Hotărârea nr. 218/2020

Hotãrârea nr. 218 privind modificarea prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 218 privind modificarea prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

Consiliul Local al Muncipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 282/22.06.2020 al domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA, Raportul de Specialitate nr. 171/26.06.2020 al Direcției Gestiune Patrimoniu, Raportul de Specialitate nr. 271/25.06.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Raportul de Specialitate nr. 10939/22.06.2020 al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin care se propune modificarea prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010;

Luând în considerare Avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 23.06.2020;

Având în vedere Notei de Constatare nr. 129/ 12.06.2020 a Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Prahova;

Luând în considerare prevederile Contractului de delegare a Gestiunii prin Concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești;

În conformitate cu prevederile Legii 24/2007 reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată; Ordinul nr. 1466 din 17 mai 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit d, art. 129 alin. (7) lit. n, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr.14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, conform actului adițional prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr.14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, act adițional prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

Anexa la HCL nr.

ACT ADIȚIONAL NR /

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al

municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat astăzi!

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieși

nr I

între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Eroilor , nr. la, telefon 0244516699/fax 0244510736, cod fiscal: 2844855, cont : RO 77TREZ24A5000560101X deschis la Trezzoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Florin Adrian Dobre, pe de o parte

si

Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.,cu sediul în Ploiești, str. Văleni, nr. 32, reprezentată prin domnul Alin Mihael DĂNILĂ în calitate de director general și Jeny - Emilia BUCUR în calitate de director economic, pe de altă parte

A intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Art.l. Se modifică Capitolul IV„ Drepturile și obligațiile părților”, pct. 4.3. din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, prin completarea cu lit „ j” să elaboreze și să actualizeze Registrul Local al spațiilor verzi din intravilanul localității, conform art. 11 din Legea nr. 313/2009 și Ordinul nr. 1466/2010, pentru modificarea Ordinului nr. 1549/2008, pentru aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi”.

Art. 2. Se modifică Capitolul IV „ Drepturile si obligațiile >Hilor”*pct. A 4.4 din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciuluinde utilitate ; . publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului/PloieștLhr. / 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Servicii-: Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, prin eliminarea lit. x „ să elaboreze/șr^a actualizeze Registrul Local al spațiilor verzi din intravilanul localității, conform art. 11 din Legea nr. 313/2009 și Ordinul nr. 1466/2010, pentru modificarea Ordinului nr. 1549/2008, pentru aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi ”.

Art.3. Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare la data emiterii Hotărârii Consiliului Local de aprobare a acestuia.

Art.4. Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art.5. Prezentul act adițional face parte integranaă din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 a fost încheiat în 2 ( două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT


MUNICIPIUL PLOIEȘTI 5

Primar

Florin Adrian DOBRE


CONCESIONAR

SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L

Director General

Alin Mihael DĂNILĂ

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Direcția Economică

Director

Jeny Emilia Bucur


DIRECTOR EXECUTIV

SERVICIUL CONTRACTE

ȘEF SERVICIU

Serviciul Juridic - Contencios


VIORICA PĂTRAȘCU

Anabell Olimpia Măntoiu

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios - Contracte