Hotărârea nr. 226/2020

Hotãrârea nr. 226 privind trecerea terenului cu numărul cadastral 145879, T13 CTD 194, în suprafață de 916 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova în vederea amenajării accesului la Staţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile Ploieşti, din cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 226

privind trecerea terenului cu numărul cadastral 145879, T13 CTD 194, în suprafață de 916 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova în vederea amenajării accesului la Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, din cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 284/22.06.2020 al consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.163/17.06.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.254/22.06.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.155/22.06.2020 la Direcția Economică, privind trecerea terenului cu numărul cadastral 145879, T13 CTD 194, în suprafață de 916 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova în vederea amenajării accesului la Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, din cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova ”;

Luând în considerare Avizul din data de 17.06.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că imobilul- teren care face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, figurează înscris în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 și este înscris în Cartea Funciară nr. 145879 a U.A.T. Ploiești având numărul cadastral 145879;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.55/28.05.2020 a Consiliului Județean Prahova prin care s-a aprobat solicitarea de trecere a terenului cu numărul cadastral 145879, T13 CTD 194, în suprafață de 916 mp din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova în vederea amenajării accesului la Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, din cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova”;

În temeiul prevederilor art. 129, art.139, art.196 alin. (1) lit. a), art.286 și art. 294 alin. (3), (4) și (5), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 916 mp, înscris în Cartea Funciară nr.145879 a U.A.T. Ploiești, având numărul cadastral 145879, situat în T13 CTD 194, din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova în vederea amenajării accesului la Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, din cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova”.

  • (2) Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești a terenului menționat la art. 1(1).

  • (3) Se aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.270/2014 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr.14729/2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, potrivit prevederilor art.1(2).

Art. 2 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze orice documente necesare și să efectueze toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Predarea-preluarea imobilului-teren menționat la art. 1 se va realiza pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV