Hotărârea nr. 220/2020

Hotãrârea nr. 220 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, pentru persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 220

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, pentru persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 262/10.06.2020 al viceprimarilor Ganea Cristian Mihai și Pană George și al consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Dinu Marius Andrei, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin-Gabriel, Palaș Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Răcășean Florica, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina-Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr.7314/05.06.2020;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 146/15.06.2020 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 267/25.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistentă socială din data de 15.06.2020;

În conformitate cu dispozitiile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. b) și art. 196 alin. (10) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Metodologia de acordare a unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, pentru persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ANEXA nr. 1 fia Metodologia de acordare a unui ajutor financiar pentru nlagtjjf>. serviciilor oferite de bona, pentru persoanele care au in ii^trejriicre copii de varsta preșcolara         f

CAP. 1 DISPOZIȚII GENERALE

a dispozițiilor


Prezenta metodologie Stabilește modul de aplicare Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, care au in intretinere copii cu varsta preșcolara.

Definire termeni:

 • a) Bona - persoana fizica, cetatean roman sau străin, cu domiciliul ori reședința legala in Romania, calificata potrivit prevederilor legale sa desfasoare servicii de ingrijire si supraveghere a copilului;

 • b) Preșcolar - copil care nu a implinit varsta de 6 ani;

 • c) Reprezentant legal - persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligațiile părintești fata de copil (cazuri: adopție; plasament in regim de urgenta; tutela; delegare temporara a autoritatii părintești - document: hotarare judecătoreasca)

CAP. 2 BENEFICIARI

Art. 2.1 Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. 3 CUANTUMUL AJUTORULUI FINANCIAR

Art.3.1 Ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • a) până la 2.100 lei - 710 lei;

 • b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

 • c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

 • d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

Art. 3.2 La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării jdrtpîuiu^l/^utorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 j^^nd^șimmAiinim garantat, cu modificările și completările ulterioare.              ;cc           l’H

CAP.4 CONDIȚII DE ACORDARE 'A.

Art.4.1 Pentru a beneficia de ajutorul financiar, familia/persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în municipiul Ploiești, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

Art.4.2 Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.4.1 lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

Art 4.3 Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

Art.4.4 Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care au calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia si se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) este asistent matemal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. 5 ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAf

Art.5.1 Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere (conform anexei )și* / documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Art .5.2 Documentele doveditoare sunt următoarele:


 • a) copie după documentul de identitate al beneficiarului - părinte/ reprezentant legal;

 • b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor, după caz (hotarare judecătoreasca);

 • d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3 din Legea nr. 35/2020, pentru care Legea nr. 227/2015± cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

 • e) copia actului de calificare pentru profesia de bona si a documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014, respectiv :

 • - contract individual de munca, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca, incheiat intre bona si o persoana juridica acreditata ca furnizor de servicii sociale si care deține licența de funcționare pentru serviciile de îngrijire si supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, in condițiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificările si completările ulterioare, si care a incheiat un contract de prestări de servicii sociale cu reprezentantul legal al copilului;

 • - contract de prestări de servicii, înregistrat la Agenția Naționala de Administrare Fiscala, incheiat intre bona, persoana fizica autorizata, acreditata ca furnizor de servicii sociale si care deține licența de funcționare pentru serviciile de îngrijire si supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, in condițiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificările si completările ulterioare, si reprezentantul legal al copilului.

 • f) dovada achitării taxelor si impozitelor fata de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin in proprietate ;

 • g) document eliberat de către agenția pentru ocuparea forței de munca județene de unde sa rezulte ca nu s-a refuzat maximum doua oferte de munca, după caz (doar pentru persoanele prevăzute la art. 4.2. lit. a), respectiv pentru șomerii indemnizați sau sunt înregistrați în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă);

 • h) angajament plata ( conform anexei), de unde rezulta ca titularul dreptului ajutorului financiar, in cazul in care se constata ca a primit sume necuvenite cu acest titlu, aceste sume pot fi recuperate si din alte drepturi plătite de agenția pentru plăti si inspecție sociala județeană.

 • i) declarație pe propria răspundere a solicitantului (conform anexai) minorul/ copilul nu este înscris la creșă/grădiniță si ca solicitantul nu

loc la creșă/grădiniță, ori nu a retras copilul de la creșă^rădiniță?^ W' Art .5.3 Cererea, insotita de toate documentele doveditoare precizate apîei^r, L depun și se înregistrează la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare MpieSii^''

Cererile însoțite de documentele doveditoare se analizează în ordhteă’Sî^^X înregistrării acestora.                                                                  '

Art.5.4 Dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziția primarului, după verificarea de către Serviciul Prestații Sociale a îndeplinirii condițiilor de acordare/eligibilitate in baza:

 • a) documentelor depuse de solicitant;

 • b) informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale;

 • c) altor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul.

Art .5.5 Respingerea dreptului se realizează prin dispoziție a primarului, in cazul în care condițiile de acordare nu sunt îndeplinite.

Art.5.6 In vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la serviciul public de asistență socială, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

Neîndeplinirea acestei obligații, în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Art. 5.7 Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.

Art.5.8 (1) Aprobarea sau respingerea dreptului se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

(2 )Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

(3)Plata ajutorului financiar se realizează, în funcție de opțiunea beneficiarului, prin mandat poștal sau în cont bancar.

CAP. 6 MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTORULUI FINANCIAR , SUSPENDAREA PLĂTII, ÎNCETAREA DREPTULUI SI RECUPERAREA SUMELOR PLĂTITE NECUVENIT

Art. 6.1 în cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbări în situația socioeconomică a beneficiarului, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Administrației Serviciilor Comunitare Ploiești.

Art.6.2 în situația în care modificările prevăzute la art. 6.1 conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, aceasta se va stabili prin dispoziția prim^uhiijd^*1^^ modificare a cuantumului, care se comunică în termenul de 10 zile lucrătoare deja emitere.                                                                        A•

Art.6.3 Suspendarea plății ajutorului financiar intervine în una dintre următoarele situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale retumate consecutiv;                     ~z

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

în situația prevăzută la 6.3. lit. b) se efectuaza verificări - ancheta sociala.

Art .6.4 în urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, se modifica sau încetează dreptul, după caz.

în situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare. Art.6.5 Dreptul la ajutorul financiar încetează în următoarele situații:

 • a) la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;

 • b) a intervenit decesul copilului;

 • c) copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță;

 • d) încetează activitatea bonei;

 • e) schimbarea domiciliului în altă localitate;

 • f) nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare;

 • g) se înregistrează situația prevăzută la art. 9 din Legea nr. 35/2020.

Art .6.6 Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar se recuperează de la titularul dreptului ajutorului financiar în termenul general de prescripție prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 6.7 Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor financiar se face de către agenția pentru plăți și inspecție socială județeană,

Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul dreptului ajutorului financiar semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului de ajutor financiar, aceste sume putând fi recuperate și din alte drepturi plătite de agenția pentru plăți și inspecție socială județeană. în situația în care titularul dreptului ajutorului financiar refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar .

DISPOZIȚII FINALE

Acest ajutor financiar se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

CĂTRE ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIMJFOS,

/VS ?'

Domnule Director                     / §/           \

WW L >

Subsemnatul(a)..........................................................................

parinte/reperezentant legal al minorului.........................................................

domiciliul/reședința           stabil(ă)           în          județul.................

localitatea....................................,         strada..................................................nr..............,

bl..........,sc........, ap........., telefon............................, e-mail.......................................

legitimat cu C.I./B.L, seria..............., nr................, CNP............................................, prin

prezenta solicit ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona în conformitate cu prevederile Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și Metodologiei de acordare a acestui ajutor, aprobata prin Hotararea nr............./............a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

In dovedirea cererii, anexez următoarele documente justificative:

 • 1. Copie după actul de identitate părinte/ reprezentant legal;

 • 2. Copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care solicit ajutorul;

 • 3. Copia documentului prin care atest calitatea mea de reprezentant legal al

copilului/copiilor , după caz,.......................................................................................;

 • 4. Adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimile 6 luni de membrii familiei

 • 5. Declarație pe propria răspundere pentru : a) minorul/ copilul/ copiii, nu este înscris la creșă/grădiniță, nu am refuzat un loc la creșă/grădiniță, nu am retras copilul de la creșă/grădiniță si b) se mențin condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona ( se completează din 6 in 6 luni).

 • 6. Copia actului de calificare pentru profesia de bona;

 • 7. Copia documentului în baza căruia își desfășoară activitatea de bonă

dna/dl...........................................................................................................................-

act............................................................în condițiile art.7 din Legea nr. 167/2014;

 • 8. Actul privind dovada achitării taxelor si impozitelor fata de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin in proprietate;

 • 9. Documentul eliberat de către agenția pentru ocuparea forței de munca județene de unde sa rezulte ca nu s-a refuzat maximum doua oferte de munca, după caz ( doar pentru persoanele prevăzute la art. 4.2. lit . a), respectiv pentru șomerii indemnizați sau sunt înregistrați în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă);

 • 10. Angajamentul de plata, de unde rezulta ca titularul dreptului ajutorului financiar, in cazul in care se constata ca a primit sume necuvenite cu acest titlu, aceste sume pot fi recuperate si din alte drepturi plătite de agenția pentru plăti si inspecție sociala județeană.

11 .Alte documente pe care le apreciez relevante.....................................................

Solicit ca ajutorul financiar să-mi fie acordat prin :

mandat poștal

cont bancar - conform extrasului anexat

Data,


Semnătura.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


Subsemnatul(a)..............................................................................................

CNP......................................legitimat cu CI/BI, seria......nr.............domiciliat(ă)

în .........................................., str........................................ nr..... bl... sc...... ap.....

cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, respectiv că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe

proprie răspundere că :

 • □ minorul/ copilul/ copiii, nu este înscris la creșă/grădiniță, nu am refuzat un loc la creșă/grădiniță, nu am retras copilul de la creșă/grădiniță.

 • □ se mențin condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona ( se completează din 6 in 6 luni).

Totodată, am luat la cunoștința de :

 • - nedepunerea declarației pe propria răspundere, din 6 in 6 luni, cu privire la menținerea condițiilor de acordare a ajutorului financiar, conduce la încetarea dreptului;

 • - obligația de a informa Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești orice modificare in situația socioeconomica, in componenta familiei sau referitoare la copil/copii;

  Data


Semnătura

Confirmare declarație

Nume si prenume funcționar public.............................................

Data................................

Declarația pe propria răspundere este data in fata funcționarului ce instrumentează cererea de acordare a ajutorului

ANGAJAMENT DE PLATASubsemnatul (a).............................................................

CNP...................................... legitimat cu CI/BI, seria...... nr.............

domiciliat(ă) în ..............................................................................................,

str........................................nr.....bl... sc......ap.....declar ca sunt de acord

ca in situația in care se constata ca am primit sume necuvenite cu titlu de ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bona, aceste sume sa fie încasate de către Agenția de Plăti si Inspecție Sociala Prahova si din alte drepturi plătite de aceasta agenție.

Acest angajament de plata constituie titlu executoriu, fara îndeplinirea altor formalități.

Data


Semnătura

Confirmare angajament de plata Nume si prenume funcționar public.............................................

Data................................

Angajamentul de plata este dat in fata funcționarului ce instrumentează cererea de acordare a ajutorului