Hotărârea nr. 241/2020

Hotãrârea nr. 241 privind acordarea pentru anul şcolar 2020 – 2021 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 241 privind acordarea pentru anul școlar 2020 - 2021 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 304/07.07.2020 al primarului municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre și al consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu, Florina Alina Sorescu, George Pană, George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Sîrbu-Simion, Florin Sicoie, Nicoleta Năforniță, Robert Ionuț Vîscan, Zoia Staicu, Gheorghe Popa, Cristian Mihai Ganea, Constantin Gabriel Minea, Vlad Frusina, Constantin Grigore și Valentin Marcu, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Comunicare - Relații Publice nr. 1575/07.07.2020, al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.280/07.07.2020 și al Direcției Economice nr. 168/07.07.2020, prin care se propune aprobarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” elevilor înscriși în clasa I, anul școlar 2020- 2021, în unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Ploiești;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 6 - comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 07.07.2020 și de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.07.2020;

Având în vedere prevederile art. 3A2, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28, alin. (1), (2) și (3), art. 40, alin. (1) și (2), art. 66 alin. (4) din Legea nr.292/2011 privind asistența socială;

În conformitate cu art. 20 din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, actualizată;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b și d, alin. 7, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa I în anul școlar 2020- 2021, la unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Ploiești.

Art. 2 Se aprobă conținutul pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va aplica în limita sumei de 160.000 lei.

Art. 4 Pachetele cu rechizite școlare rămase nedistribuite copiilor înscriși în clasa I în anul școlar 2020-2021 se vor redistribui familiilor cu copii și care sunt beneficiare de servicii/prestații sociale aflate în evidența Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Art. 5 Direcția Comunicare - Relații Publice, prin Compartimentul Organizare Evenimente, precum și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

Anexa Ia HCL nrAf/2020


CONȚINUTUL PACHETULUI CU RECHIZITE ȘCOLARE „PRIMUL GHIOZDAN”

NR. CRT.

PACHET RECHIZITE

CANT (BUC/SET)

1

Ghiozdan

1

2

Creion

1

3

Stilou

1

4

Caiet

2

5

Caiet tip 1-24 file

2

6

Caiet tip II - 24 file

2

7

Caiet dictando - 48 file

1

8

Caiet matematica - 48 file

1

9

Caiet foaie velina - 48 file

1

10

Acuarele

1

11

Coperta A5

4

12

Creioane color

1

13

Penar neechipat

1

14

Rigla

1