Hotărârea nr. 245/2020

Hotãrârea nr. 245 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 245

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 306/09.07.2020 al Primarului Adrian Florin Dobre și al consilierilor Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 1012/08.07.2020 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5/20.07.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 243/28.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

În conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2020 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură ”I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA                                             ANEXA.. b-R. 1 lț-

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI                

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"                   /V?

BUGETUL                «■ /  £ *

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANLTO<l2®->

Cfy M» uttr lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2020

INFLUEN l'E (+,-)

BUG RECTF

2020

Venituri proprii

33.10.17

23.00

0.00

23.00

Donatii si sponsorizări

37.10.01

12.10

1.00

13.10

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1,575.00

0.00

1,575.00

Alte venituri

37.10.50

0.00

0.00

0.00

TOTAL VENITURI - din care:

1,610.10

1.00

1,611.10

Veniturile secțiunii de funcționare

1,610.10

1.00

1,611.10

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,610.10

1.00

1,611.10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,610.10

1.00

1,611.10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+

01

1,610.10

1.00

1,611.10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03,

10

883.00

-28.00

855.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

847.00

-28.00

819.00

Salarii de baza

10.01.01

800.00

-28.00

772.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

47.00

0.00

47.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

16.00

0.00

16.00

Tichete de vacanta

10.02.06

16.00

0.00

16.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

20.00

0.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

20.00

0.00

20.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

727.10

29.00

756.10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

662.10

29.00

691.10

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

0.00

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

81.00

0.00

81.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2.00

0.00

2.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

3.00

0.00

3.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

0.00

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

411.10

17.00

428.10

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

146.00

12.00

158.00

Reparatii curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2020

INFLUENTE

(+,-)

BUG RECTF

2020

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale____

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

20.03.01

20.03.02

20.04

20.05

—7*

S.M.:;

0.00

0.00

0.00

X. o.oo

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

A M

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

o.M

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30.00

0.00

30.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

25.00

0.00

25.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5.00

0.00

5.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

2.00

0.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

16.00

0.00

16.00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arm: Studii si cercetări

20.15

20.16

- -

0.00

0.00

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes nuhlic local. în haza unor convenții sau

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati pub

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 1

20.23

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

20.25

20.27

0.00

0.00

|AIte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0^

20.30

13.00

0.00

13.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.00

1.00

Chirii

20.30.04

12.00

0.00

12.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Jobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

lobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03^

30.02

0.00

0.00

0.00

Jte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

TTLULIVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

40.30

TTLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)___________

50

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2020

influente

BUG RECTF \ 2020

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

z

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

57

<(gl

\v

■ Lo.00

Transferuri curente (cod

ci ni aiuX.c.1 ni       m i/țj,ci ni kj-si ni ^4-lci m o4j,ci m ^i-l.

51.01

0.0'0

-----<

& !

&yo.oo

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

fo.oo

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18>        _____

Alte transferuri curente interne

55.01

55.01.18

0.00

0.00

0.00

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționa

55.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociatii si fundatii

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile_______

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.17

59.22

----

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81

81.01

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

0.00

1 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

55.01

56

__0.00

0.00

0.00

0.00

__0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Vctive fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Ute active fixe

71.01.30

0.00

•tocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

teparații capitale aferente activelor fixe_________

71.03

—--------

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2020

INFLUEM1 (■©-)

eWLCRECTI-

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

* / 0,00

0$0

# a 00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

o.Qf

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

V

5 r->

< • 4 A

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

. ? , Ov

<£4 L

TITLUL XVII PLATI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TER^IAJ^E CREDITE,

CONTABIL SEF, /In .1 7


aavaiNi yN

n§2iond imnidioiNnw v >.3nwi9vav3 i i vanii no aa vsvo


CONTRACT DE SPONSORIZARE

CCNW. OG [ 1^, OG.


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:1.1 S.C „BES ROMÂNIA” S.R.L, cu sediul în Ploiești, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1358/98, C.U.l. ROI 1307036, având cont de virament nr. R015BTRL03001202558040, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin d-na Martha Mocanu în calitate de DIRECTOR, denumită în continuare SPONSOR.

1.2 Casa de Cultură „Ion Luca Caragiaie” a Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, CUI 2844308 având cont virament nr. RO40TREZ52121G370100XXXX deschis \ la Trezoreria Municipiului Ploiești reprezentată prin d-nul Gelu Nicolae lonescu - Director și d-na Adriana Mihai - Contabil șef, denumită în continuare BENEFICIAR.

am încheiat prezentul contract de sponsorizare având următoarele condiții:

TI. OBIECTUL CONTRACTULUI:

 • 2.1 Sponsorul se angajează, în mod irevocabil, să susțină Festivalul Național „I.L. Caragiaie”, ediția a XVH-a. Acțiunea este organizată de Casa de Cultură “Ion Luca Caragiaie” a Municipiului Ploiești, în perioada 6 Mai - 25 iunie 2020, iar în acest an, concursul se va desfășura Online având în vedere situația pe teritoriul României provocată de virusul SARS-CoV-2.

 • 2.2 SPONSORUL se obligă să sponsonzeze BENEFICIARUL cu produse de la firma Bes România, susținând următoarele premii:

 • • Premiul de popularitate;

  • Premiul special Bes România.

  2.3 Produsele oferite ca premii vor fi specificate în Anexai la prezentul contract.

 • III. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR;

 • 3.1 Obligația Beneficiarului:

Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului Sponsorizarea, prin promovarea numelui, siglei, imaginii Sponsorului în materialele publicitare utilizate în cadrul evenimentelor sponsorizate.

 • 3.2 . Obligația Sponsorului:

  • 3.2.1. Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității Beneficiarului.

   IV. DURATA CONTRACTULUI:.                             H' (fi

 • 4.1. Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziția Beneficiarului până lactata de . 7'»z

 • 4.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și expiră la data îrîd^pfinirii obligațiilor contractuale.                                                                              ' z6"i- p£o\^

•»

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 5.1 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești și fără notificare prealabilă, în cazul în care una dintre părți își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea / rezilierea prezentului contract.

 • VI. FORȚĂ MAJORĂ

  • 6.1 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea Ia termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită în lege.

  • 6.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

' 6.3 Dacă în termen de 48 de ore zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

Vn. NOTIFICĂRI

 • 7.1 In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 7.2 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (AR.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 7.3 Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a în care a fost expediată.

 • 7.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute Ia alineatele precedente.

vm. LITIGII

8.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

IX. CLAUZE FINALE


 • 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional în. h^at, țt^^^părțde; contractante.                                   ■-                                                          ,&■

 • 9.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere v^b^acdimre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 9.3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ..........

4 exemplare originale, cu valoare juridică egală, din care BENEFICIAR.


.................. într-un număr de două unul pentru SPONSOR și unul pentru


Sponsor,

S.C BES ROMANȚA S.R.L


Beneficiar,


Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”


a Municipiului Ploiești


Reprezentant leg*’ Martha Mocani
Dirrti or ,/[$ casa de cultură Gelu NhuWlioteW^ CARAGIALE” —


Contabil șef, Adriana MiluACT ADIȚIONAL NR.....X..../...®LQ.?.f®^Ia CONTRACT DE SPONSORIZARE


PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1

CASA b^W^^^I.J^(RAGIALE” A MU^tCiPIULUy’^OIEȘTI

NR. ~

1.1 S.C „BES ROMANIA” S.R.L, cu-sediul în Ploiești, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1358/98, C.U.I. ROI 1307036, având cont de virament nr. R015BTRL03001202558040, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin d-na Martha Mocanu în calitate de DIRECTOR, denumită în continuare SPONSOR.

Și

1.2 Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, CUI 2844308 având cont virament nr. R040TREZ52121G370100XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești reprezentată prin d-nul Gelu Nicolae lonescu - Director și d-na Adriana Mihai - Contabil șef, denumită în continuare BENEFICIAR.

de comun acord au stabilit completarea „Obiectului contractului” de sponsorizare nr. 9735/16.06.2020, cu art. 2.4 și art. 2.5 după cum urmează :

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

2.4. In scopul prevăzut Ia punctul 2.1., Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului suma de 1000 lei (una mie lei).

2.5. Suma, în valoare de 1.000 lei (una mie lei), pusă la dispoziția Beneficiarului va fi folosită pentru suplimentarea premiului în bani, al concurentei Arcip Denisa Paula, care a participat la Concursul Național de Proză Scurtă pentru Liceeni și a obținut ex-aequo Marele Premiu al Festivalului Național „I. L, Caragiale”, ediția a XVII-a, astfel încât acesteia i se va atribui în bani, premiul în valoare totală de 1500 lei.

Celelalte clauze rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte,astăzi....©.L.aV...2.OM.....

SPONSOR,

S.C „BES ROMANIA” S.R.L


Beneficiar, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”^,__

a Municipiului Ploiești •

I/Sr" — ..turX 'y-
Pag:l

Trezorerie Mun. Ploiești

CONT: 21G3701002844308

EXTRAS DE CONT la data:       07.07.2020

CASA DE CULT A MUN PLOIEȘTI

Editat la data:        07.07.2020 01:32 PM

RD40TREZ52121G370100XXXX

PLOIEȘTI EROILOR NRi A

NR. DOCUMENT DATA

DATA        CONT      IBAN PLĂTITOR/

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/

DEBIT            CREDIT       COD     INDICATOR    NR.REFERINTA-

DOC

PLĂTII CORESPONDENT BENEFICIAR

BENEFICIAR BENEFICIAR

ANGAJAMENT ANGAJAMENT    EXPLICAȚII

Sold precedent

,00                 12.100,00

24                07.07.2020

07.07.2020 10

2844308      CASA DE CULTURA IL

,00                1.000,00                              TZ52163876985-CV Act adițional

CARAGIALE

nrl/02.07.2020 la Contr.Sponsoriz.

nr.6/07.06.2020

Rulaj zi

,00                  1.000,00

Total sume

,00                 13.100,00

Sold final

,00                 13.100,00

PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTU ALE

CASEI DE CULTURĂ "Ion Luca CARAGIALE" A MUNICIPIULUI

2020


Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

2020 inițial (Iei)

1

2

3

4

5

1. Ziua Culturii Naționale, 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a VUI-a, participări la alte manifestări in tara, alte colaborări cu instituții si asociații de cultura;

15-Jan

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

850.00

 • 2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

  • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXXII-

a

 • 2.2 Concursul interjudețean de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a XlII-a

 • 2.3 Târg de carte Ploieștiul citește

 • 2.4 Editare carte,catalog,

 • 2.S Alte acțiuni culturale.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești / Online

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

1500.00

3. Ziua Internaționala a Poeziei -Caravana Poeziei

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești/ Online

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

0.00

4.Expoziția SALONUL ARTELOR 2020

Aprilie-Mai /Octombrie-Noiembrie

Galeria de Artă,Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

4000.00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a XlV-a

Mai /noiembrie

Ploiești / on-line

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

3000.00

6. Festivalul Național "l.L. CARAGIALE" ediția a XVII-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru amator

Mai-Iunie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești / on-line

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

14500.00

7. Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală PLOIEȘTI 2020

lulie-septembrie

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

56000.00

8. Tabăra Internațională de creație plastică "DANPLATON"

- ediția a XlV-a

lulie-septembrie

Ploiești și alte localități din județul Prahova

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

....

nr 4 O

9. FESTIVALUL CASTANILOR - In memoriam Gabi Dobre, Concurs național de muzică folk, ediția a XXI-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești și alte locații din Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana . Bărduț

'1 i

te

•© ■<«•>

10. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XVII-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "LL.Caragiale" , Muzeul "lulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

8400.00

1 l.UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe etc.)

pe tot parcursul anului școlar

Municipiul Ploiești Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor etc.

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

9500.00

ll.Pregătirea și participarea Coralei Paul Constantinescu a Casei de Cultură "LL.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate; Organizarea unor manifestări de gen în Municipiul Ploiești

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate

Gelu Nicolae lonescu, Roxana

Bărduț

33550.00

13. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Participarea la ateliere, Excursii culturale, Editare cărți: Antologiei Cenaclului Atitudini 2020, Calendarului selectiv al evenimentelor culturale pentru anul 2021) și alte cărți. Alte proiecte culturale.

Tot timpul anului

Casa de Cultură "LL.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion lonescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

42100.00

14. PROIECTE EDUCAȚIONALE

 • 1. Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun! - ateliere, colaborări cu instituții de învățământ;

 • 2. Atelierele Iui Moș Crăciun

 • 3. Ateliere de Paște;

 • 4. Alte activități educaționale.

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L. Caragiale”, alte locații

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

11000.00

 • 15. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR - anasamblu de dansuri populare Prahova

  • 15.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XV-a,

  • 15.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "Emilia Comișel", ediția all-a

  • 15.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova la diferite manifestări în municipiul Ploiești, în țară și în străinătate

15.4.Tabără-cantonamcnt

15.1 Decembrie 15.2 iulie-septembrie 15.3 Tot timpul anului 15.4. august-septembrie

Casa de Cultură a Sindicatelor, Filarmonica" Paul Constantinescu" și alte locații din municipiu, din țară sau din străinătate

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

<. 85ooo;bo *

16. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (Târgul de Crăciun, spectacole pe plan local sau în străinătate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții, ateliere de lucru, excursii culturale, achiziționare de cărți, editare carte, susținerea elevilor și studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate. Evenimente on- line de toate genurile: folclorice, de artă plastică, literare, muzicala si altele

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

34700.00

17,Tabără Internațională de Pictură -Ploiești 2020

septembrie-noiembrie

Ploiești și alte localități din județul Prahova în parteneriat cu BES România

Gelu Nicolae lonescu

15000.00

TOTAL BUGET ESTIMAT

428100.00

DIRECTOR,

CONTABIL SEF

Adriana Miț?al


Gelu Nicolle lonesc^SADECl,..^