Hotărârea nr. 237/2020

Hotãrârea nr. 237 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 227/29.06.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 237

de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 227/29.06.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 322/14.07.2020 al Viceprimarului Municipiului Ploiești - domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate comun nr. 6816/14.07.2020 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 446/14.07.2020 al Direcției Relații Internaționale și nr. 286/14.07.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai -Ploiești” cod SMIS 126860;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 170/16.07.2020 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 15.07.2020;

Luând în considerare oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 20142020 prin Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5. Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă;

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 163 din 30 mai 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 227/2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860;

Ținând cont de solicitarea de clarificări nr. 6 transmisă de A.D.R. Sud Muntenia, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12635/14.07.2020;

În baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 227/29.06.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai - Ploiești” cod SMIS 126860, se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 227/29.06.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 iulie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-SIMION

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOVBENEFICIAR:

Municipiul Ploiești

Elaborator:

S.C. Alpin Construct S.R.L.

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGICI MAI - PLOIEȘTI f

NOIEMBRIE/2018

Foaie de capătDENUMIREA PROIECTULUI

REABILITAREA, MODERNIZAREA Șl DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGICI MAI - PLOIEȘTI

PROPRIETAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BENEFICIAR:MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AMPLASAMENT:Jud. Prahova, Municipiul Ploiești, Str B-DL Petrolului, nr 16

PROIECTANT GENERAL:

S.C. Alpin Construct S.R.L.

Str. N.Titulescu Nr.20 Bl. A53

Loc. Vulcan Jud. Hunedoara

E-mail: alpinv@yahoo.com

Tel/Fax: 0254-570 973

C.U.I. : RO12127661

J 20/653/1999

PROIECT NR: A628/1/2018

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I.

DATA ELABORĂRII PROIECTULUI: NOIEMBRIE 2018

CONTRACT NR. 15684 DIN DATA 30/07/2018

ȘEF PROIECT

ARHITECTURĂ


TOPOGRAFIE

STRUCTURĂ

INSTALAȚII >

DESENAT

EXPERT TEHNIC

AUDITOR ENERGETIC

DEVIZE


Foaie de semnături

ARH.ZGAVAROGEAA.

ARH.ZGAVAROGEAA.


ING. CHIRIAC IONUT I

ING. MIRIANICI BOIANA

ING. DIODIU LUCIAN

STUD. HOXHAMICHAEL ING. SPÎNU ALEXANDRU ING. DIODIU LUCIAN PROF. DR. ING. V. STOIAN ING. ROMAN MARIA

EC. ROMAN VICTOR BOGDAN

S.C. Alpin Construct S.R.L.

ADMINISTRATOR ING. ROMAN MARIA

Cap. 1 Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Cap. 2 Descrierea lucrărilor de intervenții

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Cap. 3 Descrierea construcției existente

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • 3.1.1. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • 3.1.2. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • 3.1.3. datele seismice și climatice;

 • 3.1.4. studii de teren:

 • 3.1.5. situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • 3.1.6 analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • 3.1.7 informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • 3.2. Regimul juridic:

 • 3.2.1. natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

 • 3.2.2. Destinația construcției existente;

 • 3.2.3. includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;.............................................................................................................20

 • 3.2.4. informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz...20

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:......................................................................20


  • 3.3.1. categoria și clasa de importanță;....................

  • 3.3.2. cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

  • 3.3.3. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;                .....21

 • 3.3.4. suprafața construită;

 • 3.3.5. suprafața construită desfășurată;

 • 3.3.6. valoarea de inventar a construcției;

 • 3.3.7. alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente..........

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției,

concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică

Rezultate obținute în urma investigațiilor din expertiza tehnică

Rezultate obținute în urma investigațiilor din auditul energetic

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al

asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

Cap. 4 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • 4.1. clasa de risc seismic;

 • 4.2. prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • 4.2.1. Concluzii și prezentarea a cel puțin două opțiuni - expertiza tehnica

 • 4.2.2. Concluzii si prezentarea a cel puțin două opțiuni - audit energetic

 • 4.3. soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; ...64

 • 4.3.1. Soluția tehnică și măsurile propuse de către expertul tehnic;

 • 4.3.2. Soluția tehnică și măsurile propuse de către auditorul energetic;

 • 4.4. recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și

conform exigențelor de calitate

 • 4.4.1. Cerința "A1„ - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de

rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:

 • 4.4.2 Cerința A2- Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:

 • 4.4.3 Cerința Af- Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de

fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;

 • 4.4.4. Cerința ”B„ - Siguranța în exploatare pentru construcții

 • 4.4.5. Cerința ”C„ - (securitatea la incendiu).......................................

 • 4.4.6. Cerința ”D„ - (igienă sănătatea oamenilor refacerea și protecția rnediului)

 • 4.4.7. Cerința ”E„ - (izolare termică, hidrofugă și ecomomia de energie).

 • 4.4.8. Cerința ”F„ - (Protecția împotriva zgomotului)

 • 4.4.9. Cerința G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale;

 • 4.4.10. Cerința Imt- Instalații aferente clădirilor

 • 4.4.11. Cerința lg - Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune

 • 4.4.12. Cerința le - Instalații electrice aferente construcțiilor

» > >

 • 4.4.13 Cerința Se - Sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apă și stingere a incediilor, rețele termice;

 • 4.4.15 Cerința Sif- Sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj;

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.1.1. descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

 • 5.1.2. descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea

instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;.............................96

Organizare de santier-lucrari construcții............................................................................161

 • 5.1.3. analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;.......................................................................163

 • 5.1.4. informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;..............................................................163


A V ■

 • 5.1.5. caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate fr ma realizări lucrărilor de intervenție........................................................................

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilouțiifiăle de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare..........................S^jjL4iiX.....169

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

 • - costurile estimative de operare pe durata

normată de viață/amortizare a investiției

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • 5.5.1. impactul social și cultural;

 • 5.5.2 estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • 5.5.3 impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 5.6.1. prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință;

 • 5.6.2. analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • 5.6.3. analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • 5.6.4. analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • 5.6.5 analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Cap. 6 Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

  • 6.3.1. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;.................................................................................................................278

  • 6.3.2. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în

conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;.................304

 • 6.3.3. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;..............................................................304

  Sv* %

  MJ.305 foj


 • 6.3.4. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprirmtăpnfiM

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelof^n^ment^î^ aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnfe^^.1^^^.....306

 • 6.4.1. Cerința "A„ - (rezistență mecanică si stabilitate)

 • 6.4.2. Cerința ”B„ - (siguranța in exploatare)

 • 6.4.3. Cerința "C„ - (securitatea la incendiu)

 • 6.4.4. Cerința ”D„ - (igienă sănătatea oamenilor refacerea și protecția mediului)

 • 6.4.5. Cerința ”E„ - (izolare termică, hidrofugă și ecomoia de energie)

 • 6.4.6. Cerința ”F„ - (Protecția împotriva zgomotului)

 • 6.4.7. Cerința ”G„ - (Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale)

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite..............................................................................................................................315

Cap. 7 Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • 7.6.1. studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • 7.6.2. studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • 7.6.3. raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • 7.6.4. studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • 7.6.5. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

Cap. 1 Informații generale privind obiectiv
 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

T.S 1 L

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGICI MAI - PLOIEȘTI

5

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI 1

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

MUNICIPIUL PLOIEȘTI 1

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. Alpin Construct S.R.L. Str. N.Titulescu Nr.20 Bl. A53 Loc. Vulcan Jud. Hunedoara E-mail: alpinv@yahoo.com Tel/Fax: 0254-570 973 C.U.I. : RO12127661

J 20/653/1999

Data de elaborare: NOIEMBRIE/2018

Cap. 2 Descrierea lucrărilor de intervăptii^A
 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri' relevante, structuri instituționale și financiare

Acest proiect este în conformitate cu „STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 2007-2025”. Conform strategiei, învățământul din România a cunoscut o dezvoltare continuă din 1990 până în prezent, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Chiar dacă această evoluție a fost una în sens pozitiv, sistemul educațional local actual la nivelul Ploieștiului cât și infrastructura și dotările necesare nu îndeplinesc nevoia comunității și nu oferă o corelare cu nevoile segmentului economic, situația resurselor materiale ale unităților școlare influențează în mare măsura calitatea ofertei, atât direct, cât și indirect. Deși există cabinete școlare, laboratoare și ateliere școlare în unitățile de învățământ din toate localitățile, nivelul de dotare a atelierelor sălilor și laboratoarelor școlare nu este în concordanța cu cerințele pieței, și nu permit dezvoltarea de competențe la nivelul absolvenților, astfel încât acesta să asigure o inserție profesională imediată. Scopul fiind reabilitarea, modernizarea și dotarea unitățiilor de învățământ pentru a le facilita elevilor accesul mai rapid la informație, și concretizarea bazelor informatice educaționale, creșterea nivelului de educație, reducerea numărului de adulți necalificați, îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea respectării standardelor europene. Beneficiile proiectului constau în, creșterea performanțelor școlare, promovarea excelenței în educație,îmbunătățirea condițiilor din cadrul unităților de învățământ.

REABILITAREA,MODERNIZAREA Șl DOTAREALICEELOR DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LICEUL TEHNOLOGIC 1MAI - fiind eligibil pentru solicitarea de finanțare prin Programul Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 -Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă4.5Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Nivelul de educație este factor cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, integrarea tinerilor în piața forței de muncă, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.

Sprijinul POR va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar, la o rată mai mare de absolvire a învățământului liceal, la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație precum și integrarea tinerilor în piața forței de muncă.

Localizarea. Delimitarea Teritoriului:

Poziționare geografică: Ploiești este municipiul de reședință al județului Prahova, Muntenia, România. Este situat la 60 km nord de București, pe coordonatele de 26°1'48" longitudine estică și 44°56'24" latitudine nordică și are o suprafață de aproape 60 km2. Este înconjurat de comunele Blejoi (la nord), Târgșoru Vechi (la vest), Bărcănești, Brazi (la sud) și Bucov (la est).Municipiul Ploiești este așezat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române.

Ploieștiul, unul dintre orașele cele mai importante ale țării, se află la cea mai micăjiistanț^de", capitală, și cu toate că pe parcursul a patru secole a avut strânse legături cu ac^ășța, erși^a păstrat personalitatea.                                                                          V 7

ușor municipiul prin comuna suburbană Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord și est, străbătându-l prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orașul este așezat pe râul Dâmbu, care izvorăște în zona de dealuri a orașului Băicoi, trece prin oraș și prin două comune suburbane și apoi prin comuna Râfov, unde se varsă în Teleajen. Dâmbu are astăzi apa puțină; este canalizat


Ploieștiul se găsește între două mari râuri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingând' pe aproape toată partea ploieșteană a traseului său, în el deversându-se, la ieșirea din oraș, sistemul de canalizare al acestuia.


Localizare Județul PrahovaLocalizare Municipiul Ploiești

Structura populației:

Populația Mun. Ploiești este în scădere, continuând tendința negativă din ultimii 5 ani. în 2016, conform informațiilor publicate de INSSE, populația Mun. Ploiești era de 233.663 persoane, față de: 235.401 în 2015; 235.698 în 2014; 237.117 în 2013; 238.699 în 2012.

Din perspectiva dinamicii populației între ultimele două recensăminte, populația Municipiului Ploiești a scăzut între 2002 și 2011 cu 9,7%, iar cea a Polului de Creștere cu 7,5%. Sporul natural în perioada 2010 - 2014 se prezintă astfel: în 2010 - 315; în 2011 - 521; în 2012 -615; în 2013 - 487; în 2014 - 605.

Comform Institutului Național de Statistică în mun. Ploiești creșterea demografică în rândul populației de 15, 16, 17, 18 și 19 ani în intervalul 2012 - 2016 se prezintă astfel:

Vârstă

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

15 ani

1910

1846

1846

1900

1870

16 ani

1875

1897

1860

1850

1895

17 ani

1818

1871

1904

1866

1839

18 ani

2014

1830

1893

1943

1871

19 ani

2164

2016

1832

1908

1942

Total

9781

9460

9335

9467

9417

Asfel Rata medie anuală de creștere demografică este de -0.01.

Comform Ministerului Educației Naționale, numărul elevilor înscriși în anul școlar 2016-2017 în unitatea de învățământ Licelul Tehnologic 1 Mai este de 687 elevi, iar numărul total de locuri este de 756. Numărul total de participanți la procesul educațional în anul școlar 2016-2017 este de 687 elevi din care 236 fete, 451 băieți și o persoană cu dizabilități, astfel Indicele Capacității Școlii este de 1.10.


 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și Având în vedere situația existentă a unității de învățământ și lipsa dot de curs s-au realizat la un nivel calitativ scăzut.

Astfel se identifică următoarele necesității: J

Clădire cămin:

 • • izolarea termică a fațadei - partea vitrată - prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;

 • • izolarea termică a fațadei - partea opacă, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

 • • lucrări de recompartimentare interioară;

 • • înlocuirea pardoselilor interioare;

 • • repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • • refacerea în totalitate a trotuarului de protecție;

 • • lucrări de igenizare și refacere a tuturor finisajelor;

 • • dotarea cu mobilier și echipamente necesare;

 • • se vor face lucrări de schimbare si modernizare la nivelul instalațiilor sanitare si electrice;

 • • lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv montarea unui lift;

 • • înlocuirea integrală a canalizării menajere interioare și canalizării exterioare;

 • • folosirea de surse regenerabile;

 • • colectarea apelor provenite din precipitații utilizând dispozitive de colectare a apelor de suprafață;

 • • refacerea acoperișului tip terasă.

Clădire ateliere:

 • • lucrări de consolidare a structurii de rezistentă;

 • • izolare termică a fațadei - partea vitrată - prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;

 • • izolare termică a fațadei - partea opacă, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

 • • înlocuirea pardoselilor interioare;

 • • repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • • refacerea în totalitate a trotuarului de protecție;

 • • lucrări de igenizare și refacere a tuturor finisajelor;

 • • dotarea cu mobilier și echipamente necesare activităților specifice programului liceului;

 • • se vor face lucrări de schimbare si modernizare la nivelul instalațiilor sanitare si electrice;

 • • va fi amenajat un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități conform normelor în vigoare;

lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru persoanele cîT^.X dizabilități, montarea unei platforme elevatoare pe scară;


înlocuirea integrală a canalizării menajere interioare și canalizării exțeg

folosirea de surse regenerabile;

colectarea apelor provenite din precipitații utilizând dispozitive de cole suprafață;

 • • refacerea acoperișului tip terasă.

Deficiențe identificate atât pentru clădirea cu funcțiunea de internat cât și pentru clădirea atelierelor:

 • • învelitoarea degradată, rezultând apariția infiltrațiilor de apă, sistemul de colectare al apelor pluviale deteriorat;

 • • lipsa trotuarului de protecție;

 • • infiltrații de apă la nivelul subsolului;

 • • tâmplăria exterioară în stadii de uzură;

 • • pardoseli în stare degradabilă;

 • • finisajele sunt în stare avansată de degradare;

 • • instalații sanitare uzate moral.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice Obiectivul principal este:REABILITAREA, MODERNIZAREA Șl DOTAREA

LICEULUI TEHNOLOGIC 1 MAI - PLOIEȘTI

Obiectivele secundare sunt:

 • • rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu

 • • îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitatea de învățământ J                                           »                                                                                       X                                                                                                     J

 • • dotarea liceului cu echipamente performante

 • • reabilitarea construcției în conformitate cu normele standard în vigoare

 • • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi cea socială

 • • crearea unei imagini pozitive a liceului la nivel local

Rezulate urmărite:

Clădire cămin:

 • • izolarea termică a fațadei - partea vitrată - prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;

 • • izolarea termică a fațadei - partea opacă, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

 • • lucrări de recompartimentare interioară;

 • • înlocuirea pardoselilor interioare;

-<VA-. ■.>*&

^\*A

repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial 4^ncol;deV® desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

refacerea în totalitate a trotuarului de protecție;

lucrări de igenizare și refacere a tuturor finisajelor;

dotarea cu mobilier și echipamente necesare;

se vor face lucrări de schimbare si modernizare la nivelul instalațiilor sanitare si electrice; lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv montarea unui lift;

înlocuirea integrală a canalizării menajere interioare și canalizării exterioare;

folosirea de surse regenerabile;

colectarea apelor provenite din precipitații utilizând dispozitive de colectare a apelor de suprafață;

refacerea acoperișului tip terasă.

Clădire ateliere:

lucrări de consolidare a structurii de rezistentă;

izolare termică a fațadei - partea vitrată - prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;

izolare termică a fațadei - partea opacă, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

înlocuirea pardoselilor interioare;

repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

refacerea în totalitate a trotuarului de protecție;

lucrări de igenizare și refacere a tuturor finisajelor;

dotarea cu mobilier și echipamente necesare activităților specifice programului liceului;

se vor face lucrări de schimbare si modernizare la nivelul instalațiilor sanitare si electrice; va fi amenajat un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități conform normelor în vigoare;

lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, montarea unei platforme elevatoare pe scară;

înlocuirea integrală a canalizării menajere interioare și canalizării exterioare;

folosirea de surse regenerabile;

colectarea apelor provenite din precipitații utilizând dispozitive de colectare a apelor de suprafață;

refacerea acoperișului tip terasă.

OBIECTIVE SECUNDARE

OBICTIVELE PROIECTULUI

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai: clădire atelier și clădire internat, la standarde moderne pentru a asigura accesul la un proces educațional de calitate

OBIECTIVUL GENERAL

"Reabilitare, modernizare și dotare a Liceului Tehnologic 1 Mai" rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitatea de învățământ dotarea liceului cu echipamente performante


reabilitarea construcției în conformitate cu normele standard în vigoare garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi cea socială

crearea unei imagini pozitive a liceului la nivel local

15Cap. 3 Descrierea construcției existente
 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

  • 3.1.1. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Terenul este situat în intravilanul Municipiului Ploiești, B-dul. Petrolului, nr. 16. Terenul și clădirile sunt proprietatea publică a Municipiului Ploiești, conform extrasului CF 143961 Conform Extrasului CF clădirea cu funcțiunea de internatfigurează cu regimul de înălțime P+3, clădirea cu funcțiunea de ateliere, P+1.Zona are caracter rezidențial și este ocupată preponderent din locuințe colective și individuale, ce înconjoară situl pe toate cele 4 laturi. Procentul de ocupare variază între 20 și 50%, iar regimul de înălțime al clădirile existente în jur este P - P+10.

Parcela studiată este de formă neregulată și o suprafață totală de 22.184m2. în plan vertical terenul nu prezintă denivelări accentuate, panta naturală a terenului putând fi considerată de 0.0%. Lungimea aliniamentului de pe B-dul Petroluluieste de aproximativ 150m.

Conform extrasului CF 143961, pe parcelă se află mai multe construcții:

 • - Spațiu învățământ, anul construcției 1969, regim de înălțime P+2, suprafață construită la sol 1448mp, suprafață desfășurată 4344mp;

 • - Internat, anul construcției 1969, regim de înălțime P+3, suprafață construită la sol 857mp, suprafață desfășurată 3428mp;

 • - Cantină, Spălătorie, Punct termic, anul construcției 1969, regim de înălțime P+1, suprafață construită la sol 1697mp, suprafață desfășurată 3394mp;

 • - Sală de sport, anul construcției 1969, regim de înălțime P, suprafață construită la sol 606mp, suprafață desfășurată 606mp;

 • - Atelier mecanic, anul construcției 1969, regim de înălțime P+1, suprafață construită la sol 1343mp, suprafață desfășurată 2686mp;

 • - Cabină poartă, anul construcției 1969, regim de înălțime P, suprafață construită la sol 27mp, suprafață desfășurată 27mp;

 • - Baracă metalică, anul construcției 1978, regim de înălțime P, suprafață construită la sol 26mp, suprafață desfășurată 26mp;

 • - Baracă metalică, regim de înălțime P, suprafață construită la sol 44mp, suprafață desfășurată 44mp.

Construcțiile ce urmează a se reabilita din cadrul Liceului Tehnologic 1 Mai Ploiești sunt corpul Internatului (P+3) și corpul Atelierului (P+1). Fiecare dintre cele două corpuri de clădire are câte o configurație și o conformare aparte. Poziția celor două corpuri de clădire pe amplasament este identificabilă din schița prezentată mai jos:
C2 - Corp Cămin; C5 - Corp Atelier

Clădire cu funcțiunea de cămin:

Corpul C2 îndeplinește funcțiunea de internat pentru elevi, în cadrul Liceului Tehnologic „1 Mai” Ploiești. Clădirea căminului are un regim de înălțime P+3E. Structura de rezistență reprezentată de pereții din beton armat, este împărțită în două tronsoane de clădire, prin prezența unui rost transversal, în vecinătatea axului 10.

Clădire cu funcțiunea de atelier:

Corpul C5 îndeplinește funcțiunea de Atelier, în cadrul Liceului Tehnologic „1 Mai” Ploiești. Clădirea atelierului are un regim de înălțime P+1E. Structura de rezistență reprezentată de cadrele din beton armat, este împărțită în două tronsoane de clădire, prin prezența unui rost transversal, în vecinătatea axului 6.

 • 3.1.2. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Din punct de vedere al zonelor învecinate, amplasamentul se învecinează cu:

 • - La N terenul se învecinează cu Bulevardul Petroluluițlocuințe colective);

 • - La S terenul se învecinează cu Strada Ghimpați (locuințe individuale);

 • - La V terenul se învecinează cu Bulevardul București;

 • - La E terenul se învecinează cu Strada Ținteațlocuințe individuale);

Accesul pietonal și cel auto se realizează de pe Bulevardul Petrolului.

 • 3.1.3. datele seismice și climatice;

Zonarea seismică de calcul

Conform P100-1/2013, amplasamentul este caracterizat de o accelerație orizontală maximă de ag=0,35g și de o perioadă de control de Tc=1,6s. Conform P100-1/2006 (cod de proiectare utilizat la evaluarea structurilor existente) amplasamentul este caracterizat de o accelerație orizontală maximă de ag=0,28g și o perioadă de control de Tc=1,6s. Conform legislației în vigoare, pentru evaluarea seismică din cadrul prezentei expertize tehnice se utilizează prevederile normativului

'.@1 iui

P100-1/2006. Date fiind cele enunțate anterior, pentru prezenta expertiză tețîilcărsș' m va lucra cu o accelerație orizontală maximă de ag=0,28g si o perioadă de control’d^T' Tc=1,6s.               ’                                       ’

c

Condiții de climă >

Climatic zona se caracterizează prin următoarele valori:

 • - temperatura medie anuală a aerului: 10,5°C;

 • - temperatura minimă absolută : -30,0°C;

 • - temperatura maximă absolută : +39,4°C;

 • - precipitații medii anuale : 600 mm;

Perimetrul cercetat se incadreaza la adâncimea de îngheț de 0,80-0,90 m.

 • 3.1.4. studii de teren:

 • (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare,

Clădire cămin:

Construcția existentă cu regim de înălțime P+3E, ce urmează a se reabilita, se încadrează din punct de vedere geomorfologic într-o zonă reprezentată de o unitate de relief cu aspect de câmpie piemontană, cunoscută sub numele de “Câmpia piemontană a Ploieștilor”, delimitată la vest de râul Prahova și la est de râul Teleajen.

 • - Din punct de vedere topografic terenul este plan;

 • - Terenul nu este inundabil.

 • - Pentru verificarea fundației construcției existente, a stratificației terenului, a fost executat un sondaj de dezvelire (D5), care a pus în evidență următoarele:

 • - Sistemul de fundare - fundare directă cu fundații continue

 • - Talpa fundației se afla la cota -0,90 m față de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

 • - Stratificația terenului interceptată este următoarea:

 • - 0,00 m - 0,70 m - umplutură eterogenă;

 • - 0,70 m - 2,60 m - argilă cafeniu-gălbuie, plastic vârtoasă.

 • - 2,60 m - 5,00 m - pietriș cu bolovăniș și nisip argilos.

Clădire atelier:

Construcția existentă cu regim de înălțime P+E, ce urmează a se reabilita, se încadrează din punct de vedere geomorfologic într-o zonă reprezentată de o unitate de relief cu aspect de câmpie piemontană, cunoscută sub numele de “Câmpia piemontană a Ploieștilor”, delimitată la vest de râul Prahova și la est de râul Teleajen.

 • - Din punct de vedere topografic terenul este plan;

 • - Terenul nu este inundabil;

 • - Pentru verificarea fundației construcției existente, a stratificatiei terenului, a fost executat un sondaj de dezvelire (D6), care a pus în evidență următoarele:

 • - Sistemul de fundare - fundare directă cu fundatii izolate

1

7 / •<»

j'- f&WO'A5 Zyy V A / twș^\ v4'

Talpa fundației se afla la cota -1,20 m față de cota terenului natural.. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă b(he\fără‘urm^je degradare, exfoliere sau fărâmițare.                               'Va*'*' v

Stratificația terenului interceptată este următoarea:

 • - 0,00 m - 0,70 m - umplutură eterogenă;

 • - 0,70 m - 2,60 m - argilă cafeniu-gălbuie, plastic vârtoasă.

 • - 2,60 m - 5,00 m - pietriș cu bolovăniș și nisip argilos.

 • (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Din punct de vedere topografic, terenul este relativ plan, realizat prin sistematizarea pe verticală și nu ridică probleme de stabilitate.

 • 3.1.5. situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Utilitățile existente în zonă:

 • - Energie electrică;

 • - Alimentare cu apă;

 • - Alimentare cu gaze naturale;

 • - Telefonie;

 • - Canalizare;

Termic - obiectivele sunt încălzite cu centrală propie;

Ventilație - obiectivele nu prezintă un sistem de ventilație;

Management energetic - obiectivul nu prezintă un sistem de management energetic;

 • 3.1.6 analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Conform studiului geotehnic, nivelul hidrostatic nu a fost interceptat pe adâncimea investigată.

Clădirile sunt amplasate într-o zonă în care nu existăriscuri de inundații, sau alunecări de teren.

Schimbările climatice nu au un impact major asupra stării și stabilității obiectivelor studiate.

 • 3.1.7 informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Amplasamentul obiectivelor studiate nu se află într-o zonă de protecție arhitecturală sau în vecinătatea unor situri arheologice. în zona studiată nu există condiționări sau zone protejate.


 • 3.2. Regimul juridic:

  • 3.2.1. natura proprietății sau titlul asupra construcției existente,\ servituți, drept de preempțiune;

Terenul este situat în intravilanul Municipiului Ploiești, B-dul. Petrolului, nrz16. Terenul și clădirea sunt proprietatea publică a Municipiului Ploiești, conform extrasului CF 143961.

Terenul nu se află în zona protejată a monumentelor istorice sau ale naturii.

 • 3.2.2. Destinația construcției existente;

Folosința actuală si destinația clădirilor: J                                    J                                >

 • - clădire cu funcțiunea internat;

 • - clădire cu funcțiunea de atelier.

 • 3.2.3. includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul, construcțiile nu sunt incluse în lista monumentelor istorice, nu se învecineză cu situri arheologice.

Amplasamentul obiectivului studiat nu se află într-o zonă de protecție arhitecturală sau în vecinătatea unor situri arheologice. în zona studiată nu există condiționări sau zone protejate.

 • 3.2.4. informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Conform certificatului de urbanism se identifică următoarele:

 • - Suprafața terenului este de 22.184 m2.

 • - Subzona în care se încadrează terenul - UTR - S - 12, conform P.U.G. Municipiul Ploiești.

în urma lucrărilor de modernizare se vor obține următorii indicatori de ocupare ai terenului:

Indicator

Existent

Propus

Suprafață Teren

22184 m2

Sc (construită)

6805 m2

6805 m2

Sd (desfășurată)

15312m2

15312m2

POT

30,67%

30,67%

CUT

0.69

0.69

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

  • 3.3.1. categoria și clasa de importanță;

Construcțiile se încadrează la CATEGORIA “B” DE IMPORTANȚĂ (conf. H.G.

766 din 21.11.1997, art. 6) și în clasa de importanță II, conform codului P100-1/2013.


 • 3.3.2. cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul, clădirile nu sunt înscrise în lista monumentelor iste informațiilor din Certificatul de urbanism.

 • 3.3.3. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Clădirile cu funcțiunea de internat și atelier au fost recepționate în anul 1969, conform extrasului CF nr 143961.

 • 3.3.4. suprafața construită;

Suprafața construită conform releveelor este de:

Clădire internat: Sc= 857 m2

Clădire atelier: Sc= 1343 m2

 • 3.3.5. suprafața construită desfășurată;

Clădire internat, regim de înălțime P+3E: Scdesfășurată= 3428m2

Clădire atelier, regim de înălțime P+1E: Scdesfășurată= 2686m2

 • 3.3.6. valoarea de inventar a construcției;

Valoarile de inventar nu se cunosc.

 • 3.3.7. alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente. Clădire cămin:

  Parter

  P.17 Hol

  21.38 mp

  P.01 Hol

  32.44 mp

  P.18 Cameră

  18.90 mp

  P.02 Hol

  17.95 mp

  P.19 Cameră

  21.17 mp

  P.03 Bibliotecă

  42.48 mp

  P.20 Cameră

  21.17 mp

  P.04 Birou

  11.32 mp

  P.21 Cameră

  21.39 mp

  P.05 Birou

  10.46 mp

  P.22 Baie

  21.39 mp

  P.06 Cameră

  21.17 mp

  P.23 Baie

  15.77 mp

  P.07 Cameră

  21.17 mp

  P.24 Hol

  5.95 mp

  P.08 Cameră

  21.17 mp

  P.25 Baie

  19.88 mp

  P.09 Cameră

  21.17 mp

  P.26 Cameră

  21.17 mp

  P.10 Cameră

  21.39 mp

  P.27 Cameră

  21.17 mp

  P.11 Cameră

  21.39 mp

  P.28 Cameră

  21.39 mp

  P.12 Cameră

  21.17 mp

  P.29 Cameră

  21.39 mp

  P.13 Cameră

  21.17 mp

  P.30 Cameră

  21.39 mp

  P.14 Cameră

  21.17 mp

  P.31 G.S

  20.17 mp

  P.15 Cameră

  18.90 mp

  P.32 Cab. stomato 19.39 mp

  P.16 Hol

  72.51 mp

  P.33 Debara

  1.85 mp

  P.34 Hol

  14.46 mp

  E1.28 G.S.

  4.53 mpVA

  726.41 mp

  E1.29 Cameră

  \               ./ '5- c’//

  21.17 mpk®'s—..   *

  Etaj 1

  E1.30 Cameră

  21.17 mp

  E1.01 Hol

  37.54 mp

  E1.31 Cameră

  18.90 mp

  E1.02 Hol

  94.01 mp

  711.33 mp

  E1.03 Cameră

  42.48 mp

  Etaj 2

  E1.04 Cameră

  21.91 mp

  E2.01 Hol

  37.54 mp

  E1.05 Cameră

  21.17 mp

  E2.02 Hol

  94.01 mp

  E1.06 Cameră

  21.17 mp

  E2.03 Cameră

  42.48 mp

  E1.07 Cameră

  21.17 mp

  E2.04 Cameră

  21.91 mp

  E1.08 Cameră

  21.17 mp

  E2.05 Cameră

  21.17 mp

  E1.09 Cameră

  21.17 mp

  E2.06 Cameră

  21.17 mp

  E1.10 Cameră

  21.17 mp

  E2.07 Cameră

  21.17 mp

  E1.11 Cameră

  21.17 mp

  E2.08 Cameră

  21.17 mp

  E1.12 Cameră

  21.17 mp

  E2.09 Cameră

  21.17 mp

  E1.13 Cameră

  21.17 mp

  E2.10 Cameră

  21.17 mp

  E1.14 Cameră

  18.90 mp

  E2.11 Cameră

  21.17 mp

  E1.15 Hol

  14.46 mp

  E2.12 Cameră

  21.17 mp

  E1.16 Cameră

  21.32 mp

  E2.13 Cameră

  21.17 mp

  E1.17 Cameră

  21.17 mp

  E2.14 Cameră

  18.90 mp

  E1.18 Cameră

  21.17 mp

  E2.15 Hol

  14.46 mp

  E1.19 Cameră

  21.17 mp

  E2.16 Cameră

  21.32 mp

  E1.20 Cameră

  21.17 mp

  E2.17 Cameră

  21.17 mp

  E1.21 Cameră

  21.17 mp

  E2.18 Cameră

  21.17 mp

  E1.22 Cameră

  21.17 mp

  E2.19 Cameră

  21.17 mp

  E1.23 Baie

  19.88 mp

  E2.20 Cameră

  21.17 mp

  E1.24 Hol

  5.95 mp

  E2.21 Cameră

  21.17 mp

  E1.25 Baie

  14.68 mp

  E2.22 Cameră

  21.17 mp

  E1.26 Baie

  20.37 mp

  E2.23 Baie

  19.88 mp

  E1.27 Cameră

  16.51 mp

  E2.24 Hol

  5.95 mp

E2.25 Baie

14.68 mp

E3.13 Cameră

21.17'mp\

E2.26 Baie

20.37 mp

E3.14 Cameră

18.90 mp®^>

E2.27 Cameră

21.17 mp

E3.15 Hol

14.46 mp

E2.28 Cameră

21.17mp

E3.16 Cameră

21.32 mp

E2.29 Cameră

21.17mp

E3.17 Cameră

21.17 mp

E2.30 Cameră

18.90 mp

E3.18 Cameră

21.17 mp

711.46 mp

E3.19 Cameră

21.17 mp

Etaj 3

E3.20 Cameră

21.17 mp

E3.01 Hol

37.54 mp

E3.21 Cameră

21.17 mp

E3.02 Hol

94.01 mp

E3.22 Cameră

21.17 mp

E3.03 Cameră

42.48 mp

E3.23 Cameră

19.88 mp

E3.04 Cameră

21.91 mp

E3.24 Hol

5.95 mp

E3.05 Cameră

21.17 mp

E3.25 Baie

14.68 mp

E3.06 Cameră

21.17mp

E3.26 Baie

20.75 mp

E3.07 Cameră

21.17 mp

E3.27 Cameră

21.17 mp

E3.08 Cameră

21.17 mp

E3.28 Cameră

21.17 mp

E3.09 Cameră

21.17 mp

E3.29 Cameră

21.17 mp

E3.10 Cameră

21.17 mp

E3.30 Cameră

18.90 mp

E3.11 Cameră

21.17 mp

711.84 mp

E3.12 Cameră

21.17 mp

Clădire atelier:

Parter

P.09

Sala de clas 50.16 mp

P.01

Casa scării 1 65.58 mp

P.10

Casa scării 2 23.16 mp

P.02

Baie     20.38 mp

1206.51 mp

P.03

Hol      14.33 mp

Etaj

P.04

Spațiu tehni 51.07 mp

E.01

Casa scări 65.52 mp

P.05

Atelier sudu 49.74 mp

E.02

Baie     20.62 mp

P.06

Alelier meta 49.74 mp

E.03

Baie maiștri 6.97 mp

P.07

Atelier pre 875.19 mp

E.04

Vestiar 38.86 mp

P.08

Hol       7.16 mp

E.05

E.06

Hol     136.29 mp

Atelier 13 49.74 mp

E.07

G.S.

22.16 mp

E.08

Debara

17.61 mp

E.09

Cancelarie

49.74 mp

E.10

Atelier 12

49.74 mp

E.11

Vestiar

107.62 mp

E.12

Atelier 11

49.74 mp

E.13

Atelier 9

49.74 mp

E.14

Atelier 10

49.74 mp

E.15

Atelier 7

49.74 mp

E.16

Atelier 8

49.74 mp

E.17

Atelier 5

49.74 mp

E.18

Atelier 6

49.74 mp

E.19

Atelier 3

49.74 mp

E.20

Atelier 4

49.74 mp

E.21

Atelier 1

50.16 mp

E.22

Atelier 2

49.74 mp

E.23

Casa scări

31.11 mp

1143.54 mp


 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei j inibe^ și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturălo-istoricî ^ în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție^le.mo^menti^l istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor^ istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția ^de^radaiile, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Rezultate obținute în urma investigațiilor din expertiza tehnică.

Se propun intervenții asupra a două corpuri de clădire din cadrul Liceului

Tehnologic „1 Mai” Ploiești și anume, corpul Căminului (C2 - P+3E) și corpul

Atelierului (C5 - P+1E). Fiecare dintre cele două corpuri de clădire are câte o configurație și o conformare aparte. Deoarece, la rândul său, fiecare corp de clădire este împărțit în câte două tronsoane, acestea se vor analiza separat.

Poziția celor două corpuri de clădire pe amplasament este identificabilă din schița prezentată mai jos:

Corpul C2 îndeplinește funcțiunea de Cămin pentru elevi, în cadrul Liceului Tehnologic „1 Mai” Ploiești. Clădirea căminului are un regim de înălțime P+3E. Structura de rezistență reprezentată de pereții din beton armat, este împărțită în două tronsoane de clădire, prin prezența unui rost transversal, în vecinătatea axului 10. Evaluarea prin calcul a gradului de risc seismic se va prezenta pentru fiecare tronson în parte.

Corpul C5 îndeplinește funcțiunea de Atelier, în cadrul Liceului Tehnologic „1 Mai” Ploiești. Clădirea atelierului are un regim de înălțime P+1E. Structura de rezistență reprezentată de cadrele din beton armat, este împărțită în două tronsoane de clădire, prin prezența unui rost transversal, în vecinătatea axului 6. Evaluarea prin calcul a gradului de risc seismic se va prezenta pentru fiecare tronson în parte.

Cămin - Tronson 1

Date privind construcția existentă:

Regim de înălțime: P+3E Dimensiunile principale: - lungime maximă = 34,55m - lățime maximă = 16,55m - înălțime maximă = 13,50 m

Descrierea structurii


Destinația clădirii este de cămin pentru elevi, având o formă regulată în plan (dreptunghiulară) cu retrageri limitate și un regim de înălțime P+3E.

Structura de rezistență verticală este realizată din pereți din beton armat. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției. Local, la primul nivel, în zona bibliotecii, planșeul este de tip planșeu casetat.

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare directă cu fundații continue, talpa fundației se afla la cota -0,90 m față de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării s

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare.

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe și alte defecte structurale ascunse.

Cămin - Tronson 2

Date privind construcția existentă

Regim de înălțime: P+3E Dimensiunile principale: - lungime maximă « 23,50m - lățime maximă «15,25m - înălțime maximă ~ 13,50 m

Descrierea structurii


Destinația clădirii este de cămin pentru elevi, având o formă regulată în plan (dreptunghiulară) cu retrageri limitate și un regim de înălțime P+3E.

Structura de rezistență verticală este realizată din pereți din beton armat. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției.

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare directă cu fundații continue, talpa fundației se afla la cota -0,90 m față de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării J

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare.

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe șl alte/defepțe

structurale ascunse.                                                 I =- ! Z-

' ■

Atelier - Tronson 1

■%.V , -ț,

Date privind construcția existentă

Regim de înălțime: P+1E

Dimensiunile principale:

 • - lungime maximă ~ 29,25m

 • - lățime maximă ~ 21,65m

 • - înălțime maximă ~ 10,70 m

Descrierea structurii

Destinația clădirii este de atelier, având o formă regulată în plan (dreptunghiulară) cu retrageri limitate și un regim de înălțime P+1E.

Structura de rezistență verticală este reprezentată de cadre din beton armat, compuse din stâlpi și grinzi longitudinale și transversale. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției. La ultimul nivel, planșeul din beton armat este compus din elemente pre-fabricate de tip cheson.

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare directă cu fundații izolate, talpa fundației se afla la cota -1,20 m față de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare.

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și intepid^Țâ?^

{•a y

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza preze expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor str"*1 fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe și alte structurale ascunse.

Atelier - Tronson 2

Date privind construcția existentă

Regim de înălțime: P+1E

Dimensiunile principale:

 • - lungime maximă = 33,55m

 • - lățime maximă = 21,65m

 • - înălțime maximă » 10,70 m

Descrierea structurii

Destinația clădirii este de atelier, având o formă regulată în plan (dreptunghiulară) cu retrageri limitate și un regim de înălțime P+1E.

Structura de rezistență verticală este reprezentată de cadre din beton armat, compuse din stâlpi și grinzi longitudinale și transversale. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției. La ultimul nivel, planșeul din beton armat este compus din elemente pre-fabricate de tip cheson.

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare directă cu fundații izolate, talpa fundației se afla la cota -1,20 m față de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea tereiWdș' fg fundare (tasare uniformă/neuniformă).

£j.

z


Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura W prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioa^t’.^ &

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe și alte defecte structurale ascunse.

Rezultate obținute în urma investigațiilor din auditul energetic

Clădire cămin

Elemente de alcătuire a structurii de rezistență

Structura de rezistentă a clădirii este alcătuită din: J

 • - Fundații continue din beton;

 • - Pereți portanti beton armat;

 • - Planșee din beton armat monolit;

 • - Scări de acces din beton armat monolit și podest de nivel;

 • - Acoperiș de tip terasă.

Elemente de izolare termică

Clădirea prezintă doar un strat de termoizolare la nivelul plăcii sub acoperiș, din BCA și un strat din polistiren. De asemenea tâmplăria exterioară este înlocuită cu tâmplărie cu geam termopan cu garnituri de etanșare. Pereții sunt termoizolați cu polistiren cu grosimea de 5 cm.

Instalația de încălzire și de preparare a apei calde de consum

încălzirea spatiilor este asigurata de la punctual de termoficare din zona.

Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, pentru alimentare cu apă rece și caldă de consum a tuturor consumatorilor prevăzuți în grupurile sanitare, cât și cu instalații de canalizare menajeră.

Corpurile statice din spațiile încălzite sunt prevăzute cu robinete colțar de tipul dublu reglaj care sunt în marea majoritate funcționale. Consumul de apă rece este contorizat la nivel de clădire prin intermediul unui debitmetru mecanic.

Bateriile instalațiilor sanitare prezintă un grad de etanșeitate bun.

Clădirea nu dispune de sistem de ventilare mecanică

Clădirea nu dispune de sistem de climatizare unitar.

Clădirea nu dispune de sisteme de producere energie termică pentru preparare apă caldă de consum sau încălzire care să utilizeze surse regenerabile.

Instalația de iluminat

Instalația de iluminat este alcătuită din corpuri de iluminat în mare parte, fluorescente.

Aprecieri privind starea actuală a clădirii

Starea tehnică a pereților este bună, fără degradări semnificative.

Starea tehnică a planșeelor este bună. Nu au fost constatate deformați!' sau degradări.             ’                           {* i XX X

Trotuarul de protecție din jurul clădirii este degradat datorită^ntferppăriîipr,^./ fenomenelor de îngheț-dezgheț, vechimii acestuia și pe alocuri lipsește. MX

învelitoarea prezintă neetanșeități.

Clădire ateliere

Elemente de alcătuire a structurii de rezistență

Structura de rezistență a clădirii este alcătuită din:

 • - Fundații izolate;

 • - Stâlpi și grinzi din beton armat;

 • - Planșee din beton armat;

 • - Scări de acces din beton armat monolit și podest de nivel;

 • - Acoperiș de tip terasă necirculabilă cu învelitoare bituminoasă.

Elemente de izolare termică

Clădirea prezintă doar un strat de termoizolare la nivelul plăcii sub acoperiș, din BCA și un strat din polistiren. De asemenea tâmplăria exterioară este înlocuită cu tâmplărie cu geam termopan cu garnituri de etanșare. Pereții sunt termoizolați cu polistiren cu grosimea de 5 cm.

Instalația de încălzire și de preparare a apei calde de consum

încălzirea spatiilor este asigurata de la punctual de termoficare din zona.

Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, pentru alimentare cu apă rece și caldă de consum a tuturor consumatorilor prevăzuți în grupurile sanitare, cât și cu instalații de canalizare menajeră. Instalația de canalizare a apelor menajere prezintă neetansitati fiind veche si degradata.

Corpurile statice din spațiile încălzite sunt din fonta, prevăzute cu robinete colțar de tipul dublu reglaj care sunt în marea majoritate nefuncționale. Consumul de apă rece este contorizat la nivel de clădire prin intermediul unui debitmetru mecanic.

Bateriile instalațiilor sanitare prezintă neetanșeități.

Clădirea nu dispune de sistem de ventilare mecanică

Clădirea nu dispune de sistem de climatizare unitar.

Clădirea nu dispune de sisteme de producere energie termică pentru preparare apă caldă de consum sau încălzire care să utilizeze surse regenerabile.

Instalația de iluminat

Instalația de ilumint este alcatuita din corpuri de iluminat, incandescente si fluorescente. In multe zone corpurile de iluminat sunt lipsa, iar cele existente sunt Învechite si nefunctionale.

Aprecieri privind starea actuală a clădirii

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

*\ona ■aQfy, r ..

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenuluj- sefundar^/A (tasare uniformă/neuniformă).                                          *’ /

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.                        ® M *

  • 3.5.1. Cerința A1- Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:

 • - calculul fundațiilor conform normativului NP112-2004: „Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă”.

 • - încărcări de zăpadă, conform CR-1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol Sk = 2,0 kN/m2;

 • - încărcări produse de acțiunea vântului conform CR 1-1-4/2012; valoarea caracteristică a presiunii dinamice este qb = 0,40 kPa/m2, pentru viteza maximă anuală a vântului la 10 m, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

 • - încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-2006; zona este caracterizată prin ag = 0,28 g si Tc=1,6s, respectiv ag=0.35g conform normativului P 100-2013 și perioada de colț Tc = 1.6s, conf. codului P100-1/2013.

 • - Conf. STAS 6054/77-perimetrul cercetat se încadrează la adâncimea de îngheț de 0,80-0,90 m.

 • - clasa de risc seismic III - clădire cămin, clasă de risc seismic II - clădire atelier, conform expertizei tehnice ;

 • - categoria de importanță este B, conform HG 766/97.

Situația existentă a clădirilor:

Cămin - Tronson 1

Date privind construcția existentă:

Regim de înălțime: P+3E Dimensiunile principale: - lungime maximă ~ 34,55m - lățime maximă = 16,55m - înălțime maximă ~ 13,50 m

Descrierea structurii

Destinația clădirii este de cămin pentru elevi, având o formă regulată în plan (dreptunghiulară) cu retrageri limitate și un regim de înălțime P+3E.

Structura de rezistență verticală este realizată din pereți din beton armat. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției. Local, la primul nivel, în zona bibliotecii, planșeul este de tip planșeu casetat.

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare dir^ptă cu continue, talpa fundației se afla la cota -0,90 m față de cota terenului naUiral^^ndaii'a'ivește din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urml’de uegraBare,J -                        ___ . .                                                                                                                    & *kj '                                    '•

exfoliere sau fărâmițare.


Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării »

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare.

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe și alte defecte structurale ascunse.

Cămin - Tronson 2

Date privind construcția existentă

Regim de înălțime: P+3E

Dimensiunile principale:

 • - lungime maximă ~ 23,50m

 • - lățime maximă » 15,25m

 • - înălțime maximă = 13,50 m

Descrierea structurii

Destinația clădirii este de cămin pentru elevi, având o formă regulată în plan (dreptunghiulară) cu retrageri limitate și un regim de înălțime P+3E.

Structura de rezistență verticală este realizată din pereți din/               J

Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton arma? e re^ se regăsesc la fiecare nivel al construcției.

7 fir

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare dire^ufitftuMrații continue, talpa fundației se afla la cota -0,90 m față de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării »

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare.

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe și alte defecte structurale ascunse.

Atelier - Tronson 1

Date privind construcția existentă

Regim de înălțime: P+1E Dimensiunile principale: - lungime maximă = 29,25m - lățime maximă =21,65m - înălțime maximă = 10,70 m

Descrierea structurii


Destinația clădirii este de atelier, având o formă regulă® (dreptunghiulară) cu retrageri limitate și un regim de înălțime P+1E.

Structura de rezistență verticală este reprezentată de cadre din beton armați


compuse din stâlpi și grinzi longitudinale și transversale. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției. La ultimul nivel, planșeul din beton armat este compus din elemente pre-fabricate de tip cheson.

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare directă cu fundații izolate, talpa fundației se afla la cota -1,20 m față de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare.

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe și alte defecte structurale ascunse.

Atelier - Tronson 2

Date privind construcția existentă

Regim de înălțime: P+1E

Dimensiunile principale:

 • - lungime maximă ~ 33,55m

 • - lățime maximă ~ 21,65m

 • - înălțime maximă ~ 10,70 m

Descrierea structurii

Destinația clădirii este de atelier, având o formă regulată în plan (dreptunghiulară) cu retrageri limitate și un regim de înălțime P+1E.


Structura de rezistență verticală este reprezentată de cadre din beton armat, compuse din stâlpi și grinzi longitudinale și transversale. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției. La ultimul nivel, planșeul din beton armat este compus din elemente pre-fabricate de tip cheson.

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare directă cu fundații izolate, talpa fundației se afla la cota -1,20 m față de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare.

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe și alte defecte structurale ascunse.

 • 3.5.2. Cerința A2- Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn șl alte materiale compozite:

Nu este cazul.

 • 3.5.3. Cerința A4- Rezistența mecanică și stabilitate pentru tjnfra 4/uctura)

  transportului rutier: Nu este cazul.


 • 3.5.4. Cerința A5 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru infrâștrUQtura transportului pe șine:"

Nu este cazul.

 • 3.5.5. Cerința A6 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;

Nu este cazul.

 • 3.5.6. Cerința A7 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

Nu este cazul.

 • 3.5.7. Cerința A9 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj.

Nu este cazul.

 • 3.5.8. Cerința Af - Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;

Caracteristicile terenului se prezintă în cadrul Studiului Geotehnic.

Adâncimea de fundare se încadrează la adâncimea maximă de îngheț 0.80-^0.90 (conf. STAS 6054/77).

După cum reiese din sondajele geotehnice terenul de fundare îl constituie umplutură eterogenă, argilă cefeniu - gălbuie, plastic vârtoasă.

Din punct de vedere geotehnic și al condițiilor de fundare terenul se încadrează în Categoria geotehnică: 2 (risc geotehnic moderat).

Trotuarul de protecție din jurul clădirii lipsește, soclul prezintă degradări, având zone locale cu desprinderi de tencuială.

La nivelul elevațiilor și al fundațiilor nu s-au observat fisuri care să denote tasări diferențiate ale terenului de fundare.

 • 3.5.9. Cerința B1 - Siguranța în exploatare pentru construcții:

Cerința de siguranță în exploatare, conform NP 068-02/2002 ”Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare’’ și NP051-2012 "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicative NP 051-2012 Revizuire NP051/2000" presupune protecția utilizatorilor în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

 • A. Siguranța circulației pietonale;

A1. Siguranța circulației pe căi pietonale

/ 4^ /

 • - stratul de uzură al căilor pietonale este din beton, nu prezintă perie® de alțjnepcfeâK nici în cazul în care este umed, pe perioada iernii este curățat și stropit c^genț^emru^Jți dezghețare, prezintă penți transversale pentru evacuarea apei deV0e pl . rma^5 trotuarului.                                                                        ' <          *,

 • - se respectă condițiile normate referitoare la denivelările de pe traseele de circulații: Max. 8% pentru profilul longitudinal; 2,5 % pentru profilele transversale;

A2. Siguranța circulației pe rampe și trepte exterioare

 • - dimensiunile treptelor respectă condițiile normate;

 • - finisajul treptelor nu este realizat cu materiale antiderapante, și nu prezintă culori dinstincte care să semnalizeze schimbarea de nivel;

 • - pe treptele exterioare nu staționează apa;

 • - scările nu prezintă muchi ascuțite;

 • - schimbarea de nivel nu prezintă marcaje distincte (tactile) pentru persoane cu dizabilităti vizuale.

J

A.3 Siguranța cu privire la împrejmuiri:

 • - gardul existent,este din stâlpi metalici, cu bare verticale metalice, pe soclu din beton armat.

A.4 Siguranța cu privire la accesul în clădire: Clădire cămin:

 • - nu există rampă de acces pentru persoane cu dizabilități;

 • - treptele scărilor de acces au dimensiunile: înălțimea h= 15 cm, lățimea I = 32 cm;

 • - lățimea liberă a golurilor de ușa sunt de 2,45m (acces principal), 1,55m (acces secundar);

 • - la accesul în clădiri sunt copertine de protecție;

Clădire atelier:

 • - există rampă de acces pentru persoane cu dizabilități;

 • - treptele scărilor de acces au dimensiunile: înălțimea h= 15 cm, lățimea I = 32 cm;

 • - lățimea liberă a golurilor de ușa sunt de 3,05m (acces principal), 2,60m (acces secundar);

 • - la accesul în clădiri sunt copertine de protecție;

A.5 Siguranța cu privire la circulația interioară.

Clădire cămin:

 • - stratul de uzură al pardoselilor este realizat, astfel încât să se evite alunecarea;

 • - suprafața pereților nu prezintă bravuri, proeminențe, muchii ascuțite, sau alte surse de lovire, agățare, rănire;

 • - lățimea coridoarelor este de 1,70m;

 • - ușile interioare au lățimea liberă variabilă intre 0,70 - 1,85 m;

 • - din punct de vedere al cerințelor de evacuare, traseul fluxurilor de indicat prin semne convenționale;


 • - traseul fluxurilor de circulație nu prezintă probleme din punct de vedere al cerințelor de evacuare.

Clădire atelier:

 • - stratul de uzură al pardoselilor este realizat, astfel încât să se evite alunecarea;

 • - suprafața pereților nu prezintă bravuri, proeminențe, muchii ascuțite, sau alte surse de lovire, agățare, rănire;

 • - lățimea coridoarelor este de 2,45m;

 • - ușile interioare au lățimea liberă variabilă intre 0,70 - 2,40 m;

 • - din punct de vedere al cerințelor de evacuare, traseul fluxurilor de circulație nu este indicat prin semne convenționale;

 • - traseul fluxurilor de circulație nu prezintă probleme din punct de vedere al cerințelor de evacuare.

A.6 Siguranța cu privire la schimbare de nivel:

Clădire cămin:

Clădirea are un regim de P+3E.

Denivelările mai mari de 0,30 m față de sol sau de alte părți alăturate din construcție nu au prevăzute balustrade.

Ferestrele de la parter și etaj au parpet conform cerințelor STAS 6131.

Clădire atelier:

Clădirea are un regim de P+E.

Denivelările mai mari de 0,30 m față de sol sau de alte părți alăturate din construcție nu au prevăzute balustrade.

Ferestrele de la parter și etaj au parpet conform cerințelor STAS 6131.

A.7 Siguranța cu privire la deplasarea pe scări:

Clădire cămin:

Raportul între trepte și contratrepte respectă prevederile NP 068-02/2002 "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare", respective 2h+l=62-64. Numărul de trepte respectă cerințele minime și maxime. Sunt prevăzute rampe de acces pentru persoane cu dizabilități motorii. Treptele nu sunt marcate cu finisaj special pentru persoane cu deficiențe vizuale. Scările nu au prevăzute balustrade conforme. Lățimea scărilor este conform prevederilor P118 și NP 051.


Clădire atelier:                                            A '

Raportul între trepte și contratrepte respectă prevederile Nf?'

"Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al ct ei de siguranță în exploatare”, respective 2h+l=62-64. Numărul de tre^#ra^e@l cerințele minime și maxime. Sunt prevăzute rampe de acces pentru per^dariecu dizabilități motorii. Treptele nu sunt marcate cu finisaj special pentru persoane cu deficiențe vizuale. Scările nu au prevăzute balustrade conforme. Lățimea scărilor este conform prevederilor P118 și NP 051.

A.8 Siguranța cu privire la iluminarea artificială:

Clădire cămin:

Iluminatul de siguranță pentru evacuare nu respectă cerințele prevăzute în NP 068-02/2002, 50 Ix în cazul grădinițelor.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare la nivelul scărilor nu respectă cerința de a fi egal cu iluminatul normal.

Iluminarea medie pentru iluminatul normal pe căile de acces de circulație orizontală și verticală, care presupune riscul de accidente din cauza luminii necorespunzătoare nu este asigurat congorm NP 068-02/2002, care prevede un nivel de iluminat, pentru clădirile de învățământ de: minim 100 Ix pentru holuri și de 100-150 Ix pentru scări.

Nu este prevăzută evitarea sau limitarea orbirii realizată conform STAS 6646/1.

Clădire atelier:

Iluminatul de siguranță pentru evacuare nu respectă cerințele prevăzute în NP 068-02/2002, 50 Ix în cazul grădinițelor.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare la nivelul scărilor nu respectă cerința de a fi egal cu iluminatul normal.

Iluminarea medie pentru iluminatul normal pe căile de acces de circulație orizontală și verticală, care presupune riscul de accidente din cauza luminii necorespunzătoare nu este asigurat congorm NP 068-02/2002, care prevede un nivel de iluminat, pentru clădirile de învățământ de: minim 100 Ix pentru holuri și de 100-150 Ix pentru scări.

Nu este prevăzută evitarea sau limitarea orbirii realizată conform STAS 6646/1.

 • B. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

Nu este cazul.

 • C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

C.1 Protecția împotriva riscului de electrocutare

Clădire cămin:

Tensiunile nominale de lucru respectă cerințele NP 068-02/2002.

Un=max 220 V pentru corpurile de iluminat;

Un= max 400 V pentru utilajele electrice;


Tabloul electric nu are prevăzute sisteme de protecție la electrocutare care să respecte cerința de rupere la lh=max 10 mA.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ nu respect prevedele I7 și I20:

R= max 4Q pentru instalație electrică de joasă tensiune.

R= max 1Q când priza este comună cu instalația de paratrăsnet și instalația electrică de joasă tensiune.

R= max 10 pentru instalația de paratrăsnet.

Instalația electrică în general respectă toate elementele conducătoare de curent care fac parte din circuitele curenților de lucru, vor fi făcute inaccesibile atingerii întâmplătoare prin:

 • - izolarea părților active (protecție completă);

 • - prevederea de bariere sau carcase, în interiorul cărora să se găsească părțile active (protecție completă);

 • - instalarea unor obstacole, care să împiedice atingerile întâmplătoare cu părțile active (protecție parțială);

Instalația electrică nu respectă măsurile suplimentare ce presupune întreruperea automată a alimentării care se realizează cu dispozitive automate.

Clădire atelier:

Tensiunile nominale de lucru respectă cerințele NP 068-02/2002.

Un=max 220 V pentru corpurile de iluminat;

Un= max 400 V pentru utilajele electrice;

Tabloul electric nu are prevăzute sisteme de protecție la electrocutare care să respecte cerința de rupere la lh=max 10 mA.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ nu respect prevedele I7 și I20:

R= max 4Q pentru instalație electrică de joasă tensiune.

R= max 1Q când priza este comună cu instalația de paratrăsnet și instalația electrică de joasă tensiune.

R= max 10 pentru instalația de paratrăsnet.

Instalația electrică în general respectă toate elementele conducătoare de curent care fac parte din circuitele curenților de lucru, vor fi făcute inaccesibile atingerii întâmplătoare prin:

 • - izolarea părților active (protecție completă);

z

 • - prevederea de bariere sau carcase, în interiorul cărora să^se^găseasc^k părțile active (protecție completă);                                              /<o/

 • - instalarea unor obstacole, care să împiedice atingerile întâmpWtoaM^^^ părțile active (protecție parțială);

Instalația electrică nu respectă măsurile suplimentare ce presupune întreruperea automată a alimentării care se realizează cu dispozitive automate.

C.2 Protecție împotriva riscului de arsură sau opărire

Clădire cămin:

Temperatura suprafețelor elementelor de instalații respectă cerințele normate de max 60°, pentru suprafețele accesibile copiilor.

Temperatura apei calde menajere respectă cerința max 60°

Presiunea instalațiilor sanitare este sub 6 bar.

Echipamentele, corpurile conductele de încălzire nu respectă în totalitate prevederile normativului 113.

Clădire atelier:

Temperatura suprafețelor elementelor de instalații respectă cerințele normate de max 60°, pentru suprafețele accesibile copiilor.

Temperatura apei calde menajere respectă cerința max 60°

Presiunea instalațiilor sanitare este sub 6 bar.

Echipamentele, corpurile conductele de încălzire nu respectă în totalitate prevederile normativului 113.

C.3 Protecția împotriva riscului de explozie

Clădire cămin:

Traseele și instalațiile care folosesc gaz sunt în conformitate cuNormativul I6.

Clădire atelier:

Traseele și instalațiile care folosesc gaz sunt în conformitate cu Normativul I6.

C.4 Protecția împotriva riscului de intoxicare

Clădire cămin:

Traseele și instalațiile care folosesc gaz sunt în conformitate cu Normativul I6.

Debitele de aer proaspăt sunt asigurate prin ventilare naturală, respectând condițiile impuse deNormativul I5 și NP 008.

Construcțiile nu prezintă materiale toxice sau radioactive.

Concentrațiile de substanțe nocive respectă normativul NGPM.

Clădire atelier:


’                      ’                                                                                                                         si *8a*

Debitele de aer proaspăt sunt asigurate prin ventilare naturalăVfebpectând dfdi condițiile impuse de Normativul 15 și NP 008.

Construcțiile nu prezintă materiale toxice sau radioactive.

Concentrațiile de substanțe nocive respectă normativul NGPM.

C.5 Protecția împotriva riscului de contaminare sau otrăvire

Clădire cămin:

Rețeaua de apă potabilă nu prezintă probleme.

Calitatea apei potabile din rețeaua de distribuție, poate accidental să nu respecte prevederile STAS 1342.

Clădire atelier:

Rețeaua de apă potabilă nu prezintă probleme.

Calitatea apei potabile din rețeaua de distribuție, poate accidental să nu respecte prevederile STAS 1342.

C.6 Protecția împotriva încărcărilor atmosferice.

Clădire cămin:

Clădirile nu au o protecție împotriva descărcărilor atmosferice conform cerințelor Normativelor I7 si I20.

Conform NP 068-02/2002, instalațiile de protecție împotriva trăsnetului sunt obligatorii, "Universități, școli, grădinițe de copii și creșe, cu mai mult de 10 săli de clasă sau joc, de laborator, sau de atelier".

Clădire atelier:

Clădirile nu au o protecție împotriva descărcărilor atmosferice conform cerințelor Normativelor I7 si I20. >                                                                                             f

Conform NP 068-02/2002, instalațiile de protecție împotriva trăsnetului sunt obligatorii, "Universități, școli, grădinițe de copii și creșe, cu mai mult de 10 săli de clasă sau joc, de laborator, sau de atelier"’.

 • D. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

D.1 Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor

Clădire cămin:

Deschiderea ferestrelor se face în interior.

Ferestrele fixe nu repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Tâmplăria prezintă uzură morală.

Clădire atelier:

Deschiderea ferestrelor se face în interior.

Ferestrele fixe nu repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Tâmplăria prezintă uzură morală.


D.2 Siguranța cu privire la întreținerea casei scărilor

Clădire cămin:

Ferestrele de la casa scări nu repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Rampele de scară nu au prevăzute balustrade conforme.

Clădire atelier:

Ferestrele de la casa scări nu repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Rampele de scară nu au prevăzute balustrade conforme.

D.3 Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor

Clădire cămin:

Acoperișul este tip terasă necirculabilă.

Clădire atelier:

Acoperișul este tip terasă necirculabilă.

 • E. Siguranța la intruziuni și efracții.

Clădire cămin:

Clădirile respectă în general cerințele de intruziune și efracție conform cerințelor din NP 068-02/2002. Clădirile nu prezintă sistem de monitorizare video.

Clădire atelier:

Clădirile respectă în general cerințele de intruziune și efracție conform cerințelor din NP 068-02/2002. Clădirile nu prezintă sistem de monitorizare video.

 • 3.5.10. Cerința B2 - Siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier;

Nu este cazul.

 • 3.5.11. Cerința B3 - Siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului pe șine;

Nu este cazul

 • 3.5.12. Cerința B4 - Siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;

Nu este cazul.

 • 3.5.13. Cerința B5 - Siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

Nu este cazul.

 • 3.5.14. Cerința B7 - Siguranța în exploatare pentru construcții și sistepentru,?) foX îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecar^fy^naj^,,'

Nu este cazul.

 • 3.5.15. Cerința B9 - Siguranța în exploatare pentru construcții aferente Yețeîelor ' edilitare și de gospodărie comunală;

Nu este cazul.

 • 3.5.16. Cerința B9 - Siguranța în exploatare pentru: sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor, sisteme de canalizare, rețele termice;

Clădire cămin:

Clădirile respectă în general cerințele de intruziune și efracție conform cerințelor din NP 068-02/2002. Clădirile nu prezintă sistem de monitorizare video.

Clădirea este branșată la rețeaua publică de distrubuție a apei potabile din țeavă OL, Dn 150mm, cu presiune de 4 bari și un de bebit de 10l/s.

Clădirea este dotată cu sistem de canalizare conform, racordat la reateaua publică de canalizare a orașului.

Clădirea este branșată la rețeaua de distribuție a agentului termic, încălzirea realizându-se de la punctul de termoficare din zonă.

Clădire atelier:

Clădirile respectă în general cerințele de intruziune și efracție conform cerințelor din NP 068-02/2002. Clădirile nu prezintă sistem de monitorizare video.

Clădirea este branșată la rețeaua publică de distrubuție a apei potabile din țeavă OL, Dn 150mm, cu presiune de 4 bari și un de bebit de 101/s.

Clădirea este dotată cu sistem de canalizare conform, racordat la reateaua publică de canalizare a orașului.

Clădirea este branșată la rețeaua de distribuție a agentului termic, încălzirea realizându-se de la punctul de termoficare din zonă.

 • 3.5.17. Cerința C - Securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile;

Clădire cămin:

Riscul la incendiu mic, având o sarcină termică cuprinsă între q=sub 420 Mj/m2.

Gradul de rezistentă la foc II, conform P118/2013.

Materialele de construcție sunt încadrate în C0(CA1).

Lungimea căi de evacuare este conformă cu cerințele P118-99 din punct de vedere al lungimii (fiind mai mică de 20 m pentru două direcții conform prevederilor Tabel 4.2.109). Lățimea căilor de acces este conformă cu prevederile normatelor. Ușile de access spre casa scării sunt dimensionate corespunzător, dar nu sunt uși anti-incediu cu sistem de închidere automat și bară de protecție.

Casa de scară nu asigura posibilitatea de deschidere a ferestrei prin comandă de la nivelul de acces în scară, conform art.2.5.30 din NP118/99.

Din Punct de vedere al căilor de evacuare clădirea se încadrează in prevederile Art. 4.2.103 din P118-99.

Clădirea nu dispune de sistem de detecție și semnalizare în caz de incendiu.

Clădirea dispune de hidranți exteriori. Clădirea are prevăzuți hidranți interiori.

Clădire atelier:

Riscul la incendiu mic, având o sarcină termică cuprinsă între q=sub 420 Mj/m2.

Gradul de rezistență la foc II, conform P118/2013.

Materialele de construcție sunt încadrate în C0(CA1).

Lungimea căi de evacuare este conformă cu cerințele P118-99 din punct de vedere al lungimii (fiind mai mică de 20 m pentru două direcții conform prevederilor Tabel 4.2.109). Lățimea căilor de acces este conformă cu prevederile normatelor. Ușile de access spre casa scării sunt dimensionate corespunzător, dar nu sunt uși anti-incediu cu sistem de închidere automat și bară de protecție.

Casa de scară nu asigura posibilitatea de deschidere a ferestrei prin comandă de la nivelul de acces în scară, conform art.2.5.30 din NP118/99.

Din Punct de vedere al căilor de evacuare clădirea se încadrează in prevederile Art. 4.2.103 din P118-99.

Clădirea nu dispune de sistem de detecție și semnalizare în caz de incendiu.

