Hotărârea nr. 233/2020

Hotãrârea nr. 233 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a zece posturi vacante din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 233 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a zece posturi vacante din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 294/26.06.2020 al Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate comun al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 349/26.06.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.273/26.06.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a zece posturi vacante din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv un post de director executiv din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, un post de execuție și un post de șef birou din cadrul Biroului Mobilitate și Trafic Urban din Direcția Tehnic - Investiții și șapte posturi de execuție din cadrul Compartimentului Manageri Proiecte din Direcția Relații Internaționale;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 25.06.2020;

având în vedere prevederile art.5, alin.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.3/30.01.2020 privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 2230 lei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 2230 lei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/27.02.2019;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit."a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea a zece posturi vacante din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv un post de director executiv din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior și o funcție publică de conducere de șef birou din cadrul Biroului Mobilitate și Trafic Urban din Direcția Tehnic - Investiții și șapte posturi de execuție din cadrul Compartimentului Manageri Proiecte din Direcția Relații Internaționale din care: patru funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent și trei funcții de personal contractual de execuție de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA.

Art. 2 Primăria Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV