Hotărârea nr. 24/2020

Hotãrârea nr. 24 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Romană, nr.41

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 24

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Romană, nr.41

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 27/23.01.2020 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 18/23.01.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 25/22.01.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 12/23.01.2020 la Direcția Economică la proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană, nr. 41;

Luând în considerare Avizul din data de 22.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În conformitate cu art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată și actualizată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 7 lit. j), art. 139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană nr. 41, clasificat ca "monument istoric Casa Dr. Dan Georgescu, cod PH-II-m-B-16292", situat în str. Romană nr. 41, format din construcția C1 - locuință, cu număr cadastral 128827-C1, intabulată în cartea funciară nr.128827 a localității Ploiești, în suprafață construită de 103 mp și suprafață utilă de 79,39 mp și terenul aferent în suprafață indiviză de 37,21 mp la valoarea de 145.000 EUR cu TVA inclus.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV