Hotărârea nr. 236/2020

Hotãrârea nr. 236 privind atestarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti“

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 236

privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești văzând:

Referatul de aprobare nr. 321/14.07.2020 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 189/16.07.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 287/16.07.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 1/16.07.2020 la Direcția Economică, privind atestarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești“;

Raportul din data de 19.05.2020 al Comisiei speciale de inventariere desemnată prin Dispoziția nr. 971/11.03.2020 a Primarului municipiului Ploiești;

Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și Anexele nr. 2 și G la Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

Declarația nr. 1907/15.07.2020 a Secretarului General al municipiului Ploiești emisă în temeiul dispozițiilor art. 289 alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Avizul Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 15.07.2020;

În baza prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4), art. 289, art. 607 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și atestat potrivit Anexelor nr. 2 și G la Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea I ,,Bunuri imobile”, se modifică, dupa cum urmează:

  • a) în Anexa 2 se abrogă pozițiile nr. 153, nr. 154, nr. 155 și nr. 156

  • - la poziția 152, coloana 1 va avea următorul cuprins: ,,1.6.2; 1.5.12 ”; coloana 2 va avea următorul cuprins: ,,Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza”; coloana 3 va avea următorul cuprins:

  • I. ,,Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10”; a) teren în suprafață de 5303 mp împrejmuit parțial cu gard metalic între punctele 1-6, gard de beton între punctele 610, 14-19, 20-1 și între punctele 10-14 și 18-20 este neîmprejmuit, nr.cadastral 143377; Vecinătăți: N-str. Vasile Lupu; S- proprietăți particulare; E- parțial Corp C, teren aferent Colegiului Național «Alexandru Ioan Cuza» și scuar; V- str. Trei Ierarhi și proprietăți particulare; b) Spațiu de învățământ, construcție-C1, Corp A, P+2E, suprafață construită de 540 mp, suprafață desfășurată de 1620 mp,; construcție-C2, Corp B, S+P+2E,, suprafață construită de 401 mp, suprafață desfășurată de 1265 mp,; c) Sală de sport, construcție-C3, P, suprafață /desfășurată de 1105 mp;

  • II. „Ploiești, str. Vlad Țepeș, nr. 30” a) teren în suprafață de 1454 mp, nr.cadastral 128306; împrejmuit cu gard de beton între punctele 2-17 și neîmprejmuit între punctele 17-2; Vecinătăți: N-scuar și alee acces; S-parcare, spațiu verde domeniu public și proprietati particulare; E-parcare publică; V-spațiu învățământ aferent unității școlare și terenul aferent b) Spațiu de învățământ, construcție-C1, Corp C, P+1E, suprafață construită de 464 mp, suprafață desfășurată de 928 mp.; c)Anexă magazie metalică, construcție-C2, P, suprafata construită/desfășurată de 49 mp.; Anexă-baraca metalică-C3, P, suprafata construită/desfășurată de 28 mp;

coloana 4 va avea următorul cuprins: ,,I.a)1969 b)1969 ; c)2004”; II. I.a)2015 b)2015 ; c)1992”;

coloana 5 va avea următorul cuprins: valoare totală 17.661.691,68 lei din care: ,,I. 15.289.106,49 lei din care: a)6.958.213,72 lei b)5.553.158,73 lei din care: Corp A= 2.728.713,06 lei, Corp B =  2.824.445,67 lei; c)2.777.734.04 lei”; II.

2.372.585,19 lei din care: a) 1.678.184,47 lei; b)687.460,81 lei ; c)6.939, 91 lei din care: C2 =3.203,03 lei și C3=3.736,88 lei”;

coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,I. art.112 alin. (2) din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completarile ulterioare; Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1432- H/20.05.2004; CF nr. 143377 Ploiești; II. art.112 alin. (2) din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completarile ulterioare; Contract de Vânzare autentificat sub nr. 547/29.12.2015; CF nr. 128306 Ploiești.

  • b) în Anexa G la poziția nr. 129, coloana 1 va avea următorul cuprins : ,,1.6.2.”; coloana 2 va avea următorul cuprins: ,,Grădinița cu program prelungit nr.38”; coloana 3 va avea următorul cuprins: ,,Ploiești, Str. Poștei, nr. 23”; a) teren în suprafață de 2660 mp, nr.cadastral 143808; împrejmuit cu gard de beton între punctele 9-10,11-16, cu gard metalic între punctele 2-3,6-8, calcan între punctele 36,10-11, 16-20-1-2 și neîmprejmuit între 8-9; Vecinătăți: N - garaj și teren aferent Scolii Gimnaziale ,,Sfânta Vineri”; S-strada Poștei și proprietate particulară V- teren aferent Scolii Gimnaziale ,,Sfânta Vineri” și proprietăți particulare; E-proprietăți particulare ; b) Spațiu învățământ, construcție-C1, P, zidărie cărămidă, suprafața construită/desfășurată de 819 mp; c) cabină poartă construcție-C2, P, suprafața construită/desfășurată de 13 mp; coloana 4 va avea următorul cuprins: ,, b)1984 ; c)2017”; coloana 5 va avea următorul cuprins : valoare totală 601.295,91 lei din care: b)590.825,81 lei; c)10.470,10 lei; coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,art.112 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare; CF nr.143808 Ploiești”.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri care se va publica pe site-ul instituției la secțiunea dedicată statutului unității administrativ-teritoriale, precum și în monitorul oficial local.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 iulie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-SIMION

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Ioana-Geanina SERBINOV