DE INVESTIȚII 2020


mii lei

Nr.crt

DENUMIRE

Buget aprobat

Influenete

Buget rectificat

DOTĂRI

10

0

10

1

Grup sudura

““îol

10

LUCRĂRI TOTAL

1.249

0

1.249

INVESTIȚII NOI

917

100

1.017

1

Adăpost feline - SF+ PT

30

30

2

Rețea de alimentare cu apa plaja

351

351

3

Gard plaja

4

4

4

Lacuri păsări de apa

132

132

5

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa -execuție

50

50

6

Ketea de canalizare plaja (P1 +txecutie si diriginte de șantier)

200

200

7

Rețea electrica parc si gradina zoo (SF, PT, Execuție si diriginte de șantier)

150

150

8

Sistem supraveghere video

100

100

INVESTIȚII IN CONTINUARE

332

-100

232

1

Chioșc intrare gradina zoo - extindere, reamenajare (SF+PT+Executie)

160

-100

60

2

Adăpost animale exotice - reabilitare (PT+executie)

100

100

3

Pod metalic - PT - reabilitare - proiect tehnic

25

25

4

Grup sanitar gradina zoo -tamplarie termopan

24

24

5

Azil câini comunitari - tamplarie termopan

23

23

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

1.259

0

1.259

DIRECTOR,

SANDU ȘTEFAN CONSTANTIN


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI


NOTE DE FUNDAMENTARE

INVESTIȚII NOI

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO Studiu fezabilitate + Proiect tehnic + Execuție - 100 mii Iei

Parcul Memorial ..Constantin Stere” reprezintă un loc important de recreere și relaxare pentru locuitorii orașului Ploiești și locuitorii localităților învecinate.

Ținându-se cont de faptul că anual aproximativ 300.000 de persone vizitează parcul, trebuie să fim siguri că zonele importante sunt sub sistem supraveghere video pentru a putea asigura siguranța vizitatorilor.

în data de 04.03.2020 în urma controlului realizat de către I.P.J. Prahova am primit recomandarea de a instala un sistem supraveghere video.

Acest sistem trebuie să cuprindă camere video pentru supravegherea zonei din incinta Grădinii ZOO, Casieriei Zoo, Casieriei Contabilitate, Zona Parcare etc. Pe lângă camerele de supraveghere mai trebuie achiziționate amplificatoare de semnal, cablu de legătură etc.

Prin instalarea acestui sistem supraveghere video se urmărește sporirea siguranței și confortului vizitatorilor Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

DIRECTOR,

SANDU ȘTEFAN CONSTANTIN