Clădirea dispune de hidranți exteriori. Clădirea nu are prevăzuți hidranți interiori.

 • 3.5.18. Cerința D - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile; D1. Concentrația de substanțe poluante

Clădire cămin:

 • - Conținuturile în aer de formaldehidă, monoxid de carbon, bioxid de carbon, alte substanțe toxice, este în parametri normali, materialele de construcție folosite nu emană gaze toxice, în construcție nefiind foc deschis care să facilizeze emiterea de gaze toxice;

 • - conținutul de vapori este normal;

 • - Din punct de vedere al radioactivității conținutul de Radon 220 sau Radon 222, poate fii întâlnit în cantități mici în materiale, pe lângă alte materiale radioactive, acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos, fiind reprezentative pentru materialele de construcții din Romania: >

  Tacelui 1 - Concentrațiile radionuciizilor de radiu, thoriu sî potasiu in materialele de construcții uzuale din Romania (Bq/kg)

  Tip material

  Nr. probe

  Ra-226

  Th-232

  K-40

  Medie aritmetica

  Max.

  Medie aritmetica

  Max.

  Medie aritmetica

  Max.

  Var

  8

  13,3

  40,70

  8,20

  18,50

  68,00

  148,00

  Ipsos natural

  14

  17,8

  43,29

  9,60

  27,01

  103,00

  277,50

  Mortar

  4

  5,9

  7,77

  5,90

  12,21

  426,00

  610,50

  BCA

  7

  16,7

  32,19

  15,60

  36,63

  163,00 H

  451,40

  Ciment

  25

  33,9

  66,23

  17,80

  97,31

  152,00

  503,20

  Beton

  16

  27,8

  78.44

  20,00

  38,48

  201,00

  451,40

  Roci diverse

  11

  25,2

  62,90

  21,50

  75,85

  434,00

  1369,00

  Nisip, pietriș

  14

  7,8

  29,97

  27,40

  91,39

  557,00

  869,50

  Cărămidă din argila

  32

  35,9

  99,90

  32,20

  53,28

  493,00

  832,50

  Argila /huma

  3

  24,8

  30,34

  49,30

  66,60

  861,00

  1139,60  •$»


 • - conținutul de pulberi este normal

 • - nu sunt emisii de mirosuri dezagreabile, provenite de la materialele de construcții, sau de la procesele tehnologice desfășurate în clădire.

Clădire atelier:

 • - Conținuturile în aer de formaldehidă, monoxid de carbon, bioxid de carbon, alte substanțe toxice, este în parametri normali, materialele de construcție folosite nu emană gaze toxice, în construcție nefiind foc deschis care să facilizeze emiterea de gaze toxice;

 • - conținutul de vapori este normal;

 • - Din punct de vedere al radioactivității conținutul de Radon 220 sau Radon 222, poate fii întâlnit în cantități mici în materiale, pe lângă alte materiale radioactive, acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos, fiind reprezentative pentru materialele de construcții din Romania:

Tabelul 1 - Concentrațiile radionuclizilor de radiu, thoriu si potasiu in

materialele de construcții uzuale din Romania (Bq/kg)

Tip material

Nr. probe

Ra-226

Th-232

K-40

Medie aritmetica

Max.

Medie aritmetica

Max.

Medie aritmetica

Max.

Var

8

13,3

40,70

8,20

18,50

68,00

148,00

Ipsos natural

14

17,8

43,29

9,60

27,01

103,00

277,50

Mortar

4

5,9

7,77

5,90

12,21

426,00

610,50

BCA

7

16,7

32,19

15,60

36,63

163,00

451,40

Ciment

25

33,9

66,23

17,80

97,31

152,00

503,20

Beton

16

27,8

78,44

20,00

38,48

201.00

451,40

Roci diverse

11

25,2

62,90

21,50

75,85

434,00

1369,00

Nisip, pietriș

14

7,8

29,97

27,40

91,39

557,00

869,50

Cărămidă din argila

32

35.9

99,90

32,20

53,28

493,00

832,50

Argila /huma

3

24,8

30,34

49,30

66,60

861,00

1139,60

 • - conținutul de pulberi este normalnu sunt emisii de mirosuri dezagreabile' provenite de la materialele de construcții, sau de la procesele tehnologjpâ/ desfășurate în clădire.                                                       * ! ■/zc//». t


D2. Dotarea cu sisteme de alimentare cu apă potabilă și menajeră.

Clădire cămin:

 • - clădirea estebranșată/racordată la sistemul centralizat de apă și canalizare, apa caldă fiind asigurată din centrală proprie;

 • - temperatura de distribuție a apei este mai mică de 60°C, presiune medie fiind de 2 bari. Compoziția chimică a apei este în conformitate cu normele în vigoare;

 • - clădirea are la fiecare nivel repartizate puncte de distribuție a apei potabile.

Clădire atelier:

 • - clădirea estebranșată/racordată la sistemul centralizat de apă și canalizare, apa caldă fiind asigurată din centrală proprie;

 • - temperatura de distribuție a apei este mai mică de 60°C, presiune medie fiind de 2 bari. Compoziția chimică a apei este în conformitate cu normele în vigoare;

 • - clădirea are la fiecare nivel repartizate puncte de distribuție a apei potabile.

D3. Igiena higrotermică a mediului interior.

Clădire cămin:

Clădirea nu are un sistem de climatizare, pentru a putea fi reglat indicele de confort (PMV).

Temperatura mediului interior este în conformitate cu cerințele normate, umiditatea fiind în parametri normați.

Clădirea nu are un sistem de ventilație.

Viteza curențiilor de aer respectă cerințele normate.

Din punct de vedere al igienei higrotermice nu s-au identificat abateri majore de la parametri normali, normați.

Clădire atelier:

Clădirea nu are un sistem de climatizare, pentru a putea fi reglat indicele de confort (PMV).

Temperatura mediului interior este în conformitate cu cerințele normate, umiditatea fiind în parametri normați.

Clădirea nu are un sistem de ventilație.

Viteza curențiilor de aer respectă cerințele normate.

Din punct de vedere al igienei higrotermice nu s-au identificat abateri majore de la parametri normali, normați.

D4. Insorirea.

Clădire cămin:

Ferestrele respectă procentul necesar pentru iluminarea naturâjroe întreg

parcurs al anului.


Clădire atelier:

Ferestrele respectă procentul necesar pentru iluminarea naturală e’iîntn parcurs al anului.

D5. Iluminatul.

Clădire cămin:

Iluminatul nu respectă nivelul de iluminare, conform cerințelor din 17, atât pe căile de evacuare cât și în camere.

Clădire atelier:

Iluminatul nu respectă nivelul de iluminare, conform cerințelor din 17, atât pe căile de evacuare cât și în săli.

D6. Igiena acustică a mediului interior

Clădire cămin:

Nivelul de zgomot echivalent maxim de fond provenit de la surse exterioare, cât și interioare nu se resimte în clădire mai mult de 60 dB.

Gradul de inteligibilitate din încăperi, este conform.

Clădire atelier:

Nivelul de zgomot echivalent maxim de fond provenit de la surse exterioare, cât și interioare nu se resimte în clădire mai mult de 60 dB.

Gradul de inteligibilitate din încăperi, este conform.

D7. Calitatea finisajelor

Clădire cămin:

La nivelul holurilor și la casele de scară finisajele sunt:

 • - La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins;

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins;

 • - La nivelul pardoselilor mozaic.

La nivelulcamerelor:

 • - La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins;

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins;

 • - La nivelul pardoselilor parchet laminat.

La nivelul grupurilor sanitare:

 • - La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins de la cota +1,60 față de pardoseală, de la pardoseala până la cota +1,60 fiind placaje de faianță;

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins;

 • - La nivelul pardoselilor gresie.


Finisajele au o degradare morală, fiind pe alocuri deteriorate, vedere estetic acestea nu mai corespund noilor cerințe.

Clădire atelier:

La nivelul holurilor și la casele de scară finisajele sunt:

 • - La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins;

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins;

 • - La nivelul pardoselilor mozaic.

La nivelul sălilor:

 • - La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins;

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins;

 • - La nivelul pardoselilor parchet laminat la etaj, mozaic la parter.

La nivelul grupurilor sanitare:

 • - La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins de la cota +1,60 față de pardoseală, de la pardoseala până la cota +1,60 fiind placaje de faianță;

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins;

 • - La nivelul pardoselilor gresie.;

Finisajele au o degradare morală, fiind pe alocuri deteriorate, din punct de vedere estetic acestea nu mai corespund noilor cerințe.

D8. Igiena evacuării apelor uzate

Clădire cămin:

Clădirea este echipată cu obiecte sanitare conformecare permit colectarea și deversarea apelor uzate.

Obiectele sanitare au prevăzute sifoane amorsate cu apă, pentru a se evita mirosurile dezageabile provenite din canalizare.

Clădire atelier:

Clădirea este echipată cu obiecte sanitare conforme care permit colectarea și deversarea apelor uzate.

Obiectele sanitare au prevăzute sifoane amorsate cu apă, pentru a se evita mirosurile dezageabile provenite din canalizare.

D9. Igiena evacuării deșeurilor și a gunoaielor

Clădire cămin:

Clădirea este dotată cu dispozitive igienice de colectare a gunoaielor, formate din coșuri de gunoi.

Deșeurile nu sunt evacuate pe o platformă special amenajată, în pubele și eurocontainere de unde sunt preluate de către operatorul local.

Clădire atelier:


Clădirea este dotată cu dispozitive igienice de colectare a gunoalelor^forrriațep^ din coșuri de gunoi.

Deșeurile nu sunt evacuate pe o platformă special amenajată, pubele șix^ eurocontainere de unde sunt preluate de către operatorul local.

D.10 Protecția mediului exterior

Clădire cămin:

Clădirea nu are un impact major asupra mediului.

Clădire atelier:

Clădirea nu are un impact major asupra mediului.

 • 3.5.19. Cerința E - Economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate domeniile;

E.1 Izolare termică

Clădire cămin:

Element

Aj

Aj*Cj

R’mj

(XAj*<j)/R'mj

G

anvelopa

mp

(ti-tj)Z(ti-te)

mpKZW

W/mcK

pereți exteriori

3833.89

1.00

3833.89

1.685

2275.39

planseu terasa

798.00

1.00

798.00

3.562

224.02

placa peste subsol neinc.

105.40

0.23

24.09

0.263

91.47

placa pe sol

692.60

0.99

684.68

1.755

390.15

tamplarie

411.57

1.00

411.57

0.500

823.13

Total

5429.89

3804.16

0.61

Temperaturile superificiale pe suprafe

ele interioare a e

ementelor ce


constituie anvelopa:


Denumire element

ei (°C)

ee(9u)

A9=9i-Qe(9u)

ai*R

9si(°C)

ai*R'

9si min(°C)

Qsi colt

pereți exteriori

20.00

-15

35.00

15.98

17.81

13.48

17.40

16.62

planseu terasa

20.00

-15

35.00

36.30

19.04

28.50

18.77

18.40

placa peste subsol neinc.

20.00

12

8.00

2.12

16.22

2.11

16.20

15.06

placa pe sol

20.00

-14.6

34.60

17.02

17.97

14.63

17.63

16.92

Pentru colturile iesinde de la intersecția a doi pereți exteriori cu un planseu, vom avea

Qsi colt=1,3xQsi min-

0,3xQi                  Qr=

12


°C


Temperatura superficiala este mai mare decât temperatura punctului de rouă,in cazul perei exteriori, ca urmare nuexista condiții de apartitie a condensului.


Condițiile de apariție a condensului sunt la intersecția dintre pereții si planseul de acoperiș.

Clădire atelier:

Temperaturile superificiale pe suprafețele interioare a elementelor ce constituie anvelopa:

Denumire element

9i (SC)

3e(Su)

AS=3i-3e(eu)

ai*R

3si(2C)

ai*R'

Osi min(sC)

9si colt

pereți exteriori

19.00

-15

34.00

14.52

16.66

10.21

15.67

14.67

pereți către sp.neinc.

19.00

12

7.00

4.77

17.53

4.77

17.53

17.09

planseu terasa

19.00

-15

34.00

26.54

17.72

23.39

17.55

17.11

placa pe sol

19.00

-14.6

33.60

16.74

16.99

24.21

17.61

17.20

Pentru colturile iesinde de la intersecția a doi pereți exteriori cu un p anseu, vom avea :

9si colt=l,3x9si min-0,3x9i 9r=       12 2C pentru umiditatea relativa de 60%.

Temperatura superficiala este mai mica decât temperatura punctului de rouă, in cazul pereților exteriori, ca urmare exista condiții de apariție a condensului.

Condițiile de apariție a condensului sunt la intersecția dintre pereți si planseul de acoperiș.

E.2 Izolarea hidrofugă

Clădire cămin:

Acoperișul este de tip terasă, învelitoarea bituminoasă prezintă degrădări.

Clădire atelier:

Acoperișul este de tip terasă, învelitoarea bituminoasă prezintă degrădări.

E.3 Economia de energie

Clădire cămin:

Pierderile de energie pentru încălzire sunt mari, stratul de termoizolație existent nefiind suficient. Clădirea nu este dotată cu echipamente care folosesc resurse regenerabile.

Clădire atelier:

Pierderile de energie pentru încălzire sunt mari, neavând termoizolare la nici un element de clădire în contact cu exteriorul. Clădirea nu este dotată cu echipamente care folosesc resurse regenerabile.

 • 3.5.20. Cerința F - Protecție împotriva zgomotului domeniile;

F1. Izolarea acustică

Clădire cămin:

Clădirea este prevăzută cu ferestre, conforme corespunzătoare.

Clădire atelier:

Clădirea este prevăzută cu ferestre, conforme corespunzătoare.


pentru o protecție acustică


F2. Izolarea antivibrală

Nu este cazul.

 • 3.5.21. Cerința G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale;

Clădire cămin:

Clădirea este izolată termic. Pentru a reduce consumurile de energie cu încălzirea, nu folosește resurse energetice regenerabile.

Clădire atelier:

Clădirea nu este izolată termic. Pentru a reduce consumurile de energie cu încălzirea, nu folosește resurse energetice regenerabile.

 • 3.5.22. Cerința hnt - Instalații aferente clădirilor

Clădire cămin:

Instalațiile de apă și canalizare prezintă uzură morală.

Instalația de hidranți interiori nu este conformă, nerespectând cerința de minimum două jeturi de apă.

Clădire atelier:

Instalațiile de apă și canalizare prezintă uzură morală.

Instalația de hidranți interiori nu este conformă, nerespectând cerința de minimum două jeturi de apă.

 • 3.5.23. Cerința 1$ - Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune

Clădire cămin:

Instalația de gaze naturale este conformă.

Clădire atelier:

Instalația de gaze naturale este conformă.

 • 3.5.24. Cerința le - Instalații electrice aferente construcțiilor

Clădire cămin:

Corpurile de iluminat existente nu sunt conforme din punct de vedere al cerințelor de iluminare normate. J

Nu există iluminat de siguranță care să marcheze căile de evacuare si'iluminăt ț, de continuare al serviciului.                                                       :


Clădirea nu este doată cu instalații de protecție la trăsnet.

Clădire atelier:

Corpurile de iluminat existente nu sunt conforme din punct de vedere al cerințelor de iluminare normate pentru unitățiile de învățământ.

Nu există iluminat de siguranță care să marcheze căile de evacuare și iluminat de continuare al serviciului.

Clădirea nu este doată cu instalații de protecție la trăsnet.

 • 3.5.25. Cerința Se - Sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apă și stingere a incediilor, rețele termice;

Clădire cămin:

Clădirea este branșată la rețeaua publică de distrubuție a apei potabile din țeavă OL, Dn 150mm, cu presiune de 4 bari și un de bebit de 10l/s.

Clădirea este dotată cu sistem de canalizare conform, racordat la reateaua publică de canalizare a orașului.

Clădirea nu este branșată la rețeaua publică de distribuție al agentului termic, încălzirea realizându-se printr-un schimbător de transfer termic de la punctul termic local și suplimentar cu panouri solare cu tuburi vidate și pompe de căldură.

Sunt hidranți exteriori.

Clădire atelier:

Clădirea este branșată la rețeaua publică de distrubuție a apei potabile din țeavă OL, Dn 150mm, cu presiune de 4 bari și un de bebit de 10l/s.

Clădirea este dotată cu sistem de canalizare conform, racordat la reateaua publică de canalizare a orașului.

Clădirea nu este branșată la rețeaua publică de distribuție al agentului termic, încălzirea realizându-se printr-un schimbător de transfer termic de la punctul termic local și suplimentar cu panouri solare cu tuburi vidate și pompe de căldură.

Sunt hidranți exteriori.

 • 3.5.26. Cerința Sif- Sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj;

Nu este cazul.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

Cap. 4 Concluziile expertizei tehnice și, dțipș^az/%^ ale auditului energetic, concluziile stupiiIdijdeF^ diagnosticare:

■'\ @a *

 • 4.7. clasa de risc seismic;

încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc seismic se face pe baza celor

trei indicatori care au făcut obiectul evaluării cf. Pct. 8.2 din P100-3/2008. Valorile celor trei indicatori asociate claselor de risc seismic sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Clădire cămin (tronson 1, tronson 2):

Valori ale indicatorului Ri asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori

R1 (Ri=84,84)

< 30

31-60

61 -90

91-100

Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori

R2(R2=77,77)

<40

41 -70

71-90

91 -100

Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R3(%) (R3=86%,84%)

< 35

36-65

66-90

91 - 100

în conformitate cu cele prezentate mai sus clădirea se încăOTează,î|i^| risc seismic Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efewtdIdîWmuî proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează se^ftificătry/:si( structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.           #

Zs>


Clădire atelier (tronson 1, tronson 2):

Valori ale indicatorului Ri asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valor

R1 (Ri=80,80)

< 30

31-60

61-90

91 - 100

Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori

R2(R2=79,79)

<40

41 -70

71-90

91 - 100

Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R3(%) (R3=51%,52%)

< 35

36-65

66-90

91 - 100

în conformitate cu cele prezentate mai sus clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rs II, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la puțin probabilă.

 • 4.2. prezentarea a minimum două soluții de ii

  pierder^ș^stabilității esteâli ___


  4.2.1. Concluzii și prezentarea a cel puțin două opțiuni - expertiza tehnica

  Pe baza analizelor efectuate asupra structurilor și a calculelor prezentate în cadrul memoriului tehnic, s-a întocmit tabelul de mai jos, în care sunt centralizate concluziile privind încadrarea în clase de risc seismic a corpurilor de clădire, pe baza celor trei coeficienți R1, R2, R3, conform P100-3/2008.

  Corp Clădire

  Tronson

  Variantă

  R1 (pct.)

  R2 (pct.)

  R3 (%)

  Rs

  Cămin

  1

  neconsolidat

  84

  77

  86

  III

  2

  neconsolidat

  84

  77

  84

  III

  Atelier

  1

  neconsolidat

  80

  79

  51

  II

  2

  neconsolidat

  80

  79

  52

  II

  1

  consolidat

  80

  79

  106

  III

  2

  consolidat

  80

  79

  108

  III


în baza acestor concluzii, se constată că ambele tronsoane ale clădirii Corpului C2 (Cămin) pot fi încadrate în clasa III de risc seismic (Rs III), care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. în baza acestor încadrări, nu se impun consolidări structurale asupra sistemului structural al corpului C2 (Cămin), considerându-se admisibil gradul de siguranță actual. Pe de altă parte, ambele tronsoane ale clădirii Corpului C5 (Atelier) au fost încadrate în clasa II de risc seismic (Rs II), care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă. Această încadrare servește drept motivație pentru impunerea unor măsuri de intervenție de natură structurală. La evaluarea sistemului structural în situația implementării acestor măsuri de consolidare, ambele tronsoane ale clădirii Corpului C5 (Atelier) au fost încadrate în clasa III de risc seismic (Rs III), care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Propuneri de intervenție                                    f*          A

 • ~                                                          f^s /

In urma investigațiilor efectuate se concluzionează faptul că reâfaaqea lucrărilor^"

| X > I)«

propuse este posibilă, în ipoteza respectării recomandărilor de mai jd^prezentateinj-' două scenarii (minimal, respectiv maximal). în virtutea acestor rezul^^w-^g^^ concluziona că lucrările de modernizare se pot efectua, fiind totuși necesare lEfcrăffae reabilitare structurală.

SCENARIUL 1 - varianta minimală

 • 1.1 Recomandări pentru Corp C2 - Cămin - Tronson 1 și 2

Pentru montarea liftului se imp u n următo a rele intervenții structurale:

 • - executarea unor pereți noi din beton armat ce vor reprezenta structura liftului propus. Pentru ancorarea corespunzătoare a pereților noi se vor executa fundații continue noi, realizate din beton armat, conectate cu fundațiile construcției existente. Cota de fundare a fundațiilor noi va fi identică cu cea a fundațiilor existente.

 • 5                                                                                                                                                         5

 • - la fiecare nivel al construcției existente se va realiza câte un gol în placa planșeului, pentru a asigura accesul liftului. La fiecare nivel, placa planșeului se va ancora corespunzător în pereții noi din beton armat prin intermediul unor centuri executate la nivelul plăcilor. De asemenea, podestele intermediare ale scărilor de la toate nivelurile se vor ancora în peretele nou din beton armat adiacent prin intermediul unei centuri.

Măsuri generale

 • - se va interveni asupra zonelor unde nu mai este asigurată o grosime suficientă a stratului de acoperire cu beton. Aceste zone au fost observate în special în zonele de exterior, de la balcoane/terase, unde betonul a fost supus variațiilor ciclice de temperatură. Pentru remedierea acestor deficiențe se impune executarea unor reparații locale cu mortare de reparații și protejarea betonului prin hidroizolare și termoizolare.

 • - toate finisajele pardoselilor și pereților se vor reface în soluții care să conducă la încărcări mai mici decât cele ale finisajelor înlocuite

 • - toate compartimentările se vor executa într-o variantă ușoară, din gips-carton, pentru a nu aduce un spor semnificativ încărcărilor gravitaționale

 • - toate soluțiile de termo-hidroizolație din cadrul elementelor de acoperiș vor fi refăcute utilizând sisteme care să conducă la încărcări mai mici decât cele actuale

 • - refacerea tuturor treptelor de acces și a trotuarelor exterioare de protecție deteriorate

 • - în conformitate cu propunerile raportului de audit energetic. 'se propun și următoarele intervenții:

 • - izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala^/ bazaltică;

 • - izolarea termica a plăcii peste subsolul tehnic, cu polistiren de 10 cm grosime;

 • - izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vată minerală bazaltică;

 • - montare tâmplărie eficientă energetic;

 • - montarea de pompe de căldură, pentru aport la încălzire și panouri solare pentru aport la apă caldă de consum

 • 1.2 Recomandări pentru Atelier - Tronson 1 și 2

Intervenții structurale

 • - se vor consolida prin cămășuire cu beton armat toți stâlpii construcției de la primul nivel (parter). Cămășuiala se va executa din beton de clasă C25/30, se va aplica pe toate cele 4 laturi ale stâlpilor, va avea o grosime de minim 15 cm și va fi armată astfel încât să rezulte un procent total de armare al stâlpului de minim 1,5%. Se va asigura conlucrarea între betonul nou și cel existent prin pregătirea corespunzătoare a suprafețelor stâlpilor. Se va asigura ancorarea corespunzătoare a barelor longitudinale în fundații. Armarea transversală se va dimensiona astfel încât să se evite cedarea din forță tăietoare a stâlpilor, evitându-se astfel un comportament fragil.

 • - se vor consolida grinzile de cadru ale scheletului structural din beton armat de la parter pentru sporirea atât a momentului încovoietor capabil, cât și a forței tăietoare capabile. Dimensionarea sistemului de consolidare se va face astfel încât să fie respectate prescripțiile actuale pentru proiectarea elementelor structurale din zone seismice.

Măsuri generale

 • - toate finisajele pardoselilor și pereților se vor reface în soluții care să conducă la încărcări mai mici decât cele ale finisajelor înlocuite

 • - toate compartimentările se vor executa într-o variantă ușoară, din gips-carton, pentru a nu aduce un spor semnificativ încărcărilor gravitaționale

 • - toate termoizolațiile și hidroizolațiile din cadrul elementelor de acoperiș terasă se vor reface utilizând sisteme care să conducă la încărcări mai mici decât cele actuale

- /< • -Aț

 • - refacerea tuturor treptelor de acces și a trotuarelor exterioare; de protecție deteriorate                                                                 ‘^4

 • - în conformitate cu propunerile raportului de audit energetic,^e^p^ropun^/ următoarele intervenții:

 • - izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

 • - izolarea termica a plăcii peste subsolul tehnic, cu polistiren de 10 cm grosime;

 • - izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vată minerală bazaltică;

 • - montare tâmplărie eficientă energetic;

 • - montarea de pompe de căldură, pentru aport la încălzire și panouri solare pentru aport la apă caldă de consum

Scenariul 2 - varianta maximală

2.1 Recomandări pentru Corp C2 - Cămin - Tronson 1 și 2

Suplimentar recomandărilor enunțate în cadrul Scenariului 1 se propune consolidarea elementelor structurale utilizând cămăsuieli din beton armat, materiale compozite polimerice (FRP) sau mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlă (TRM, FRC, FRM).

Se vor consolida toți pereții structurali utilizând una dintre soluțiile enunțate anterior. Se va asigura conlucrarea corespunzătoare cu elementele structurale existente, continuitatea soluției între nivelurile structurii precum și ancorarea în fundații și în centura de la partea superioară.

2.2 Recomandări pentru Atelier - Tronson 1 și 2

Suplimentar recomandărilor enunțate în cadrul Scenariului 1 se propune extinderea consolidării stâlpilor și grinzilor pe toată înălțimea clădirii, soluțiile urmând a fi similare cu cele enunțate în cadrul Scenariului 1, asigurându-se conlucrarea corespunzătoare cu elementele structurale existente și continuitatea soluției între nivelurile structurii.

Scenariul 1 este cel recomandat din punct de vedere tehnico-economic.

4.2.2. Concluzii si prezentarea a cel puțin două opțiuni - audit energetic

Clădire cămin

P1 -Pachetul de soluții (S1)

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

-Reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică în sti ct<ira.-comp^Ctăg. care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea a|ezțviÂ]i 'pentru^ lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanic^^sr^ra/ykih termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armată cu plasa din fibră de st'r^;|F^lizareâ< stratului de finisare cu tencuială decorativă. Termoizolatia de la nivelul fațadelor va fi din placi de vată minerală, cu următoarele caracteristici minime RC=30 kPa, RT=10


kPa, cu o reacție la foc A1 sau A2-s1,d0, cu o grosime de 10 cm. Șpaleții vor fi termoizolați cu acelas sistem cu o grosime de 2-3 cm.

Soclul se va izola în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa. Termoizolația se va realiza din polistiren extrudat cu următoarele caracteristici minime: RC=120 kPa, RT=240kPa, cu o reacție minima la foc B-s2d0 si o grosime de 10 cm. Conductivitatea termică a materialelor termoizolante folosite va fi de min. Ă=0.04 W/mK. Soclul se va termoizola pe toata inaltimea, inclusiv 20 cm sub trotuarul de protecție, iar daca soclul ara inaltimea mica, 20-30 cm, termoizolatia se va continua in pamant 40-50 cm.

P2 -Pachetul de soluții (S2)

Reabilitarea termică a plăcii pe subsol tehnic prin izolarea termică în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibră de sticlă.Termoizolatia se va realiza din polistiren cu următoarele caracteristici minime: RC=80 kPa, RT=120kPa, cu o reacție minima la foc B-s2d0 și o grosime de 10 cm. Conductivitatea termică a materialelor termoizolante folosite va fi de min. Ă=0.04

W/mK.

P3 -Pachetul de soluții (S3)

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

-Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel. Pentru aceasta se vor monta plăci de vata minerala cu următoarele caracteristici minime: RC=50 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție minima la foc A1 sau A2-s1,d0, având grosimea de 20 cm. Peste termoizolatie se va turna un strat de protecție din sapa slab armata cu plasa din fibra sticla, sau plasa armata, un strat de membrana cu rol de barierea vapori si doua straturi de hidroizolatie din membrana bituminoasa, ultimul strat fiind protejat cu ardezie.

P4 -Pachetul de soluții (S4)

Reabilitarea termică a fațadei vitrate se va face prin înlocuirea tâmplăriei existente din lemn metal, sau PVC neconforma, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistenta la deschidere-închidere: min.10000 cicluri-la ferestre si min.100000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer: min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele . constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură otel zincat; grila de ventilație higroreglabile ( in cazul in care nu exista un sisitem general integrat de ventilare); geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.77m2K/W, iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO A1 sau A2 - s1, dO.

P5 -Pachetul de soluții (S5)

Folosirea de surse regenerabile pentru prducerea de energie termica ca aport la încălzire si apa calda de consum.Montarea de pompe de căldură si panouri solare.

Clădire atelier                                  M/

P1-Pachetul de soluții (S1)                                           v/’>* A

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor^ luețălg^^'''' -b--Reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică-în strup£ifta compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea<J^^iWlui pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armată cu plasa din fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. Termoizolația de la nivelul fațadelor va fi din placi de vată minerală, cu următoarele caracteristici minime RC=30 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0, cu o grosime de 10 cm. Șpaleții vor fi termoizolați cu acelas sistem cu o grosime de 2-3 cm.

Soclul se va izola în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa. Termoizolația se va realiza din polistiren extrudat cu următoarele caracteristici minime: RC=120 kPa, RT=240kPa, cu o reacție minima la foc B-s2d0 și o grosime de 10 cm. Conductivitatea termică a materialelor termoizolante folosite va fi de min. Ă=0.04 W/mK. Soclul se va termoizola pe toata inaltimea, inclusiv 20 cm sub trotuarul de protecție.

P2 -Pachetul de soluții (S2)

Reabilitarea termică a plăcii pe subsol prin izolarea termică în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibră de sticlă.Termoizolația se va realiza din polistiren cu următoarele caracteristici minime: RC=80 kPa, RT=120kPa, cu o reacție minima la foc B-s2d0 și o grosime de 10 cm. Conductivitatea termică a materialelor termoizolante folosite va fi de min. Ă=0.04 W/mK.

P3 -Pachetul de soluții (S3)

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

-Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel. Pentru aceasta se vor monta plăci de vata minerala cu următoarele caracteristici minime: RC=50 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție minima la foc A1 sau A2-s1,d0, având grosimea de 20 cm. Peste termoizolatie se va turna un strat de protecție din sapa slab armata cu plasa din fibra sticla, sau plasa armata, un strat de membrana cu rol de barierea vapori si doua straturi de hidroizolatie din membrana bituminoasa, ultimul strat fiind protejat cu ardezie.

P4 -Pachetul de soluții (S4)

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

- Reabilitarea termică a fațadei vitrate (ferestre, usi acces, balcoane)se va face prin înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min.10000 cicluri-la ferestre și min.100000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer : min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură otel zincat; grila de ventilație; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.50 m2K/W, avand clasa de reacție la foc C-s2, dO. Usa de acces in casa scării va fi dotata cu sistem automat de inchidere.

P5-pachetul de soluții (S5)                                                       ,

Folosirea de surse regenerabile pentru prducerea de errer|ie termica^? aport la incalzire si apa calda de consum.Montarea de pompe de cWura-.srpanoun

solare.


4.3. soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertultehnicși, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul " documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

4.3.1. Soluția tehnică și măsurile propuse de către expertul tehnic;

Propuneri de intervenție

în urma investigațiilor efectuate se concluzionează faptul că realizarea lucrărilor propuse este posibilă, în ipoteza respectării recomandărilor de mai jos - prezentate în două scenarii (minimal, respectiv maximal). în virtutea acestor rezultate, se poate concluziona că lucrările de modernizare se pot efectua, fiind totuși necesare lucrări de reabilitare structurală.

SCENARIUL 1 - varianta minimală

 • 1.1 Recomandări pentru Corp C2 - Cămin - Tronson 1 și 2

Pentru montarea liftului se impun următoarele intervenții structurale:

 • - executarea unor pereți noi din beton armat ce vor reprezenta structura liftului propus. Pentru ancorarea corespunzătoare a pereților noi se vor executa fundații continue noi, realizate din beton armat, conectate cu fundațiile construcției existente. Cota de fundare a fundațiilor noi va fi identică cu cea a fundațiilor existente.

>                                                                                                                               J

 • - la fiecare nivel al construcției existente se va realiza câte un gol în placa planșeului, pentru a asigura accesul liftului. La fiecare nivel, placa planșeului se va ancora corespunzător în pereții noi din beton armat prin intermediul unor centuri executate la nivelul plăcilor. De asemenea, podestele intermediare ale scărilor de la toate nivelurile se vor ancora în peretele nou din beton armat adiacent prin intermediul unei centuri.

Măsuri generale

 • - se va interveni asupra zonelor unde nu mai este asigurată o grosime suficientă a stratului de acoperire cu beton. Aceste zone au fost observate în special în zonele de exterior, de la balcoane/terase, unde betonul a fost supus variațiilor ciclice de temperatură. Pentru remedierea acestor deficiențe se impune executarea unor reparații locale cu mortare de reparații și protejarea betonului prin hidroizolare și termoizolare.

 • - toate finisajele pardoselilor și pereților se vor reface în soluții care să conducă la încărcări mai mici decât cele ale finisajelor înlocuite

  - • *<£     ,

  XO\.

  i p i


f* '

 • - toate compartimentările se vor executa într-o variantă ușoară, dirglps^cărtoft^ |*~îsî

pentru a nu aduce un spor semnificativ încărcărilor gravitaționale

 • - toate soluțiile de termo-hidroizolatie din cadrul elementelor de acopeus-v.QjrJKo

refăcute utilizând sisteme care să conducă la încărcări mai mici decât cele actuale?-

 • - refacerea tuturor treptelor de acces și a trotuarelor exterioare de protecție

deteriorate

 • - în conformitate cu propunerile raportului de audit energetic, se propun și următoarele intervenții:

J

 • - izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

 • - izolarea termica a plăcii peste subsolul tehnic, cu polistiren de 10 cm grosime;

 • - izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vată minerală bazaltică;

 • - montare tâmplărie eficientă energetic;

 • - montarea de pompe de căldură, pentru aport la încălzire și panouri solare pentru aport la apă caldă de consum

 • 1.2 Recomandări pentru Atelier - Tronson 1 și 2

Intervenții structurale

 • - se vor consolida prin cămășuire cu beton armat toți stâlpii construcției de la primul nivel (parter). Cămășuiala se va executa din beton de clasă C25/30, se va aplica pe toate cele 4 laturi ale stâlpilor, va avea o grosime de minim 15 cm și va fi armată astfel încât să rezulte un procent total de armare al stâlpului de minim 1,5%. Se va asigura conlucrarea între betonul nou și cel existent prin pregătirea corespunzătoare a suprafețelor stâlpilor. Se va asigura ancorarea corespunzătoare a barelor longitudinale în fundații. Armarea transversală se va dimensiona astfel încât să se evite cedarea din forță tăietoare a stâlpilor, evitându-se astfel un comportament fragil.

 • - se vor consolida grinzile de cadru ale scheletului structural din beton armat de la parter pentru sporirea atât a momentului încovoietor capabil, cât și a forței tăietoare capabile. Dimensionarea sistemului de consolidare se va face astfel încât să fie respectate prescripțiile actuale pentru proiectarea elementelor structurale din zone seismice.

Măsuri generale

 • - toate finisajele pardoselilor și pereților se vor reface în soluții jfe^șă conducă^ ' la încărcări mai mici decât cele ale finisajelor înlocuite                      \         ! :

 • - toate compartimentările se vor executa într-o variantă ușoară,^i^gip^oarfon,-

C"~ -A pentru a nu aduce un spor semnificativ încărcărilor gravitaționale

 • - toate termoizolațiile și hidroizolațiile din cadrul elementelor de acoperiș terasă se vor reface utilizând sisteme care să conducă la încărcări mai mici decât cele actuale

 • - refacerea tuturor treptelor de acces și a trotuarelor exterioare de protecție deteriorate

 • - în conformitate cu propunerile raportului de audit energetic, se propun și următoarele intervenții:

 • - izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

 • - izolarea termica a plăcii peste subsolul tehnic, cu polistiren de 10 cm grosime;

 • - izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vată minerală bazaltică;

 • - montare tâmplărie eficientă energetic;

 • - montarea de pompe de căldură, pentru aport la încălzire și panouri solare pentru aport la apă caldă de consum

Scenariul 2 - varianta maximală

2.1 Recomandări pentru Corp C2 - Cămin - Tronson 1 și 2

Suplimentar recomandărilor enunțate în cadrul Scenariului 1 se propune consolidarea elementelor structurale utilizând cămășuieli din beton armat, materiale compozite polimerice (FRP) sau mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlă (TRM, FRC, FRM).

Se vor consolida toți pereții structurali utilizând una dintre soluțiile enunțate anterior. Se va asigura conlucrarea corespunzătoare cu elementele structurale existente, continuitatea soluției între nivelurile structurii precum și ancorarea în fundații și în centura de la partea superioară.

2.2 Recomandări pentru Atelier - Tronson 1 și 2

Suplimentar recomandărilor enunțate în cadrul Scenariului 1 se propune extinderea consolidării stâlpilor și grinzilor pe toată înălțimea clădirii, soluțiile urmând a fi similare cu cele enunțate în cadrul Scenariului 1, asigurându-se conlucrarea

/<%&> ,.-c=r-'x'«Ă<

corespunzătoare cu elementele structurale existente și continuitatea .șotiei între x

I ~© ' ' \s r " A" V

nivelurile structurii.                                                                                      i

Scenariul 1 este cel recomandat din punct de vedere tehnico^.onrSS^A

 • 4.3.2. Soluția tehnică și măsurile propuse de către auditorul energetic^/

Clădire cămin

S-au studiat două variante și anume:

Varianta V1 care cuprinde

-Izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

 • - Izolarea termica a plăcii peste subsol, cu polistiren de 10 cm grosime;

 • - Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vata minerala bazaltica;

 • - Montare tamplarie eficienta energetic.

Varianta V2 care cuprinde

 • - Izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

 • - Izolarea termica a plăcii peste subsolul tehnic , cu polistiren de 10 cm grosime ;

 • - Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vata minerala bazaltica;

 • - Montare tamplarie eficienta energetic;

 • - Montarea de pompe de căldură, pentru aport la încălzire si panouri solare pentru aport la apa calda de consum.

Astfel pe baza utilităților globale se propune realizarea reabilitării energetice a clădirii pe baza pachetului de soluții din varianta V2, având cea mai mare utilitate globală.

Clădire atelier

S-au studiat două variante și anume:

Varianta V1 care cuprinde

 • - Izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

 • - Izolarea termica a plăcii peste subsol, cu polistiren de 10 cm grosime

 • - Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vata minerala bazaltica;

 • - Montare tamplarie eficienta energetic

Varianta V2 care cuprinde

 • - Izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

 • - Izolarea termica a plăcii peste subsolul tehnic , cu polistiren de 10 cm grosime ;

 • - Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vata minerala bazaltica;

 • - Montare tamplarie eficienta energetic;

 • - Montarea de pompe de căldură , pentru aport la încălzire s aport la apa calda de consum.

Astfel pe baza utilităților globale se propune realizarea clădirii pe baza pachetului de soluții din varianta V2, având globală.


 • 4.4. recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • 4.4.1. Cerința ”A1„ - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:

Amplasamentul construcției este definit de următoarele elemente caracteristice conform expertizei tehnice:

 • - calculul fundațiilor conform normativului NP112-2004: „Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă”.

 • - încărcări de zăpadă, conform CR-1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol Sk = 2,0 kN/m2;

 • - încărcări produse de acțiunea vântului conform CR 1-1-4/2012; valoarea caracteristică a presiunii dinamice este qb = 0,40 kPa/m2, pentru viteza maximă anuală a vântului la 10 m, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurentă de 50 ani;

 • - încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-2006; zona este caracterizată prin ag = 0,28 g si Tc=1,6s, respectiv ag=0.35g conform normativului P 100-2013 și perioada de colț Tc = 1.6s, conf. codului P100-1/2013.

 • - Conf. STAS 6054/77-perimetrul cercetat se încadrează la adâncimea de îngheț de 0,80-0,90 m.

 • - clasa de risc seismic III - clădire cămin, clasă de risc seismic III - clădire atelier, conform expertizei tehnice ;

 • - categoria de importanță este B, conform HG 766/97.

Recomandări pentru Corp C2 - Cămin - Tronson 1 și 2

Pentru montarea liftului se impun următoarele intervenții structurale:

 • - executarea unor pereți noi din beton armat ce vor reprezenta structura liftului propus. Pentru ancorarea corespunzătoare a pereților noi se vor executa fundații continue noi, realizate din beton armat, conectate cu fundațiile construcției existente. Cota de fundare a fundațiilor noi va fi identică cu cea a fundațiilor existente.

J                                                                                                                                                         J

 • - la fiecare nivel al construcției existente se va realiza câte un gol în placa planșeului, pentru a asigura accesul liftului. La fiecare nivel, placa planșeului se va ancora corespunzător în pereții noi din beton armat prin intermediul unor centuri executate la nivelul plăcilor. De asemenea, podestele intermediare ale scărilor de la toate nivelurile se vor ancora în peretele nou din beton armat adiacent prin intermediul unei centuri.

Măsuri generale                                                 S"S!           ’’,£ 1

'■ > \ i” ’f

 • - se va interveni asupra zonelor unde nu mai este asigurată o grosirne-suficiență’ i / 7 a stratului de acoperire cu beton. Aceste zone au fost observate în speciarîp-zonele^ ®.Z de exterior, de la balcoane/terase, unde betonul a fost supus variațiilor ciclice'de^ temperatură. Pentru remedierea acestor deficiențe se impune executarea unor reparații locale cu mortare de reparații și protejarea betonului prin hidroizolare și termoizolare.

 • - toate finisajele pardoselilor și pereților se vor reface în soluții care să conducă la încărcări mai mici decât cele ale finisajelor înlocuite

 • - toate compartimentările se vor executa într-o variantă ușoară, din gips-carton, pentru a nu aduce un spor semnificativ încărcărilor gravitaționale

 • - toate soluțiile de termo-hidroizolație din cadrul elementelor de acoperiș vor fi refăcute utilizând sisteme care să conducă la încărcări mai mici decât cele actuale

 • - refacerea tuturor treptelor de acces și a trotuarelor exterioare de protecție deteriorate

 • - în conformitate cu propunerile raportului de audit energetic, se propun și următoarele intervenții:

J

 • - izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

 • - izolarea termica a plăcii peste subsolul tehnic, cu polistiren de 10 cm grosime;

 • - izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vată minerală bazaltică;

 • - montare tâmplărie eficientă energetic;

 • - montarea de pompe de căldură, pentru aport la încălzire și panouri solare pentru aport la apă caldă de consum

Recomandări pentru Atelier - Tronson 1 și 2

Intervenții structurale

 • - se vor consolida prin cămășuire cu beton armat toți stâlpii construcției de la primul nivel (parter). Cămășuiala se va executa din beton de clasă C25/30, se va aplica pe toate cele 4 laturi ale stâlpilor, va avea o grosime de minim 15 cm și va fi armată astfel încât să rezulte un procent total de armare al stâlpului de minim 1,5%. Se va asigura conlucrarea între betonul nou și cel existent prin pregătirea corespunzătoare a suprafețelor stâlpilor. Se va asigura ancorarea corespunzătoare a

barelor longitudinale în fundatii. Armarea transversală se va dimensleba astfel încât? » să se evite cedarea din forță tăietoare a stâlpilor, evitându-se astfel uh c^portâÎTen't^ / fragi!.                                                        XJQ

 • - se vor consolida grinzile de cadru ale scheletului structural din beton armat de la parter pentru sporirea atât a momentului încovoietor capabil, cât și a forței tăietoare capabile. Dimensionarea sistemului de consolidare se va face astfel încât să fie respectate prescripțiile actuale pentru proiectarea elementelor structurale din zone seismice.

Măsuri generale

 • - toate finisajele pardoselilor și pereților se vor reface în soluții care să conducă la încărcări mai mici decât cele ale finisajelor înlocuite

 • - toate compartimentările se vor executa într-o variantă ușoară, din gips-carton, pentru a nu aduce un spor semnificativ încărcărilor gravitaționale

 • - toate termoizolațiile și hidroizolațiile din cadrul elementelor de acoperiș terasă se vor reface utilizând sisteme care să conducă la încărcări mai mici decât cele actuale

 • - refacerea tuturor treptelor de acces și a trotuarelor exterioare de protecție deteriorate

 • - în conformitate cu propunerile raportului de audit energetic, se propun și următoarele intervenții:

J

 • - izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

 • - izolarea termica a plăcii peste subsolul tehnic, cu polistiren de 10 cm grosime;

 • - izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vată minerală bazaltică;

 • - montare tâmplărie eficientă energetic;

 • - montarea de pompe de căldură, pentru aport la încălzire și panouri solare pentru aport la apă caldă de consum

 • 4.4.2 Cerința A2- Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:

Nu este cazul.

 • 4.4.3 Cerința Af- Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;

Caracteristicile terenului se prezintă în cadrul Studiului Geotehnic.

Adâncimea de fundare se încadrează la adâncimea maximă de îngheț (0.804-0.90 conf. STAS 6054/77).

După cum reiese din sondajele geotehnice terenul de funda^^îl^bWăfrtyi^% umplutura eterogenă, argilă cafeniu - gălbuie, plastic vârtoasă.

Din punct de vedere geotehnic și al condițiilor de fundare teretjufse încadrează^., în Categoria geotehnică: 2 (risc geotehnic moderat).

\*

Trotuarul de protecție din jurul clădirii se va reface în totalitate. K , Jx

Soclul va fi reparat și termoizolat.

La nivelul elevațiilor si al fundațiilor nu s-au observat fisuri care să denote tasări diferențiate ale terenului de fundare.

 • 4.4.4. Cerința ”B„ - Siguranța în exploatare pentru construcții

Cerința de siguranță în exploatare, conform NP 068-02/2002 "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare" și NP051-2012 "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicative NP 051-2012 Revizuire NP051/2000" presupune protecția utilizatorilor în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță.

 • B. Siguranța circulației pietonale;

A1. Siguranța circulației pe cai pietonale

 • - stratul de uzură al căilor pietonale este din beton, nu prezintă pericol de alunecare nici în cazurile în care este umed, pe perioada iernii este curățat și stropit cu agenți pentru dezghețare, prezintă penți transversale pentru evacuarea apei de pe platforma trotuarului;

 • - se respectă condițiile normate referitoare la denivelările de pe traseele de circulații: max. 8% pentru profilul longitudinal; 2,5 % pentru profilele transversale.

A2. Siguranța circulației pe rampe și trepte exterioare

 • - dimensiunile treptelor respectă condițiile normate;

 • - finisajul treptelor va fi realizat cu materiale antiderapante, și cubenzi care să semnalizeze schimbarea de nivel;

 • - pe treptele exterioare nu staționează apa;

 • - scările nu prezintă muchi ascuțite;

 • - schimbarea de nivel va prezintă marcaje dinstincte (tactile) pentru persoane cu dizabilităti vizuale.

J

A.3 Siguranța cu privire la împrejmuiri:

 • - gardul este din stâlpi metalici, cu bare verticale metalice, pe soclu din beton armat.

A.4 Siguranța cu privire la accesul în clădire:

Clădire cămin:

 • - nu există rampă de acces pentru persoane cu dizabilități;

 • - treptele scărilor de acces au dimensiunile: înălțimea h= 15 cm, lățimea I = 32 cm;


 • - lățimea liberă a golurilor de ușa sunt de 2,45m (ac secundar);

 • - la accesul în clădiri sunt copertine de protecție;

Clădire atelier:

 • - există rampă de acces pentru persoane cu dizabilități;

 • - treptele scărilor de acces au dimensiunile; înălțimea h= 15 cm, lățimea I = 32 cm;

 • - lățimea liberă a golurilor de ușa sunt de 3,05m (acces principal), 2,60m (acces secundar);

 • - la accesul în clădiri sunt copertine de protecție;

A.5 Siguranța cu privire la circulația interioară.

Clădire cămin:

 • - stratul de uzură al pardoselilor este realizat din PVC, astfel încât să se evite alunecarea;

 • - suprafața pereților nu prezintă bravuri, proeminențe, muchii ascuțite, sau alte surse de lovire, agățare, rănire;

 • - lățimea coridoarelor este 1,70m;

 • - ușile interioare au lățimea liberă variabilă intre 0,70 - 1,85 m;

 • - din punct de vedere al cerințelor de evacuare, traseul fluxurilor de circulație va fi indicat prin semne convenționale;

 • - traseul fluxurilor de circulație nu prezintă probleme din punct de vedere al cerințelor de evacuare.

Clădire cămin:

 • - stratul de uzură al pardoselilor este realizat din PVC, astfel încât să se evite alunecarea;

 • - suprafața pereților nu prezintă bravuri, proeminențe, muchii ascuțite, sau alte surse de lovire, agățare, rănire;

 • - lățimea coridoarelor este 2,45m;

 • - ușile interioare au lățimea liberă variabilă intre 0,70 - 2,40 m;

 • - din punct de vedere al cerințelor de evacuare, traseul fluxurilor de circulație va fi indicat prin semne convenționale;

 • - traseul fluxurilor de circulație nu prezintă probleme din punct de vedere al cerințelor de evacuare.

A.6 Siguranța cu privire la schimbare de nivel:

Clădire cămin:

Clădirea are un regim de P+3E.

v A 1

i?C. ■             ■ - ' - Z C ■ ■

^4/ • ^iil'- ■■•■. '';

Denivelările mai mari de 0,30 m față de sol sau de alte părtrâțăturate din j construcție au prevăzute balustrade.                                         ■ '

Ferestrele de la parter și etaj au parpet conform cerințelor STAS’6131.

Clădire atelier:

Clădirea are un regim de P+E.

Denivelările mai mari de 0,30 m față de sol sau de alte părți alăturate din construcție au prevăzute balustrade.

Ferestrele de la parter și etaj au parpet conform cerințelor STAS 6131.

A.7 Siguranța cu privire la deplasarea pe scări:

Clădire cămin:

Raportul între trepte și contratrepte respectă prevederile NP 068-02/2002 "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare”, respective 2h+l=62-64. Numărul de trepte respectă cerințele minime și maxime. Sunt prevăzute rampe de acces pentru persoane cu dizabilități motorii. Treptele nu sunt marcate cu finisaj special pentru persoane cu deficiențe vizuale. Scările nu au prevăzute balustrade conforme. Lățimea scărilor este conform prevederilor P118 și NP 051.

Clădire atelier:

Raportul între trepte și contratrepte respectă prevederile NP 068-02/2002 "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare”, respective 2h+l=62-64. Numărul de trepte respectă cerințele minime și maxime. Sunt prevăzute rampe de acces pentru persoane cu dizabilități motorii. Treptele nu sunt marcate cu finisaj special pentru persoane cu deficiențe vizuale. Scările nu au prevăzute balustrade conforme. Lățimea scărilor este conform prevederilor P118 și NP 051.

A.8 Siguranța cu privire la iluminarea artificială:

Clădire cămin

Iluminatul de siguranță pentru evacuare respectă cerințele prevăzute în NP 068-02/2002, 50 Ix în cazul grădinițelor.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare la nivelul scărilor va respecta cerința de a fi egal cu iluminatul normal.

Iluminarea medie pentru iluminatul normal pe căile de acces de circulație orizontală și verticală, care presupune riscul de accidente din cauza luminii necorespunzătoare este asigurat congorm NP 068-02/2002, care prevede un nivel de iluminat, pentru clădirile de învățământ de: minim 100 Ix pentru holuri și de 100-150 Ix pentru scări.

Este prevăzută evitarea sau limitarea orbirii realizată conform STAS 6646/1.

Clădire atelier

Iluminatul de siguranță pentru evacuare respectă cerințele prevăzute'în NP \ 068-02/2002, 50 Ix în cazul grădinițelor.                                     |r?,

l                     ’

Iluminatul de siguranță pentru evacuare la nivelul scărilor va respecta^cerința--de a fi egal cu iluminatul normal.

Iluminarea medie pentru iluminatul normal pe căile de acces de circulație necorespunzătoare este asigurat congorm NP 068-02/2002, care prevede un nivel de iluminat, pentru clădirile de învățământ de: minim 100 Ix pentru holuri și de 100-150 Ix pentru scări.

orizontală și verticală, care presupune riscul de accidente din cauza luminii


Este prevăzută evitarea sau limitarea orbirii realizată conform STAS 6646/1.

 • B . Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

Clădire cămin

Pentru transportul persoanelor cu dizabilitați s-a prevăzut un lift interior pentru persoane.

Clădire atelier

Pentru transportul persoanelor cu dizabilitați s-a prevăzut o platformă elevatoare montată pe scară.

 • C . Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

C.1 Protecția împotriva riscului de electrocutare

Clădire cămin

Tensiunile nominale de lucru respectă cerințele NP 068-02/2002:

Un=max 220 V pentru corpurile de iluminat;

Un= max 400 V pentru utilajele electrice;

Tabloul electric are prevăzute sisteme de protecție la electrocutare care să respecte cerința de rupere la lh=max 10 mA.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ respectă prevedele I7 și I20:

R= max 4Q pentru instalație electrică de joasă tensiune.

R= max 1Q când priza este comună cu instalația de paratrăsnet și instalația electrică de joasă tensiune.

R= max 10 pentru instalația de paratrăsnet.

Toate elementele conducătoare de curent fac parte din circuitele curenților de lucru, vor fi făcute inaccesibile atingerii întâmplătoare prin:

 • - izolarea părților active (protecție completă);

 • - prevederea de bariere sau carcase, în interiorul cărora să se găsească părțile active (protecție completă);

- instalarea unor obstacole, care să împiedice atingerile îrttâ^r0ățQare^

părțile active (protecție parțială);


Instalația electrică va respecta măsurile suplimentare ce presupun întreru^re^ automată a alimentării care se realizează cu dispozitive automate. * .......o

Clădire atelier

Tensiunile nominale de lucru respectă cerințele NP 068-02/2002:

Un=max 220 V pentru corpurile de iluminat;

Un= max 400 V pentru utilajele electrice;

Tabloul electric are prevăzute sisteme de protecție la electrocutare care să respecte cerința de rupere la lh=max 10 mA.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ respectă prevedele I7 și I20:

R= max 40 pentru instalație electrică de joasă tensiune.

R= max 10 când priza este comună cu instalația de paratrăsnet și instalația electrică de joasă tensiune.

R= max 10 pentru instalația de paratrăsnet.

Toate elementele conducătoare de curent fac parte din circuitele curenților de lucru, vor fi făcute inaccesibile atingerii întâmplătoare prin:

 • - izolarea părților active (protecție completă);

 • - prevederea de bariere sau carcase, în interiorul cărora să se găsească părțile active (protecție completă);

 • - instalarea unor obstacole, care să împiedice atingerile întâmplătoare cu părțile active (protecție parțială);

Instalația electrică va respecta măsurile suplimentare ce presupun întreruperea automată a alimentării care se realizează cu dispozitive automate.

C.2 Protecție împotriva riscului de arsură sau opărire

Clădire cămin

Temperatura suprafețelor elementelor de instalații respectă cerințele normate de max 60°, pentru suprafețele accesibile copiilor.

Temperatura apei calde menajere respectă cerința max 60°.

Presiunea instalațiilor sanitare este sub 6 bar.

Clădire atelier

Temperatura suprafețelor elementelor de instalații respectă cerințele normate de max 60°, pentru suprafețele accesibile copiilor.

Temperatura apei calde menajere respectă cerința max 60°.

Presiunea instalațiilor sanitare este sub 6 bar.

J


C.3 Protecția împotriva riscului de explozie

Clădire cămin                                         fa

j‘so

Traseele și instalațiile care folosesc gaz sunt în conformitate cu'T® ’ ’ . »*■

Clădire atelier                                               \n

Traseele și instalațiile care folosesc gaz sunt în conformitate cu 16.

C.4 Protecția împotriva riscului de intoxicare

Clădire cămin

Debitele de aer proaspăt sunt asigurate prin ventilare naturală, condițiile impuse de 15 și NP 008.

respectând


Construcția nu prezintă materiale toxice sau radioactive.

Concentrațiile de substanțe nocive respectă normativul NGPM.

Clădire atelier

Debitele de aer proaspăt sunt asigurate prin ventilare naturală, condițiile impuse de 15 și NP 008.

respectând


Construcția nu prezintă materiale toxice sau radioactive.

Concentrațiile de substanțe nocive respectă normativul NGPM.

C.5 Protecția împotriva riscului de contaminare sau otrăvire

Clădire cămin

Rețeaua de apă potabilă nu prezintă probleme.

Calitatea apei potabile din rețeaua de distribuție, respectă prevederile STAS 1342.

Clădire atelier

Rețeaua de apă potabilă nu prezintă probleme.

Calitatea apei potabile din rețeaua de distribuție, respectă prevederile STAS 1342.

C.6 Protecția împotriva încărcărilor atmosferice.

Clădire cămin

Clădirea va avea prevăzută o protecție împotriva descărcărilor atmosferice conform cerințelor Normativelor I7 si I20.

J                                                                         1

Conform NP 068-02/2002, instalațiile de protecție împotriva trăsnetului sunt ob\'\gatoâ\”Universități, școli, grădinițe de copii și creșe, cu mai mult de 10 săli de clasă sau joc, de laborator, sau de atelier”.

Clădire atelier

Clădirea va avea prevăzută o protecție împotriva descărcărilor^ât-imoșf^t^ conform cerințelor Normativelor 17 și 120.                              p

4-

li


Ljs ițîâM®

Conform NP 068-02/2002, instalațiile de protecție împotriva trăsnetului sunt obligatorii "Universități, școli, grădinițe de copii și creșe, cu mai mult de 7g^=ge clasă sau joc, de laborator, sau de atelier".                             '■*

y a/ y $ *

 • D . Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

D.1 Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor

Clădire cămin

Se respectă cerința înălțimi parapetelui de siguranță hmin=90 cm. Deschiderea ferestrelor se face în interior.

Clădire atelier

Se respectă cerința înălțimi parapetelui de siguranță hmin=90 cm. Deschiderea ferestrelor se face în interior.

D.2 Siguranța cu privire la întreținerea casei scărilor

Clădire cămin

Ferestrele de la casa scări repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Rampele de scară vor fi prevăzute cu balustrade conforme.

Clădire atelier

Ferestrele de la casa scări repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Rampele de scară vor fi prevăzute cu balustrade conforme.

D.3 Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor

Clădire cămin

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă. Se reface în totalitate stratificația acoperișului.

Clădire cămin

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă. Se reface în totalitate stratificația acoperișului.

 • E . Siguranța la intruziuni și efacții.

Clădire cămin

Clădirea respectă cerințele de intruziune și efracție conform cerințelor din NP 068-02/2002. Clădirea prezintă sistem de monitorizare video.

Clădire atelier

Clădirea respectă cerințele de intruziune și efracție conform cerințelor din NP 068-02/2002. Clădirea prezintă sistem de monitorizare video.

./o/

Ls/ 31


 • 4.4.5. Cerința ”C„ - (securitatea la incendiu) Clădire cămin

Riscul la incendiu mic, având o sarcină termică cuprinsă între q=sub 420 Mj/m?

Gradul de rezistentă II                                   vZu'— • 0^

j^rajț

Structura de rezistență verticală este realizată din pereți din beton armat, respectându-se astfel Art.4.2.99 din P 118-99, materialele de construcție fiind încadrate în C0(CA1).

Conform cerințelor P118/99, art. 4.2.107, clădirea va dispune de scară exterioară de evacuare a etajului.

Lungimea căi de evacuare este conformă cu cerințele P118-99 din punct de vedere al lungimii (fiind mai mică de 30 m pentru două direcții conform prevederilor Tabel 4.2.109). Lățimea căilor de acces este conformă cu prevederile normativelor.

Golurile de acces la casele de scări de evacuare, se vor proteja conform prevederilor normativului.

Casa de scară va asigura posibilitatea de deschidere a ferestrei prin comandă de la nivelul de acces în scară, conform art.2.5.30 din NP118/99.

Clădirea va dispune de sistem de detecție și semnalizare în caz de incendiu.

Clădirea va dispune de hidranți interiori.

Se vor respecta prescripțiile scenariului la incendiu.

Clădire atelier

Riscul la incendiu mic, având o sarcină termică cuprinsă între q=sub 420 Mj/m2

Gradul de rezistentă II

Structura de rezistență verticală este realizată dinstâlpi și grinzi din beton armat, cu pereți de închidere și compartimentare din zidărie de cărămidă,respectându-se astfel Art.4.2.99 din P 118-99, materialele de construcție fiind încadrate în C0(CA1).

Conform cerințelor P118/99, art. 4.2.107, clădirea va dispune de scară exterioară de evacuare a etajului.

Lungimea căi de evacuare este conformă cu cerințele P118-99 din punct de vedere al lungimii (fiind mai mică de 30 m pentru două direcții conform prevederilor Tabel 4.2.109). Lățimea căilor de acces este conformă cu prevederile normativelor.

Golurile de acces la casele de scări de evacuare, se vor proteja conform prevederilor normativului.

Casa de scară va asigura posibilitatea de deschidere a ferestrei prin comandă de la nivelul de acces în scară, conform art.2.5.30 din NP118/99.

Clădirea va dispune de sistem de detecție și semnalizare în caz de incendiu.

Clădirea va dispune de hidranți interiori.

Se vor respecta prescripțiile scenariului la incendiu.


 • 4.4.6. Cerința ”D„ - (igienă sănătatea oamenilor refacerea și protecția mediului) D1. Concentrația de substanțe poluante

Clădire cămin

 • - conținuturile în aer de formaldehidă, monoxid de carbon, bioxid de carbon, alte substanțe toxice, este în parametri normali, materialele de construcție folosite nu emană gaze toxice, în construcție nefiind foc deschis care să facilizeze emiterea de gaze toxice;

 • - conținutul de vapori este normal;

 • - din punct de vedere al radioactivității conținutul de Radon 220 sau Radon 222, poate fii întâlnit în cantități mici în materiale, pe lângă alte materiale radioactive, acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos, fiind reprezentative pentru materialele de construcții din Romania:

Tabeiul 1 - Concentrațiile radionuclizilor de radiu, thoriu si potasiu in

_______ materialele de construcții uzuale din Romania (Bcp-kgj ■ 77^

Tip material

Nr. probe

Ra-226

Th-232

K-40- ' '■

Medie aritmetica

Max.

Medie aritmetica

Max.

Medie aritmetica

Max..'

Var

&

13,3

40,70

8,20

18,50

68,00

148,00

Ipsos natural

14

17,8

43,29

9,60

27,01

103,00

277,50

Mortar

4

5,9

7,77

5,90

12,21

426,00

610,50

BCA

7

16,7

32,19

15,60

36,63

163,00

451,40

Ciment

25

33,9

66,23

17,80

97,31

152,00

503,20

Beton

16

27,8

78,44

20,00

38,48

201,00

451,40

Roci diverse

11

25,2

62,90

21,50

75,85

434,00

1369,00

Nisip, pietriș

14

7,8

29,97

27,40

91,39

557,00

869,50

Cărămidă din argila

32

35,9

99,90

32,20

53,28

493,00

832,50

Argila /huma

3

24,8

30,34

49,30

66,60

861,00

1139,60

 • - conținutul de pulberi este normal;

 • - nu sunt emisii de mirosuri dezagreabile, provenite de la materialele de construcții, sau de la procesele tehnologice desfășurate în clădire.

Clădire atelier

 • - conținuturile în aer de formaldehidă, monoxid de carbon, bioxid de carbon, alte substanțe toxice, este în parametri normali, materialele de construcție folosite nu emană gaze toxice, în construcție nefiind foc deschis care să facilizeze emiterea de gaze toxice;

 • - conținutul de vapori este normal;

 • - din punct de vedere al radioactivității conținutul de Radon 220 sau Radon 222, poate fii întâlnit în cantități mici în materiale, pe lângă alte materiale radioactive, acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos, fiind reprezentative pentru materialele de construcții din Romania:

  Tabelul 1 - Concentrațiile radtonudizllor de radiu, thoriu si potasiu in                      '■

  materialele de construcții uzuale din Remania (Bq/kg) OuA ' ' "A ”s

  Tip materia!

  Nr. probe

  Ra-226

  Th-232

  K-40 V

  Medie aritmetica

  Max.

  Medie aritmetica

  Max.

  Medie aritmetica

  Max.

  Var

  8

  13,3

  40,70

  8,20

  18,50

  68,00

  148,00

  Ipsos natural

  14

  17,8

  43,29

  9,60

  27,01

  103,00

  277,50

  Mortar

  4

  5,9

  7,77

  5,90

  12,21

  426,00

  610,50

  BCA

  7

  16,7

  32,19

  15,60

  36,63

  163,00

  451,40

  Ciment

  25

  33,9

  66,23

  17,80

  97,31

  152,00

  503,20

  Beton

  16

  27,8

  78,44

  20,00

  38,48

  201,00

  451,40

  Roci diverse

  11

  25,2

  62,90

  21,50

  75,85

  434,00

  1369,00

  Nisip, pietriș

  14

  7,8

  29,97

  27,40

  91,39

  557,00

  869,50

  Cărămidă din argila

  32

  35,9

  99,90

  32,20

  53,28

  493,00

  832,50

  Argila /huma

  3

  24,8

  30,34

  49,30

  66,60

  861,00

  1139,60

 • - conținutul de pulberi este normal;

 • - nu sunt emisii de mirosuri dezagreabile, provenite de la materialele de construcții, sau de la procesele tehnologice desfășurate în clădire.

D2. Dotarea cu sisteme de alimentare cu apă potabilă și menajeră.

Clădire cămin

 • - clădirea este branșată/racordată la sistemul centralizat de apă și canalizare, apa caldă fiind asigurată din centrală proprie;

 • - temperatura de distribuție a apei este mai mică de 60°C, presiune medie fiind de 2 bari;

 • - compoziția chimică a apei este în conformitate cu normele în vigoare. Clădirea are la fiecare nivel repartizate puncte de distribuție a apei potabile.

Clădire atelier

 • - clădirea este branșată/racordată la sistemul centralizat de apă și canalizare, apa caldă fiind asigurată din centrală proprie;

 • - temperatura de distribuție a apei este mai mică de 60°C, presiune medie fiind de 2 bari;

 • - compoziția chimică a apei este în conformitate cu normele în vigoare. Clădirea are la fiecare nivel repartizate puncte de distribuție a apei potabile.

D3. Igiena higrotermică a mediului interior.

Clădire cămin

Temperatura mediului interior este în conformitate cu cerințele normate, umiditatea fiind în parametri normați.

Clădirea nu are un sistem de ventilație.

5

Viteza curențiilor de aer respectă cerințele normate.

Din punct de vedere al igienei higrotermice nu s-au identificat abateri majore de la parametri normali, normați.

Clădire atelier

Temperatura mediului interior este în conformitate cu cerințele hotrAatef' umiditatea fiind în parametri normați.

Clădirea nu are un sistem de ventilație.

Viteza curențiilor de aer respectă cerințele normate.

Din punct de vedere al igienei higrotermice nu s-au identificat abateri majore de la parametri normali, normați.

D4. Insorirea.

Clădire cămin

Ferestrele respectă procentul necesar pentru iluminarea naturală pe întreg parcurs al anului.

Clădire atelier

Ferestrele respectă procentul necesar pentru iluminarea naturală pe întreg parcurs al anului.

D5. Iluminatul.

Clădire cămin

Iluminatul respectă nivelul de iluminare, conform cerințelor din 17, atât pe căile de evacuare cât și în săli de grupă.

Clădire atelier

Iluminatul respectă nivelul de iluminare, conform cerințelor din 17, atât pe căile de evacuare cât și în săli de grupă.

D6. Igiena acustică a mediului interior

Clădire internat

Nivelul de zgomot echivalent maxim de fond provenit de la surse exterioare, cât și interioare nu se resimte în clădire mai mult de 60 dB.

Gradul de inteligibilitate din încăperi, este conform.

Clădire atelier

Nivelul de zgomot echivalent maxim de fond provenit de la surse exterioare, cât și interioare nu se resimte în clădire mai mult de 60 dB.

Gradul de inteligibilitate din încăperi, este conform.

D7. Calitatea finisajelor

Clădire cămin

\n

La nivelul holurilor si la casele de scară finisajele sunt:         |c>ț '■Se-...*'

 • - La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile de la cota +1,60 față de pardoseală, de\ la pardoseală până la cota +1,60 fiind vopsitorii din vopsea epoxidM^o[EȘT1 t-

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • - La nivelul pardoselilor - PVC de trafic intens, antiderapant.

La nivelul camerelor:

La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile;

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • - La nivelul pardoselilor - PVC.

La nivelul grupurilor sanitare:

 • - La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile de la cota +1,60 față de pardoseală, de

la pardoseală până la cota +1,60 - PVC lipit pe perete.

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • - La nivelul pardoselilor - PVC de trafic intens, antiderapant.

Clădire atelier

La nivelul holurilor și la casele de scară finisajele sunt:

 • - La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile de la cota +1,60 față de pardoseală, de

la pardoseală până la cota +1,60 fiind vopsitorii din vopsea epoxidică;

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • - La nivelul pardoselilor - PVC de trafic intens, antiderapant.

La nivelul sălilor de atelier:

 • - La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile;

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • - La nivelul pardoselilor-pardoseli poliuretanice.

La nivelul grupurilor sanitare:

 • - La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile de la cota +1,60 față de pardoseală, de

la pardoseală până la cota +1,60 - PVC lipit pe perete.

 • - La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • - La nivelul pardoselilor - PVC de trafic intens, antiderapant.

D8. Igiena evacuării apelor uzate

Clădire cămin

Clădirea este echipată cu obiecte sanitare conforme care permit colectarea și deversarea apelor uzate.

Obiectele sanitare au prevăzute sifoane amorsate cu apă, pentru a se evita mirosurile dezageabile provenite din canalizare.

Clădire atelier

Clădirea este echipată cu obiecte sanitare conforme care permițco'ectarea și? deversarea apelor uzate.                                                         '■ ■v I

|~®l■ \ 1 'j

Obiectele sanitare au prevăzute sifoane amorsate cu apă, pentru a.se evitaj 2 mirosurile dezageabile provenite din canalizare.

D9. Igiena evacuării deșeurilor și a gunoaielor

Clădire cămin

Clădirea este dotată cu dispozitive igienice de colectare a gunoaielor, formate din coșuri de gunoi.

□eseurile sunt evacuate pe o platformă special amenajată, în pubele și eurocontainre de unde sunt preluate de către operatorul local.

Clădire atelier

Clădirea este dotată cu dispozitive igienice de colectare a gunoaielor, formate din coșuri de gunoi.

Deșeurile sunt evacuate pe o platformă special amenajată, în pubele și eurocontainre de unde sunt preluate de către operatorul local.

D.10 Protecția mediului exterior

Clădire cămin

Clădirea nu are un impact major asupra mediului.

Clădire atelier

Clădirea nu are un impact major asupra mediului.

 • 4.4.7. Cerința ”E„ - (izolare termică, hidrofugă și ecomomia de energie)

E.1 Izolare termică

Clădire cămin

Conform calculelor din auditul energetic reiese un consum de energie primară de 280,55 kWh/mp an, iar în urma lucrărilor de reabilitare energetică se va ajunge la un consum de energie primară de139,64 kWh/mp an.

Clădirea fiind termoizolată nu există posibiliatea de apariție a condensului.

Clădire atelier

Conform calculelor din auditul energetic reiese un consum de energie primară de 315,43 kWh/mp an, iar în urma lucrărilor de reabilitare energetică se va ajunge la un consum de energie primară de 101,38 kWh/mp an.

Clădirea fiind termoizolată nu există posibiliatea de apariție a condensului.

E.2 Izolarea hidrofugă

Clădire cămin

Se reface în totalitate stratificația acoperișului tip terasă necirculabilă.

Prin repararea trotuarului de protecție se vor elimina posibilele infiltrsjwdin apa*3 din precipitații.                                                                      (V î■ *7

Clădire atelier

^.’c^Teșî'

Se reface în totalitate stratificația acoperișului tip terasă necirculabilă. x~i..


Prin repararea trotuarului de protecție se vor elimina posibilele infiltrații din apa din precipitații.

E.3 Economia de energie

Clădire cămin

Consumul de energie pentru incalzire

Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum

Consumul de energie pentru iluminat

Total energie consumata

Qf,h

Qacc

KWh/an

KWh/an

KWh/an

KWh/an

279110.27

75841.79

29490.53       384442.60

Consumul specific consumat pe suprafața utila A=

2861.04

qinc

qacc

qw

qT

KWh/mp.an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

97.56

26.51

10.31

134.37

După cum se observa clădirea va trece intr-o clasa superioara, cu reduceri substanțiale a consumurilor de energie pentru incalzire.

Clădire atelier

Consumul de energie pentru incalzire

Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum

Consumul de energie pentru iluminat

Total energie consumata

Qf,h

Qacc

KWh/an

KWh/an

KWh/an

KWh/an

76609.12

1168.00

63623.23

141400.35

Consumul specific consumat pe suprafața utila A=

2350.05

qinc

qacc

qw

qT

KWh/mp.an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

32.60

0.50

27.07

60.17

După cum se observa clădirea va trece intr-o clasa superioara, cu reduceri substanțiale a consumurilor de energie pentru incalzire.

 • 4.4.8. Cerința ”F„ - (Protecția împotriva zgomotului) F1. Izolarea acustică

Clădire cămin

nr ' V' ' ' ■• ■

Clădirea este prevăzută cu ferestre conforme pentru o protecție aci^stibă corespunzătoare.

Clădire atelier

Clădirea este prevăzută cu ferestre conforme pentru o protecție acustică corespunzătoare.

F2. Izolarea antivibrală

Nu este cazul.

 • 4.4.9. Cerința G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale;

Odată cu lucrările de termoizolare se va respecta programul „20-20-20” ce propune reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2 echivalent) față de 1990; reducerea cu 20% a consumului final de energie față de anul 2005, prin creșterea eficienței energetice și creșterea ponderii surselor regenerabile în totalul mixului energetic la minim 20% pana in anul 2020.

Directiva pentru Eficienta Energetica (2012/27/UE) susține:

 • - renovarea energetică a clădirilor;

 • - promovarea surselor regenerabile de energie și a cogenerării eficiente;

 • - achizițiile publice eficiente energetic;

 • - auditurile energetice obligatorii la societățile mari;

 • - valorificarea potențialului de eficiență energetică la transformarea, transportul și distribuția energiei;

 • - cerințele minime de performanță la generarea energiei;

 • - obligațiile de eficiență energetică pentru autoritățile de reglementare.

 • 4.4.10. Cerința hnt- Instalații aferente clădirilor

Clădire cămin

Instalații sanitare

Soluțiile tehnice au fost propuse ținând cont de: gradul de dotare cu rețele hidroedilitare, caracteristicile construcției, condițiile de mediu, destinația construcției, prevederile normativelor Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale, STAS 1478-90, Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor, Indicativ 19-2015, Alimentări cu apă. Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale, SR 1343/1-2006, Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților, Indicativ Np133-2013, Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-2013.

Instalații de stingere a incendiilor

Soluțiile tehnice au fost propuse ținând cont de: gradul de dotare cu rețele hidroedilitare, caracteristicile construcției, condițiile de mediu, destinația construcției, prevederile normativului Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-1999 și Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-2013 partea a ll-a,

..............-.....2x©


Se va realiza instalație de stingerea incendiilor cu hidranți interiJrt,®onfbrm ' I \ sgl P118/2-2013, cu două jeturi în acțiune simultană, debit 4,2 l/s.                    ’ -/’î 1 jo.|

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ ^uX^^vplum mai mare de 25000 mc avem:                                     vCz°^șri

 • - Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • - 2 jeturi în funcțiune simultană;

 • - Debitul de calcul al instalației 4,2 l/s;

Timpul teoretic de funcționare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art4.35.

Se va realiza instalația de hidranți interiori de tip apă-apă.

Instalații termice. J

Soluțiile tehnice au fost proiectate ținând cont de următoarele normative, norme și standarde:

113- 2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire centrala;

Normativ 1.13/1-2015 - Exploatarea instalațiilor de încălzire centrală;

C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor construcții si a instalațiilor aferente.

Clădire atelier

Instalații sanitare

Soluțiile tehnice au fost propuse ținând cont de: gradul de dotare cu rețele hidroedilitare, caracteristicile construcției, condițiile de mediu, destinația construcției, prevederile normativelor Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale, STAS 1478-90, Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor, Indicativ 19-2015, Alimentări cu apă. Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale, SR 1343/1-2006, Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților, Indicativ Np133-2013, Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-2013.

Instalații de stingere a incendiilor

Soluțiile tehnice au fost propuse ținând cont de: gradul de dotare cu rețele hidroedilitare, caracteristicile construcției, condițiile de mediu, destinația construcției, prevederile normativului Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-1999 și Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-2013 partea a Il-a,

Se va realiza instalație de stingerea incendiilor cu hidranți interiori, conform P118/2-2013, cu două jeturi în acțiune simultană, debit 4,2 l/s.

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem:

 • - Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • - 2 jeturi în funcțiune simultană;

 • - Debitul de calcul al instalației 4,2 l/s;

Timpul teoretic de funcționare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art 4.35.


Se va realiza instalația de hidranți interiori de tip apă-apă.

Instalații termice. 9

Soluțiile tehnice au fost proiectate ținând cont de următoarele normative, norme și standarde:

I 13 - 2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire centrala;

Normativ 1.13/1-2015 - Exploatarea instalațiilor de încălzire centrală;

C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor construcții si a instalațiilor aferente.

 • 4.4.11. Cerința /g - Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune Clădire cămin

Instalația de utilizare gaze naturale respetă normele în vigoare, se vor monta detectoare de gaze unde se impune.

Clădire atelier

Instalația de utilizare gaze naturale respetă normele în vigoare, se vor monta detectoare de gaze unde se impune.

 • 4.4.12. Cerința le - Instalații electrice aferente construcțiilor

Clădire cămin, clădire atelier

Iluminatul trebuie să permită copiilor și personalului să se deplaseze și permită studiului precum și să-și execute lucrările în siguranță, trebuie respectate nivelurile de iluminare cerute, efectele de orbire sau de oboseală vizuală fiind reduse la minim asigurându-se astfel confortul vizual.

Licăririle, pâlpâirile, efectele stroboscopice și toate celelalte efecte supărătoare, voite sau nu, trebuie complet eliminate.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat sunt alese astfel încât să suporte de 5 ori masa corpului de iluminat (dar nu mai puțin de 10 kg).

întrerupătoarele se vor monta pe conductoarele de fază.

Toate aparatele de iluminat vor fi prevăzute cu aprindere electronică.

Se vor evita orbirile directe și indirecte datorate aparatelor de iluminat.

Aportul de căldură de la sursele de iluminare montate trebuie limitat la un nivel care să nu incomodeze personalul. Mai mult, sursele artificiale de iluminare trebuie amplasate în așa fel încât să nu existe nici un risc de ardere.


Pentru a asigura un iluminat de calitate se vor folosi lămpi generație, cu indicele de redare al culorii de cel puțin 80.

Toate carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi de protecție.

Spații tehnice - Nivel de iluminare 300lx.

în spațiile tehnice se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente cu grad ridicat de protecție la praf și umiditate (IP65) 2x36W sau 2x58W, carcasa din poliester armat cu fibră de sticlă și dispersor acrilic, balast electronic.

Coridoare - Nivel de iluminare 150 Ix.

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 2x18W cu reflectoare laterale mate, anodizate și lamele transversale drepte, profilate, realizate din aluminiu de înaltă calitate, IP20, balast electronic.

Săli- Nivel de iluminare 500lx.

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 2x36W cu reflectoare laterale parabolice din aluminiu oglindat și lamele transversale parabolice din aluminiu oglindat, cu planuri de protecție vizuală cu limite de 60° respectiv 65°, IP20, balast electronic.

Băi și toalete - Nivel de iluminare 150 Ix.

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente etanșe IP44, 1x18W, montate deasupra oglinzilor, difuzor opal.

Iluminatul de siguranță

Iluminatul de siguranță cuprinde iluminantul pentru evacuare și iluminatul anti-panică.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare trebuie să asigure marcarea căilor de evacuare în siguranță a clădirii în cazul căderii alimentării sistemului normal de iluminat. Toate ieșirile și evacuările trebuie să fie bine semnalizate și vizibile din orice poziție.

Acesta va fi realizat cu aparate de iluminat fluorescente 1x8W, cu baterie pentru funcționare autonomă minim 1,5 h, de tip menținut, cu pictograma pentru marcarea direcției de evacuare, distanța de vizibilitate 24 m.

Aparatul va avea buton de test și led pentru indicarea încărcării.

Iluminatul de siguranță anti-panică va fi asigurat de o parte din corpurile de iluminat normal, corpuri ce vor fi alimentate din sursa de alimentare de rezervă. Se va prevedea iluminat de siguranță antipanică în spațiile destinate grupelor, holuri și în spațiile cu aglomerări de persoane.

Acesta trebuie să asigure un nivel de iluminare mai mare sau egal cu 5lx.

Timpii de punere în funcțiune a sistemelor de iluminat de siguranță la întreruperea sistemului de iluminat normal este:

 • - 0,5 - 5 sec. pentru iluminatul pentru continuarea lucrului și pentru/intefvențiile în zonele de risc;

 • - 5 secunde pentru iluminatul de evacuare, circulație, împotriva’panicii, pentru veghe, marcarea hidranților.

Iluminatul exterior

Nivelul de iluminare va fi de 30lx.

Acesta se va realiza cu aparate de iluminat tip proiector LED 75W IP65, în carcasă de polipropilenă armată cu fibră de sticlă, stabilizată UV montate pe pereții clădirii.

Curenti slabi

Obiectivul la care face referire prezenta documentație va fi prevăzut cu sistem de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcții:

alarmă în caz de detecție a unui început de incendiu, prin utilizarea de detectoare automate de fum și/sau temperatură (după caz);

avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unui început de incendiu;

avertizare personal operator, prin indicarea locului unde s-a produs evenimentul;

avertizare optică și acustică atât în interior cât și în exteriorul obiectivului;

Legi, standarde si normative:

NP-17-11 - Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor aferente clădirilor.

Legea 10/1995 - Legea privind calitatea în construcții.

Legea 307/2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor.

SR EN 54 (grup de standarde) - Sisteme de detectare și alarmă la incendiu.

118/1-2001 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție.

P118/3-2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a constrcucțiilor, partea a 11l-a - Instalații de detectare, semnalizare si avertizare.

P 118-99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.

NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice.

SR CEI 60364 - 4 - Instalații electrice în construcții. Mijloacele de protecție pentru asigurarea securității.

SR HD 60364-4-41 - Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecție pentru asigurarea securității. Protecția împotriva șocurilor electrice.

SR CEI 60364 - 5 Instalații electrice în construcții. Alegerea și montarea echipamentelor electrice.

O *

SR HD 60364-5-54/CEI60364-5-54 - Instalații electrice de jo^ă^țefisiune.x^> Partea 5-54: Alegerea și montarea echipamentelor electrice. Sisteme delegânș £ la pămînt. conductoare de protecție și conductoare de echipotențiahzare -_'7

SR CEI 60364 - 7 - Instalații electrice în construcții. ReglemeniărKpențr>/sz instalații și amplasamente speciale.                                  ^ z, 'ești

Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă.

Legea 137/29.12.95 - Legea protecție mediului.

Legea 465/18.07.2001 - Lege pentru aprobarea O.U.G. NR.16/2001 privind gestionarea deșeurilor.

Legea 426/18.07.2001 - Lege pentru aprobarea O.U.G. nr.78/2001 privind regimul deșeurilor.

HG nr. 856/16.08.2002 - H.G. privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

 • 4.4.13 Cerința Se - Sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apă și stingere a incediilor, rețele termice;

Clădire cămin

Se vor păstra sistemele exterioare existente, iar in ceea ce privește stingerea incendiilor se vor respecta prescripțiile din scenariul de incendiu referitor la hidranții interiori și exteriori.

Clădire atelier

Se vor păstra sistemele exterioare existente, iar in ceea ce privește stingerea incendiilor se vor respecta prescripțiile din scenariul de incendiu referitor la hidranții interiori si exteriori. ?

 • 4.4.15 Cerința Sif- Sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj;

Nu este cazul.

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora
  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

   • 5.1.1. descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

în urma investigațiilor efectuate se concluzionează faptul că realizarea lucrărilor propuse este posibilă, în ipoteza respectării recomandărilor de mai jos - prezentate în două scenarii (minimal, respectiv maximal). în virtutea acestor rezultate, se poate

concluziona că lucrările de modernizare se pot efectua, fiind totuși necesare:lucrăride;? reabilitare structurală.                                                           Ir " V ,•

SCENARIUL 1 - varianta minimală

1.1 Recomandări pentru Corp C2 - Cămin - Tronson 1 și 2                     '

Pentru montarea liftului se impun următoarele intervenții structurale:

 • - executarea unor pereți noi din beton armat ce vor reprezenta structura liftului propus. Pentru ancorarea corespunzătoare a pereților noi se vor executa fundații continue noi, realizate din beton armat, conectate cu fundațiile construcției existente. Cota de fundare a fundațiilor noi va fi identică cu cea a fundațiilor existente.

 • - la fiecare nivel al construcției existente se va realiza câte un gol în placa planșeului, pentru a asigura accesul liftului. La fiecare nivel, placa planșeului se va ancora corespunzător în pereții noi din beton armat prin intermediul unor centuri executate la nivelul plăcilor. De asemenea, podestele intermediare ale scărilor de la toate nivelurile se vor ancora în peretele nou din beton armat adiacent prin intermediul unei centuri.

Măsuri generale

 • - se va interveni asupra zonelor unde nu mai este asigurată o grosime suficientă a stratului de acoperire cu beton. Aceste zone au fost observate în special în zonele de exterior, de la balcoane/terase, unde betonul a fost supus variațiilor ciclice de temperatură. Pentru remedierea acestor deficiențe se impune executarea unor reparații locale cu mortare de reparații și protejarea betonului prin hidroizolare și termoizolare.

 • - toate finisajele pardoselilor și pereților se vor reface în soluții care să conducă la încărcări mai mici decât cele ale finisajelor înlocuite

 • - toate compartimentările se vor executa într-o variantă ușoară, din gips-carton, pentru a nu aduce un spor semnificativ încărcărilor gravitaționale

 • - toate soluțiile de termo-hidroizolație din cadrul elementelor de acoperiș vor fi refăcute utilizând sisteme care să conducă la încărcări mai mici decât cele actuale

 • - refacerea tuturor treptelor de acces și a trotuarelor exterioare de protecție deteriorate

 • - în conformitate cu propunerile raportului de audit energetic, se propun și următoarele intervenții:

 • - izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

 • - izolarea termica a plăcii peste subsolul tehnic, cu polistiren^^^cW^^ grosime,

gr*/                  i !

 • - izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 crn-'^injyal JJ minerală bazaltică;                                               \c^

 • - montare tâmplărie eficientă energetic;

  .....


 • - montarea de pompe de căldură, pentru aport la încălzire și panouri

solare pentru aport la apă caldă de consum

 • 1.2 Recomandări pentru Atelier - Tronson 1 și 2

Intervenții structurale

 • - se vor consolida prin cămășuire cu beton armat toți stâlpii construcției de la primul nivel (parter). Cămășuiala se va executa din beton de clasă C25/30, se va aplica pe toate cele 4 laturi ale stâlpilor, va avea o grosime de minim 15 cm și va fi armată astfel încât să rezulte un procent total de armare al stâlpului de minim 1,5%. Se va asigura conlucrarea între betonul nou și cel existent prin pregătirea corespunzătoare a suprafețelor stâlpilor. Se va asigura ancorarea corespunzătoare a barelor longitudinale în fundații. Armarea transversală se va dimensiona astfel încât să se evite cedarea din forță tăietoare a stâlpilor, evitându-se astfel un comportament fragil.

 • - se vor consolida grinzile de cadru ale scheletului structural din beton armat de la parter pentru sporirea atât a momentului încovoietor capabil, cât și a forței tăietoare capabile. Dimensionarea sistemului de consolidare se va face astfel încât să fie respectate prescripțiile actuale pentru proiectarea elementelor structurale din zone seismice.

Măsuri generale

 • - toate finisajele pardoselilor și pereților se vor reface în soluții care să conducă la încărcări mai mici decât cele ale finisajelor înlocuite

 • - toate compartimentările se vor executa într-o variantă ușoară, din gips-carton, pentru a nu aduce un spor semnificativ încărcărilor gravitaționale

 • - toate termoizolațiile și hidroizolațiile din cadrul elementelor de acoperiș terasă se vor reface utilizând sisteme care să conducă la încărcări mai mici decât cele actuale - refacerea tuturor treptelor de acces și a trotuarelor exterioare de protecție deteriorate

 • - în conformitate cu propunerile raportului de audit energetic, se propun.și următoarele intervenții:                                                     -

 • - izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată-, minerala bazaltică;                                                                             -

 • - izolarea termica a plăcii peste subsolul tehnic, cu polistiren de 10 cm grosime;

 • - izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vată minerală bazaltică;

 • - montare tâmplărie eficientă energetic;

 • - montarea de pompe de căldură, pentru aport la încălzire și panouri solare pentru aport la apă caldă de consum

Scenariul 2 - varianta maximală

2.1 Recomandări pentru Corp C2 - Cămin - Tronson 1 și 2

Suplimentar recomandărilor enunțate în cadrul Scenariului 1 se propune consolidarea elementelor structurale utilizând cămăsuieli din beton armat, materiale compozite polimerice (FRP) sau mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlă (TRM, FRC, FRM).

Se vor consolida toți pereții structurali utilizând una dintre soluțiile enunțate anterior. Se va asigura conlucrarea corespunzătoare cu elementele structurale existente, continuitatea soluției între nivelurile structurii precum și ancorarea în fundații și în centura de la partea superioară.

2.2 Recomandări pentru Atelier - Tronson 1 și 2

Suplimentar recomandărilor enunțate în cadrul Scenariului 1 se propune extinderea consolidării stâlpilor și grinzilor pe toată înălțimea clădirii, soluțiile urmând a fi similare cu cele enunțate în cadrul Scenariului 1, asigurându-se conlucrarea corespunzătoare cu elementele structurale existente și continuitatea soluției între nivelurile structurii.

Scenariul 1 este cel recomandat din punct de vedere tehnico-economic. - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Atât pentru clădirea cu funcțiunea de cămin cât și pentru atelier, se vor desface în totalitate tencuielile exteriore, și se vor retencui pereții cu mortar M100T.

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fărăț /. modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Clădire cămin                                               -

Desfacerea stratificației acoperișului tip terasă până la placa de betdn'armat., Desfacerea termosistemului și a tencuielilor existente la pereții exteriori.

Desfacerea pardoselilor existente.

Se vor demola pereții de compartimentare din fiecare cameră și din zona de baie de la fiecare nivel.

în zona casei de scară principale se va crea un gol în planșeu pentru montarea unui lift pentru persoane.

Clădire atelier

Desfacerea stratificației acoperișului tip terasă până la placa de beton armat.

Desfacerea pardoselilor existente.

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; Crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități:

Clădire cămin

 • - în zona casei de scară principală s-a prevăzut un ascensor pentru persoane cu dizabilități, cu mișcare verticala;

Clădire atelier

 • - în zona casei de scară principală s-a prevăzut o platformă elevatoare pentru persoane cu dizabilități;

Lucrări de refacere a pardoselilor:

Clădire cămin

 • - după desfacerea pardoselilor, se toarnă o șapă autonivelantă, apoi se lipesc cu adeziv pardoselile din PVC.

Clădire atelier

 • - după desfacerea pardoselilor, se toarnă o șapă autonivelantă, apoi se lipesc cu adeziv pardoselile din PVC sau poliuretanice.

Lucrări de compartimentare:

Clădire cămin

 • - la nivelul fiecărei camere se va realiza prin compartimentare cu pereți ușori cate un grup sanitar propriu.

Clădire atelier

 • - în zona grupurilor sanitare se va realiza prin compartimentare cu pereți ușori un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități.

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul.

 • 5.1.2. descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse îmȘoluția -Ți \ tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolațiC. 1 x Z ) repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcj^^^^^J Z demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, dG^aipaz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru^^’ asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Clădire cămin

Refacerea acoperișului tip terasă necirculabilă - se vor elimina toate straturile nestructurale (umplutură/hidro-termoizolație de pe planșeul din beton armat de peste etaj). Terasa va avea următoarea stratificație:

 • - șapă de pantă;

 • - barieră de vapori;

 • - termoizolație, vată minerală bazaltică de 20cm;

 • - strat de separație, folie de polietilenă;

 • - șapă suport hidroizolație 5cm;

 • - hidroizolație, două membrane bituminoase;

 • - strat de separație, geotextil;

 • - strat de protecție cu grosimea de 8cm, pietriș.

Izolarea termică a fațadelor, partea viitrată:

Reabilitarea termică a fațadei vitrate (ferestre, uși acces, balcoane)se va face prinînlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min.10000 cicluri - la ferestre si min.100000 cicluri la usi; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer : min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură oțel zincat; grila de ventilație; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.50 m2K/W, având clasa de reacție la foc C-s2, dO. Ușa de acces în casa scării va fi dotată cu sistem automat de închidere.

Izolarea termica a perețiilor exteriori, partea opacă:

Reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armată cu plasa din fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. Termoizolatia de la nivelul fațadelor va fi din placi de vată minerală, cu următoarele caracteristici minime RC=30 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție la foc A1 sau A2-s1,d0, cu o grosime de 10 cm. Șpaleții vor fi termoizolați cu același sistem cu o grosime de 2-3 cm.

în vederea stopării infiltrațiilor de la nivelul fundațiilor și pereților, se vor aplica hidroizolații verticale pe toate fundațiile pereților exteriori.

Clădire atelier

Refacerea acoperișului tip terasă necirculabilă - se vor elimina toate straturile nestructurale (umplutură/hidro-termoizolație de pe planșeul din beton armat de peste etaj). Terasa va avea următoarea stratificație:

 • - șapă de pantă;

 • - barieră de vapori;

 • - termoizolație, vată minerală bazaltică de 20cm;

 • - strat de separație, folie de polietilenă;

 • - șapă suport hidroizolație 5cm;

 • - hidroizolație, două membrane bituminoase;

 • - strat de separație, geotextil;

 • - strat de protecție cu grosimea de 8cm, pietriș.

Izolarea termică a fațadelor, partea viitrată:

Reabilitarea termică a fațadei vitrate (ferestre, uși acces, balcoane)se va face prinînlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere; min.10000 cicluri-la ferestre si min.100000 cicluri la usi; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer ; min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură oțel zincat; grila de ventilație; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.50 m2K/W, având clasa de reacție la foc C-s2, dO. Usa de acces în casa scării va fi dotatăcu sistem automat de închidere.

Izolarea termica a perețiilor exteriori, partea opacă:

Reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armată cu plasa din fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. Termoizolatia de la nivelul fațadelor va fi din placi de vată minerală, cu următoarele caracteristici minime RC=30 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție la foc A1 sau A2-s1,d0, cu o grosime de 10 cm. Șpaleții vor fi termoizolați cu același sistem cu o grosime de 2-3 cm.

în vederea stopării infiltrațiilor de la nivelul fundațiilor și pereților, se vor aplica hidroizolații verticale pe toate fundațiile pereților exteriori.

Instalații

Clădire cămin

Varianta 1:

INSTALAȚII EXTERIOARE

Instalații Sanitare: 7

Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la rețeaua stradală printr-un branșament nou din țeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm. Căminul de branșament va fi dotat cu vane de închidere, filtru si contorizare.

Instalații de Canalizare si Pluviale: 7                                                     7

Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între Dn 110 mm-160 mm. Instalația de canalizare menajeră exterioară va

o?

prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul copdudtfelorșî^ a căminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră \ stradală.                                                                             ff' U r- • /

Pentru instalația exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte ștj fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal « cuprins între DN 110 mm și 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului"l-vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm și direcționate de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală.

INSTALAȚII INTERIOARE 9

Instalații Sanitare: 9

Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PPR, având diametrul cuprinse între Dn.15mm și 50mm. Rețeaua de de distribuție este inferioară, de tip arborescent, având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.16mm. Prepararea apei calde menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediul unui boiler cu două serpentine alimentat de panouri solare și pompe de căldură.

Instalații de Canalizare: j

Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP , cu mufă și garnitură de cauciuc, destinate instalațiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 și 125mm. Pentru spălătoarele din bucătărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curațiere și căciulă de protecție pentru partea superioară a conductei de ventilare.

Instalații Termice:

Pentru acoperirea necesarelor de căldură și de preparare a apei calde menajere au fost alese pompe de căldură montate în cascadă cu funcție de preparare agent termic și agent de răcire. Pentru acoperirea necesarului total de încălzire, instalația locală de preparare a agentului termic va fi ajutată de punctul termic din zonă care a fost echipat cu un modul termic independent compus din schimbătoare de căldură în plăci și grup de pompare. Pompele de căldură reversibile alimentează serpentina unui boiler care produce apă caldă menajeră a doua serpentina fiind conectata la panouri solare montate pe acoperiș pentru ridicarea eficientei termice la prepararea apei calde menajere. încălzirea încăperilor se realizează prin intermediul corpuri statice din otel pentru încălzire, conductele de distribuție al agentului termic este de tip ramificat montate mascat în elementele de construcție.

J

Instalații de Ventilare: 9

S-au proiectat instalații de ventilare și climatizare pentru toate încăperile imobilului. Tratarea aerlui se va face prin intermediul unui CTAțcentrala de tratare a aerului) amplasat la nivelul solului, în apropierea clădirii. Agentul de căldură necesare bateriei de încălzire a aerului este produs prin intermediul pompelor de căldură reversibile aer-apa si a modul termic independent compus din schimbătoare de căldură în plăci și grup de pompare. Agentul de răcire necesare bateriei de răcire a aerului este produs doar prin intermediul pompelor de căldură reversibile aer-apa.

Tubulatura se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitWui.de'aeH      1

evacuat pe ramură de distribuție se va face prin intermediul unor clapete^e reglarez V*’. Aspirarea aerului viciat și refularea aerului proaspăt se realizează prin fflrt^me^iutj^/^/ anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul pro^s^ăt.VQ'fi preluat printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, și transportat prin tubulaferȘ j rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare.                           - -

Varianta 2:

INSTALAT!! EXTERIOARE 9

Instalații Sanitare:

Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la rețeaua stradală printr-un branșament nou din țeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm. Căminul de branșament va fi dotat cu vane de închidere, filtru și contorizare.

Instalații de Canalizare si Pluviale:

Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între Dn 110 mm-160 mm. Instalația de canalizare menajeră exterioară va prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul conductelor și a căminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră stradală.

Pentru instalația exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între DN 110 mm și 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm și direcționale de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală.

INSTALAȚII INTERIOARE 9

Instalații Sanitare: 7

Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PPR, având diametrul cuprinse între Dn.15mm și 50mm. Rețeaua de de distribuție este inferioară, de tip arborescent, având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.16mm. Prepararea apei calde menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediul unui boiler cu două serpentine alimentat de panouri solare și pompe de căldură.

Instalații de Canalizare: >

Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP , cu mufă și garnitură de cauciuc, destinate instalațiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 și 125mm. Pentru spălătoarele din bucătărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curațiere și căciulă de protecție pentru partea superioară a conductei de ventilare.

Instalații Termice:

7

Pentru acoperirea necesarelor de căldură și de preparare axațrei'e^^; N&J menajere au fost alese pompe de căldură montate în cascadă c^^unc^^de, j| preparare agent termic și agent de răcire. Pompele de căldură '^eve^ît^ alimentează serpentina unui boiler care produce apă caldă mena]Mă\^tdoâa serpentina fiind conectala la panouri solare montate pe acoperiș pentra^^are^ O/ eficientei termice la prepararea apei calde menajere. încălzirea încăpeTrfor=Xse^ realizează prin intermediul corpuri statice din otel pentru incalzire, conductele de distribuție al agentului termic este de tip ramificat montate mascat în elementele de construcție.

»

Instalații de Ventilare: y

S-au proiectat instalații de ventilare și climatizare pentru toate încăperile imobilului. Tratarea aerlui se va face prin intermediul unui CTA(centrala de tratare a aerului) amplasat la nivelul solului, în apropierea clădirii. Agentul de căldură și răcire necesare bateriei de încălzire și răcire a aerului este produs prin intermediul pompelor de căldură.

Tubulatura se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitului de aer evacuat pe ramură de distribuție se va face prin intermediul unor clapete de reglare. Aspirarea aerului viciat și refularea aerului proaspăt se realizează prin intermediul anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul proaspăt va fi preluat printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, și transportat prin tubulatură rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare.

Clădire atelier

Varianta 1:

INSTALAȚII EXTERIOARE

Instalații Sanitare:

3

Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la rețeaua stradală printr-un branșament nou din țeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm. Căminul de branșament va fi dotat cu vane de închidere, filtru si contorizare.

Instalații de Canalizare si Pluviale:

Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între Dn 110 mm-160 mm. Instalația de canalizare menajeră exterioară va prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul conductelor și a căminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră

stradală.


Pentru instalația exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între DN 110 mm și 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm și direcționate de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală.

INSTALAȚII INTERIOARE f

Instalații Sanitare:

y

Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PF^^avârid^ diametrul cuprinse între Dn.15mm și 50mm. Rețeaua de de distribuție jeșteșC) inferioară, de tip arborescent, având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legșturălpnn^.j intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.16mm. Prepararea apei; calde-, menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediukuriffi o boiler cu două serpentine alimentat de panouri solare și pompe de căldură.

Instalații de Canalizare:

Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP , cu mufă și garnitură de cauciuc, destinate instalațiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 și 125mm. Pentru spălătoarele din bucătărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curațiere și căciulă de protecție pentru partea superioară a conductei de ventilare.

Instalații Termice:

Pentru acoperirea necesarelor de căldură și de preparare a apei calde menajere au fost alese pompe de căldură montate în cascadă cu funcție de preparare agent termic și agent de răcire. Pentru acoperirea necesarului total de încălzire, instalația locală de preparare a agentului termic va fi ajutată de punctul termic din zonă care a fost echipat cu un modul termic independent compus din schimbătoare de căldură în plăci și grup de pompare. Pompele de căldură reversibile alimentează serpentina unui boiler care produce apă caldă menajeră a doua serpentina fiind conectala la panouri solare montate pe acoperiș pentru ridicarea eficientei termice la prepararea apei calde menajere. încălzirea încăperilor se realizează prin intermediul corpuri statice din otel pentru incalzire, conductele de distribuție al agentului termic este de tip ramificat montate mascat în elementele de construcție.

J

Instalații de Ventilare: >

S-au proiectat instalații de ventilare și climatizare pentru toate încăperile imobilului. Tratarea acrlui se va face prin intermediul unui CTA(centrala de tratare a aerului) amplasat la nivelul solului, în apropierea clădirii. Agentul de căldură necesare bateriei de încălzire a aerului este produs prin intermediul pompelor de căldură reversibile aer-apa si a modul termic independent compus din schimbătoare de căldură în plăci și grup de pompare. Agentul de răcire necesare bateriei de răcire a aerului este produs doar prin intermediul pompelor de căldură reversibile aer-apa.

Tubulatura se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitului de aer evacuat pe ramură do distribuție se va face prin intermediul unor clapete de reglare. Aspirarea aerului viciat și refularea aerului proaspăt se realizează prin intermediul anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul proaspăt va fi preluat printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, și transportat prin tubulatură rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare.

Varianta 2:

INSTALAȚII EXTERIOARE

Instalații Sanitare:

Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la rețeaua straisl^ta'pfțffțiî?;; un branșament nou din țeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm.A^minul de? branșament va fi dotat cu vane de închidere, filtru si contorizare. |

Ja

1 /


V \ m

Instalații de Canalizare și Pluviale:                        V/'—'

Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza con^M^jB»»' fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal

cuprins între Dn 110 mm-160 mm. Instalația de canalizare menajeră exterioară va prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul conductelor și a căminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră


stradală.


Pentru instalația exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între DN 110 mm și 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm și direcționate de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală.

INSTALAȚII INTERIOARE

Instalații Sanitare: 1

Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PPR, având diametrul cuprinse între Dn.15mm și 50mm. Rețeaua de de distribuție este inferioară, de tip arborescent, având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.16mm. Prepararea apei calde menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediul unui boiler cu două serpentine alimentat de panouri solare și pompe de căldură.

Instalații de Canalizare:

Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP , cu mufă și garnitură de cauciuc, destinate instalațiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 și 125mm. Pentru spălătoarele din bucătărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curațiere și căciulă de protecție pentru partea superioară a conductei de ventilare.

Instalații Termice: 1

Pentru acoperirea necesarelor de căldură și de preparare a apei calde menajere au fost alese pompe de căldură montate în cascadă cu funcție de preparare agent termic și agent de răcire. Pompele de căldură reversibile alimentează serpentina unui boiler care produce apă caldă menajeră a doua serpentina fiind conec ala la panouri solare montate pe acoperiș pentru ridicarea eficientei termice la prepararea apei calde menajere. încălzirea încăperilor se realizează prin intermediul corpuri statice din otel pentru încălzire, conductele de distribuție al agentului termic este de tip ramificat montate mascat în elementele de construcție.

Instalații de Ventilare:

»

S-au proiectat instalații de ventilare și climatizare pentru toate în^^ri^XvvjA imobilului. Tratarea aerlui se va face prin intermediul unui CTA(centrala dje tr^^^ffli aerului) amplasat la nivelul solului, în apropierea clădirii. Agentul de câțdtiră necesare bateriei de încălzire și răcire a aerului este produs prin internW^J^~S0 pompelor de căldură.

Tubulatura se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitulur’Cte^î^ preluat printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, și transportat prin tubulatură rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare.

evacuat pe ramură de distribuție se va face prin intermediul unor clapete de reglare.


Aspirarea aerului viciat și refularea aerului proaspăt se realizează prin intermediul anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul proaspăt va fi


Clădire Cămin

Instalații hidranti 9                       9

Instalația de hidranti interiori 9                              9

Se va realiza instalație de stingerea incendiilor cu hidranți interiori, conform P118/2-2013, cu două jeturi în acțiune simultană, debit 4,2 l/s.

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem:

 • - Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • - 2 jeturi in funcțiune simultană;

 • - Debitul de calcul al instalației 4,2 l/s;

Timpul teoretic de funcționare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art4.35.

Se va realiza instalație de hidranți interiori de tip apă-apă.

S-au prevăzut hidranți de incendiu interiori 050 STAS 2501/79, compus din hidrantul propriu-zis, racord de refulare tip "C" țeava de mană, având diametrul orificiului ajutajului final d= 13 mm, cu furtun tip C (050 mm), plat, din fire poliesterice cauciucat, cu lungimea de 20 m, totul montat în cutie metalică pentru hidranți interiori (SR EN 671-1). Cutia de hidrant interior va conține minim: rolă furtun, țeavă de refulare, robinet hidrant incendiu, suport rolă furtun, cheie racord ABC.

în apropierea hidranților de incendiu (la maximum 1,5 m) se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranță pentru marcarea acestora.

Rețeaua de alimentare cu apă a hidranților se va realiza cu conducte din otel zincat, cu diametrul de 2 1/2” respectiv 2”, PN 16 bar.

Instalația de hidranți exteriori

Conform P118/2/2013, art 6.1.: la clădiri de învățământ cu mai mult de 200 de persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp ori cu mai mult de două niveluri supraterane, este necesară echiparea cu hidranți de incendiu exteriori.

Se menționează că hidranții exteriori sunt prezenți în incintă.

Grupul de pompare

Grupul de pompare este alcătuit din:

Grup de pompare, cu 2 electropompe, montate pe același șasiu, (1 pompa activă și una de rezervă), complet echipate (armături de închidere și reglare, protecție contra lipsei apei, tabloul electric de comandă și control etc.), având caracteristicile:

 • - debit Q=20 mc/h;

 • - presiunea H=5,5 bar;

Modul de acționare a pompelor de incendiu este hidraulic, la sc presai din instalație în urma dechiderii robinetelor de la hidranți; în acest sen^ș-ș^ptjev^z un vas hidrofor cu volumul de 121.

Oprirea pompelor se realizează manual din stația de pompare, după terminarea stingerii incendiului, sau automat la terminarea rezervei de apă.

Pentru alimentarea cu apă a rețelei de hidranți interiori de la pompele mobile s-a prevăzut un cămin cu ventil și 2 racorduri fixe cu cuplaj storz 65 mm, conf art. 4.27 di P118/2-2013.

Grupul de pompare are dubla alimentare cu energie electrică: de la rețea și de la grupul electrogen propus, amplasat în exteriorul clădirii.

Rezerva de apa

Rezerva de apă este amplasată într-un spațiu special amenajat, cu acces direct din exterior și este stocată în două rezervoare din PVC, având volumul de 2 mc fiecare.

Umplerea rezervorului se realizează de la coloana existentă, prin intermediul unei conducte de OL Zn de 1”. Pentru umplerea bazinelor se va folosi câte un robinet cu plutitor. Rezerva de apă pentru incendiu se va reface în maxim 24 de ore.

Pentru golirea rezervorului s-a prevăzut un sifon de pardoseală legat la rețeaua de canalizare existentă prin intermediul unei conducte din PVC 110 mm. Se recomanda golirea rezervorului de incediu la min 3 ani în vederea efectuării controalelor de calitate.

Pentru evitarea inundării accidentale, rezervorul de apă este prevăzut cu supraplin - o conductă din PVC 110 mm, legată la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

în scopul supravegherii permanente a alimentării cu apă a rezervei de apă s-au prevăzut instalații pentru semnalizarea optică și acustică a nivelului rezervei de incendiu, conf. Art. 12.7 din P118/2-2013.

Clădire Atelier

Instalații hidranți

Instalația de hidranți interiori

Se va realiza instalație de stingerea incendiilor cu hidranți interiori, conform P118/2-2013, cu două jeturi în acțiune simultană, debit 4,2 l/s.

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem:

 • - Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • - 2 jeturi in funcțiune simultană;

 • - Debitul de calcul al instalației 4,2 l/s;

Timpul teoretic de funcționare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art 4.35.

Se va realiza instalație de hidranți interiori de tip apă-apă.

S-au prevăzut hidranți de incendiu interiori 050 STAS 2501/79, compus din hidrantul propriu-zis, racord de refulare tip "C" țeava de mană, având diametrul orificiului ajutajului final d= 13 mm, cu furtun tip C (050 mm), plat, din fire poliesterice cauciucat, cu lungimea de 20 m, totul montat în cutie metalică pentru hidranți interiori (SR EN 671-1). Cutia de hidrant interior va conține minim: rolă furtun, țeavă de refulare, robinet hidrant incendiu, suport rolă furtun, cheie racord ABC.

.                                                                                 Or- *'■ v& h

In apropierea hidranților de incendiu (la maximum 1,5 m) s^yprrfnpritaylăm^i j pentru asigurarea iluminatului de siguranță pentru marcarea acestora?'

Rețeaua de alimentare cu apă a hidranților se va realiza cu conducte-din otel zincat, cu diametrul de 2 1/2” respectiv 2”, PN 16 bar.                v- P/>

Instalația de hidranți exteriori

Conform P118/2/2013, art 6.1.: la clădiri de învățământ cu mai mult de 200 de persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp ori cu mai mult de două niveluri supraterane, este necesară echiparea cu hidranți de incendiu exteriori.

Se menționează că hidranții exteriori sunt prezenți în incintă.

Grupul de pompare

Grupul de pompare este alcătuit din:

Grup de pompare, cu 2 electropompe, montate pe același șasiu, (1 pompa activă și una de rezervă), complet echipate (armături de închidere și reglare, protecție contra lipsei apei, tabloul electric de comandă și control etc.), având caracteristicile:

 • - debit Q=20 mc/h;

 • - presiunea H=5,5 bar;

Modul de acționare a pompelor de incendiu este hidraulic, la scăderea presiunii din instalație în urma dechiderii robinetelor de la hidranți; în acest sens s-a prevăzut un vas hidrofor cu volumul de 121.

Oprirea pompelor se realizează manual din stația de pompare, după terminarea stingerii incendiului, sau automat la terminarea rezervei de apă.

Pentru alimentarea cu apă a rețelei de hidranți interiori de la pompele mobile s-a prevăzut un cămin cu ventil și 2 racorduri fixe cu cuplaj storz 65 mm, conf art. 4.27 di P118/2-2013.

Grupul de pompare are dubla alimentare cu energie electrică: de la rețea și de la grupul electrogen propus, amplasat în exteriorul clădirii.

Rezerva de apa

Rezerva de apă este amplasată într-un spațiu special amenajat, cu acces direct din exterior și este stocată în două rezervoare din PVC, având volumul de 2 mc fiecare.

Umplerea rezervorului se realizează de la coloana existentă, prin intermediul unei conducte de OL Zn de 1”. Pentru umplerea bazinelor se va folosi câte un robinet cu plutitor. Rezerva de apă pentru incendiu se va reface în maxim 24 de ore.

Pentru golirea rezervorului s-a prevăzut un sifon de pardoseală legat la rețeaua de canalizare existentă prin intermediul unei conducte din PVC 110 mm. Se recomanda golirea rezervorului de incediu la min 3 ani în vederea efectuării controalelor de calitate.

Pentru evitarea inundării accidentale, rezervorul de apă este prevăzut cu supraplin - o conductă din PVC 110 mm, legată la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

în scopul supravegherii permanente a alimentării cu apă a rezervei de apă s-au prevăzut instalații pentru semnalizarea optică și acustică a nivelului rezervei de incendiu, conf. Art. 12.7 din P118/2-2013.

D. Instalații electrice Clădire Cămin

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se face prin intermediul unui tablou general TG prevăzut cu o cale curent de 0,4 kV executată din cablu de secțiune minim 50 mm2.


Pentru aceasta vor fi necesare următoarele lucrări:

 • - Execuția tablourilor de alimentare cu energie electrică;

 • - Execuția circuitelor de iluminat și forță;

 • - Proiectarea prizei de împământare exterioară și interioară;

 • - Proiectarea instalației de paratrăsnet

Tablourile electrice


în vederea alimentării cu energie electrică construite sunt prevăzute a se realiza 4 tablouri electrice de 0,4 kV dispuse în interiorul clădirii, montate aparent, și u tablou general in Spațiul tehnic amplasat la parter.

Schema electrică de distribuție prezintă modul de alimentare a tablourilor electrice din tabloul general TG.

Pentru alimentarea stației de pompare este prevăzut un tablou al stației de pompare TSP care este alimentat din circuitul de AAR al generatorului electric montat în aceeași încăpere.

Tabloul electric general TG

Realizarea tabloului general este pentru rețeaua de legare la pământ tip TN-S. Tensiunea nominală de izolație este de 1000 V, curentul admisibil de scurtă durată va fi de 45 kA/1sec, frecvența nominală este de 50 Hz.

Circuitul de iluminat și forță

Pentru realizarea circuitului de iluminat s-au prevăzut corpuri de iluminat LED, montate aplicat pe tavan. Nivelul de iluminare al spatiilor a fost calculat conform cerințelor normate pentru grădinițe.

Circuitele electrice sunt realizate din cabluri de cupru CYY-f 2x1,5 mm2 pentru alimentarea corpurilor de iluminat, care vor fi tip LED de 20 W și de 18 W corpuri LED rezistente la apa.

Iluminatul de siguranță este realizat cu corpuri de iluminat prevăzute cu kit de emergență care asigură autonomie de funcționare.

Iluminatul de securitate pentru circulație este realizat cu corpuri de iluminat destinate acestui scop de putere 1x8W cu acumulatori cu autonomie de 3 ore, amplasate în locurile în care pe căile de acces apar obstacole care trebuie evitate.

Corpurile de iluminat pentru ieșire tip EXIT și de iluminat de siguranță pentru hidranți sunt de tip fluorescent 1x8W echipate cu acumulatori ce asigura o automânomie de 3 ore.

Circuitele de prize vor fi executate din cabluri de cupru de tip CYY-f 3x2,5 mm2, prizele fiind montate la cota de +2 m fața de cota pardoseli.

Clădire Atelier

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se face prin intermediul unui tablou general TG prevăzut cu o cale curent de 0,4 kV executată din cablu de secțiune minim 50 mm2.

Pentru aceasta vor fi necesare următoarele lucrări:

 • - Execuția tablourilor de alimentare cu energie electrică;

 • - Execuția circuitelor de iluminat și forță;

 • - Proiectarea prizei de împământare exterioară și interioară;

 • - Proiectarea instalației de paratrăsnet.

Tablourile electrice

în vederea alimentării cu energie electrică construite sunt prevăzute a se realiza 4 tablouri electrice de 0,4 kV dispuse în interiorul clădirii, montate aparent, și u tablou general in Spațiul tehnic amplasat la parter.

Schema electrică de distribuție prezintă modul de alimentare a tablourilor electrice din tabloul general TG.

’^o^'

Pentru alimentarea stației de pompare este prevăzut un tablou agstației deî pompare TSP care este alimentat din circuitul de AAR al generatorului eleâric montat în arPAaqi înrănara                                          \ WW

Tabloul electric general TG

Realizarea tabloului general este pentru rețeaua de legare la pământ ti^N^^/'

Tensiunea nominală de izolație este de 1000 V, curentul admisibil de scurtă durată“va cerințelor normate pentru grădinițe.

fi de 45 kA/lsec, frecvența nominală este de 50 Hz.

Circuitul de iluminat și forță

Pentru realizarea circuitului de iluminat s-au prevăzut corpuri de iluminat LED, montate aplicat pe tavan. Nivelul de iluminare al spatiilor a fost calculat conform


Circuitele electrice sunt realizate din cabluri de cupru CYY-f 2x1,5 mm2 pentru alimentarea corpurilor de iluminat, care vor fi tip LED de 20 W și de 18 W corpuri LED rezistente la apa.

Iluminatul de siguranță este realizat cu corpuri de iluminat prevăzute cu kit de emergență care asigură autonomie de funcționare.

Iluminatul de securitate pentru circulație este realizat cu corpuri de iluminat destinate acestui scop de putere 1x8W cu acumulatori cu autonomie de 3 ore, amplasate în locurile în care pe căile de acces apar obstacole care trebuie evitate.

Corpurile de iluminat pentru ieșire tip EXIT și de iluminat de siguranță pentru hidranți sunt de tip fluorescent 1x8W echipate cu acumulatori ce asigura o automânomie de 3 ore.

Circuitele de prize vor fi executate din cabluri de cupru de tip CYY-f 3x2,5 mm2, prizele fiind montate la cota de +2 m fața de cota pardoseli.

Breviare calcul nivel de iluminare

Clădire Cămin

G.S. / Rezumatînălțimea spațiului: 2.900 m, înălțime de montare: 2.900 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:31

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

152

110

187

0.722

Podea

20

89

75

100

0.841

Tavan

70

104

44

294

0.417

Pereți (4)

50

120

33

583

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

16 x 32 Puncte

0.000 m


Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.989, Tavan / Plan de lucru: 0.687.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

1

LED18W

1800

1800

19.0

Total: 1800

Total: 1800

19.0

Putere specifică: 7.92 W/m2 = 5.21 W/m2/100 Ix (Suprafață: 2.40 m2)

Camera V11 Rezumat

înălțimea spațiului: 2.900 m, înălțime de montare: 2.900 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în

Emax [Ix]

Lux, Scară

1:78

uO

Suprafață

p [%]           Em [Ix]

Emin [Ix]

Plan util

/            127

37

206

0.296

Podea

20            97

47

129

0.484

Tavan

70            42

19

429

0.446

Pereți (10)

50            67

25

184

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.569, Tavan / Plan de lucru: 0.329.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

® (Corp de iluminat) [Im]

<!> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.15 W/m2 = 1.70 W/m2/100 Ix (Suprafață: 18.58 m2)P.09 - HOL l Rezumat

înălțimea spațiului: 2.900 m, înălțime de montare: 2.900 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară 1:45

Emax [Ix]              U0

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Plan util

/

144

99

179         0.690

Podea

20

144

102

178         0.710

Tavan

70

72

38

458         0.532

Pereți (4)

50

111

63

280              /

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.000 m

32 x 32 Puncte

0.000 m

UGR

Perete stânga

Perete inferior (CIE, SHR = 0

Pe lungime-

18

18

.25.)

Transversal la axa corpului de

18       iluminat

18Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.774, Tavan / Plan de lucru: 0.498.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

d> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 3.29 W/m2 = 2.28 W/m2/100 Ix (Suprafață: 12.18 m2)

IXSSfoi o ................'-Z<y.

CoridoiW^â^^Z^'î

v X" XX

115CC , 120 20


150(X)80 150{ ]80 150^80150^80 15^80°15^)' L 150$   150

I-------------------

fl

55


0.00

înălțimea spațiului: 2.900 m, înălțime de montare: 2.900 m, Factor de menținere: 0.80


Valoare în Lux, Scară 1:396

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

165

90

227

0.545

Podea

20

165

88

225

0.534

Tavan

70

93

30

552

0.322

Pereți (4)

50

144

41

1065

/

Plan util:

înălțime:

0.000 m

Raster:

16 x 128 Puncte

Zonă de margine:

0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.886, Tavan / Plan de lucru: 0.563.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<!> (Corp de iluminat) [Im]

(Lămpi) [Im]

P[W]

1

20

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 48000 Total: 48000 400.0

Putere specifică: 4.25 W/m2 = 2.58 W/m2/100 Ix (Suprafață: 94.01 m2)înălțimea spațiului: 2.900 m, înălțime de montare: 2.900 m, Factor de ...     . ,    c

menținere: 0.80                                                          Valoare in Lux, bcara 1.

Suprafață

P [%]

Em [Ix]            E

min [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

532

321

649

0.604

Podea

20

454

303

556

0.667

Tavan

70

172

114

567

0.661

Pereți (4)

50

322

181

544

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine'

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m

UGR       Pe lungime-

Perete stânga    22

Perete inferior    22

(CIE, SHR = 0.25.)

Transversal la axa corpului

21       de iluminat

21

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.665, Tavan / Plan de lucru: 0.324.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

16

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 38400 Total: 38400 320.0

Putere specifică: 7.53 W/m2 = 1.42 W/m2/100 Ix (Suprafață: 42.51 m2)

Camera Vz> / Rezumat

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:78

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

136

53

199

0.388

Podea

20

103

55

130

0.529

Tavan

70

50

24

517

0.483

Pereți (6)

50

80

34

215

/

Plan util:

înălțime:                   0.850 m

Raster:                   32 x 64 Puncte

Zonă de margine:         0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.649, Tavan / Plan de lucru: 0.368.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

cp (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.44 W/m2 = 1.79 W/m2/100 Ix (Suprafață: 16.43 m2)" . . \ ■.fi

P. CASA SCĂRI -7 Rezumat °-

tT-"'T^ ■ O 5t,

înălțimea spațiului: menținere: 0.80

3.000 m, înălțime de montare:

3.000 m, Factor de

Valoare în

Lux, Scară

1:95

Suprafață

p [%]           Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/             121

72

159

0.596

Podea

20           121

74

159

0.609

Tavan

70            49

27

553

0.541

Pereți (8)

50            89

43

484

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine

0.000 m

64 x 64 Puncte

0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.730, Tavan / Plan de lucru: 0.407.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<5 (Corp de iluminat) [Im]

<I> (Lămpi) [Im]

P [W]

1

5

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 12000

Total: 12000

100.0

Putere specifică: 2.19 W/m2 = 1.81 W/m2/100 Ix (Suprafață: 45.69 m2)

3.67 m

înălțimea spațiului: menținere: 0.80

3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de

Valoare în Lux, Scară 1:40

Suprafață

P [%]

Em [Ix]              Emin [Ix]

Emax [lx]                 110

Plan util

/

522            366

628         0.702

Podea

20

392            292

459         0.745

Tavan

70

229            160

592         0.698

Pereți (4)

50

353            180

732              /

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine

0.850 m

32 x 32 Puncte

0.000 m

UGR       Pe lungime-

Perete stânga    18

Perete inferior     18

(CIE, SHR = 0.25.)

Transversal la axa corpului

18      de iluminat

18

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.777, Tavan / Plan

de lucru: 0.439.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

<D (Lămpi) [Im]

P[W]

1

6

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 14400

Total: 14400

120.0

Putere specifică: 10,62 W/m2 = 2.03 W/m2/100 Ix (Suprafață: 11.30 m2)


' 1

p.49 birou / Rezumat

': <?-■■- --vJ' v‘ț. 0 â

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de          Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:37

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

481

307

603

0.639

Podea

20

342

229

419

0.669

Tavan

70

249

171

639

0.687

Pereți (6)

50

341

103

1038

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

32 x 32 Puncte

0.000 m


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.845, Tavan / Plan de lucru: 0.517.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

<I> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

5

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 12000

Total: 12000

100.0

Putere specifică: 12.12 W/mz = 2.52 W/m2/100 Ix (Suprafață: 8.25 m2)înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:69


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

107

53

143

0.498

Podea

20

107

54

143

0.501

Tavan

70

41

23

436

0.560

Pereți (6)

50

70

36

134

/

Plan util:

înălțime:

0.000 m

Raster:

64 x 64 Puncte

Zonă de margine:

0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.651, Tavan / Plan de lucru: 0.386.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<l> (Corp de iluminat) [Im]

<t> (Lămpi) [Im]

P [W]

1

3

LED 18W

2400

2400

20.0

Total: 7200

Total: 7200

60.0

Putere specifică: 1.88 W/m2 = 1.75 W/m2/100 Ix (Suprafață: 31.88 m2)înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:78

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Ernin [Ix]

Errtax [Ix]

uO

Plan util

/

112

78

131

0.698

Podea

20

112

76

130

0.685

Tavan

70

57

31

490

0.534

Pereți (4)

50

90

47

171

/

Plan util:

înălțime:

0.000 m

64 x 32 Puncte

0.000 m


Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.806, Tavan / Plan de lucru: 0.513.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.77 W/m2 = 2.48 W/m2/100 Ix (Suprafață: 14.45 m2)Clădire AtelierSala de clasa - / Rezumat


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                               1:113

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

574

360

691

0.627

Podea

20

494

343

595

0.694

Tavan

70

191

132

588

0.690

Pereți (16)

50

348

163

591

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m


Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.664, Tavan / Plan de lucru: 0.332.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<J> (Corp de iluminat) [Im]

(Lămpi) [Im]

P[W]

1

20

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 48000 Total: 48000 400.0

Putere specifică: 8.05 W/m2 = 1.40 W/m2/100 Ix (Suprafață: 49.71 m2)

0.00

2.65 m

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară 1:113

Emax [Ix]              U0

Suprafață

P [%]

Em [Ix]             Emin [ix]

Plan util

/

120              82

145         0.685

Podea

20

120               81

145         0.672

Tavan

70

55              32

484         0.574

Pereți (4)

50

91              46

153               /

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine'

0.000 m

32 x 64 Puncte

0.000 m

UGR       Pe lungime-

Perete stânga    19

Perete inferior    22

(CIE, SHR = 0.25.)

Transversal la axa corpului de

19       iluminat

20Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.757, Tavan / Plan de lucru: 0.462.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<1> (Corp de iluminat) [Im]

<t> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

3

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 7200

Total: 7200

60.0

Putere specifică: 2.59 W/m2 = 2.16 W/m2/100 Ix (Suprafață: 23.19 m2)înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară 1:35


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

172

135

199

0.785

Podea

20

172

135

198

0.786

Tavan

70

114

64

526

0.561

Pereți (12)

50

161

71

496

/

Plan util:

înălțime:

0.000 m

Raster:

64 x 64 Puncte

Zonă de margine:

0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.933, Tavan / Plan de lucru: 0.664.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<t> (Corp de iluminat) [Im]

<t (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 5.72 W/m2 = 3.33 W/m2/100 Ix (Suprafață: 6.99 m2)

înălțimea spațiului: menținere: 0.80

3.000 m, înălțime de montare:

3.000 m, Factor de

Valoare în

Lux, Scară

1:113

Suprafață

p [%]           Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/            120

57

162

0.476

Podea

20           120

59

162

0.491

Tavan

70            42

25

536

0.584

Pereți (6)

50            75

35

283

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.000 m

64 x 64 Puncte

0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.623, Tavan / Plan de lucru: 0.352.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<I> (Corp de iluminat) [Im]

<D (Lămpi) [Im]

P[W]

1

6

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 14400

Total: 14400

120.0

Putere specifică: 1.83 W/m2 = 1.52 W/m2/100 Ix (Suprafață: 65.75 m2)

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară 1:48

Emax [Ix]               U0

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Plan util

/

184

129

216         0.704

Podea

20

126

98

145         0.779

Tavan

70

84

53

246         0.627

Pereți (4)

50

125

53

245              /

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

32 x 64 Puncte

0.000 m

UGR

Perete stânga

Perete inferior (CIE, SHR = 0

Pe lungime-

21

21 .25.)

Transversal la axa corpului de

20      iluminat

20

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.800, Tavan / Plan de lucru: 0.459.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

4> (Corp de iluminat) [Im]

<1> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED18W

1800

1800

19.0

Total: 3600

Total: 3600

38.0

Putere specifică: 5.85 W/m2 = 3.18 W/m2/100 Ix (Suprafață: 6.50 m2)

înălțimea spațiului: menținere: 0.80

3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de

Valoare în Lux, Scară 1:48

Suprafață

P [%]

Em [Ix]              Emin [Ix]

Emax [Ix]               U0

Plan util

/

121               66

171         0.548

Podea

20

93             63

116         0.681

Tavan

70

39              22

208         0.567

Pereți (4)

50

67              34

148               /

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine'

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m

UGR       Pe lungime-

Perete stânga    21

Perete inferior    21

(CIE, SHR = 0.25.)

Transversal la axa corpului

20      de iluminat

20

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.598, Tavan / Plan de lucru: 0.324.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<I> (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED18W

1800

1800

19.0

Total: 3600

Total: 3600

38.0

Putere specifică: 2.53 W/m2 = 2.09 W/mz/100 Ix (Suprafață: 15.05 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:42

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

113

80

132

0.704

Podea

20

113

80

132

0.704

Tavan

70

58

33

487

0.564

Pereți (12)

50

91

45

166

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.000 m

64 x 32 Puncte

0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.799, Tavan / Plan de lucru: 0.511.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<£> (Corp de iluminat) [Im]

<5 (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.82 W/m2 = 2.50 W/m2/100 Ix (Suprafață: 14.17 m2)

înălțimea spațiului: 3 000 m, înălțime de montare: menținere: 0.80

3.000 m, Factor de

Emin [Ix]

Valoare în Lux, Scară

1:113

Suprafață

p [%]           Em [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/            577

352

696

0.609

Podea

20           497

340

598

0.684

Tavan

70           192

132

590

0.690

Pereți (16)

50           350

164

598

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m

Raport iluminare (~ nform LG7): Pereți / Plan util: 0.664, Tavan / Plan de lucru: 0.333.

Listă bucăți corpi i de iluminat

Nr.

Bucăți

De urnire (Factor de corecție)

<D (Corp de iluminat) [Im]

O> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

20

LED20W

2400

2400

20.0

Total: 48000 Total: 48000 400.0

Putere specifică: 8.11 W/m2 = 1 41 W/m2/100 Ix (Suprafață: 49.31 m2)

0.00

0.00

4.3m

înălțimea spațiului: menținere: 0.80

Suprafață

.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de

p [%]            Em [Ix]             Emin [Ix]

Valoare în Lux, Scară

1:148

Emax [Ix]

uO

Plan util

/            169              63

235

0.372

Podea

20           143             69

178

0.481

Tavan

70            55              32

503

0.578

Pereți (20)

50            97              39

222

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

Raster:

128 x 64 Puncte

Zonă de margine

0.000 m

Raport iluminare (

rorm LG7); Pereți / Plan util: 0.612, Tavan / Plan de lucru

: 0.322.

Listă bucăți corp

de iluminat

Nr. Bucăți Dr

■mire (Factor de corecție) O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P [W]

1          6 LI

20W                                2400

2400

20.0

Total: 14400 Total: 14400 120.0

I 11.50 m


P.04 Spațiu Tehnic

3.15

2.30


Putere specifică: 2 7 W/m2 = 1 40 W/m2/100 Ix (Suprafață: 50.58 m2)

E. 16 Hol- / Rezumat^ț}

90

— 120 ^,150-^ 1 IL 15O_15o" 120 120'

11.75 m

120 120

150*

0___0

150—150

120--

90

0.00

0.00       2.65 m

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară 1:151

Suprafață

p [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]              U0

Plan util

/

123

67

180         0.540

Podea

20

123

67

179         0.542

Tavan

70

57

24

506        0.419

Pereți (4)

50

93

32

479             /

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine

0.000 m

32 x 128 Puncte

0.000 m

UGR

Perete stânga Perete inferior (CIE, SHR = 0

Pe lungime-

22

22 .25.)

Transversal la axa corpului

21       de iluminat

20

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.752, Tavan / Plan de lucru: 0.465.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<5 (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

4

LED20W

2400

2400

20.0

Total: 9600

Total: 9600

80.0

Putere specifică: 2.57 W/m2 = 2.08 W/m2/100 Ix (Suprafață: 31.14 mz)

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în

Emax [Ix]

Lux, Scară

1:113

uO

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emir» [Ix]

Plan util

/

571

353

691

0.618

Podea

20

492

324

594

0.659

Tavan

70

190

130

588

0.686

Pereți (16)

50

348

175

591

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.668, Tavan / Plan de lucru: 0.332.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

d> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

20

LED20W

2400

2400

20.0

Total: 48000

Total: 48000

400.0

Putere specifică: 7.98 W/m2 = 1.40 W/m2/100 Ix (Suprafață: 50.16 m2)înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de          Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                             1:113

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


0.850 m 128x128 Puncte

0.000 m


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

149

43

227

0.286

Podea

20

133

53

179

0.398

Tavan

70

44

21

546

0.474

Pereți (32)

50

82

29

339

/

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.578, Tavan / Plan de lucru: 0.297.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

® (Lămpi) [Im]

P[W]

1

10

LED20W

2400

2400

20.0

Total: 24000

Total: 24000

200.0

Putere specifică: 1.86 W/m2 = 1.24 W/m2/100 Ix (Suprafață: 107.62 m2)înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de          Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                               1:86

Suprafață

P [%1

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

132

74

186

0.566

Podea

20

101

68

120

0.675

Tavan

70

48

25

475

0.517

Pereți (4)

50

77

38

142

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

64 x 32 Puncte

0.000 m


Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.638, Tavan / Plan de lucru: 0.362.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

<D (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.27 W/m2 = 1.72 W/m2/100 Ix (Suprafață: 17.62 m2)


J---

120 120

lo

f

120   120

z-150   .

150 | 150

-]Î50.y

---J 120

90

1§0 , « 120 90 120'


8.75 m


5.83

3.83

2.93


0,00

2.70 m

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de          Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                              1:113

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

117

61

165

0.525

Podea

20

90

55

112

0 617

Tavan

70

39

22

223

0.575

ereți (14)

50

67

31

182

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

64 x 128 Puncte

0.000 m


Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.628, Tavan / Plan de lucru: 0.335.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

(Lămpi) [Im]

P[W]

1

3

LED18W

1800

1800

19.0

T otal: 5400

Total: 5400

57.0

Putere specifică: 2.57 W/m2 = 2.21 W/m2/100 Ix (Suprafață: 22.16 m2)

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:113

Suprafață

P [%]           Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

u0

Plan util

/            575

354

696

0.616

Podea

20          495

326

598

0.658

Tavan

70            191

131

591

0.684

Pereți (16)

50           351

175

597

/

Pian util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.668, Tavan / Plan de lucru: 0.333.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<D (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P [W]

1

20

LED20W

2400

2400

20.0

Total: 48000 Total: 48000 400.0

Putere specifică: 8.04 W/m2 = 1 40 W/m2/100 Ix (Suprafață: 49.74 m2)

90


90


90


90


120

150

150 n .

ii 150 \

150

,_9C

150 120 ।

150 l

150 wo '

( p ) 150 90

150 do 150 I


8.75 m


150 120

150        9

150

150 Q 120y

' 90

> 1200.00

4.45 m

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de          Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                              1:113

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

114

47

190

0.415

Podea

20

95

52

128

0.551

Tavan

70

35

20

485

0.573

Pereți (12)

50

59

28

- 107

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

64 x 128 Puncte

0.000 m


Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.534, Tavan / Plan de lucru: 0.302.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P [W]

1

3

LED20W

2400

2400

20.0

Total: 7200

Total: 7200

60.0

Putere specifică: 1.54 W/m2 = 1.35 W/m2/100 Ix (Suprafață: 38.86 m2)

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80


E.01 Hol - / Rezumat^


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:113


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

121

62

170

0.513

Podea

20

121

Ț - \ 64 7

169

0.526

Tavan

70

42

25

494

0.589

Pereți (6)

B?'.'-''T50s

74

37

211

Z

Plan util:

înălțime:

0.000 m

64 x 64 Puncte

0.000 m


Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.606, Tavan / Plan de lucru: 0.347.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P [W]

1

6

LED20W

2400

2400

20.0

Total: 14400

Total: 14400

120.0

Putere specifică: 1.83 W/m2 = 1.51 W/m2/100 Ix (Suprafață: 65.75 m2)42.15      48.15 r

înălțimea spațiului: 5.100 m, înălțime de montare: 5.100 m, Factor de menținere: 0.80


Valoare în Lux, Scară 1:345

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

524

239

654

0.456

Podea

20

506

186

613

0.368

Tavan

70

109

58

187

0.531

Pereți (8)

50

203

84

457

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

Raster:

Zonă de margine:

26 x 11 Puncte 0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.389, Tavan / Plan de lucru: 0.210.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<t> (Corp de iluminat) [Im]

® (Lămpi) [Im]

P[W]

1

64

LED 78W

9000

9000

78.0

Total: 576000 Total: 576000 4992.0

Putere specifică: 5.66 W/m2 = 1.08 W/m2/100 Ix (Suprafață: 881.29 m2)

80

20(5/

80

30 2og)

■ > (80

®° 20^)

80

80 20®)

80

80 2o|)

80

0.00

55.63 m

înălțimea spațiului: 3.800 m, înălțime de montare: 3.800 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară 1:398

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

121

41

231

0.338

Podea

20

W"42ț.:;

44 \

0.363

Tavan

70

66

17

685

0.259

Pereți (4)

50

102

20

1788

Plan util:

înălțime:

0.000 m

Raster:

128 x 16 Puncte

Zonă de margine:

0.000 m


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.838, Tavan / Plan de lucru: 0.549.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<5 (Corp de iluminat) [Im]

<t> (Lămpi) [Im]

P [W]

1

20

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 48000 Total: 48000 400.0

Putere specifică: 2.93 W/m2 = 2.43 W/m2/100 Ix (Suprafață: 136.29 m2)

Clădire Cămin

Circuitul exterior de împământare va fi realizat din electrozi orizorîtă^Circuitul de împământare confecționați din platbandă de Ol-Zn de 40x4 mm, îngropați în pământ la adâncimea de 0,8 m, și verticali confecționați din țeava ZN de 2” de 2m.

Calculul rezistenței de dispersie a prizei de împământare este prezentat în breviarul de calcul.

Valoarea rezistenței de dispersie a instalației de împământare va fi de maxim 1 Q. La această instalație se va conecta și instalația de partatrăsnet prin intermediul a 2 piese de separație.

Matura solului

14 Argila cu nisip

P

200.00      Om

Tipii electrodului

R eitste rta ® sispc

Numă r de electrozi Distanta dintre etat

Factori ce utilizare Factor de utilizare

Rezistenta dedispc multipla

râeî stapte verticale rsie a prizei ample

trari

electrozilor in funcție de nr lor

1 Țeava cu d rp=

Nr*

3a=3!

1 E

Ut*

iametrul mul

15.50

20

6

lectrozi vertk

0.75

0.58

t mai mic decât lungimea

£1

Buc

m

:ali așezați liniar

rpș= srsie a prM de pamant

n

r* = —

Tipul electrodului Rezistenta se dîspe Număr de electrozi Factor fie utilizare ț Rezistenta dedispt multipla

vizei simple orizontal

w a    «renta

2 Bara cu

ffls

secțiunea dr «tac

51.91

19

0.68

1.86

sptungiulara îngropata mtal

Nr= electrozilor in funcție tfe nr tor      uț=

►rsie a prizei de pamant

Buc

__2_

S‘U

Q

1 Priza de pama orizontali de leg fiv*       0.58

Ro=      1.86

Rp=      0.44

nt complexa formata din electrozi verticali echidiși

tanti sl electrozi

OK- RpUCl

atare

Q n Ci

£ _ Ry '

' Rv + R.

Prize de pamant vecinătăți

Identificare prte Priza de pamantcorrs Priza de pamarttnat. priza de din vednata

Priza de diMVttinatâ

Rp= 0.44

complexe formate dl n: prii

s de pamant

ptaa formata din elwtrczi vertical raia constituita dirt fundații de bete te cu reastenta de dispersie edtâa te cu rezistenta de dispers ie echiva

e de pamnt naturale, artificiale și din

R

echidistant! si electrozi orizontale Rpa     0.44

m armat                     Rpn    0,00

tanta electrzl vericalî                 RV

lenta el«trzierizentali             Ro

fi

OK Rp<4Q

*,=

'11, 1 j? «? z?Instalația de paratrăsnet

Pentru realizarea instalației de paratrăsnet s-a avut în vedere poziționarea acestuia pe clădire astfel încât aria de acoperire a captatorului să fie suficient de mare încât să protejeze clădirea.

Captatorul folosit este cu avans de amorsare de 45 ps. Acest captator au fost poziționat la o distanță de 2 m de cel mai înalt punct al clădirii.

Calculul evaluării de risc prin care este evidențiată necesitatea construirii instalației de paratrăsnet este prezentat mai jos.


BREVIAR DE CALCUL DE RISC

1. Evaluarea riscurilor

Procedura de evaluare a nevoii de protecție

Pentru fiecare dintre riscurile de luat în considerare, trebuie urmate următoarele etape:

calcularea componentelor de risc identificate Ra ,Rb ,Rc ,Ru ,Rv și Rw

calcularea riscului total Ri ,R2 și Rs

identificarea riscului acceptabil Rt;

compararea riscului total R cu valoarea acceptabilă Rt.

Riscul acceptabil Rt

Identificarea valorii riscului acceptabil este în responsabilitatea unei autorități cu competență juridică.

Valori reprezentative ale riscului acceptabil RT, când căderea trăsnetului poate produce pierderi de vieți omenești sau pierderi de valori sociale sau de valori culturale sunt indicate în tabelul 6.10.

Tabel 6.10.

Tipuri de pierderi

RT I (y-1)! ।

Pierderi de vieți omenești sau vătămări permanente Ri

10-5

Pierderea unui serviciu public R2

io-3

Pierderea unui element de patrimoniu cultural R3

--- ___ .___ .

10-3

Dacă R <= Rt, nu este necesară o protecție împotriva trăsnetului (în cazul în care există deja o protecție împotriva trăsnetului pentru acestă structură, nu este necesară o protecție suplimentară

Dacă R > Rt, trebuie luate măsuri de protecție (paratrăsnete și/sau descărcătoare la intrarea instalației) pentru a reduce R <=Rypentru toate riscurile la care este supus obiectul.

Evaluarea componentelor de risc pentru o structură în funcție de avarie.

R= Rd + Ri

unde

RD este riscul asociat căderii trăsnetului pe structură ( sursă S1) definit prin suma: Rd = Ra + Rb + Rc

Rieste riscul asociat trăsnetelor care au influență asupra structurii dar nu cad pe ea ( surse: S1, S3 și S4). Este definit prinsuma:

Ri = Rm + Ru + Rv + Rw+ Rz

Fiecare componentă de risc Ra, Rb, Rc, Rm, Ru, Rv, Rw și Rz poate fi exprimată prin relația generală următoare

Rx = Nx x Px x Lx(6.20)

unde

Nx este numărul de evenimente periculoase pe an ;

Px probabilitatea de avariere a unei structuri;

Lx pierderea rezultantă.

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe structură -componentă asociată vătămării ființelor vii (D1) Ra = Nd x Pa x La (6.21)

 • - componentă asociată avariilor fizice (D2)

Rb = Nd x Pb x Lb (6.22)

componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3) Rc = Nd x Pc x Lc (6.23)

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe o linie racordată la structură (S3)

 • - componentă asociată vătămării ființelor vii (D1)

Ru = ( Nl + Noa )x Pu x Lu (6.25)

 • - componentă asociată avariilor fizice (D2)

Rv = ( Nl + Noa )x Pv x Lv (6.26)

-componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3) Rw = ( Nl + Noa )x Pw x Lw (6.27)


Evaluarea volumului pierderilor Lx într-o structură

La = Lu = ra x Lt

Lb = Lv = rp x rf x hz x Lf

Lc = Lm = Lw = Lz = Lo

Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri

Componentele de risc care trebuie luate în considerare pentru fiecare tip de pierdere într-o structură sunt:

Ri: risc de pierdere de vieți omenești:

Ri = Ra + Rb + Rc1) + Rm1> + Ru + Rv + Rw1) + Rz1)(6.1)

1) Numai pentru structuri cu risc de explozie și pentru spitale cu echipament electric de reanimare sau alte structuri în care defectarea unor sisteme interioare pun imediat în pericol viața oamenilor.

R2: risc de pierdere a unui serviciu public:

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz(6.2)

R3: risc de pierdere a unui element de patrimoniu cultural:

R3 = Rb + Rv

Identificarea caracteristicilor/parametrilor structurii:

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz

R3 = Rb + Rv

Definirea zonelor.

Ținând seama de elementele următoare

-tipul suprafeței solului este diferit în exteriorul structurii de cel din interiorul acesteia,

-din punct de vedere al rezistenței la foc structura constituie aceleași caracteristici,

 • - nu există ecrane tridimensionale,

pot fi definite următoarele zone principale

 • - Zi (în exteriorul clădirii)

 • - Zz(în interiorul clădirii)

Dacă nu sunt persoane în afara clădirii, riscul R1 pentru zona Zi poate fi neglijată și evaluarea riscului trebuie să fie realizată numai pentru zona Z2
NaN


NaN


NaN


Ri=


Rs=


R< pierdere de vieți omenești:              protecția este satisfacatoare

R2: pierdere a unui serviciu public:          proiecția este satisfacatoare

Rs: pierdere a unui element de patrimoniu

protecția este satisfacatoare

cultural:

Instalația de paratrăsnet este legată la priza de împământare exterioară în dcgftăA /' puncte conectate de aceasta prin eclise de separație.                                     A

Valoarea prizei generale de împământare trebuie să fie de manln/lCS^ V ‘ Coborârile de la captator se vor executa din conductor de oțel tip 10 mm^nontat- ’   J~,

aparent prin intermediul diblurilor de fixare pe peretele metalic al construcției^,

Se va asigura izolarea catargului și a coborârilor față de structura clădw fel încât rezistența de dispersie a coborârilor să fie mai mică de cât rezistența punctȘl^Pvt^> de fixare a elementelor componente a instalației de paratrăsnet.

Cele două coborâri se vor executa deoparte și de alta a clădirii pe lățimea ei și se vor conecta la priza generală prin două piese de separație.

Clădire Atelier

Circuitul exterior de împământare va fi realizat din electrozi orizontali confecționați din platbandă de Ol-Zn de 40x4 mm, îngropați în pământ la adâncimea de 0,8 m, și verticali confecționați din țeava ZN de 2” de 2m.

Calculul rezistenței de dispersie a prizei de împământare este prezentat în breviarul de calcul.

Valoarea rezistenței de dispersie a instalației de împământare va fi de maxim 1 Q. La această instalație se va conecta și instalația de partatrăsnet prin intermediul a 2 piese de separație.

Ro= 186 Q          p R + J?,

Rp=0.44 Q


Natura solului             14 Argila cu nsip           :p=         200.00 Qm

Tlpvi electrod ului prizei sftnpte verticale

1 Țeava cu diametrul mult mai mic decât lungimea

Rezistenta de dispersie a prizei simple

cp~

15.50

O

Număr ee electrozi

Nr=

20

BW

Distanta dintre electrozi

5 a~3l

6

m

Factori de utilizare

1 Electron wrtieah așezați «niar

Factor de utilizare a electraztor in funede <fe r-r l or

Ul*

0.75

n-a

Rezistenta de dispersie a prizei de panM multipla

2 Bara <u secțiunea dreptuntiulara mgrofO

Tipul electrodului prizei șitnpte o stanțai

orizontal

Rezistenta de dispersie a prizei simple

rp=     51.91 Q        --------

Număr de electrozi

Nr=       19          Buc       rr

Factor da utilizare a etecțraztar fa funcție de nr lor

Ui»      0.68              ™

Rezistenta de dispersie a prizei de pamat® mal tipia

rpa»        1.86      Q

1 Priza de pamant complexa formata din electrozi verticali echidistanti și electrozi orizontali de leg atu ra                  ' n n

Rv= 0.58 Q          g = A v <


____________________________________Z©

Prize de pamant complexe formate di n: prize de pamat naturale, artificiale si din vecina tati

Identificare prize de pamant

Priza de pamant tomplaa format a din electrod verticali «hidistendsl electrozi orizontali < Rpa

Priza de pamant naturala constituita din fondării de beton a mat                         Rpn

Priza de din vecinătate cu rezistenta de dispersie «tiiva lenta etactod wsrtasH


Friza de din vecinătate cu ras&tanta de dispersie echivalenta electrzi orizontali

Rp= 0.44 n

.. T 0.S

1 ■ ■■*         ■ ■ >

l-fi metri


rî < r,=a732^-


rpq= 51.91432


2.2.

p 5F r = 0,366 — ■ Ig — ■                       I tf»

Q


Instalația de paratrăsnet

Pentru realizarea instalației de paratrăsnet s-a avut în vedere poziționarea acestuia pe clădire astfel încât aria de acoperire a captatorului să fie suficient de mare încât să protejeze clădirea.

Captatorul folosit este cu avans de amorsare de 45 ps. Acest captator au fost poziționat la o distanță de 2 m de cel mai înalt punct al clădirii.

Calculul evaluării de risc prin care este evidențiată necesitatea construirii instalației de paratrăsnet este prezentat mai jos.


1. Evaluarea riscurilor


Procedura de evaluare a nevoii de protecție

Pentru fiecare dintre riscurile de luat în considerare, trebuie urmate următoar^ etape:

calcularea componentelor de risc identificate Ra ,Rb ,Rc ,Ru ,Rv și Rw

 • - calcularea riscului total Ri ,R? și R3

 • - identificarea riscului acceptabil Rt;

 • - compararea riscului total R cu valoarea acceptabilă Rt.

Riscul acceptabil Rt

Identificarea valorii riscului acceptabil este în responsabilitatea unei autorități cu competență juridică.

Valori reprezentative ale riscului acceptabil RT, când căderea trăsnetului poate produce pierderi de vieți omenești sau pierderi de valori sociale sau de valori culturale sunt indicate în tabelul 6.10.

Tabel 6.10.

<

Tipuri de pierderi

RT (y-1)

। Pierderi de vieți omenești sau : vătămări permanente R1

j

10-51

Pierderea unui serviciu public R2

io-3

Pierderea unui element de

(patrimoniu cultural R3

(.________________________________

10-3

........;

Dacă R <= Rt, nu este necesară o protecție împotriva trăsnetului (în cazul în care există deja o protecție împotriva trăsnetului pentru această structură, nu este necesară o protecție suplimentară

Dacă R > Rt, trebuie luate măsuri de protecție (paratrăsnete și/sau descărcătoare la intrarea instalației) pentru a reduce R <=Rîpentru toate riscurile la care este supus obiectul.

Evaluarea componentelor de risc pentru o structură în funcție de avarie.

R= Rd + Ri

unde


RD este riscul asociat căderii trăsnetului pe structură (sursă S1) definit prin sumâ?^~J^

Rd = Ra + Rb + Rc

Rieste riscul asociat trăsnetelor care au influență asupra structurii dar nu cad pe ea ( surse: S1, S3 și S4). Este definit prinsuma:

Ri = Rm + Ru + Rv + Rw+ Rz

Fiecare componentă de risc Ra, Rb, Rc, Rm, Ru, Rv, Rw și Rz poate fi exprimată prin relația generală următoare

Rx = Nx x Px x Lx(6.20)

unde

Nx este numărul de evenimente periculoase pe an ;

Px probabilitatea de avariere a unei structuri ;

Lx pierderea rezultantă.

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii

trăsnetului pe structură - componentă asociată

vătămării ființelor vii (D1) Ra = Nd x Pa x La (6.21)

 • - componentă asociată avariilor fizice (D2)

Rb = Nd x Pb x Lb (6.22)

-componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3) Rc = Nd x Pc x Lc (6.23)

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe o linie racordată la structură (S3)

 • - componentă asociată vătămării ființelor vii (D1)

Ru = ( Nl + Noa )x Pu x Lu (6.25)

 • - componentă asociată avariilor fizice (D2)

Rv = ( Nl + NDa )x Pv x Lv (6.26)

componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3) R/ = ('Nl+'

Noa )x Pw x Lw (6.27)                                                   '


Evaluarea volumului pierderilor Lx într-o structură

La = Lu = ra x Lt


Lb = Lv = rP x rf x hz x Lf

Lc = Lm = Lw = Lz = Lo

Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri

Componentele de risc care trebuie luate în considerare pentru fiecare tip de pierdere într-o structură sunt:

Ri: risc de pierdere de vieți omenești:

Ri = Ra + Rb + Rc1) + Rm1) + Ru + Rv + Rw1^ + Rz1\6.1)

2) Numai pentru structuri cu risc de explozie și pentru spitale cu echipament electric de reanimare sau alte structuri în care defectarea unor sisteme interioare pun imediat în pericol viața oamenilor.

R2: risc de pierdere a unui serviciu public:

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + Rw + Rz(6.2)

R3: risc de pierdere a unui element de patrimoniu cultural:

R3 = Rb + Rv

Identificarea caracteristicilor/parametrilor structurii:

R1 = Ra + Rb + Ru + Rv

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv Rw + Rz

R3 = Rb + Rv

Definirea zonelor.

Ținând seama de elementele următoare

 • - tipul suprafeței solului este diferit în exteriorul structurii de cel din interiorul acesteia,

 • - din punct de vedere al rezistenței la foc structura constituie aceleași caracteristici,

 • - nu există ecrane tridimensionale,

pot fi definite următoarele zone principale

 • - Zi (în exteriorul clădirii)

 • - Za(în interiorul clădirii)


Dacă nu sunt persoane în afara clădirii, riscul Ri pentru zona Zi poate fi

neglijată și evaluarea riscului trebuie să fie realizată numai pentru zona Z2

DENSITATEA

TRĂSNETE LO

R

zona unde se afla construcția: Ploiești

Ng=

4 02

STRUCTURA

lungime L(m)

atime l(m)

înălțime h(m)

turn/horn H(m)

71,95

25,35

10,70

LINIA ELECTRICA

îngropat

Factori, valori

AMPLASARE

obiect înconjurat de obiecte sau copaci de aceeas inaltime sau mai mici

Cd=

0.5

Tip de PERICOL

SPECIAL

nivel mediu de panica (<1000 persoane)

hz=

5

RISC DE

INCENDIU

mediu

rf=

001

TIP DE

STRUCTURA

constuctii civile, hoteluri

Ltr

01

SERVICII

elec., TV, corn.

Lf2™

001

PARATRASNE T

nivel de protecție

V

p3=

0 2

PR0TECTIE

SUPRATENS’UN

E

lll-IV

nivel de protecție

?SPD::

003

Calculul mărimilor corespunzătoare

Suprafețe de

expunere

clădire: Ad1=

turn/horn: A.J2=

structura: Ad=

linie: A|=

6600

Număr anual previzibil ai J

evenimentelor periculoase

pe structura: ND=

pe linie: N(=

Na N

0.013266

Probabilitatea I

pentru structura: Pb=

pentru linie: Pc=

de daune fizice :

0.2

0.03

Date și caracteristici importante:


Riscul


acceptabil RTRiscuri rezultate


NaN


NaN


R2-


R3=

NaN


Rezultatul evaluării riscurilor

R,: pierdere de vieți omenești:


protecția este satisfacatoare


Rs: pierdere a unui serviciu public:

protecția este satisfacatoare


R3: pierdere a unui element de patrimoniu

protecția este satisfacatoare

cultural:

Instalația de paratrăsnet este legată la priza de împământare exterioară în două puncte conectate de aceasta prin eclise de separație.

Valoarea prizei generale de împământare trebuie să fie de maxim 1 Q. Coborârile de la captator se vor executa din conductor de oțel tip 10 mm montat aparent prin intermediul diblurilor de fixare pe peretele metalic al construcției.

ru w

Se va asigura izolarea catargului și a coborârilor față de structura clădiri în așa fel încât rezistența de dispersie a coborârilor să fie mai mică de cât rezistența punctelor-de fixare a elementelor componente a instalației de paratrăsnet.

Cele două coborâri se vor executa deoparte și de alta a clădirii pe lățimea'erșk" se vor conecta la priza generală prin două piese de separație.

Instalație electrică curenti slabi S                                                9

Instalație BMS 9

Cerințele actuale de economie a energiei electrice și utilizarea acesteia cât mai inteligent, a dus la adoptarea diverselor tipuri de management.

Unul dintre tipurile folosite la management-ul energetic este pachetul BMS (building management sistem), cea ce înseamnă folosirea eficientă a intalației de încălzire și iluminat. Operaționalizarea activităților privind necesarul de funcționare a instalației. >

Pachetul BMS cuprinde: modulul logic de comandă si recepție a datelor, modulul de transmisie a datelor către o sursă externă, cum este computerul. Pachetul mai cuprinde releu de comandă a electrovanei pentru un calorifer, senzorul de comandă a climei interioare în funcție de necesitate, acesta cuprinzând nouă senzori în unul singur; alimentatorul sistemului; modulul de diminuare a intesității luminoase.

Pachetul BMS pentru pompe de căldura aer-apa, pompe de căldură aer-aer, panouri solare și posibilitatea de a suplini cu necesar de la punct termic.

Acest modul este conceput să aleagă în funcție de parametrii exteriori și interiori, ce sisteme să pornească pentru necesarul stabilit al clădiri de apă caldă menajeră și încălzire/răcire a spațiilor.

Conține: modulul logic de comandă și recepție a datelor, modulele de comandă individuală între sistemele de încălzire (pompe de căldura aer-apa,pompe de căldură aer-aer, panouri solare și posibilitatea de a suplini cu necesar de la punct termic).

Conținutul pachetului în încăpere: modul logic de comandă ce analizează parametrii interiori de lucru de la senzorul 9/1 și transmite necesarul pentru acel moment la server.

Transmisia de date cât și recepția acestora pentru a pune în funcțiune necesarul de aparatură, se va produce prin modulul RS-IP. Modulul RS-IP comunică prin cablul UTP, prin routerul încăperii urmat de swich și ajungând la server prin adresa interioară individuală dată de programul specializat BMS.

Sistemul va fi presetat la instalare, în funcție de necesarul termic, luminos și de necesarul personalului. După un program orar, cu opțiunea de stand-by în orice moment și schimbarea setărilor după preferință.

Modulul de interfață conține legătura electronică dintre modulul logic și ecranul cu afisaj de stare și setări al încăperii.

Senzorul 9/1 conține o grupare de senzori compacti: senzor de căldură:-.senzor CO2, senzor de fum, senzor de lumină, senzor de prezentă. Acești senzori-sunt esențiali în funcționarea optimă a sistemului.

Releul pentru jaluzele va fi comandat de către modulul logic, printr-un cablu S-BUS (2x2x0.8) pentru a ridica și a închide, respectiv a deschide jaluzelele la geamuri în funcție de necesitatea camerei.

Un alt releu de același tip ca cel pentru jaluzele va fi comandat de pe electrovana caloriferului, unde va regla automat necesarul de apă caldă care trebuie să intre în calorifer pentru a ajunge și menține căldura specifica camerei.

Modul de lucru și comanda releului se realizează prin tensiune joasă 24 V fiind o comanda de plus și minus, care o va transmite în comanda plus minus printr-un întrerupător automat interior între fază și nul, putânt să întoarcă sensul. Conține protecție interioară pentru a nu pune motorul jaluzelei să întoarcă senul instantaneu și a produce arderea acestuia.

Avariile vor și indentificate individual în clădire și la nivel de piesă a sistemului de camera. Modul de comunicare a sistemului este BUS, iar comunicarea între router switch și server central va fi prin TCP/IP.

Sistemul BMS va fi legat la generator pentru a comunica și controla toate funcțiile și parametri de stare ai acestuia, ceea ce include și:

 • - Avarie;

 • - Funcționare;

 • - Ore de funcționare;

 • - Nivel de combustibil;

 • - Regim de funcționare manual/automat;

Un pachet de comanda BMS de comanda pentru instalațiile de incalzire si climatizare a clădiri,ce conține un modul logic de comanda si receptive a parametrilor de funcționare optimi.

Acest sistem va comanda in funcție de condițiile meteorologice, de necesarul cerut si folosit, pe rând sau concomitent pompele de aer-apa sau panouri solare.Pompele de Aer-Aer reversibile vor fi comandate de către sistemul BMS pentru a incalzi sau a răci spatiile interioare.

Atât prepararea apei calde de consum cat si incalzirea in cazul condițiilor meteorologice nefavorabile (temperature foarte scăzute, cer inaorat,etc) sistemul de management va lua decizia optima de a inlocui sistemele verzi cu incalzirea de la sistemul centralizat. Lucru ce il va face pe baza parametrilor stabiliti pe curba termica a clădirii.

Rulourile panourilor solare vor fi comandate de BMS pe baza a mai multor factori:

- condiții meteorologice nefavorabile:-vant puternic,determint de senzorul de vant.se vor inchide-conditi de ploaie/grindina.ce vor inchide pentru protejarea colectorilor


-Condiții de temperaturi crescute, daca temperaturile vor creste stabilite in acumulatoare BMS va lua decizia de a inchide temperature in sistem. De asemenea va deschide rulourile de pe colectorii necesari pentru funcționarea optima.

In punctul in care panoul nu va face fata cererii de apa si incalzire, acesta va fi suplinit cu alte sisteme cum ar fi pompele de căldură aer-apa,sau agent termic din punctul termic.

Toți acești parametri vor fi aleși pentru a funcționa la necesitatea exacta a clădiri fara a se face risipa in vreun fel din energia creata.

Cu scopul de a reduce radiațiile solare pe timp de vară, cât și menținerea gradului de confort termic în interiorul clădiri în zilele de iarnă, se vor monta rulouri exterioare. Aceste rulouri au senzori de soare, sunt acționate electric prin comanda de la sistemul integrat BMS in funcție de amplasarea camerei pe punctele cardinale si implicit pentru necesitățile sale

In fiecare spațiu se vor monta Display-uri de comanda a funcțiilor modelate de către BMS.

Instalație detecție (I.S.U.)

Obiectivul la care face referire prezenta documentație va fi prevăzut cu sistem de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcții:

Alarmă în caz de detecție a unui început de incendiu, prin utilizarea de: detectoare automate de fum și/sau temperatură (după caz);

Avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unui început de incendiu;

Avertizare personal operator, prin indicarea locului unde s-a produs evenimentul;

Avertizare optică și acustică atât în interior cât și în exteriorul obiectivului;

Arhitectura instalației de detecție și avertizare incendiu

în principiu, instalația de semnalizare a incendiilor trebuie să detecteze începutul de incendiu în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informațiile primite și, în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru asigurarea intervenției și evacuării. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simplă, dar în același timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilităților de apariție a incendiilor. Echipamentele de detecție si avertizare incendiu vor fi supravegheate permanent de către personal specializat și instruit de firma furnizoare/instalatoare de echipament.

Pentru realizarea funcțiilor descrise mai sus, elementele de detecție și avertizare se vor conecta la o unitatea centrală de alarmare incendiu adresabilă, cu 4 bucle. Afișarea oricărui eveniment detectat de elementele de supraveghere se va face face la tabloul de comandă de pe unitatea centrala, pe un afișaj LCD, prin identificarea zonei care a inițiat alarma. Pe tablourile de comandă se va afișa starea sistemului, cu

1 A - X...

V* ______ z?

X ,V /\ " % h

•’t/ f Cț'-semnalizare optică și acustică a prezenței tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecțiunilor, etc.                                                               v.®6

S-au prevăzut detectoare adresabile de fum și detectoare adresabile "de.^' / temperatură, montate pe tavanul încăperilor. Spațiul din jurul detectoarelor (orizontăî^^' și vertical) va fi degajat pe o rază de minimum 0,5 m, pentru a se asigura vizibilitatea detectorului.

Instalația de semnalizare a incendiilor va fi dotată și cu dispozitive de avertizare manuală, acestea permițând personalului care a observat un focar de incendiu să declanșeze alarma de incendiu și astfel să fie luate masurile care se impun. Dispozitivele de avertizare manuală vor fi amplasate la vedere, în apropierea căilor de evacuare din obiectiv. Amplasarea butoanelor manuale de semnalizare se va face în locuri ușor accesibile, la o înălțime de circa 1,50 m, măsurată de la pardoseală, fixate pe elemente verticale ale construcției (stâlpi, pereți etc.). Butoanele vor fi astfel amplasate încât să nu fie expuse direct distrugerilor mecanice. Butoanele, odată acționate, rămân blocate în poziția de alarmă, readucerea în stare normală făcându-se doar manual (înlocuirea sticlei sparte sau deblocarea cu cheie). în acest fel, există garanția alarmării până la identificarea zonei și asigurarea intervenției. Numărul de butoane a fost stabilit astfel încât, în cazul observării unui focar de incendiu de către o persoana, aceasta sa nu fie obligată să străbată o distanță mai mare de 20 m până la cel mai apropiat buton.

Toate dispozitivele de detecție și comandă (manuale și automate) vor fi prevăzute cu etichete, cu caractere vizibile, care să indice bucla/zona/nr. element de detecție. J

Sistemul afișează pe tabloul de comandă/repetoare cu display LCD zona din care detectorul sau butonul a declanșat alarmă de incendiu putându-se interveni în cel mai scurt timp. Pe tabloul de comandă/repetoare va fi indicată starea sistemului, cu semnalizare optica și acustică a prezenței tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecțiunilor, etc. Centrala de alarmare va fi prevăzută cu comunicator telefonic digital, care sa transmită mesaje la numere de telefon programabile.

Alimentarea cu energie electrica

Unitatea centrală furnizează energie electrică pentru alimentarea detectoarelor, având dublă alimentare: sursa de bază (rețeaua electrică) și sursa de rezervă (bateria de acumulatoare), astfel incat sa se asigure o autonomie a instalației (in cazul întreruperii tensiunii de la rețea) de minim 48 de ore în stare de veghe, plus 30 de minute în stare de alarmă. Sursa de rezervă preia în mod automat alimentarea atunci când sursa de bază nu mai asigură alimentarea normală a instalației. Tranziția de la o sursă la alta nu trebuie sa conducă la modificări în starea sistemului.

Toate echipamentele vor fi alimentate direct de la rețeaua electrică, și se vor conecta pe un circuit separat destinat exclusiv instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, de pe bara principală de alimentare.


Cablarea instalației J

Cablarea sistemului de detecție, avertizare și alertare în caz de incert^iu se va face utilizând cabluri speciale pentru instalații de incendiu.                 ''

Rețeaua de intercomunicare între elementele sistemului se va realiza astfel:


 • • cablu de semnalizare de culoare roșie, special pentru instalatii de detecție incendiu, JEH(St)H E30/FE180 2x2x0.8, respectiv 1x2x0.8, rezistent la foc E30, pentru circuitele (buclele) de detecție, semnalizare (sirene, butoane manuale, etc).

 • • cablu de alimentare centrala de semnalizare, NHXH E30/FE180 3x1.5, rezistent la foc E30.

Modul de execuție al circuitelor:

 • • protejat în canal de cabluri din PVC, montat aparent;

La realizarea traseelor de clabluri se vor respecta condițiile legale privind realizarea instalațiilor de curenți slabi, a instalațiilor de detecție incendiu și a instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000Vc.a. și 1500 Vc.c.

Obiectivul va avea următoarele dotări:

Clădire cămin

Nr.crt.

Denumire

UM

Cant.

Cameră - Varianta 1

1

Pat pentru o persoană

buc

168

2

Saltea pentru pat

buc

177

3

Set pernă și pilotă

buc

177

4

Lenjerie de pat

buc

354

5

Dulap

buc

175

6

Scaun

buc

177

6

Masă pentru două persoane

buc

84

7

Rafturi suspendate

buc

177

8

Mobilă de bucătărie

buc

90

9

Frigider

buc

90

10

Cuptor cu microunde

buc

90

TOTAL

1759

Cameră -

Varianta 2

11

Pat supraetajat

buc

9

12

Birou cu două posturi

buc

13

TOTAL

22

Sală lectură

13

Birou calculator

buc

6

14

Scaun birou

buc

6

15

Monitor LED

buc

6

16

Sistem desktop

buc

6

17

Kit wireless cu tastatură și mouse

buc

6

18

Set boxe

buc

4

19

Videoproiector

buc

4

20

Ecran de proiecție

buc

4

21

Masă

buc

16

22

Scaun vizitator

buc

96

23

Televizor

buc

4

TOTAL

158

Birouri

24

Etajeră

buc

6

25

Imprimantă

buc

2

26

Dulap pentru birou

buc

2

TOTAL

10

Spălătorie

27

Mașină de spălat

buc

3

28

Uscător de rufe

buc

3

29

Presă de călcat

buc

3

30

Aspirator

buc

3

TOTAL

12

31

Perdele 1.4x1.75

buc

230

32

Draperii 1.4x1.75

buc

230

TOTAL

460

TOTAL GENERAL

1961

Clădire atelier

Nr.crt.

Denumire

UM

Cant.

ATELIER LACATUSARI

E

1

Banc lucru cu dulap scule

buc

3

2

Scaun de atelier

buc

18

3

Menghina de banc

buc

18

4

Banc lucru cu trei sera re

buc

2

5

Masa lucru pt. Trasat si masurat

buc

2

6

Mașina găurit cu coloana

buc

1

6

Mașina găurit pentru banc

buc

1

7

Polizor

buc

1

8

Polizor

buc

1

9

Mașina detaiat

buc

1

10

Foarfecă

buc

1

11

Mașina de faltuit

buc

1

12

Dulap metalic scule

buc

1

13

Trusa scule lacatus

buc

1

14

Set șurubelnițe

buc

4

15

Trusa clești

buc

4

16

Set chei duble

buc

4

17

Subler compas

buc

6

18

Rigla din otel

buc

6

19

Nivela 100 cm

buc

4

20

Cheie dinamometrica

buc

6

21

Trusa instrumente măsură

buc

4

22

Fierăstrău circular

buc

2

23

Aparat sudura

buc

3

24

Strung multifuncțional

buc

1

25

Compresor portabil

buc

2

26

Scaun ergonomie

buc

1

27

Catedra tehnica

buc

1

28

Cuier

buc

1

29

Scaun

buc

28

30

Tabla interactiva

buc

1

31

Videoproiector

buc

1

32

Laptop

buc

1

TOTAL

132

ATELIER ELECTRONICA

1

Post de lucru universal

buc

8

2

Modul exper.

Semiconductoare

buc

1

3

Modul exper. Cir. Oscilante

buc

1

4

Modul exper. Amplific.oper.

buc

1

5

Modul exper. dispoz. Semicond.

buc

1

6

Modul exper. Surse tens.

buc

1

7

Modul exper. Circ. Digit..

buc

1

8

Modul exper. Autom.

Program.

buc

1

9

Modul exper. Baz.reglare bucla

buc

1

10

Modul exper. Proiectare si simul.

buc

1

11

Statie lipit

buc

6

12

Trusa scule electronica

buc

6

13

Osciloscop

buc

6

14

Generator funcții

buc

6

15

Multimetru

buc

6

16

Sursa alimentare

buc

6

17

banc de lucru

buc

10

18

Vitrina mat. Didactice

buc

1

19

Catedra tehnica

buc

1

20

Scaun ergonomie

buc

1

21

Cuier

buc

4

22

Scaun laborator

buc

28

23

Tabla interactiva

buc

1

24

Videoproiector

buc

1

25

Laptop

buc

1

TOTAL

101

ATELIER ELECTRIC

1

Banc lucru

buc

1

2

Masa lucru

buc

1

3

Rack pt. Module de invatare E

buc

1

4

Rack pt. Module de invatare Z

buc

1

5

Sist.invatare mașini electr.

buc

1

6

Set cabluri legătură pt. Module conv.

buc

1

7

Modul acționare motor trifazat

buc

1

8

Modul acționare cu invertor

buc

1

9

Protecții electrice

buc

1

10

Protecții cu bariere luminaose

buc

1

11

Dulap echipamente elec.

buc

1

12

PLC trainer start

buc

1

13

PLCtrainer

buc

1

14

Pachet de invatare SIMATIC

buc

1

15

Cabluri conectare

buc

1

16

Set cabluri legătură

buc

1

17

Modul de invatare mașini electrice cc

buc

1

18

Modul de invatare mașini electrice ca

buc

1

19

Scaun ergonomie

buc

1

20

Cuier

buc

4

21

Scaun laborator

buc

28

22

Tabla interactiva

buc

1

23

Videoproiector

buc

1

24

Birou

buc

1

25

Laptop

buc

1

TOTAL

55

ATELIER STRUNGARIE

1

Set kituri de practica

buc

1

2

Mașina de găurit cu coloana

buc

1

3

Mașina de găurit de banc

buc

1

4

Polizor

buc

1

5

Mașina de debitat

buc

1

6

Mașina de frezat

buc

1

7

Mașina de ascutit burghie

buc

1

8

Mașina de ascutit scule

buc

1

9

Strung

buc

2

10

Set instrumente de măsură

buc

1

11

Banc de lucru

buc

1

12

Banc de măsurare si trasare

buc

1

13

Masa de indreptat

buc

1

14

Dulap metalic

buc

1

15

Dulap mobil pt. Scule

buc

1

16

Mașina manuala de rectificat

buc

1

17

Scaun ergonomie

buc

1

18

Cuier

buc

4

19

Scaun laborator

buc

28

20

Tabla interactiva

buc

1

21

Videoproiector

buc

1

22

Birou

buc

1

23

Laptop

buc

1

TOTAL

54

ATELIER SUDURA

1

Set sudura PRO-MIG

buc

1

2

Set sudura CU GAZ PRO-ARC

buc

1

3

Set sudare WIG

buc

1

4

Invertor pt. Sudare

buc

1

5

Kituri practica pt. Sudura

buc

10

6

Kituri practica sudura

buc

10

7

Set instrumente măsurare

buc

1

8

Mașina găurit

buc

1

9

Dispozitiv manual pt. îndoit

buc

1

10

Foarfecă tabla

buc

1

11

Polizor

buc

1

12

Mașina debitat

buc

1

13

Mașina man. de indoit pivotanta

buc

1

14

Aspirator

buc

1

15

Masa pt. Sudura

buc

1

16

Panou despărțitor, mobil

buc

3

17

Masca sudura

buc

3

18

Mânuși sudura

buc

3

19

Sort sudura

buc

3

20

Jambiere sudura

buc

3

21

Scaun ergonomie

buc

1

22

Cuier

buc

4

23

Scaun laborator

buc

2824

Tabla interactiva

buc

1

25

Videoproiector

buc

1

26

Birou

buc

1

27

Laptop

buc

1

TOTAL

85

TOTAL GENERAL

427Organizare de santier-lucrari construcții

Organizare de șantier se va realiza conform proiectului de organizare a execuției lucrărilor.

In principiu, la întocmirea proiectului de organizare a execuției lucrărilor, va trebui sa se tina cont de următoarele:

Șantierul va fi prevăzut cu panoul de identificare a obiectivului de investitii, potrivit Ordinului nr. 63/N/ll.08.1998 al MLPAT, care se va amplasa intr-un loc vizibil si va cuprinde:

 • • denumirea si adresa obiectivului;

 • • sursa de finanțare;

 • • numele beneficiarului, proiectantului si al executantului lucrării;

 • • numărul autorizației de construire;

 • • termenul de execuție al ucrarilor (data de incepere si de finalizare)

Șantierul, reprezentat, de locul in care se vor desfasura lucrările de constructii-montaj pentru realizarea investiției, va include suprafețe pentru:

 • • Magazie pentru materiale mărunte, scule si dispozitive diverse;

 • • Șopron acoperit pentru depozitarea materialelor cu volum sau greutate mare (blocuri BCA, otelbeton, panouri decofraj, tamplarie, schele,s.a.);

 • • Vestiar pentru personalul muncitor;

 • ® Spatii pentru amplasarea schelelor;

 • • Spatii pentru circulație.

Pentru depozitarea materialelor, pentru vestiare si birouri se pot folosi baraci metalice de inventar, care se pot amplasa in apropierea amplasamentului, sau se pot închiria.

Se va amplasa un WC ecologic in apropiere amplasamentului lucrării.

Incinta șantierului va fi împrejmuita cu panouri de gard refolosibile, astfel încât accesul ininterior sa fie limitat si permis numai personalului instruit din punct de vedere al protecției muncii.

Șantierul va fi dotat cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu cerințele organismelor abilitate in acest sens precum si cu panouri avertizoare pentru protecția muncii si prevenirea accidentelor.

Se vor lua masuri de reducere a impactului in șantier si anume:

> planificarea in șantier;

 • • Ridicarea de bariere eficiente în jurul zonei de activități limitare a șantierului / sitului

 • • Fără foc în aer liber


 • • Elaborarea Planului șantierului—utilajele și activitățile generatoare de praf se amplasează departe de receptorii sensibili și de vecinătăți cu activități sociale (grădinițe, școli, spitale, case de bătrâni),

Traficul in șantier;

 • • Toate vehiculele vor avea motorul oprit - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staționare

 • • Curățarea eficientă a vehiculelor și spălarea specifică a roților la plecarea din șantier

 • • Toate încărcăturile ce intră în sau ies din șantier / sit să fie acoperite

 • • în șantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la derapaje, să nu se producă noroi, băltire de apă, etc.

 • • Vehiculele și utilajele se vor întreținecorespunzator si vor avea reviziile tehnice la zi.

Lucrări de demolare:

 • • Utilizarea soluțiilor speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului (cu această soluție se vor stropi căile de acces în șantier, aria șantierului unde se descarcă materialele de construcții, respectiv volumele care se demolează)

 • • Echipamentul de tăiere să utilizeze apa ca să încorporeze praful sau sa existe sisteme de ventilație corespunzătoare locului

 • • Deseurile rezultate din demolări se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea lor, chiar si temporara, pe sol.

 • • Minimizarea căderilor de la înălțime pentru a evita împrăștierea materialelor prin folosirea de jgheaburi pentru descărcare deșeuri

Activități în șantier:

 • • Minimizarea activităților generatoare de praf

 • • Depozitarea stocurilor de materiale de construcții, in șantier, cât mai puțin timp posibil

Tratarea poluărilor accidentale:

 • • respectarea legislația in vigoare, privind poluările accidentale, inclusiv informarea Gărzii de Mediu; se va respecta legislația in vigoare, privind paza si stingerea incendiilor;

 • • existențaobligativității de crearea unor puncte cu materiale de intervenție în cazul poluărilor accidentale;

7 ■'

% , j ■ ’3@"7r. ■ ■’./

• obligativitatea strângerii materialelor reziduale imediat dupăyproducerea .:.f acestora                                                    '                  .

> Alte activități specifice unor activități de demolare și de construcții pot deasemenea genera praf, dacă se realizează fără un control corespunzător. Se vor avea in vedere cele de mai jos:

• Nisip, pietriș și activități de sablare/șlefuire

> Se vor utiliza procedee de umezire pe suprafețele care conțin praf și materiale fără conținut de siliciu.

• Tăiere și sablare/șlefuire

> Se vor utiliza tehnici de captare a prafului cu exhaustoare sau filtre sau prin pulverizare cu apă.

• Amenajări

 • > Se vor echipa toate utilajele pentru activități de tencuială șișlefuire cu echipamente speciale de captare a prafului.

 • > Se vor aspira toate materialele reziduale.

• Activități de sudură

> Se vor face cu respectarea măsurilor privind legislația în vigoare

• Turnarea și utilizarea bitumului

 • > Nu se va supraîncălzi bitumul.

 • > Se va utiliza bitumul cu mare atenție pentru a pre-întâmpina scurgerile și eventualele incendii.

 • 5.1.3. analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu se identifica vulnerabilități cauzate de factori antropici și naturali, zona unde se află investiția propusă nu are un grad de expunere la alunecări de teren conform studiului geotehnic. Schimbările climatice nu vor avea un impact major asupra proceselor ce se vor desfășura în cadrul investiției.

 • 5.1.4. informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • 5.1.5. caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Indicator

  Existent

  Propus

  Suprafață Teren

  22184 m2

  Sc (construită)

  6805 m2

  6805 m2

  Sd (desfășurată)

  15312 m2

  15312m2

  POT

  30,67%

  30,67%

  CUT

  0.69

  0.69

  Clădire cămin

  P.23

  Cameră V3

  17.34 mp

  Parter

  P.24

  G.S.

  3.60 mp

  P.01

  PT      19.13 mp

  P.25

  Spălătorie

  21.54 mp

  P.03

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.26

  Casă scări

  14.46 mp

  P.03

  G.S.

  2.40 mp

  P.27

  Coridor

  94.01 mp

  P.04

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.28

  Cameră V2

  16.30 mp

  P.05

  G.S.

  2.40 mp

  P.29

  G.S.

  2.40 mp

  P.06

  G.S.

  3.60 mp

  P.30

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.07

  Cameră V3

  17.34 mp

  P.31

  G.S.

  2.40 mp

  P.08

  Cameră

  21.39 mp

  P.32

  G.S.

  2.40 mp

  P.09

  HOL

  12.16 mp

  P.33

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.10

  G.S. Hantica 4.25 mp

  P.34

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.11

  G.S. Hantica 5.75 mp

  P.35

  G.S.

  2.40 mp

  P.12

  Cameră

  19.88 mp

  P.36

  G.S.

  2.40 mp

  P.13

  G.S.

  2.40 mp

  P.37

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.14

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.38

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.15

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.39

  G.S.

  2.40 mp

  P.16

  G.S.

  2.40 mp

  P.40

  G.S.

  2.40 mp

  P.17

  G.S.

  2.40 mp

  P.41

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.18

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.42

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.19

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.43

  G.S.

  2.40 mp

  P.20

  G.S.

  2.40 mp

  P.44

  G.S.

  2.40 mp

  P.21

  G.S.

  2.40 mp

  P.45

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.22

  Cameră V1

  18.56 mp

  P.46

  Cameră V1

  18.56 mp

  Z

  ... ,,

  / Păst--. V-.OV.

  P.47

  G.S.

  2.40 mp

  E1.23

  Cameră V1

  18-56PWi

  ( / ? , ' \ Vă |

  P.48

  G.S.

  1.92 mp

  E1.24

  Cameră V1

  18.56 m®,

  • i .**

  P.49

  Birou

  8.25 mp

  E1.25

  G.S.

  2.40 mp \

  P.50

  Birou      1

  1.32 mp

  E1.26

  G.S.

  2.40 mp

  P.51

  Casă scări

  44.87 mp

  E1.27

  Cameră V1

  18.71 mp

  P.52

  Sală de lec

  42.48 mp

  E1.28

  Casă scări

  14.46 mp

  717.35

  i mp

  E1.29

  Coridor

  94.01 mp

  Etaj 1

  E1.30

  Cameră V2

  16.30 mp

  E1.01

  Cameră V2

  16.30 mp

  E1.31

  G.S.

  2.40 mp

  E1.02

  G.S.

  2.40 mp

  E1.32

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.03

  G.S.

  2.40 mp

  E1.33

  G.S.

  2.40 mp

  E1.04

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.34

  G.S.

  2.40 mp

  E1.05

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.35

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.06

  G.S.

  2.40 mp

  E1.36

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.07

  G.S.

  2.40 mp

  E1.37

  G.S.

  2.40 mp

  E1.08

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.38

  G.S.

  2.40 mp

  E1.09

  Cameră

  21.39 mp

  E1.39

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.10

  G.S. Haotica 4.25 mp

  E1.40

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.11

  G.S. Haotica 5.75 mp

  E1.41

  G.S.

  2.40 mp

  E1.12

  HOL

  12.16 mp

  E1.42

  G.S.

  2.40 mp

  E1.13

  Cameră

  19.88 mp

  E1.43

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.14

  G.S.

  2.40 mp

  E1.44

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.15

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.45

  G.S.

  2.40 mp

  E1.16

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.46

  G.S.

  2.40 mp

  E1.17

  G.S.

  2.40 mp

  E1.47

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.18

  G.S.

  2.40 mp

  E1.48

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.19

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.49

  G.S.

  2.40 mp

  E1.20

  Cameră V1

  18.56 mp

  E1.50

  G.S.

  2.40 mp

  E1.21

  G.S.

  2.40 mp

  E1.51

  Cameră V1

  19.31 mp

  E1.22

  G.S.

  2.40 mp

  E1.52

  G.S.      31.84 mp

  E1.53 Sală de lec

  703.72

  42.48 mp

  mp

  E2.28

  E2.29

  E2.30

  Casă Scări

  Coridor

  Cameră V2

  94.01 $ip(

  16.3^m^m

  a ®

  Etaj 2

  E2.01

  Cameră V2

  16.30 mp

  E2.31

  G.S.

  2.40 mp

  E2.02

  G.S.

  2.40 mp

  E2.32

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.03

  G.S.

  2.40 mp

  E2.33

  G.S.

  2.40 mp

  E2.04

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.34

  G.S.

  2.40 mp

  E2.05

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.35

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.06

  G.S.

  2.40 mp

  E2.36

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.07

  G.S.

  2.40 mp

  E2.36

  G.S.

  2.40 mp

  E2.08

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.37

  G.S.

  2.40 mp

  E2.09

  Cameră

  21.39 mp

  E2.38

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.10

  HOL

  12.16 mp

  E2.39

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.11

  G.S. Hantica 4.25 mp

  E2.40

  G.S.

  2.40 mp

  E2.12

  G.S. Hantica 5.75 mp

  E2.41

  G.S.

  2.40 mp

  E2.13

  Cameră

  19.88 mp

  E2.42

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.14

  G.S.

  2.40 mp

  E2.43

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.15

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.44

  G.S.

  2.40 mp

  E2.16

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.45

  G.S.

  2.40 mp

  E2.17

  G.S.

  2.40 mp

  E2.46

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.18

  G.S.

  2.40 mp

  E2.47

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.19

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.48

  G.S.

  2.40 mp

  E2.20

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.49

  G.S.

  2.40 mp

  E2.21

  G.S.

  2.40 mp

  E2.50

  Cameră V1

  19.31 mp

  E2.22

  G.S.

  2.40 mp

  E2.51

  Casă scări

  31.84 mp

  E2.23

  Cameră V1

  18.56 mp

  E2.52

  Sală de I 703.72 mpmp

  E2.24

  Cameră V1

  18.56 mp

  Etaj 3

  E2.25

  G.S.

  2.40 mp

  E3.01

  Cameră V2

  16.30 mp

  E2.26

  G.S.

  2.40 mp

  E3.02

  G.S.        :

  2.40 mp

  E2.27

  Cameră V1

  18.71 mp

  E3.03

  G.S.       :

  2.40 mp

  E3.04

  E3.05

  E3.06

  Cameră V1  18.56 mp

  Cameră V1  18.56 mp

  G.S.      2.40 mp

  E3.34

  E3.35

  E3.36

  G.S.      2.40 mp

  Cameră V1 18':56mp

  Cameră V1 18.56 mp1

  E3.07

  G.S.      2.40 mp

  E3.36

  G.S.      2.40 mp

  E3.08

  Cameră V1 18.56 mp

  E3.37

  G.S.      2.40 mp

  E3.09

  Cameră 21.39 mp

  E3.38

  Cameră V1 18.56 mp

  E3.10

  HOL     12.16 mp

  E3.39

  Cameră V1 18.56 mp

  E3.11

  G.S. Hantic 4.25 mp

  E3.40

  G.S.      2.40 mp

  E3.12

  G.S. Hantic 5.75 mp

  E3.41

  G.S.      2.40 mp

  E3.13

  Cameră 19.88 mp

  E3.42

  Cameră V1 18.56 mp

  E3.14

  G.S.      2.40 mp

  E3.43

  Cameră V1 18.56 mp

  E3.15

  Cameră V1 18.56 mp

  E3.44

  G.S.      2.40 mp

  E3.16

  Cameră V1 18.56 mp

  E3.45

  G.S.      2.40 mp

  E3.17

  G.S.      2.40 mp

  E3.46

  Cameră V1 18.56 mp

  E3.18

  G.S.      2.40 mp

  E3.47

  Cameră V1 18.56 mp

  E3.19

  Cameră V1 18.56 mp

  E3.48

  G.S.      2.40 mp

  E3.20

  Cameră V1 18.56 mp

  E3.49

  G.S.      2.40 mp

  E3.21

  G.S.      2.40 mp

  E3.50

  Cameră V1 19.31 mp

  E3.22

  G.S.      2.40 mp

  E3.51

  Casă scări 31.84 mp

  E3.23

  E3.24

  E3.25

  E3.26

  Cameră V1  18.56 mp

  Cameră V1  18.56 mp

  G.S.      2.40 mp

  G.S.      2.40 mp

  E3.52

  Sală de lec 42.48 mp

  703.72 mp

  Clădire atelier

  Parter

  E3.27

  Cameră V1 18.71 mp

  P.01

  Hol      65.18 mp

  E3.28

  Casă Scări 14.46 mp

  P.02

  G.S.      13.92 mp

  E3.29

  Coridor 94.01 mp

  P.03

  Hol      14.17 mp

  E3.30

  Cameră V2 16.30 mp

  P.04

  Spațiu tehn 50.58 mp

  E3.31

  G.S.      2.40 mp

  P.05

  Atelier 49.31 mp

  E3.32

  Cameră V1 18.56 mp

  P.06

  Atelier 49.31 mp

  E3.33

  G.S.      2.40 mp

  P.07

  Atelier 864.88 mp

  P.08

  Hol

  6.99 mp

  E.11

  Atelier

  49.74 p-

  P.09

  Sală de

  cla 49.71 mp

  E.12

  Atelier

  49.74 mj§t:

  P.10

  Hol

  22.91 mp

  E.13

  Atelier

  49.74 mp

  P.11

  G.S.

  6.10 mp

  E.14

  Atelier

  49.74 mp

  1193.06 mp

  E.15

  Atelier

  50.16 mp

  Etaj

  E.16

  Hol

  31.11 mp

  E.01

  Hol

  65.52 mp

  E.17

  Atelier

  49.74 mp

  E.02

  G.S.

  13.80 mp

  E.18

  Atelier

  49.74 mp

  E.03

  G.S.

  4.37 mp

  E.19

  Atelier

  49.74 mp

  E.04

  G.S.

  6.97 mp

  E.20

  Atelier

  49.74 mp

  E.05

  Hol

  138.32 mp

  E.21

  Atelier

  49.74 mp

  E.06

  Punct Termic 38.86 mp

  E.22

  Atelier

  49.74 mp

  E.07

  Sală de clas 49.74 mp

  E.23

  Atelier

  49.74 mp

  E.08

  G.S.

  22.16 mp

  E.24

  Atelier

  49.74 mp

  E.09

  Depozit

  17.61 mp

  1143.12 mp

  E.10

  Vestiar

  107.62 mp
 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Clădire cămin

Solutie/pachet soluții modernizare

specific incalzire

Consum specific acc

specific iluminat

specific total

Economia de energie a E

Economia relativa de energie

Consum CO2

Reducerea de CO2

Consumul de Energie primara

KWh/mp an

KWh/rrp an

KWh/mp an

KWh/mp an

KWh/ an

%

kg/an

kg/rrp/an

t/an

kg/an

%

KWh/an

KWh/mp an

%

VO)cl. reala

237.18

38.41

10.31

285.89

182280.18

63.71

182.28

802,653.89

280.55

PI/S1 (iz. pereți)

190.18

38.41

10.31

238.90

134,460.14

16.44

152698.95

53.37

152.70

29,581.23

16.23

678,950.56

237.31

84.59

P2/S2(iz.pl.pe subsol)

222.63

38.41

10.31

271.34

41,629.02

5.09

173121.80

60.51

173.12

9,158.39

5.02

764,355.19

267.16

95.23

P3/S3(iz.pl.acop.)

193.73

38.41

10.31

242.44

124,317.14

15.20

154930.41

54.15

154.93

27,349.77

15.00

688,282.12

240.57

85.75

P4/S4(tamplarie)

204.53

38.41

10.31

253.25

93,391.61

11.42

161734.03

56.53

161.73

20,546.15

11.27

716,733.61

250.52

89.30

P5/S5( regenerabile)

206.50   !

24.44

10.31

241.25

127,734.61

15.62

152698,95

53.37

152.70

29,581.23

16.23

678,950.56

237.31

84.59

V2(S1+S2+S3+S4+

S5)___

9Z.99

24,44

10 31

132.73

438,206 25

53.57

85874 81

30.02

85.87

96,405 38

52.89

309,504 14

139.84

49.77

Clădire atelier

Solutie/pachet

soluții modernizare

Consum specific incalzire

Consum specific acc

Consum specific iluminat

Consum

specific total

Economia de energie A E

Economia relativa de energie

Consum CO2

Reducerea de CO2

Consumul de Energie primara

Reducerea de

KWh/mp an

KWh/mp an

KWh/mp an

KWh/mp an

KWh/an

%

kg/an

kg/mp/an

t/an

kg/an

%

KWh/an

KWh/mp an

%

KWh/an

V0)cl.reala

248.00

17.75

27.07

292.83

156422.46

66.56

156.42

741,270.96

315.43

P1/S1(iz.pereti)

201.97

17.75

27.07

246.79

108,188.49

15.72

132620.99

56.43

132.62

23,801.47

15.22

641,737.56

273.07

86.57

99,533.41

P2/S2( iz.pl. pe subsol)

200.98

17.75

27.07

245.81

110,502.30

16.06

132111.95

56.22

132.11

24,310.51

15.54

639,608.84

272.17

86.29

101,662.12

P3/S3(iz.pl.acop.)

205.76

17.75

27.07

250.58

99,279.36

14.43

134581.00

57.27

134.58

21,841.46

13.96

649,933.95

276.56

87.68

91,337.01

P4/S4(tamplarie)

221.09

17.75

27.07

265.91

63,254.14

9.19

142506.55

60.64

142.51

13,915.91

8.90

683,077.15

290.66

92.15

58,193.81

P5/S5 (surse regen.)

180.43

0.50

27.07

208.00

199,350.35

28.97

112565.38

47.90

112.57

43,857.08

28.04

557,868.64

237.39

75.26

183,402.33

V2(S1+S2+S3+S4+

S5)

32.60

0.50

27.07

60.17

546,764.29

79.45

36134.31

15.38

36.13

120,288.14

76.90

238,247.82

101.38

32.14

503,023.14


f fi *

fer ■

A?


Clădire cămin

Necesar electric


Breviar calcul

TDl Parter

Putere instalata totala

lungime

tensiune

Ic [A]

75,340.00

15

230

327.6

25.0

10

1 P+N 50A

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

CI

14000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize trifazic

2000

7

60.87

0.00

2.5

1 P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C2

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.49

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

S conductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C3

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.99

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit . [n»l

36

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C4

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.66

2.S

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata (W1

Ic 1A j

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C5

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Io! h

Forța

Prize

500

5

10.87

1.38

2.5

W

4

ipw%t. 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

25

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

TiP protecție

C6

3500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

7

15.22

1.70

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lu ngime circuit [ml

22

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [Al

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C7

5000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

10

21.74

2 76

4

1P+N 30A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

25

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C8

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.38

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit M

25

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C9

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.66

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [Al

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

CIO

4500Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

9

19.57

4.48

6

1P+N 40A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Scondudor calculta [mm ]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

Cil

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.21

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [mj

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Seondodor calculta [mmp]

Scondudor recomandata [mmp]

Tip rotectie

C12

4000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

8

17.39

2 65

4

1P+N 30A

Tensiune circuit

230

lungime Circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C13

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.22

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [mj

22

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

1C [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip rotectie

C14

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

111

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [ml

20

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [Al

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C15

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

/*//

1

C O

Forța

Prize

500

5

10.87

1.11

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

20

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconduetor calculta [mmp]

Sconduetor recomandata [mmp]

Tip protecție

C16

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.11

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [ml

20

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconduetor calculta [mmpl

Sconduetor recomandata [mmpl

Tip protecție

C17

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.11

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

20

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconduetor calculta [mmp]

Sconduetor recomandata [mmp]

Tip protecție

C18

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.11

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [mj

20

Denumire cicuit

Putere instalata [ WI

Ic [A]

Sconduetor calculta [mmpl

Sconduetor recomandata [mmp]

Tip protecție

C19

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

138

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [ml

25

Denumire cicuit

Putere instalata [w]

Ic [A]

Sconduetor calculta [mmp]

Sconduetor recomandata [mmpl

Tip protecție

C20

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.38

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

25

Denumire cicuît

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmpl

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C21

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.93

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

35

Denumire cicult

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C22

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.93

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [ml

35

Denumire cicult

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C23

120

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.52

0.21

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

80

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C24

177

Tip arcuit

Tip consumator

Putere

consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.77

0.27

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

3

230

lungime circuit

[m]

70

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [Al

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip

Protecție

C25

158

Tip arcuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

c O « *

Iluminat

Lampa LED

20

6

A.'--

V ■'« T

Tensiune circuit

Lampa LED

19

2

0.69

0.21

1.5

1P+N 16A

230

lungime circuit [m]

60

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

S conductor calculta [mmp]

Seonductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C26

177

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.77

0.27

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

3

230

lungime circuit Im]

70

Denumire cicuit

Putere instalata IW]

Ic [A]

Seonductor calculta [mmp]

Sconduetor recomandata [mmp]

Tip protecție

C27

159

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

7

0.69

0.28

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

1

230

lungime circuit [m]

80

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

ta [A]

Seonductor calculta (mmp]

Sconduetor recomandata [mmp]

Tip protecție

C28

177

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.77

0.31

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

3

230

lungime circuit

M

80

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Seonductor calculta Immp]

Sconduetor recomandata [mmp]

Tip protecție

C29

177

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.77

0.27

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

3

230

lungime circuit

[m]

70

Denumire cicuit

Putere instalata fWj

Ic [A]

Seonductor calculta [mmp]

Sconduetor recomandata [mmp]

Tip protecție

C30

236

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lamna LED

20

8

1.03

0.39

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

4

230

lungime circuit [m]

75

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C31

359

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

17

1.56

0.60

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

1

230

lungime circuit [m]

75

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C32

320

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

15

1.39

0.57

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

80

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C33

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.71

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

M

80

Breviar calcul

TD2

Putere

instalata totala

lungime

tensiune

Ic [A]

26000

15

230

113.0

8.6

10

1P+N 50A

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

S condu dor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

CI

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.49

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

'VA 3Ș I ©\4g

■X?

y’.

C O ț*

lungime circuit

[m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Scondudor recomandata [mmp]

Tip protecție

C2

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.21

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Scondudor recomandata [mmp]

Tip protecție

C3

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.21

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit (m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C4

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.93

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Scondudor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C5

3500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

7

15.22

3.10

4

1P+N 30A

Tensiune circuit

230

lungime Circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Scondudor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C6

2500

Tip circuit

Tjp consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.22

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lu ngime arcuit [m]

22

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calcuita [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C7

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.38

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [ml

25

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calcuita [mmp]

Sconductor recomandata țmmp]

Tip protecție

C8

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.38

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

25

Denumire cicuit

Putere instalata [WJ

Ic [A]

Sconductor calcuita [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

TiP protecție

C9

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.66

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [Ai

Sconductor calcuita [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

CIO

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.93

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [ml

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calcuita [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

Cil

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.93

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

.......

■-W/

lungime circuit

[m]

35

Oenumire cicuit

Putere instalata [W]

ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C12

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.21

2.5

1 P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C13

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.43

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lu ngime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C14

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.93

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C15

2500

Tip circuit

Tipconsumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.66

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [ml

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C16

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.66

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [mj

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductsr calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C17

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.11

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [ml

20

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C18

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.11

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

20

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C19

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.66

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție .

C20

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.66

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [mi

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconducdor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C21

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.93

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

?«/

lungime circuit

[m]

/ /&. £)/

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

'ir' -'£/

&BȚUV ' c o..;

C22

2500

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.93

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C23

177

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

IM r

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.77

0.31

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

3

230

lungime circuit

[m]

80

Denumire cicuit

Putere Instalata [W|

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C24

177

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.77

0.27

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

3

230

lungime circuit

[m]

70

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C25

158

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.69

0.21

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

2

230

lu ngime circuit [m]

60

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C26

177

Tip circuit

Tip consumator ■

Putere

consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.77

0.27

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

3

230

lungime circuit [m]

70

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [Al

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

TiP protecție

C27

215

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.93

0.38

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

5

230

lungime circuit

[m]

80

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C28

177

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.77

0.31

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

3

230

lu ngime circuit [m]

80

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C29

177

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.77

0.27

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

3

230

lungime Circuit

[m]

70

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [Al

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C30

177

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumaton

Iluminat

Lampa LED

20

6

0.77

0.23

1.5

1P+N ISA

Tensiune circuit

Lampa LED

19

3

230

lungime circuit

[m]

60

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C31

235

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

7

1.02

0.39

13

1P+N 16A

Tensiune circuit

Lampa LED

19

5

230

lungime circuit

[m]

X h( l 5 o -1

\ Vă ,1 r.- • td

c

75

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconduclor recomandata [mmp]

Tip protecție

C32

320

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

16

139

0.57

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

80

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [AJ

Scondurtor calculta [mmp]

5 condu clor recomandata [mmp]

Tip protecție

C33

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

174

0.71

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

80

Breviar calcul

TD3

Putere

instalata totala

lungime

tensiune

Ic [A]

26000

15

230

113.0

86

10

1 P+N 50A

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

ic [A]

Scohduclcr calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

CI

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10 87

2.49

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit H

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconducter recomandata [mmp]

Tip protecție

C2

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

Consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.21

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit w

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

C3

2500

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

W \ protecție

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.21

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmo]

Tip protecție

C4

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.93

25

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmpj

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C5

3500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

7

15.22

3.10

4

1P+N 30A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C6

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.22

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit

[m]

22

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mm.)

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C7

2500

Tip circuit

Tip consumator I

Putere consumator

Nr

consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.38

2.5

1 P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

25

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C8

2500

Tip circuit

Tip consumator