Hotărârea nr. 224/2020

Hotãrârea nr. 224 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 224 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 255/04.06.2020 al consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius-Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu - Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății nr. 627/22.05.2020 și al Direcției Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 234/04.06.2020 privind analizarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2019, pe trimestrul I al anului 2020 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol;

În conformitate cu Avizul din data de 03.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni comerciale;

În temeiul art. 7, alin. (4) din Ordinul nr. 25/2020, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020- 2024, care prevede ca ,,trimestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul localității pe linia completării registrului agricol" ;

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 25/2020, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 și ale Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 129 alin. (1) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a analizării stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al Municipiului Ploiești pe trimestrul I al anului 2020.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ANEXA LA HCL Mi {Wq


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚIIProgramul de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol'

Trimestrial se va înainta adresă către Serviciul Informatică în vederea publicării pe pagina de internet a prevederilor legale specifice, a termenelor de înregistare în registrele agricole și a formularului tipizat al declarației privind înscrierea în registrul agricol și actele necesare.

Trimestrial se va înainta adresă către Camera Notarilor Publici pentru verificarea dezbaterii succesiunii în registrul de evidența a procedurilor succesorale pentru persoanele decedate înscrise în Registrul agricol.

Trimestrial se va înainta adresă către Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor pentru verificarea în registrul de decese a persoanelor decedate înscrise în Registrul agricol.

Trimestrial se vor înainta invitații proprietarilor terenurilor agricole în vederea declarării terenurilor la registrul agricol.

Se vor introduce gospodăriile în aplicația RAN și în cazul apariției unor erori se vor transmite adrese la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova în vederea remedierii problemelor constatate în aplicația RAN.


întocmit:

Despa Lumi