Hotărârea nr. 238/2020

Hotãrârea nr. 238 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei NĂFORNIȚĂ NICOLETA

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 238 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei NĂFORNIȚĂ NICOLETA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul Primarului Municipiului Ploiești și al Secretarului General al Municipiului Ploiești nr. 348/30.07.2020;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.07.2020;

Luând act de Ordinul Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 266/27.07.2020, înregistrat la Municipiul Ploiești cu nr. 13582/29.07.2020;

Urmare adresei Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Prahova nr.180/27.07.2020, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 13581/29.07.2020 prin care sa confirmat următorul supleant;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 425/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, modificat;

Ținând cont de prevederile art. 100, alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a), art. 204 alin. 2 lit. j) și art. 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează mandatul de consilier local al doamnei NĂFORNIȚĂ NICOLETA, supleant pe lista de consilieri a Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Prahova.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 iulie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV