Hotărârea nr. 242/2020

Hotãrârea nr. 242 privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 242 privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 330/20.07.2020 al Primarului Municipiului Ploiești - Adrian Florin Dobre și al consilierilor George Sorin Niculae Botez, Robert Ionuț Vîscan, Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Popa, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Cristian Mihai Ganea, George Pană, Florin Sicoie, Nicoleta Năforniță, Florina Alina Sorescu, Larisa Băzăvan, Valentin Marcu, Vlad Frusina, Constantin Gabriel Minea și Constantin Grigore, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești nr. 73810/15.07.2020 prin care se propune acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14/21.07.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 241/28.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 „Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28.07.2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 514/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/14.05.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (4) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului privind Codul Administrativ nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă reducerea impozitului pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă de 25%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, în clădirile pentru care se solicită reducerea impozitului.

(2) Aprobă Procedura de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 25% pentru clădirile la care se solicită reducerea impozitului, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2(1) Aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

(2) Aprobă Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, pentru clădirile la care se solicită scutirea taxei, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

Procedura de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cota de^*L > 25%

 • 1. Prezenta procedura se aplica pentru clădirile nerezidenti^k^Q^țe iri^ *! proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru^ptivițaț^ / economica proprie a acestora sau date in folosința printr-un inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfasurarBa^rmor activitati economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica sau dețin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea parțiala a activitatii economice, in clădirile pentru care se solicita reducerea impozitului.

 • 2. Proprietarii clădirilor au obligația ca, pana la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, sa depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii la impozitului pe clădiri, insotita de o declarație pe propria răspundere (Anexa nr.l la Procedura).

 • 3. Proprietarii care dețin clădiri nerezidentiale utilizate pentru activitatea economica proprie, in cererea prevăzută la punctul (2) vor menționa:

 • - adresa cladirii/cladirilor pentru care se solicita reducerea impozitului;

 • - tipul activității desfășurate in fiecare clădire;

 • - fie intreruperea totala a activitatii economice proprii stabilita conform prevederilor legale, fie intreruperea parțiala a activitatii economice. Proprietarii care și-au intrerupt parțial activitatea anexeaza la cererea prevăzută la punctul (2) o copie a certificatului pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • 4. In cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidentiale date in folosința pentru desfasurarea unor activitati economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada in care s-a instituit starea de urgenta , din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie sa reiasa ca aceștia se regăsesc concomitent in următoarele situatii:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta forma de utilizare a clădirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute si afectate activitatilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosința a clădirilor respective au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total si/sau parțial activitatea economica.

 • 5. Pentru încadrarea in situația prevăzută la punctul 4, lit. b) proprietarii care

dețin clădiri nerezidentiale verifica daca cel puțin 50% din suprafața1» totala deținuta si data in folosința pentru desfaurarea unor activitati economice către alțe\ persoane fizice sau juridice este afectata de întreruperea totala „si/sau parțiala-a activitatii acestora la data de 14 mai 2020.                                  I*

 • 6. Proprietarii care dețin clădiri nerezidentiale date in folosi^t^jp^ttu desfasurarea unor activitati economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la punctul (2) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezulta încadrarea cumulativa in situațiile prevăzute la punctul (4) lit. a) si b), insotita de declarațiile pe propria răspundere ale utilizatorilor cu privire la întreruperea totala a activitatii economice a acestora si/sau de certificatele pentru situatii de urgenta emise de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cazul utilizatorilor care si-au întrerupt parțial activitatea economica, după caz.

 • 7. In cazul in care persoanele fizice sau juridice prevăzute la punctul (1) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/partial, pana la primul termen de plata, acestea pot solicita compensarea cu alte obligații prezente/viitoare sau restituirea, in termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările si completările ulterioare .

 • 8. Persoanele cu atribuții in stabilirea impozitelor si taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor verifica cererea de reducere a impozitului pe clădiri si declarația pe proprie răspundere in concordanta cu evidenta fiscala de la rolul contribuabililor. Daca exista neclarități in evidenta fiscala sau intre evidenta fiscala si declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate in termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limita de depunere si soluționare a cererilor de 15 septembrie 2020.

 • 9. Organul fiscal local va emite decizia privind aproba rea/respingerea cererii de reducere a impozitului pe clădiri (Anexa 2 la Procedură) ce va fi comunicata contribuabilului. împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotarari se poate formula contesta\ie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările si completările ulterioare.

 • 10. In cazul aprobării cererii de reducere, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere de 25%(in baza OUG nr. 69 din 2020) la valoarea impozitului datorat pentru anul 2020.

Procedura de scutire de la plata

a

oC#/

 • 1. Prezenta procedura se aplica pentru scutirea de la platataxei^una^c pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosința a unei clădiri proprietatea publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, daca, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi întrerupă total activitatea economica.

 • 2. Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosința a unei clădiri proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, sa depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, insotita de o declarație pe propria răspundere.

 • 3. In declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa:

 • o prevederile legale potrivit carora au avut obligația întreruperii totale a activitatii proprii, pe perioada instituirii stării de urgenta;

 • o adresa cladirii/cladirilor pentru care se solicita scutirea de la plata taxei;

 • 4. In cazul in care persoanele fizice sau juridice au plătit taxa lunara pe clădiri datorata, acestea pot solicita compensarea cu alte obligatii prezente/viitoare sau restituirea, in termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările si completările ulterioare.

 • 5. Persoanele cu atribuții in stabilirea impozitelor si taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor verifica cererea de scutire si declarația pe proprie răspundere in concordanta cu evidenta fiscala de la rolul contribuabililor. Daca exista neclarități in evidenta fiscala sau intre evidenta fiscala si declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuiabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate in termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limita de depunere si soluționare a cererilor de I 5 se ptembrie 2020.

 • 6. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de scutire (Anexa 3 la Procedură) ce va fi comunicata contribuabilului, împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotarari se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările s i completările ulterioare.

  Datele de identificare a contribuabilului P.J/PF Denumirea/Numele și prenumele ...................

  Sediul social/Punct de lucru            ...........

  Codul de identificare fiscală .................CERERE privind reducerea impozitului pe clădirile nerezidentiale folosite pentru activitatea economica proprie

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si

privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau


H.C.L. nr.


juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, solicit reducerea impozitului pe clădiri, pentru imobilul situat in Ploiești,............................................................................................................................

.................. in care se desfasoara activitatea de cod CAEN .............................. Solicit reducerea de impozit pe clădire intrucat pe perioada stării de urgenta in clădirea menționata activitatea a fost întrerupta:

o total - anexez declarația pe propria răspundere.

o parțial - anexez certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si declarația pe propria răspundere.

Nume si Prenume .....................

9

(semnătura)

l)Cererea se va depune la organul fiscal local in a cărei raza teritoriala de competenta se afla clădirea pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.

DECLARAȚIESubsemnatul.......

posesor al CI, seria....nr ........................  CUI


... .CNP..................., domiciliat in"

...., în calitate de asociat / administr cu sediul in

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr............privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau

juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada stării de urgenta s-a întrerupt total activitatea economica proprie, cod CAEN .............................. activitate desfasurata in

imobilul situat in Ploiești ................................................

Data:

Nume și Prenume

(semnătura)

DECLARAȚIE

Subsemnatul......

posesor al CI, seria....nr Ploiești.....................


CNP..................., domiciliat in$^.. Zf.. .Y.,

, în calitate de proprietar al imobilului situat

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.

227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr.............privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau

juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada stării de urgenta s-a întrerupt total activitatea economica proprie, cod CAEN .............................. activitate desfasurata in

imobilul situat in Ploiești ................................................

Data:

Nume și Prenume (semnătura)

Datele de identificare a contribuabilului P.J/PF Denumirea/Numele și prenumele ...................


Sediul social/Punct de lucru            ...........

Codul de identificare fiscală .................

CERERE

privind reducerea impozitului pentru clădirile nerezidentialțod^fe’în folosința printr-un contract de închiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice către alte persoane fizice sau juridice

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr..............privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau

juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, solicit reducerea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat in Ploiești, .............................................................................. aflat in proprietatea ................................dat in folosința printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice către.................................................................................................................................

Solicit reducerea de impozit pe clădire întrucât pe perioada stării de urgenta in clădirea menționata activitatea cod CAEN........a fost întrerupta:

o total - anexez declarația pe propria răspundere.

o parțial - anexez certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si declarația pe propria răspundere.

De asemenea, declar ca:

 • - am renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta forma de utilizare a clădirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta; -

 • - cel puțin 50% din suprafețele totale deținute si afectate de activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosința a clădirilor respective au fost obligati, potrivit legii, sa isi întrerupă total si/ sau parțial activitatea economica.

Am procedat la verificarea daca cel puțin 50% din suprafața totala deținuta si data in folosința pentru desfasurarea unor activitati economice către alte persoane fizice sau juridice si am constatat ca aceasta este afectatata de întreruperea totala si/sau parțiala a activitatii acestora la data de 14 mai 2020.

Anexez la prezenta, declarațiile pe propria răspundere a persoanelor fizice sau juridice care au avut drept de folosința a clădirii pentru care se solicita reducerea impozitului.

Nume si Prenume .....................

(semnătura)

Cererea se va depune la organul fiscal local in a cărei raza teritoriala de competenta se afla clădirea pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.

DECLARAȚIE

Subsemnatul......................CNP..................., domiciliat in...............,

posesor al CI, seria....nr................, în calitate de asociat / administrator,S£

........................, CUI..........., cu sediul in.....................

Având in vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr..............privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau

juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada stării de urgenta s-a întrerupt total activitatea................................... desfasurata in imobilul situat in Ploiești,

........................................................ dat in folosința printr-un contract de

inchiriere, comodat sau alt tip de contract către ...............................pentru

desfasurarea de activitatii economice cod CAEN

De asemnea, declar ca:

 • - am renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta forma de utilizare a clădirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta; -

 • - cel puțin 50% din suprafețele totale deținute si afectate de activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosința a clădirilor respective au fost obligati, potrivit legii, sa isi întrerupă total si/ sau parțial activitatea economica.

Am procedat la verificarea daca cel puțin 50% din suprafața totala deținuta si data in folosința pentru desfasurarea unor activitati economice către alte persoane fizice sau juridice si am constatat ca aceasta este afectata de întreruperea totala si/sau parțiala a activitatii acestora la data de 14 mai 2020.

Data:

Nume și Prenume

DECLARAȚIE

Subsemnatul......

posesor al CI, seria....nr

Ploiești........................

Având in vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr....... privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau

juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada stării de urgenta s-a întrerupt total activitatea................................... desfasurata  in imobilul situat in Ploiești,

........................................................ dat in folosința printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract de către ...............................pentru

desfasurarea de activitatii economice cod CAEN

De asemnea, declar ca:

 • - am renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta forma de utilizare a clădirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta; -

 • - cel puțin 50% din suprafețele totale deținute si afectate de activitatilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosința a clădirilor respective au fost obligati, potrivit legii, sa isi întrerupă total si/ sau parțial activitatea economica.

Am procedat la verificarea daca cel puțin 50% din suprafața totala deținuta si data in folosința pentru desfasurarea unor activitati economice către alte persoane fizice sau juridice si am constatat ca aceasta este afectata de întreruperea totala si/sau parțiala a activitatii acestora la data de 14 mai 2020.

Data:

Nume si Prenume 5

DECLARAȚIE

Subscrisa.................., cu sediul in...............

......................CNP..................., domiciliat in ...


seria....nr................, în calitate de asociat / administrator al SC

........................, CUI..........., in calitate de utilizator al clădirii situate in Ploiești............................

Având in vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr..............privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau

juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada stării de urgenta s-a întrerupt total activitatea................................... desfasurata  in imobilul situat in Ploiești,

........................................................ dat in folosința printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract de către ...............................pentru

desfasurarea de activitatii economice cod CAEN...............................................

Data:

Nume si Prenume 5

DECLARAȚIESubsemnatul.......

posesor al CI, seria... .nr Ploiești.....................


CNP..................., domiciliat in

în calitate de utilizator al imobilului situat in

Având in vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr..............privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau

juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada stării de urgenta s-a întrerupt total activitatea................................... desfasurata  in imobilul situat in Ploiești,

........................................................ dat in folosința printr-un contract de închiriere, comodat sau alt tip de contract de către ...............................pentru

desfasurarea de activitatii economice cod CAEN

Data:

Nume si Prenume 5

■ Jx'

ANEXA >c)laProcedura

Datele de identificare a contribuabilului P.J/PF Denumirea/Numele și prenumele ...................

Sediul social/Punct de lucru            ...........

Codul de identificare fiscală .................


fe’VLM Ar

...............'         M

....................- /o

r„r—'A.

................ nNV4

CERERE

privind scutirea taxei pentru clădirile nerezidentiale datorate de către concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosința a unei clădiri proprietate publica sau privata a statului ori a unităților

administrativ-teritoriale, după caz

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr......................privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane

fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, solicit scutirea taxei pe clădiri pentru imobilul situat in Ploiești, .............................................................................. aflat in      proprietatea ................................dat in folosința printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice........intrucat pe perioada

stării de urgenta s-a întrerupt total activitatea, cod CAEN

Anexez la prezenta, declarația pe propria răspundere.

Nume si Prenume .....................

(semnătura)

l)Cererea se va depune la organul fiscal local in a cărei raza teritoriala de competenta se afla clădirea pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.

DECLARAȚIE      W

’-f wft s I

Subscrisa.................., cu sediul in..............., reprezentata

......................CNP..................., domiciliat in ..............., ipp^sor dl CI, seria....nr................,   în calitate de asociat / administrator -Su"' ăi SC

........................, CUI..........., in calitate de utilizator al clădirii situate in Ploiești............................

Având in vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr..............privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau

juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, in calitate de concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosința a clădirii situata in Ploiești..................proprietate publica sau privata a statului ori a unităților

administrativ-teritoriale............, declar pe propria răspundere, cunoscând

prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada stării de urgenta s-a întrerupt total activitatea, cod CAEN...................................

desfasurata          in          imobilul          situat          in Ploiești,

Data:

Nume și Prenume

DECLARAȚIE


Q>.

tel


Subsemnatul.......

posesor al CI, seria....nr Ploiești.....................


CNP..................., domicil^timils&j. JZJ.,

în calitate de utilizator al imobițuluE^t^i in

Având in vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr...............privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau

juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență, in calitate de concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosința a clădirii situata in Ploiești..................proprietate publica sau privata a statului ori a unităților

administrativ-teritoriale............, declar pe propria răspundere, cunoscând

prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada stării de urgenta s-a întrerupt total activitatea, cod CAEN...................................

desfasurata         in         imobilul         situat         in Ploiești,

Data:

Nume si Prenume 5

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 Operator de date cu caracter personal nr.21443 Nr./

DECIZIE


privind aprobarea cererii de reducere a impozitului pe clădiri nr.....din data de.....,

Datele de identificare a contribuabilului                         Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea / Nume prenume..................... Nume- prenume..............................

Adresa/ Domiciliul....................................... Domiciliul....................................

Cod de identificare fiscal/ CNP.................                           CNP............................................

în temeiul prevederilor art.V din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr............ privind acordarea unor facilități fiscale pentru

persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență

Având în vedere cererea înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte total/partial pe perioada stării de urgență, aprobată prin HCL nr................./2020, se emite următoarea decizie:

Se acordă reducerea cu cota de 25%, în sumă de..........reprezentând impozitul

pentru clădirea situata in Ploiești..........................

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 Operator de date cu caracter personal nr.21443

Nr.DECIZIE

privind respingerea cererii de reducere a impozitului pe el nr..........din data de.....,

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea / Nume prenume.....................

Adresa/ Domiciliul.......................................

Cod de identificare fiscal/ CNP.................


Datele de identificare ale împuternicitului

Nume- prenume..............................

Domiciliul....................................

CNP............................................


în temeiul prevederilor art.V din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr............ privind acordarea unor facilități fiscale pentru

persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență

Având în vedere cererea înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr..........din data de............;

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte total/partial pe perioada stării de urgență, aprobată prin HCL nr....../2020, SE RESPINGE CEREREA DE REDUCERE A IMPOZITULUI, pentru

clădirea                                    situata                                    in

Ploiești............................................................................................

Motivele de fapt:

Temeiul de drept:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 Operator de date cu caracter personal nr.21443


Nr.


DECIZIE

privind aprobarea cererii de scutire a taxei pe clădiri nr...........din data de......

Datele de identificare a contribuabilului                         Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea / Nume prenume..................... Nume- prenume..............................

Adresa/ Domiciliul....................................... Domiciliul....................................

Cod de identificare fiscal/ CNP.................                           CNP............................................

în temeiul prevederilor art.V din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr.............privind acordarea unor facilități fiscale pentru

persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență

Având în vedere cererea înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr..............din data de............;

Luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte total/partial pe perioada stării de urgență , aprobată prin HCL nr........../2020, se emite următoarea decizie:

Se acordă scutirea de la plata taxei pe clădiri, în sumă de..........pentru clădirea

situata in Ploiești..........................

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16 Operator de date cu caracter personal nr.21443 Nr./


DECIZIE

privind respingerea cererii de scutire a taxei pe clădiri nr..........din data de......

Datele de identificare a contribuabilului                         Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea / Nume prenume..................... Nume- prenume..............................

Adresa/ Domiciliul....................................... Domiciliul....................................

Cod de identificare fiscal/ CNP.................                           CNP............................................

în temeiul prevederilor art.V din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr.......... privind acordarea unor facilități fiscale pentru

persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte pe perioada stării de urgență

Având în vedere cererea înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești sub nr........din data de............;

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Procedura privind acordarea unor facilități fiscale pentru persoane fizice sau juridice a căror activități au fost întrerupte total/partial pe perioada stării de urgență aprobată prin HCL nr............/2020, SE RESPINGE CEREREA DE SCUTIRE A TAXEI PE CLĂDIRI,

pentru                     clădirea                     situata                     in

Ploiești............................................................................................:

Motivele de fapt:

Temeiul de drept:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 zile de la data sub sancțiunea decăderii.Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.