Hotărârea nr. 22/2020

Hotãrârea nr. 22 privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 283 m.p. Carte Funciară 122505, număr cadastral 122505, precum și a suprafeței de 89 m.p. Carte Funciară 144942, număr cadastral 144942,  situate în Ploiești, str. Nicolae Titulescu nr. 18A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 22

privind înstrăinarea prin vânzare a suprafeței de teren de 283 m.p. Carte Funciară 122505, număr cadastral 122505, precum și a suprafeței de 89 m.p. Carte Funciară 144942, număr cadastral 144942, situate în Ploiești, str. Nicolae Titulescu nr. 18A

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 23/22.01.2020 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 26/22.01.2020, sub nr.13/23.01.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 9/23.01.2020 la Direcția Economică privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a suprafeței de teren de 283 m.p. Carte Funciară 122505, număr cadastral 122505, precum și a suprafeței de 89 m.p. Carte Funciară 144942, număr cadastral 144942, situate în Ploiești, str. Nicolae Titulescu nr. 18A;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 134/30.09.2004 privind repartizarea unor loturi de teren către tinerii sub 35 ani în vederea construirii de locuințe proprietate personală și Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 516/ 22.11.2018 privind actualizarea datelor tehnice ale imobilelor situate in Ploiești, str. Nicolae Titulescu nr. 18 și 18A;

Având în vedere solicitările domnului Stănescu Silviu înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr. 925/2018 și nr. 19854/23654/2019 privind cumpărarea suprafeței de teren de 283 m.p., Carte Funciară 122505, număr cadastral 122505, precum și a suprafeței de 89 m.p., Carte Funciară 144942, număr cadastral 144942, situate în Ploiești, str. Nicolae Titulescu nr. 18A;

Ținând cont de procesul verbal din data de 22.01.2020 și de avizul din data de 22.01.2020 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2 lit. c), alin. 6, lit. b), ale art. 354 și art. 364 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Însușește rapoartele de evaluare nr. 3.645/2019 și nr. 3.646/2019 întocmite de către S.C. Fidox S.R.L. Brașov pentru terenurile ce aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 283 m.p. Carte Funciară 122505, număr cadastral 122505, precum și suprafața de 89 m.p., Carte Funciară 144942, număr cadastral 144942, situate în Ploiești, str. Nicolae Titulescu nr. 18A, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea terenurilor, ce fac obiectul înstrăinării prin vânzare după cum urmează:

  • -  pentru terenul în suprafață de 283 m.p. la suma de 123.105,00 lei;

  • -  pentru terenul în suprafață de 89 m.p. la suma de 40.050,00 lei. Valorile nu conțin T.V.A.

Art. 3 (1) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Stănescu Silviu a suprafeței de teren de 283 m.p., Carte Funciară 122505, număr cadastral 122505, precum și suprafeței de 89 m.p., Carte Funciară 144942 număr cadastral 144942, situate în Ploiești, str. Nicolae Titulescu nr. 18A, identificate conform planurilor de situație - anexele nr. 3 si nr. 4, ce fac parte integrantă din prezenta, în următoarele condiții:

  • a) achitarea integrală de către domnul Stănescu Silviu a prețului de vânzare după cum urmează:

  • -  pentru terenul în suprafață de 283 m.p. în suma de 123.105,00 lei;

  • -  pentru terenul în suprafață de 89 m.p. în sumă de 40.050,00 lei. Valorile nu conțin T.V.A.

în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

  • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenurile menționate mai sus, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

  • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării rapoartelor de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare;

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3(1) lit. a) și c), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

Art. 4 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică. Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana-Geanina SERBINOV