Hotărârea nr. 223/2020

Hotãrârea nr. 223 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. 1C

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 223

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. 1C

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de Aprobare nr. 261/10.06.2020 al consilieri Robert lonuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.7430/10.06.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. 1C;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 249/15.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 27.05.2020;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 363/19 decembrie 2008 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere/module;

în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 21.07.2020 până în data de 20.01.2021, pentru locuințele de necesitate de tip modul, situate în Ploiești, str. Industriei nr. 1C, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV