Hotărârea nr. 219/2020

Hotãrârea nr. 219 privind constituirea comisiei de negociere a Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 219 privind constituirea comisiei de negociere a Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 283/22.06.2020 al domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea, Raportul de specialitate nr. 268/25.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul tehnic de specialitate nr. 3678/17.06.2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune constituirea comisiei de negociere a Contractului de Concesiune pe aspecte privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (Apa Nova Ploiești S.R.L) a unor investiții suplimentare necesare conformării la directivele europene privind serviciul public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare;

Ținand cont de Avizul Comisiei de specialitate nr.3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 23.06.2020;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000;

Având în vedere adresa Concesionarului Apa Nova Ploiești S.R.L. înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 8368/03.06.2020, formulată ca răspuns la solicitarea Municipiului Ploiești nr. 8368 din 21.05.2020;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1, alin. 3 lit. a din Legea nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice republicată;

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare republicată;

În temeiul prevederilor art.129, alin. 7, lit. n) și art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a Contractului de Concesiune încheiat cu Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L., în următoarea componență:

  • -  Minea Constantin-Gabriel

  • -  Ganea Cristian-Mihai

Frusina Vlad-Nicolae

Văduva Sorin

Sălceanu Claudia-Oana

  • (2) Componența comisiei va fi completată cu reprezentanți ai executivului numiți prin dispoziția Primarului Municipiului Ploiești, care nu vor avea drept de vot.

  • (3) Negocierea va avea în vedere adresa Concesionarului (Apa Nova Ploiești S.R.L) DG/AI/20005112/03.06.2020 referitoare la următoarele aspecte privind realizarea lucrărilor în Cartierul Mitică Apostol :

Varianta nr.1 - realizarea lucrărilor de racordare a rețelei de canalizare menajeră din Cartierul Mitică Apostol la rețeaua orașului (B-dul Petrolului), respectiv 2,2km rețea de canalizare în sistem gravitațional, subtraversări de alte rețele și DN1, subtraversare nod de cale ferată prin microtunel DN 1400mm în lungime de 194m, subtraversări de căi ferate private:

Varianta nr.2 - realizarea lucrărilor solicitate la Varianta 1 precum și a lucrărilor de extindere și înlocuire/redimensionare a rețelelor de alimentare cu apă în Cartierul Mitică Apostol (fără branșamente).

Varianta nr.3 - realizarea lucrărilor solicitate la Varianta 1 precum și a lucrărilor de extindere și înlocuire/redimensionare a rețelelor de alimentare cu apă în Cartierul Mitică Apostol, inclusiv branșamentele aferente (aproximativ 800 de branșamente noi).

  • (4) Rezultatele negocierii vor fi comunicate spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art. 2 Comisia numită la art. 1 din prezenta hotărâre, Regia Autonomă de Servicii Publice și Societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV