Hotărârea nr. 234/2020

Hotãrârea nr. 234 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploieşti să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deşeurilor municipale la Contractul nr.1792/13.09.2016 în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 74/2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 234

privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor municipale la Contractul nr.1792/13.09.2016 în conformitate cu prevederile

Ordonanței de Urgență nr. 74/2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Referatul de aprobare nr. 295/26.06.2020 al consilierilor Gabriel Constantin Minea, Cosma Marcian, Alina Sorescu și Raportul de specialitate nr. 3844/25.06.2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport si transfer a deseurilor municipale la Contractul nr. 1792/13.09.2016 în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 74/2018;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 165/29.06.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 278/29.06.2020;

ținând cont de avizul Comisiei nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului, din data de 26.06.2020;

ținând cont de e-mailul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” din data de 11.06.2020 comunicat la Primăria Municipiului Ploiești și înregistrat la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr. 3539/11.06.2020 și’ adresa nr. 1398/19.06.2020;

în baza prevederilor Contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele : 2 - Boldești-Scăeni și 6 - Valea Doftanei, atribuit în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

având în vedere prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

în baza prevederilor articolului 32, alineatul 1, litera e) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

în conformitate cu prevederile articolului 6, alineatul 1, litera l) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

în temeiul articolului 129, alineatul 2, litera d) și alineatul 7, litera n) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” privind punctul pe ordinea de zi vizând modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale.

(2) Votul astfel exprimat va ține cont de interesele municipiului Ploiești.

Art. 2 Direcția Economică și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV