Hotărârea nr. 240/2020

Hotãrârea nr. 240 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – Domnul NUTA BOGDAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 240

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație

de extremă dificultate - Domnul NUTA BOGDAN

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 315/10.07.2020 al consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de specialitate nr.9001/07.07.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflată în situație de extremă dificultate;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 293/07.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și raportul de specialitate nr. 11/20.07.2020 al Direcției Economice;

În conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 10.07.2020;

În conformitate cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

Având în vedere cererea nr. 6368/2020, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, ancheta socială nr. 6368/2020 și alte documente doveditoare;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

În temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (7) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă alocarea sumei de 10.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnului Nuta Bogdan, în vederea acoperirii costurilor intervenției chirurgicale.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 iulie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV