Hotărârea nr. 228/2020

Hotãrârea nr. 228 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 228 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 285/22.06.2020 al viceprimarilor Ganea Cristian Mihai și Pană George și al consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Dinu Marius Andrei, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin-Gabriel, Palaș Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Răcășean Florica, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina-Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun nr. 5679/22.06.2020 al Direcției Tehnic-Investiții, nr.418/22.06.2020 al Direcției Relații Internaționale și nr. 259/23.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte, privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, precum și a contribuției proprii, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultată în urma etapei de evaluare și selecție a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiești”;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 161/24.06.2020 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1 - comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.06.2020;

Luând în considerare oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 prin Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5. Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă;

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.163 din 30 mai 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 544/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Apostol Andrei” cod SMIS 126860, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect.

Ținând cont de scrisoarea de finalizare etapă - ETF transmisă de A.D.R. Sud Muntenia înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.9958/10.06.2020;

În baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861 și cheltuielile legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, Apel de proiecte nr.POR/2017/4/4.4/4.5/1.

Art. 2 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrarilor de Interventie și devizul general al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiesti”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiesti”, în cuantum de 7.350.126,36 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă 7.350.126,36 lei si valoare totală neeligibilă de 0 lei.

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de               147.002,50 lei,

reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiesti” cod SMIS 126861.

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Andrei Municipiul Ploiești” cod SMIS 126861, în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 7 Hotărârea Consiliului Local nr.544/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Apostol Andrei” cod SMIS 126860, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect, iși încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVBENEFICIAR:

Municipiul Ploiești

Elaborator:

S.C. Alpin Construct S.R.L.

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC SFÂNTUL APOSTOL ANDREI - PLOIEȘTI

IMOIEMBRIE/2018

Foaie de capăt             >> .■ • <g

W'i ’>'-^iikl‘ SS3

’ |S i /

DENUMIREA PROIECTULUI                        C- */
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC ^APQSJOL ANDREI - PLOIEȘTI”            ’

>

PROPRIETAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AMPLASAMENT: Jud. Prahova, Municipiul Ploiești, Str. Aleea Deditel, nr.4

PROIECTANT GENERAL:

S.C. Alpin Construct S.R.L.

Str. N.Titulescu Nr.20 Bl. A53

Loc. Vulcan Jud. Hunedoara

E-mail: alpinv@yahoo.com

Tel/Fax: 0254-570 973

C.U.I.: RO12127661

J 20/653/1999

PROIECT NR: A628/2/2018

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I.
DATA ELABORĂRII PROIECTULUI: NOIEMBRIE 2018

CONTRACT NR. 15684 DIN DATA 30/07/2018

ȘEF PROIECT

ARHITECTURĂ

TOPOGRAFIE

STRUCTURĂ

INSTALAȚII

»

DESENAT

EXPERT TEHNIC

AUDITOR ENERGETIC

DEVIZE


Foaie de semnături

ARH. ZGAVAROGEAA.

ARH.ZGAVAROGEAA.

ING. CHIRIAC IONUȚ

ING. MIRIANIC! BOIANA


ING. ROMAN MARIA


S.C. Alpin Construct S.R.L.

ADMINISTRATOR

ING. RpM^H.MARIA


 • A. PIESE SCRISE

Cuprins

DENUMIREA PROIECTULUI.....................................

Cap. 1 Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții.....................


 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar).................................... ..

 • 1.4. Beneficiarul investiției

Cap. 2 Descrierea lucrărilor de intervenții

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice................

Cap. 3 Descrierea construcției existente

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • 3.1.1. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului,

dimensiuni în plan);

 • 3.1.2. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;.

 • 3.1.3. datele seismice și climatice;

 • 3.1.4. studii de teren:

 • 3.1.5. situația utilităților tehnico-edilitare existente;.......

 • 3.1.6 analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • 3.1.7 informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • 3.2. Regimul juridic:..................

 • 3.2.1. natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

 • 3.2.2. Destinația construcției existente;

 • 3.2.3. includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice,

arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • 3.2.4. informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz...18

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:....................................... ........18

 • 3.3.1. categoria și clasa de importanță;


  • 3.3.2. cod în Lista monumentelor istorice, după caz;.........................................

  • 3.3.3. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; ....„...'..M

  • 3.3.4. suprafața construită;...................................................................

  • 3.3.5. suprafața construită desfășurată;....................................................

  • 3.3.6. valoarea de inventar a construcției;....................................................

  • 3.3.7. alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente........................18

  3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției,


concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică

Rezultate obținute în urma investigațiilor din expertiza tehnică

Rezultate obținute în urma investigațiilor din auditul energetic

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al

asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

Cap. 4 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:  

 • 4.1. clasa de risc seismic;

 • 4.2. prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • 4.2.1. Concluzii și prezentarea a cel puțin două opțiuni - expertiza tehnica

 • 4.2.2. Concluzii si prezentarea a cel puțin două opțiuni - audit energetic

 • 4.3. soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; ...39

 • 4.3.1. Soluția tehnică și măsurile propuse de către expertul tehnic;

 • 4.3.2. Soluția tehnică și măsurile propuse de către auditorul energetic;

 • 4.4. recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și

conform exigențelor de calitate

 • 4.4.1. Cerința ”A1„ - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:

 • 4.4.2 Cerința A2- Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de

rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:

 • 4.4.3 Cerința Af - Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de

fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;................

 • 4.4.4. Cerința “B„ - Siguranța în exploatare pentru construcții

 • 4.4.5. Cerința ”C„ - (securitatea la incendiu)

‘-â MK

 • 4.4.6. Cerința ”D„ - (igienă sănătatea oamenilor refacerea și protecția

 • 4.4.7. Cerința ”E„ - (izolare termică, hidrofugă și ecomomia de energie)......,r=..:.........

 • 4.4.8. Cerința UF„ - (Protecția împotriva zgomotului).........................................^........'....^..50,^

 • 4.4.9. Cerința G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale;.............................................50''

 • 4.4.10. Cerința hnt- Instalații aferente clădirilor

 • 4.4.11. Cerința lg - Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune

 • 4.4.12. Cerința le - Instalații electrice aferente construcțiilor

>                                               r

4.4.13 Cerința Se - Sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apă și stingere a încediilor, rețele termice;..............

4.4.15 Cerința Sif- Sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj;...

5. Identificarea scenariilor/opțiuniîor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora..............

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectura! și economic, cuprinzând:...

 • 5.1.1. descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:...............  .....56

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor

arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;...........................................

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase,

după caz;

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea

configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al

construcției existente;...........

 • 5.1.2. descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de

intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;.............................60

Organizare de santier-lucrari construcții

 • 5.1.3. analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • 5.1.4. informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • 5.1.5. caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării

lucrărilor de intervenție.......................................................  ....

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consum uril^rni


utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în IfăficffiWl

de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.......................................

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:............................................................

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor investiții similare;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • 5.5.1. impactul social și cultural;

  5.5.2 estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare,


în faza de operare;.......................................   ....

 • 5.5.3 impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a sitarilor protejate, după caz

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • 5.6.1. prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;..............

 • 5.6.2. analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea

investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • 5.6.3. analiza financiară; sustenabilitatea financiară;......

 • 5.6.4. analiza economică; analiza cost-eficacitate;

5.6.5 analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Cap. 6 Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)...............................178

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • 6.3.1. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;........

  6.3.2. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în


conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • 6.3.3. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție

de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • 6.3.4. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Ar

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementăril^^e^i^ v funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor ț^nBamen^^ aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice?^,..

 • 6.4.1. Cerința

  ”A,

  ”B,

  ”C


  • - (rezistentă mecanică si stabilitate)...............................

  v i $2»^

  • - (siguranța in exploatare)...................................................::t»»ww*!*:..2O3

  • - (securitatea la incendiu).....................................................................204

  ”D„ - (igienă sănătatea oamenilor refacerea și protecția mediului)

  ”E„ - (izolare termică, hidrofugă și ecomoia de energie).........

  ”F„ - (Protecția împotriva zgomotului)

  "G„ - (Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale)


 • 6.4.2. Cerința

1

 • 6.4.3. Cerința

 • 6.4.4. Cerința

 • 6.4.5. Cerința

 • 6.4.6. Cerința

 • 6.4.7. Cerința

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

  constituite..........................................   209

  Cap. 7 Urbanism, acorduri și avize conforme...........................................................................209


 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente .....

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • 7.6.1. studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

pentru creșterea performanței energetice;

 • 7.6.2. studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • 7.6.3. raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • 7.6.4. studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;.........

 • 7.6.5. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

Cap. 1 Informații generale privind obiectivul d

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC APOSTOL ANDREI-PLOIEȘTI

»


 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

î

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

J

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

î

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. Alpin Construct S.R.L.

Str. N.Titulescu Nr.20 BL A53 Loc. Vulcan Jud. Hunedoara E-mail: alpinv@yahoo.com Tel/Fax: 0254-570 973

C.U.I.: RO12127661

J 20/653/1999

Data de elaborare: NOIEMBRIE/2018

Cap. 2 Descrierea lucrărilor de intervenții ?

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, F* structuri instituționale și financiare

Acest proiect este în conformitate cu „STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICipiULâl.^ PLOIEȘTI 2007-2025”. Conform strategiei, învățământul din România a cunoscut o dezvoltară continuă din 1990 până în prezent, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Chiar dacă această evoluție a fost una în sens pozitiv, sistemul educațional local actual la nivelul Ploieștiului cât și infrastructura și dotările necesare nu îndeplinesc nevoia comunității și nu oferă o corelare cu nevoile segmentului economic, situația resurselor materiale ale unităților școlare influențează în


mare măsura calitatea ofertei, atât direct, cât și indirect. Deși există cabinete școlare, laboratoare și ateliere școlare în unitățile de învățământ din toate localitățile, nivelul de dotare a atelierelor sălilor și laboratoarelor școlare nu este în concordanța cu cerințele pieței, și nu permit dezvoltarea de competențe la nivelul absolvenților, astfel încât acesta să asigure o inserție profesională imediată. Scopul fiind reabilitarea, modernizarea și dotarea unitățiilor de învățământ pentru a le facilita elevilor accesul mai rapid la informație, și concretizarea bazelor informatice educaționale, creșterea nivelului de educație, reducerea numărului de adulți necalificați, îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea respectării standardelor europene. Beneficiile proiectului constau în, creșterea performanțelor școlare, promovarea excelenței în educație,îmbunătățirea condițiilor din cadrul unităților de învățământ.

REABILITAREA, 'MODERNIZAREA SI DOTAREA LICEELOR DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL APOSTOL ANDREI - fiind eligibil pentru solicitarea de finanțare prin Programul Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale/ O.S 4.5 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Nivelul de educație este factor cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Acest deziderat nu se poate realiza însă, fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.

Sprijinul POR va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Localizarea. Delimitarea Teritoriului:

Poziționare geografică: Ploiești este municipiul de reședință al județului Prahova, Muntenia, România. Este situat la 60 km nord de București, pe coordonatele de 26°T48" longitudine estică și 44O56‘24" latitudine nordică și are o suprafață de aproape 60 kmz. Este înconjurat de comunele Blejoi (la nord), Târgșoru Vechi (la vest), Bărcănești, Brazi (ia sud) și Bucov (la est). Municipiul Ploiești este așezat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române.

Ploieștiul, unul dintre orașele cele mai importante ale țării, se află la cea mai mică distanță de capitală, și cu toate că pe parcursul a patru secole a avut strânse legături cu aceasta, el și-a păstrat personalitatea.

.^r \ *1 l

Ploieștiul se găsește între două mari râuri, primul dintre ele, Prahova^ atingând ușor municipiul prin comuna suburbană Brazi, iar cel de-al doilea, TeleajenqH spfe n<^ și est, străbătându-l prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orașul este așezat pte râul* Dâmbu, care izvorăște în zona de dealuri a orașului Băicoi, trece prin oraș și pri|, dd^^jnip^ / suburbane și apoi prin comuna Râfov, unde se varsă în Teleajen. Dâmbu are astăzj âpa'puțină;/ este canalizat pe aproape toată partea ploieșteană a traseului său, în el deversândb-^*fâ^â»reâ din oraș, sistemul de canalizare al acestuia.


Localizare Municipiul Ploiești
Structura populației:

Populația Mun. Ploiești este în scădere, continuând tendința negativă din ultimii 5 ani. în 2016, conform informațiilor publicate de INSSE, populația Mun. Ploiești era de 233.663 persoane, față de: 235.401 în 2015; 235.698 în 2014; 237.117 în 2013; 238.699 în 2012.

Din perspectiva dinamicii populației între ultimele două recensăminte, populația Municipiului Ploiești a scăzut între 2002 și 2011 cu 9,7%, iar cea a Polului de Creștere cu 7,5%. Sporul natural în perioada 2010 - 2014 se prezintă astfel: în 2010 - 315; în 2011 - 521; în 2012 -615; în 2013 - 487; în 2014 - 605.

Comform Institutului Național de Statistică în mun. Ploiești creșterea demografică în rândul populației de 15, 16, 17, 18 și 19 ani în intervalul 2012 - 2016 se prezintă astfel:

Vârstă

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

15 ani

1910

1846

1846

1900

1870

16 ani

1875

1897

1860

1850

1895

17 ani

1818

1871

1904

1866

1839

18 ani

2014

1830

1893

1943

1871

19 ani

2164

2016

1832

1908

1942

Total

9781

9460

9335

9467

9417

Asfel Rata medie anuală de creștere demopgrafică este de -0.01.

Comform Ministerului Educației Naționale, numărul elevilor înscriși în anul școlar 2016-2017 în unitatea de învățământ Liceluî Tehnologic Sfântul Apostol Andrei este de 1235 de elevi, iar capacitatea școlii este de 756 locuri. Numărul total de partîcipanți la procesul educațional în anul școlar 2016-2017 este de 1235 elevi, din care fete 887, băieți 348, persoane cu dizabilități 11, persoane aparținând categoriilor dezavantajate 68, astfel Indicele Capacității Școlii este de 0.61.


 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor^

Având în vedere situația existentă a unității de învățământ și lipsa dotăriliMVăpâp^Oorel^ de curs s-au realizat la un nivel calitativ scăzut.                                  Ww» )

Astfel se identifică următoarele necesității:                          ■, V

r                                                                                          ■' a?»

 • •  lucrări de consolidare a structurii de rezistentă;                               ”*•

 • •  izolarea termică a fațadei - partea vitrată - prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;

 • •  izolarea termică a fațadei - partea opacă, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

 • •  înlocuirea pardoselilor interioare;

 • •  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • •  refacerea în totalitate a trotuarului de protecție;

 • •  lucrări de igenizare și refacere a tuturor finisajelor;

 • •  dotarea cu mobilier și echipamente necesare activităților specifice programului liceului;

 • •  se vor face lucrări de schimbare și modernizare la nivelul instalațiilor sanitare și electrice;

 • •  va fi amenajat un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități conform normelor în vigoare;

 • •  lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, montarea unei platforme elevatoare pe scară;

 • •  înlocuirea integrală a canalizării menajere interioare și canalizării exterioare;

 • •  folosirea de surse regenerabile;

 • •  colectarea apelor provenite din precipitații utilizând dispozitive de colectare a apelor de suprafață;

 • •  refacerea acoperișului tip terasă.

Deficiențe identificate :
 • •  învelitoarea degradată, rezultând apariția infiltrațiilor de apă, sistemul de colectare al apelor pluviale deteriorat;

 • •  lipsa trotuarului de protecție;

 • •  tâmplăria exterioară în stadii de uzură;

 • •  pardoseli în stare degradabilă;

 • •  finisajele sunt în stare avansată de degradare;

 • •  instalații sanitare uzate moral;

 • •  lipsa dotărilor specifice profilului tehnologic al liceului;

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice %

Obiectivul principal este: REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREALIGB^LUI TEHNOLOGIC SFÂNTUL APOSTOL ANDREI                         V

Obiectivele secundare sunt:
 • •  lucrări de consolidare a structurii de rezistentă;

 • •  izolarea termică a fațadei - partea vitrată - prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, cu tâmplărie termoîzolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;

 • •  izolarea termică a fațadei - partea opacă, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

 • •  înlocuirea pardoselilor interioare;

 • •  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • •  refacerea în totalitate a trotuarului de protecție;

 • •  lucrări de igenizare și refacere a tuturor finisajelor;

 • •  dotarea cu mobilier și echipamente necesare activităților specifice programului liceului;

 • •  se vor face lucrări de schimbare și modernizare la nivelul instalațiilor sanitare și electrice;

 • •  va fi amenajat un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități conform normelor în vigoare;

 • •  lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, montarea unei platforme elevatoare pe scară;

 • •  înlocuirea integrală a canalizării menajere interioare și canalizării exterioare;

 • •  folosirea de surse regenerabile;

 • •  colectarea apelor provenite din precipitații utilizând dispozitive de colectare a apelor de suprafață;

 • •  refacerea acoperișului tip terasă.

  OBIECTIVE SECUNDARE


  OBICTIVELE PROIECTULUI

  Dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Apostol Andrei la standarde modeme pentru a asigura accesul la un proces educațional de calitate


  OBIECTIVUL GENERAL

  I "Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Sfântul

  Apostol Andrei"


  l

  • • rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu

  • • îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitatea de învățământ

  • • dotarea liceului cu echipamente performante

  • • reabilitarea construcției în conformitate cu normele standard în vigoare

  • • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi cea socială

  , • crearea unei imagini pozitive a liceului la

  \ nivel local


  14. 3 Descrierea construcției

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • 3.1.1. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Terenul este situat în intravilanul Municipiului Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4. Terenul și clădirea sunt proprietatea publică a Municipiului Ploiești, conform extrasului CF137673. Conform Extrasului CF clădirea figurează cu regimul de înălțime S+P+2E. Zona are caracter rezidențial și este ocupată preponderent din locuințe colective, ce înconjoară situl pe toate cele 4 laturi. Procentul de ocupare variază între 20 și 50%, iar regimul de înălțime în general la clădirile existente în jur este P - P+4.

Parcela studiată este de formă pătrată și o suprafață totală de 8613m2. în plan vertical terenul nu prezintă denivelări accentuate, panta naturală a terenului putând fi considerată de 0.0%. Lungimea aliniamentului de pe Aleea Dedițel este de aproximativ 65m.

Conform extrasului CF 137673, pe parcelă se află mai multe construcții:

 • -  Spațiu învățământ, anul construcției 1967, regim de înălțime S+P+2E, suprafața construită la sol 772mp, suprafața construită desfășurată 2542mp;

 • -  Sală de sport, anul construcției 1976, regim de înălțime P+1 Eparțial, suprafața construită la sol 244mp, suprafața construită desfășurată 303mp;

 • -  Teren de sport, anul construcției 2016, suprafața construită la sol 473mp, suprafața construită desfășurată 473mp;

Construcția ce urmează a se reabilita, moderniza și echipa, are funcțiunea de spațiu de învățământ, cu suprafața construită de 772mp, fiind un proiect tip, realizat în anii 1967. Această construcție a fost realizată într-o manieră specifică pentru construcțiile din acea perioadă, spațiile pe fiecare nivel sunt dispuse de-a lungul unor coridoare. Forma generală în plan este a literei „ U”.

Conform HGR 766/1997 categoria de importanță a construcției este B, fiind vorba de o construcție subsol, parter și două etaje, conform Normativului P100-92 în funcție de perioada în care a fost proiectată și de numărul de nivele, construcția se încadrează în grupa AT, construcție de tip curent proiectată și realizată după anul 1940. Clasa de importanță în care se încadrează clădirea este II, conform P100/1-2013, gradul de rezistență la foc este II conform P118/2013.

 • 3.1.2. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Din punct de vedere al zonelor învecinate construcția se învecinează cu:

 • -  La N terenul se învecinează cu Strada Cameliei;

 • -  La S terenul se învecinează cu locuințe colective;

 • -  La V terenul se învecinează locuințe colective;

 • -  La E terenul se învecinează cu Aleea Dedițel (Locuințe colective);

Accesul pietonal și cel auto se realizează de pe Aleea Dedițel.


3.1.3. datele seismice și climatice;

Zonarea seismică de calcul


^7

ir’cs!

Conform P100-1/2013, amplasamentul este caracterizat de o ăcc® orizontală maximă de ag=0,35g și de o perioadă de control de Tc=1,6s.'ve

P100-1/2006 (cod de proiectare utilizat la evaluarea structurilor exiși amplasamentul este caracterizat de o accelerație orizontală maximă de ag=0,28g și o perioadă de control de Tc=1,6s. Conform legislației în vigoare, pentru evaluarea seismică din cadrul prezentei expertize tehnice se utilizează prevederile normativului

P100-1/2006. Date fiind cele enunțate anterior, pentru prezenta expertiză tehnică se va lucra cu o accelerație orizontală maximă de ag=0,28g si o perioadă de control de Tc=1,6s.

Condiții de climă

Climatic zona se caracterizează prin următoarele valori:

 • -  temperatura medie anuală a aerului: 10,5°C;

 • -  temperatura minimă absolută : -30,0°C;

 • -  temperatura maximă absolută : +39,4°C;

 • -  precipitații medii anuale : 600 mm;

Perimetrul cercetat se incadreaza la adâncimea de îngheț de 0,80-0,90 m.

 • 3.1.4. studii de teren:

 • (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Construcția existentă cu regim de înălțime S+P+2E, ce urmează a se reabilita, se încadrează din punct de vedere geomorfologic într-o zonă reprezentată de o unitate de relief cu aspect de câmpie piemontană, cunoscută sub numele de “Câmpia piemontană a Ploieștilor", delimitată la vest de râul Prahova și la est de râul Teleajen.

 • -  Din punct de vedere topografic terenul este plan;

 • -  Terenul nu este inundabil.

 • -  Pentru verificarea fundației construcției existente, a stratificați©! terenului, a fost executat un sondaj de dezvelire (D1) in zona fără subsol, care a pus în evidență următoarele:

 • -  Sistemul de fundare - fundare directă cu fundații izolate

 • -  Talpa fundației se afla la cota -1,40 m fata de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

 • -  Stratificatia terenului interceptată este următoarea:

 • - 0,00 m - 0,60 m - umplutură eterogenă;

 • -  0,60 m - 1,50 m - argilă cafenie, cu rare concrețiuni calcaroase, plastic vârtoasă și plastic tare.

 • (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Din punct de vedere topografic, terenul este relativ plan, realizat prin sistematizarea pe verticală și nu ridică probleme de stabilitate.

 • 3.1.5. situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Utilitățile existente în zonă:

 • - Energie electrică;

 • - Alimentare cu apă;


 • - Alimentare cu gaze naturale;

 • - Telefonie;

 • - Canalizare;

Termic - obiectivul este încălzit cu centrală propie.

Ventilație - obiectivul nu prezintă un sistem de ventilație;

Management energetic - obiectivul nu prezintă un sistem de management energetic;

 • 3.1.6 analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Conform studiului geotehnic, nu s-a interceptat apă subterană.

Clădirea este amplasată într-o zonă, în care nu există riscuri de inundații, sau alunecări de teren.

Schimbările climatice nu au un impact major asupra stării și stabilității obiectivului studiat.

 • 3.1.7 informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Amplasamentul obiectivului studiat nu se află într-o zonă de protecție arhitecturală sau în vecinătatea unor situri arheologice. în zona studiată nu există condiționări sau zone protejate.

 • 3.2. Regimul juridic:
 • 3.2.1. natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Terenul este situat în intravilanul Municipiului Ploiești, Aleea Dedițel, nr. 4. Terenul și clădirea sunt proprietatea publică a Municipiului Ploiești, conform extrasului CF 137673.

Terenul nu se află în zona protejată a monumentelor istorice sau ale naturii.

 • 3.2.2. Destinația construcției existente;

Folosința actuală și destinația clădirii - liceu tehnologic.

 • 3.2.3. includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul, construcția nu este inclusă în lista monumentelor istorice, nu se învecineză cu situri arheologice.

Amplasamentul obiectivului studiat nu se află într-o zonă de protecție arhitecturală sau în vecinătatea unor situri arheologice. în zona studiată nu există condiționări sau zone protejate.

t5</ 4- ■

J / */

©


 • 3.2.4. informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de.urbahism^

după caz.                                               Wăf

Conform certificatului de urbanism se identifică următoarele: ’T? \

- Suprafața terenului este de 8621 m2;                             ' ',"4D

- Subzona în care se încadrează terenul - UTR - N - 8, conform P.U.G. Municipiul Ploiești.

în urma lucrărilor de modernizare se vor obține următorii indicatori de ocupare ai terenului:

Indicator

Existent

Propus

Suprafață Teren

8613 m2

Sc (construită)

772m2

772 m2

Sd (desfășurată)

2542 m2

2542 m2

Mot

17,34%

17.34%

CUT

0.385

0.385

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:
 • 3.3.1. categoria și clasa de importanță;

Construcția se încadrează la CATEGORIA “B” DE IMPORTANȚĂ (conf. H.G. 766 din 21.11.1997, art. 6) și în clasa de importanță II, conform codului P100-1/2013.

 • 3.3.2. cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul, clădirea nu este înscrisă în lista monumentelor istorice. Conform informațiilor din Certificatul de urbanism.

 • 3.3.3. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Clădire liceului a fost recepționată în anul 1967, conform extrasului CF nr 137673.

 • 3.3.4. suprafața construită;

Suprafața construită conform releveelor este de:

Clădire liceu: Sc= 772 m2

 • 3.3.5. suprafața construită desfășurată;

Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

Clădire grădiniță: Scdesfășurată= 2542m2

 • 3.3.6. valoarea de inventar a construcției;

Valoarea de inventar nu este cunoscută.

 • 3.3.7. alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Parter

P.01 G.S.Fete 14.66 mp

P.02 G.S.Băieți 16.12 mp

P.03 Coridor 17.17 mp

P.04

Sală de cla

51.53 mp

E1.04

Sală de clas

51.53 mp

P.05

Casa scării

33.44 mp

E1.05

Sală de clas

51.53 mp

P.06

Coridor

3.53 mp

E1.06

Coridor 119.26 mp

P.07

Cabinet mul 51.53 mp

E1.07

Debara

3.83 mp

P.08

Atelier

9.99 mp

E1.08

Grup Sanitar

■ 16.07 mp

P.09

Magazie

19.91 mp

E1.09

G.S.Băieți

16.80 mp

P.10

Debara

16.14 mp

E1.10

G.S.Fete

15.56 mp

P.11

Director

16.24 mp

E1.10

Laborator in

51.09 mp

P.12

Coridor

112.27 mp

E1.11

Casa scării

67.55 mp

P.13

Hol      16.18 mp

E1.12

Director adj

16.14 mp

P.14

Atelier

7.36 mp

E1.13

Cabinet nevă 16.14 mp

P.15

Anexă

8.43 mp

E1.14

Cornul si la

7.84 mp

P.16

Secretariat

11.74 mp

E1.15

Anexa

7.96 mp

P.17

Nisă

>

1.31 mp

E1.16

Anexa

16.13 mp

P.18

Depozit

2.63 mp

E1.17

Amfiteatru

51.31 mp

P.19

Cancelarie

51.31 mp

663.33 mp

P.20

Secretariat

25.79 mp

Etaj 2

P.21

Secretariat

20.66 mp

E2.01

Cabinet tur

51.09 mp

P.22

Hol

3.64 mp

E2.02

Sală de cla

51.53 mp

P.23

Casa scării

33.44 mp

E2.03

Sală de cla

51.53 mp

P.24

G.S.

10.07 mp

E2.04

Sală de cla

51.53 mp

P.25

Hol

5.09 mp

E2.05

Sală de cla

51.53 mp

P.26

Cabinet Mat 33.82 mp

E2.06

Sală de cla

51.53 mp

P.27

Coridor

10.64 mp

E2.07

Coridor 112.86 mp

P.28

Sală de cla

51.53 mp

E2.08

Depozit man 10.24 mp

656,17 mp

E2.09

Coridor

5.59 mp

Etaj 1

E2.10

Bibliotecă

32.56 mp

E1.01

Sală de clas 51.53 mp

E2.11

Depozit

11.62 mp

E1.02

Sală de clas 51.53 mp

E2.12

Casa scării

23.67 mp

E1.03

Sală de clas 51.53 mp

E2.13

Cabinet resu 9.63 mpE2.14 Cabinet med 16.14 mp

E2.15 Anexă 17.01 mp

E2.16 Cabinet tur 16.72 mp


 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Rezultate obținute în urma investigațiilor din expertiza tehnică.

Corpul de clădire analizat are funcțiunea de liceu tehnologic. Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

Date privind construcția existentă

Regim de înălțime: S+P+2E

Dimensiunile principale:

 • - lungime maximă ~ 45,75m

 • - lățime maximă » 18,95m

 • - înălțime maximă ~ 10,50 m

Descrierea structurii

Destinația clădirii este de clădire de învățământ liceal, având o formă relativ regulată în plan (dreptunghiulară), fiind prezente doar retrageri limitate ca și dimensiuni. Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

Structura de rezistență verticală este realizată din pereți structurali din zidărie de cărămidă plină arsă. La monolitizarea blocurilor de cărămidă s-a utilizat un mortar de var-ciment. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției.

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare direct^^i ft^|| izolate, talpa fundației se află la cota -1,40 m fata de cota terenului natura0\uri^ți este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare; exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare.

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe și alte defecte structurale ascunse.

Rezultate obținute în urma investigațiilor din auditul energetic

Elemente de alcătuire a structurii de rezistentă

Structura de rezistență a clădirii este alcătuită din:

Fundații izolate;

Pereți din zidărie portanta cu stalpisori.

Plansee din beton armat;


Scări de acces din beton armat monolit si podest de nivel;

Acoperiș de tip terasă necirculabilă cu învelitoare membrană bituminoasă.

Elemente de izolare termică

Clădirea prezintă doar un strat de termoizolare la nivelul plăcii sub acoperiș, care nu este suficienta. Deasemenea tamplaria exterioara este inlocuita cu tamplarie cu geam termopan cu care momentan prezintă neetanseitati.

Instalația de încălzire și de preparare a apei calde de consum

încălzirea spatiilor este asigurata de la punctual de termoficare din zona..

Clădirea este prevăzută cu instalații sanitare, pentru alimentare cu apă rece și caldă de consum a tuturor consumatorilor prevăzuți în grupurile sanitare, cât și cu instalații de canalizare menajeră.

Corpurile statice din spațiile încălzite sunt prevăzute cu robinete colțar de tipul dublu reglaj care sunt în marea majoritate funcționale. Consumul de apă rece este contorizat la nivel de clădire prin intermediul unui debitmetru mecanic.

Bateriile instalațiilor sanitare prezintă un grad de etanșeitate bun.

Clădirea nu dispune de sistem de ventilare mecanică

Clădirea nu dispune de sistem de climatizare unitar.

Clădirea nu dispune de sisteme de producere energie termică pentru preparare apă caldă de consum sau încălzire care să utilizeze surse regenerabile.

Instalația de iluminat

Instalația de iluminat este alcătuită din corpuri de iluminat în mare parte fluorescente.

Aprecieri privind starea actuală a clădirii

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale. Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare. Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Trotuarul de protecție din jurul clădirii este degradat datorită intemperiilor, fenomenelor de îngheț-dezgheț, vechimii acestuia și pe alocuri lipsește.

Soclul prezintă degradări și pe alocuri desprinderi.

A A -----0 \

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor f fundamentale aplicabile, potrivit legii.                   * %
 • 3.5.1. Cerința A1- Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu ștructUra..^^^ de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:       z -f M

- calculul fundațiilor conform normativului NP112-2004: „Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă”.

 • -  încărcări de zăpadă, conform CR-1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol Sk = 2,0 kN/m2;

 • -  încărcări produse de acțiunea vântului conform CR 1-1-4/2012; valoarea caracteristică a presiunii dinamice este qb = 0,40 kPa/m2, pentru viteza maximă anuală a vântului la 10 m, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

 • -  încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-2006; zona este caracterizată prin ag = 0,28 g si Tc=1,6s, respectiv ag=0.35g conform normativului P 100-2013 și perioada de colț Tc = 1.6s, conf. codului P100-1/2013.

 • -  Conf. STAS 6054/77 - perimetrul cercetat se încadrează la adâncimea de îngheț de 0,80-0,90 m.

 • -  clasa de risc seismic II, conform expertizei tehnice;

 • -  categoria de importanță este B (normală), conform HG 766/97.

Situația existentă a clădirii:

Corpul de clădire analizat are funcțiunea de liceu tehnologic. Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

Date privind construcția existentă

Regim de înălțime: S+P+2E

Dimensiunile principale: - lungime maximă ~ 45,75m - lățime maximă = 18,95m - înălțime maximă « 10,50 m

Descrierea structurii

Destinația clădirii este de clădire de învățământ liceal, având o formă relativ regulată în plan (dreptunghiulară), fiind prezente doar retrageri limitate ca și dimensiuni. Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

Structura de rezistență verticală este realizată din pereți structurali din.zidărie de cărămidă plină arsă. La monolitizarea blocurilor de cărămidă s-a utilizat un mortar de var-ciment. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției.

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare directă cu fundații izolate, talpa fundației se află la cota -1,40 m fata de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

planșee din beton armat la fiecare nivel al structurii

acoperiș tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Condiții de amplasare

Conform studiului geotehnic amintit mai sus, amplasamentul este constituit dintr-un teren aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Descrierea stării construcției la data evaluării

J

Structura prezintă degradări limitate ale materialelor structurii cauzate de infiltrațiile apelor pluviale. La nivelul acoperișului există elemente degradate parțial ca urmare a infiltrațiilor anterioare de ape pluviale.

Structura nu prezintă degradări vizibile cauzate de cedarea terenului de fundare (tasare uniformă/neuniformă).

Cu toate că anumite elemente structurale prezintă fisuri locale, structura nu prezintă degradări semnificative generate de fenomene seismice anterioare.

Structura prezintă degradări ale tuturor finisajelor exterioare și interioare.

Ținând cont că la momentul efectuării investigației ce stă la baza prezentei expertize tehnice, posibilitatea de vizualizare a tuturor componentelor structurale a fost limitată de existența parțială a finisajelor este posibil să existe și alte defecte structurale ascunse.

 • 3.5.2. Cerința A2- Rezistența mecanică și stabilitate pentru conștf^țR~^j ; structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:

Nu este cazul.                                                I >/ Of'«1 j s®!

 • 3.5.3. Cerința A4- Rezistența mecanică și stabilitate pentru infi^ȘtrUctura! transportului rutier:

Nu este cazul.                                                                  "

 • 3.5.4. Cerința A5 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului pe șine:

Nu este cazul.

 • 3.5.5. Cerința A6 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;

Nu este cazul.

 • 3.5.6. Cerința A7 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

Nu este cazul.

 • 3.5.7. Cerința A9 - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj.

Nu este cazul.

 • 3.5.8. Cerința Af - Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;

Caracteristicile terenului se prezintă în cadrul Studiului Geotehnic.

Adâncimea de fundare se încadrează la adâncimea maximă de îngheț 0.80-^0.90 (conf. STAS 6054/77).

După cum reiese din sondajele geotehnice terenul de fundare îl constituie umplutură eterogenă, argilă cafenie cu rare concrețiuni calcaroase, plastic vârtoasă și plastic tare.

Din punct de vedere geotehnic și al condițiilor de fundare terenul se încadrează în Categoria geotehnică: 2 (risc geotehnic moderat).

Trotuarul de protecție din jurul clădirii este degradat, soclul prezintă degradări, având zone locale cu desprinderi de tencuială.

La nivelul elevațiilor și al fundațiilor nu s-au observat fisuri care să denote tasări diferențiate ale terenului de fundare.

 • 3.5.9. Cerința B1 - Siguranța în exploatare pentru construcții:

Cerința de siguranță în exploatare, conform NP 068-02/2002 ”Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare” și NP 051-2012 "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicative NP 051-2012 Revizuire NP051/2000” presupune protecția utilizatorilor în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

 • A. Siguranța circulației pietonale;

A1. Siguranța circulației pe căi pietonale                           _   _________

i' £ O; 4 iWj

- stratul de uzură al căilor pietonale este din beton, nu prezintă pericol de alunecare / nici în cazul în care este umed, pe perioada iernii este curățat și stropit cu ageți^ penffQ dezghețare, prezintă penți transversale pentru evacuarea apei de peppiMtfdrm^ z trotuarului.

 • - se respectă condițiile normate referitoare la denivelările de pe traseele de circulații: Max. 8% pentru profilul longitudinal; 2,5 % pentru profilele transversale;

A2. Siguranța circulației pe rampe și trepte exterioare

 • - dimensiunile treptelor respectă condițiile normate;

 • - finisajul treptelor nu este realizat cu materiale antiderapante, și nu prezintă culori dinstincte care să semnalizeze schimbarea de nivel;

 • - pe treptele exterioare nu staționează apa;

 • - scările nu prezintă muchi ascuțite;

 • - schimbarea de nivel nu prezintă marcaje distincte (tactile) pentru persoane cu dizabilități vizuale.

 • A.3 Siguranța cu privire la împrejmuiri:

 • - gardul existent, este din stâlpi metalici, cu bare verticale metalice, pe soclu din beton armat.

A.4 Siguranța cu privire la accesul în clădire:

 • - există rampă de acces pentru persoane cu dizabilități;

 • - treptele scării de acces au dimensiunile: înălțimea h= 15 cm, lățimea I = 32 cm;

 • - lățimea liberă a golurilor de ușa sunt de 2,50m (acces principal), 2,50m (acces secundar), 2,50m (acces secundar);

 • - la accesul în clădire sunt copertine de protecție;

A.5 Siguranța cu privire la circulația interioară.

 • - stratul de uzură al pardoselilor este realizat, astfel încât să se evite alunecarea;

 • - suprafața pereților nu prezintă bravuri, proeminențe, muchii ascuțite, sau alte surse de lovire, agățare, rănire;

 • - lățimea coridoarelor este de 2,75;

 • - ușile interioare au lățimea liberă variabilă intre 0,70 -1,60 m;

 • - din punct de vedere al cerințelor de evacuare, traseul fluxurilor de circulație nu este indicai prin semne convenționale;

 • - traseul fluxurilor de circulație nu prezintă probleme din punct de vedere al cerințelor de evacuare.

A.6 Siguranța cu privire Ia schimbare de nivel:

Clădirea are un regim de S+P+2E.

Denivelările mai mari de 0,30 m față de soi sau de alte părțMiăti^W^înz construcție au prevăzute balustrade.

Ferestrele de la parter și etaj au parpet conform cerințelor STAS 6131.

A.7 Siguranța cu privire la deplasarea pe scări:

Raportul între trepte și contratrepte respectă prevederile NP 068-02/2002 ”Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare”, respective 2h+l=62-64. Numărul de trepte respectă cerințele minime și maxime. Sunt prevăzute rampe de acces pentru persoane cu dizabilități motorii. Treptele nu sunt marcate cu finisaj special pentru persoane cu deficiențe vizuale. Scările nu au prevăzute balustrade conforme. Lățimea scărilor este conform prevederilor P118 și NP 051.

 • A. 8 Siguranța cu privire la iluminarea artificială:

Iluminatul de siguranță pentru evacuare nu respectă cerințele prevăzute în NP 068-02/2002, 50 Ixîn cazul grădinițelor.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare la nivelul scărilor nu respectă cerința de a fi egal cu iluminatul normal.

Iluminarea medie pentru iluminatul normal pe căile de acces de circulație orizontală și verticală, care presupune riscul de accidente din cauza luminii necorespunzătoare nu este asigurat congorm NP 068-02/2002, care prevede un nivel de iluminat, pentru clădirile de învățământ de: minim 100 Ix pentru holuri și de 100-150 Ix pentru scări.

Nu este prevăzută evitarea sau limitarea orbirii realizată conform STAS 6646/1.

 • B. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

Nu este cazul.

 • C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • C.1 Protecția împotriva riscului de electrocutare

Tensiunile nominale de lucru respectă cerințele NP 068-02/2002.

Un=max 220 V pentru corpurile de iluminat;

Un= max 400 V pentru utilajele electrice;

Tabloul electric nu are prevăzute sisteme de protecție la electrocutare care să respecte cerința de rupere la lh=max 10 mA.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ nu respect prevedele I7 și I20:

R= max 4Q pentru instalație electrică de joasă tensiune.

electrică de joasă tensiune

Instalația electrică în general respectă toate elementele condutfafoare^-db curent care fac parte din circuitele curenților de lucru, vor fi făcute inaccesibile atingerii întâmplătoare prin:

 • -  izolarea părților active (protecție completă);

 • -  prevederea de bariere sau carcase, în interiorul cărora să se găsească părțile active (protecție completă);

 • -  instalarea unor obstacole, care să împiedice atingerile întâmplătoare cu părțile active (protecție parțială);

Instalația electrică nu respectă măsurile suplimentare ce presupune întreruperea automată a alimentării care se realizează cu dispozitive automate.

 • C.2 Protecție împotriva riscului de arsură sau opărire

Temperatura suprafețelor elementelor de instalații respectă cerințele normate de max 60°, pentru suprafețele accesibile copiilor.

Temperatura apei calde menajere respectă cerința max 60°.

Presiunea instalațiilor sanitare este sub 6 bar.

Echipamentele, corpurile conductele de încălzire nu respectă în totalitate prevederile normativului 113.

 • C.3 Protecția împotriva riscului de explozie

Traseele și instalațiile care folosesc gaz sunt în conformitate cu Normativul I6.

 • C.4 Protecția împotriva riscului de intoxicare

Debitele de aer proaspăt sunt asigurate prin ventilare naturală, respectând condițiile impuse de Normativul I5 și NP 008.

Construcția nu prezintă materiale toxice sau radioactive.

Concentrațiile de substanțe nocive respectă normativul NGPM.

 • C.5 Protecția împotriva riscului de contaminare sau otrăvire

Rețeaua de apă potabilă nu prezintă probleme.

Calitatea apei potabile din rețeaua de distribuție, poate accidental să nu respecte prevederile STAS 1342.

C.6 Protecția împotriva încărcărilor atmosferice.

Clădirea nu are o protecție împotriva descărcărilor atmosferice conform cerințelor Normativelor I7 și I20.

Conform NP 068-02/2002, instalațiile de protecție împotriva tră^^iui șunt^^ obligatorii, "Universități, școli, grădinițe de copii și creșe, cu mai mult

clasă sau joc, de laborator, sau de atelier".

 • D. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

’ *■

 • D.1 Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor

Deschiderea ferestrelor se face în interior.

Ferestrele fixe nu repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Tâmplăria prezintă uzură morală.

 • D.2 Siguranța cu privire la întreținerea casei scărilor

Ferestrele de la casa scării nu repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Rampele de scară nu au prevăzute balustrade conforme.

 • D. 3 Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor

Acoperișul este tip terasă necirculabilă.

 • E. Siguranța la intruziuni și efracții.

Clădirea respectă în general cerințele de intruziune și efracție conform cerințelor din NP 068-02/2002. Clădirea nu prezintă sistem de monitorizare video.

 • 3.5.10. Cerința B2 - Siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier;

Nu este cazul.

 • 3.5.11. Cerința B3 - Siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului pe șine;

Nu este cazul.

 • 3.5.12. Cerința B4 - Siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;

Nu este cazul.

 • 3.5.13. Cerința B5 - Siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

Nu este cazul.

 • 3.5.14. Cerința B7 - Siguranța în exploatare pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj;

Nu este cazul.

 • 3.5.15. Cerința B9 - Siguranța în exploatare pentru construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;

Nu este cazul.

(.

 • 3.5.16. Cerința B9 - Siguranța în exploatare pentru: sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor, sisteme de canalizare, rețetă-termice;.

Clădirea este branșată la rețeaua publică de distrubuție a apei potabile din^\ 2 țeavă OL, Dn 150mm, cu presiune de 4 bari și un de bebit de 101/s.      ' /'X

Clădirea este dotată cu sistem de canalizare conform, racordat la reâte^l^î.-xz publică de canalizare a orașului.

Clădirea este branșată la rețeaua de termoficare din zonă.

>                              1

Nu sunt hidranți exteriori.

 • 3.5.17. Cerința C - Securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile;

Riscul la incendiu mic, având o sarcină termică cuprinsă între q=sub 420 Mj/m2.

Gradul de rezistentă la foc II, confor P118/2013.

Structura de rezistență verticală este realizată din zidărie de cărămidă plină arsă. Toate blocurile de zidărie sunt solidarizate prin intermediul unui mortar pe bază de var-ciment. Grosimile pereților structurali sunt de 25 și 30 cm, respectându-se astfel Art.4.2.99 din P 118-99, materialele de construcție fiind încadrate în C0(CA1).

Lungimea căi de evacuare este conformă cu cerințele P118-99 din punct de vedere al lungimii ( fiind mai mică de 20 m pentru două direcții conform prevederilor Tabel 4.2.109). Lățimea căilor de acces este conformă cu prevederile normatelor. Ușile de access spre casa scării sunt dimensionate corespunzător, dar nu sunt uși anti-incediu cu sistem de închidere automat și bară de protecție.

Casa de scară nu asigura posibilitatea de deschidere a ferestrei prin comandă de la nivelul de acces în scară, conform art.2.5.30 din NP118/99.

Din Punct de vedere al căilor de evacuare clădirea se încadrează in prevederile Art 4.2.103 din P118-99.

Clădirea nu dispune de sistem de detecție și semnalizare în caz de incendiu.

Clădirea nu dispune de hidranți exteriori.

 • 3.5.18. Cerința D - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile;

D1. Concentrația de substanțe poluante

 • - Conținuturile în aer de formaldehidă, monoxid de carbon, bioxid de carbon, alte substanțe toxice, este în parametri normali, materialele de construcție folosite nu emană gaze toxice, în construcție nefiind foc deschis care să facilizeze emiterea de gaze toxice;

 • - conținutul de vapori este normal;

 • - Din punct de vedere al radioactivității conținutul de Radon 220 sau Radon 222, poate fii întâlnit în cantități mici în materiale, pe lângă alte materiale radioactive, acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos, fiind reprezentative pentru materialele de construcții din Remania:

Tadeiul 1 - Concentrațiile radionuciiziior de radiu, thonu si potasiu in

______materialele de construcții uzitate din Romanța (Bqfcg)

Tip material

Nr.

probe

Ra-226

Th-232

K-40

Medie aritmetica

Max.

Medie aritmetica

Max.

Medie aritmetica

Max.

Var

8

13.3

40,70

8.20

18,50

68.00

148,00

ipsos natural

14

17,8

43,29

9.60

27,01

103.00

277,50

Mortar

4

5.9

7,77

5,90

12,21

426.00

610,50

BCA

7

16.7

32.19

15.60

36,63

163,00

451.40

Ciment

25

33.9

66,23

17.80

97,31

152.00

503,20

Beton

16

27,8

78,44

20.00

38,48

201.00

451,40

Roci diverse

11

25.2

62,90

21.50

75.85

434.00

1369,00

Nisip, pietriș

14

7.8

29,97

27,40

91,39

557.00

869,50

Cărămidă din argila

32

35.9

99,90

32,20

53,28

493.00

832,50

Argila

/huma

3

24.8

30,34

49,30

66,60

861.00

1139,60

 • -  conținutul de pulberi este normal

 • -  nu sunt emisii de mirosuri dezagreabile, provenite de la materialele de construcții, sau de la procesele tehnologice desfășurate în clădire.

D2. Dotarea cu sisteme de alimentare cu apă potabilă și menajeră.

 • -  clădirea este branșată/racordată la sistemul centralizat de apă și canalizare, apa caldă fiind asigurată din centrală proprie;

 • -  temperatura de distribuție a apei este mai mică de 60°C, presiune medie fiind de 2 bari. Compoziția chimică a apei este în conformitate cu normele în vigoare;

 • -  clădirea are la fiecare nivel repartizate puncte de distribuție a apei potabile.

D3. Igiena higrotermică a mediului interior.

Clădirea nu are un sistem de climatizare, pentru a putea fi reglat indicele de confort (PMV).

Temperatura mediului interior este în conformitate cu cerințele normate, umiditatea fiind în parametri normați.

Clădirea nu are un sistem de ventilație.

Viteza curențiilor de aer respectă cerințele normate.

Din punct de vedere al igienei higrotermice nu s-au identificat abateri majore de Ia parametri normali, normați.

D4. Insorirea.

Ferestrele respectă procentul necesar pentru iluminarea naturală pe întreg parcurs al anului.

D5. Iluminatul.                                                               ©X

. .........

Iluminatul nu respectă nivelul de iluminare, conform cerințelor dinH^ă^^^ > căile de evacuare cât și în săli de grupă.

D6. Igiena acustică a mediului interior                                  t        .....

Nivelul de zgomot echivalent maxim de fond provenit de la surse exterioare^ * cât și interioare nu se resimte în clădire mai mult de 60 dB

Gradul de inteligibilitate din încăperi, este conform.

D7. Calitatea finisajelor

La nivelul holurilor și la casele de scară finisajele sunt:

 • -  La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins de la cota +1,60 față de pardoseală,

de la pardoseală până la cota +1,60 fiind vopsitorii în vopsea de ulei;

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins;

 • -  La nivelul pardoselilor mozaic.

La nivelul sălilor de clasă:

 • -  La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins de la cota +1,60 față de pardoseală,

de la pardoseală până la cota +1,60 fiind vopsitorii în vopsea de ulei;

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins;

 • -  La nivelul pardoselilor parchet laminat.

La nivelul grupurilor sanitare:

 • -  La nivelul perețiilor zugrăveli din var stins de la cota +1,60 față de pardoseală,

de la pardoseala până la cota +1,60 fiind placaje de faianță

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli din var stins

 • -  La nivelul pardoselilor gresie.

Finisajele au o degradare morală, fiind pe alocuri deteriorate, din punct de vedere estetic acestea nu mai corespund noilor cerințe.

D8. Igiena evacuării apelor uzate

Clădirea este echipată cu obiecte sanitare conforme care permit colectarea și deversarea apelor uzate.

Obiectele sanitare au prevăzute sifoane amorsate cu apă, pentru a se evita mirosurile dezageabile provenite din canalizare.

D9. Igiena evacuării deșeurilor și a gunoaielor

Clădirea este dotată cu dispozitive igienice de colectare a gunoaielor, formate din coșuri de gunoi.

Deșeurile nu sunt evacuate pe o platformă special amenajată, în pubele și eurocontainere de unde sunt preluate de către operatorul local.

 • D.10 Protecția mediului exterior

Clădirea nu are un impact major asupra mediului.                     ' v         >

ț.                             .*

 • 3.5.19. Cerința E - Economie de energie prin izolare termică corespunzătoare^ construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate domeniile;

  E.1 Izolare termică


Temperaturile superificiale pe suprafața interioara a elementelor ce constituie anvelopa

Denumire element

9i (eq

9e(eu)

â3=ai-3e(3u)

ai*R

est(ec)

ai*R'

9si min(2C)

Ssi colt

pereți exteriori

18.00

-15

33.00

5.16

11.61

4.18

10.11

7.75

planseu terasa

18.00

-15

33.00

4.52

10.70

4,37

10.44

8.18

placa peste subsol

18.00

12

6.00

1.96

14.94

1.82

14.71

13.72

placa pe sol

18.00

-14.6

32.60

16.75

16.05

40.77

17.20

16.96

Pentru colturile iesînde de la intersecția a doi pereți exteriori cu un planseu, vom avea:

9si colt=l,3x9si min-0,3x9i 9r=       12 eC pentru umiditatea relativa de 60%.

Temperatura superficiala este mai mica decât temperatura punctului de rouă, in cazul pereților exteriori, ca urmare exista condiții de apariție a condensului.

Condițiile de apariție a condensului sunt la intersecția dintre pereți si planseul de acoperiș.

 • E.2 Izolarea hidrofugă

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă. Membrana bituminoasă este deteriorată.

 • E.3 Economia de energie

Pierderile de energie pentru încălzire sunt mari, neavând termoizolare la nici un element de clădire în contact cu exteriorul. Clădirea nu este dotată cu echipamente care folosesc resurse regenerabile,

 • 3.5.20. Cerința F - Protecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile;

F1. Izolarea acustică

Clădirea este prevăzută cu ferestre, conforme pentru o protecție acustică corespunzătoare.

F2. Izolarea antivibrală

Nu este cazul.

 • 3.5.21. Cerința G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale;              ......

Clădirea nu este izolată termic. Pentru a reduce consumurile de energie cu:-’<\ încălzirea, nu folosește resurse energetice regenerabile.

 • 3.5.22. Cerința hnt - Instalații aferente clădirilor                         '

Instalațiile de apă și canalizare prezintă uzură morală.                   ''“MX.-**

Instalația de hidranți interior nu este conformă, nerespectând cerința de minimum două jeturi de apă.

 • 3.5.23. Cerința /g - Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune

Instalația de gaze este conformă normelor.

 • 3.5.24. Cerința le - Instalații electrice aferente construcțiilor

Corpurile de iluminat existente nu sunt conforme din punct de vedere al cerințelor de iluminare normate pentru unitățiile de învățământ.

Nu există iluminat de siguranță care să marcheze căile de evacuare și iluminat de continuare al serviciului.

Clădirea nu este doată cu instalații de protecție la trăsnet.

 • 3.5.25. Cerința Se- Sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apă și stingere a incediilor, rețele termice;

Clădirea este branșată la rețeaua publică de distrubuție a apei potabile din țeavă OL, Dn 150mm, cu presiune de 4 bari și un de bebit de 101/s.

Clădirea este dotată cu sistem de canalizare conform, racordat la reațeaua publică de canalizare a orașului.

Clădirea este branșată la rețeaua locală de distribuție a agentului termic.

Nu sunt hidranți exteriori.

 • 3.5.26. Cerința Sif- Sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj;

Nu este cazul.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

v

Cap. 4 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de d i ag n ost icare:              X

 • 4.1. clasa de risc seismic;

încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc seismic se face pe baza celor trei indicatori care au făcut obiectul evaluării cf. Pct. 8.2 din P100-3/2008. Valorile celor trei indicatori asociate claselor de risc seismic sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Valori ale indicatorului Ri asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R1 (Ri=85)

<30

31 -60

61-90

91-100

Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R2 (R2=80)

<40

41-70

71 -90

91-100

Valori ale indicatorului Rs asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori

^a(%) (R3=45%)

< 35

36-65

66-90

91-100

In conformitate cu cele prezentate mai sus clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rs II, în care se încadrează construcțiile care, sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

\ X^X

 • 4.2. prezentarea a minimum două soluții de intervenție; 'BF'-ft
 • 4.2.1. Concluzii și prezentarea a cel puțin două opțiuni - expertiza tehhjca\^^£>' 7*.,

Din analizele și calculele efectuate în cadrul prezentei expertize tehnîb^^i^cl^^^/ încadrarea în clase de risc seismic, pe baza celor trei coeficienți R1, R2, R3, confofm P100-3/2008, structura de rezistență a clădirii Liceului Tehnologic „Sfântul Apostol Andrei” din Ploiești a fost încadrată în clasa de risc seismic Rs II, în care se încadrează construcțiile care, sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Intervențiile solicitate de beneficiar și propuse de arhitect se referă, în cea mai mare parte, la componente și elemente nestructurale, dorindu-se modernizarea și echiparea corespunzătoare a clădirii. însă, ca urmare a deficiențelor de concepție și a degradărilor constatate precum și în vederea asigurării unei capacități corespunzătoare în perspectiva realizării modificărilor solicitate prin temă, se impun o serie de măsuri de intervenție structurală precum și o serie de intervenții nestructurale cu impact major asupra integrității structurale.

Structură de rezistentă
Varianta 1

consolidarea tuturor pereților structurali de la toate nivelurile prin cămășuire cu beton armat. Cămășuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 10 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe ale pereților și vor fi armate cu plase de armătură 4*6/10/10. Plasele se vor conecta între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin ancorare chimică în pereți (08/40/40). Se va asigura continuitatea armăturilor din cămășuiala fundațiilor cu armăturile din cămășuiala pereților. Plasele de armătură verticale din cămășuiala pereților de la fiecare nivel se vor înnădi prin suprapunere cu plasele de armătură verticale din cămășuiala pereților de la nivelurile adiacente, prin intermediul unor bare longitudinale individuale, montate în perforații executate în plăcile planșeelor din beton armat. Plasele de armătură verticale din cămășuiala pereților de la ultimul nivel se vor ancora corespunzător, la partea superioară, în placa planșeului de la ultimul nivel.

consolidarea prin cămășuire cu beton armat a tuturor fundațiilor, respectiv pereților de subsol de sub pereții structurali consolidați. Cămășuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 15 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe

ale fundațiilor si vor fi armate cu plase de armătură $6/10/10. Plasele se vor conecta' j ' ■ ; r ZZZA / între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin ancorare Z chimică în fundații ($8/40/40).                                          ZyZ*

introducerea unor cadre de bordare închise, executate din beton armat, în jurul tuturor golurilor nou create în pereții structurali

umplerea golurilor în pereții structurali într-o manieră care să asigure conlucrarea corespunzătoare existent-nou prin țeserea zidăriei noi cu cea existentă. Toate aceste umpluturi se vor executa prin desfacerea în ștrepi a zidăriei de la extremitățile golurilor și zidirea unor pereți noi de cărămidă plină cu mortar de ciment, cu o grosime identică cu cea a pereților în care sunt construiți. Evident, blocurile de zidărie utilizate vor fi de dimensiuni compatibile cu zidăria veche. Local, la interfața nou-existent, va fi asigurată conlucrarea și prin soluțiile de cămășuire descrise anterior pentru pereții structurali.

refacerea plăcii de bază din beton armat de minim 10 cm grosime, executându-se inclusiv hidro- și termo-izolarea acesteia.

Varianta 2

consolidarea tuturor pereților structurali de la toate nivelurile utilizând mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlă (TRM, FRC, FRM). Se va asigura ancorarea corespunzătoare a elementelor verticale (plase/fâșii/lamele, etc) în fundații.

introducerea unor cadre de bordare închise, executate din beton armat, în jurul tuturor golurilor nou create în pereții structurali.

umplerea golurilor în pereții structurali într-o manieră care să asigure conlucrarea corespunzătoare existent-nou prin țeserea zidăriei noi cu cea existentă. Toate aceste umpluturi se vor executa prin desfacerea în ștrepi a zidăriei de la extremitățile golurilor și zidirea unor pereți noi de cărămidă plină cu mortar de ciment, cu o grosime identică cu cea a pereților în care sunt construiți. Evident, blocurile de zidărie utilizate vor fi de dimensiuni compatibile cu zidăria veche. Local, la interfața nou-existent, va fi asigurată conlucrarea și prin soluțiile de cămășuire descrise anterior pentru pereții structurali.

refacerea plăcii de bază din beton armat de minim 10 cm grosime, executându-se inclusiv hidro- și termo-izolarea acesteia.

 • 4.2.2. Concluzii si prezentarea a cel puțin două opțiuni- audit energetic P1 -Pachetul de soluții (S1)

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

-Reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicar|a^d^W0iW\ pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea Wepâ^Wîa materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armată cu plasa din fib^Q'f sticlă;. realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. Termoizolația de fațadelor va fi din placi de vată minerală, cu următoarele caracteristici minime RC^r kPa, RT=10 kPa, cu o reacție lafocAI sau A2-s1,d0, cu o grosime de 10 cm. Șpaleții vor fi termoizolați cu acelas sistem cu o grosime de 2-3 cm.

Soclul se va izola în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa. Termoizolația se va realiza din polistiren extrudat cu următoarele caracteristici minime: RC=120 kPa, RT=240kPa, cu o reacție minima la foc B-s2d0 și o grosime de 10 cm. Conductivitatea termică a materialelor termoizolante folosite va fi de min. Ă=0.04 W/mK. Soclul se va termoizola pe toata inaltimea, inclusiv 20 cm sub trotuarul de protecție.

P2 -Pachetul de soluții (S2)

Reabilitarea termică a plăcii pe subsol prin izolarea termică în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armata cu plasa din fibră de sticlă.Termoizolatia se va realiza din polistiren cu următoarele caracteristici minime: RC=80 kPa, RT~120kPa: cu o reacție minima la foc B-s2d0 și o grosime de 10 cm. Conductivitatea termică a materialelor termoizolante folosite va fi de min. Ă=0.04W/mK.

P3 -Pachetul de soluții (S3)

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

-Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel. Pentru aceasta se vor monta plăci de vata minerala cu următoarele caracteristici minime: RC=50 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție minima la foc A1 sau A2-s1,d0, având grosimea de 20 cm. Peste termoizolatie se va turna un strat de protecție din sapa slab armata cu plasa din fibra sticla, sau plasa armata, un strat de membrana cu rol de barierea vapori si doua straturi de hidroizolatie din membrana bituminoasa, ultimul strat fiind protejat cu ardezie.

P4 -Pachetul de soluții (S3)

Acest pachet de soluții propune realizarea următoarelor lucrări:

- Reabilitarea termică a fațadei vitrate se va face prin înlocuirea tâmplăriei existente din lemn metal, sau PVC neconforma, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoierea din vânt=: clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min.10000 cicluri-la ferestre și min.100000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer: min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele . constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură otel zincat; grila de ventilație higroreglabile; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.50 m2K/Wt iar clasa de reacție la foc min.C-s2,dO A1 sau A2 - s1, dO.


Tamplaria va fi dotata cu obloane cu lamele termoizolate cu perr^a^Mate scăzută la aer, care vor suplimenta rezistenta termica cu DR=0.26 m2K/W?^z^^ P5 -Pachetul de soluții (S3)

Folosirea de surse regenerabile pentru prducerea de energie termiââjda”ăpțgrf la incalzire si apa calda de consum.Montarea de pompe de căldură si panc^^Mare.

 • 4.3. soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;
 • 4.3.1. Soluția tehnică și măsurile propuse de către expertul tehnic;

Varianta 1

consolidarea tuturor pereților structurali de ia toate nivelurile prin cămășuire cu beton armat. Cămâșuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 10 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe ale pereților și vor fi armate cu plase de armătură <$>6/10/10. Plasele se vor conecta între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin ancorare chimică în pereți ($8/40/40). Se va asigura continuitatea armăturilor din cămășuiala fundațiilor cu armăturile din cămășuiala pereților. Plasele de armătură verticale din cămășuiala pereților de la fiecare nivel se vor înnădi prin suprapunere cu plasele de armătură verticale din cămășuiala pereților de la nivelurile adiacente, prin intermediul unor bare longitudinale individuale, montate în perforații executate în plăcile planșeelor din beton armat. Plasele de armătură verticale din cămășuiala pereților de la ultimul nivel se vor ancora corespunzător, la partea superioară, în placa planșeului de la ultimul nivel.

consolidarea prin cămășuire cu beton armat a tuturor fundațiilor, respectiv pereților de subsol de sub pereții structurali consolidați. Cămâșuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 15 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe ale fundațiilor și vor fi armate cu plase de armătură $6/10/10. Plasele se vor conecta între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin ancorare chimică în fundații ($8/40/40).

introducerea unor cadre de bordare închise, executate din beton armat, în jurul tuturor golurilor nou create în pereții structurali

umplerea golurilor în pereții structurali într-o manieră care să asigure conlucrarea corespunzătoare existent-nou prin țeserea zidăriei noi cu cea existentă. Toate aceste umpluturi se vor executa prin desfacerea în ștrepi a zidăriei de la extremitățile golurilor și zidirea unor pereți noi de cărămidă plină cu mortar de ciment, cu o grosime identică cu cea a pereților în care sunt construiți. EvidenCȘ^âurfede^^, zidărie utilizate vor fi de dimensiuni compatibile cu zidăria veche. Lo<^J|,lajnterfațli nou-existent, va fi asigurată conlucrarea și prin soluțiile de cămășuire desprind wtWrior /£/ pentru pereții structurali.

refacerea plăcii de bază din beton armat de minim 10 cm grosime, executându-se inclusiv hidro- și termo-izolarea acesteia.

Varianta 2:
 • - consolidarea tuturor pereților structurali de la toate nivelurile utilizând mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlă (TRM, FRC, FRM). Se va asigura ancorarea corespunzătoare a elementelor verticale (plase/fâșii/lamele, etc) în fundații.

 • - introducerea unor cadre de bordare închise, executate din beton armat în jurul tuturor golurilor nou create în pereți structurali.

 • - umplerea golurilor în pereții structurali într-o manieră care să asigure conlucrarea corespunzătoare existent-nou prin țeserea zidăriei noi cu cea existentă. Toate aceste umpluturi se vor executa prin desfacerea în ștrepi a zidăriei de la extremitățile golurilor și zidirea unor pereți noi de cărămidă plină cu mortar de ciment, cu o grosime identică cu cea a pereților în care sunt construiți. Evident, blocurile de zidărie utilizate vor fi de dimensiuni compatibile cu zidăria veche. Local, la interfața nou-existent, va fi asigurată conlucrarea și prin soluțiile de cămășuire descrise anterior pentru pereții structurali.

 • - refacerea plăcii de bază din beton armat de minim 10 cm grosime, executându-se inclusiv hidro- și termo-izolarea acesteia.

Se recomandă varianta 2 de intervenție. »

 • 4.3.2. Soluția tehnică și măsurile propuse de către auditorul energetic;

S-au studiat două variante și anume :

Varianta V1 care cuprinde

-Izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică;

-Izolarea termica a plăcii peste subsol, cu polistiren de 10 cm grosime ;

-Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vata minerala bazaltica; -înlocuire tamplarie existenta cu tamplarie eficienta energetic;

- -

Varianta V2 care cuprinde                              Z^<v

-Izola, ea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltipă|| ’     ’   \

V’k

-Izolarea termica a plăcii peste subsol, cu polistiren de 10 cm grosime ; v ■)/ >'''" x

-Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vata minerala bazalt tea;

-înlocuire tamplarie existenta cu tamplarie eficienta energetic;

- Surse regenerabile pentru încălzire si apa calada de consum (panouri solare si pompe căldură).

Astfel pe baza utilităților globale se propune realizarea reabilitării energetice a clădirii pe baza pachetului de soluții din varianta V2, având cea mai mare utilitate globală.

 • 4.4. recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.
 • 4.4.1. Cerința ”A1„ - Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:

Amplasamentul construcției este definit de următoarele elemente caracteristice conform expertizei tehnice:

 • -  calculul fundațiilor conform normativului NP112-2004: „Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă”.

 • -  încărcări de zăpadă, conform CR-1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”; valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol Sk = 2,0 kN/m2;

 • -  încărcări produse de acțiunea vântului conform CR 1-1-4/2012; valoarea caracteristică a presiunii dinamice este qb = 0,40 kPa/m2, pentru viteza maximă anuală a vântului la 10 m, mediată pe 1 minut, având un interval mediu de recurență de 50 ani;

 • -  încărcări din acțiunea seismică, conform normativului P 100-2006; zona este caracterizată prin ag = 0,28 g si Tc=1,6s, respectiv ag=0.35g conform normativului P 100-2013 și perioada de colț Tc = 1.6s, conf. codului P100-1/2013.

 • -  Conf. STAS 6054/77 -perimetrul cercetat se încadrează la adâncimea de îngheț de 0,80-0,90 m.

 • -  clasa de risc seismic II, conform expertizei tehnice ;

 • -  categoria de importanță este B, conform HG 766/97.

Situația propusa a clădirii:

Corpul de clădire are funcțiunea de liceu tehnologic. Clădirea are un regim de înălțime S+P+2E.

Imobilul are următoarele suprafețe:

Suprafața construită             Sc= 772 m2                   .. >

Suprafața desfășurată          Sd= 2542 m2                ’             >

///■ ■<*=?) \

Structura de rezistență verticală este realizată din pereți structurali din zidaiM

L.c *Ă..- '"iiiQ \ 2

de cărămidă plină arsă. La monolitizarea blocurilor de cărămidă s-a utilizat un mortar-5/ <

V £

de var-ciment. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de pianșe^-j^f « beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției.

Conform studiului geotehnic, sistemul de fundare - fundare directă cu fundații izolate, talpa fundației se află la cota - 1,40 m fata de cota terenului natural. Fundația este din beton, are lățimea de 0,40 m și se prezintă bine, fără urme de degradare, exfoliere sau fărâmițare.

Elementele structurale principale sunt alcătuite astfel:

 • - planșeele de peste parter și etaj sunt din beton armat

 • - acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă

Circulația pe verticală este asigurată de scări alcătuite din rampe și podește din beton armat monolit - 2 case de scară pe 2 etaje. Scările de acces între niveluri sunt din elemente de beton, îmbinările dintre rampe și podește la casa scării s-au realizat prin monolitizarea cu beton de monolitizare după sudarea armăturii aferente.

Din punct de vedere structural se propun:

 • - consolidarea tuturor pereților structurali de la toate nivelurile utilizând mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlă (TRM, FRC, FRM). Se va asigura ancorarea corespunzătoare a elementelor verticale (plase/fâșii/lamele, etc) în fundații.

r

 • - introducerea unor cadre de bordare închise, executate din beton armat în jurui tuturor golurilor nou create în pereți structurali.

 • - umplerea golurilor în pereții structurali într-o manieră care să asigure conlucrarea corespunzătoare existent-nou prin țeserea zidăriei noi cu cea existentă. Toate aceste umpluturi se vor executa prin desfacerea în ștrepi a zidăriei de la extremitățile golurilor și zidirea unor pereți noi de cărămidă plină cu mortar de ciment, cu o grosime identică cu cea a pereților în care sunt construiți. Evident, blocurile de zidărie utilizate vor fi de dimensiuni compatibile cu zidăria veche. Local, la interfața nou-existent, va fi asigurată conlucrarea și prin soluțiile de cămășuire descrise,ântm@^^

pentru pereții structurali.                                                                    \

I S ;p‘'-

- refacerea plăcii de bază din beton armat de minim 10 cm grosime'”' z

executându-se inclusiv hidro- și termo-izolarea acesteia.               V

£ A L

 • 4.4.2 Cerința A2- Rezistența mecanică și stabilitate pentru construcții cu ■**w— structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:

Nu este cazul.

 • 4.4.3 Cerința Af- Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;

Caracteristicile terenului se prezintă în cadrul Studiului Geotehnic.

Adâncimea de fundare se încadrează la adâncimea maximă de îngheț (0.804-0.90 conf. STAS 6054/77).

După cum reiese din sondajele geotehnice terenul de fundare îl constituie umplutură eterogenă, argilă cafenie, cu rare concrețiuni calcaroase plastic vârtoasă și plastic tare.

Din punct de vedere geotehnic și al condițiilor de fundare terenul se încadrează în Categoria geotehnică: 2 (risc geotehnic moderat).

Trotuarul de protecție din jurul clădirii se va reface în totalitate.

Soclul va fi reparat și termoizolat.

La nivelul elevațiilor și al fundațiilor nu s-au observat fisuri care să denote tasări diferențiate ale terenului de fundare.

 • 4.4.4. Cerința ”B„ - Siguranța în exploatare pentru construcții

Cerința de siguranță în exploatare, conform NP 068-02/2002 ”Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare” și NP 051-2012 'Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicative NP 051-2012 Revizuire NP051/2000” presupune protecția utilizatorilor în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță.

 • B. Siguranța circulației pietonale;

A1. Siguranța circulației pe cai pietonale

 • - stratul de uzură al căilor pietonale este din beton, nu prezintă pericol de alunecare nici în cazurile în care este umed, pe perioada iernii este curățat și stropit cu agenți pentru dezghețare, prezintă penți transversale pentru evacuarea apei de pe platforma trotuarului;

 • - se respectă condițiile normate referitoare la denivelările de pe traseele de circulații: max. 8% pentru profilul longitudinal; 2,5 % pentru profilele transversale.

A2. Siguranța circulației pe rampe și trepte exterioare

 • - dimensiunile treptelor respectă condițiile normate;

•o

 • - finisajul treptelor va fi realizat cu materiale antiderapante, și cu ben^^re să^>x^.( semnalizeze schimbarea de nivel;

feX»22!

 • - pe treptele exterioare nu staționează apa;                                 \      /

 • - scările nu prezintă muchi ascuțite;                                          '

' c-4Lk ■ 'X*

 • - schimbarea de nivel va prezintă marcaje dinstincte (tactile) pentru persoane cu dizabilităti vizuale.

F

A.3 Siguranța cu privire la împrejmuiri:

 • - gardul este din stâlpi metalici, cu bare verticale metalice, pe soclu din beton armat.

A.4 Siguranța cu privire Ia accesul în clădire:

 • - există rampă de acces pentru persoane cu dizabilități;

 • - treptele scării de acces au dimensiunile: înălțimea h= 15 cm, lățimea I = 32 cm;

 • - lățimea liberă a golurilor de ușa sunt de 2,50m (acces principal), 2,50m (acces secundar), 2,50m (acces secundar);

 • - la accesul în clădire sunt copertine de protecție;

A.5 Siguranța cu privire la circulația interioară.

 • - stratul de uzură al pardoselilor este realizat din PVC, astfel încât să se evite alunecarea;

 • - suprafața pereților nu prezintă bravuri, proeminențe, muchii ascuțite, sau alte surse de lovire, agățare, rănire;

 • - lățimea coridoarelor este de 2,75m;

 • - ușile interioare au lățimea liberă variabilă intre 0,70 -1,60 m;

 • - din punct de vedere al cerințelor de evacuare, traseul fluxurilor de circulație va fi indicat prin semne convenționale;

- traseul fluxurilor de circulație nu prezintă probleme din punct de vedere al cerințelor de evacuare.

A.6 Siguranța cu privire la schimbare de nivel:

Clădirea are un regim de S+P+2E.

Denivelările mai mari de 0,30 m față de sol sau de alte părți alăturate din construcție au prevăzute balustrade.

Ferestrele de la parter și etaj au parpet conform cerințelor STAS 6131.

A.7 Siguranța cu privire la deplasarea pe scări:

Raportul între trepte și contratrepte respectă prevederile NP 068-02/2002 ''Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor

de siguranță în exploatare”, respectiv 2h+l=62-64. Numărul de trepte#e§pectăw ... cerințele minime și maxime. Sunt prevăzute rampe de acces pentru persdane'cu dizabilități motorii. Treptele vor fi marcate cu finisaj special pentru persoane cu -^13 Z. deficiențe vizuale. Scările vor fi prevăzute cu balustrade conforme, mâna curentă să / nu poată fi folosită drept tobogan, barele verticale ale balustradei nu vor;           y

interspații mai mari de 10 cm. Lățimea scărilor este conform prevederilor P118 și NP ' 051.

 • A. 8 Siguranța cu privire la iluminarea artificială:

Iluminatul de siguranță pentru evacuare respectă cerințele prevăzute în NP 068-02/2002, 50 Ix în cazul grădinițelor.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare la nivelul scărilor va respecta cerința de a fi egal cu iluminatul normai.

Iluminarea medie pentru iluminatul normal pe căile de acces de circulație orizontală și verticală, care presupune riscul de accidente din cauza luminii necorespunzătoare este asigurat congorm NP 068-02/2002, care prevede un nivel de iluminat, pentru clădirile de învățământ de: minim 100 Ix pentru holuri și de 100-150 Ix pentru scări.

Este prevăzută evitarea sau limitarea orbirii realizată conform STAS 6646/1.

 • B. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

Pentru transportul persoanelor cu dizabilitați s-a prevăzut o platformă elevatoare montată pe scară.

 • C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • C.1 Protecția împotriva riscului de electrocutare

Tensiunile nominale de lucru respectă cerințele NP 068-02/2002:

Un=max 220 V pentru corpurile de iluminat;

Un= max 400 V pentru utilajele electrice;

Tabloul electric are prevăzute sisteme de protecție la electrocutare care să respecte cerința de rupere la lh=max 10 mA.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ respectă prevedele 17 și 120:

R= max 40 pentru instalație electrică de joasă tensiune;

R= max 10 când priza este comună cu instalația de paratrăsnet și instalația electrică de joasă tensiune;

R= max 10 pentru instalația de paratrăsnet.

Toate elementele conducătoare de curent fac parte din circuitele curenților de lucru, vor fi făcute inaccesibile atingerii întâmplătoare prin:

- izolarea părților active (protecție completă);

 • -  prevederea de bariere sau carcase, în interiorul cărora să se găsească"

părțile active (protecție completă);                                      '

 • -  instalarea unor obstacole, care să împiedice atingerile întâmplătoare cu j-g

părțile active (protecție parțială);                                               * -

Instalația electrică va respecta măsurile suplimentare ce presupun întreruperea V automată a alimentării care se realizează cu dispozitive automate.

C.2 Protecție împotriva riscului de arsură sau opărire

Temperatura suprafețelor elementelor de instalații respectă cerințele normate de max 60°, pentru suprafețele accesibile copiilor.

Temperatura apei calde menajere respectă cerința max 60°.

Presiunea instalațiilor sanitare este sub 6 bar.

C.3 Protecția împotriva riscului de explozie

Traseele și instalațiile care folosesc gaz sunt în conformitate cu 16.

C.4 Protecția împotriva riscului de intoxicare

Debitele de aer proaspăt sunt asigurate prin ventilare naturală, respectând condițiile impuse de 15 și NP 008.

Construcția nu prezintă materiale toxice sau radioactive.

Concentrațiile de substanțe nocive respectă normativul NGPM.

C.5 Protecția împotriva riscului de contaminare sau otrăvire

Rețeaua de apă potabilă nu prezintă probleme.

Calitatea apei potabile din rețeaua de distribuție, respectă prevederile STAS 1342.

 • C. 6 Protecția împotriva încărcărilor atmosferice.

Clădirea va avea prevăzută o protecție împotriva descărcărilor atmosferice conform cerințelor Normativelor I7 și I20.

Conform NP 068-02/2002, instalațiile de protecție împotriva trăsnetului sunt obligatorii "Universități, școli, grădinițe de copii și creșe, cu mai mult de 10 săli de clasă sau joc, de laborator, sau de atelier'’.

 • D. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

 • D.1 Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor

Se respectă cerința înălțimi parapetefui de siguranță hmin=90 cm.

Deschiderea ferestrelor se face în interior.

 • D.2 Siguranța cu privire la întreținerea casei scărilor

Ferestrele de la casa scării repectă cerințele de siguranță la întreținere.

Rampele de scară vor fi prevăzute cu balustrade conforme.

 • D. 3 Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă.

 • E. Siguranța la intruziuni și efracții.


Clădirea respectă cerințele de intruziune și efracție conform cerințelor din NP 068-02/2002. Clădirea prezintă sistem de monitorizare video.

 • 4.4.5. Cerința ”C„ - (securitatea la incendiu)

Riscul la incendiu mic, având o sarcină termică cuprinsă între q=sub 420 Mj/m2

Gradul de rezistență la foc II.

Structura de rezistență verticală este realizată din zidărie de cărămidă plină arsă. Toate blocurile de zidărie sunt solidarizate prin intermediul unui mortar pe bază de var-ciment. Structura de rezistență orizontală este reprezentată de planșeele din beton armat care se regăsesc la fiecare nivel al construcției. Se respectă astfel Art.4.2.99 din P 118-99, materialele de construcție fiind încadrate în C0(CA1).

Lungimea căi de evacuare este conformă cu cerințele P118-99 din punct de vedere al lungimii (fiind mai mică de 20 m pentru două direcții conform prevederilor Tabel 4.2.109). Lățimea căilor de acces este conformă cu prevederile normativelor.

Golurile de acces la casele de scări de evacuare, se vor proteja conform prevederilor normativului.

Casa de scară va asigura posibilitatea de deschidere a ferestrei prin comandă de la nivelul de acces în scară, conform art.2.5.30 din NP118/99.

Clădirea va dispune de sistem de detecție și semnalizare în caz de incendiu.

Clădirea va dispune de hidranți interiori.

Se vor respecta prescripțiile scenariului la incendiu.

 • 4.4.6. Cerința ”D„ - (igienă sănătatea oamenilor refacerea și protecția mediului) D1. Concentrația de substanțe poluante

 • - conținuturile în aer de formaldehidă, monoxid de carbon, bioxid de carbon, alte substanțe toxice, este în parametri normali, materialele de construcție folosite nu emană gaze toxice, în construcție nefiind foc deschis care să facilizeze emiterea de gaze toxice;

 • - conținutul de vapori este normal;

 • - din punct de vedere al radioactivității conținutul de Radon 220 sau Radon 222, poate fii întâlnit în cantități mici în materiale, pe lângă alte materiale radioactive, acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos, fiind reprezentative pentru materialele de construcții din Romania:

  Tabelul 1 - Concentrațiile radiorwciizilor de radiu, thoriu si potasiu in materialele de construcții uzuale din Romanșa (Bq/kg)

  Tip material

  Nr.

  probe

  R.a-226

  Th-232

  K-40 jiv-gj

  Medie aritmetica

  Max.

  Medie aritmetica

  Max.

  Medie aritmetica

  Var

  8

  13.3

  40,70

  8.20

  18,50

  68,00

  148,00'

  Ipsos natural

  14

  17,8

  43,29

  9.60

  27,01

  103,00

  277,50

  Mortar

  4

  5,9

  7.77

  5,90

  12,21

  426,00

  610,50

  BCA

  7

  16,7

  32,19

  15,60

  36,63

  163.00

  451,40

  Ciment

  25

  33,9

  66,23

  17,80

  97,31

  152,00

  503,20

  Beton

  16

  27,8

  78,44

  20.00

  38,48

  201.00

  451,40

  Roci diverse

  11

  25,2

  62,90

  21,50

  75,85

  434,00

  1369,00

  Nisip, pietriș

  14

  7,8

  29,97

  27,40

  91,39

  557.00

  869,50

  Cărămidă din argila

  32

  35,9

  99,90

  32,20

  53.28

  493.00

  832,50

  Argila /huma

  3

  24,8

  30,34

  49,30

  66,60

  861,00

  1139,60 • -  conținutul de pulberi este normal;

 • -  nu sunt emisii de mirosuri dezagreabile, provenite de la materialele de construcții, sau de la procesele tehnologice desfășurate în clădire.

D2. Dotarea cu sisteme de alimentare cu apă potabilă și menajeră.

 • -  clădirea este branșată/racordată la sistemul centralizat de apă și canalizare, apa caldă fiind asigurată din centrală proprie;

 • -  temperatura de distribuție a apei este mai mică de 60°C, presiune medie fiind de 2 bari;

 • -  compoziția chimică a apei este în conformitate cu normele în vigoare. Clădirea are la fiecare nivel repartizate puncte de distribuție a apei potabile.

D3. Igiena higrotermică a mediului interior.

Temperatura mediului interior este în conformitate cu cerințele normate, umiditatea fiind în parametri normați.

Clădirea prezintă un sistem de ventilație.

Viteza curențiilor de aer respectă cerințele normate.

Din punct de vedere ai igienei higrotermice nu s-au identificat abateri majore de la parametri normali, normați.

D4. Insorirea.

Ferestrele respectă procentul necesar pentru iluminarea naturală pe întreg parcurs al anului.

D5. Iluminatul.

Iluminatul respectă nivelul de iluminare, conform cerințelor din 17, atâtpe^căife^, \ de evacuare cât și în săli de clasă.

D6. Igiena acustică a mediului interior

Nivelul de zgomot echivalent maxim de fond provenit de la surse extern^.,k, cât și interioare nu se resimte în clădire mai mult de 60 dB.

Gradul de inteligibilitate din încăperi, este conform.

D7. Calitatea finisajelor

La nivelul holurilor și la casele de scară finisajele sunt:

 • -  La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile de la cota +1,60 față de pardoseală, de la pardoseală până la cota +1,60 fiind vopsitorii din vopsea epoxidica;

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • -  La nivelul pardoselilor - PVC de trafic intens, antiderapant.

La nivelul sălilor de clasă:

 • -   La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile;

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • -  La nivelul pardoselilor - PVC.

La nivelul grupurilor sanitare:

 • -  La nivelul perețiilor zugrăveli lavabile de la cota +1,60 față de pardoseală, de la pardoseală până la cota +1,60 - PVC lipit pe perete.

 • -  La nivelul tavanelor zugrăveli lavabile;

 • -  La nivelul pardoselilor - PVC de trafic intens, antiderapant.

D8. Igiena evacuării apelor uzate

Clădirea este echipată cu obiecte sanitare conforme care permit colectarea și deversarea apelor uzate.

Obiectele sanitare au prevăzute sifoane amorsate cu apă, pentru a se evita mirosurile dezageabile provenite din canalizare.

D9. Igiena evacuării deșeurilor și a gunoaielor

Clădirea este dotată cu dispozitive igienice de colectare a gunoaielor, formate din coșuri de gunoi.

Deșeurile sunt evacuate pe o platformă special amenajată, în pubele și eurocontainre de unde sunt preluate de către operatorul local.

 • D. 10 Protecția mediului exterior

Clădirea nu are un impact major asupra mediului.

 • 4.4.7. Cerința ”E„ - (izolare termică, hidrofugă și ecomomia de energie)

 • E. 1 Izolare termică

Conform calculelor din auditul energetic reiese un de 419,64 kWh/mp an, iar în urma lucrărilor de reabilitare un consum de energie primară de 106,30 kWh/mp an.

consum de.^era^rimar; s energetică .se vâ ajung® l<


V - *

Clădirea fiind termoizolată nu există posibiliatea de apariție a cohdeî^^l?

 • E.2 Izolarea hidrofugă

Se reface acoperișul tip terasă circulabilă.

Prin repararea trotuarului de protecție se vor elimina posibilele infiltrații din apa din precipitații.

 • E.3 Economia de energie

  Consumul de energie pentru incalzire

  Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum

  Consumul de energie pentru iluminat

  Total energie consumata

  Qf,h

  Qacc

  KWh/an

  KWh/an

  KWh/an

  KWh/an

  109005.13

  5875.61

  40835.40

  155716.13

  Consumul specific consumat pe suprafața utila A=

  2031.19

  qinc

  qacc

  qw

  qT

  KWh/mp.an

  KWh/mp.an

  KWh/mp.an

  KWh/mp.an

  53.67

  2.89

  20.10

  76.66

După cum se observă, clădirea va trece într-o clasa superioară, cu reduceri substanțiale ale consumurilor de energie pentru încălzire.

 • 4.4.8. Cerința ”F„ - (Protecția împotriva zgomotului)

F1. Izolarea acustică

Clădirea este prevăzută cu ferestre conforme pentru o protecție acustică corespunzătoare.

F2. Izolarea antivibrală

Nu este cazul.

 • 4.4.9. Cerința G - Utilizare sustenabila a resurselor naturale;

Odată cu lucrările de termoizolare se va respecta programul „20-20-20” ce propune reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2 echivalent) față de 1990; reducerea cu 20% a consumului final de energie față de anul 2005, prin creșterea eficienței energetice și creșterea ponderii surselor regenerabile în totalul mixului energetic la minim 20% pana in anul 2020.

Directiva pentru Eficienta Energetica (2012/27/UE) susține:

-renovarea energetică a clădirilor;

 • - promovarea surselor regenerabile de energie și a cogenerării eficiente;

 • - achizițiile publice eficiente energetic;

-auditurile energetice obligatorii la societățile mari;


-valorificarea potențialului de eficiență energetică la transformarea, transportul și distribuția energiei;

 • - cerințele minime de performanță la generarea energiei;

 • - obligațiile de eficiență energetică pentru autoritățile de reglementare.

 • 4.4.10. Cerința hnt- Instalații aferente clădirilor

Instalații sanitare

Soluțiile tehnice au fost propuse ținând cont de: gradul de dotare cu rețele hidroedilitare, caracteristicile construcției, condițiile de mediu, destinația construcției, prevederile normativelor Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale, STAS 1478-90, Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor, Indicativ 19-2015, Alimentări cu apă. Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale, SR 1343/1-2006, Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților, Indicativ Np133-2013, Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-2013.

Instalații de stingere a incendiilor

Soluțiile tehnice au fost propuse ținând cont de: gradul de dotare cu rețele hidroedilitare, caracteristicile construcției, condițiile de mediu, destinația construcției, prevederile normativului Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-1999 și Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118-2013 partea a ll-a,

Se va realiza instalația de stingerea incendiilor cu hidranți interiori, conform P118/2-2013, cu două jeturi în acțiune simultană, debit 4,2 l/s.

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem:

 • - Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • - 2 jeturi în funcțiune simultană;

 • - Debitul de calcul al instalației 4,2 l/s;

Timpul teoretic de funcționare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art4.35.

Se va realiza instalația de hidranți interiori de tip apă-apă.

Instalații termice.

Soluțiile tehnice au fost proiectate ținând cont de următoarele normative, norme și standarde:

113- 2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor centrala;


Normativ 1.13/1-2015 - Exploatarea instalațiilor de încălzire centrală;

C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor constr^cfî'slo^ a instalațiilor aferente.

 • 4.4.11. Cerința /g - Instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune

Instalația de utilizare gaze naturale respectă normele în vigoare, se vor monta detectoare de gaze unde se impune.

 • 4.4.12. Cerința le - Instalații electrice aferente construcțiilor

Iluminatul trebuie să permită copiilor și personalului să se deplaseze și permită studiului precum și să-și execute lucrările în siguranță, trebuie respectate nivelurile de iluminare cerute, efectele de orbire sau de oboseală vizuală fiind reduse la minim asigurându-se astfel confortul vizual.

Licăririle, pâlpâirile, efectele stroboscopice și toate celelalte efecte supărătoare, voite sau nu, trebuie complet eliminate.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat sunt alese astfel încât să suporte de 5 ori masa corpului de iluminat (dar nu mai puțin de 10 kg).

întrerupătoarele se vor monta pe conductoarele de fază.

Toate aparatele de iluminat vor fi prevăzute cu aprindere electronică.

Se vor evita orbirile directe și indirecte datorate aparatelor de iluminat.

Aportul de căldură de la sursele de iluminare montate trebuie limitat la un nivel care să nu incomodeze personalul. Mai mult, sursele artificiale de iluminare trebuie amplasate în așa fel încât să nu existe nici un risc de ardere.

Pentru a asigura un iluminat de calitate se vor folosi lămpi fluorescente din noua generație, cu indicele de redare al culorii de cel puțin 80.

Toate carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la conductorul de protecție.

Spații tehnice- Nivel de iluminare 300lx.

în spațiile tehnice se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente cu grad ridicat de protecție la praf și umiditate (IP65) 2x36W sau 2x58W, carcasa din poliester armat cu fibră de sticlă și dispersor acrilic, balast electronic.

Coridoare - Nivel de iluminare 150 Ix.

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 2x18W cu reflectoare laterale mate, anodizate și lamele transversale drepte, profilate, realizate din aluminiu de înaltă calitate, IP20, balast electronic.

Săli de clasă - Nivel de iluminare 500lx.

.......< «

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente 2x36W cu reflectele parabolice din aluminiu oglindat și lamele transversale parabolice >din aluminiu oglindat, cu planuri de protecție vizuală cu limite de 60° respectiv electronic.                                                                                     -gî

PLOt^

■ 4? c av

Băi și toalete - Nivel de iluminare 150 Ix.

Se vor utiliza aparate de iluminat fluorescente etanșe IP44, 1x18W, montate deasupra oglinzilor, difuzor opal.

iluminatul de siguranță

Iluminatul de siguranță cuprinde iluminantul pentru evacuare și iluminatul anti-panică.

Iluminatul de siguranță pentru evacuare trebuie să asigure marcarea căilor de evacuare în siguranță a clădirii în cazul căderii alimentării sistemului normal de iluminat. Toate ieșirile și evacuările trebuie să fie bine semnalizate și vizibile din orice poziție.

Acesta va fi realizat cu aparate de iluminat fluorescente 1x8W, cu baterie pentru funcționare autonomă minim 1,5 h, de tip menținut, cu pictograma pentru marcarea direcției de evacuare, distanța de vizibilitate 24 m.

Aparatul va avea buton de test și led pentru indicarea încărcării.

Iluminatul de siguranță anti-panică va fi asigurat de o parte din corpurile de iluminat normal, corpuri ce vor fi alimentate din sursa de alimentare de rezervă. Se va prevedea iluminat de siguranță antipanică în spațiile destinate grupelor, holuri și în spațiile cu aglomerări de persoane.

Acesta trebuie să asigure un nivel de iluminare mai mare sau egal cu 5lx.

Timpii de punere în funcțiune a sistemelor de iluminat de siguranță la întreruperea sistemului de iluminat normal este:

 • -  0,5 - 5 sec. pentru iluminatul pentru continuarea lucrului și pentru intervențiile în zonele de risc;

 • -  5 secunde pentru iluminatul de evacuare, circulație, împotriva panicii, pentru veghe, marcarea hidranților.

Iluminatul exterior

Nivelul de iluminare va fi de 30lx.

Acesta se va realiza cu aparate de iluminat tip proiector LED 75W IP65, în carcasă de polipropilenă armată cu fibră de sticlă, stabilizată UV montate pe pereții clădirii.

Curenti slabi

■ X

Obiectivul la care face referire prezenta documentație va fi prevăzut cu sistem de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcții:

alarmă în caz de detecție a unui început de incendiu, prin utfti^âfea^de detectoare automate de fum și/sau temperatură (după caz);

avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unuilnc^p^^z I £1 de incendiu;                                                                    ./ *1

avertizare personal operator, prin indicarea locului unde '^ă' p^di^^^Z evenimentul;                                                                     c '

avertizare optică și acustică atât în interior cât și în exteriorul obiectivului;

Legi, standarde si normative:

NP-17-11 - Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor aferente clădirilor.

Legea 10/1995 - Legea privind calitatea în construcții.

Legea 307/2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor.

SR EN 54 (grup de standarde) - Sisteme de detectare și alarmă la incendiu.

118/1-2001 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție.

P118/3-2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a constrcucțiilor, partea a 11l-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare.

P 118-99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.

NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice.

SR CEI 60364 - 4 - instalații electrice în construcții. Mijloacele de protecție pentru asigurarea securității.

SR HD 60364-4-41 - Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecție pentru asigurarea securității. Protecția împotriva șocurilor electrice.

SR CEI 60364 - 5 Instalații electrice în construcții. Alegerea și montarea echipamentelor electrice.

SR HD 60364-5-54/CEI60364-5-54 - Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea și montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pămînt. conductoare de protecție și conductoare de echipotențializare.

SR CEI 60364 - 7 - Instalații electrice în construcții. Reglementări pentru instalații și amplasamente speciale.

Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă.

Legea 137/29.12.95 - Legea protecție mediului.

Legea 465/18.07.2001 - Lege pentru aprobarea O.U.G. NR.16/2001 privind gestionarea deșeurilor.

Legea 426/18.07.2001 - Lege pentru aprobarea O.U.G. nr.78/2001 privind regimul deșeurilor.

HG nr. 856/16.08.2002 - H.G. privind evidența gestiunii deșeurwsși pentru

aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inciusiv deșeurile periculoase’/           ... ' •

4.4.13 Cerința Se- Sisteme exterioare: sisteme de canalizare, sist^e^a^^ ' / i alimentare cu apă și stingere a incediilor, rețele termice;           x           *

Se vor păstra sistemele exterioare existente, iar in ceea ce privește ^i$gg®Ă«- x 4.4.15 Cerința Sif- Sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj;

incendiilor se vor respecta prescripțiile din scenariul de incendiu referitor la hidranții interiori si exteriori.

T


Se vor aplica hidroizolații verticale pe toate fundațiile pereților exteriori și drenuri perimetrale cu posibilitatea de evacuare a apelor meteorice colectate.

*oS.

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnic^ economice (minimum două) și analiza detaliată;a     -

acestora                       7

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv?
tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:
 • 5.1.1. descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Varianta 1:

 • - consolidarea prin cămășuire cu beton armat a tuturor fundațiilor de sub pereții structurali consolidați. Cămășuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 20 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe ale fundațiilor și vor fi armate cu plase de armătură 06/10/10. Plasele se vor conecta între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin ancorare chimică în fundații (08/40/40).

 • - consolidarea pereților structurali prin cămășuire cu beton armat. Cămășuielile se vor executa din beton armat, vor avea minim 10 cm grosime, se vor aplica pe ambele fețe ale pereților și vor fi armate cu plase de armătură 06/10/10. Plasele se vor conecta între ele prin intermediul unor agrafe montate în goluri perforate sau prin ancorare chimică în pereți (08/40/40). Se va asigura continuitatea armăturilor din cămășuiala fundațiilor cu armăturile din cămășuiala pereților. Armăturile verticale din cămășuiala pereților se vor ancora la partea superioară în centurile ce urmează a se construi.

Ordinea operațiunilor pentru această pregătire a suprafețelor va fi, de regulă, după cum urmează:

= se desfac tencuielile de pe suprafață cu ciocan și daltă sau cu dalta electrică cu percuție;

= se curăță cu perii de sârmă mecanice suprafața zidăriei, până la îndepărtarea totală a stratului superficial colmatat cu mortar;

= se adâncesc rosturile orizontale ale zidăriei prin îndepărtarea mortarului pe o adâncime de min. 1.0 cm;

= se identifică traseele eventualelor fisuri și se injectează fisurile cu lapte de ciment;

= în cazul în care peretele prezintă crăpături (înclinate, verticale sau orizontale) sau dislocări ale zidăriei, se desface zidăria pe traseul crăpăturilor și se reface cu cărămizi întregi de aceeași dimensiune cu cele din zidăria existentă, cu mortar de marca de min. M50;

= daca peretele prezintă crăpături verticale la intersecția cu alt perete structural perpendicular, se desface zidăria la intersecție și se toarna un stâlpișor din beton armat conform detaliilor ce vor fi precizate de proiectant, acest lucru va trebui semnalat din timp deoarece în momentul inspeției nu au putut fi vizibile;

= în pozițiile indicate prin detaliile din proiect se practică goluri în zidărie pentru; trecerea armaturilor din cămăsuieli și ancorarea lor la intersecții sâu'Ja 'nivelul^ planșeelor;                                       VaMf

= se execută eventulele umpleri de nișe sau goluri; pentru legătura zidăriei veche, ia nișe, se prevăd conectori din oțel beton - 4 buc/m2 introduse în rosturile zidăriei;

= la umplerea golurilor de uși și ferestre se va utiliza cărămidă cu aceleași dimensiuni ca aceea din zonele învecinate, care se va țese lateral cu zîdaria existentă; la partea superioara a golului, daca dimensiunile rostului rămas este min. 2 cm, se matează mortar vârtos, iar daca aceasta este sub 2 cm, zidaria se împaneaza cu pene metalice; daca deasupra acestor goluri (care se umplu cu zidărie) există buiandrugi din lemn sau metal deteriorat - aceștia se îndepărtează;

= se face releveul planeității peretelui cu firul cu plumb si se determina grosimea stratului de cămășuială astfel încât abaterile negative la grosime sa fie mai mici de 10 mm (local pe max. 20% din suprafața peretelui);

= se perforează cu rotopercutorul, de regula în cărămizi, găuri 08-10 mm, cu adâncimi de 200 mm - 3 buc/mp - în care vor fi introduse bare de armătura cu rol de conectori;

= se montează în aceste găuri conectorii din cupoane de oțel beton, care au rol și de distanțieri și de care se vor lega plasele de armătură;

= se spală suprafața peretelui cu jet de apă sub presiune, până la îndepărtarea tuturor urmelor de praf sau alte impurități;

= se montează plasele de armătură și se înnădesc cu mustățile de armătură din fundații, conform detaliilor din proiect;

= se montează eventuale trasee de tuburi electrice;

= se spală cu jet de apa sub presiune golurile orizontale din pereți prin care trec armăturile la intersecții și se betonează până la umplere completă;

= se întocmesc procesele verbale de lucrări ascunse între reprezentanții constructorului și cei ai beneficiarului;

= se montează cofrajele, și se sprijină cu șpraițuri și distanțieri;

= se toarnă betonul în cofraje și se compactează energic cu vibratoare de interior sau de cofraj; având în vedere înălțimea mare a nivelurilor, turnarea betonului se va face în două-trei etape de turnare, prin ferestre și pâlnii dispuse pe înălțimea cofrajelor, cu posibilități de urmărire a umplerii complete a cofrajului;

= ultimul strat de beton se va turna de la nivelul superior, prin găuri practicate in planșeu;

= în vederea protejării cămășuielilor, pentru realizarea unor condiții favorabile de întărire, reducerea contracției și evitarea fisurării, trebuiesc luate unele măsuri pentru menținerea lor în condiții de umiditate corespunzătoare. Sub + 5° G nu mai este

■$> --JșOJk necesară stropirea. Menținerea în stare umedă a cămășuielii se va face>rninim ^xilO, mai ales la temperaturi ridicate                                                   '• ;

Varianta 2:

o c & .&>

- consolidarea tuturor pereților structurali de la toate nivelurile uutSârra mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlă (TRM, FRC, FRM). Se va asigura ancorarea corespunzătoare a elementelor verticale (plase/fâșii/lamele, etc) în fundații. 1

Ordinea operațiunilor pentru această pregătire a suprafețelor va fi, de regula, după cum urmează:

= se desfac tencuielile de pe suprafață cu ciocan și daltă sau cu dalta electrică cu percuție;

= se curăță cu perii de sârmă mecanice suprafața zidăriei, până la îndepărtarea totala a stratului superficial colmatat cu mortar;

= suportul trebuie sa fie curat, solid și fără părți neaderente, praf, grăsimi sau vopsele vechi. Sablarea cu nisip sau cu jet de apă cu presiune ridicată sunt potrivite pentru această operațiune;

= se nivelează suprafața prin aplicarea de mortar pe bază de ciment, bicomponent, cu ductilitate mare, cu o mistrie sau prin pulverizare, straturi în grosime de până la 25mm, până când toate neregularitățile sunt nivelate;

= se lasă 18-24 ore produsul să se întărească;

= se aplică un strat uniform de 5-6 mm de mortar pe bază de ciment, bicomponent, cu ductilitate mare folosind o spatulă plată;

= cât timp produsul este încă "proaspăt", se aplică fâșiile de țesătură de plasă din fibră de sticlă, amorsată, rezistentă la alcali presând ușor cu o mistrie plată astfel încât să adere perfect la mortar;

= se aplică un al doilea strat uniform de 5-6 mm de mortar pe bază de ciment, bicomponent, cu ductilitate mare, până când țesătură de plasă din fibră de sticlă este înglobată complet în mortar;

= se finisează suprafața folosind o mistrie dreaptă.

 • - introducerea unor cadre de bordare închise, executate din beton armat în jurul tuturor golurilor nou create în pereți structurali.

 • - umplerea golurilor în pereții structurali într-o manieră care să asigure conlucrarea corespunzătoare existent-nou prin țeserea zidăriei noi cu cea existentă. Toate aceste umpluturi se vor executa prin desfacerea în ștrepi a zidăriei de la extremitățile golurilor și zidirea unor pereți noi de cărămidă plină cu mortar de ciment, cu o grosime identică cu cea a pereților în care sunt construiți. Evident,

zidărie utilizate vor fi de dimensiuni compatibile cu zidăria veche. Local,'la Interfața;^ y > nou-existent, va fi asigurată conlucrarea și prin soluțiile de cămășuire descriseaO^eririL^^ *• pentru pereții structurali.                                                           ■ ® SJ&'t

 • - refacerea plăcii de bază din beton armat de minim 10 cm grosime, executându-se inclusiv hidro- și termo-izolarea acesteia.

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Se vor desface în totalitate tencuielile atât interioare cât și exteriore, și se vor retencui pereții cu mortar M100T.

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Desfacerea tencuielilor existente, atât la pereții interiori cât si la cei interiori.

Desfacerea pardoselilor existente.

La parter:

între axele 1-3, D-E, se vor demola pereții de compartimentare din zidărie de cărămida.

La etaj 1:

între axele 14-16, D-E, se vor demola pereții de compartimentare din zidărie de cărămida.

La etaj 2:

între axele 12-13, D-E, se vor demola pereții de compartimentare pentru a se asigura o casă de scară închisă cu elemente rezistente la foc, astfel respectându-se prevederile normativului P 118/99.

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități:

 • -  pe scară va fi montată o platformă elevatoare pentru persoane cu dizabilități;

Lucrări de refacere a pardoselilor:
 • -  după desfacerea pardoselilor existente, se toarnă o șapă autonivelantă, apoi se lipesc cu adeziv pardoselile din PVC.

Lucrări de compartimentare:

La parter:

între axele 1-3, D-E, conform planșelor de arhitectură, se pțș^n:e^.^n<Ț^i compartimentarea cu pereți ușori din gips-carton, amenajarea unui/tarup sanitK accesibil persoanelor cu dizabilități.                                       ■'' J

La etaj 1:                                          XX Â }

9                                                                                  ' *4 Z^-

între axele 14-16, D-E, conform planșelor de arhitectură, se propiîn^-^ftr* compartimentarea cu pereți ușori din gips-carton, amenajarea unui grup sanitar accesibil persoanelor cu dizabilități.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul.

 • 5.1.2. descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Refacerea acoperișului tip terasă necirculabilă. Se vor elimina toate straturile nestructurale (umplutură/hidro-termoizolație de pe planșeul din beton armat de peste etaj). Terasa va avea următoarea stratificație:

 • -  șapă de pantă;

 • -  barieră de vapori;

 • -  termoizolație, vată minerală bazaltică de 20cm;

 • -  strat de separație, folie de polietilenă;

 • -  șapă suport hidroizolație 5cm;

 • -  hidroizolație, două membrane bituminoase;

 • -  strat de separație, geotextil;

 • -  strat de protecție cu grosimea de 8cm, pietriș.

Izolarea termică a fațadelor, partea vitrată:

Reabilitarea termică a fațadei vitrate (ferestre, uși acces, balcoane)se va face prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici; comportarea la încovoierea din vânt= clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min. 10000 cicluri - la ferestre si min.100000 cicluri la usi; etanșeitatea la apă : min clasa 5A; permeabilitatea la aer; min. clasa 3; nr.min.de schimburi de aer=0.5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armatură oțel zincat; grila de ventilație; geam termoizolant, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min.0.50 m2K/W, având clasa de reacție ia foc C-s2, dO. Ușa de acces în casa scării va fi dotată cu sistem automat de închidere.

Izolarea termica a perețiilor exteriori, partea opacă:

Reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a

materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armată cu plasa din               \

realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. Termoizolația de la nivelyfi? fațadelor va fi din placi de vată minerală, cu următoarele caracteristici mînimel^l^ij J kPa, RT=10 kPa, cu o reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0, cu o grosime de 1O^C’gn.-M^gțț^' vor fi termoizolați cu același sistem cu o grosime de 2-3 cm.                           '

INSTALAȚII EXTERIOARE

Instalații Sanitare:

Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la rețeaua stradală printr-un branșament nou din țeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm. Căminul de branșament va fi dotat cu vane de închidere, filtru și contorizare.

Instalații de Canalizare și Pluviale:

Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între Dn 110 mm-160 mm. Instalația de canalizare menajeră exterioară va prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul conductelor și a căminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră stradală.

Pentru instalația exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între DN 110 mm și 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm și direcționate de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală.

INSTALA ȚII INTERIOARE

Instalații Sanitare:

Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PPR, având diametrul cuprinse între Dn.15mm și 50mm. Rețeaua de de distribuție este inferioară, de tip arborescent, având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.16mm. Prepararea apei calde menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediul unui boiler cu două serpentine alimentat de panouri solare și pompe de căldură.

Instalații de Canalizare:

Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP, cu mufă și garnitură de cauciuc, destinate instalațiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 și 125mm, Pentru spălătoarele din bucătărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curațiere și căciulă de protecție pentru partea superioară a conductei de ventilare.

Instalații Termice:

Pentru acoperirea necesarelor de căldură și de preparare a apei calde menajere au fost alese pompe de căldură montate în cascadă cu funcție de preparare agent termic și agent de răcire. Pompele de căldură reversibile alimentează serpentina uHui'; x boiler care produce apă caldă menajeră a doua serpentina fiind conectalaȚl3panduFi^/ solare montate pe acoperiș pentru ridicarea eficientei termice la preparareâ^pgkc⮩ menajere. încălzirea încăperilor se realizează prin intermediul corpuri statice/diji^Wo^3 pentru încălzire, conductele de distribuție al agentului termic este de tip rami^cit^’*' montate mascat în elementele de construcție.

Instalații de Ventilare:

S-au proiectat instalații de ventilare și climatizare pentru toate încăperile imobilului. Tratarea aerlui se va face prin intermediul unui CTA (centrala de tratare a aerului) amplasat la nivelul solului, în apropierea clădirii. Agentul de căldură și răcire necesare bateriei de încălzire și răcire a aerului este produs prin intermediul pompelor de căldură.

Tubulatura se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitului de aer evacuat pe ramură de distribuție se va face prin intermediul unor clapete de reglare. Aspirarea aerului viciat și refularea aerului proaspăt se realizează prin intermediul anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul proaspăt va fi preluat printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, și transportat prin tubulatură rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare.

Instalații hidranti

>                     9

Instalația de hidranți interiori

Se va realiza instalație de stingerea incendiilor cu hidranți interiori, conform P118/2-2013, cu două jeturi în acțiune simultană, debit 4,2 l/s.

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem:

 • - Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • - 2 jeturi in funcțiune simultană;

 • - Debitul de calcul al instalației 4,2 l/s;

Timpul teoretic de funcționare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art4.35.

Se va realiza instalație de hidranți interiori de tip apă-apă.

S-au prevăzut hidranți de incendiu interiori 050 STAS 2501/79, compus din hidrantul propriu-zis, racord de refulare tip "C" țeava de mană, având diametrul orificiului ajutajului final d= 13 mm, cu furtun tip C (050 mm), plat, din fire poliesterice cauciucat, cu lungimea de 20 m, totul montat în cutie metalică pentru hidranți interiori (SR EN 671-1). Cutia de hidrant interior va conține minim: rolă furtun, țeavă de refulare, robinet hidrant incendiu, suport rolă furtun, cheie racord ABC.

în apropierea hidranților de incendiu (la maximum 1,5 m) se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranță pentru marcarea acestora.

Rețeaua de alimentare cu apă a hidranților se va realiza cu conducte din otel zincat, cu diametrul de 2 1/2” respectiv 2”, PN 16 bar.

Instalația de hidranti exteriori

t                                  9


Conform P118/2/2013, art 6.1.: la clădiri de învățământ cu mai persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp ori cu mai mult de’ două;h|/e^ supraterane, este necesară echiparea cu hidranți de incendiu exteriori.

Aceștia vor fi montați la rețeaua existentă a municipiului.                  flo*

,.c

Grupul de pompare

Grupul de pompare este alcătuit din:

Grup de pompare, cu 2 electropompe, montate pe același șasiu, (1 pompa activă și una de rezervă), complet echipate (armături de închidere și reglare, protecție contra lipsei apei, tabloul electric de comandă și control etc.), având caracteristicile:

 • - debit Q=20 mc/h;

 • - presiunea H=5,5 bar;

Modul de acționare a pompelor de incendiu este hidraulic, la scăderea presiunii din instalație în urma dechiderii robinetelor de la hidranți; în acest sens s-a prevăzut un vas hidrofor cu volumul de 121.

Oprirea pompelor se realizează manual din stația de pompare, după terminarea stingerii incendiului, sau automat la terminarea rezervei de apă.

Pentru alimentarea cu apă a rețelei de hidranți interiori de la pompele mobile s-a prevăzut un cămin cu ventil si 2 racorduri fixe cu cuplaj storz 65 mm, conf art. 4.27 di P118/2-2013.

Grupul de pompare are dubla alimentare cu energie electrică: de la rețea și de la grupul electrogen propus, amplasat în exteriorul clădirii.

Rezerva de apa

Rezerva de apă este amplasată într-un spațiu special amenajat, cu acces direct din exterior și este stocată în două rezervoare din PVC, având volumul de 70 mc fiecare.

Umplerea rezervorului se realizează de la coloana existentă, prin intermediul unei conducte de OL Zn de 1". Pentru umplerea bazinelor se va folosi câte un robinet cu plutitor. Rezerva de apă pentru incendiu se va reface în maxim 24 de ore.

Pentru golirea rezervorului s-a prevăzut un sifon de pardoseală legat la rețeaua de canalizare existentă prin intermediul unei conducte din PVC 110 mm. Se recomanda golirea rezervorului de incediu la min 3 ani în vederea efectuării controalelor de calitate.

Pentru evitarea inundării accidentale, rezervorul de apă este prevăzut cu supraplin - o conductă din PVC 110 mm, legată la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

în scopul supravegherii permanente a alimentării cu apă a rezervei de apă s-au prevăzut instalații pentru semnalizarea optică și acustică a nivelului rezervei de incendiu, conf. Art. 12.7 din P118/2-2013.

D. Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrică a clădirii se face prin intermediul unui tablou general TG prevăzut cu o cale curent de 0,4 kV executată din cablu de secțiune minim 50 mm2.

Pentru aceasta vor fi necesare următoarele lucrări:

 • - Execuția tablourilor de alimentare cu energie electrică;

 • - Execuția circuitelor de iluminat și forță;

 • - Proiectarea prizei de împământare exterioară și interioară;

 • - Proiectarea instalației de paratrăsnet.


Tablourile electrice

în vederea alimentării cu energie electrică construite sunt prevăzute

4 tablouri electrice de 0,4 kV dispuse în interiorul clădirii, montate aparent

Schema electrică de distribuție prezintă modul de alimentare s electrice din tabloul general TG.

Pentru alimentarea stației de pompare este prevăzut un tablou al stației de pompare TSP care este alimentat din circuitul de AAR al generatorului electric montat în aceeași încăpere.

Tabloul electric general TG

Realizarea tabloului general este pentru rețeaua de legare la pământ tip TN-S. Tensiunea nominală de izolație este de 1000 V, curentul admisibil de scurtă durată va fi de 45 kA/1sec, frecvența nominală este de 50 Hz.

Circuitul de iluminat și forță

Pentru realizarea circuitului de iluminat s-au prevăzut corpuri de iluminat LED, montate aplicat pe tavan. Nivelul de iluminare al spatiilor a fost calculat conform cerințelor normate pentru grădinițe.

Circuitele electrice sunt realizate din cabluri de cupru CYY-f 3x1,5 mm2 pentru alimentarea corpurilor de iluminat

Iluminatul de siguranță este realizat cu corpuri de iluminat prevăzute cu kit de emergență care asigură autonomie de funcționare.

Iluminatul de securitate pentru circulație este realizat cu corpuri de iluminat destinate acestui scop de putere 1x8W cu acumulatori cu autonomie de 3 ore, amplasate în locurile în care pe căile de acces apar obstacole care trebuie evitate.

Corpurile de iluminat pentru ieșire tip EXIT și de iluminat de siguranță pentru hidranți sunt de tip fluorescent 1x8W echipate cu acumulatori ce asigura o automânomie de 3 ore.

Circuitele de prize vor fi executate din cabluri de cupru de tip CYY-f 3x2,5 mm2, prizele fiind montate la cota de +2 m fața de cota pardoseli.

Breviare calcul nivel de iluminare
P.01 Hol - / Rezumat

Valoare în Lux, Scară

1:42

Suprafață

Plan util

Podea

Tavan

Pereți (4)

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


P [%] / 20 70 50


Em [lx]

110

110

53

85


Emin [lx]

76

75

30

430.000 m 64 x 32 Puncte

0.000 m


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.772, Tavan / Plan de lucru: 0.481

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

(Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică' 2.52 W/m2 = 2.29 W/m2/100 lx (Suprafață: 15.87 m2)

P.03 GS - / Rezumat

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:31

Suprafață

p[%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

uO

Plan util

/

128

92

160

0.723

Podea

20

82

67

93

0.818

Tavan

70

63

34

236

0.531

Pereți (4)

50

88

35

234

/

Plan util:

înălțime:                   0,850 m

Raster:                   32 x 32 Puncte

Zonă de margine:         0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.824, Tavan / Pian de lucru: 0.497.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

(Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

1

LED 18W

1800

1800

19.0

Total: 1800

Total: 1800

19.0

Putere specifică; 4.66 W/m2 = 3.65 W/m2/100 Ix (Suprafață: 4.08 m2)

P.16 Hol -/ Rezumat

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 ms Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:36

Suprafață

P [%]

Em [îx]

Emin [Ix]

Emax [IX]

u0

Plan util

/

141

104

169

0.736

Podea

20

142

104

168

0.738

Tavan

70

77

46

494

0.600

Pereți (8)

50

119

63

246

/

Plan util:

înălțime:

0.000 m

Raster:

64 x 64 Puncte

Zonă de margine:

0.000 m

Zs''50? ■-

1       2 LED 20W_____ 2400__________2400-- v V

Total: 4800    'Total: 4800 4(fo


A

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.839, Tavan / Plan de lucru: 0.548.                   \ »sâl

Listă bucăți corpuri de iluminat

Ir <sl 1                     1 i

Nr. Bucăți Denumire (Factor de corecție) o (Corp de iluminat) [Im] <& (Lămpi)<^);;> P W^Z

Putere specifică: 3.76 W/m2 - 2.66 W/mz/100 Ix (Suprafață: 10.63 m2)

P.14 Cab. Matematica - / Rezumat

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                              1:113

Suprafață

P l%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

u0

Plan util

/

567

345

684

0.609

Podea

20

470

317

562

0.674

Tavan

70

203

141

648

0.693

Pereți (16)

50

356

178

780

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

Raster:

64x128 Puncte

Zonă de margine:

0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.697, Tavan / Plan de lucru: 0.358.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr. Bucăți Denumire (Factor de corecție) o (Corp de iluminat) [Im]

• X/-

<t> (Lămpi) [Im] / P.[W].

1     15 LED20W                                2400

2400 h 20.0 X i©

Total; 36000

Total: 36000=. 300:05 . . . '

Putere specifică: 8.88 W/m2 = 1.57 W/m2/100 Ix (Suprafață: 33.80 m2)

: y>• ,

P.25 - Sala de clasa / Rezumat

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:76

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emln [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

560

338

675

0.603

Podea

20

483

323

582

0.670

Tavan

70

185

129

577

0.700

Pereți (16)

50

341

172

642

/

Plan util:

înălțime:                  0.850 m

Raster:                  64 x 64 Puncte

Zonă de margine:        0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.665, Tavan / Plan de lucru: 0.330.

Valoare în Lux, Scară 1:21

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Etnin [Ix]

Emax [ix]

uO

Plan util

/

103

83

118

0.812

Podea

20

103

85

118

0.828

Tavan

70

103

42

532

0.407

Pereți (4)

50

122

41

494

/


Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

<5 (Lămpi) [Im] (13;[W]

1

20

LED 20W

2400

1-2400*   20A;

Total: 48000 Total: 48000


Putere specifică: 7.76 W/m2 = 1.39 W/m2/100 Ix (Suprafață: 51.53 m2)


P.22 - Hol / Rezumat


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.000 m

32 x 16 Puncte 0.000 m


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 1.188, Tavan / Plan de lucru: 1.003.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.


Bucăți Denumire (Factor de corecție)


1       1 LED 20W


O (Corp de iluminat) [Im]

2400

Total; 2400


0> (Lămpi) [Im] )P[W]

2400 ^20,0'

Total: 2400    2O'(j\/

■'Wr


Putere specifică: 5.49 W/nr2 = 5.35 W/rrF/100 Ix (Suprafață; 3.64 m2)

P.23 Secretariat - / Rezumat

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:58

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

581

368

708

0.634

Podea

20

476

342

577

0.718

Tavan

70

212

145

657

0.684

Pereți (12)

50

366

186

593

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

64 x 64 Puncte 0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.700, Tavan / Plan de lucru: 0.365.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr. Bucăți Denumire (Factor de corecție)      (Corp de iluminat) [Im]

(Lăi£pi)'ilm]

1     12 LED20W                                2400

;t>2400, '20'0

Total: 28800

Total:' -28800;:. 240^ / £

’ • A*/

Putere specifică: 9.31 W/m2 = 1.60 W/m2/100 Ix (Suprafață: 25.79 m2)

P.20 Secretariat - / Rezumat

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară 1:55


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

664

445

806

0.671

Podea

20

501

378

586

0.755

Tavan

70

294

209

668

0.711

Pereți (8)

50

450

226

993

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

Raster:

Zonă de margine:

64 x 64 Puncte 0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.783, Tavan / Plan de lucru: 0.443.

Listă bucăți corpuri de iluminat                                                         .. ©

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

(Corp de iluminat) [Im]

<t> (Lămpi) [Ini]. , P [W]

1

8

LED 20W

2400

2400,   20.0

Total: 19200 Total: 19200 160i0

-y.oiEș

Putere specifică: 13.62 W/m2 = 2.05 W/m2/100 Ix (Suprafață: 11.75 m2)                      ’ ' 4„l

P.21 Debara - / Rezumat

Valoare în Lux, Scară 1:20

Suprafață

P î%]

Em [IX]

Emin [Ixj

Emax [IX]

uO

Plan util

/

161

111

204

0.693

Podea

20

103

85

117

0.827

Tavan

70

91

44

499

0.476

Pereți (4)

50

115

43

386

/

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:                 0.850 m

Raster:                 16 x 32 Puncte

Zonă de margine:       0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.855, Tavan / Plan de lucru: 0.569.

Listă bucăți corpuri de iluminat


Nr.

1


Bucăți Denumire (Factor de corecție)


1 LED 20W


(Corp de iluminat) [im]

2400


Total: 2400<& (Lămpi): [lm1

Total: 2400>; 20.0

K*'-


Putere specifică: 4.85 W/m2 = 3.02 W/m2/100 Ix (Suprafață: 4.13 m2)

P.19 Director - / Rezumat

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:76

Suprafață

p[%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

U0

Plan util

/

522

357

625

0.685

Podea

20

405

293

477

0.723

Tavan

70

217

138

599

0.637

Pereți (8)

50

345

176

620

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

64 x 32 Puncte 0.000 m


Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți l Plan util: 0.755, Tavan / Plan de lucru: 0.416.

Listă bucăți corpuri de iluminat


Nr.

1


Bucăți Denumire (Factor de corecție) O (Corp de iluminat) [Im] <ț> (Lănipi)Jlrn]S^J;[W]

8 LED20W         ~                      2400

Total: 19200 Total: 19200 1.60:0^

__________ . _______ ______ .... ____ _                     - 4.L


Putere specifică: 9.87 W/m2 = 1.89 W/m2/100 Ix (Suprafață; 16.21 m2)


P.09 Atelier - / Rezumat


2.75 m

înălțimea spațiului: menținere: 0.80

Suprafață

3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de

Valoare în

Emsx [Ix]

Lux, Scară

1:35

uO

p[%]

Em [IX]

Emir [Ix]

Plan util

/

673

495

796

0.736

Podea

20

480

383

545

0.799

Tavan

70

343

238

711

0.694

Pereți (4)

50

484

225

1371

/


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


0.850 m

32 x 32 Puncte 0.000 m


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Pian util: 0.850, Tavan / Plan de lucru: 0.510.


Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr. Bucăți Denumire (Factor de corecție) o (Corp de iluminat) [Im]

$ (Lăm^OMvs^^^

1      6 LED 20W                                 2400

j 2400 r,'2O.(0\ | H

Total: 14400

Total:

Putere specifică: 16.28 W/m2 = 2.42 W/m2/100 Ix (Suprafață: 7.37 m2)

" -P AoieșTi */

'«.4 L

P.06 Atelier - / Rezumat

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară 1:31

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emiri [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

545

391

654

0.717

Podea

20

402

318

465

0.790

Tavan

70

256

158

658

0.616

Pereți (4)

50

379

172

782

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

32 x 64 Puncte 0.000 m

UGR       Pe lungime-

Perete stânga    18

Perete inferior    18

(CIE, SHR = 0.25.)

Transversal

18

18

la axa corpului de iluminat

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Pian util: 0.812, Tavan / Plan de lucru: 0.470.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr. Bucăți Denumire (Factor de corecție) o (Corp de iluminat) [Im]

0> (Lămpi) [Im] :t,iP

1      6 LED 20W                                 2400

Total: 14400

Total: 14400 -120.0

Putere specifică: 12.02 W/m2 = 2.20 W/m2/100 Ix (Suprafață: 9.99 m2)

XP’AoiEș-rt

P15 Hol / Rezumat

înălțimea spațiului; 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


0.000 m 128x16 Puncte

0.000 m


80 20?)

80

80 20g)

80

80 20?)

r~ 80

i    «

80 2007

•C»

I

80

2.55 m

0.00

0.00

40.73 m

Valoare în Lux, Scară 1:292

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emln [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

108

37

215

0.340

Podea

20

108

36

215

0.337

Tavan

70

54

15

596

0.281

Pereți (4)

50

86

19

1011

/

Raport iluminare (conform LG7): Pereți! Plan util: 0.793, Tavan / Plan de lucru: 0.488.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

0> (Corp de iluminat) [Im]

© (Lămpi) [Im]

P[W]

1

12

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 28800

Total: 28800

240.0

Putere specifică: 2.31 W/m2 = 2.14 W/m2/100 Ix (Suprafață: 103.85 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:74

Suprafață

P l%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

u0

Plan util

/

103

74

120

0.717

Podea

20

103

72

120

0.703

Tavan

70

57

33

482

0.577

Pereți (4)

50

87

45

158

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

UGR        Pe lungime- Transversal la axa corpului de

0.000 m         Perete stânga    18          18      iluminat

32 x 64 Puncte Perete inferior    20          19

Zonă de margine:

0.000 m        (CIE, SHR = 0.25.)

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.852, Tavan / Plan de lucru: 0.550.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

(Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.74 W/m2 = 2.65 W/m2/100 Ix (Suprafață: 14.60 m2)

0.00

1          ■ ”

3.00

-------------------------1

572 m

înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: menținere: 0.80

3.300 m, Factor de

Valoare în

Lux, Scară

1:74

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [ÎX]

uO

Plan util

/

512

311

618

0.608

Podea

20

398

235

482

0.591

Tavan

70

246

151

703

0.613

Pereți (6)

50

361

111

903

/


Plan util:

înălțime:

0.850 m

64 x 64 Puncte 0.000 m


Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.806, Tavan / Plan de lucru: 0.482.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

4> (Corp de iluminat) [Im]

<t> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

11

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 26400

Total: 26400

220.0

Putere specifică: 11.46 W/m2 = 2.24 W/m2/100 Ix (Suprafață: 19.20 m2)


0.00


2.55 mînălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


"5.70m


12C     ^20 100

140 _

i6C16î 140

.0 l 160

\so'


140


140


140


160,

<    160

160 >- ;

X. :   7 140

X1ȘO140

120H 0.00

2.65 m


înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80Valoare în Lux, Scară 1:74

Suprafață

p[%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emaz [IX]

uO

Plan util

/

134

89

167

0.661

Podea

20

102

73

119

0.716

Tavan

70

55

32

477

0.583

Pereți (4)

50

85

45

149

/


Plan util:

înălțime:             0.850 m

Raster:              64 x 32 Puncte

Zonă de margine:    0.000 m

UGR        Pe lungime- Transversal la axa corpului de

Perete stânga    18           18      iluminat

Perete inferior    20           19

(CIE, SHR = 0.25.)


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.699, Tavan / Plan de lucru: 0.408.


Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<J> (Corp de iluminat) [Im]

® (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.65 W/m2 = 1.98 W/m2/100 Ix (Suprafață: 15.10 m2)Valoare în Lux, Scară 1:43

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [IX]

uO

Plan util

/

119

73

157

0.611

Podea

20

93

66

112

0.703

Tavan

70

44

25

435

0.572

Pereți (4)

50

71

37

115

/

înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:                 0.850 m

Raster:                  32 x 32 Puncte

Zonă de margine:        0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.644, Tavan / Plan de lucru: 0.368.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

(Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 2.08 W/m2 = 1.75 W/m2/100 Ix (Suprafață: 19.20 m2)


8.75 m490 560 ^63O-63o^


6.13

5.633.13

2.63


0.00


5.85 m


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de           Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                              1:113


Suprafață

Pl%]

Em [IX]

Emiri [lx]

Emax [lx]

uO

Plan util

/

564

339

679

0.601

Podea

20

486

323

586

0.664

Tavan

70

186

130

582

0.700

Pereți (16)

50

344

174

651

/


Plan util:

înălțime:                   0.850 m

Raster:                   64 x 64 Puncte

Zonă de margine:         0.000 m


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.665, Tavan / Plan de lucru: 0.330.


Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

(Corp de iluminat) [Im]

<I> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

20

Led 20W

2400

2400

20.0

Total: 48000

Total: 48000

400.0

Putere specifică: 7.83 W/m2 = 1.39 W/m2/100 Ix (Suprafață: 51.09 m2)


2.62

înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:76

Suprafață

P [%1

Em [IX]

Emln [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

530

326

642

0.615

Podea

20

458

311

552

0.679

Tavan

70

183

126

578

0.689

Pereți (16)

50

331

164

644

/


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.672, Tavan / Plan de lucru: 0.345.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

T (Corp de iluminat) [Im]

(Lămpi) [Im]

P[W]

1

20

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 48000

Total: 48000

400.0

Putere specifică: 7.76 W/m2 = 1.46 W/m*/100 Ix (Suprafață: 51.52 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:311

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [IX]

Emax [IX]

uO

Plan util

/

124

50

215

0.403

Podea

20

124

51

215

0.411

Tavan

70

58

20

577

0.343

Pereți (8)

50

98

21

939

/

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.786, Tavan / Plan de lucru: 0.469.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

(Lămpi) [Im]

P[W]

1

15

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 36000

Total: 36000

300.0

Putere specifică: 2.52 W/m2 = 2.03 W/m2/100 Ix (Suprafață: 119.27 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:77

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

109

58

164

0.528

Podea

20

109

58

163

0.531

Tavan

70

40

21

468

0.518

Pereți (4)

50

67

34

216

/

60

120

90

60

120

120

90

120

150-^

150     150

I                 \

120

90

150

150

90

120

150

150

120

1

150

/ 150 /

90

120

150

_150

120

90

90

120

120

5.93 m

0.00


0.00 <

5.73 m


E1.01 Hol -/^Rezumat ? \

----------\^

— ‘     '4&\- * i

"' y ’               1 *** j

. ’ .J*/■*•/

. ■•

<.1 î >.. "


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


UGR Pe lungime- Transversal la axa corpului de

0.000 m         Perete stânga    21          20      iluminat

64 x 64 Puncte Perete inferior    21           20

0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.616, Tavan / Plan de lucru: 0.367.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

C> (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

3

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 7200

Total: 7200

60.0

Putere specifică: 1.77 W/m2 = 1.62 W/m2/100 Ix (Suprafață: 33.98 m2)

E1.04 Anexa - / Rezumat;

-                    \ 5

>   120

150    120

150 ^W0^150

180 L. -J80

150 '180^ 150

150     150

1,80_18Q» 150

150 ( I )

180IJ180

150      120

X 120 z

----------------------------, 0-00

0.00                   2.75 m

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:76

Suprafață

P [%]

E.n [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

1

143

84

193

0.587

Podea

20

109

74

128

0.680

Tavan

70

52

30

469

0.575

Pereți (8)

50

84

42

138

/

Plan util:

înălțime;

0.850 m

32 x 64 Puncte 0.000 m


Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util; 0.642, Tavan / Plan de lucru; 0.364.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

O (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică; 2.48 W/m2 = 1.74 W/m2/100 îx (Suprafață; 16.13 m2)

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:37

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emln [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

124

76

176

0.613

Podea

20

87

63

105

0.730

Tavan

70

50

26

468

0.523

Pereți (4)

50

74

39

132

/Plan util:

înălțime:                  0.850 m

Raster:                   32 x 32 Puncte

Zonă de margine:        0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.669, Tavan / Plan de lucru: 0.400.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<I> (Corp de iluminat) [Im]

<I> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

1

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 2400

Total: 2400

20.0

Putere specifică: 2.55 W/m2 = 2.05 W/m2/100 îx (Suprafață: 7.84 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:74

Suprafață

P (%]

Em [Ix]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

507

369

605

0.727

Podea

20

390

287

457

0.735

Tavan

70

240

169

628

0.705

Pereți (4)

50

359

167

708

/

Plan util:

UGR        Pe lungime- Transversal la axa corpului de

înălțime:

0.850 m

Perete stânga

18          18

iluminat

Raster:

64 x 32 Puncte

Perete inferior

20         19

Zonă de margine.

0.000 m

(CIE, SUR = 0.25.

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.804, Tavan / Plan de lucru: 0.473.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<t> (Corp de iluminat) [Im]

(Lămpi) [Im]

P[W]

1

8

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 19200

Total: 19200

160.0

Putere specifică: 11.01 W/m2 = 2.17 W/m2/100 Ix (Suprafață: 14.53 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:294

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [IX]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

111

33

244

0.292

Podea

20

112

32

243

0.286

Tavan

70

50

14

579

0.284

Pereți (8)

50

85

18

930

/


înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:               0.000 m

Raster:                128 x 16 Puncte

Zonă de margine:     0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.766, Tavan / Plan de lucru: 0.444.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<t> (Corp de iluminat) [Im]

<t> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

12

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 28800

Total: 28800

240.0

Putere specifică: 2.13 W/m2 = 1.91 W/m2/100 Ix (Suprafață: 112.87 m2)


înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare; 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util: înălțime: Raster:


Zonă de margine:


0.000 m 128x16 Puncte 0.000 m
înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


/      490    49Q 420

/ §90    560   g60 l] \

560 ^.630-630

r> 630 rț P ' n

] L   /  U      L 630

560 630

: I u

630

56°  I  „      „ 630

n     n      7  i

U           _ ) 5âo

~-630-630


8.75 m


6.13

5,63


3.13

2.63


E2.02 Cabinet - /, Rezumat\ \<

• ■ ..       .•;                \ '4.4

L/.,. :'SZV

; .o’Aoieșîv tur

"'Mjr. •u420

k--------------------------------,   000

0.00

5.85 m

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de

Valoare în

Emax [Ix]

Lux, Scară

1:113

uO

menținere: 0.80

Em [Ix]

Emfn [Ix]

Suprafață

p(%]

Plan util

/

563

339

679

0.602

Podea

20

486

323

585

0.665

Tavan

70

186

130

582

0.700

Pereți (16)

50

344

174

651

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

64 x 64 Puncte

0.000 m


Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.665, Tavan / Plan de lucru: 0.330.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

® (Corp de iluminat) [Im]

<J> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

20

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 48000

Total: 48000

400.0

Putere specifică: 7.83 W/m2 = 1.39 W/m2/100 Ix (Suprafață: 51.09 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:83

Suprafață

P [%]

Em [Ix]

Emin [Ix]              Emax [Ix]

uO

Plan util

/

517

324

618

0.627

Podea

20

451

296

541

0.656

Tavan

70

176

124

578

0.701

Pereți (4)

50

327

186

581

/

Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:

0.850 m

64 x 32 Puncte

0.000 m

UGR        Pe lungime- Transversal

Perete stânga    22          20

Perete inferior    21            20

(CIE, SHR -0.25.)

la axa corpului de iluminat

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.679, Tavan / Plan de lucru: 0.341.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

(Corp de iluminat) [Im]

<I> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

24

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 57600

Total: 57600

480.0

Putere specifică: 7.29 W/m2 = 1.41 W/m2/100 Ix (Suprafață: 65.84 m2)

Valoare în Lux, Scară 1:74

Suprafață

P [%1

Em [IX]

Emln [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

500

362

598

0.725

Podea

20

386

287

453

0.743

Tavan

70

233

164

620

0.704

Pereți (4)

50

353

172

680

/

E2.04 Cabinetînălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


Plan util:

înălțime:

Raster:

Zonă de margine:


UGR Pe lungime- Transversal la axa corpului de

0.850 m        Perete stânga    18          18      iluminat

32 x 64 Puncte Perete inferior    20          19

0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.798, Tavan / Plan de lucru: 0.467.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<I> (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P[W]

1

8

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 19200

Total: 19200

160.0

Putere specifică: 10.69 W/m2 = 2.14 W/m2/100 Ix (Suprafață: 14.96 m2)înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:36


Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

106

55

169

0.518

Podea

20

77

51

99

0.663

Tavan

70

39

20

465

0.509

Pereți (8)

50

59

27

125

/

Plan util:

înălțime:                  0.850 m

Raster:                  64 x 64 Puncte

Zonă de margine:        0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Pian util: 0.609, Tavan / Plan de lucru: 0.365.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

(Corp de iluminat) [Im]

d> (Lămpi) [Im]

P[W]

1

1

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 2400

Total: 2400

20.0

Putere specifică: 1.95 W/m2 = 1.84 W/m2/100 Ix (Suprafață: 10.24 mz)

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de          Valoare în Lux, Scară

menținere: 0.80                                                                                1:36

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

97

77

113

0.793

Podea

20

97

76

113

0.781

Tavan

70

68

35

516

0.512

Pereți (4)

50

95

43

229

/

Plan util:

înălțime:                   0.000 m

Raster:                   32 x 32 Puncte

Zonă de margine:         0.000 m

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.977, Tavan / Plan de lucru: 0.707.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

$ (Corp de iluminat) [Im]

O (Lămpi) [Im]

P [W]

1

1

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 2400

Total: 2400

20.0

Putere specifică: 3.57 W/m2 = 3.69 W/m2/100 Ix (Suprafață: 5.60 m2)


înălțimea spațiului: 3.300 m, înălțime de montare: 3.300 m, Factor de menținere: 0.80


5.82 m


E2.10 Depozit - / RefGri^t^X.


180 _ 180

/

180

\ - 1

180

^180^

150180~180


>--------------------> °-00

0.00             2.00 m

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:75

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [Ix]

Emax [Ix]

uO

Plan util

/

165

102

208

0.622

Podea

20

120

86

138

0.713

Tavan

70

70

36

515

0.517

Pereți (4)

50

105

50

235

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

64 x 32 Puncte

0.000 m


Raster:

Zonă de margine:

Raport iluminare (conform LG7): Pereți / Plan util: 0.726, Tavan / Plan de lucru: 0.425.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<J> (Corp de iluminat) [Im]

(Lămpi) [Im]

P[W]

1

2

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 4800

Total: 4800

40.0

Putere specifică: 3.44 W/m2 = 2.09 W/m2/100 Ix (Suprafață: 11.64 m2)

înălțimea spațiului: 3.000 m, înălțime de montare: 3.000 m, Factor de menținere: 0.80

Valoare în Lux, Scară

1:113

Suprafață

P [%]

Em [IX]

Emin [IX]

Emax [IX]

uO

Plan util

/

580

354

699

0.610

Podea

20

480

316

572

0.659

Tavan

70

210

145

652

0.688

Pereți (16)

50

366

183

828

/

Plan util:

înălțime:

0.850 m

Raster:

64 x 128 Puncte

Zonă de margine:

0.000 mRaport iluminare (conform LG7); Pereți / Plan util: 0.701, Tavan / Plan de lucru: 0.362.

Listă bucăți corpuri de iluminat

Nr.

Bucăți

Denumire (Factor de corecție)

<I> (Corp de iluminat) [Im]

<D (Lămpi) [Im]

P[W]

1

15

LED 20W

2400

2400

20.0

Total: 36000

Total: 36000

300.0

Putere specifică: 9.21 W/m2 = 1.59 W/m2/100 Ix (Suprafață: 32.58 m2)


Circuitul de împământare

Circuitul exterior de împământare va fi realizat din electrozi on confecționați din platbandă de Ol-Zn de 40x4 mm, îngropați în pământ la adâ# de 0,8 m, și verticali confecționați din țeava ZN de 2” de 2m.                  i*.

Calculul rezistenței de dispersie a prizei de împământare este prezentat îri\^ breviarul de calcul.

Valoarea rezistenței de dispersie a instalației de împământare va fi de maxihn^S■&'

 • 1 £1. La această instalație se va conecta și instalația de partatrăsnet prin intermediul a

 • 2 piese de separație.

  Natura solului               14 Argila cu nisip

  p =         200.00

  Qm

  Tipul electrodului prizei simple verticale

  1 Țeava cu diametrul mint mai rric decât lungimea

  Rezistenta oe dispersie a prizei simple

  rp=

  15.50 Q

  Număr ce electrozi

  Nr=

  20 BUC

  Distanta cintre electrozi

  3 a=3i

  6     m

  Factori ce utilizare

  . Electrozi verticali așezațiliniar

  Factor ce utilizare a eicctrozSor ir funcție ce nr lor

  Ul=

  0.75

  r. .

  F„

  rpa=

  0.58      Q a

  Rezistenta de dispersie a prizei ne pamant multipla

  2 Bara tu secțiunea oreptungidara îngropata

  Tipul electrodului prizei simple orizontal

  orizontal

  Rezister» ce dispersie a prizei shnpic

  rp=

  519" 0

  Număr ce electrozi

  Nr=

  19             Buc ,

  r.

  rx

  — —...»

  Factor ce utilizare a electrozilor ir. funcție ce r r lor

  Ul=

  0.68

  /?• w

  Rezistenta de dispersie a prizei de pamatrt multipla

  rpa=

  1.85      Q

1 Priza de pamant complexa formata din electrozi verticali echidistanți si electrozi orizontali de legătură

Rv=

0.S8

Ro=

1.86

Rp=

0.44

Prize de pamant complexe formate di n: prize de pamat naturale, artificiale si din vecinătăți

Identificare prize de pamant

Priza de pamant complexa formata dineleirtroa verticali echidistant! si electrozi orizontali t Rpa

Friza de pamant naturala constituita din fundații de beton armat                         Rpr>

Priza de din vecinătate cu rezistenta de dispersie echivalenta electrzi vericâti

Priza de din vecinătate cu rezistenta de dispersie echivalenta electrzi orizontali

Rp= 0.44 Q

J?


J? — P


2 Bara ai secțiunea clreptungiulara îngropata orizontal

2J. k ci'/L’lul iupraoț

zi iv’klui

2.2. L>; cu:uir.as» s{

b- 0XX>5

1- b

|r,}=Ll

’T |

,2P

-ei P

o

p

$ •ft ILJ y | 71

rnatn

rpq=

51.91432

Q

Instalația de paratrăsnet

Pentru realizarea instalației de paratrăsnet s-a avut în vedere poziționarea acestuia pe clădire astfel încât aria de acoperire a captatorului să fie suficient de mare încât să protejeze clădirea.

Captatorul folosit este cu avans de amorsare de 30 ps. Acest captator au fost poziționat la o distanță de 2 m de cel mai înalt punct al clădirii.

Calculul evaluării de risc prin care este evidențiată necesitatea construirii instalației de paratrăsnet este prezentat mai jos.

BREVIAR DE CALCUL DE RISC

 • 1. Evaluarea riscurilor

Procedura de evaluare a nevoii de protecție

Pentru fiecare dintre riscurile de luat în considerare, trebuie urmate următoarele etape:

 • - calcularea componentelor de risc identificate RA ,RB ,RC ,RU ,RV și RW

 • - calcularea riscului total R1 ,R2 și R3

 • - identificarea riscului acceptabil RT;

 • - compararea riscului total R cu valoarea acceptabilă RT.

Riscul acceptabil RT

Identificarea valorii riscului acceptabil este în responsabilitatea unei autorități cu competență juridică.

Valori reprezentative ale riscului acceptabil RT, când căderea trăsnetului poate produce pierderi de vieți omenești sau pierderi

de valori sociale sau de valori culturale sunt indicate în tabelul 6.10.

Tabel 6.10.

Tipuri de pierderi RT (y-1)

Pierderi de vieți omenești sau vătămări permanente R1 10-5

Pierderea unui serviciu public R2 10-3

Pierderea unui element de patrimoniu cultural R3 10-3

Dacă R <= RT, nu este necesară o protecție împotriva trăsnetului (în există deja o protecție împotriva trăsnetuluipentru această structură, nu este necesară o protecție suplimentară

Dacă R > RT, trebuie luate măsuri de protecție (paratrăsnete și/sau descărcătoare la intrarea instalației) pentru a reduce R <=

RT pentru toate riscurile la care este supus obiectul.

Evaluarea componentelor de risc pentru o structură în funcție de avarie.

R= RD + Rl unde

RD este riscul asociat căderii trăsnetului pe structură (sursă S1) definit prin suma:

RD = RA + RB + RC

Rl este riscul asociat trăsnetelor care au influență asupra structurii dar nu cad pe ea ( surse: S1, S3 și S4). Este definit prin

suma:

Rl = RM + RU + RV + RW+ RZ

Fiecare componentă de risc RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW și RZ poate fi exprimată prin relația generală următoare

Rx = Nx x Px x Lx (6.20)

unde

Nx este numărul de evenimente periculoase pe an ;

Px probabilitatea de avariere a unei structuri;

Lx pierderea rezultantă.

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe structură

 • - componentă asociată vătămării ființelor vii (D1)

RA = NDxPAxLA (6.21)

 • - componentă asociată avariilor fizice (D2)

RB = ND x PB x LB (6.22)

 • - componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3)

RC = ND x PC x LC (6.23)

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe o linie racordată la structură (S3)

 • - componentă asociată vătămării ființelor vii (D1)

RU = ( NL + NDa )x PU x LU (6.25)

 • - componentă asociată avariilor fizice (D2)

RV = ( NL + NDa )x Pv x Lv (6.26)

 • - componentă asociată defectării sistemelor interioare (D3)

Rw = (NL + NDa )x Pw x Lw (6.27)

Evaluarea volumului pierderilor Lx într-o structură

LA = LU = ra x Lt

LB = LV = rp x rf x hz x Lf

LC = LM = LW = LZ = Lo

Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri

Componentele de risc care trebuie luate în considerare pentru fiecare tip de pierdere într-o structură sunt:

R1: risc de pierdere de vieți omenești:


R2: risc de pierdere a unui serviciu public:

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ (6.2)

R3: risc de pierdere a unui element de patrimoniu cultural:

R3 = RB + RV

identificarea caracteristicilor/parametrilor structurii:

R1 = RA + RB + RU + RV

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ

R3 - RB + RV

Definirea zonelor.

Ținând seama de elementele următoare

 • - tipul suprafeței solului este diferit în exteriorul structurii de cel din interiorul acesteia,

 • - din punct de vedere al rezistenței la foc structura constituie aceleași caracteristici,

 • - nu există ecrane tridimensionale,

pot fi definite următoarele zone principale

 • - Z1 (în exteriorul clădirii)

 • - Z2(în interiorul clădirii)

Dacă nu sunt persoane în afara clădirii, riscul R1 pentru zona Z1 poate fi neglijată și evaluarea riscului trebuie să fie realizată numai pentru zona Z2

câ &■<= H*, sautfo prapuot Tsiprfi naturi safe «ataareâ acceptabilă. ^en-tra &wWkrt® natul. I.s «Jkm acceptabila pet *T 34-Gsstate. ufrs*hxan81.c mâsțiH de prc-tcctc

•• prctc’lanas nadiriî cu ut SP'T cc dasii. -acamandă'm îokmm. parstras^cîwUi cu sispoaft^ ©eamcăsarc dfai ■șăfsa J’TB^.frdwn 3 z>

* pî instalarea unU SH> cu MPT ir, pw'ncțui de intrare.a senr-iaulsw in clâdirs pentru ze^tertt'a Oaiilpr

Sf£T - stefcfein de pratectie mpccnwa tra&nn^xikst

- .dlscîQXitiv de arctecUffl ta suprisbftnwunt zt supracurcnti

> aiveloe. prstectîe i^jpstr.va- tnfcsn-Bîului

Instalația de paratrăsnet este legată la priza de împământare exterioară în două puncte conectate de aceasta prin eclise de separație.

Valoarea prizei generale de împământare trebuie să fie de maxim 1 O. Coborârile de la captator se vor executa din conductor de oțel tip 10 mm montat aparent prin intermediul diblurilor de fixare pe peretele metalic al construcției.

Se va asigura izolarea catargului și a coborârilor față de structura ciă fel încât rezistența de dispersie a coborârilor să fie mai mică de cât rezisteȘț^p de fixare a elementelor componente a instalației de paratrăsnet.           /

Cele două coborâri se vor executa deoparte și de alta a clădirii pe. lățir se vor conecta la priza generală prin două piese de separație.

 • E. Instalație electrică curenți slabi
Instalație detecție (I.S.U.)

Obiectivul la care face referire prezenta documentație va fi prevăzut cu sistem de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcții:

Alarmă în caz de detecție a unui început de incendiu, prin utilizarea de: detectoare automate de fum și/sau temperatură (după caz);

Avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unui început de incendiu;

Avertizare personal operator, prin indicarea locului unde s-a produs evenimentul;

Avertizare optică și acustică atât în interior cât și în exteriorul obiectivului;

Arhitectura instalației de detecție și avertizare incendiu

în principiu, instalația de semnalizare a incendiilor trebuie să detecteze începutul de incendiu în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informațiile primite și, în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru asigurarea intervenției și evacuării. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simplă, dar în același timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilităților de apariție a incendiilor. Echipamentele de detecție si avertizare incendiu vor fi supravegheate permanent de către personal specializat și instruit de firma furnizoare/instalatoare de echipament.

Pentru realizarea funcțiilor descrise mai sus, elementele de detecție și avertizare se vor conecta la o unitatea centrală de alarmare incendiu adresabilă, cu 4 bucle. Afișarea oricărui eveniment detectat de elementele de supraveghere se va face face la tabloul de comandă de pe unitatea centrala, pe un afișaj LCD, prin identificarea zonei care a inițiat alarma. Pe tablourile de comandă se va afișa starea sistemului, cu semnalizare optică și acustică a prezenței tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecțiunilor, etc.

S-au prevăzut detectoare adresabile de fum și detectoare adresabile de temperatură, montate pe tavanul încăperilor. Spațiul din jurul detectoarelor (orizontal și vertical) va fi degajat pe o rază de minimum 0,5 m, pentru a se asigura vizibilitatea detectorului.

Instalația de semnalizare a incendiilor va fi dotată și cu dispozitive de avertizare manuală, acestea permițând personalului care a observat un focar de incendiu să declanșeze alarma de incendiu și astfel să fie luate masurile care se impun. Dispozitivele de avertizare manuală vor fi amplasate la vedere, în apropierea căilor de evacuare din obiectiv. Amplasarea butoanelor manuale de semnalizare se va face în

locuri ușor accesibile, la o înălțime de circa 1,50 m, măsurată de la pardoseai pe elemente verticale ale construcției (stâlpi, pereți etc.). Butoanele Vor -fV astfel amplasate încât să nu fie expuse direct distrugerilor mecanice. Butoanele,           .

acționate, rămân blocate în poziția de alarmă, readucerea în stare norm|j^făcanduty7 \ se doar manual (înlocuirea sticlei sparte sau deblocarea cu cheie). în aceătM'există / garanția alarmării până la identificarea zonei și asigurarea intervenției. Numărul butoane a fost stabilit astfel încât, în cazul observării unui focar de incendiu de către" o persoana, aceasta sa nu fie obligată să străbată o distanță mai mare de 20 m până la cel mai apropiat buton.

Toate dispozitivele de detecție și comandă (manuale și automate) vor fi prevăzute cu etichete, cu caractere vizibile, care să indice bucla/zona/nr. element de detecție.

Sistemul afișează pe tabloul de comandă/repetoare cu display LCD zona din care detectorul sau butonul a declanșat alarmă de incendiu putându-se interveni în cel mai scurt timp. Pe tabloul de comandă/repetoare va fi indicată starea sistemului, cu semnalizare optica și acustică a prezenței tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecțiunilor, etc. Centrala de alarmare va fi prevăzută cu comunicator telefonic digital, care sa transmită mesaje la numere de telefon programabile.

Alimentarea cu energie electrica

Unitatea centrală furnizează energie electrică pentru alimentarea detectoarelor, având dublă alimentare: sursa de bază (rețeaua electrică) și sursa de rezervă (bateria de acumulatoare), astfel incat sa se asigure o autonomie a instalației (in cazul întreruperii tensiunii de la rețea) de minim 48 de ore în stare de veghe, plus 30 de minute în stare de alarmă. Sursa de rezervă preia în mod automat alimentarea atunci când sursa de bază nu mai asigură alimentarea normală a instalației. Tranziția de la o sursă la alta nu trebuie sa conducă la modificări în starea sistemului.

Toate echipamentele vor fi alimentate direct de la rețeaua electrică, și se vor conecta pe un circuit separat destinat exclusiv instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, de pe bara principală de alimentare.

Cablarea instalației

Cablarea sistemului de detecție, avertizare și alertare în caz de incendiu se va face utilizând cabluri speciale pentru instalații de incendiu.

Rețeaua de intercomunicare între elementele sistemului se va realiza astfel:

 • •  cablu de semnalizare de culoare roșie, special pentru instalații de detecție incendiu, JEH(St)H E30/FE180 2x2x0.8, respectiv 1x2x0.8, rezistent la foc E30, pentru circuitele (buclele) de detecție, semnalizare (sirene, butoane manuale, etc).

 • •  cablu de alimentare centrala de semnalizare, NHXH E30/FE180 3x1.5, rezistent la foc E30.

Modul de execuție al circuitelor:

 • •  protejat în canal de cabluri din PVC, montat aparent;

  realizarea instalațiilor de curenti slabi, a instalațiilor de detecție instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000Vc.a. și 1500 Vc.c.


  Obiectivul va avea următoarele dotări:


  Nr.crt.

  Denumire

  UM

  Cant.

  1

  Videoproiector Ful! HD, 3D, Alb/Argintiu

  buc

  1

  2

  Suport videoproiector de tavan CM 25, reglabil

  buc

  1

  Instalații sonorizare sala festiva

  buc

  1

  3

  amplificator

  buc

  1

  4

  boxe HK Audio

  buc

  2

  5

  Mixer amplificator 10 canale 2x200 W RMS

  1

  6

  Microfon wireless SET 2 buc

  buc

  1

  7

  Scaune ignifugate tip teatru

  buc

  200

  8

  Hota otel inox, 1750x3000, filtrare pe doua laturi

  buc

  1

  9

  Frigider Jet defrost, clasa A+

  buc

  2

  10

  Congelator 356 L, clasa A+++

  buc

  1

  11

  Mașina de spalat vase cu motor Inverter, 15 Seturi, 7 Programe, Clasa A+++, 60 cm,inox

  buc

  1

  12

  Tabla magnetica SMIT, 120x300 cm

  buc

  15

  13

  Draperii din materiale ignifugate 2.8 m lățime

  mp

  876

  14

  Perdele din materiale ignifugate 2,8

  mp

  876

  15

  Garnise dim.1.6-3 m

  buc

  100

  16

  Ecran proiecție electric rubin white 500 x 400 cm

  buc

  1

  17

  Cortina electrica ignifugată 9x5 m

  buc

  4

  18

  Tabla de sticla

  buc

  20

  19

  Masa cantina de 4/6 pers. dim. 120 x 80 cm

  buc

  9

  20

  Masa cantina de 4 pers, dim 80 x 80 cm

  buc

  2

  21

  Scaune

  buc

  60

  22

  Stingatortip P50

  buc

  20

  23

  Panouri baschet

  buc

  2

  24

  Minge baschet

  buc

  10

  TOTAL

  2208  Organizare de santier-lucrari construcții

  Organizare de șantier se va realiza conform proiectului de organizare a execuției lucrărilor.In principiu, la întocmirea proiectului de organizare a execuției sa se tina cont de următoarele:

Șantierul va fi prevăzut cu panoul de identificare a obiectivului i Ordinului nr. 63/N/II.08.1998 al MLPAT, care se va amplasa intr-cuprinde:

 • •  denumirea si adresa obiectivului;

 • •  sursa de finanțare;

 • •  numele beneficiarului, proiectantului si al executantului lucrării;

 • •  numărul autorizației de construire;

 • •  termenul de execuție al ucrarilor (data de începere si de finalizare)

Șantierul, reprezentat, de locul in care se vor desfasura lucrările de constructii-montaj pentru realizarea investiției, va include suprafețe pentru:

 • •  Magazie pentru materiale mărunte, scule si dispozitive diverse;

 • •  Șopron acoperit pentru depozitarea materialelor cu volum sau greutate mare (blocuri BCA, otelbeton, panouri decofraj, tamplarie, schele,s.a.);

 • •  Vestiar pentru personalul muncitor;

 • •  Spatii pentru amplasarea schelelor;

 • •  Spatii pentru circulație.

Pentru depozitarea materialelor, pentru vestiare si birouri se pot folosi baraci metalice de inventar, care se pot amplasa in apropierea amplasamentului, sau se pot închiria.

Se va amplasa un WC ecologic in apropiere amplasamentului lucrării.

Incinta șantierului va fi împrejmuita cu panouri de gard refoîosibile, astfel încât accesul ininterior sa fie limitat si permis numai personalului instruit din punct de vedere al protecției muncii.

Șantierul va fi dotat cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu cerințele organismelor abilitate in acest sens precum si cu panouri avertizoare pentru protecția muncii si prevenirea accidentelor.

Se vor lua masuri de reducere a impactului in șantier si anume:

 • > planificarea in șantier;

 • •  Ridicarea de bariere eficiente în jurul zonei de activități cu praf sau ca limitare a șantierului / sitului

 • •  Fără foc în aer liber

 • •  Elaborarea Planului șantierului-utilajele și activitățile generatoare de praf se amplasează departe de receptorii sensibili și de vecinătăți cu activități sociale (grădinițe, școli, spitale, case de bătrâni);

 • > Traficul in șantier;

 • •  Toate vehiculele vor avea motorul oprit - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staționare

 • •  Curățarea eficientă a vehiculelor și spălarea specifică a roților la plecarea din șantier

 • •  Toate încărcăturile ce intră în sau ies din șantier / sit să fie acoperite

 • •  în șantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu^c^Mu^ la ’ derapaje, să nu se producă noroi, băltire de apă, etc. |

 • •  Vehiculele și utilajele se vor întreținecorespunzator si vor’javfea Revizii® tehnice la zi.

Lucrări de demolare:

1 "

 • •  Utilizarea soluțiilor speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafuîui (cu această soluție se vor stropi căile de acces în șantier, aria șantierului unde se descarcă materialele de construcții, respectiv volumele care se demolează)

 • •  Echipamentul de tăiere să utilizeze apa ca să încorporeze praful sau sa existe sisteme de ventilație corespunzătoare locului

 • •  Deseurile rezultate din demolări se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea lor, chiar si temporara, pe sol.

 • •  Minimizarea căderilor de la înălțime pentru a evita împrăștierea materialelor prin folosirea de jgheaburi pentru descărcare deșeuri

> Activități în șantier:

 • •  Minimizarea activităților generatoare de praf

 • •  Depozitarea stocurilor de materiale de construcții, in șantier, cât mai puțin timp posibil

 • >  Tratarea poluărilor accidentale:

 • •  respectarea legislația in vigoare, privind poluările accidentale, inclusiv informarea Gărzii de Mediu; se va respecta legislația in vigoare, privind paza si stingerea incendiilor;

 • •  existențaobligativității de crearea unor puncte cu materiale de intervenție în cazul poluărilor accidentale;

 • •  obligativitatea strângerii materialelor reziduale imediat după producerea acestora

 • > Alte activități specifice unor activități de demolare și de construcții pot deasemenea genera praf, dacă se realizează fără un control corespunzător. Se vor avea in vedere cele de mai jos:

 • •  Nisip, pietriș și activități de sablare/șlefuire

 • > Se vor utiliza procedee de umezire pe suprafețele care conțin praf și materiale fără conținut de siliciu.

 • •  Tăiere și sablare/șlefuire

 • > Se vor utiliza tehnici de captare a prafului cu exhaustoare sau filtre sau prin pulverizare cu apă.

 • •  Amenajări

 • > Se vor echipa toate utilajele pentru activități de tencuială șișlefuire cu echipamente speciale de captare a prafului.

 • > Se vor aspira toate materialele reziduale.

 • •  Activități de sudură

 • > Se vor face cu respectarea măsurilor privind legislația în vigoare

 • •  Turnarea și utilizarea bitumului

 • > Nu se va supraîncălzi bitumul.

 • > Se va utiliza bitumul cu mare atenție pentru a pre-întâmpina4sgurg^i^^ *x

eventualele incendii.                                              I Si

,'fcf


 • 5.1.3. analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici șp^dfăji^.

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu se identifica vulnerabilități cauzate de factori antropici și naturali, zohăuhde^ se află investiția propusă nu are un grad de expunere la alunecări de teren conform studiului geotehnic. Schimbările climatice nu vor avea un impact major asupra proceselor ce se vor desfășura în cadrul investiției.

 • 5.1.4. informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • 5.1.5. caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

  Indicator

  Existent

  Propus

  Suprafață Teren

  8613 m2

  Sc (construită)

  772m2

  772 m2

  Sd (desfășurată)

  2542 m2

  2542 m2

  POT

  17,34%

  17.34%>

  CUT

  0.385

  0.385

Parter

P.01

Hol

15.88 mp

P.02

G.S.

13.53 mp

P.03

G.S.

4.08 mp

P.04

G.S.

14.27 mp

P.05

Hol

36.97 mp

P.06

Atelier

9.99 mp

P.07

Magazie

19.91 mp

P.08

Debara

16.14 mp

P.09

Atelier

7.36 mp

P.10

Anexă

8.44 mp

P.11

Cancelarie

s 51.31 mp

P.12

Hol

38.52 mp

P.13 G.S.      10.07 mp

P.14 Cab. matemat 33.83 mp

P.15 Hol     128.45 mp

P.16 Hol      10.64 mp

P.17 Sală de clas 51.53 mp

P. 18 Cab. mulțime 51.53 mp

P.19 Director 16.24 mp

P.20 Secretariat 11.74 mp

P.21 Debara 3.94 mp

P.22 Hol 3.64 mp

P.23 Secretariat 25.79 mp

P.24 Secretariat 20.66 mp

P.25 Sală de clas 51.53 mp

655.99 mp


Etaj 1

E1.01

Hol      33.78 mp

E2.01

E1.02

Laborator i 50.91 mp

E2.02

E1.03

Amfiteatru 51.31 mp

E2.03

E1.04

Anexă    16.13 mp

E2.04

E1.05

Depozitare 7.84 mp

E2.05

E1.06

Anexă     7.96 mp

E2.06

E1.07

Cabinet 16.14 mp

E2.07

E1.08

Birou     16.14 mp

E2.08

E1.09

Hol     33.77 mp

E2.09

E1.10

G.S.      6.05 mp

E2.10

E1.11

Hol       9.68 mp

E2.11

E1.12

G.S.     18.54 mp

E2.12

E1.13

G.S.     13.83 mp

E2.13

E1.14

Debara     3.83 mp

E2.14

E1.15

Hol     119.08 mp

E2.15

E1.16

Sală de cla 51.53 mp

E2.16

E1.17

Sală de cla 51.53 mp

E2.17

E1.18

Sală de cla 51.53 mp

E2.18

E1.19

Sală de cla 51.53 mp

E1.20

Sală de cla 51.53

Hol

Cabinet

Cabinet

Cabinet

Anexă

Hol

Hol

Depozit

Bibliotecă

Depozit

Hol

Sală de cla

Sală de cla

Sală de cla

Sală de cla

Sală de cla68.89 mp


16.72 mp


17.01 mp


Cabinet med 16.14 mp


Cabinet resu 9.63 mp


23.67 mp


5.59 mp


11.62 mp


32.56 mp


10.24 mp


112.67 mp


51.53 mp


51.53 mp


51.53 mp


51.53 mp


51.53mp


667.08 mpp


 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

  Solutie/pachet soluții modernizare

  Consum specific încălzire

  Consum specific acc

  Consum specific Kunînât

  Consum specific total

  Econorria de energie A E

  Economia relativa de energie

  Consum CO2

  Reducerea de CO2

  Consumul da Biergte piinara

  Reducerea de energie p

  KWh/mp

  an

  KWh/mp an

  KWh/rrp an

  KWh/mp an

  KWW an

  %

  kg/an

  kg/iTp/an

  t/an

  kg/an

  %

  KWh/an

  KVWi/mpan

  %

  KWh/an

  KWh/mp an

  VOJcl.reala

  368.31

  30.56

  20.10

  418.98

  190453.08

  93.76

  190.45

  852,369.79

  419,64

  P1/S1(lz.pereti)

  294.40

  30.56

  20,10

  345.07

  150,132.69

  17.64

  157423.89

  77.50

  157.42

  33,029.19

  17.34

  714,247.72

  351.64

  83.80

  138,122.07

  68.00

  P2/S2(iz#pe subsol)

  311.64

  30.58

  20.10

  362.31

  115,118.34

  13.53

  165127.04

  81.30

  165.13

  25,326.03

  13.30

  746.460.92

  367.50

  87.57

  105,008.87

  52.14

  P3/S3(iz.pl.acop.)

  284.70

  30.56

  20.10

  335.37

  169,827.49

  19.96

  153091.03

  75.37

  153.09

  37,362.05

  19.62

  696,128.50

  342.72

  81.67

  156,241,29

  76.92

  P4/S4(tanp|arie)

  255.92

  30.56

  20.10

  306.59

  228,292.91

  26.83

  140228.64

  69.04

  140.23

  50,224.44

  26.37

  642,340.31

  316.24

  75.36

  210,029.48

  103.40

  P5 (surse regenerabile)

  310.68

  4.52

  20.10

  335.30

  169,970.45

  19.97

  38257.27

  18.83

  38.26

  152,195.81

  79.91

  695,906.97

  342.65

  81.65

  156,372.82

  76.99

  V2 (S1+S2+ S3+S4+Ș6)

  53.77

  4.52

  20.10

  78,39

  691,799.14

  81.29

  38257.27

  18.83

  38.26

  152,195.81

  79.91

  215,914.58

  106.30

  25.33

  636,455.21

  313.34

CENTRALIZATOR AL SOLUȚIILOR DE REABILITARE ENERGETICA, FOLOSIND SURSE NEREGENERABILE

Sobtie/pachet soîuts modernizare

Consum specific încălzire

Consum specific acc

Consum specific iluminat

Consum specific total

Econorria de energie A E

Economia relativa de energie

Consum CO2

Reducerea de CO2

Consumul de Energie primara

Reducerea de energie primar

KVWmp an

KWh/mp an

KWh/mp an

KWWmp an

KWM an

%

kg/an

ftg/rrp/an

Van

kg/an

%

KWh/an

KWh/mp an

%

KWh/an

KWh/mp ar

V0)cl.reala

368.31

30.56

20.10

418.98

190453.08

93.76

190.45

852,369.79

419.64

P1/S1(iz.pereti)

294.40

30.56

20.10

345.07

150,132.69

17.64

157423.89

77.50

157.42

33,029.19

17.34

714,247.72

351.64

8380

138,122.07

68.00

P2/S2(lz.pi.pe subso

311.64

30.56

20.10

362.31

115,118.34

13.53

165127.04

81.30

165.13

25,326.03

13.30

748,460.92

387.50

87.57

105,908.87

52.14

F3/S3(iz.pl.acop»)

284.70

30.56

20.10

335.37

169,827.49

19.96

153091.03

75.37

153.09

37,362.05

19.62

696,128.50

342.72

81.67

156,241.29

76.92

WS4(tamplarie)

255 92

30.56

20.10

306.59

228,292.91

26.83

140228.64

69.04

140.23

50.224.44

26.37

642,340.31

316.24

75.36

210,029.48

103,40

VKS1+S2+S3)

109.01

30.56

2040

159.67

526,703.10

61.89

74578.40

36.72

74.58

115,874.68

60.84

367,802,94

181.08

43.15

484,56685-'

~   56

TD1

Putere instalata totala

lungime

tensiune

Ic [A]

\.p

18400

15

230

80.0

6.1

10

1P+N * .

50A

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Soanduaor calculta [mmp]

Somdunor recomandata [mmp]

Tip protecție

CL

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.21

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Swrfuaor calculta [mmp]

Scorxluctw recomandata [mmp]

Tip protecție

C2

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.77

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Srowliidor calculta [mmp]

Scenductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C3

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.33

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [AI

Sconduoar calculta [mmp]

Sconduuor recomandata [mmp]

Tip protecție

C4

2000

Tip circu it

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.77

2.5

1P+N 2SA

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [Al

calculta [mmp]

Sccoauacr recomandata [mmp]

Tip protecție

C5

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.21

2.5


Tensiune circuit

e

V

W'1 '’Sl g" \ L—rt

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductoc calculta [mmp]

Scortdactor recomandata [mmp]

Tip protecție

C6

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.43

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata (W]

IC [A]

Scenduew calculta [mmp]

Sdonduaot recomandata [mmp]

Tip protecție

C7

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.99

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC (Al

Sconductor calculta (mmp]

Stdr»du«w recomandata [mmp]

Tip protecție

C8

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.93

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata (W]

Ic [A]

Sfionduțtor calculta [mmp]

Scondvctor recomandata [mmp]

Tip protecție

C9

1500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

3

6.52

1.49

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [WJ

IC [A]

Stand uctor calculta [mmpj

Seonduat» recomandata [mmp]

Tip protecție

CIO

0

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

0

0.00

0.00

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230


lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Cil

400

Scwiduetaf

Scondudor

Tip circuit

Nr

calculta

recomandata

Tip

Tip consumator

Putere consumator

consumatori

Ic [A]

[mmp]

[mmp]

protecție

Iluminat

Lampa LED

20

20

Tensiune circuit

230

1.74

0.44

1.5

1P+N

16A

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

C12

400

SctMtduttOr

Scahduictor

Tip circuit

Nr

calculta

recomandata

Tip

Tip consumator

Putere consumator

consumatori

Ic [A]

[mmp]

[mmp]

protecție

Iluminat

Lampa LED

20

20

Tensiune circuit

230

1.74

0.35

1.5

1P+N ISA

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

C13

400

ScOTKtUCtOT

Scooiductcr

Tip circuit

Nr

calculta

recomandata

Tip

Tip consumator

Putere consumator

consumatori

Ic [A]

[mmp]

[mmp]

protecție

Iluminat

Lampa LED

20

20

Tensiune circuit

230

1.74

0.27

1.5

1P+N

16A

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

C14

480

Scnnductor

Sttsiiduclțjr

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic [Al

calculta [mmp]

recomandata [mmp]

Tip protecție

Iluminat

Lampa LED

20

24

Tensiune circuit

230

2.09

0.42

1.5

1P+N 16A

lungime circuit [ml

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

C15

400

Sconductor

Sconductor

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

>C [A]

calculta [mmp]

recomandata [mmp]

Tip protecție

Iluminat

Lampa LED

20

20

Tensiune circuit

230

1.74

0.44

1.5

1 P+N

16A

lungime circuit [m]

50

0 M 4 >

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

z* 7

//

e 1' Si

recomandata

[mrftpj-c'\

P ’

C16

347

Scoflcftictor

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic [A]

calculta [mmp]

/k,-

«V T

Iluminat

lampa LED

20

5

*ova

-2 1/

Tensiune circuit

Lampa LED

19

13

230

1.51

0.42

1.5

1P+N

16A

lungime circuit [m]

ss

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

C17

180

SconductcK

SconcJiuctof

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

1C [A]

calculta [mmpl

recomandata

[mmp]

Tip protecție

Iluminat

Lampa LED

20

9

Tensiune circuit

230

0.78

0.18

1.5

1P+N

16A

lungime circuit (m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

C18

280

Sconductor

Scondixtor

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic [Al

calculta [mmp]

recomandata [mmp]

Tip protecție

Iluminat

Lampa LED

20

14

Tensiune circuit

230

1.22

0.22

1.5

1P+N

16A

lungime circuit [m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

C19

460

Sttjnductar

Scondtfâtor

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic (AI

calculta [mmp]

recomandata [mmp]

Tip protecție

Iluminat

Lampa LED

20

23

Tensiune circuit

230

2.00

0.46

1.5

1P+N ISA

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

C20

415

Sconductw

' ScMductor

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Ic [A]

calculta [mmp]

recomandata [mmp]

Tip protecție

Iluminat

Lampa LED

20

16

Tensiune circuit

Lampa LED

19

5

230

1.80

0.50

1.5

1P+N 16A

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Scundelor calculta [mmp]

Sconductw recomandata [mmp]

Tip protecție

C21

280

Ic [AJ

Breviar calcul

TOI

Putere instalata totala

lungime

tensiune

IC [Al

23400

15

230

101.7

7.8

10

1P+N 50A

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Scoaducttif calculta (mm pi

ScMiductof recomandata (mmp]

Tîp protecție

CI

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.76

4

1P+N 30A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

1C [Al

SeondiLctor calculta [mmp]

Scflndwstor recomandata [mmp]

Tip protecție

C2

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.21

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductcw calculta [mmp]

Stonduaaf recomandata [mmp]

Tip protecție

C3

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

1.66

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [WJ

IC [A]

Scortifoictor calculta [mmp]

Seondjdor recomandata [mmp]

Tip protecție

C4

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.21

2.5

1P+N 2SA

Tensiune circuit

230

/ % a

^AJV

wi

i )L

v y ?

lungime circuit (m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

ic [A]

Scontluctor calculta [mmpj

V

Sosnductor recomandata

[mmp]

:.Z L 1 lij

Tip'

protecție

C5

2500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

5

10.87

2.76

4

1P+N

30A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

SwftdoriOT calculta (mmpj

SwndMctor recomandata (mmp)

Tip protecție

C6

3500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

7

15.22

4.26

6

1P+N

40A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [Wl

Ic [A]

Scenduetw calculta [mmpj

S«n<l««or recomandata [mmp]

Tip protecție

C7

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.99

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

ic (AI

Sccnductor calculta [mmpj

ScondiKtor recomandata [mmp]

Tip protecție

C8

1500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

3

6.52

1.16

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [Wj

Ic [AI

S conductor calculta [mmp]

S<anducsor recomandata [mmpj

Tip protecție

C9

3500

Tip circ., it

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

7

15.22

3.48

4

1P+N 30A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

X -o ••i ; 1

A

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Scxjndtflctor calculta [mmp]

Sojndueter recomandata [mmp]

'A

<"2-

^Trp.. -

protiecffi^

CIO

0

I) T

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

0

0.00

0.00

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit (m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconductw calculta [mmp]

Sdonductor recomandata [mmp]

Tip protecție

Cil

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.44

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire dcuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Scurtduchw

calculta

(mmp]

Scondudo;

recomandata

[mmp]

Tip protecție

C12

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.35

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit (m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC IA]

Sconduaw calculta (mmp)

Sconduoot recomandata [mmp]

Tip protecție

C13

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.27

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Scoiidunor calculta [mmp]

Scdnductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C14

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.35

1.5

1P+N 16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit ]m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

1C IA]

C1S


400


Tip circuit


Tip consumator


Putere consumator


Nr consumatori


Sconducto* calculta [mmp]


Iluminat


Lampa LED


Tensiune circuit


230


lungime circuit [m]50
0.44* z fPHhE'


Denumire cicuit


C16


Tip circuit


Tip consumator


Iluminat


Lampa LED


Tensiune circuit230lungime circuit [mj


55


Denumire cicuit


C17


Tip circuit


Iluminat


Tensiune circuit


230


lungime circuit [m]


45


Denumire cicuit


C18


Tip circuit


Iluminat


Tensiune circuit


230


lungime circuit [m]


35


Denumire cicuit


C19


Tip circuit


Iluminat


Tensiune circuit


230


lungime circuit [m]


45


Denumire cicuit


C20


Tip circuit


Putere instalata (W]


400


Putere consumator


20
Tip consumator


Lampa LED


Nr consumatoriScondțictar

calculta [mmp]


Scondurtor recomandata [mmp]
Putere instalata [W]


460


Putere consumator


20


1.74


0.49

Tip protecție


1 P+N

16A


Putere instalata [W]


240


Tip consumator


Putere consumator


Lampa LED


20
Tip consumator


Lampa LED


Nr consumatori


23


Nr consumatori
IC [A]


2.00


ic [A]


1.04Putere instalata [W]


220


Putere consumatorPutere instalata [W]


306


Tip consumator


Putere consumator


Nr consumatoriIc [A]


0.96


Nr consumatori


Ic [A]


calculta [mmp]


0.46


SrondvcM» recomandata [mmp]


Tip protecțieScwtdwctor

calculta

recomandata

[mmp]

[mmp]

0.19

1.5


Tip protecție


1 P+N 16A


Seonductor calculta [mmp]


0.22


Scenductor calculta [mmp]


Sconductor recomandata [mmp]Sccwlurtor recomandata [mmp]


Tip protecție


1 P+N

16A


Tip protecție


iluminat

Lampa LED

20

2

Tensiune circuit

Lampa LED

19

14

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata (W)

C21

320

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

16

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

60

1.33

IC(AJ


1.39

0.37

B '

1.5  %

Seonducîor !

Sccnductor

calculta

recomandata

[mmp]

[mmp]

0.42

1.5

1P+N 16A

Tip protecțieBreviar calcul

TD1

Putere instalata totala

lungime

tensiune

Ic [A]

21000

15

230

91.3

7.0

10

1P+N

50A

Denumire cicuit

Putere instalata [WJ

IC IA]

Swftdmor calculta [mmp]

SeowJuctor recomandata [mmp]

Tip protecție

CI

2000

Ttp circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Porta

Prize

500

4

8.70

2.21

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Samductor calculta [mmp]

Swnduaor recomandata [mmp]

Tip protecție

C2

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Porta

Prize

500

4

8.70

1.77

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Scondvclor calculta [mmp]

Scondurtor recomandata [mmp]

Tip protecție

C3

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Porta

Prize

500

4

8.70

1.33

2.5

1P+N 2SA

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC (A]

Sco'dtiaor calculta (mmp)

Scondixtoi recomandata [mmp]

Tip protecție

C4

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.77

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

lunginr circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata (W]

Ic [A]

Stcmrturter

calculta (mmp]

Sconduaw recomandata (mmp]

Tip protecție

C5

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.21

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit im]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC (A)

Scoftduttor calculta [mmp]

Scondwstor recomandata [mmp]

Tip protecție

C6

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.43

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit (ml

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic (A]

Sconductar calculta [mmp]

ScoiEductw recomandata [mmp]

Tip protecție

C7

1500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

3

6.52

1.49

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic (A)

Sranduaor calculta [mmp]

Scofiductur recomandata (mmpj

Tip protecție

C8

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

1.55

2.5

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

35


Denumire cicuit

Putere instalata [W]

ic [A]

Seondu.wr calculta [mmp]

s   ¥

^conductor

recomandata

[mmp]

.......

C9

3500

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

SCO

7

15.22

3.48

2.5

i 1

1P+N

25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [WJ

lc[A]

ScdddsKMr calculta [mmp]

Sconduțwi recomandata [mmp]

Tip protecție

CIO

2000

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Forța

Prize

500

4

8.70

2.43

2.5

1P+N 25A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [mj

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

ic [AJ

Sconduttor calculta

[mmp]

Scartductw recomandata [mmp]

Tip protecție

Cil

0

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

0.00

0.00

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Scondue» calculta [mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C12

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.35

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic (A]

Sconductor calculta [mmp]

Sconductar recomandata [mmp]

Tip protecție

C13

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.27

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

30

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

IC [A]

Scenductor calculta [mmp]

Scojidunor recomandata [mmp]

Tip protecție

C14

400


Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

f

J'Q

o

Iluminat

lampa LED

20

20

1.74

0.35

1.5

X *

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

40

Denumire cicuit

Putere instalata {W]

IC [A]

Șconduțtoc calculta [mmp]

Scondvcddr recomandata [mmp]

Tip protecție

C1S

400

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

20

1.74

0.44

1.5

1 P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

50

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic [A]

Sconduclor calculta [mmp]

Swndufldr recomandata [mmp]

Tip protecție

C16

460

Tip circuit

Tip consumator

putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

23

2.00

0.56

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

55

Denumire cicuit

Putere instalata [W)

Ic [A]

Scondueter calculta [mmp]

Scddduetw recomandata [mmp]

Tip protecție

C17

480

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr

consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

24

2.09

0.48

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

45

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic (A]

Stonduuw calculta

[mmp]

Sconductor recomandata [mmp]

Tip protecție

C18

320

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

16

1.39

0.25

1.5

1P+N

16A

Tensiune circuit

230

lungime circuit [m]

35

Denumire cicuit

Putere instalata [W]

Ic (A)

Sconduum calculta [mmp]

Sconduuor recomandata [mmp]

TiP proiecție

C19

220

Tip circuit

Tip consumator

Putere consumator

Nr consumatori

Iluminat

Lampa LED

20

11

0.96

0.22

1.5

Tensiune circuit230


lungime circuit [m]45


1VA


Denumire cicuit


C20


Tip circuit


Tip consumator


Iluminat


Lampa LED


Tensiune circuit


230


lungime circuit [m]


55Denumire cicuit


C21


Putere instalata [Wj


360


Putere consumator


Nr consumatori


20Putere instalata [W]


260
Tip circuit


Iluminat


Tensiune circuit


230


lungime circuit [ml


60


Tip consumator


Lampa LED
Putere consumator


Ic IA]


1.57


S conductor

StMirductcw

calculta

recomandata

[mmp]

[mmp]

0.44

1.5


Tip protecție


1 P+N

16A


Nr consumatori


Ic [A!Stonductor calculta [mmp]


0.34


Scondvctor recomandata (mmj:]Tip protecție


1P+N

16A


NECESARUL DE APĂ

Debitul de apa potabila aferent consumului menajer se va branșament.


Debitul de calcul, calculat conform STAS 1478 - 90 si SR 1343/1-2006.

* .»

DEBITUL MEDIU ZILNIC

Ni-= numărul de consumatori pe categorii

NI-1 = copii = 794

Ni-2 = personal = 21

qsi-1 =debitul specific, cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consumator într-o zi

qsi-1 =50 l/omxzi, conform SR 1343/1-2006-tabel 2/23

qsi- 2 =30 l/omxzi, conform SR 1343/1-2006 - tabel 2/3

’V "1

Qztmed =

Unde:


N-numărul de consumatori pe categorii qs-debitul specific, cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator într-o zi

Qztmed. = “ * (794 * 50 + 21 * 30) = 40.3 (mc/zi)

DEBITUL MAXIM ZILNIC

Qzimax ~ Qzimed *       ( mc/zi)

Kzi=l,3 conform SR1343/1/-2006

Qzimax = 40.3 * 1,3 = 52.39( mc/zi)

DEBITUL MAXIM ORAR

1

Qor.max ~ 24 * Qzimax *       ( mc/h)

Ko=2 conform SR1343/1/-2006

Qor.max = Ti * 52.39 * 2,8 = 6.11 (mc/h)

Nr.

tronson

Simbol

Denumirea armăturii

Tipul armăturilor

Nr. arm.

n

Echivalentul

e

Echivalenții de debit

Suma echivalenților

E = k*El + E2

Debitul de calcul

. q(Vsl.

Grobmet * ft

Cbatwie * H

a =

0.150

b=

1.000

C “

1.000

E>=

1

Situație propusa apa calda

d =

0.004

k =

1.000

S

Spălător DN 15

b

1.00

0.000

0.000

B

Cadă de baie DN 15

b

1.00

0.000

0.000

D

Cadă de duș DN 15

b

2.00

0.000

0.000

L

LavoarDN 15

b

12

0.35

0.000

4.200

Bd

Bideu DN 15

b

0.65

0.000

0.000

P

Pisoar DN 10

r

0.17

0.000

0.000

WC

Rezervor closet DN 15

r

17

0.50

8.500

0.000

MSR

Mașină de spălat vase

r

0.50

0.000

0.000

MSV

Mașină de spălat rufe

r

0.85

0.000

0.000

H

Hidrant de stropit DN 20

r

3.00

0.000

0.000

H

Hidrant de stropit DN 25

r

4.00

0.000

0.000

Rs

Robinet serviciu DN 10

r

0.50

0.000

0.000

Rs

Robinet serviciu DN 15

r

1.00

0.000

0.000

Rs

Robinet serviciu DN 20

r

1.50

0.000

0.000

Rs

Robinet serviciu DN 25

r

2.50

0.000

0.000

E2

El

E

q

8.500

4.200

12.700

0.585
Debitul de canalizare menajeră se detrmină conform STAS 1846/90^/^

Qu=C(mc/zi...mc/h) în care C=debitul cerintței de apă

Debitul de calcul pentru canalizarea menajeră se determină conform STAS 1795/87 cu formula:

Qc=Qs+qsmax (l/s)

Qs-debitul corespunzător valorii sumei echivalenților E ai obiectelor sanitare și ai punctelor de consum, debit ce se scurge în rețeaua de canalizare considerată, l/s;

qsmax-debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge în rețeaua de canalizare considerată, l/s; (pentru WC)

Qs=a*0,55*VE

în care:

a-coeficient adimensional în funcție de regimul de furnizare a apei în rețeaua de distribuție, a=0,38.

E-suma echivalenților de curgere.

c

Nr.

tronson

Simbol

Denumirea punctului de consum

Nr.

Qs [1/s]

Es

_____L-J_____

n*Es

Qs

________[EȘl________

a =

c =

d=

0.330

0.400

E>=

0.5

0.001

S

Spălător simplu vase

0.33

1.00

0

SD

Spălător dublu vase

0.50

1.50

0

L

Lavoar

12

0.17

0.50

6

Bd

Bideu

0.17

0.50

0

CB

Cadă de baie

0.66

2.00

0

CD

Cadă de duș

0.33

1.00

0

PP

Pisoar spălare permanență

0.05

0.15

0

PI

Pisoar spălare intermitentă

1.15

3.50

0

WCI

Closet rezervor înălțime

1.15

3.50

0

wcs

Closet rezervor semiînălțime

17

2.00

6.00

102

F

Mașina de spalat

0.08

1.50

0

MS

Mașină de spălat

0.66

2.00

0

SP

Sifon de pardoseală - obișnuit

0.33

1.00

0

SPI

Sifon de pardoseală - industrial

0.66

2.00

0

SEs =

108.000

1.480

Qsmax =

Qc =

1.480

[1/s]

[Vs]

[1/s]v^alcu

necesar căldură

ARANJARE CLĂDIRE

COEFICIENT PIERDERI CĂLDURĂ

W/K

Coeficient pierderi căldura prin transmisie               SHt.»                                                  4,907,6

Coeficient pierderi căldura prin ventilație                 SHv                                                     707.3

Coeficient pierderi căldura clădire                                                                               5,814.9

PIERDERI CĂLDURĂ

W

Pierderi căldură prin transmisie (spre ext.)           d>r,seb                                           137,806.0

pierderi căldura prin ventilație

Debit minim de aer                                 *) tfV.min.G«i> = 0.5 * StfV.n*,                                 15,376.5

infiltrare naturala                     ț= 0.50 *) tfV.w.Gab =                                                      0.0

volum aer introduc mecanic                             tfv.su.Gi* = (1-rj) ‘ S<l>v,su      2          0.00             0.0

debit volumic introduc mecanic                      tfV.nWd>XGeb                                            0.0

Pierderi cafdura prin ventilație                         tfV.G»,.                                                17,376.5

NECESAR CĂLDURĂ CLĂDIRE - NORMAT

<Rn.,o.b                                          142,182.5 W

CAPACITATE CĂLDURĂ SUPLIMENTAR

’SîH.Gsb                                                    0.0 W

NECESAR CĂLDURĂ TOTAL

142,182.5 W

VALORI AFERENTE

Sarcina termica / suprafața incalzita clădire

950.0 m2

<A^L,dsdife / ^NeJ.dădire

154.5 W/m2

Sarcina termica / volum încălzit clădire

Vwerf, cJacfire

5640.8 m3

^..ctadire / VNa?, clădire

43.9 W/m’

suprafața transfer căldura

A

5122.4 m3

Coef. Pierderi căldură prin transmisie specific

Hr

4907.58 W/K

3.03 W/(m’.K)vulcul necesar de răcire

ARANJARE CLĂDIRE

COEFICIENT PIERDERI CĂLDURĂ

W/K

Coeficient pierderi căldură prin transmisie

Coeficient pierderi căldura prin ventilație

Coeficient pierderi căldura clădire

SHT.e                                              4,907.6

SHz                                           707.3

HGo(J                                                  5,814.9

PIERDERI CĂLDURĂ

W

Pierderi căldură prin transmisie (spre ext.) pierderi căldura prin ventilație

Debit minim de aer                             *)

infiltrare naturala                           0.50 *)

volum aer introduc mecanic debit volumic introduc mecanic

Pierderi căldură prin ventilație

VV.m«>.Geb “ 0.5  SdV.rnîn                                 15,376.5

W = CW            0.0

(1-n) * W1KJ 2        o.oo          00

^A/.mech.lnf.Geb                                                             0.0

<A/rGob                                                17,376.5

NECESAR RĂCIRE CLĂDIRE - NORMAT

98,114.5 W

NECESAR RĂCIRE TOTAL

98,114.5 W

VALORI AFERENTE

Sarcina termica / suprafața încălzită clădire

ANet,clădire

950.0 m2

<A4L,d«tfiie / ^Net.dadke

154.5 W/m2

Sarcina termica / volum încălzit clădire

5640.8 m’

dao.ro / VNet.dacfcR

43.9 W/m3

suprafața transfer căldura

A

5122,4 m*

Coef. Pierderi căldură prin transmisie specific

th'

4907.58 W/K

3.03 W/(ma.K)

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Grafic Gantt —varianta I

pre

tivi, de roiect.

■contrac

Acivitate de proiectare

Activitate de baza

Cheltuieli pentru reiocarea/protectia utilităților

Studii

1

Oocumentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sl autorității__

1

obținerea actualul administrativ al autoritarii componente pentru protecția mediului

alte avize, acorduri si autorizații

Expertiza tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirii

Proiectare

2

3   4

5

6   7

fi

9

Studiu de fezabifitate/documentatle de avizare a lucrărilor de Intervenții si deviz general

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatlilor Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

Proiect tehnic si detalii de execuție

1

1

Consultanta

3

4

S

6

0

10

11

12

11

14

15

16

17

18

19

20

«

22

23

24

25

26

27

20

29

30

31

32

33

Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

Auditul financiar

J

I* ’7 ■

i

/ '

77


Asistenta tehnica din partea proiectantului

pe perioada de execuție a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

 • 4.1.2. REZISTENTA-

Desfaceri/Demolari-Interioare-Vl

 • 4.1.2. REZISTENTA: Structura-VI

 • 4.1.2. REZISTENTA:

Recompartimentari

 • 4.1.2. REZISTENTA: Trotuar protecție clădire_________________

 • 4.1.3. ARHITECTURA:

Tamplarie

 • 4.1.3. ARHITECTURA - Izolare termica fațade

 • 4.1.3. ARHITECTURA: Acoperiș terasa

 • 4.1.3. ARHITECTURA-Iz. termica pi. pe subsol

 • 4.1.3. ARHITECTURA-finlsaje interloare-Vl

4.1.4. INSTALAT!!: Inst. electrice iluminat sl prize

4.1.4JNSTALATII: Inst. legare la pamant si paratraznet

4.1.4.INSTALATII: Instalații termice

4.2.4. INSTALAȚII: Instalații sanitare

4.2.4. Instalație ventilare/racire

4.2.4.INSTALATII: Inst. interioara hidranti

4.1.4.INSTALATII: Instalat» ext. hidranti

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.2.MONTAJ: lnstelec.de iluminat si prize

4.2.M0NTAJParatraznet

4.2. MONTAJ -Instalat» termice

4,2. MONTAJ -Inst. Interioara hidranti

4.2. MONTAJ -Inst, exterioara hidranti

4.2. MONTAJ; Instalație alarmare la incendiu si supraveghere

4.2.Montaj: Instalație ventilație

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

U 4.3.UTILAJE/ECHIPAMENTE

CARE NECESITA MONTAJ : lnst.elec.iluminat si prize

U 4.3. UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ :lnsta!atie legare la pamant si paratraznet

U 4,3.UTILAJE/ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalații termice

U 4.3,UTILAJE/ ECHIPAMENTE

CARE NECESITA MONTAJ: Instalație Interioara hidranti

U 4.3. UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : inst. exterioara hidranti

U 4.3. UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: fost, alarmare la Incendiu si supraveghere

U 4.3.Utilaje/echipamente care necesita montaj: Instalație tratare aer

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj sl echipamente de transport      ________

4.4.Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0 olari                  ______

4.5.DOTĂRI

Organizare de șantier _____

1 10

13

14

1S

16

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

10

obi

■SBf

Cheltuieli conexe organizării șantierului__

taxe depozit ecologic

costul en.elec.si a apel consumate in incinta organizații de șantier, pe durata execuției lucrărilor

Comisioane,cote,taxe,costul creditului

10

ii

12

13

14

15

16

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatll lucrărilor de construcții

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Cheltuieli pentru informare si publicitate

_

Grafic Gantt - varianta II


l

2

3

4

5:

6

7

8

9

10

11

12

13

M

15

16

17

ÎS

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2a

29

30

31

32

33

Denumire activitate

Acivitatede proiectare

Acivitate de proiectare

Activitate de baza

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

Studii

1

Studii de teren

Documentatii-supon si cheltuieli pentru obținerea de avize.

acorduri si autorizații

1

obținerea actualul administrativ al autoritatii componente pentru protecția mediului

alte avize, acorduri si autorizații

Expertiza tehnica

Certificarea performantei energetice si auditui energetic al clădirii

Proiectare

2

3

5

6

7     8

9

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avlzelor/acordurilor/autorizatiilor Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

Proiect tehnic si detalii de execuție

Consultanta

&

7

8

9

io

11

12

11    14

15

U

17

18

19

20

__Z3

24

2S

26

27

29

29

30

31

32

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investita

Auditui financiar

l;

Mg

MWi

rJB.

I( Asistenta tehnica

12

13

14

ÎS

16

17

18

14

9A

21

22

23    24

26

27

20

29

30    31

32

33

Asistenta tehnica din partea proiectantului

■■■■■■■■■

pe perioada de execuție a lucrărilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

Dlriaentie de șantier

Construcții sl instalații

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2G

zi

22

23

24

25

26

27

28   29    30

Rezistenta

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

4.1.2. REZISTENTA-

Desfaceri/Demolarl~lnterioare-V2

4.1.2. REZISTENTA :Structura-V2

4.1.2. REZISTENTA:

Recompartimentari

4.1.2. REZISTENTA: Trotuar protecție clădire

1

rhltectura

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 • 4.1.3. ARHITECTURA: Tamptarie

 • 4.1.3. ARHITECTURA - Izolare termica fațade

 • 4.1.3. ARH1TECTURA: Acoperiș terasa

 • 4.1.3. ARHITECTURA-Iz. termica pl. pe subsol

 • 4.1.3. ARHITECTURA-Finisaje interloare-V2

1 Instatatli

21

22

23

24

25

26

27

20

29

30

4.1.4. INSTALAȚII: Inst. electrice iluminat si prize

4.1.4.INSTALATII: Inst legare la pamant si paratraznet

4.1.4.INSTALATII: Instalații termice

4.1.4. INSTALAȚII: Instalații sanitare

4.1.4. Instalație ventilare/raclre

4.1.4.INSTALATII: Inst. interioara hidrant!

4.1.4.INSTALATII: Instalat» ext. hldranti

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sj funcționale_________

4.2.MONTAJ: lnst.elec.de iluminat si prize

4.2. MONTAJ: Paratraznet

4.2. MONTAJ -Instalat» termice

4.2. MONTAJ -Inst Interioara hidrant!

4.2. MONTAJ -Inst. exterioara hldranti

4.2,MONTAJ: Instalație alarmare la incendiu si supraveghere

4.2. Montaj: Instalație ventilație

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate care necesita montaj

U 4.3.UTILAJE/ECHIPAMENTE

CARE NECESITA MONTAJ: Inst.elec.iluminat si prize

U 4.3.UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ :lnstalatie legare la pamantsi paratraznet

U 4.3. UTILAJE/ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalații termice

U 4.3. UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Instalație interioara hldranti

U 4.3.UTILAJE/ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ : Inst. exterioara hidrant!

U 4.3. UTILAJE/ ECHIPAMENTE CARE NECESITA MONTAJ: Inst. alarmare ta Incendiu si supraveghere

U 4.3. Utilaje/echipamente care necesita montaj: Instalație tratare aer

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita j montaj si echipamente de transport

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Dotări

4.S.DOTĂRI

Organltaredejantler

B

_

H

j lucrări de construcții si Instalații ■ aferente organizării de șantier

1

Obl

i Cheftuîeft cartsxe organftorii

I șantierului_________

taxe depozit ecologic

costul en.elec.si a apei consumate in incinta organizării de șantier, pe durata execuției lucrărilor

Comisioane, cote,taxe,costui creditului

10

11

Cota aferenta ISC pentru controlul caiitatll lucrărilor de construcții

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritorlulul,urbanlsm si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1 ■■

Cheltuieli pentru informare sî publicitate

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;


- Conform Anexă, devize formualare F3 pentru varianta I și varianta II

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Detalierea costurilor investitionale

Scenariul

Status Q.ou

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Durata de viata

Cost

Costuri de început si costuri tehnice

0

-

Achiziționare /Amenajare teren

50

-

Construcții

50

Echipamente

20

Mașini

10

Dotări

10

Active necorporaie

5

-

Costuri de investiții inițiale

Costuri de înlocuire

Valuare reziduala

Costuri totale de Investita________

----- ----

Cost

Costuri de inceput si costuri tehnice

0

-

-

-

Achiziționare /Amenajare teren

50

-

Construcții

50

8,439,990

991,579

5,242,093

2,206,318

Echipamente

15

1,235,657

1,235,657

Mașini

10

20,593

-

-

20,593

Dotări

5

894,200

-

894,200

Active necorporale

5

Costuri de investiții inițiale

10,590,441

991,579

5,242,093

4,356,769

-

-

-

*

-

-

Costuri de înlocuire

-

-

20,593

894,200

1,235,657

-

894,200

-

20,593

Valuare reziduala

-

-

■-

-

-

3,283,756

Costuri totale de investiții

991,579

5,242,093

4,356,769

-

20,593

894,200

1,235,657

-

894,200

-

(3,263,163)

Detalierea costurilor investitionale

varianta II

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Cost

Costuri de inceput si costuri tehnice

0

-

-

-

Achiziționare /Amenajare teren

50

-

Construcții

50

5,199,676

891,531

2,456,099

1,852,046

Echipamente

15

1,235,657

43,900

1,191,758

Mașini

10

20,593

20,593

Dotări

5

894,200

*

894,200

Active necorporale

5

-

-

-

-

-

-

-

-

*■

-

Costuri de investiții inițiale

7,350,126

891,531

2,499,998

3,958,597

-

-

-

-

Costuri de înlocuire

-

-

-

20,593

894,200

1,235,657

-

894,200

-

20,593

Valuare reziduala

-

-

-

-

-•

2,279,038

Costuri totale de investiții

891,531

2,499,998

3,958,597

-

20,593

894,200

1,235,657

-

894,200

••

(2,258,445)


Veniturile si costurile din operare

Scenariul Status Qou

107,398.59

1

2

3

4

12

13

17

23

Costuri cu consumul de utilitati

-

107,399

107,399

107,398.59

107,398.59

107,398.59

a) consum energetic

107,398.59

-

-

-

107,399

107,399

107,398.59

107,398.59

107,398.59

consum energetic [MW/an]

852.37

cost/[MW]

126.00

Costuri de operare totale

107,399

w

-

107,399

107,399

107,399

107,399

107,399

Jennuriir- si tr.s-u-fiii din cpeiare

varianta L

1

2

3

4

1.’

13

17

23

Costuri cu consumul de utilitati

27,205.29

-

27,205

27,205

27,205

27,205

27,205

a} consum energetic

27,205.29

27,205

27,205

27,205

27,205

27,205

consum energetic [MW/an]

215.91

cost/[MW]

126.00

k*4-—2-rr^-----


140Costuri de operare totale

27,205.29

-

27,205

27,205

27,205

27,205

27,205

Veniturile si costurile din operare

varianta II

1

2

3

A

12

13

17

23

Costuri cu consumul de utilitati

27,205.29

-

27,205

27,205

27,205

27,205

27,205

a) energie electrica

27,205.29

27,205

27,205

27,205

27,205

27,205

consum energetic [MW/anJ

215.91

cost/[MW]

126.00

Costuri de operare totale

28,311.63

-

-

-

28,312

28,312

28,312

28,312

28,312

Amortizarea Investitieie -varianta 1

1 2 3        4         12           13      17      18      19      22      23

Amortizarea investiției

19,832   19,832     19,832       19,832 19,832 19,832 19,832 19,832

Amortizarea investitieie -varianta II

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Amortizarea investiției

17,831

17,831

17,831

17,831

17,831

17,831

17,831

17,831

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:                     /o<-—"<!
 • 5.5.1. impactul social și cultural;                                       /; Q;           \ j

Prin investiție se caută maximizarea calității serviciilor educaționăle^ava^î § impact cultural și social major.

 • 5.5.2 estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:'î^f^a:dei

realizare, în faza de operare;                                               * v >*

In faza de realizare a investiție vor fi angrenați - 20 de muncitori

 • 5.5.3 impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Nu se indentifica un impact major asupra factorilor de mediu

în timpul execuției lucrărilor, deșeurile rezultate vor consta în resturi de materiale și ambalaje pentru ridicarea cărora beneficiarul va încheia un contract de prestări servicii cu prestatorul local.

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va realiza cu Europubele din PP ce se vor asigura prin grija beneficiarului.

La finalizarea lucrărilor spațiile verzi afectate se vor reface corespunzător, fiind aduse la starea inițială.

în cadrul proiectului vor fi prevăzute soluții tehnologice de realizare a lucrărilor care au în vedere reducerea impactului negativ asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător trebuie analizată în acord cu regulile și normele impuse în România, armonizate cu normele și recomandările europene referitoare la protecția mediului atât pentru lucrări de mentenanță cât și pentru cele de retehnologizare.

Pentru realizarea obiectivului nu se folosesc materiale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Lucrările propuse nu produc modificări semnificative la actuala formă de relief.

Se vor obține de la autoritățile abilitate limitele orare pentru desfășurarea lucrărilor de de construcții.

Se vor respecta de asemenea, prevederile legale privind protecția mediului, protecția sanitară și normele de igienă.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:
 • 5.6.1. prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Perioada de referință, conform soecificațiilor pentru realizarea analizei cost beneficiu este de:

Perioda de referința

20


Pentru analiza cost beneficiu s-au luat in considerare recomandările Anexei 4 Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

In analiză s-au luat in considerare, pentru previziunile economice, 3 scenarii:

 • -  Scenariul Statu-Qou, scenariul care presupune a nu se face nimic. Acest

scenariu fiind luat ca și scenario de referință.             /

 • -  Scenariul Minimal, scenariu care presupune realizarea, investițiilor

minimale.                                           V

 • -  Scenariul Maximal, scenario care presupune realizarea^investițiilgn maximale.

Pentru analiza cost beneficiu finaciară s-au incrementat valorile din varianta Staus Qou cu valorile din variantele propuse. Rata de actualizare folosită este de 4%, rata de actualizare recomandata pentru analiza cost beneficiu pe actualul exercițiu bugetar. Din analiza finaciară au rezultat indicatorii sintetici

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) ai infrastructurii. Metoda utilizata in dezvoltarea ACB financiara este cea a „fluxului net de numerar actualizat". In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in considerație. In cadrul analizei se va utiliza metoda incrementala. Analiza financiara va evalua in special:

 • a) profitabilitatea financiara a investiției si a contribuției proprii investite in proiect determinata cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investiție). Profitabilitatea contribuției proprii investite in proiect se determina considerând numai contribuția proprie la proiect si se masoara prin VNAF/K si RIRF/K. In acest caz se considera contribuția proprie la momentul in care este ea efectiv plătită (de ex, in cazul unui împrumut, la momentul rambursării).

 • b) cantitatea optima de intervenție financiara din partea fondurilor structurale. In cazul in care RIRF/K si VNAF/K au valori prea bune, aceasta inseamna ca proporția de finanțare rambursabila a fost mai mare decât era necesar. Pentru a evita aceasta situație, se va determina proporția de grant, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

 • c) durabilitatea financiara a proiectului in condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale. Durabilitatea financiara a proiectului trebuie evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza. La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) si toate sursele de finanțare (atat pentru investiție cat si pentru operare si funcționare, inclusiv veniturile nete).

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operaționala. Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifica diferența dintre veniurile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând aceasta diferența cu un factor de actualizare, operațiune necesara pentru a “aduce” o valoare viitoare in prezent, i.e, la un numitor comun. După cum a fost menționat anterior, proiectul nu generează venituri, întrucât nu se vor percepe taxe de utilizare a aleilor sau parcărilor. Valoarea Actualizata

Neta (VAN) După cum o va demonstra matematic si formula de mai jo^^ZAN valoarea actuala - la momentul zero - a implementării unui proiect ce vacgeoerajm.viitc^ diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.                                         l              oii

n

X’ CFt VRn E(i-k)' + (i-xy '°

Unde:

Ch = cash flow-ul generat de proiect in anul “t” - diferența dintre veniturile si cheltuielile efective

VRn= valoarea reziduala a investiției in ultimul an de analiza (presupusa a fi 52% din Investiția inițiala)

Io = Investiția necesara pentru implementarea proiectului. Cu alte cuvinte, un indicaor VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitorare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale “aduse" in prezent - si însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR) RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Astfel spus, aceasta este rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finanțare ale UE - datorita faptului ca acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici).

Acceptarea unei RIR financiara negative este totuși condiționată de existenta unei RIR economice pozitiva - același concept, dar de data asta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

 • 5.6.2. analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

  Soluție/pachet soluții modernizare

  Consum

  C02

  Consumul de Energie primara

  kg/an

  KWh/an

  vo

  190,453.08

  852,369.79

  38,257.27

  215,914.97

  V2

  38,257.27

  215,914.97


  vo

  VI

  -

  a)

  consum

  a) consum

  a) consum

  energetic

  energetic

  energetic

  Consum

  Consum

  Consum

  energie

  energie

  energie

  primara 852,369.79 kW

  primara       215,914.97 kW

  primara

  kW/an 852,369.79 kW

  kW/an       215,914.97 kW

  kW/an


  215,914.97 kW


  215,914.97 kW


  Veniturile $i costurile din operare

  1

  2

  3

  4

  s

  22

  23

  Total Venit

  Costuri cu consumul de utilitari

  107,399

  107,399

  107,398.59

  107,398.59

  a) consum energetic

  -

  -

  Mr

  107,399

  107,399

  107,398.59

  107,398.59

  consum energetic (MW/anj

  cost/[MW]

  Costuri de operare totale

  -

  107,399

  107,399

  107,399

  107,399

  Total Venit

  1 -

  2

  .i-

  ----

  ■■

  2-

  Costuri cu consumul de utilitari

  *

  -

  27,205

  27,205

  27,205

  27,205

  a) consum energetic

  -

  -

  27,205

  27,205

  27,205

  27,205

  consum energeticJMW/an]

  cost/[MW]

  Costuri de operare totale

  27,205

  27,205

  27,205

  27,205

  Veniturile si costurile din operare

  1

  2

  3

  4

  5

  22

  23

  Costuri cu consumul de utilitari

  27,205

  27,205

  27,205

  27,205

  a) energie electrica

  -

  27,205

  27,205

  27,205

  27,205

  consum energetic [MW/anl

  cost/[MWJ

  Costuri de operare totale

  -

  -

  28,312

  28,312

  28,312

  28,312

 • 5.6.3. analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Varianta I

ANAUZA COST- OENfFKlU nHANCtAAA

Var l

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Venituri totale

-

-

-

Valore reziduala

-

-

4,728,608

Intrări totale

-

-

4,

4,728,608

Costuri de operare totale

(85,005)

(97,836)

(99,440)

(105,855)

(107,459)

(109,063)

(113,874)

(115,478)

Investia inițiala

991,579

5,242,093

4,356,769

-

Si

-

Costuri de înlocuire

-

i,-

25,123

1,108,808

1,631,068

1,216,112

29,654

Ieșiri totale

991,579

5,242,093

4,356,769

(85,005)

(72,712)

1,009,369

1,525,213

(107,459)

1,107,049

(113,874)

(85,824)

Flux de numerar net

(991,579)

(5,242,093)

(4,356,769)

85,005

72,712

(1,009,369)

(1,525,213)

107,459

(1,107,049)

113,874

4,814,433

Rata de actualizare

4.00%

VNAc                        -9,437,872.07

Necesita finatare comunitara

RIRc                            -6.10%

SUli TEN ABILITATEA IIMAWClAflA                        Var 1

Flux de numerar cumulta

-

85,005

(203,844)

(1,213,213)

(2,430,483)

(2,323,024)

(3,430,074)

(3,093,262)

1,721,171

ANALIZA C05T-8ENEFICIU DE

CAPITAL                        VarJ

Fluxul de numerar

(19,832)

(104,842)

(87,135)

85,005

72,712

(1,009,369)

(1,525,213)

107,459

(1,107,049)

113,874//S

R O A 14,814,■433./'?

VNAk

-41,866.56

7®^

Proiectul generează venituri suficiente                             l/jt,

5 I

RIRk

0.24%

<

Varianta II

ANALIZA COST-BENEFICIU FINANCIARA

Var.ll

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Venituri totale

-

-

-

Valoare reziduala

-

-

-

-

3,281,815

Intrări totale

-

-

3,281,815

Costuri de operare totale

-

(85,005)

(97,836)

(99,440)

(105,855)

(107,459)

(109,063)

(113,874)

(115,478)

Investia inițiala

891,531

2,499,998

3,958,597

-

-

Costuri de înlocuire

-

-

25,123

1,108,808

1,631,068

1,216,112

29,654

Ieșiri totale

891,531

2,499,998

3,958,597

(85,005)

(72,712)

1,009,369

1,525,213

(107,459)

1,107,049

(113,874)

(85,824)

Flux de numerar net

(891,531)

(2,499,998)

(3,958,597)

85,005

72,712

(1,009,369)

(1,525,213)

107,459

(1,107,049)

113,874

3,367,640

Rata de actualizare

4.00%

VNAc

-7,039,480.19

RIRc

-7.18%

Necesita finatare comunitara

SU5TENABILITATEA FINANCIARA

Var.ll

Flux de numerar cumulta

-

85,005

(203,844)

(1,213,213)

(2,430,483)

(2,323,024)

(3,430,074)

(3,093,262)

274,378

ANALIZA COST-BENEFICIU DE CAPITAL

Var.ll

Fluxul de numerar

(17,831)

(50,000)

(79,172)

85,005

72,712

(1,009,369)

(1,525,213)

107,459

(1,107,049)

113,874

3,367,640

VNAk

-485,427.70

sU

RIRk

0.46%

Proiectul nu generează venituri suficiente

.

In tabelei de mai sus s-au realizat simulările financiare asupra celor doau variante-propuse de proiect, cuantificând următoarele rezultate:

Varianata ll_ ;   ___

Din analiza cost-beneficiu financiară, au reieșit următorii indicatori:

 • -  VNAFc= -9,437,872.07

 • -  RIRFc= -6.10%

Pe baza acestor indicatori (VNAFc<0, RIRFc<4%) se indentifică necesitatea sprijinului de grant european asupra varianetei studiate.

 • -  VNAFk= -41,866.56

RIRFk= 0.24%

Pe baza acestor indicatori (VNAFk<0, RIRFk<4%) nu este necesar determinare a unei proporții de grant mai mică, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

Sutenabilitatea finaciară, in urma analizei, se observă că fluxul de numera net cumulat. Este negativ pentru toți ani studiați, acest lucru demonstrează că veniturile nu vor acoperii cheltuielile curente generate de proiect. Luând în considerare specificul proiectului, cheltuielile curente vor fi suportate de către Municipiul Ploiești.

Varianata II

Din analiza cost-beneficiu financiară, au reieșit următorii indicatori:

 • -  VNAFc= -7,039,480.19

 • -  RIRFc= -7.18%

Pe baza acestor indicatori (VNAFc<0, RIRFc<4%) se indentifică necesitatea sprijinului de grant european asupra varianetei studiate.

 • -  VNAFk= -485,427.70

 • -  RIRFk= 0.46%

Pe baza acestor indicatori (VNAFk<0, RIRFk<4%) nu este necesar determinare a unei proporții de grant mai mică, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

Sutenabilitatea finaciară, in urma analizei, se observă că fluxul de numera net cumulat. Este negativ pentru toți ani studiați, acest lucru demonstrează că veniturile nu vor acoperii cheltuielile curente generate de proiect. Luând în considerare specificul proiectului, cheltuielile curente vor fi suportate de către Municipiul Ploiești.

 • 5.6.4. analiza economică; analiza cost-eficacitate;                       /

Analiza economică presupune o succesiune de etape, după cum urmează.

 • -  conversia prețurilor de piață în prețuri contabile;                V

 • -  monetizarea impacturilor în afara pieței;

 • -  includerea efectelor indirecte suplimentare (dacă este cazul); 0 n s i

 • -  actualizarea costurilor si beneficiilor estimate; - calcul indicatorilor de

performanță economică (Valoarea Economică Netă Actualizată, Rata de Rentabilitate Economică).

în cazul investiției de față se impun o serie de corecții pentru stabilirea performanței economice.

Corecțiile ce trebuie luate în calcul în cadrul analizei economice sunt următoarele:

 • -   corecțiile fiscale,

 • -  corecțiile pentru transformarea prețurilor de piață în prețuri contabile (prețurile umbră)

 • -  corecțiile pentru externalități.

Corecțiile fiscale sunt necesare datorită faptului că anumite transferuri de la un agent la altul pot fi considerate transferuri pure, fără a avea un impact economic. De exemplu, dacă guvernul acordă subvenții, acestea reprezintă un transfer pur care aduce avantaje beneficiarului, dar nu creează valoare economică. Corecțiile fiscale sunt realizate pentru elementele incluse în costurile eligibile și/sau în costurile de operare sau întreținere: taxele indirecte (TVA), subvenții și plățile pure de transfer (obligația angajatorului de a plăti contribuția la asigurările sociale). Totuși, prețurile trebuie să includă taxele directe. în plus, în situația în care anumite taxe indirecte/subvenții au ca scop corectarea efectelor externe, atunci vor fi incluse în analiză.

Există câteva reguli generale care ar trebui aplicate pentru a evita distorsiunile în cadrul analizei economice:

 • -  toate prețurile intrărilor și ieșirilor luate în calcul în cadrul analizei cost-beneficiu nu trebuie să includă TVA și alte impozite indirecte;

 • -   prețurile intrărilor, inclusiv forța de muncă luate în calcul în cadrul analizei costbeneficiu nu trebuie să conțină impozitele directe;

 • -  subvențiile acordate investitorului sunt transferuri pure și nu trebuie incluse în calcularea veniturilor în analiza economică.

Corecțiile pentru transformarea prețurilor de piață în prețuri contabile (prețurile umbră) sunt motivate de existența unor situații în care prețurile de pe piață nu sunt prețurile reale ale mărfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protecționiste sau de subvenționare, de regimurile de monopol, de barierele comerciale, de regulamentele de lucru etc. în acest caz elementele de distorsionare a pieței, precum taxele vamale trebuie eliminate în cadrul analizei economice. Totuși, este necesar ca prețurile de contabilitate să includă taxele directe și subvențiile specifice de impozite indirecte ce au ca scop corectarea anumitor efecte. Datorită acestei situații, prețurile de piață din cadrul analizei financiare nu sunt considerate ca fiind cele reale. în aceste condiții, se recomandă utilizarea prețurilor contabile ce reflecta costurile de oportunitate ale intrărilor

și disponibilitatea consumatorilor de a plăti ieșirile. Determinarea prețurilor contabile'se realizează pe baza celor celor utilizate în analiza financiară la care se aplică factorul de *) conversie.

Corecțiile pentru externalități implică luarea în considerarea impacturilor^.ol^ft proiectului în asupra unor elemente din domeniul social și de protecție a mediului.

Impacturile utilizate sunt grupate pe două categorii, respectiv: negative și pozitive. Impacturile negative trebuie incluse în cadrul analizei la poziția costuri economice, iar cele pozitive la poziția beneficii. Costurile economice pot apărea pe perioada implementării (ex.: construcția poate periclita/bloca accesul la anumite obiective, desfășurarea anumitor activități de către cetățeni) și în timpul duratei de exploatare a proiectului (ex.: proiectul poate contribui la deteriorarea mediului natural). Beneficiile pot fi evidențiate atât pe perioada de implermentare a proiectului cât și pe durata de viață. Aceste impacturi prezentate pot fi clasificate în următoarele categorii:

 • -  economice (ex.:venituri indirecte sporite, costuri indirecte suplimentare);

 • -  sociale (ex.:reducerea șomajului);

 • -  de mediu (ex.: reducerea utilizării resurselor naturale epuizabile, relevante pentru proiect).

Conversia prețurilor

Pentru efectuarea corecțiilor fiscale, este necesară utilizarea unor prețuri care să reflecte valoarea economică a resurselor luate în considerare. Pentru analiza economică este necesară transformarea costurilor și beneficiilor unui proiect într-o unitate monetară comună, care să permită comparația ulterioară a nivelului acestora.

Factorul de conversie standard

Anul de referința

2017

FOB=

58146

mii euro

CIF=

69491

mii euro

Tm=

13898.2

mii euro

SCF=

0.902Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de

munca)

de integrare a foretei de munca)

munca)

Număr elevi

Număr elevi

Număr elevi

inscrisi                 1235

inscrisi                    1241

inscrisi                 1241

Scăderea

Scăderea

Scăderea

numărului

numărului

numărului

absolvenți

absolvenți

absolvenți

șomeri               124        10%

șomeri                  63      5.00%

șomeri                63      5.00%

Indemnizație

Indemnizație

Indemnizație

sbmaj/an           3000

somaj/an               250

somaj/an            250

Beneficii dîn umbra 2 (beneficii din

Beneficii din umbra 2 (beneficii din

Beneficii din umbra 2 (beneficii din

integrarea absolventiilor)

integrarea absolventiilor)

integrarea absolventiilor)

Creșterea

Creșterea

Creșterea

numărului de

numărului de

numărului de

absolvenți

absolvenți

absolvenți

angajați              1111

angajați                    67

angajați                 67

indemnizații

indemnizații

indemnizații

salariul minim

salariul minim

salariul minim

brut/an            21588

brut/an              21588

brut/an            21588

Beneficii din umbra 3 (scăderea

Beneficii din umbra 3 (scăderea

Beneficii din umbra 3 (scăderea

abandonului școlar)

abandonului școlar)

abandonului școlar)

Numărul de

Numărul de

Numărul de

elevi inscrisi            1235

elevi inscrisi               1241

elevi inscrisi           1241

rata

rata

rata

abandonului        1.00%

abandonului          0.50%

abandonului        0.50%

număr copii

număr copii

număr copii

care au

care au

care au

abandonat

abandonat

abandonat

studiile                   12

studiile                        6

studiile                     6

Cost elev/an        42000

Cost elev/an           42000

Cost elev/an        42000

Costuri din umbra 2

(reducerea CO2)

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

tone

tone

tone

emisii CO2       190.45     Co2/an

emisii CO2       38.26         Co2/an

emisii CO2       38.26      Co2/an

tone

tone

tone

emisii CO2       190.45     Co2/an

emisii CO2       38.26         Co2/an

emisii CO2      38.26      Co2/an

cost C02 cond.

cost CO2 cond.

cost C02 cond.

UE                    7.5 euro/tona

UE                      7.5 euro/tona

UE                    7.5 euro/tona

cost CO2 cond.

cost CO2 cond.

cost CO2 cond.

UE              34.95525 lei/tona

UE                 34.95525 lei/tona

UE              34.95525 lei/tona

Costuri din

Costuri din

Costuri din

umbra 2

umbra 2

umbra 2

cost teren               o

cost teren                   0

cost teren                0

suprafața

suprafața

suprafața

teren               3807

teren                   3807

teren                3807

concesiune/mp         0

concesiune/mp            0

concesiune/mp         0Calcularea performanțelor economice ale proiectului de investiții se utilizând următorii indicatori (pentru întreaga valoare a proiectului):

Valoarea actualizată netă economică (VANE): reprezintă diferența dintre beneficiile sociale totale actualizate și costuri, condiția de acceptare fiind ca valoarea indicatorului să fie mai mare ca zero;

Rata internă de rentabilitate economică (RIRE) sau rata rentabilității economice (RIRE); reprezintă acea rata de actualizare a fluxului de numerar al proiectului care generează o valoarea nulă pentru VANE. Pentru acceptarea unui proiect aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu rata de actualizare a fluxului de numerar folosit în analiza economică;

Dacă proiectele nu îndeplinesc aceste condiții, decizia de investiții va avea în vedere respingerea inițiativei, dat fiind faptul că nu generează un impact relevant. Din perspectiva analizei economice VANE este mai exactă și ar trebui să reprezinte principalul indicator de referință privind performanța proiectului. RIRE este un indicator semnificativ, și oferă informații interesante, fiind independent de dimensiunea proiectului.

Varinata I

ANAI.IZA COST-EriC AOTAîf tCCNOMICA

Anul

Cf(3)

1

2

3

4

Corecție fiscala Cf(l)                        0,19

1169,900)

(898,195)

(746,501)

14,565

Venituri totale                             0.902

-

Valore reziduala                         0.902

-

Intrări totale

w

-

Costuri de operare totale                 0.902

(76,658)

Investia inițiala                               0.902

894,210

4,727,340

3,928,951

Costuri de înlocuire                        0.902

-

*

Ieșiri totale

894,210

4,727,340

3,928,951

(76,658)

Corecții economice Cf(2)

-

-

1,851,761

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

183,000.00

-

Indemnizație somaj/an        3,000.00

Scăderea numărului de absolvenți șomeri                           61

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventelor)

1,446,396.00

-

Creșterea numărului de

absolvenți angajați                            67

indemnizații salariul minim brut/an                      21,588.00

Beneficii din umbra 3

(scăderea abandonului

școlar)                       252,000.00

252,000

Creșterea numărului de absolvenți angajați             6.00

indemnizații salariul minim brut/an                      42,000.00

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)              (29,635.21)

a.

