Hotărârea nr. 244/2020

Hotãrârea nr. 244 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor  Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 244

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 307/09.07.2020 al Viceprimarului George Pană și al consilierilor Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de specialitate nr. 80176/07.07.2020 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.4/20.07.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 242/28.07.2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA


Instituția publica: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLO.IESTȚ - ■*%.

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE iSTTGRAL^ A

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020    *          V %

______________________          Anexa


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

---r buget conforfyr HCL 77/31,03,2020

% Ml

■■ •r*'1/'îiov5

6uț£a?rț(j$ificat

V ■

TOTAL VENITURI - din care:

4.421,00

. V

o,ro

4.421,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care: ---1----—-----------------------------------------------------------------

4.421,00

4.421,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

770,00

770,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-15,00

-15,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

15,00

15,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

3.651,00

3.651,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.421,00

0,00

4.421,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.406,00

0,00

4.406,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.406,00

0,00

4.406,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.952,00

0,00

3.952,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01 01 la 10.01.16+10,01.30)

10.01

3.806,00

0,00

3.806,00

Salarii de baza

10.01 01

3.595,00

3.595,00

Alte sporuri

10 01.06

40,00

40,00

Indemnizații hrana

10.01 17

171,00

171 00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

60,00

0,00

60,00

Vouchere de vacanta

10.02 06

60,00

60,0C

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

86,00

0,00

86,00

Fond de solidaritate

1.0,03.07

86,00

86,OC

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20.30)

20

454,00

0,00

454,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

38800

3,00

391,00

Furnituri de birou

20.01.01

35 00

35 00,

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si torta metrica

20.01.03

78,00

78,00

Apa canal si salubritate

20.01.04

13,00

13,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11,00

8,00

19,00

.

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

-2,00'*

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

243,00

-3,00

240,00

Reparatii curente

20.02

6,00

600

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

[Hrarn-, rwrn i nampnj______________________________________________________________

1 I i < r i /

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

•18,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

7,00

7,00

Dezinfectant!

20.04.04

11,00

11,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,00

-3,00

12,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

-3,00

12,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

4.00

4.00

Alte cheltuieli

20.30

20,00

0,00

20,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5 00

500

Executarea silita a creanțelor bu etare

20.30.09

2 00

__2J0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13 00

13,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

15,00

0,00

15,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15,00

0,00

15,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,00

0,00

15.00

Active fixe                                              ____ ________ ______

71.01

15,00

0,00

15 00

Mobilier, aparatură birotică și alte aptȘȚe ccrpcrăte^

71.01.03

0,00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

15,00

0,00

15,00

COMPARTIMENT

ORDONATOR TERT1AR DE CREFINANCIAR-CONTABILITATE,