Hotărârea nr. 243/2020

Hotãrârea nr. 243 privind rectificarea bugetului local al Municipiului  Ploiești pe anul 2020 și estimări 2021-2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 243

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări 2021-2023

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 342/24.07.2020 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate nr.19/23.07.2020 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020;

 • - Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2020 și estimări 2021-2023 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020 și estimări 2021-2023, conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 3 Aprobă rectificarea Listei proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2020 și estimări 2021-2023, conform Anexei nr. 3 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 4 Aprobă contul de execuție al bugetului local, contul de execuție al creditelor interne și contul de execuție al bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2020, conform anexelor nr. 4, 5 și 6.

Art. 5 Aprobă virările de credite ale bugetelor de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat conform Anexelor nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020 VENITURI -mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf HCL 213/29,06,2020

Prevedere sem I

Execuție sem.I

Realizat% senil

Realizat% an

Influenta

Prevedere rectificată

Estimări

2021

2022

2023

699.401,49

406.803,90

272.429,26

21.265,05

720.666,54

639.859,30

523.410,40

392.314,80

1

VENITURI - TOTAL

0001

699.401,49

406.803,90

272.429,26

66,97

38,95

21.265,05

720.666,54

639.859,30

523.410,40

392.314,80

2

VENITURI PROPRII

0101

442.010,59

251.400,27

245.678,14

97,72

55,58

0,00

442.010,59

336.888,50

329.493,60

326.604,00

3

I. VENITURI CURENTE

0002

489.705,90

276.044,40

270.186,61

97,88

55,17

0,00

489.705,90

40236630

394.620,40

392.219,80

4

A. VENITURI FISCALE

0003

454.383,90

252.880,32

256.337,03

101,37

56,41

0,00

454.383,90

366.822,30

358.510,40

355.579,80

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

130.118,00

120.563,08

92,66

46,29

0,00

260.472,00

180.773,00

183.624,00

187396,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS.

JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Al.’. IMPOZIT IT. VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS.

__________FIZICE___

0006

258.852,00

129.218,00

119.585,83

92,55

46,20

0,00

258.852,00

179.112,00

181.924,00

185.658,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

520,00

237,37

45,65

26,97

0,00

880,00

902,00

925,00

945,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

520,00

237,37

45,65

26,97

880,00

902,00

925,00

945,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

128.698,00

119.348,46

92,74

46,26

0,00

257.972,00

178.210,00

180.999,00

184.713,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

128.198,00

118.904,72

92,75

46,27

256.972,00

175.798,00

179.310,00

182.899,00Sume alocate din cotele alocate dm imp pe venit pentru echilibrarea

04,02,04

2.412,00

1.689,00

1.814,00

^4 \

. o j

........... < A. $

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

500,00

443,74

88,75

44,37

1.000,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE

VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

900,00

976,90

108,54

60,30

0,00

1.620,00

1.661,00

1.700,00

1.738,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

900,00

976,90

108,54

60,30

0,00

1.620,00

1.661,00

1.700,00

1.738,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

900,00

976,90

108,54

60,30

1.620,00

1.661,00

1.700,00

1.738,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

124.993,00

82.265,60

97.611,88

118,65

78,09

0,00

124.993,00

99.3 11,50

87.989,60

80319,00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

124.993,00

82.265,60

97.611,88

118,65

78,09

0,00

124.993,00

99311,50

87.989,60

80.319,00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

109.817,00

72.099,60

88.031,77

122,10

80,16

0,00

109.817,00

83.754,50

72.061,60

64.040,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

13.000,00

11.860,20

91,23

75,06

15.800,00

16.195,00

16,584,00

16.949,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

94.017,00

59.099,60

76.171,57

128,89

81,02

94.017,00

67.559,50

55.477,60

47.091,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

7.516,00

8.110,78

107,91

73,56

0,00

11.026,00

11.303,00

11.572,00

11.827,00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.000,00

3.250,75

108,36

72,24

1.500,00

4.613,00

4.723,00

4.827,00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

4.500,00

4.843,49

107,63

74,52

6.500,00

6.663,00

6.822,00

6.972,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

16,00

16,54

103,38

63,62

26,00

27,00

27,00

28,00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

2.650,00

1.469,33

55,45

35,41

4.150,00

4.254,00

4.356,00

4.452,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

40.496,72

38.161,72

94,23

55,37

0,00

68.918,90

86.737,80

86.896,80

87.864,80

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

25.126,72

25.126,72

100,00

52,15

0,00

48.177,90

65.477,80

65.126,80

65.615,80

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor municiniilor si sect. Mun.

110202

42.635,19

22.353,46

22.353,46

100,00

52,43

42.635,19

58.629,09

59.151,09

59,650,09

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

1.306,00

433,00

423,00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular

110209

5.542,71

2.773,26

2.773,26

100,00

50,03

5.542,71

5.542,71

5.542,71

5.542,71

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

100,00

46,32

46,32

30,88

0,00

150,00

154,00

157,00

161,00

42

Impozit pe spectacole

150201

150,00

100,00

46,32

46,32

30,88

150,00

154,00

157,00

161,00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE

ACTIVITĂȚI

1602

20.591,00

15.270,00

12.988,68

85,06

63,08

0,00

20.591,00

21.106,00

21.613,00

22.088,00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

12.000,00

11.631,71

96,93

73,62

0,00

15.800,00

16.195,00

16.584,00

16.949,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

7.500,00

7.196,58

95,95

71,97

10.000,00

10.250,00

10.496,00

10.727,00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

4.500,00

4.435,13

98,56

76,47

5.800,00

5.945,00

6.088,00

6.222,00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

4.757,00

3.250,00

1.340,32

41,24

28,18

4.757,00

4.876,00

4.993,00

5.103,00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

20,00

16,65

83,25

48,97

34,00

35,00

36,00

36,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Alte impozite si taxe

180250

0,35

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.322,00

23.164,08

13.849,58

59,79

39,21

0,00

35.322,00

35.544,00

36.110,00

36.640,00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

5.737,70

3.757,25

65,48

44,32

0,00

8.478,00

8.690,00

8.899,00

9.094,00

55

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

8.478,00

5.737,70

3.757,25

65,48

44,32

0,00

8.478,00

8.690,00

8.899,00

9.094,00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

0,00

0,00

158,00

162,00

166,00

169,00

58

Venituri din concesiuni si Închirieri

30020530

8.320,00

5.579,70

3.757,25

67,34

45,16

8.320,00

8.528,00

8.733,00

8.925,00

59

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.844,00

17.426,38

10.092,33

57,91

37,60

0,00

26.844,00

26.854,00

27.211,00

27.546,00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

12.460,00

7.429,75

5.458,54

73,47

43,81

0,00

12.460,00

12.228,00

12.235,00

12.241,00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

12.148,00

7.232,43

5,295,20

73,21

43,59

12.148,00

11.938,00

11.938,00

11.938,00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

18,32

15,00

81,88

45,45

33,00

34,00

35,00

35,00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

30,00

103,45

103,45

29,00

0,00

0,00

0,00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

150,00

118,34

78,89

47,34

250,00

256,00

262,00

268,00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

13,00

16,77

129,00

72,91

0,00

23,00

24,00

24,00

24,00

73

Taxe extr ajudiciare de timbru

340202

3,00

3,00

6,00

200,00

200,00

3,00

3,00

3,00

3,00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

10,00

10,77

107,70

53,85

20,00

21,00

21,00

21,00

75

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

9.234,63

4.176,71

45,23

31,36

0,00

13.317,00

13.633,00

13.960,00

14.267,00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

9.217,63

4.149,71

45,02

31,20

13.300,00

13.633,00

13.960,00

14.267,00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

27,00

158,82

158,82

17,00

0,00

0,00

0,0080

DIVERSE VENITURI

3602

1.037,00

742,00

433,31

58,40

41,78

0,00

1.037,00

969,00

992,00

1.014,00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00

0,00

0,00

83

Taxe speciale

360206

700,00

500,00

223,00

44,60

31,86

700,00

718,00

735,00

751,00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5

5

10

200

200

5

86

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

150,00

163,75

109,17

66,84

245,00

251,00

257,00

263,00

87

Alte venituri

360250

87,00

87,00

36,56

42,02

42,02

87,00

0,00

0,00

0,00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

7,00

7,00

7,00

100,00

100,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-43.415,10

-3.536,00

-6.434,00

181,96

14,82

6.300,00

-37.115,10

-31.701,50

-13.390,00

-10.850,00

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

43.415,10

3.536,00

6.434,00

181,96

14,82

-6.300,00

37.115,10

31.701,50

13.390,00

10.850,00

92

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

7,00

100,00

100,00

7,00

0,00

0,00

0,00

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

489,59

625,25

127,71

127,71

0,00

489,59

0,00

0,00

0,00

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

489,59

625,25

127,71

127,71

0,00

489,59

0,00

0,00

0,00

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

625,25

127,71

127,71

489,59

0,00

0,00

0,00

100

III. OPERAȚIUNI

FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

IV. SUBVENȚII

0017

209.206,00

130.269,91

1.617,40

1,24

0,77

21.265,05

230.471,05

237.493,00

128.790,00

95,00

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

209.206,00

130.269,91

1.617,40

1,24

0,77

21.265,05

230.471,05

237.493,00

128.790,00

95,00

112

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

2.957,00

2.957,00

1.083,85

36,65

36,65

880,05

3.837,05

0,00

0,00

0,00

113

A. De capital

0019

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3,00

0,00

126

B. Curente

0020

2.957,00

2.957,00

1.080,85

36,55

36,55

880,05

3.837,05

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

247,00

247,00

127,00

51,42

51,42

247,00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

880,05

880,05

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

41,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor neutru carantina

420280

2.710,00

2.710,00

912,00

33,65

33,65

2.710,00

140

SUBVENȚII DE LA ALTE administratii

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

158

Fond social FSE

48.02.02

206.249,00

127.312,91

533,55

0,42

0,26

20.385,00

226.634,00

237.493,00

128.790,00

95,00

159

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

206.249,00

127.312,91

533,55

0,42

0,26

20.385,00

226.634,00

237.493,00

128.790,00

95,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE

449.002,49

275.315,40

264.628,71

96,12

58,94

6.300,00

455.302,49

370.413,80

380.973,40

381.106,80

........ ’s\        —

X.

" N S J

2

I. VENITURI CURENTE

0002

446.045,49

272.358,40

263.588,86

96,78

59,09

6.300,00

452.345,49

370.413,80

380.973,40

381.106,80

3

A. VENITURI FISCALE

0003

454.383,90

252.880,32

256.337,03

101,37

56,41

0,00

454.383,90

366.822,30

358.510,40

355.579,80

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL

0004

260.472,00

130.118,00

120.563,08

92,66

46,29

0,00

260.472,00

180.773,00

183.624,00

187396,00

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS.

JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de Ia agenti economici

010201

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS.

FIZICE

0006

258.852,00

129.218,00

119.585,83

92,55

46,20

0,00

258.852,00

179.112,00

181.924,00

185.658,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

520,00

237,37

45,65

26,97

0,00

880,00

902,00

925,00

945,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

520,00

237,37

45,65

26,97

880,00

902,00

925,00

945,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

128.698,00

119.348,46

92,74

46,26

0,00

257.972,00

178.210,00

180.999,00

184.713,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

128.198,00

118.904,72

92,75

46,27

256.972,00

175.798,00

179.310,00

182.899,00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

500,00

443,74

88,75

44,37

1.000,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea buget local

040204

2.412,00

1.689,00

1.814,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE

VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

900,00

976,90

108,54

60,30

0,00

1.620,00

1.661,00

1.700,00

1.738,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

900,00

976,90

108,54

60,30

0,00

1.620,00

1,661,00

1.700,00

1.738,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

900,00

976,90

108,54

60,30

1.620,00

1.661,00

1.700,00

1.738,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

124.993,00

82.265,60

97.611,88

118,65

78,09

0,00

124.993,00

99311,50

87.989,60

80319,00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

124.993,00

82.265,60

97.611,88

118,65

78,09

0,00

124.993,00

99311,50

87.989,60

80319,00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

109.817,00

72.099,60

88.031,77

122,10

80,16

0,00

109.817,00

83.754,50

72.061,60

64.040,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

13.000,00

11.860,20

91,23

75,06

15.800,00

16.195,00

16.584,00

16.949,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

94.017,00

59.099,60

76.171,57

128,89

81,02

94.017,00

67.559,50

55.477,60

47.091,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.026,00

7.516,00

8.110,78

107,91

73,56

0,00

11.026,00

11.303,00

11.572,00

11.827,00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.000,00

3.250,75

108,36

72,24

4.500,00

4.613,00

4.723,00

4,827,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.500,00

4.500,00

4.843,49

107,63

74,52

6.500,00

6.663,00

6.822,00

6.972,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

16,00

16,54

103,38

63,62

26,00

27,00

27,00

28,00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

2.650,00

1.469,33

55,45

35,41

4.150,00

4.254,00

4.356,00

4.452,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

68.918,90

40.496,72

38.161,72

94,23

55,37

0,00

68.918,90

86.737,80

86.896,80

87.864,80

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

48.177,90

25.126,72

25.126,72

100,00

52,15

0,00

48.177,90

65.477,80

65.126,80

65.615,80

30

Sume defalcate din T. V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T. V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun.

București

110202

42.635,19

22.353,46

22.353,46

100,00

52,43

42.635,19

58.629,09

59.151,09

59.650,09

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

0,00

0,00

1.306,00

433,00

423,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5.542,71

2.773,26

2.773,26

100,00

50,03

5.542,71

5.542,71

5.542,71

5.542,71

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

150,00

100,00

46,32

46,32

30,88

0,00

150,00

154,00

157,00

161,00

40

Impozit pe spectacole

150201

150,00

100,00

46,32

46,32

30,88

150,00

154,00

157,00

161,00

41

Alte taxe pe servicii specifice

15025042

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

20.591,00

15.270,00

12.988,68

85,06

63,08

0,00

20.591,00

21.106,00

21.613,00

22.088,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

12.000,00

11.631,71

96,93

73,62

0,00

15.800,00

16.195,00

16.584,00

16.949,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

7.500,00

7.196,58

95,95

71,97

10.000,00

10.250,00

10.496,00

10.727,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

4.500,00

4.435,13

98,56

76,47

5.800,00

5.945,00

6.088,00

6.222,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

4.757,00

3.250,00

1.340,32

41,24

28,18

4.757,00

4.876,00

4.993,00

5.103,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

20,00

16,65

83,25

48,97

34,00

35,00

36,00

36,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

0,00

0,00

0,35

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-8.338,41

19.478,08

7.251,83

37,23

-86,97

6.300,00

-2.038,41

3.591,50

22.463,00

25.527,00

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

8.478,00

5.737,70

3.757,25

65,48

44,32

0.00

8.478,00

8.690,00

8.899,00

9.094,00

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

8.478,00

5.737,70

3.757,25

65,48

44,32

0,00

8.478,00

8.690,00

8.899,00

9.094,00

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

158,00

158,00

0,00

0,00

0,00

158,00

162,00

166,00

169,00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

8.320,00

5.579,70

3.757,25

67,34

45,16

8.320,00

8.528,00

8.733,00

8.925,00

57

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

0,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-16.816,41

13.740,38

3.494,58

25,43

-20,78

6.300,00

-10.516,41

-5.098,50

13.564,00

16.433,00

fi

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE A CTIVITA TI

3302

12.460,00

7.429,75

5.458,54

73,47

43,81

0,00

12.460,00

12.228,00

12.235,00

12.241,00


((«Si                 I

■,'s—'■? yfigxp' i

Mr^°Cz

O C J.i


63

Venituri din prestări de servicii

330208

12.148,00

7.232,43

5.295,20

73,21

43,59

12.148,00

11.938,00

11.938,00

11.938,00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

18,32

15,00

81,88

45,45

33,00

34,00

35,00

35,00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

29,00

29,00

30,00

103,45

103,45

29,00

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

150,00

118,34

78,89

47,34

250,00

256,00

262,00

268,00

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

23,00

13,00

16,77

129,00

72,91

0,00

23,00

24,00

24,00

24,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

3,00

3,00

6,00

200,00

200,00

3,00

3,00

3,00

3,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

10,00

10,77

107,70

53,85

20,00

21,00

21,00

21,00

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

13.317,00

9.234,63

4.176,71

45,23

31,36

0,00

13.317,00

13.633,00

13.960,00

14.267,00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

9.217,63

4.149,71

45,02

31,20

13.300,00

13.633,00

13.960,00

14.267,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

17,00

17,00

27,00

158,82

158,82

17,00

0,00

0,00

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

792,00

592,00

269,56

45,53

34,04

0,00

792,00

718,00

735,00

751,00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

0,00

0,00

81

Taxe speciale

360206

700,00

500,00

223,00

44,60

31,86

700,00

718,00

735,00

751,00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

5,00

5,00

10,00

200,00

200,00

5,00

0,00

0,00

0,00

83

Taxa reabilitare termica

360223

SDIV/0!

84

Alte venituri

360250

87,00

87,00

36,56

42,02

42,02

87,00

0,00

0,00

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-43.408,41

-3.529,00

-6.427,00

182,12

14,81

6.300,00

-37.108,41

-31.701,50

-13.390,00

-10.850,00

86

Donatii si sponsorizări

370201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-43.415,41

-3.536,00

-6.434,00

181,96

14,82

6.300,00

-37.115,41

-31.701,50

-13.390,00

-10.850,00

89

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

7,00

100,00

100,00

7,00

0,00

0,00

0,00

90

111. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97

IV. SUBVENȚII

0017

2.957,00

2.957,00

1.039,85

35,17

35,17

0,00

2.957,00

0,00

0,00

0,0$

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.957,00

2.957,00

1.039,85

35,17

35,17

0,00

2.957,00

0,00

0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

2.957,00

2.957,00

1.039,85

35,17

35,17

0,00

2.957,00

0,00

0,00

0,00

100

B. Curente

0020

2.957,00

2.957,00

1.039,85

35,17

35,17

0.00

2.957,00

0,00

0,00

0,00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

0,85

0,00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

247,00

247,00

127,00

51,42

51,42

247,00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

109

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

2.710,00

2.710,00

912.00

33,65

33,65

2.710,00

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

250.399,00

131.488,50

7.800,55

5,93

3,12

14.965,05

265.364,05

269.445,50

142.437,00

11308,00

2

I. VENITURI CURENTE

0002

43.415,41

3.536,00

6.434,00

181,96

14,82

-6.300,00

37.115,41

31.701,50

13.390,00

10.850,00

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

43.415,41

3.536,00

6.434,00

181,96

14,82

-6.300,00

37.115,41

31.701,50

13.390,00

10.850,00

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

43.415,41

3.536,00

6.434,00

181,96

14,82

-6.300,00

37.115,41

31.701,50

13390,00

10.850,00

DIVERSE VENITURI

3602

245,00

150,00

163,75

109,17

66,84

0,00

245,00

251,00

257,00

263,00

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

150,00

163,75

109,17

66,84

245,00

251,00

257,00

263,00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

43.415,41

3.536,00

6.434,00

181,96

14,82

-6.300,00

37.115,41

31.701,50

13390,00

10.850,00

10

Varsaminte din secțiunea de funcționale

370204

43.415,41

3.536,00

6.434,00

181,96

14,82

-6.300,00

37.115,41

31.701,50

13.390,00

10.850,00

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

489,59

489,59

625,25

127,71

127,71

0,00

489,59

0,00

0,00

0,00

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

489,59

489,59

625,25

127,71

127,71

0,00

489,59

0,00

0,00

0,00

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

489,59

489,59

625,25

127,71

127,71

489,59

0,00

0,00

0,00

19

III. OPERAȚIUNI

FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

IV. SUBVENȚII

0017

206.249,00

127.312,91

577,55

0,45

0,28

21.265,05

227.514,05

237.493,00

128.790,00

95,00

30

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

44,00

880,05

880,05

0,00

0,00

0,00

31

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

44,00

880,05

880,05

0,00

0,00

0,00

32

A. De capital

0019

0,00

0,00

44,00

880,05

880,05

0,00

0,00

0,00

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

0,00

880,05

880,05

0,00

0,00

0,00

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

0,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59

Fond de coeziune

45.02.15.03

206.249,00

127.312,91

533,55

0,42

0,26

20.385,00

226.634,00

237.493,00

128.790,00

95,00

60

Fond social FSE

48.02.02

206.249,00

127.312,91

533,55

0,42

0,26

20.385,00

226.634,00

237.493,00

128.790,00

95,00

61

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

206.249,00

127.312,91

533,55

0,42

0,26

20.385,00

226.634,00

237.493,00

128.790,00

95,00JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROPUNERE BUGET LOCAL PE ANUL 2020


-CHELTUIELI-


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget 2020 cf HCL 213/29.06.202 0

Prevedere sem I

Execuție 30.06.2020

Realizat% seml

Realizat% an

Influente

(+/-)

Prevedere rectificată

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

699.401,49

406.803,90

248.077,25

21.265,05

720.666,54

639.859,30

523.410,40

392.314,80

CHELTUIELI - TOTAL

5002

699.401,49

406.803,90

248.077,25

60,98

35,47

21.265,05

720.666,54

639.859,30

523.410,40

392314,80

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

59.839,37

37.407,18

30.561,62

81,70

51,07

1.616,55

61.455,92

47.131,00

45.424,00

43.824,00

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

15.279,20

14.235,00

93,17

47,45

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Bunuri si servicii din care:

20

19.938,39

16.109,00

14.628,00

90,81

73,37

1.616,55

21.554,94

11.972,00

12.009,00

12.010,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicatii, __consultante si expertize. nrotectia

20

12.928,39

11.381,00

9.974,00

87,64

77,15

1.616,55

14.544,94

4.962,00

4.999,00

5.000,00

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7.010,00

4.728,00

4.654,00

98,43

66,39

7.010,00

7.010,00

7.010,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

1.375,61

100,00

100,00

1.375,61

“Ajutor sociaTȚspnjm persoana fizica

57

40,00

40,00

20,00

50,00

50,00

40,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.960,00

2.868,00

358,00

12,48

6,01

5.960,00

3.641,00

1.897,00

296,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si

_____ alte aclivitati legate de________

59.11

1.218,00

608,00

36,00

5,92

2,96

1.218,00

1.218,00

1.218,00

1.218,00

Sume aterente persoanrlor cu ________hanriiran neinnadratr________

59,40

300,00

150,00

142,00

94,67

47,33

300,00

300,00

300,00

300,00

Active nefmanciare

71

1.007,37

977,37

148,00

15,14

14,69

1.007,37

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-380,99

0,00

• •

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

38.123,44

21.848,44

21.012,48

96,17

55,12

0,95

38.124,39

35.869,72

40.850,32

- P i

Bunuri si servicii (alegeri)

20

400,00

400,00

58,00

14,50

14,50

400,00

400,00

400,00

¥

400,OV

7

Fonduri de rezerva

50

56,44

56,44

0,00

0,00

0,00

0,95

57,39

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3.651,00

1.904,00

1.904,00

100,00

52,15

3.651,00

3.596,00

3.596,00

3.596,00Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

- j;

Active nefinanciare

71

0,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.588,00

19.060,00

19.060,00

100,00

56,75

0,00

33.588,00

31.873,72

36.85432

43.199,72

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

6.840,00

6.840,00

100,00

62,67

10.915,00

8.732,00

10.150,95

11.786,35

Rambursare credit B R D.

11.863,00

4.620,00

4.620,00

100,00

38,94

11.863,00

10.786,00

12.538,26

14.558,28

Rambursare credit C.E.C.

6.955,00

3.745,00

3.745,00

100,00

53,85

6.955,00

3.744,00

4.350,54

5.051,44

Rambursare credit EXIM

3.855,00

3.855,00

3.855,00

100,00

100,00

3.855,00

8.611,72

9.814,57

11.803,65

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-9,52

0,00

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-dezvoltare

85

0,00

1RAN2AL11I PRIPIND DATORIA PUBLICA SI

5502

10.595,19

5.525,19

5.460,00

98,82

51,53

0,00

10.595,19

6.795,00

6.695,00

6.795,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

1,19

0,00

0,00

0,00

1,19

1,00

1,00

1,00

Dobânzi

30

10.594,00

5.524,00

5.460,00

98,84

51,54

10.594,00

6.794,00

6.694,00

6.794,00

ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

22.810,00

13.161,50

10.497,00

79,76

46,02

50,00

22.860,00

20.127,00

20.127,00

20.127,00

Protecția civila TOTAL-din care:

2.805,00

2.791,00

981,00

35,15

34,97

50,00

2.855,00

22,00

22,00

22,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

76,00

64,00

54,00

84,38

71,05

50,00

126,00

22,00

22,00

22,00

Cheltuieli privind carantina -Covid

19

2.710,00

2.710,00

911,00

33,62

33,62

2.710,00

Active nefinanciare primărie

71

19,00

17,00

16,00

94,12

84,21

19,00

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

20.005,00

10.370,50

9.516,00

91,76

47,57

0,00

20.005,00

20.105,00

20.105,00

/. fajos.oot.

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

9.815,00

9.134,00

93,06

47,33

-98,00

19.202,00

19.300,00

19.300,00

U‘ '-TA (Vft.jda.oo';-'

Bunuri si servicii

20

631,00

481,50

382,00

79,34

60,54

98,00

729,00

731,00

731,00

Active nefinanciare Politie

71

74,00

74,00

0,00

0,00

0,00

74,00

74,00

74,00

74,00

INVATAMINT

6502

50.787,86

31.189,46

13.082,87

41,95

25,76

0,00

50.787,86

27.604,08

26.484,08

26.494,08

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

583,00

382,70

121,00

31,62

20,75

0,00

583,00

583,00

583,00

583,00

Transport profesori

583,00

382,70

121,00

31,62

20,75

583,00

583,00

583,00

583,00

"Bunuri si servicii - art i im, ann (/. 1 litera b-d din Legea educației

20

16.691,15

13.603,70

9.220,00

67,78

55,24

16.691,15

16.128,00

16.128,00

16,128,00

Keparatii curente instituții ue invatamant preuniversitar de stat -

20

3.294,00

1.013,00

249,00

24,58

7,56

3.294,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

primul ghiozdan

20

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

160,00

170,00

170,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50,00

25,00

25,00

100,00

50,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5.602,71

2.833,26

2.562,00

90,43

45,73

5.602,71

5.597,71

5.597,71

5.597,71

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

968,00

638,30

435,00

68,15

44,94

968,00

474,37

474,37

474,37

Stimulent educațional legea

57

5,00

5,00

5,00

100,00

100,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

9.050,00

45,00

0,50

0,23

19.254,00

1.140,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural i

59

1.456,00

956,50

537,00

56,14

36,88

1.456,00

1.456,00

1.456,00

1.456,00

Active nefmanciare primărie

71

2.553,00

2.501,00

65,00

2,60

2,55

2.553,00

'' «

Active nelinanciare scoli (Școala

71

181,00

181,00

0,00

0,00

0,00

181,00

t

Plati efectuate in anii precedenti si recunerate in anul curent secțiunea de

85

-181,10

0,00

iUsu *

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de

-0,03

■ -'y;

SANATATE

6602

24.200,00

15.188,00

6.343,58

41,77

26,21

-4.895,00

19.305,00

15.725,00

14.325,00

14.325,0$..'Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

12.092,00

6.535,00

5.267,00

80,60

43,56

12.092,00

11.882,00

11.882,00

11.882,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

250,00

217,00

75,00

34,56

30,00

0,00

250,00

168,00

168,00

168,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

217,00

75,00

34,56

30,00

250,00

168,00

168,00

168,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.121,00

1.121,00

456,00

40,68

40,68

0,00

1.121,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

43,00

43,00

43,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

413,00

40,45

40,45

1.021,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Asistenta sociala (Centrul de trans ftizie)

57

45,00

30,00

17,00

56,67

37,78

45,00

45,00

45,00

45,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

18,00

16,00

88,89

53,33

30,00

30,00

30,00

30,00

I ransierun către institut» publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

1.420,00

1.420,00

460,00

32.39

32,39

0,00

1.420,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

400,00

374,00

93,50

93,50

400,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

86,00

8,43

8,43

1.020,00

Active nefinanciare Primărie

71

9.220,00

5.825,00

32,00

0,55

0,35

-4.895,00

4.325,00

1.400,00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22,00

22,00

22,00

100,00

100,00

22,00

i'iati ereciuăte in anii preceuenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-1,42

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59.729,00

36320,00

28.839,57

79,40

48,28

530,00

60.259,00

61.745,00

61.995,00

62.245,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.120,00

1.637.00

1.413,10

86,32

66,66

0,00

2.120,00

2.635,00

2.635,00

2.635,00

Iluminat ornamental

835,00

835,00

835,00

100,00

100,00

835,00

835,00

835,00

835,00

Spectacole artificii

34,00

21,00

18,10

86,19

53,24

34,00

34,00

34,00

34,00 A"

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

649,00

527,00

448,00

85,01

69,03

649,00

619,00

619,00

Gis.ojjr’a

Acțiuni culturale

602,00

254,00

112,00

44,09

18,60

602,00

647,00

647,00

647,00 V

Susținerea cultelor

59

1.030,00

530,00

485,00

91,51

47,09

30,00

1.060,00

500,00

500,00

500,00

iransierun către insnruui punnce (finanțare secțiunea de

51

53.205,00

30.979,00

26.327,00

84,98

49,48

500,00

53.705,00

54.185,00

54.185,00

54.185,00

Casa de Cultura

1.575,00

800,00

529,00

66,13

33,59

1.575,00

1.675,00

1.675,00

1.675,00

Teatrul "Tonta Caragiu"

15.044,00

8.208,00

6.753,00

82,27

44,89

15.044,00

15.504,00

15.504,00

15.504,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

14.219,00

7.318,00

6.090,00

83,22

42,83

14.219,00

14.569,00

14.569,00

14.569,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

9.030,00

7.718,00

85,47

61,91

12.467,00

12.437,00

12.437,00

12.437,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.900,00

5.623,00

5.237,00

93,14

52,90

500,00

10.400,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Transferuri către instrtulii puDTice (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

2.189,00

1.989,00

660,00

33,18

30,15

0,00

2.189,00

4.925,00

5.175,00

5.425,00

Teatrul "Tonta Caragiu"

700,00

500,00

0,00

0,00

0,00

700,00

515,00

765,00

1,015,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

100,00

43,48

43,48

230,00

410,00

410,00

410,00

Casa de Cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

560,00

44,48

44,48

1.259,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Active nefinanciare

71

1.185,00

1.185,00

50,00

4,22

4,22

1.185,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-93,05

0,00

rian erectuate in ann preceuenu si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-2,48

0,00

AS1GVRARI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

81.056,00

48.268,00

43.118,46

89,33

53,20

0,00

81.056,00

85.503,00

85.503,00

85.503,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

41.185,00

21.530,00

19.226,00

89,30

46,68

-400,00

40.785,00

40.985,00

40.985,00

40.985,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

9.037,00

8.206,00

90,80

47,35

17.330,00

17.330,00

17.330,00

17.330,0.0''O

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

13.365,00

7.078,00

6.177,00

87,27

46,22

-400,00

12.965,00

13.165,00

13.165,00

13.165-00 Si

i P->

/'fîi 11 foii,1 V

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

439,00

376,00

85,65

45,85

820,00

820,00

820,00

820,00^'

Cheltuieli de personal Centrul Crese

8.000,00

4.073,00

3.681,00

90,38

46,01

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,0'/X

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.670,00

903,00

786,00

87,04

47,07

1.670,00

1.670,00

1.670,00

1.670,00

i ' - = A*              •'     |

• zsAAstov*' C

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6.934,00

5.202,00

3.596,00

69,13

51,86

304,00

7.238,00

5.847,00

5.847,00

5.847,00

Reparatii crese

200,00

140,00

140,00

100,00

70,00

200,00

100,00

100,00

100,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

66,00

60,00

90,91

50,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

3.403,00

2.714,00

1.669,00

61,50

49,04

254,00

3.657,00

2.763,00

2.763,00

2.763,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

1.444,00

1.148,00

79,50

55,70

2.061,00

1.832,00

1.832,00

1.832,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

646,00

499,00

302,00

60,52

46,75

50,00

696,00

550,00

550,00

550,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe ( taxe poștale)

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Bunuri si servicii crese

439,00

304,00

277,00

91,12

63,10

439,00

417,00

417,00

417,00

□piijimicu piuicuiuioi uc nkicich public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la

60,00

30,00

0,00

0,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Sume aierenti persoanelor cu handicap neincadrate, din care

59.40

610,00

319,00

289,58

90,78

47,47

0,00

610,00

610,00

610,00

610,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

240,00

218,00

90,83

47,81

456,00

456,00

456,00

456,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10,00

6,00

2,00

33,33

20,00

10,00

10,00

10,00

10,00

c) Cantina sociala

1,00

1,00

0,20

20,00

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

d) Centrul Crese

142,00

71,00

69,00

97,18

48,59

142,00

142,00

142,00

142,00

d) Căminul de batrani

1,00

1,00

0,38

38,00

38,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Alte transferuri interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.007,00

20.897,00

20.058,00

95,99

62,67

0,00

32.007,00

37.941,00

37.941,00

37.941,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

15.800,00

15.369,00

97,27

59,16

25.980,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

160,00

40,00

30,00

75,00

18,75

160,00

160,00

160,00

160,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

1.980,00

91,62

91,62

2.161,00

2.161,00

2.161,00

2.161,0q£°

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.706,00

2.896,00

2.679,00

92,51

72,29

3.706,00

3.620,00

3.620,00

ii

3.620,feT &

Active nefinanciare - total din care:

71

320,00

320,00

0,00

0,00

0,00

96,00

416,00

120,00

120,00

120,00 XJ

Active nefinanciare primărie

115,00

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

Huuve nuiiiiaiiuaru -varnmui uc

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

91,00

261,00

120,00

120,00

120,00

Active nefinanciare Cantina sociala

5,00

5,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-51,12

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV.

PURI IC 4

7002

63.630,21

33.453,21

24.560,48

73,42

38,60

880,05

64.510,26

58.964,00

38.565,00

38.970,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

7.533,00

7.076,00

93,93

47,33

14.950,00

15.333,00

15.701,00

16.046,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29.831,00

17.157,00

16.417,00

95,69

55,03

0,00

29.831,00

22.475,00

22.527,00

22.584,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.904,00

1.162,00

889,00

76,51

46,69

1.904,00

2.268,00

2.320,00

2.377,00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

27.927,00

15.995,00

15.528,00

97,08

55,60

0,00

27.927,00

20.207,00

20.207,00

20.207,00

Iluminat public

5.644,00

4.600,00

4.567,00

99,28

80,92

5.644,00

4,644,00

4.644,00

4.644,00

Mentenanta iluminat public

1.479,00

408,00

304,00

74,51

20,55

1.479,00

1.479,00

1.479,00

1.479,00

întreținere ceasuri publice

34,00

17,00

16,00

94,12

47,06

34,00

34,00

34,00

34,00

Reparatii curente fond imobiliar

300,00

220,00

106,00

48,18

35,33

300,00

300,00

300,00

300,00

Total prestări SGU

20.470,00

10.750,00

10.535,00

98,00

51,47

20.470,00

13.750,00

13.750,00

13.750,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

6.850,00

55,00

0,80

0,33

16.860,00

20.823,00

jsuine aieitiiie peisuaneiui cu

59.40

132,00

64,00

51,00

79,69

38,64

132,00

135,00

139,00

142,00

Active nefinanciare Primărie

71

1.645,21

1.637,21

904,00

55,22

54,95

880,05

2.525,26

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

212,00

212,00

85,00

40,09

40,09

212,00

198,00

198,00

198,00

Alte transferuri pentru investitii

55.13

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-27,52

0,00

Plati electuale in anii preceaenti si recuperate in anul curent secțiunea de

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

31.119,09

22.347,09

16.305,77

72,97

52,40

188,50

31.307,59

16.327,00

21.525,00

17.797,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

24.927,00

16.961,00

13.457,00

79,34

53,99

178,50

25.105,50

16.327,00

21.525,00

17.797,00

Salubritate - total, din care:

23.433,00

15.656,00

12.272,00

78,39

52,37

0,00

23.433,00

14.833,00

20.031,00

16.303,00^

Salubritate cai publice si dezapezire

16.500,00

10.320,00

9.217,00

89,31

55,86

16.500,00

9.900,00

15.098,00

11-3^00^

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

4.030,00

2.480,00

1.239,00

49,96

30,74

4.030,00

3.030,00

3.030,00

3.0^9,/

Dezinfectie blocuri de locuințe situate ne raza unitatii administrative

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

TT rțiVi

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul

247,00

200,00

160,00

80,00

64,78

247,00

247,00

247,00

V zA 247^ V %au lei'tona, in căzui neinuepimirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de

1.656,00

1.656,00

1.656,00

100,00

100,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

Apa meteo

1.100,00

1.100,00

980,00

89,09

89,09

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului (monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

394,00

205,00

205,00

100,00

52,03

178,50

572,50

394,00

394,00

394,00

Active nefinanciare

71

6.192,09

5.386,09

2.889,00

53,64

46,66

10,00

6.202,09

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-40,23

0,00

Alte transferuri pentru investitii

55.13

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si rccnnerale in anul curent secțiunea de

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

33.501,00

27.151,00

26.950,00

99,26

80,45

3.550,00

37.051,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din

40

33.300,00

26.950,00

26.950,00

100,00

80,93

3.550,00

36.850,00

0,00

0,00

0,00

Subvenție

33.300,00

26.950,00

26.950,00

100,00

80,93

3.550,00

36.850,00

Active nefinanciare

71

201,00

201,00

0,00

0,00

0,00

201,00

TRANSPORTURI

8402

224.010,33

114.944,83

21.345,42

18,57

9,53

19.344,00

243.354,33

264.068,50

161.917,00

29.039,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

4.600,00

4.600,00

1.368,00

29,74

29,74

470,00

5.070,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

Reparatii curente străzi

3.600,00

3.600,00

1.178,00

32,72

32,72

-30,00

3.570,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.000,00

1.000,00

190,00

19,00

19,00

500,00

1.500,00

900,00

900,00

900,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

37.461,00

20.000,00

18.437,00

92,19

49,22

37.461,00

24.044,00

24.044,00

21.044,00

TVA

493,00

493,00

100,00

493,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

164.771,00

81.500,00

14,00

0,02

0,01

32.131,00

196.902,00

225.759,00

133.973,00

95,z.r

Active nefinanciare

71

16.685,33

8.844,83

1.772,00

20,03

10,62

-13.257,00

3.428,33

10.365,50

0,00

“i’iairxncuiuaivin unii picccuttiii si recuperate in anul curent secțiunea de

85

-707,12

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-31,46

0,00

W

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

449.002,49

275315,40

240.536,22

87,37

53,57

6300,00

455302,49

370.413,80

380.973,40

381.106,80

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

52.872,00

33.561,81

30.055,62

89,55

56,85

1.616,55

54.488,55

43.490,00

43.527,00

43.528,00

Cheltuieli de personal

10

30.000,00

15.279,20

14.235,00

93,17

47,45

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Bunuri si servicii

20

12.928,39

11.381,00

9.974,00

87,64

77,15

1.616,55

14.544,94

4.962,00

4.999,00

5.000,00

cheltuieli cf ctr .1/20 R.A.S.P

7.010,00

4.728,00

4.654,00

98,43

66,39

0,00

7.010,00

7.010,00

7.010,00

7.010,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

1.375,61

100,00

100,00

0,00

1.375,61

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate 1

57

40,00

40,00

20,00

50,00

50,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuielii cotizații membru)

59

1.218,00

608,00

36,00

5,92

2,96

0,00

1.218,00

1.218,00

1.218,00

1.218,00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

300,00

150,00

142,00

94,67

47,33

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-380,99

0,00

0,00

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

37.695,44

21.420,44

21.012,48

98,10

55,74

0,95

37.696,39

35.869,72

40.850,32

47.195,72

Bunuri si servicii - din care:

20

400,00

400,00

58,00

14,50

14,50

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Bunuri si servicii (alegeri 'i

20

400,00

400,00

58,00

14,50

14,50

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Fonduri de rezerva

50

56,44

56,44

0,00

0,00

0,00

0,95

57,39

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3.651,00

1.904,00

1.904,00

100,00

52,15

0,00

3.651,00

3.596,00

3.596,00

3.596,00

Rambursări de credite - total din care:

81

33.588,00

19.060,00

19.060,00

100,00

56,75

0,00

33.588,00

31.873/72

36.854,32

43.199,72

Rambursare credit B.C.R.

10.915,00

6.840,00

6.840,00

100,00

62,67

0,00

10.915,00

8.732,00

10.150,95

11.786,35

Rambursare credit BRD.

11.863,00

4.620,00

4.620,00

100,00

38,94

0,00

11.863,00

10.786,00

12.538,26

14.558,28

Rambursare credit C.E.C.

6.955,00

3,745,00

3.745,00

100,00

53,85

0,00

6.955,00

3.744,00

4.350,54

5.051,44

Rambursare credit EXIM

3.855,00

3.855,00

3.855,00

100,00

100,00

0,00

3.855,00

8.611,72

9.814,57

11.803,65

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-9,52

0,00

0,00

TRANZA CTII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.595,19

5.525,19

5.460,00

98,82

57,55

0,00

10.595,19

6.795,00

6.695,00

6.795,00

Bunuri si servicii {comisioane)

20

1,19

1,19

0,00

0,00

0J00

0,00

1,19

1,00

1,00

1,00

Dobânzi

30

10.594,00

5.524,00

5.460,00

98,84

51,54

0,00

10.594,00

6.794,00

6.694,00

6.794,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

22.717,00

13.070,50

10.481,00

80,19

46,14

50,00

22.767,00

20.053,00

20.053,00

20.053,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

2.786,00

64,00

54,00

84,38

1,94

50,00

2.836,00

22,00

22,00

22,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

76,00

64,00

54,00

84,38

71,05

50,00

126,00

22,00

22,00

22,00

Cheltuieli pentru carantina-COVID 19

2.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.710,00

Politia Locala - total din care:

19.931,00

10.296,50

9.516,00

92,42

47,74

0,00

19.931,00

20.031,00

20.031,00

20.031,00

Cheltuieli de personal

10

19.300,00

9.815,00

9.134,00

93,06

47,33

-98,00

19.202,00

19.300,00

19.300,00

19.300,00

Bunuri si servicii

20

631,00

481,50

382,00

79,34

60,54

98,00

729,00

731,00

731,00

731,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

INVATAM1NT

6502

28.899,86

19.457,46

12.972,90

66,67

44,89

0,00

28.899,86

26.464,08

26.484,08

26.494,08

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

583,00

382,70

121,00

31,62

20,75

0,00

583,00

583,00

583,00

583,00

Transport profesori

583,00

382,70

121,00

31,62

20,75

0,00

583,00

583,00

583,00

583,00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

16.691,15

13.603,70

9.220,00

67,78

55,24

0,00

16.691,15

16.128,00

16.128,00

16.128,00

reparatii curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

3.394,00

1.013,00

249,00

24,58

7,34

0,00

3.394,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00^

o/

jTrimul ghiozdan

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

160,00

170,00

Transferuri către instituții publice

51

50,00

25,00

25,00

100,00

50,00

0,00

50,00

60,00

70,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 aline.

55

5.602,71

2.833,26

2.562,00

90,43

45,73

0,00

5.602,71

5.597,71

5.597,71

•    *0/

,r>î ci

JȘ5W1 i .?

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

0,00

/ 1 —

1 Pi l AWV

.Asistenta sociaia t urepturi copiveievi cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a

57

968,00

638,30

435,00

68,15

44,94

0,00

968,00

474,37

474,37

474,37

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00

5,00

100,00

100,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.456,00

956,50

537,00

56,14

36,88

0,00

1.456,00

1.456,00

1.456,00

1.456,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-181,10

0,00

0,00

S4/V4E4 TE

6602

13.538,00

7.921,00

5.829,58

73,60

43,06

0,00

13.538,00

13.325,00

13.325,00

13.325,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

12.092,00

6.535,00

5.267,00

80,60

43,56

0,00

12.092,00

11.882,00

11.882,00

11.882,00

Bunuri si servicii

20

250,00

217,00

75,00

34,56

30,00

0,00

250,00

168,00

168,00

168,00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

250,00

217,00

75,00

34,56

30,00

0,00

250,00

168,00

168,00

168,00

Transferuri către institut» jmblice

51

1.121,00

1.121,00

456,00

40,68

40,68

0,00

1.121,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

100,00

43,00

43,00

43,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

413,00

40,45

40,45

0,00

1.021,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

18,00

16,00

88,89

53,33

0,00

30,00

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

45,00

30,00

17,00

56,67

37,78

0,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-1,42

0,00

0,00

CULTURA^ RECREERE SI RELIGIE

6702

56.355,00

33.146,00

28.132,05

84,87

49,92

530,00

56.885,00

56.820,00

56.820,00

56.820,00

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.120,00

1.637,00

1.413,10

8632

66,66

0,00

2.120,00

2.135,00

2.135,00

2.135,00

iluminat ornamental

835,00

835,00

835,00

100,00

100,00

0,00

835,00

835,00

835,00

835,00

S|»ectacole artificii

34,00

21,00

18,10

86,19

53,24

0,00

34,00

34,00

34,00

34,00

acțiuni culturale

602,00

254,00

112,00

44,09

18,60

0,00

602,00

647,00

647,00

647,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

649,00

527,00

448,00

85,01

69,03

0,00

649,00

619,00

619,00

619,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

53.205,00

30.979,00

26.327,00

84,98

49,48

500,00

53.705,00

54.185,00

54.185,00

54.185,00

Casa de Cultura

1.575,00

800,00

529,00

66,13

33,59

0,00

1.575,00

1.675,00

1.675,00

1.675,00

Teatrul "Toma Caragiu"

15.044,00

8.208,00

6.753,00

82,27

44,89

0,00

15.044,00

15.504,00

15.504,00

15.504,00

Filarmonica "Paul Constantine seu"

14.219,00

7.318,00

6.090,00

83,22

42,83

0,00

14.219,00

14.569,00

14.569,00

14.569,00

Club Sportiv Municipal

12.467,00

9.030,00

7.718,00

85,47

61,91

0,00

12.467,00

12.437,00

12.437,00

12.437,00

Administrata Parcului C-tin Stere

9.900,00

5.623,00

5.237,00

93,14

52,90

500,00

10.400,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Susținerea cultelor

59

1.030,00

530,00

485,00

91,51

47,09

30,00

1.060,00

500,00

500,00

500,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0

-93,05

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80.636,00

47.948,00

43.118,46

89,93

53,47

-96,00

80.540,00

85383,00

85383,00

85383,00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

41.185,00

21.530,00

19.226,00

8930

46,68

-400,00

40.785,00

40.985,00

40.985,00

40.985,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

17.330,00

9.037,00

8.206,00

90,80

47,35

0,00

17.330,00

17.330,00

17.330,00

17.330,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

13.365,00

7.078,00

6.177,00

87,27

46,22

-400,00

12.965,00

13.165,00

13.165,00

13.165,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820,00

439,00

376,00

85,65

45,85

0,00

820,00

820,00

820,00

820,00

Crese

8.000,00

4.073,00

3.681,00

90,38

46,01

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00 /;

Cheltuieli de personal Căminul de batram

1.670,00

903,00

786,00

87,04

47,07

0,00

1.670,00

1.670,00

1.670,00

1670,0(3/.

Bunuri si servicii - total din care:

20

6.834,00

5.202,00

3.596,00

69,13

52,62

304,00

7.138,00

5.847,00

5.847,00

5.847,00., ,

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

120,00

66,00

60,00

90,91

50,00

0,00

120,00

120,00

120,00

120/^0* ££■’/

Bunuri si servicii crese

439,00

304,00

277,00

91,12

63,10

0,00

439,00

417,00

417,00

417IKLc>i

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.403,00

2.714,00

1.669,00

61,50

49,04

254,00

3.657,00

2.763,00

2.763,00

2'763^

X'x-'

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.061,00

1.444,00

1.148,00

79,50

55,70

0,00

2.061,00

1.832,00

1.832,00

1.832,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

646,00

499,00

302,00

60,52

46,75

50,00

696,00

550,00

550,00

550,00

Ajutoare pentru incalzire locuinte(taxe poștale)

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

reparatii crese (pmp i

100,00

140,00

140,00

100,00

140,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Le uea 350/2005

60,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.007,00

20.897,00

20.058,00

95,99

62,67

0,00

32.007,00

37.941,00

37.941,00

37.941,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.980,00

15.800,00

15.369,00

97,27

59,16

0,00

25.980,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

1.980,00

91,62

91,62

0,00

2.161,00

2.161,00

2.161,00

2.161,00

Aiutoare pentru incalzirea locuințelor

160,00

40,00

30,00

75,00

18,75

0,00

160,00

160,00

160,00

160,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.706,00

2.896,00

2.679,00

92,51

72,29

0,00

3.706,00

3.620,00

3.620,00

3.620,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

610,00

319,00

289,58

90,78

47,47

0,00

610,00

610,00

610,00

610,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

456,00

240,00

218,00

90,83

47,81

0,00

456,00

456,00

456,00

456,00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10,00

6,00

2,00

33,33

20,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Cantina sociala

1,00

1,00

0,20

20,00

20,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Centrul Crese

142,00

71,00

69,00

97,18

48,59

0,00

142,00

142,00

142,00

142,00

Căminul de batrani

1,00

1,00

0,38

38,00

38,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0

-51,12

0,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV PUBLICA

7002

44.913,00

24.754,00

23.516,48

95,00

52,36

0,00

44.913,00

37.943,00

38.367,00

38.772,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.950,00

7.533,00

7.076,00

93,93

47,33

0,00

14.950,00

15.333,00

15.701,00

16.046,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

29.831,00

17.157,00

16.417,00

95,69

55,03

0,00

29.831,00

22.475,00

22.527,00

22.584.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1.904,00

1.162,00

889,00

76,51

46,69

0,00

1.904,00

2.268,00

2.320,00

2.377,00

Alte cheltuieli - total din care:

27.927,00

15.995,00

15.528,00

97,08

55,60

0,00

27.927,00

20.207,00

20.207,00

20.207,00

iluminat public

06

7.123,00

5.008,00

4.871,00

97,26

68,38

0,00

7.123,00

6,123,00

6.123,00

6.123,00

intretinere ceasuri publice

34,00

17,00

16,00

94,12

47,06

0,00

34,00

34,00

34,00

34,00

Reparatii curente(fond imobiliar)

300,00

220,00

106,00

48,18

35,33

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Total prestări SGU

20.470J00

10.750,00

10.535,00

98,00

51,47

0,00

20.470,00

13.750,00

13.750,00

13.750,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

132,00

64,00

51,00

79,69

38,64

0,00

132,00

135,00

139,00

142,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-27,52

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24.927,00

16.961,00

13.416,77

79,10

53,82

178,50

25.105,50

16327,00

21.525,00

17.797,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

24.927,00

16.961,00

13.457,00

79,34

53,99

178,50

25.105,50

16.327,00

21.525,00

17.797,00

Salubritate -total din care:

23.433,00

15.656,00

12.272,00

78,39

52,37

0,00

23.433,00

14.833,00

20.031,00

16.303,00

Salubritate cai publice si dezapezire

16.500,00

10.320,00

9.217,00

89,31

55,86

0,00

16.500,00

9.900,00

15.098,00

11.370,00

Dezinsectie.dezinfectie,deratizare

4.030,00

2.480,00

1.239,00

49,96

30,74

0,00

4.030,00

3.030,00

3.030,00

3.030,00

Dezinfectie blocuri de locuințe situate pe raza unitatii administrative conform art 6 Ordonanța militară nr 4

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

247,00

200,00

160,00

80,00

64,78

0,00

247,00

247,00

247,00

''

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.656,00

1.656,00

1.656,00

100,00

100,00

0,00

1.656,00

1.656,00

1.656,00

W;

apa meteo

1.100,00

1.100,00

980,00

89,09

89,09

0,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

394,00

205,00

205,00

100,00

52,03

178,50

572,50

394,00

394,00

394,00

Alte tansferuri

55,18

0,00

Plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

0,00

-40,23

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

33.300,00

26.950,00

26.950,00

100,00

80,93

3.550,00

36.850,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții-

40

33.300,00

26.950,00

26.950,00

100,00

80,93

3.550,00

36.850,00

TRANSPORTURI

8402

42.554,00

24.600,00

19.590,88

79,64

46,04

470,00

43.024,00

27.944,00

27.944,00

24.944,00

Bunuri si servicii - din care:

20

4.600,00

4.600,00

1.368,00

29,74

29,74

470,00

5.070,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

reparatii curente străzi

3.600,00

3.600,00

1.178,00

32,72

32,72

-30,00

3.570,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.000,00

1.000,00

190,00

19,00

19,00

500,00

1.500,00

900,00

900,00

900,00

Alte transferuri curente interne

55,18

0,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

37.461,00

20.000,00

18.437,00

92,19

49,22

0,00

37.461,00

24.044,00

24.044,00

21.044,00

TVA

493,00

0200

493,00

0,00

493,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0

-707,12

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

250399,00

131.488,50

7.541,03

5,74

14.965,05

265364,05

269.445,50

142.437,00

11.208,00

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

6.967,37

3.845,37

506,00

13,16

7,26

0,00

6.967,37

3.641,00

1.897,00

296,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.960,00

2.868,00

358,00

12,48

6,01

5.960,00

3.641,00

1.897,00

296,00

Active nefinanciare

71

1.007,37

977,37

148,00

15,14

14,69

1.007,37

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

428,00

428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

428,00

0,00

0,00

0,00

428,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

93,00

91,00

16,00

17,58

17,20

0,00

93,00

74,00

74,00

74,00

Active nefinanciare(Protectia civila)

71

19,00

17,00

16,00

94,12

84,21

0,00

19,00

Active nefinanciare(Politia Locala)

71

74,00

74,00

0,00

0,00

0,00

74,00

74,00

74,00

74,00

INVATAMANT

6502

21.988,00

11.732,00

109,97

0,94

0,50

0,00

21.988,00

1.140,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

19.254,00

9.050,00

45,00

0,50

0,23

19.254,00

1.140,00

Active nefmanciare

71

181,00

181,00

0,00

0,00

0,00

181,00

Active nefinanciare

71

2.553,00

2.501,00

65,00

2,60

2,55

2.553,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-0,03

0,00

SANATATE

6602

10.662,00

7.267,00

514,00

7,0 7

4,82

-4.895,00

5.767,00

2.400,00

1.000,00

1.000,00

Active nefmanciare

71

9.220,00

5.825,00

32,00

0,55

0,35

-4.895,00

4.325,00

1.400,00

Active nefmanciare cabinete școlare - ASSC

22,00

22,00

22,00

100,00

100,00

22,00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

1.420,00

1.420,00

460,00

3239

3239

0,00

1.420,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

400,00

374,00

93,50

93,50

0,00

400,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.020,00

1.020,00

86,00

8,43

8,43

1.020,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3.374,00

3.174,00

707,52

22,29

20,97

0,00

3.374,00

4.925,00

5.175,00

5.425,00

Transferuri către instituții publice(fmantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2.189,00

1.989,00

660,00

33,18

30,15

0,00

2.189,00

4.925,00

5.175,00

5.425,00

Teatrur'Toma Caragiu"

700,00

500,00

0,00

0,00

0,00

700,00

515,00

765,00

1.015,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

230,00

230,00

100,00

43,48

43,48

230,00

410,00

410,00

410,00

Casa de cultura

0,00

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

0,00

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.259,00

1.259,00

560,00

44,48

44,48

1.259,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Active nefinanciare

71

1.185,00

1.185,00

50,00

4,22

4,22

1.185,00

Alte transferuri pentru investitii

55,13

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-2,48

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

320,00

320,00

0,00

0,00

96,00

416,00

120,00

120,00

120,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional

58

0,00

Active nefinanciare

71

320,00

320,00

0,00

0,00

0,00

96,00

416,00

120,00

120,00

120,00

Active nefmanciare primărie

115200

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

Active nefinanciara Căminul de batrani

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

• /'

Active nefmanaciare cantina sociala

5,00

5,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

91,00

261,00

120,00

120,00

120,00/?-

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

•i.....‘r

-

_

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

18.717,21

8.699,21

1.044,00

12,00

5,58

880,05

19.597,26

21.021,00

198,00

198,00

Active nefinanciare primărie

71

1.645,21

1.637,21

904,00

55,22

54,95

880,05

2.525,26

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

212,00

212,00

85,00

40,09

40,09

212,00

198,00

198,00

198,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

16.860,00

6.850,00

55,00

0,80

0,33

16.860,00

20.823,00

55,13

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

6.192,09

5.386,09

2.889,00

53,64

46,66

0,00

6.192,09

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

6.192,09

5.386,09

2.889,00

53,64

46,66

6.192,09

Alte transferuri rentru investitii

55,13

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

201,00

201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

201,00

201,00

0,00

0,00

0,00

201,00

TRANSPORTURI

8402

181.456,33

90.344,83

1.754,54

1,94

0,97

18.884,00

200.340,33

236.124,50

133.973,00

4.095,00

Active nefinanciare

71

16.685,33

8.844,83

1.772,00

20,03

10,62

-13.247,00

3.438,33

10.365,50

0,00

4.000,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

164.771,00

81.500,00

14,00

0,02

0,01

32.131,00

196.902,00

225.759,00

133.973,00

95,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

0,00

-31,46

0,00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTITE DRUMURI

D.T.

NOTA DE FUNDAMENTARĂ

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

CHELTUIELI - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20

reparatii curente străzi in municipiul ploiești

Municipiul Ploiești are in administrare rețeaua stradala compusa dintr-un număr de 888 străzi, 22 de poduri si pasaje cu o suprafața totala (carosabil + trotuare Tparcari) de aproximativ 2 644 722 mp.

In prezent 40% din suprafața străzilor se afla intr-o stare necorespunzatoare desfășurării traficului pietonal si auto in condiții de siguranța si confort.

Aceasta situație se datoreaza faptului ca nu s-au efectuat lucrări de intretinere/ reparatii curente/ reparatii capitale asupra structurii rutiere existente.

Pentru evaluarea stării de degradare a imbracamintilor bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple, semirigide si rigide se va tine cont de prevederile normativului AND 540.

Pentru intretinerea cailor circulabile moderne se va tine cont de prevederile “Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere moderne”-indicativ AND 547.

Lucrările de reparatii curente se executa periodic pentru compensarea parțiala sau totala a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii datorita traficului si condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța circulației pe perioada dintre doua intervenții.

Lucrările de reparatii accidentale sunt generate din cauze nej^rwazțițe cpnis''|f n eliminarea defecțiunilor produse de : accidente de circulație, alunecări J^teren. calam'itati naturale, etc.                                                     V /      Z * W

L 1

In cadrul capitolului bugetar pentru reparații curente străzi sunt prevazut’e"sumele necesare pentru execuția lucrărilor de refacere a sistemului rutier prin astemerea de imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment, balastari, plombe, pavaje, demontări si montări de borduri, montări si aduceri la cota a capacelor căminelor de canalizare, a rasuflatorilor de gaze, a gurilor de scurgere , etc.

De asemenea, se vor executa lucrări de intretinere / reparatii pe străzile unde se intervine la rețelele edilitare, acolo unde este cazul.

Conform datelor deținute in prezent, referitoare la evaluarea stării de degradare a imbracamintilor rutiere, ținând cont de natura degradărilor si severitatea acestora, precum si de durata de viata reziduala a structurilor actuale, propunem alocarea din bugetul anului 2020 pentru lucrările de reparatii si intretinere străzi, a sumei de 3 570 000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAMANDI

SEF SERVICIU, MIHAIL NEGRU

Municipiul Ploiești

Direcția Tehnic - Investiții

Biroul Mobilitate și Trafic Urban

DT 7644 / 06.08.2020


BMTU 1812 / 06.08.2020probat ^^iăiiwlonb^obre


Notă de fundamentare

Rectificare Buget Local 2020

Municipiul Ploiești a delegat activitatea de montare indicatoare rutiere, montare mobilier stradal și execuție marcaje rutiere, pentru a se realiza lucrările de amenajare a locurilor de parcare pentru persoane cu dizabilități, conform Legii 448/2006, art. 65, pct. 5, lucrări aprobate în cadrul Comisiei Municipale pentru Transportul și Siguranța Circulației, către SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL.

Având în vedere necesitatea execuției de marcaje rutiere stradale, precum și de realizare a lucrărilor de amenajare a locurilor de parcare pentru persoane cu dizabilități, conform Legii 448/2006, art. 65, pct. 5 este necesară alocarea sumei de: 500.000,00 lei.

Suma totală prevăzută în buget este de 500.000,00 lei.

Director Executiv, lamandi Mihaela

l

Șef Birou Mobilitate și Trafic Urban,

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII NR.


NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE.

Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Unităților de cult li se poate acorda sprijin financiar sub forme de sume alocate din bugetul local, in condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit'ătile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Guvern nr.82/2001, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1470/2002, precum si a Procedurii privind alocarea de sprijin financiar.

Pana la aceasta data, pentru susținerea unităților de cult din municipiu a fost alocata suma de 1.030,00 mii lei.

Prin adresa Înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 11954/06.07.2020, Parohia „Nicolae Vechi” solicita suma de 30,00 mii lei pentru executarea pardoselii din piatra naturala.

Ținând cont ca unitatea de cult este nominalizată in Lista Monumentelor Istorice, se propune suplimentarea sumei alocate Parohiei „Nicolae Vechi” cu suma de 30,00 mii lei, de la 25,00 mii lei la 55,00 mii lei.

Totodată, prin adresa nr.608/23.07.20202, conducerea Protoieriei Nord aduce la cunoștința ca lucrările pentru care au solicitat sprijin financiar Parohia „Sf. Antonie cel Mare”, Sfanțul „Nicolae Vechi” si Sfanțul „Dumitru au fost realizate din alte fonduri, deoarece erau lucrări urgente, motiv pentru care propune ca sumele alocate sa fie utilizate după cum unneaza:

 • - Parohia „Sf. Antonie cel Mare”: lucrări de reparatii la gard - Centru Social;

 • - Parohia „Sf. „Nicolae Vechi”: Înlocuire pardoseala biserica;

 • - Parohia „Sf. Dumitru”:reparatii si renovări trapeza.

Prin urmare, se propune suplimentarea sumei alocate pentru unitati de cult: cu suma de 30,00 mii lei de la 1.030,00 mii lei la 1.060,00 mii lei, distribuita astfel:

Nr.

crt. ..........

Unitatea de cult

-................................................

Lucrări pentru care se sprijin financiar      W®

m „v......\...... . _

v

7-

Protoieria Ploiești Nord

fev ----

V-'        <

—NV P’"

1.

Protoieria Ploiești Nord

dotări Centrul Cultural Protoieria'' Ploiești Nord ■■ sistem irigație, sistem ghidaj nevazatori, sistem alarma, protecție geamuri subsol, usi acces grupuri sanitre

30 000

finisaje exterioare;

finisaje interioare;

2.

Parohia "Acoperământul Maicii

instalații;

30 000

Domnului"

amenajări exterioare;

construire clădiri și anexe exterioare; pictură biserică.

Parohia "Maica Precista"

finalizare lucrări restaurare și consolidare

150 000

3.

restaurare pictură;

restaurare și conservare catapeteasmă.

înlocuire tâmplărie;

4.

Parohia "Sf. Antonie"

lucrări de finisare a Centrului social (inclusive materiale și manoperă), reparatii gard Centrul Social

10 000

reparații capitale la exteriorul bisericii;

5.

Parohia "Sf. Gheorghe Nou"

înlocuire tâmplărie turlă;

15 000

tencuieli exterioare;

6.

Parohia "Sf. Spiridon"

dotări interioare la Casa Praznicală. vopsire acoperiș;

10 000

înlocuire tâmplărie turlă.

7.

Parohia "Sf. Vineri"

construire Centru administrativ si capelă mortuară.

10 000

8.

Parohia "Nașterea Domnului și Sf. Apostol Andrei"

pictură biserică.

20 000

tâmplărie biserică;

; 9.

Parohia "Sf. Nicolae Vechi"

instalatii incalzire biserică; înlocuire pardoseala

55 000

; 10.

Parohia "Sf. Ilie"

finalizare lucrări la clopotniță

10 000

11.

Parohia "Sf. Dumitru"

construire capelă mortuară;

renovări casa parohială;

10 000

: 12.

Parohia "Sf. Pantelimon"

proiect trapeză                  ..^0

reparatii si renovări trapeza. A, / amenajări curte biserică --- repașatjj;

______________________________________________ spații sanitare.

—<4 A \ «

' A' ............

" 50 000

î 13.

Parohia "Sf. Apostoli"

înlocuire catapetesma sfintei biseridMj mobilier nou, repictare icoane catapeteasmă.

i 14.

Parohia "Sf. Ștefan"

reparații capitale acoperiș biserică.

10 000

15.

Parohia "Sf. Voievozi"

construcție - acoperire terase

10 000

; 16.

Parohia "Nașterea Maicii Domnului"

înlocuire tâmplărie geamuri biserică.

10 000

‘ 17.

!

18.

Parohia "Sf. Nicolae Nou"

Parohia „Buna Vestire”

continuare lucrări capelă.

Reparație gard curte biserica

10 000

30.000

Total Protoieria Ploiești Nord

510 000

Protoieria Ploiești Sud

19.

Parohia "Dumitru Apostol"

intervenții la acopris (montare structura’), învelire cu tablă Lindab;

construire turle biserica și învelirea cu tablă tip Lindab.

60 000

1 20.

Parohia "înălțarea Domnului"

renovare clopotnița (înlocuire tablă, reconfigurare peisagistică, finisaj și recondiționarea clopotelor).

50 000

21.

Parohia "întâmpinarea Domnului"

pictură în tehnica fresco 1000 mp; lucrări de construcție ■■ sculptură a catapetesme!.

30 000

22.

Parohia "Schimbarea la Față"

amenajare curte;

finisare gard ce împrjmuiește curtea

10 000

j 23.

Parohia "Sf. Filofteia"

construire clopotnița.

10 000

j 24.

Parohia "Sf. Haralarnbie" _______________________________________________________ ____________________________________________

confecționare gard împrejmuitor

refacere a fațade biserica parohiale și a clopotniței.

10 000

25

Parohia "Sf. Ecaterina"

/O r-.....—

anvelopare biserica pe exterior^-/

1 ®Q00

1 fed

tencuieli și reparatii ext. la c|o)>)fniță ;

......sW <  .....y-..........

înlocuire acoperiș biserica;

înlocuire burlane șijgheaburi biserica;

26.

Parohia "Sf. Gheorghe Vechi"

înlocuire acoperiș la casa parohială;

asfaltare aleii din curtea bisericii;

20 000

recondiționare catapetesma; refacere gard curte biserica.

Parohia "Sf. loan Botezătorul"

continuarea lucrărilor de construcție la biserica parohială;

27.

lucrări de finisaje interioare (profile, stucaturi, stuccomarmură, capiteluri, pilaștri).

150 000

28.

Parohia "Sf. împărați"

reparații exterioare la biserica parohială

dotarea bisericii cu sistem de climatizare

20 000

29.

Parohia "Sf. Vasile"

restaurare catapeteasmă și ansambluri iconografice mobile din biserică;

anvelopare cu polistriren si vopsire Centru Administrativ al parohiei

reparare pavaj betonat curte biserica și montare pavele;

60 000

construire paraclis în curtea bisericii;

reparație capela din interiorul bisericii.

continuare lucrări la învelitoarea cu tablă de cupru (materiale și plată manoperă);

30.

Parohia "Sf. Trei Ierarhi"

șape interioare și pardoseli (materiale și plată manoperă);

instalații electrice (materiale și plată manoperă);

30 000

tencuieli interioare (materiale și plată manoperă);

31.

Parohia "Sf. Treime"

înlocuire pardoseli din parchet cu pardoseală din marmură în biserică.

30 000

32.

Parohia "Sf. Atanasie și Chirii"

înlocuire învelitoare de tablă a bisericii și a anexelor cu una nouă;

10 000

A ? reparare fațada bisericii;           " _

înlocuire ferestre;           /* / V?'! ;-,n

Ax

A V 1 ft* Uf* A

-‘i

realizare unui trotuar din pa\ dje:

■ - — --------------------------------—.....—1

a te 4

HM h ■ f

A /9\V

amenajare spațiu de depozitățexN^—is'-

Total Protoieria Ploiești Sud:

V I ! U

-—-

>•^00 000

33.

Parohia Romano-Catolică

reparații la biserică, la oratoriul Sf. Anton și casa parohială din str. Ștefan cel Mare nr.13.

10 000

34.

Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Parohia „Sfinții Petru si Pavel"

reparatii si amenajați la casa parohiala din str. Temisana nr.l8D si capela din str. LL. Caragiale

10 000

35.

Biserica Adventista de Ziua a Șaptea - Conferința Muntenia” -Biserica locala Maranatha din str.

Sapunari nr. 1

hidroizolație subsol clădire;

înlocuire centrala termica si instalații.

30 000

i Total, lei:

1.060 000

Director Executiv, ȚVÎtoîsoto IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

ROMÂNIA

MITROPOLIA MUNTEHIEI Șl DOBROGEI

ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR PROTOIERJ.A PLOIEȘTI NORD Strada Neagoe Basarab, bt. 12 Nr. 608 din 2X07.2020


CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, în atenția Direcției Tehnic-lnvestiții

în completarea adreselor Protoieriei Ploiești Nord cu numărul 38/15.01.2020 și 474/17.06.2020, vă facem cunoscut că dotările de la-Centru Cultural Protoieria Ploiești Nord constau în: sistem automat irigații gazon, sistem de ghidaj pentru nevăzători, sistem de alarmă, precum și confecționare și nionatj plase metalice la geamurile de la subsol, perete despărțitor și uși de acces toalete parter.

Având în vedere faptul că lucrările pentru care au solicitat sprijin financiar Parohiile Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Nicolae Vechi și Sfântul Dumitru au fost deja realizate din alte fonduri, sumele acordate de Primăria Ploiești vor fi utilizate de acestea, după cum urmează;

Parohia Sfântul Anonie - lucrări de reparații gard Centru social;

Parohia Sfântul Nicolae Vechi - înlocuire pardoseală biserică;

Parohia Sfântul Dumitru - reparații și renovări trapeză.

Cu stimă.

PROTOPOP,

/


Pr. Adrian MateiSECRETAR,


Pr. Gabriel Tudor


ROMÂNIA

MITROPOLIA MUNTENIEI Șl DOBROGE1


ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR PROTOIERIA PLOIEȘTI NORD Strada Neagoe Basarab, nr. 12 Nr. 200 din 03.03.2020

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Cu deosebit respect vă aducem la cunoștință că, dintr-o regretabilă eroare, în lista ce cuprinde unitățile de cult din cadrul Protoieriei Ploiești Nord care au solicitat sprijin financiar în 2020 s-a strecurat o eroare materială, în sensul că la poziția 9, unde se găsește Parohia Sf. Nicolae Vechi, lucrările pentru care se solicită sprijin financiar sunt: tâmplărie biserică și instalații încălzire biserică, iar nu pictură biserică și pavare alei, așa cum eronat a fost scris în adresa nr.38 din 15.01.2020.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cu stimă,

PROTOPOP.,


Pr. Adrian MateiSECREȚAR,

Pr. Oabnel Tudor


Antet.. AdresaMUNICIPIUL PLOI

PRIMAR, Adrian FloriijJ^bbre


ÎNREGISTRA:

cerere 2 3.IUL. 2020

către ordonatorul de credite al bugetului local al municipiului Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, a prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale actualizata, si in baza contractului de sprijinj financiar nr. ...</3.££>8     /                       incheiat întrec Municipiului, Ploie^i si

.........Z&AsȘ&ferr......................., reprezentata de dl. in calitate de preot paroh, solicitam virarea in contul deschis la                 ...............................................a sumei de               .........potrivit transelor stabilite

in contract.

Suma va fi utilizata pentru următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli cu reparațiile curente

cheltuieli cu investițiile

cheltuieli cu procurarea de materiale

cheltuieli cu prestări servicii

Potrivit prevederilor legale, ne obligam sa respectam destinația utilizării fondurilor asa cum a fost fundamentata, aprobata in buget si înscrisa in contractul de sprijimsolicitat.

Motivul solicitariPjrprijinului financiar

....................................  _......................Z..........:...........................

Ne obligam sa justificam sumele primite in termen de 30 de zile calendaristice, dar nu mai târziu de 31 decembrie a anului in curs. Sumele neutilizate in acest interval le vom rambursa bugetului local, potrivit procedurii operaționale PO 50 „Acordarea de sprijin financiar din bugetul Municipiului Ploiești unităților de cult”, sub sancțiunea calculării si achitării de penalitati de întârziere, potrivit prevederilor contractului de sprijin financiar.

Contul in care se vor rambursa aceste sume este RO19TREZ52124670220XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

Avem cunoștința de prevederile art.12 din Legea nr. 489/2006 si suntem de acord ca utilizarea sumelor sa fie verificata de reprezentantii autoritatii locale.

Anexam la prezenta cerere următoarele documente................................................................................

Data,


Unitatea de cult,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCII

^firoba^ Primări

Adrian Florin DobHr 24.0*7- 245 2.0 .

NOTA DE FUNDAMENTARE

în bugetul local, la Capitolul Cheltuieli pentru Protecția civilă a fost alocată inițial suma de 24.000 lei, care ulterior a fost rectificată, la 76.000 lei.

Având în vedere faptul că, aproape întreaga sumă a fost cheltuită pentru achiziționarea materialelor de protecție împotriva noului coronavirus (măști de protecție, mănuși de protecție, dezinfectant pentru mâini, aparate de nebulizare, dezinfectant pentru aceste aparate, asigurare apa potabilă pentru locuitorii de pe str. Fabricilor) si ținând cont de prelungirea instituirii stării de alerta, precum si de necesitatea efectuării unor lucrări de reparatii si intretinere la sisitemul de instiintare-alarmare al Municipiului Ploiești, vă solicităm suplimentarea bugetului la Capitolul Cheltuieli pentru Protecția civilă cu suma de 50.000 lei.

Bugetul la la Capitolul 61.02.05, Cheltuieli pentru Protecția civilă va fi de 126.000 lei, astfel:

Cont 61.02.05 - Cheltuieli Proiecție civila - Cheltuieli curente :

Nr. crt

Denumire cheltuială

Buget 2020

Infleunță

+/-

Propunere rectificare 2020

1

Achiziționare dezinfectant microflora pentru aparate de nebulizare

4.500

4.500

2

Achiziționare masti protecție

13.000

+12.000

25.000

3

Achiziționare mănuși de protecție

2.000

+2.000

4.000

4

Achiziționare soluție dezinfectanta pentru mâini

22.000

+ 10.000

32.000

5

Achiziționare termoscanere

1.500

1.500

6

Contract de asistenta tehnica la sistemul de înstiintare-alarmare al Municipiului Ploiești

20.000

20.000

7

Contravaloare închiriere circuite telefonice pentru acționarea centralizata a sirenelor

3.000

3.000

8

Verificare stingătoare incendiu

2.000

2.000

9

Achiziționare materiale intervenție

1.000

+3.000

4.000

10

Asigurare apa potabilă pentru locuitorii de pe str. Fabricilor, conf. Hotărârii CLSU

7.000

+11.000

18.000

11

Efectuare lucrări de reparatii si relocare a trei sirene de alarmare publica

+ 12.000

12.000

TOTAL

76.000

50.000

126.000

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCII, XT---....

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3


APROBAT __

PRlhlAR(^^'

Adrian Fraifcn


LISTA

obiective de investitii pe anul 2020 Rectificare 7

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITA

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 6

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 7

Observatii

de la bugetul loca

dc la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

< IIKt I I 11.1 1

3*.X2'<jiil

i.ooium

3x,823;i)(i::

-4:7,2Si;95

: lo.iixi.iHi:

: :ssii.b>::

: : ’l.SCi.ds. .

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

tgtal:-:-:-:-:-: : : : : : : : : : : : :-:-:-:-: :

: :i,0Q7.-3-7:

■: «mo::-.

X 1M7;3.7.«

•:XQăt-37X

n.w: .

:::kod7;37:::-:

1

Dotări informatica

216.45

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

2

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

0.00

550.00

0.00

0.00

550.00

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești"

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

4

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta in vederea întocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

7

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetatenî la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POCA 2014 - 2020

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

0.00

57.12

0.00

0.00

57.12

8

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii termie

0.00

50.00

0.00

0,00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

9

Inscripționare denumire sediu Municipiul Ploiești

0.00

38.00

0.00

0.00    1

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

38.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

rQtVL:-:-: : : :

: :-:O0:

<>.«<>.

: i’.w

,'wi:..

<:<49d)o::::-:

B

Lucrări noi

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situatii de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situatii de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Aparate nebulizare KOX Basic

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

Cap.65.02.71.01

A ’ ' vz'"

INVATAMANT

ăl As

•:i2;669;99::

•:-2-353:oo:-:

•: : :o;oo:::

■. • ■. • . 0.00 • '

•: :2;553;00-: :-

: : :o;oa

:-:-2-, 553:00

::-o:od:-:

:::<0;0o::•:•:

a

B

Lucrări noi

12,669.99

214.00

0.00

0.00

214.00

0.00

214.00

0.00

0.00

;^<2i^S^^g

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „ Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

2

Execuție lucrări/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala

Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

55.00

0.00

0.00

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 6

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 7

Observatii

de la bugetul loca

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

Reamenajare imobil str. Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit (proiectare si execuție)

3,037.12

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnaziala ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazâr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8,800.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

389.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

RTE Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

RTE Construire sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

166.60

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu"

277.27

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, unitati de invatamant

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

12

Execuție lucrări Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

13

Execuție lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica la Sc.George Cosbuc, Grădiniță nr.23, Grădiniță Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf. Apostol Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

14

Branșament apa Colegiul National Pedagogic Regina Maria

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1

Actualizare indicatori tehnico-economici - Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Ari pa de Nord

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Actualizare indicatori tehnico-economici Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Documentatii necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Dotare Școala Primara nr.22 cu centrale termice

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Expertize tehnice clădiri - unitati de invatamant

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare        !

(documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivuf'Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00      ]

0.00

1.00

0.00

0.00

/©■ FA

10

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00     1

0.00

10.00

0.00

0.00

PÂ \ 't

11

Documentatii - Sala educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

■■ 1 5.00? UL

i;

12

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

0.00      |

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

f Z^/șOsooT

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 6

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

RECTIFICARE 7

Observații

de la bugetul loca

de la bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr. 47 cu mașina de gătit

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

14

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 - Cartier Radu de la Afumati in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

15

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

16

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

0.00

41.00

0.00

0.00

41.00

17

Modernizarea si reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

0.00

186.00

0.00

0.00

186.00

18

ET Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

19

DALI ,DTAC, PT, doc. avize-Consolidare Școala Gimnaziala George Cosbuc

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Servicii proiectare lucrări recomandate de ISU pentru eficientizare energetica Ia Școala Gimnaziala George Cosbuc, Grădiniță cu program prelungit nr.23, Grădiniță cu program prelungit Mucenic Mina, Liceul Tehnologic 1 Mai, Liceul Tehnologic Sf.ApostoI Andrei, Colegiul National Al.I.Cuza

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

21

Dotare sala sport cu turbine de incalzire Școala Gimnaziala Mihai Eminescu

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

22

Verificare documentatii tehnice-eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Al. f.Cuza

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

23

Verificare documentatii tehnice-eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23 municipiul Ploiești

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

24

Verificare documentații tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai -Sala sport.

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00       :

25

Verificare documentatii tehnice-eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.ApostoI Andrei in mun. Ploiești

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

26

Dotare cu centrala termica grădiniță "Cheita de aur"

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

27

Achiziție imobil situat in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1

0.00

1,620.00

0.00

0.00

1,620.00

0.00

1,620.00

0.00

0.00

1,620.00

28

Proiectare-Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „LL.Caragiale

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

29

Proiectare - Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00     ,

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE                                                      1

rotAt: :-: :

■.ju/ao.ss:-

: o.uu :

i

9.2’0.o<<

xwuio

: 3325.1W::

'.'■v-KȚzs.w

A

Lucrări in continuare

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

0.00

201.00

0.00

0.00

201.00

B

Lucrări noi

14,730.38

7,895.00

0.00

1,000.00

8,895.00

-4,895.00

3,000.00

0.00

1,000.00

4,000.00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14,730.38

7,895.00

0.00

1,000.00

8,895.00

-4,895.00

3,000.00

0.00

1,000.00

4,000204} ~

■■ G O&& U

1

Documentatii necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

' %^/LOO_____

o >

\ \^|

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00      :

0.00

1.00

0.00

o.oo I

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

o.oo v

4

Actualizare indicatori tehnico economici -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

.. --z

5

ET Corp K, M, Spital Municipal Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00      |

0.00

1.00

0.00

0.00

-’X

6

Achiziție si montaj lift Policlinica Cina, str. Andrei Mureseanu, nr.56

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00^-

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 6

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 7

Observatii

de la bugetul

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

: : : : : : : : : : : : :

::: :Wo:::

: î:,î85;qo;<

<<-:d;od:<<:

: :-:d;do :<■

:: Lișș^oo: <

•: :<Q.oa :::

:<<<o..oq<<<-

: i.js.soo

A

Lucrări in continuare

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

1

B

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

Lucrări noi

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1

Construire,modernizare, reparatii capitale statui si monumente (Socluri Parc Municipal Vest, I.L.Caragiale, etc) Etapa a II a

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Amenajare si dotare locuri de joaca - acord cadru

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

31.00

2

SF PT Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

SF PT Garaj pentru utilaje Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

SF PT Lucrare de montare tartan pentru terenurile de fotbal Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Conducta BY PASS Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Fantana Arteziana Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Sistem aerian aspersie Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

SF PT Reamenajare zona casatorii Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Bolarzi rectactabili Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

SF PT Zona protecție lac Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF PT Magazie structura ușoara Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

SF PT Parcare dale inierbate in zona patinuarului Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului

Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

14

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

15

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

53.00

0.00

0.00

53.00

0.00

53.00

0.00

0.00

53.00

16

ET Clădire sala sport strada Stadionului

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

17

Achiziție clădire baza sportiva LUKOIL (Str.Mihai Bravu, nr.241)

0.00

900.00

0.00

0.00

900.00

0.00

900.00

0.00

0.00

900.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

B

tgtâl-:

Literari noi

<«m>o««

0.00

:H5;oo : :-

1.00

:<o:oo:<

0.00

0.00

1.00

<0;00-:

0.00

: : :i:i5.ob:-: :

1.00

<<<o:oo:<:<

0.00

:<<<o.oo<<:

0.00

<<<<ti5joi):<<<:

1.00

..........

1

Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

113.00

0.00

0.00

113.00

0,00

113.00

0.00

0.00

113.00

2

DTAC, PT, DE Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap. 70.02 .71.01                   ___

tOtÂL

<<7>I84:09<<:

<<<0.00’<<

:<<o.oo<<:

:<:i;&ș4i<<

<:ș8o;pș

6454'1-?:

<<880.-Q5;<<

:<<<MQ<<<-

:W<:

din care

O?

A

Lucrări in continuare

256.00

781.12

0.00

0.00

781.12

780.05

781.12

780.05

0.00 //

7 tyX561-17-^

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul aublic (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

o.oo r

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l 1A

0.00

479.00

0.00

0.00

479.00

0.00

479.00

o.oo

o.oo • '

5 1.479.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00 V

/ ?. 4.00/. -4^

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

300.12

0.00

0.00

300.12

780.05

300.12

780.05

li-00 /

-7X»i7

J f-Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 6

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 7

Observatii

de la bugetul

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

Lucrări noi

6,928.09

8.00

0.00

0.00

8.00

100.00

8.00

100.00

0.00

108.00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

I 0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

100.00

1.00

100.00

0.00

101.00

5

Branșamente electrice si instalatii utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen

6,928.09

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic Generai al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.                                                           ,

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Transpunere G.I.S. suport topo PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Studiu hidro-geotehnic PUG

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Actualizare PUZ zona -etapa I studii fundamentare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Elaborare PUZ zona centrala si zona protejata

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Modificare/actualizare documentatii PUZ aprobate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8

Elaborare documentatii PUZ zona industriala, zona comerciala, zone limitrofe, cartiere, zone nereglementate

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

9

Scanare si georeferentiere planuri 1934 (carton), 1902 (zinc) si registre cadastrale

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Aplicație software e-administratie

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

Actualizare Regulament privind publicitatea stradala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

12

Actualizare aplicație software emitere documente in acord cadru cu modificările legislative

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

Scanare arhiva documente D.G.D.U

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

14

Achiziționare echipamente: plotter, imprimanta color multifuncționala

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

190.00

16

Documentatii tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

17

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

18

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

56.00

19

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

20

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

21

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

x

22

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.l 5 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00 //

—fpNr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 6

Influente (44

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 7

Observatii

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

tic In bugetul local

alic hugWe

«tal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

24

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

'         1.00

25

PUZ str.Cosminele nr.l IA

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

26

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

27

SF Parc Industrial

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

28

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

29

Consultanta management proiecte (URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

0.00

1.09

0.00

0.00

1.09

30

Servicii de verificare documentatii tehnice faza DALI/PT

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

17.00

31

întocmire documentatii tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertății nr.3)

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

32

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

33

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen Etapa II

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

34

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-cladiri publice

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

35

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public si clădiri publice-iluminat public

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

36

Racordareretea gaze si energie electrica locuințe str.Libertății nr.3

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

57.00

37

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

38

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27A Aleea Catinei nr. 3

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

210.00

39

Servicii de consultanta, proiectare si asistenta tehnica pentru proiectul : "Creșterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Ploiești (etapa a III a)

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

totAi.                                                                  :

:<^4;53'4j22<<

hhhihqăh:;

:;:;6;i92.q9<<

;:<6;2q2:09<<

:<<X2oi2;q?:<<<

din care

A

Lucrări in continuare

64,534.22

4,796.00

0.00

0.00

4,796.00

0.00

4,796.00

0.00

0.00

4,796.00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Str. Verii, Str. Vaslui)

4,076.20

95.00

0.00

0.00

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

95.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

3

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1,020.00

0.00

0.00

1,020.00

0.00

1,020.00

0.00

0.00

1,020.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

27,597.20

1,352.00

0.00

0.00

1,352.00

0.00

1,352.00

0.00

0.00

1,352.00

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere retea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

7,231.13

1,270.00

0.00

0.00

1,270.00

0.00

1,270.00

0.00

0.00

1,270.00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere retea canalizare Cartier Rafov II. strPietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

3,305.87

180.00

0.00

0.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

180.00

7

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

1,798.54

163.00

0.00

0.00

163.00

0.00

163.00

0.00

0.00

X

8

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

6,604.74

525.00

0.00

0.00

525.00

0.00

525.00

0.00

0.00

9

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare_________________________________

13,920.54

151.00

0.00

0.00

151.00

0.00

151.00

0.00

0.00

f X

!

Xjdț^OjEȘ'îi . L.

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 6

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Observatii

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

BUGET

RECTIFICARE 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

Lucrări noi

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

262.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Extindere rețea canalizare str. Tazlau (proiectare + execuție)

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

3

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Teleajen

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa a II a - Realizare evacuare rețea de canalizare pana la Bdul.Petrolului

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

1

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

2

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

98.00

0.00

0.00

98.00

3

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investitii in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

4

SF Rețea canalizare Cartier Mi hai Bravu Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

5

Verificare/expertiza tehnica lucrări statie epurare Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

6

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumati, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5,6.

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

7

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

8

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

2.00

0.00

o.oo

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Rețea de microstatii cu senzori pentru determinarea indicatorilor de calitate a aerului

0.00

680.00

0.00

0.00

680.00

0.00

680.00

0.00

0.00

680.00

11

Autolaborator pentru monitorizarea calitatii aerului

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

12

SF Deviere rețea canalizare pluviala Piața Victoriei FN-Pietonal Nichita Stanescu

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

13

Registru spatii verzi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

10.00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

total ????????????????????????????????????????????????????:;?:;??:

•???oo???:

•?:2Qloo..'

;:;âdo?-;-;

-0.00 •-

2000.;;.

??:W??:

:?:2bLoo??:

-----0.b0-

0.-00-----~-

;-;-;-;-20.1.00-;-;-;.;

din care

1

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

3

Actualizare-Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

total???????????????????????????????????????????: ?????????????:

?156;147.-74?

-: £6’,685:3'3?:

■ojio: ::

■??d.oo??:

? ?16,-685^3’3??

-;-iî,-257:oo?

onzsss::-

???0.i)0???

-???o:oo???:

din care

A

Lucrări in continuare

46,182.06

5,941.83

0.00

0.00

5,941.83

-4,127.00

1,814.83

0.00

0.00

___ ■■■

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

2.13

0.00

0.00

2.13

0.00

2.13

0.00

0.00

\ £

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6,307.00

2,845.00

0.00

0.00

2,845.00

-1,215.00

1,630.00

0.00

0.00

jl,-

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1,562.26

87.00

0.00

0.00

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00

|j~ JȘȚ.Op-fej'''

4

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-duI București 2 (proiectare+executie)

7,422.48

3.005.00

0.00

0.00

3,005.00

-2,912.00

93.00

0.00

0.00

5

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

/oo I <

L___

6

Modernizare strada Amaradiei

459.52

1.70

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00

/o.oo/

Nr. crt.


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0            1

7 Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn) -(proiectare+executie)

B Lucrări noi

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca str. Aleea Scolii (Cartier Malu Rosu)-proiectare+executie


Străpungere strada Laboratorului, in prelungirea străzii Gh.Gr Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehmco-edilitare (proiectare+executie) __         ____ ______

3 Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lăstunului, 4 Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului,

Plutelor, Trestioarei, Violetelor (proiectare si execuție)

 • 5 Branșamente electrice semaforizare

 • 6 Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor (proiectare+executie)

? Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului,

Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

 • & Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile Fundătură Lupeni 1 si Fundătură Lupeni 2 (proiectare+executie)

 • 9 Amenajare intersecție stada Ștrandului cu centura nord est-DNI B (proiectare+executie)

 • 10 Modernizare strada Miciurin

j 1 Modernizare B-dui Independentei (tronson cuprins intre B-dul București si strada Gheorghe

Lazar)-proi ectare+executie

 • 12 Supralargire strada Marasesti (proiectare+executie)

 • 13 Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

 • 14 Reparație capitala Pasaj subteran Omnia

 • 15 Modernizare strada Inului (proiectare+executie)

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj

 • 1 nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrari publice in Municipiul Ploiești, respectiv:

 • 2 Modernizare străzi in Cartier Buna Vestire

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte

 • 3 carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre

 • 4 Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de

 • 5 parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

 • 6

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthai

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 6

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET RECTIFICARE 7

Observatii

de la bugetul local

de la bugetul de Stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28,864.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,854.45

795.00

0.00

0.00

795.00

.10.0(1

785.00

0.00

0.00

785.00

170.93

171.00

0.00

0.00

171.00

0.00

171.00

0.00

0.00

171.00

4,480.00

611.00

0.00

0.00

611.00

-10.00

601.00

0.00

0.00

601.00

1,395.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

62,293.39

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

25.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

8,889.54

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4,612.84

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

203.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4,828.03

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

557.68

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10,039.08

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3,062.67

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

297.29

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

828.50

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

i
Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

Rectificare 6

Influente

(+/-)

FINANȚAT DEN:

BUGET RECTIFICARE 7

Observatii

de la bugetul toca

de la bugetul de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

8

SF/DTAC/PT Reabilitare baza materiala transport auto-Depou tramvaie

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

9

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile Ia clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

18.50

10

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

PUZ strada Ștrandului

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

12

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

13

DALI Pod str.Berzei

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

14

Studiu trafic pentru proiectul" Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

42.00

15

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

16

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

153.00

17

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

301.00

0.00

0.00

301.00

0.00

301.00

0.00

0.00

301.00

18

DALI, PT, DE Reparatii capitale Pasaj subteran Omnia

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

19

DALI, PT, DE Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

20

DALI Modernizare strada Inului

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

21

Audit financiar SC TCE SA

0.00

30.00

0.00

0,00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

22

ET, DALI, PT, DE Cartier Tineretului

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

23

Dotări lifturi- pasaje pietonale subterane Bdul Bucureștii si Bdul București 2

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

24

Achiziție Autobuze EURO 6

9,111.23

9,120.00

0.00

0.00

9,120.00

-9,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Studiu circulație pentru sensuri unice

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

26

SF Piste biciclete

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0,00

0.00

20.00

27

DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

f-tec


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3


LISTA obiective de investitii pe anul 2020-202311.765,50S VZV-.\ 0,00                           mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2020 RECTIFICARE 7

BUGET LOCAL

2021

BUGET       ”

2021- 4/

•-BUCST-LdfÂt'

LI L

7

.'-Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

total

255.482.87*

:::::2;i,2S6.i»s ::::

::: :ti:.:*<>5.50:::

: :4.ow>.»e <

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

WTÂL:-:-:-?:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:::-:-/

<<<ț:.oo7;37<<<:

V

Alte cheltuieli dv investiți.

/ f

1

Dotări informatica

216,45

200,00

0,00

0,00

0,00

2

Servicii de consultanta pentru obținere de fonduri prin POIM 2014-2020

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

3

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești"

0,00

21,75

0,00

0,00

0,00

4

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0,00

59,50

0,00

0,00

0,00

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

6

Servicii de consultanta in vederea intocmirii "Raportului geologic final de investigare si evaluare a mediului si a studiului de evaluare a riscului pentru T14A228"

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

7

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategicasi masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administrației publice loxcale pentru regiunea mai puțin dezvoltata in cadrul POCA 2014 - 2020

0,00

57,12

0,00

0,00

0,00

8

Consultanta pentru pregătire documentație concesionare servicii termie

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

9

Inscripționare denumire sediu Municipiul Ploiești

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

».«'

iw: :

■ . ■ • . o,ob ■        ■

B

Lucrări noi

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

I 1

1

Achiziționare 4 sirene electrice (2 buc-1200w si 2 buc-600w) de alarmare si avertizare a populației in situatii de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

2

Achiziție 8 cofrete(panouri de comanda) pentru sirenele electrice de alarmare a populației in situatii de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

3

Aparate nebulizare KOX Basic

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

total-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

12.669,99-:■

-:::-2-.353;Oo:::-

: o,»a:      :

: : : : :o;oo

B

Lucrări noi

12.669,99

214,00

0,00

0,00

0,00

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ executie)

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

2

3

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Reamenajare imobil str. Elena Doamna in grădiniță cu program prelungit (proiectare si execuției

3.037,12

101,00

0,00

0,00

0,00

4

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarahescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (fidel Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)inclusiv proiectare

8.800,00

1,00

0,00

0,00

0,00

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

389,00

1,00

0,00

0,00

0,00

6

RTE Sala de educație fizica scolara la Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

7

RTE Construire sala educație fizica scolara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

8