29,635

Reducere CO2 (tone)          (847.80)

12

13

17

18

19

22

23

12,459

(172,948)

(261,334)

18,412

(189,685)

19,512

824,918

-

-

-

-

-

4,264,278

-

4,264,278

(88,229}

(89,675)

(95,461)

(96,907)

(98,353)

(102,692)

(104,139)

-

22,656

999,928

1,470,903

-

1,096,695

26,742

(65,572)

910,253

1,375,443

(96,907)

998,341

(102,692)

(77,397)

1,851,761

1,851,761

1,851,761

1,851,761

2,851,762

1,851,761

1,851,761

183,000

183,000

183,000

183,000

283,000

183,000

183,000

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

s..

29,635

29,635

29,635

29,635

29,635

29,635

29,635

/'’x

f l5^

>

,.z'

/O

X

((

CostCO2(lei/tOna)           34.96

Flux de numerar net

{724,310)

(3,829,146)

(3,182,451)

1,913,854

1,904,874

1,114,456

737,652

1,930,255

1,043,104

1,934,942

5,368,517

Rata de actualizare

5,0054

VNAc

13,077,325.12

Proiectul este benefic social, se Justifica finanțare EU

RIRc

19.97%

Varianta II

ANALIZA COST-EFICACITATE ECONOMICA

Anul

1

2

3

4

12

13

17

18

19

22

23

Cf(3)

Corecție fiscala Cf(l)

0.19

(152,757)

(428,357)

(678,277)

14,565

12,459

(172,948)

(261,334)

18,412

(189,685)

19,512

577,021

Venituri totale

0.902

-

-

-

-

-

-

-r

-

Valore reziduala

0.902

-

-

-

-

-

2,959,554

Intrări totale

-

-

-

-

*

2,959,554

Costuri de operare totale

0.902

-

(76,658)

(88,229)

(89,675)

(95,461)

(96,907)

(98,353)

(102,692)

(104,139)

Investia Inițiala

0.902

803,986

2,254,508

3,569,878

-

-

Costuri de înlocuire

0.902

22,656

999,928

1,470,903

1,096,695

26,742

Ieșiri totale

803,986

2,254,508

3,569,878

(76,658)

(65,572)

910,253

1,375,443

(96,907)

998,341

(102,692)

(77,397)

Corecții economice Cf(2)

1,886,716

1,886,716

1,886,716

1,886,716

1,886,716

1,886,716

1,886,716

1,886,716

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a fpretei de munca)

183,000.00

-

183,000

183,000

183,000

183,000

183,000

183,000

183,000

Indemnizație somaj/an

3,000.00

Scăderea numărului de absolvenți șomeri

61

r.f~'

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absoiventiilor)

1,446,396.00

-

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

1,446,396

l,^39țT'

1,446,396

Creșterea numărului de absolvenți angajați

67

zi

---EU---

indemnizații salariul minim brut/an

21,588.00

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

252,000.00

-

«

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

252,000

Creșterea numărului de absolvenți angajați

6.00

indemnizații salariul minim brut/an

42,000.00

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

5,320.04

-

(5,320)

(5,320)

(5,320)

(5,320)

(5,320)

(5,320)

(5,320)

(5,320)

Reducere CO2 [tone]

152.20

Cost COZ [lei/tona]

34.96

(651,229)

(1,826,152)

(2,891,602)

1,948,809

1,939,830

1,149,411

772,607

1,965,211

1,078,059

1,969,897

4,346,646

Flux de numerar net

Rata de actualizare                        5.00%

VNAc                               15,247,179.31

.u

Proiectul este benefic social, se justifica finanțare EU

RIRc                                   28.99%

Varianata II

Din analiza cost-beneficiu financiară

 • -  VNAE= 13,077,325.12

 • -  RIRE= 19.97%


Pe baza acestor indicatori (VNAE>0, RIRE>5%), se observă impactul economic economic pozitiv, se indentifîcă necesitatea sprijinului de grant european asupra varianetei studiate.

Varianata I

Din analiza cost-beneficiu financiară, au reieșit următorii indicatori:

 • -  VNAE= 15,247,179.31

 • -  RIRE= 28.99%

Pe baza acestor indicatori (VNAE>0, RIRE>5%), se observă impactul economic economic pozitiv, se indentifîcă necesitatea sprijinului de grant european asupra varianetei studiate.

5.6.5 analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza de senzitivîtate

Analiza de senzitivîtate se realizează pentru testarea stabilității eficienței proiectului, evidențiată prin modificarea valorilor indicator specifici în raport cu schimbarea prognozată a valorilor unor elemente utilizate în calculul fluxului de numerar. în cadrul acestei analize, indicatorii de performanță luați în calcul sunt următorii: RRF/C (rata rentabilității financiare a capitalului social) și VNAF (valoarea netă actualizată financiară) pentru analiza financiară, respectiv RIRE (rata internă de rentabilitate economică) și VNAE (valoarea netă actualizată economică) pentru analiza economică, precum și fluxurile de numerar cumulate.

Analiza de senzitivitate presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • -  identificarea variabilelor care pot suferi modificări relevante pe perioada de analiză (ex.: prețul de vînzare a produselor rezultate din reciclare, costurile de exploatare a obiectivului de investiții etc.); -

 • -  luarea în considerare etapizat a modificării estimate pentru fiecare variabilă, în condițiile menținerii celorlate în limitele inițiale; -

 • -  recalcularea indicatorilor de eficiență, după efectuarea modificărilor asociate variabilelor identificate; -

 • -  stabilirea variabilelor critice, adică a acelor variabile care determină oscilații mari pentru indicatorii de eficiență ai proiectului, în condițiile unor modificări minore a valorii a acestor variabile;

 • -  crearea unor scenarii combinate în care se modifică simultan mai multe variabile și analiza influenței asupra indicatorilor de eficiență economică.


Dacă se compară două sau mai multe variante de proiect, pgrț senzitivitate se va selecta acea alternativă, care are indicatorii de puțin sensibili la modificările estimate ale diferitelor variabile.

Variabilele considerate critice vor deveni cauze ale unor riscuri incluse în analiza de riscurilor. Prin intermediul acestei tehnici se dete

ce măsură rezultatele proiectului sunt sensibile la modificarea uneia dintre variabilele de intrare în model. Analiza de senzitivitate contribuie la determinarea variabilelor critice ale modelului. Variabilele critice sunt considerate acelea care la variații, pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra performanței financiare și/sau economice finale a unui proiect. \ Criteriile pentru stabilirea variabilelor critice diferă în funcție de proiect și trebuie adaptate de la caz la caz.

Ca și criteriu general, se recomandă să se ia în considerare acele variabile a căror modificare relativă de 1% față de valoarea din scenariul de bază generează o modificare corespunzătoare de cel puțin 1% a VNA, ceea ce este echivalent cu o elasticitate supraunitară.

Varianta I

VNA

-9,437

13,077,325

Variabile

-5.00%

-4.00%

-3.00%]

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

Construcții

(9,049,799)

(9,127,414)

(9,205,028)

(9,282,643)

(9,360,257)

(9,437,872)

(9,515,487)

(9,593,101)

(9,670,716)

(9,748,330)

(9,825,945)

Echipamente

(9,382,947)

(9,393,932)

(9,404,917)

(9,415,902)

(9,426,887)

(9,437,872)

In 00 cJ

(9,459,842)

(9,470,827)

(9,481,812)

(9,492,797)

Mașini

(9,436,957)

(9,437,140)

(9,437,323)

(9,437,506)

(9,437,689)

(9,437,872)

(9,438,055)

—-

OO m 04

co m xțf* si

(9,438,421)

(9,438,604)

(9,438,787)

Dotări

(9,398,125)

(9,406,074)

(9,414,024)

(9,421,973)

cn 04 cn 0? 04 xr

(9,437,872)

(9,445,821)

(9,453,771)

(9,461,720)

O

UJ

ID

Si

(9,477,619)

Costuri de înlocuire

(9,294,409)

(9,323,101)

(9,351,794)

(9,380,487)

(9,409,179)

(9,437,872)

(9,466,565)

(9,495,257)

O m cn cn 04 m gr

(9,552,643)

(9,581,336)

VNA

-9,

437 872

13,077.325

vp

ă?

3?

xp' «x

3?

X? dx

o

o

O

o

O

o

O

o

O

o

o

Variabile

in i

«xf

rn

CM t

v4

d

vi

CM

cn

*st

in

” Xp

î

£

ăfc

as

— ox

X|5— ©x

3?

X? eșx

CM

CD

00

O

00

CD

st

CM

Construcții

rn

CM

vi

d

d

d

cxi

i

cn

cN

” <o-

■cjx

£

£

Xp wX'

xF» :SX

in

’t

m

CM

o

vi

CM

m

in

Echipamente

d

d

d

d

o

O

o

d

d

d

d

" s?

- -ny ■ CN

xP oȘ'

£

xo dx

XP ©x

o

o

o

O

o

o

o

o

b

O

o

Mașini

d

d

d

d

d

d

d

d

d

i

d

i

d

•să

©■s

O'-

£

X? d>-

r5

•<Șx

MS' ax-

m

CM

vi

o

o

o

vi

CM

cn

■a-

Dotări

d

d

d

6

d

d

d 1

d

i

d

d ț

d

dx

xp eN

' " <d cN

xd- ■ cJx

X? oX

XO

°X

—— o>

”§X—

țȘx

CM

CM

CD

m

x^

O

m

CD

cn

CM

m

Costuri de înlocuire

vi

vi

d

d

d

d

o

O

d t

vi

vi

a) consum energetic

-0.63%

-0.50%

-0.38%

■s©

m

CM

o

-0.13%

o o d

cn d

0.25%

050% - :T-'Cb\

^4. w

Inflația

-0.12% _ ___

O t-H d •

o o

-0.05%

-0.02%

0.00%

0.02%

0.05%

0.07%

se o

, q

0.12%

Corecție fiscala Cf(l)

0.62%

0.49%

0.37%

0.25%

0.12%

0.00%

CM W d

-0.25%

rn d t

-0.49%

-0.62%

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

ă? in

d

0.60%

0.45%

S? o m d

0.15%

0.00%

-0.15%

o m d I

-0.45%

-0.60%

-0.75%

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

5.95%

4.76%

3.57%

2.38%

1.19%

0.00%

-1.19%

-2.38%

-3.57%

-4.76%

-5.95%

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

x«3

O

0.83%

0.62%

0.41%

%TZ’O

0.00%

-0.21%

-0.41%

-0.62%

-0.83%

-1.04%

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

se r>4

d

»

-0.10%

q d 1

-0.05%

-0.02%

0.00%

CM O d

0.05%

0.07%

sp

O

6

0.12%

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%—•—Construcții

--Echipamente

Mașini

Dotări

—*— Costuri de inlocuire

—•—a) consum energetic

—Inflația

—•—Corecție fiscala Cf(l)

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

Costuri din umbra 2 (reducerea COZ)

Elasticitatea Indicatorului

..........................."ra w

u?

Unitar

[inelasti ca

1(

Construcții

r ' '

a

1

Echipamente

A

Mașini

A

Dotări

11 )i' IJB

A

Costuri de înlocuire

zn

a

a) consum energetic

Inflația

A

Corecție fiscala Cf(l)

A

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

A

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

a

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

A

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

A

Identificarea indicatorilor critici: Pe baza analizei de senzitivitate s-au indentificat variabilele critice, variabile care au un impact major asupra VNAe. In tabelul elasticitatii indicatorilor se observă ca singura variabilă care este elastică se cuantifică în Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiiiorjelasticitatea acestei variabile este determinată de o variție de 1,19% a VNAe la o variație de 1% a indicatorului. Această variabilă reprezintă beneficiile economice provocate de reducerea emisilor de CO2.

Valoarea de comutare: pentru analiza valorii de comutare s-au luat în analiză indicatorii care au o influență asupra VNAe, adică la variația lor cu 1% produc o variație simțitoare asupra VNAe. Astfel s-au luat în considerare:

 • -  Construcții

 • -  Coturi de înlocuire

 • -  Consumul energetic

 • -  Corecție fiscala Cf( 1)

 • -  Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

 • -  Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

 • -  Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

In tabelul de mai sus se poate observa valorile de comutare ale indicatorilor critici ai proiectului pentru varianta studiată, valorile de comutare reprezintă valorile variabilelor critice la care VNAe este egal cu zero.

Varianta v" '

VNA

-7,039,480

15,247,179

Variabile

-5.00%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

o o

t-4 i

0.00%

o q vî

2.00%

o q

M3

ON

9,

Construcții

(6,800,755)

(6,848,500)

(6,896,245)

(6,943,990)

(6,991,735)

(7,039,480)

(7,087,225)

(7,134,970)

(7,182,715)

(7,230,460)

(7,278,205)

Echipamente

(6,984,477)

(6,995,478)

(7,006,479)

(7,017,479)

(7,028,480)

(7,039,480)

00 st 6* LA O

(7,061,481)

(7,072,482)

(7,083,482)

(7,094,483)

Mașini

(7,038,565)

(7,038,748)

(7,038,931)

(7,039,114)

(7,039,297)

(7,039,480)

(7,039,663)

kD

00

cn co o

(7,040,029)

(7,040,212)

(7,040,396)

Dotări

(6,999,733)

(7,007,683)

(7,015,632)

(7,023,581)

(7,031,531)

(7,039,480)

(7,047,430)

(7,055,379)

(7,063,328)

(7,071,278)

(7,079,227)

Costuri de înlocuire

(6,896,017)

(6,924,709)

(6,953,402)

(6,982,095)

(7,010,787)

(7,039,480)

(7,068,173)

(7,096,866)

(7,125,558)

(7,154,251)

(7,182,944)

a) energie electrica

(7,098,784)

(7,086,923)

(7,075,063)

rxi O 04

cn <□

(7,051,341)

(7,039,480)

(7,027,619)

(7,015,759)

(7,003,898)

(6,992,037)

(6,980,176)

Inflația

(7,021,897)

(7,025,413)

(7,028,930)

(7,032,447)

(7,035,963)

(7,039,480)

(7,042,997)

(7,046,514)

(060'050'Z.)

(7,053,547)

(7,057,064)

Corecție fiscala Cf(l)

C0

00

LA

15,199,666

15,211,544

15,223,423

15,235,301

15,247,179

15,259,058

15,270,936

15,282,814

15,294,693

15,306,571

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

15,148,677

15,168,377

15,188,078

15,207,778

15,227,479

15,247,179

O 00 00

LD la

15,286,580

15,306,281

15,325,981

15,345,682

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

14,468,633

14,624,342

14,780,052

14,935,761

15,091,470

15,247,179

15,402,889

15,558,598

15,714,307

15,870,016

16,025,726

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

15,111,536

15,138,665

15,165,793

15,192,922

15,220,051

15,247,179

15,274,308

15,301,437

15,328,565

k ch i v âî ■ V *

f.00

/ cm"'

?w

A

a? M

WX

, »\ Ă'jț

tD

00

f4

cn

<N

in

pVj,

<o><

a cn

fi

oo

m

o

tn

CM

cn

__^■' ,

m

00

■y

o

CD

fi

m

ca

---'

m

CD

U3

K*

rC

00

co

0?

ty/'

PR^

'S-

«țț

KT

' s V

CM

CM

(M

CM

CM

CM

ol

CM

CM

CM

tn

LH

LT)

LA

tn

m

LA

LA

tn

tn

tn

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

fl

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

r<

fi

ft

VNA

-7,039,480

15,247,179

Variabile

-5.00%

-4,00%

-3.00%

-2.00%

-1.00% kr____--

0.00%

o p fl

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

Construcții

3.39%

2.71%

2.03%

sp os

cn

0.68%

0,00% _

" Sp cx 00 <0 d

kO rn

fi ♦

-2.03%

-2.71%

| -3.39%

Echipamente

0.78%

cn p

6

o

Ol d

0.16%

0.00%

-0.16%

-0.31%

ds

d

i

-0.63%

-0.78%

Mașini

0.01%

0,01%

fi

O

O

0.01%

0.00%

C?s O O d

0.00%

-0.01%

-0.01%

o d t

xp ox

O

d

Dotări

0.56%

s?

d

0.34%

0.23%

0.11%

0.00% __

-0.11%

-0.23%

-0.34%

-0.45%

t© in d i

Costuri de înlocuire

2.04%

1.63%

1.22%

1 0.82%

0.41%

0.00%

xp

d

-0.82% __

CM (M

fi

i

-1.63%

-2.04%

a) energie electrica

-0.84%

l£> d i

-0.51%

-0.34%

-0.17%

0.00%

d

0.34%

0.51%

0.67%

*țr

OO

d

Inflația

0.25%

0.20%

1__

0.15%

0.10%

0.05%

0.00% __

ăx

O d i

-0.10%

-0.15%

o <N d 1

-0.25%

Corecție fiscala Cf(l)

OA rn

d

0.31%

0.23%

0.16%

0.08%

0.00%

CO p d

-0.16%

-0.23%

fi m d i

-0.39%

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

0.65%

1

0.52%

0.39%

0.26%

0.13%

0.00%

-0.13%

-0.26%

-0.39%

-0.52%

-0.65%

L

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolvenților)

a

tn

4.08%

s© cN-<D

O rn

2.04%

1.02%

o o d

-1.02%

eN

p

CM

»

-3.06%

-4.08%

-5.11%

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

0.89%

0.71%

0.53%

0.36%

0.18%

0.00%

M5 cys 00 vH d t

-0.36%

-0.53%

fi d

-0.89%

Costuri din umbra 2 (reducerea C02)

0.02%

0.02%

0.01%

0.01%

o o

d

0.00%

0.00%

-0.01%

-0.01%

-0.02%

-0.02%

-5.00%

-6.00%

—»—-Construcții

— — Echipamente

Mașini

Dotări

—•— Costuri de inlocuire

—«— a) energie electrica

—•— Inflația

—a—Corecție fiscala Cfțl)

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

Elasticitatea indicatorului

Elastica

Unitar

-- --—,------.

î? 03

Construcții

Jk

Echipamente

Jk

Mașini

“■

Dotări

Jk

Costuri de înlocuire

Jk

a) energie electrica

Jk

Inflația

-A,

Corecție fiscala Cffl)

.jk

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

a.

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

^k

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

A.

Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)

identificarea indicatorilor critici: Pe baza analizei de senzitivitaB M&Ș 7° indentificat variabilele critice, variabile care au un impact major asupra VNAe Intabelul v'1 elasticitatii indicatorilor se observă ca singura variabilă care este elastid^s^jaiw^y ■ în Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor), elastit^f^^țu^ acestei variabile este determinată de o variție de 1,02% a VNAe la o variație de"T% a indicatorului.. Această variabilă reprezintă beneficiile economice provocate de reducerea emisilor de CO2.

Valoarea de comutare: pentru analiza valorii de comutare s-au luat în analiză indicatorii care au o influență asupra VNAe, adică la variația lor cu1% produc o variație simțitoare asupra VNAe. Astfel s-au luat în considerare:

 • -  Construcții

 • -  Echipamente

 • -  Dotări

 • -  Costuri cu înlocuirea

 • -  Costuri cu energia

Valoarea de comutare pentru indicatorii critici ai proiectului

Valoarea de comutare

val comutare

val inițiala

val corn a variaile %

Construcții

22,316,587

8,439,990

264%

Echipamente

21,317,719

1,235,657

1725%

Dotări

21,011,935

894,200

2350%

Costuri de înlocuire

39,628,698

5,012,270

791%

a) energie electrica

1,516,619

27,205

5575%

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

(1,272,781)

183,000

-696%

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

(9,385)

1,446,396

-1%

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

(1,203,781)

252,000

-478%

In tabelul de mai sus se poate observa valorile de comutare ale indicatorilor critici ai proiectului pentru varianta studiată, valorile de comutare reprezintă valorile variabilelor critice la care VNAe este egal cu zero.

Analiza de risc Varianta I
Pofil de risc in urma simulării MonteCarlo.

Pentru analiza de risc s-au ales variabilele critice si o distribuție pentru prații^^jș-rișcA

Variabile critice

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

Normala

Construcții

Uniforma

Costuri de înlocuire

Uniforma

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

Uniforma

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

Normala

a) consum energetic


Inflația


Corecție fiscala Cf(l)


Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca) ___


Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)__________


Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)


Costuri din umbra 2 (reducerea CO2)


CD

LD

'St

■5f

m

CM

vi

vi

in

CM

m

p-MS

vi

vi

m

m

p*w

oo

o

•x.

LA

m

vi

CM

p**x

CD

CM

co

CD

m

CM

'xT

St

st

'Sj

<M

CB

CM

CM

CM

CM

■*

•—»■

—J »■ n..

..........

-***"**x.

.»*«,

cm

in

CM

CM

in

CM

CM

m

co

cn

(M

px.

ț 1

CD

CM

cn

m

CM

co

m

4^

4b.

cm

px.

•ct

CM

o

p-S,

in

’t’

'ST

cn

m

'st

■=f

CM

CM

Ci

(M

CM

cn

CM

****

co

m

CM

o

LA

cn

co

CD

in

Kt

CM

vi

co

CM

o

vi

CM

CV)

st

bX

CD

CM

CM

in

vi

fx».

cn

CM

vi

CM

'St

CD

ps»

CM

O')

O

o

o

O

o

O

CM

m

m

cn

cn

cn

cn

vi

vi

vi

vi

vi

vi

vi

CM

cn

m

m

CD

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

co

in

CM

CM

CD

cn

O

co

co

00

P*»

P*S»

px

CM

vi

m

m

p*X

CM

cn

CM

o

o

o

o

o

CM

CM

m

cn

m

cn

m

vi

vi

vi

vi

vi

vi

<m

00

p-Xx

ps.

CD

in

sp

00

CM

a

vi

CM

m

r*%"

't

cn

CD

CA

o

00

’t

O

in

vi

p^

rn

CM

LA

ț—

CD

CM

ps*

cn

04

CD

F*“*

CM

o

(N

CM

CM

CM

CM

CM

cn

m

vi

vi

vi

vi

vi

vi

CM

ț1 j

CM

CO

p-%,

in

CO

vi

m

CD

CM

CM

m

CD

CO

CM

o

vi

m

'St

-

^b.

vi

00

in

m

o

px,

•xt

<0

cn

CM

in

(X.

o

th

CM

CM

o

o

O

CM

CM

CM

m

cn

m

vi

vi

vi

vi

vi

vi

vi

CD

CD

CD

in

tn

m

p-v

00

CM

O

vi

C4

co

04

o

00

p^.

in

m

vi

m

o

CD

m

a

px.

■4-

CM

CB

00

co

C0

O

o

o

o

O

o

O

cn

CO

m

rn

cn

cn

m

vi

vi

vi

vi

vi

viBeneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

VNAe

Frecventa

2,033,142

1

3,080,834

0

4,128,525

1

5,176,217

1

6,223,908

11

7,271,600

10

8,319,291

38

9,366,983

56

10,414,674

87

11,462,366

94

12,510,058

120

13,557,749

119

14,605,441

143

15,653,132

103

16,700,824

90

17,748,515

65

18,796,207

31

19,843,898

14

20,891,590

12

21,939,281

4

1000VNAe

12,391,721 12,499,973 12,608,225 12,716,477 12,824,729 12,932,981 13,041,233 13,149,485 13,257,738 13,355,990 13,474,242 13,582,494 13,690,746 13,798,998 13,907,250 14,015,502 14,123,754 14,232,006

14,340,258 14,448,510


Construcții

Frecventa

1

51

55

45

52

50

48

59

60

50

49

53

52

64

48

66

43

46

55

53

1000

Historigrama
Costuri de înlocuire

VNAe

Frecventa

12,623,517

1

12,659,331

58

12,695,144

50

12,730,957

50

12,766,771

60

12,802,584

41

12,838,397

52

12,874,211

57

12,910,024

50

12,945,837

48

12,981,650

50

13,017,464

47

13,053,277

61

13,089,090

48

13,124,904

47

13,160,717

51

13,196,530

66

13,232,344

51

13,268,157

49

13,303,970

62

999


Historigrama
Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

VNAe

Frecventa

12,535,174

1

12,577,971

45

12,620,768

64

12,663,565

47

12,706,362

59

12,749,158

50

12,791,955

49

12,834,752

53

12,877,549

58

12,920,346

53

12,963,143

52

13,005,940

49

13,048,737

57

13,091,534

52

13,134,331

48

13,177,128

45

13,219,924

54

13,262,721

52

13,305,518

57

13,348,315

55

1000
Beneficii din umbra 1 (creșterea capacîtatii de integrare a foretei de munca)

VNAe

Frecventa

11,935,388

1

12,061,053

5

12,186,718

6

12,312,382

17

12,438,047

33

12,553,712

35

12,689,376

64

12,815,041

84

12,940,706

114

13,056,371

133

13,192,035

133

13,317,700

122

13,443,365

91

13,569,030

70

13,694,694

40

13,820,359

30

13,946,024

11

14,071,688

7

14,197,353

1

14,323,018

3

1000


Historigrama
Probabilitate

VNAe estimat

Impact GENERAL

Impact VNAe mim

Dina naliza

VNA

13,077,325

Risc Indicator

VNAe<

13077325

VNAe>

13077325

P’ s

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

42%

58%

13,598,609

Impact

Pozitiv 3.99%

18.28%

Construcții

30%

70%

13,827,360

Impact

Pozitiv 5.74%

2.39%

Costuri de înlocuire

63%

37%

12,865,383

Impact Negativ 1.62%

1.70%

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

64%

36%

12,830,344

Impact Negativ 1.89%

2.01%

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

49%

51%

13,148,304

Impact

Pozitiv 0.54%

1.98%


INDICATOR

SIMBOL RISC

NIVEL PE RISC

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

R1

7.66%

Construcții

R2

0.72%

Costuri de înlocuire

R3

1.06%

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

R4

1.28%

Beneficii din umbra 1 (creșterea capacitatii de integrare a foretei de munca)

R5

0.98%

Impact

Probabilitate

Foarte scăzut

Scăzut

Moderat

Ridicat

Foarte ridicat

Foarte puțin probabil

Puțin probabil

R2

Probabilitate Medie

R1R5

Probabil

R3R4

Foarte probabil

Analiza de risc Varianta II
Pofil de risc in urma simulării MonteCarlo.

Pentru analiza de risc s-au ales variabilele critice si o


Variabile critice

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

Normala

Construcții

Uniforma

Costuri de înlocuire

Uniforma

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

Normala

a) energie electrica

Uniforma

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

VNAe

Frecventa

5, 276,038

1

6,306,569

1

7,337,101

5

8,367,632

9

9,398,163

14

10,428,694

23

11,459,226

57

12,489,757

74

13,520,288

95

14,550,820

138

15,581,351

122

16,611,882

144

17,642,413

104

18,672,945

85

19,703,476

52

20,734,007

41

21,764,539

18

22,795,070

10

23,825,601

5

24,856,132

1

999


HistorigramaConstrucții

VNAe

Frecventa

14,827,676

1

14,894,149

49

14,960,622

47

15,027,096

60

15,093,569

69

15,160,042

47

15,226,516

45

15,292,989

53

15,359,462

49

15,425,935

48

15,492,409

54

15,558,882

40

15,625,355

59

15,691,828

58

15,758,302

54

15,824,775

38

15,891,248

53

15,957,722

47

16,024,195

76

16,090,668

52

999Costuri de înlocuire

VNAe

Frecventa

14,793,519

1

14,829,323

53

14,865,128

59

14,900,933

52

14,936,737

49

14,972,542

56

15,008,347

45

15,044,151

41

15,079,956

60

15,115,761

51

15,151,565

53

15,187,370

53

15,223,175

54

15,258,979

46

15,294,784

62

15,330,589

58

15,366,393

37

15,402,198

56

15,438,002

51

15,473,807

63

1000Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

VNAe

Frecventa

13,618,410

1

13,792,452

2

13,966,495

4

14,140,537

7

14,314,579

18

14,488,621

33

14,662,664

58

14,836,706

96

15,010,748

118

15,184,790

124

15,358,833

128

15,532,875

104

15,706,917

109

15,880,959

74

16,055,001

53

16,229,044

35

16,403,086

19

16,577,128

10

16,751,170

4

16,925,213

3

1000


Historigrama
a) energie electrica

VNAe

Frecventa

15,057,767

1

15,072,718

57

15,087,670

55

15,102,622

59

15,117,574

51

15,132,525

42

15,147,477

50

15,162,429

55

15,177,381

51

15,192,332

47

15,207,284

43

15,222,236

46

15,237,188

51

15,252,139

53

15,267,091

50

15,282,043

58

15,296,995

67

15,311,946

55

15,326,898

59

15,341,850

49

999Proba

militate

VNAe estimat

Impact GENERAL

Impact min '

Dina naliza

VNA

15,247,179

‘ , pbn

?■ ii ' « 1

Risc Indicator

VNAe<

15247179

VNAe>

15247179

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

42%

58%

16,666,377

Impact Pozitiv 9.31%

15.62%

Construcții

32%

68%

15,672,946

Impact Pozitiv 2.79%

1.24%

Costuri de înlocuire

63%

37%

15,047,266

Impact Negativ 1.31%

1.45%

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

46%

54%

15,400,777

Impact Pozitiv 1.01%

2.39%

a) energie electrica

61%

39%

15,153,785

Impact Negativ 0.61%

0.63%


$

s°'--


INDICATOR

SIMBOL RISC

NIVEL DE RISC

Beneficii din umbra 2 (beneficii din integrarea absolventiilor)

R1

6.51%

Construcții

R2

0.39%

Costuri de înlocuire

R3

0.91%

Beneficii din umbra 3 (scăderea abandonului școlar)

R4

1.10%

a) energie electrica

R5

0.38%

Impact

Probabilitate _

Foarte puțin probabil

Puțin probabil

Probabilitate Medie

Probabil

Foarte probabil


Cap. 6 Scenariul/Opțiunea tehnico-economîc(ă) t optim(ă), recomandat(ă)                     t3

Soluții de intervenție:

pagih

Soluții propuse de expertul tehnic - Varianta 2

E.T.

Consolidarea tuturor pereților structurali de la toate nivelurile utilizând mortare/betoane armate cu fibre/plase de carbon/sticlă (TRM, FRC, FRM). Se va asigura ancorarea corespunzătoare a elementelor verticale (plase/fâșii/lamele, etc) în fundații

25

Introducerea unor cadre de bordare închise, executate din beton armat, în jurul tuturor golurilor nou create în pereții structurali

25

Umplerea golurilor în pereții structurali într-o manieră care să asigure conlucrarea corespunzătoare existent-nou prin țeserea zidăriei noi cu cea existentă. Toate aceste umpluturi se vor executa prin desfacerea în ștrepi a zidăriei de la extremitățile golurilor și zidirea unor pereți noi de cărămidă plină cu mortar de ciment, cu o grosime identică cu cea a pereților în care sunt construiți. Evident, blocurile de zidărie utilizate vor fi de dimensiuni compatibile cu zidăria veche. Local, la interfața nou-existent, va fi asigurată conlucrarea și prin soluțiile de cămășuire descrise anterior pentru pereții structurali

25

Refacerea plăcii de bază din beton armat de minim 10 cm grosime, executându-se inclusiv hidro- și termo-izolarea acesteia

26

Soluții propuse de auditorul energetic - Varianta V2

A.E.

Izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm din vată minerala bazaltică

43

Izolarea termica a plăcii peste subsol, cu polistiren de 10 cm grosime

43

Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel cu 20 cm din vata minerala bazaltica

43

înlocuire tamplarie existenta cu tamplarie eficienta energetic

43

Surse regenerabile pentru încălzire si apa calada de consum (panouri solare si pompe căldură)

43

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Analiza multicriterială a indicatorilor de performanță economico financiari și de risc

1 Prezentarea alternativelor

Obiect

Criterii

Costuri cu investia

VNAc

RiRc

VNAe

RIRe

Risc

V //

Scenariul

Maximal

10,590,441

9,437,872

-6.10%

13077325