Hotărârea nr. 230/2020

Hotãrârea nr. 230 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune industrială conform UTR S9-IP în funcțiuni comerciale și servicii –IS, zonă mixtă –M și funcțiuni edilitare –TE, pentru construire centru comercial, locuire și funcțiuni complementare, amenajare și construire zone tehnice, amenajare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare semnale publicitare, branșamente utilități (apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică), organizare de șantier, amenajare accese (accese din străzile existente, racordare la pasajul rutier existent, rampe/pasarele)” P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1, municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 230 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune industrială conform UTR S9-IP în funcțiuni comerciale și servicii -IS, zonă mixtă -M și funcțiuni edilitare -TE, pentru construire centru comercial, locuire și funcțiuni complementare, amenajare și construire zone tehnice, amenajare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare semnale publicitare, branșamente utilități (apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică), organizare de șantier, amenajare accese (accese din străzile existente, racordare la pasajul rutier existent, rampe/pasarele)”

P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1, municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 279/19.06.2020 al Domnului Primar Adrian Florin DOBRE și al domnului consilier Robert VÎSCAN, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune industrială conform UTR S9-Ip în funcțiuni comerciale și servicii-Is, zonă mixtă -M și funcțiuni edilitare - TE, pentru construire centru comercial, locuire și funcțiuni complementare, amenajare și construire zone tehnice, amenajare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare semnale publicitare, branșamente utilități (apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică), organizare de șantier, amenajare accese ( accese din străzile existente, racordare la pasajul rutier existent, rampe/pasarele)” - P-ța 1 Decembrie 1918 nr.1, municipiul Ploiești

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 303768/18.06.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 250/19.06.2020 văzând documentația Plan Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune industrială conform UTR S9-Ip în funcțiuni comerciale și servicii-Is, zonă mixtă -M și funcțiuni edilitare - TE, pentru construire centru comercial, locuire și funcțiuni complementare, amenajare și construire zone tehnice, amenajare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare semnale publicitare, branșamente utilități (apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică), organizare de șantier, amenajare accese ( accese din străzile existente, racordare la pasajul rutier existent, rampe/pasarele)” - P-ța 1 Decembrie 1918 nr.1, municipiul Ploiești, întocmit de S.C.WESTERN OUTDOOR-SRL/arh. Bogdan Brănescu ,

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 10.04.2020;

Documentația de urbanism se aprobă în baza Avizului Arhitectului Șef nr. 005 din 30 martie 2020 fundamentat de Avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr.016 din 30 martie 2020:

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 316 din data de 30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

În conformitate cu art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune industrială conform UTR S9-Ip în funcțiuni comerciale și servicii-Is, zonă mixtă -M și funcțiuni edilitare - TE, pentru construire centru comercial, locuire și funcțiuni complementare, amenajare și construire zone tehnice, amenajare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare semnale publicitare, branșamente utilități (apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică), organizare de șantier, amenajare accese ( accese din străzile existente, racordare la pasajul rutier existent, rampe/pasarele)” - P-ța 1 Decembrie 1918 nr.1, municipiul Ploiești prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV