Hotărârea nr. 222/2020

Hotãrârea nr. 222 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploieşti, str. Maramureş nr.27 pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ preşcolar a Gradiniţei cu program prelungit nr.35

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 222 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Gradiniței cu program prelungit nr.35

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 272/15.06.2020 al consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun înregistrat sub nr. 5095/12.06.2020 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 145/15.06.2020 la Direcția Economică și sub nr.247/15.06.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea constituirii comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr.35;

ținând cont de avizul din data de 12.06.2020 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, stiință, cultură, culte, tineret și sport;

având în vedere solicitarea conducerii Grădiniței cu program prelungit nr.35 din data de 02.06.2020;

în baza prevederilor art.1777 din Codul Civil;

având în vedere prevederile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

în conformitate cu art. 22, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 246/27.07.2011 prin care fost încheiat contractul de închiriere nr.16853/13.11.2011;

în temeiul art. 129, art.139, art.196, alin.(1), lit. a), art.286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Gradiniței cu program prelungit nr. 35, în următoarea componență:

  • - Stanciu Marilena

  • - Sorescu Florina-Alina

  • - Băzăvan Larisa

  • - Văduva Sorin

  • - Hodorog Bogdan

  • (2) Din comisia de negociere va face parte și personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului: reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, reprezentant al Direcției Economice și reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu, care vor fi desemnați prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești;

  • (3) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) și (2) va fi asigurat de un reprezentant al Direcției Tehnic-Investiții, desemnat prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești.

Art. 2 Comisia de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 își va desfașura activitatea astfel încât în ședința ordinară a lunii august 2020 să existe proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea/cuantumul chiriei pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV