Hotărârea nr. 23/2020

Hotãrârea nr. 23 privind înstrăinarea prin vânzare a spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 și a terenului aferent acestuia

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 23

privind înstrăinarea prin vânzare a spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 și a terenului aferent acestuia

9    1                                                             9

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 24/22.01.2020 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 27/22.01.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.12/23.01.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 10/23.01.2020 la Direcția Economică, privind înstrăinarea prin vânzare a spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 și a terenului aferent acestuia;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013, Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.261/28.07.2017 privind modificarea regulamentului privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr.61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.339/11.09.2013;

Luând în considerare adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.13191/02.07.2019 formulată de domnul Sabău Bogdan Dumitru;

Având în vedere procesul verbal din data de 29.11.2019 al ședinței Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr.6649/28.11.2019, cu modificările și completările ulterioare, emisă de către Primarul municipiului Ploiești;

Luând în considerare procesul verbal și avizul din data de 22.01.2020 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul art. 129, alin. 2 lit. c), alin. 6, lit. b) și ale art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Însușește raportul de evaluare nr. 3.868/2019, întocmit de către S.C. Fidox S.R.L., pentru proprietatea Municipiului Ploiești situată în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11, care constituie Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea totală a imobilului situat în Ploiești, str. Anul 1907

5                                                                                                                                       5     ~

nr. 11, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 98.429 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A, compusă din:

- unitatea locativă individuală în suprafață utilă de 30,31 m2, precum și hasna în suprafață de 4 MC cotă indiviză din 8 MC la suma de 44.134 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A;

- terenul de sub construcție în suprafață de 39,88 m2, cotă indiviză din 69 m2 la suma de 17.627 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A;

- terenul curte în suprafață de 82,97 m2, cotă indiviză din 141 m2 la suma de 36.668 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 3 (1) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Sabău Bogdan Dumitru și doamna Sabău Alina Elena a imobilului situat în Ploiești, str. Anul 1907

5                                                                                                                                                                        5     ~

nr. 11, compus din:

- spațiul cu destinația de locuință individuală în suprafață utilă de 30,31 m2, identificat conform releveu construcție - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- teren de sub construcție în suprafață de 39,88 m2 cotă indiviză din 69 m2, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- teren curte în suprafață de 82,97 m2 cotă indiviză din 141 m2 identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

  • a) domnul Sabău Bogdan Dumitru si doamna Sabău Alina Elena vor achita suma de 29.528,70 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., sumă ce reprezintă un avans de 30% din prețul de vânzare al imobilului sus menționat. Acest avans se va achita în cel mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

  • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect imobilul sus menționat, se va întocmi în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății avansului;

  • c) diferența de preț în sumă de 68.900,30 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., va fi achitată de către domnul Sabău Bogdan Dumitru și doamna Sabău Alina Elena în rate lunare pentru o perioadă de 3 ani, până la ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, sub sancțiunea aplicării obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile fiscale. În cazul neachitării de către cumpărători a prețului de vânzare în rate stabilit, aceștia vor plăti majorări de întârziere și dobândă în conformitate cu prevederile fiscale din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua următoare de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv;

  • d) contractul de vânzare - cumpărare se va considera rezolvit de drept conform dispozițiilor Codului Civil, în cazul în care cumpărătorii nu achită ratele lunare în termen de 5 luni consecutiv, sumele plătite cu titlu de rate până la momentul rezolvirii vor rămâne în tot dobândite de vânzător, iar cumpărătorii vor pierde dreptul de a folosi imobilul sub orice titlu;

  • e) cumpărătorii intră în stăpânire de drept și de fapt a bunului cumpărat la data achitării ultimei rate din preț;

  • f) cumpărătorii au obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare;

  • g) Municipiul Ploiești va efectua demersurile privind instituirea unei ipoteci în favoarea sa până la achitarea integrală a prețului de vânzare, costurile vor fi achitate de cumpărători.

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3. (1) lit. a) și f), contractul de vânzare - cumpărare nu se va încheia.

Art. 4 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV